Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 13/1993, de 25 de novembre, d'adequació de la Llei 6/1989, del 25 de maig, en matèria de caixes d'estalvis.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 013/1993

 • Data del document 25/11/1993

 • Data de publicació 03/12/1993

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1829

 • No Vigent
Afectacions
23/12/1993 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Preàmbul                          
                               
  Com a conseqüència de la Sentència 33/1993, d'1 de febrer, 
 del  Tribunal Constitucional, és procedent adequar el 
 precepte declarat nul de la Llei 6/1989, de 25 de maig, que 
 va modificar la Llei 15/1985, d'1 de juliol, de caixes 
 d'estalvis de Catalunya, als pronunciaments de la Sentència 
 esmentada.
                               
  La nova formulació del precepte respon, tanmateix, al 
 designi expressat pel legislador d'establir un requisit 
 especial en la presa d'acords, per designar representants 
 per part de les corporacions locals fundadores,  que 
 contribueixi a l'estabilitat dels òrgans de govern de les 
 caixes.
                               
  És necessari, així mateix, efectuar un nou encàrrec al 
 Govern de refondre definitivament la Llei 15/1985 amb les 
 parts no modificades de la Llei 6/1989, i  amb  la 
 modificació introduïda per la present Llei.
                               
 Article 1                          
  Es modifica l'article 1 de la Llei 6/1989, de 25 de maig, 
 de modificació de la Llei 15/1985, de l'1 de juliol, de 
 caixes d'estalvis de Catalunya, amb l'abast que s'indica a 
 continuació:                        
  S'afegeix un quart paràgraf a l'apartat b) de l'article 17 
 amb el contingut següent: "els acords del ple de les 
 corporacions locals fundadores que designin els consellers 
 generals que els correspongui s'hauran de prendre amb el 
 vot favorable de la majoria absoluta dels membres de dret 
 de la corporació".
                               
 Article 2                          
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè elabori el 
 text refós de la present Llei, en el termini de quatre 
 mesos des de la seva promulgació, amb els preceptes de la 
 Llei 6/1989, de 25 de maig, i amb els preceptes de la Llei 
 15/1985, d'1 de juliol, de caixes d'estalvis de Catalunya.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 25 de novembre de 1993       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller d'Economia i Finances