Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 14/1993, de 25 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 1/1992, del 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 014/1993

 • Data del document 25/11/1993

 • Data de publicació 03/12/1993

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1829

 • No Vigent
23/12/1993 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
  El moviment cooperatiu té una llarga tradició i una gran 
 importància a Catalunya, la qual cosa posa de manifest el 
 sentit associatiu i el dinamisme de la societat catalana i 
 representa una part molt significativa de les empreses 
 d'economia social.
                               
  El cooperativisme té un fort arrelament en el sector 
 agro-pecuari, on és un element organitzatiu bàsic del 
 teixit  econòmic  i  social,  de  col·laboració i de 
 solidaritat, que permet de portar a terme actuacions 
 econòmiques, de formació i de millora de la vida rural 
 conjuntes que individualment serien impossibles d'assolir.
                               
  La Llei de cooperatives del 9 de març de 1983, modificada 
 posteriorment per la Llei 13/1991, de l'1 de juliol, no 
 recollia com a objecte de les cooperatives agràries, i 
 tampoc no ho va fer la Llei de reforma, l'emmagatzematge de 
 productes en situacions de davallada dels preus.
                               
  Les conjuntures que es produeixen en el mercat posen amb 
 freqüència en perill la continuïtat de les explotacions, i 
 no poques vegades porten a la destrucció d'aliments per tal 
 de  mantenir  els  preus,  que  amb  un bon sistema 
 d'emmagatzematge es podrien superar amb un menor cost 
 econòmic i social.
                               
 Article 1                          
  Es modifica l'article 38.4 del Decret legislatiu 1/1992, 
 del 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la 
 Llei de cooperatives de Catalunya, que queda redactat de la 
 manera següent:                       
  "Les accions d'impugnació dels acords nuls o anul·lables 
 caduquen en el termini d'un any, a comptar de la data de 
 l'acord o, si s'escau, de la inscripció en el Registre de 
 Cooperatives."                       
                               
 Article 2                          
  Es modifica l'article 48.9 del Decret legislatiu 1/1992, 
 del 10 de febrer, que queda redactat de la manera següent: 
  "Les cooperatives de treball associat amb menys de cinc 
 socis no tenen l'obligació de disposar d'interventors de 
 comptes."                          
                               
 Article 3                          
  Es modifica l'article 51.3 del Decret legislatiu 1/1992, 
 del 10 de febrer, que queda redactat de la manera següent: 
  "L'import total de les aportacions de cada soci a una 
 cooperativa de primer grau no pot excedir el vint-i-cinc 
 per cent del capital social, excepte en el cas de les 
 cooperatives de treball associat amb tres socis, en què pot 
 arribar a un terç del capital social. L'import total de les 
 aportacions de cada adherit no pot excedir el vint per cent 
 del capital social. En les cooperatives de segon grau i de 
 grau ulterior, aquest import pot arribar al quaranta per 
 cent."                           
                               
 Article 4                          
  S'afegeix a l'article 80 del Decret legislatiu 1/1992, del 
 10 de febrer, una nova lletra h), amb el text següent:   
  "h) Comprar i emmagatzemar productes en el moment d'una 
 davallada dels preus a conseqüència de la qual es pugui 
 preveure un greu perjudici econòmic i fer-ne posteriorment 
 la comercialització".
                               
 Article 5                          
  Es modifica la lletra a) de l'article 98 del Decret 
 legislatiu 1/1992, del 10 de febrer, que queda redactada de 
 la manera següent:                     
  "a) Si la cooperativa té en promoció, entre habitatges i 
 locals, un nombre superior a cinquanta."          
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 25 de novembre de 1993       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya