Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 12/1982, de 8 d'octubre, per la qual es regula el procediment per al canvi de nom dels municipis de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 012/1982

 • Data del document 08/10/1982

 • Data de publicació 20/10/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 268

 • No Vigent
Afectacions
21/10/1982 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
  Els noms de lloc són una part essencial del patrimoni d'un
poble i contenen elements importants de la seva història i
tradició. Per això, en èpoques d'opressió els topònims són
sovint deformats i el restabliment de llurs formes 
tradicionals constitueix el recobrament d'un dels principals
senyals d'identitat del poble.               
                               
  La Generalitat de Catalunya, el 20 d'abril de 1931,
 encomanà per decret a la Secció Filològica de l'Institut
 d'Estudis Catalans la revisió del nom dels municipis de
 Catalunya quant a l'ortografia, i el restabliment de la
 forma catalana dels que havien estat castellanitzats. El
 1939 els noms d'aquesta llista foren novament sotmesos a
 deformacions ortogràfiques i a adaptacions al castellà, i el
 nom dels municipis que han resultat d'agregacions o de
 segregacions de nuclis de població del 1939 ençà presenta
 sovint formes arbitràries, allunyades de  la  tradició
 catalana.                          
                               
  Es fa necessari, doncs, de promulgar una norma que ens
 permeti, tot respectant l'autonomia municipal en aquesta
 matèria, l'aplicació efectiva d'una toponímia correcta als
 municipis de Catalunya.                   
                               
  Per tant, fent ús de la iniciativa que l'article 32 de
 l'Estatut d'Autonomia atorga al Consell  Executiu,  es
 presenta la Llei següent:                  
                               
 Article 1                          
  Només es podrà canviar el nom d'un municipi si així ho
 acorda el seu Ajuntament, en els termes que regula aquesta
 Llei.                            
                               
 Article 2                          
  L'acord de la corporació municipal serà adoptat, previ un
 període d'informació pública d'un mes, en una  sessió
 extraordinària convocada amb aquest fi i caldrà, perquè
 sigui vàlid, el vot favorable de les dues terceres parts del
 regidors presents.                     
  En tot cas, el nombre de vots favorables no podrà ésser
 inferior al de la majoria absoluta del nombre legal de
 membres del consistori.                   
  Aquest acord municipal ha d'ésser tramès al Departament de
 Governació en el termini de sis dies a comptar a partir de
 l'endemà d'haver estat adoptat.               
                               
 Article 3                          
 -1 A proposta del Conseller de Governació, el Consell
 Executiu de la Generalitat resoldrà sobre l'acord municipal
 en un termini de tres mesos. La resolució del Consell
 Executiu podrà ratificar l'acord municipal o bé anul·lar-lo,
 però no, en cap cas, modificar-lo.             
  En cas d'anul·lació haurà de fer-ho d'acord amb el que
 especifiquen els apartats 2 i 3 d'aquest mateix article.  
 -2 Dins els quinze dies següents d'haver-li estat comunicat
 l'acord, el Departament de Governació podrà decretar-ne,
 mitjançant una resolució motivada, la suspensió només si
 considera que la nova denominació acordada per l'Ajuntament
 és susceptible d'ésser confosa amb la  d'algun  altre
 municipi, o que conté incorreccions lingüístiques o que no
 s'adiu amb la toponímia catalana.              
 -3 Si es decreta la suspensió a què es refereix l'apartat
 anterior, l'expedient haurà d'ésser resolt pel Consell
 Executiu  de  la  Generalitat,  previ  informe de les
 institucions  científiques  idònies  i  audiència  dels
 ajuntaments afectats.                    
 -4 Si la Conselleria de Governació o el Consell Executiu de
 la Generalitat no exerceixen en els terminis previstos les
 accions o no prenen les resolucions regulades en aquest
 article, l'acord municipal serà vàlid i eficaç a tots els
 efectes.                          
                               
 Article 4                          
 -1 El  Consell  Executiu, a proposta del Conseller de
 Governació, podrà proposar als municipis les rectificacions
 de noms que consideri convenients.             
 -2 A proposta del Consell Executiu i per tal de diferenciar
 cada localitat de les seves homònimes a Catalunya, el ple de
 l'Ajuntament  corresponent  haurà  d'aprovar  un  signe
 complementari al nom del municipi.             
 -3 El ple de l'Ajuntament haurà de pronunciar-se en un
 termini màxim de tres mesos sobre les  propostes  de
 rectificació  que li faci el Consell Executiu de  la
 Generalitat. En  aquests casos  s'haurà  d'aplicar  el
 procediment establert en els articles 2 i 3 d'aquesta Llei. 
                               
 Disposició addicional                    
  El Departament de Governació de la Generalitat publicarà
 anualment la llista oficial dels municipis de Catalunya.  
                               
 Disposició transitòria                   
  Mentre no en serà aprovat definitivament el canvi, els
 municipis conservaran el nom actual, per bé que en la seva
 expressió catalana.                     
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Consell  Executiu  perquè  dicti  les
 disposicions  necessàries  per  al  desenvolupament  i
 l'aplicació d'aquesta Llei.                 
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat.        
  Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al
 que estableix aquesta Llei.                 
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 8 d'octubre de 1982               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller de Governació