Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 002/1994

 • Data del document 24/03/1994

 • Data de publicació 30/03/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1879

 • No Vigent
Afectacions
31/03/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El president                        
 de la Generalitat de Catalunya               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
 jurídic de les administracions públiques i del procediment 
 administratiu comú, estableix en la  seva  disposició 
 addicional  tercera,  modificada pel Reial decret-llei 
 14/1993, de 4 d'agost, que en el termini de divuit mesos a 
 partir de l'entrada en vigor de la Llei s'hi han d'adequar 
 les normes  reguladores  dels  diferents  procediments 
 administratius, amb una menció específica dels efectes 
 estimatoris o desestimatoris que la falta de resolució 
 expressa pugui produir.
                               
  D'acord amb la Llei, correspon a la Generalitat de 
 Catalunya, en exercici de les seves competències, de 
 procedir a l'adaptació esmentada, la qual ha d'incloure les 
 normes  amb  rang  de  llei que regulen procediments 
 administratius sectorials, segons el que resulta de la dita 
 disposició addicional tercera, i la modificació dels règims 
 sancionadors i de recursos en allò que sigui procedent, 
 sens perjudici de l'adaptació de les normes reglamentàries 
 que correspon de fer al Govern.
                               
  En aquest sentit, atès que es disposa d'un termini 
 peremptori per a dur a terme l'adaptació esmentada i que 
 aquesta ha de consistir substancialment en una labor de 
 caràcter tècnic i detallada, és convenient de fer ús de la 
 tècnica de delegació legislativa que regula l'article 33 de 
 l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
                               
 Article 1                          
 - 1 S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti 
 decrets legislatius, aprovadors de textos articulats, per 
 tal que, en l'àmbit de les competències de la Generalitat i 
 d'acord amb el que estableix la disposició addicional 
 tercera  de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
 conformitat amb la redacció que li  dóna  el  Reial 
 decret-llei 14/1993, del 4 d'agost, adeqüi a aquesta Llei 
 les normes amb rang de llei reguladores de procediments 
 administratius  sectorials -amb menció específica dels 
 efectes estimatoris i desestimatoris que la falta de 
 resolució expressa pugui produir-  i, en allò que sigui 
 procedent, els règims sancionadors i de recursos que 
 s'estableixen  en  aquestes normes. Els textos legals 
 susceptibles d'adaptació es detallen en l'annex.
 - 2  Els principis i els criteris que han de regir 
 l'exercici de la delegació legislativa són els que conté la 
 Llei 30/1992, del 26 de novembre, pel que fa a les matèries 
 que han d'ésser objecte de delegació.
                               
 Article 2                          
  El termini per a exercir la delegació a què es refereix 
 l'article 1 finalitza en tot cas el 27 d'agost de 1994.
                               
 Article 3                          
  El Govern de la Generalitat pot exercir la delegació 
 legislativa mitjançant un o més decrets  legislatius, 
 cadascun dels quals s'entén que exhaureix la delegació 
 conferida respecte a la matèria que reguli.
                               
 Article 4                          
  Un cop el Govern hagi aprovat el decret o els decrets 
 legislatius, els ha de trametre al Parlament de Catalunya, 
 als efectes del que estableix l'article 127 del Reglament 
 d'aquest.
                               
 Disposició final                      
   Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat 
 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat  de 
 Catalunya.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 24 de març de 1994         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
                               
 Annex                            
                               
  Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut 
 Català del Sòl.
  Llei 10/1981, de 2 de desembre, de creació de l'Institut 
 Català de Serveis a la Joventut.
  Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la 
 Generalitat.
  Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen 
 normes addicionals de protecció dels espais d'especial 
 interès natural afectats per activitats extractives.
  Llei 4/1982, de 5 d'abril, de creació de la Comissió de 
 Ports de Catalunya.
  Llei 11/1982, de 8 d'octubre, de creació de l'Institut 
 Cartogràfic de Catalunya.
  Llei 13/1982,  de  17  de  desembre,  de  col·legis 
 professionals.
  Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.
  Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
  Llei 14/1985, de 28 de juny, per la qual es regula el 
 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
  Llei 15/1985, d'1 de juliol, de caixes d'estalvis de 
 Catalunya.
  Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat.
  Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials.
  Llei 27/1985, de 27 de desembre, de l'Escola de Policia de 
 Catalunya.
  Llei 7/1986, de 23 de maig, d'ordenació dels ensenyaments 
 no reglats en el règim educatiu comú i de creació de 
 l'Institut Català de Noves Professions.
  Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola 
 d'Administració Pública de Catalunya.
  Llei 5/1987, de 4 d'abril, del règim provisional de les 
 competències de les diputacions provincials.
  Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de 
 Catalunya.
  Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
 Catalunya.
  Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de 
 viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.
  Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística.
  Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
 personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
  Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen 
 els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis 
 de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució 
 i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi.
  Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener, pel qual 
 s'aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 
 de juny, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, en un text 
 únic.
  Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
  Llei 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut 
 Català d'Estudis Mediterranis.
  Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
 s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya 
 en matèria urbanística.
  Llei 4/1990, de 9 de març, d'ordenació de l'abastament 
 d'aigua a l'àrea de Barcelona.
  Llei 5/1990, de 9 de març, d'infraestructures hidràuliques 
 de Catalunya.
  Llei 10/1990, de 15  de  juny,  sobre  policia  de 
 l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
 públics.
  Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre 
 d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
  Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim 
 sancionador en matèria de joc.
  Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
  Llei  20/1991,  de  25 de novembre, de promoció de 
 l'accessibilitat  i  de  supressió  de   barreres 
 arquitectòniques.
  Llei 21/1991, de 25 de novembre, de creació de l'Institut 
 Català de Seguretat Viària.
  Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge.
  Llei  38/1991,  de  30 de desembre, d'instal·lacions 
 destinades a activitats amb infants i joves.
  Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, pel qual 
 s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de 
 Catalunya.