Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

04/08/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                        
 de la Generalitat de Catalunya               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
 El personal de les administracions públiques constitueix un 
 element indispensable per a la prestació adequada  dels 
 serveis públics i en conseqüència ha d'ésser tingut en 
 compte per posar en marxa els processos de millora del 
 funcionament  de l'actuació administrativa a què està 
 subjecta actualment l'Administració pública, en els quals 
 processos  de millora té una importància especial la 
 participació i la col·laboració d'aquest personal.
                               
  L'increment de qualitat dels serveis públics ha d'anar 
 lligat  a una flexibilització del règim jurídic dels 
 servidors públics, que en l'actualitat és contingut en 
 diverses normes, entre les quals destaca la Llei 17/1985, 
 del 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració 
 de la Generalitat, que és la norma fonamental que va servir 
 per a estructurar i consolidar la funció pública catalana.
                               
  L'experiència en l'aplicació de l'esmentada normativa i la 
 jurisprudència establerta pel Tribunal Constitucional en 
 matèria de funció pública determinen la necessitat i la 
 conveniència de procedir a adaptar el règim dels empleats 
 públics a les noves necessitats tècniques i organitzatives 
 que s'imposen en una administració moderna per tal de 
 garantir una prestació del servei públic àgil i eficaç.
                               
  No obstant això, la reforma del règim estatutari s'ha de 
 fer respectant el marc fixat per la normativa bàsica, 
 d'acord amb el que disposa l'article 10.1.1 de l'Estatut 
 d'autonomia, i elegint, si s'escau, les opcions que aquella 
 normativa permeti, sempre que siguin adequades per a 
 assolir els objectius de  la  millora  administrativa 
 encaminada a la consecució dels interessos generals.
                               
  Finalment, aquesta Llei pretén ampliar els dits objectius 
 als ens locals situats en el territori de Catalunya, 
 harmonitzant en la mesura possible, com a primer pas cap a 
 una futura refosa legislativa, el règim jurídic  del 
 personal  funcionari  que  presta  serveis  en  les 
 administracions de Catalunya i obrint el  seu  àmbit 
 d'aplicació, en conseqüència, al dit personal.
                               
 Capítol I                          
 Modificació de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la   
 funció pública de l'Administració de la Generalitat     
                               
 Article 1                          
 Nova redacció de l'article 1                
   Es modifica l'article 1 de la Llei 17/1985, del 23 de 
 juliol, de la funció pública de l'Administració de la 
 Generalitat, que queda redactat de la manera següent:    
 "-1 L'objecte d'aquesta Llei és l'ordenació i la regulació 
 de la funció pública de l'Administració de la Generalitat 
 en exercici de les competències fixades per l'Estatut 
 d'autonomia de Catalunya.
 "- 2 La funció pública és un dels instruments per a la 
 gestió i la realització dels interessos públics que té 
 encomanats l'Administració i s'ordena d'acord amb els 
 principis de legalitat, objectivitat, economia, eficàcia i 
 eficiència.
 "- 3 Als efectes d'aquesta Llei, la funció pública és 
 constituïda pel conjunt de persones que presten serveis en 
 l'Administració d'acord amb els principis de mèrit i 
 capacitat, mitjançant una relació de serveis professional, 
 retribuïda i de caràcter especial per raó dels serveis 
 públics  a  desenvolupar i regulada per la normativa 
 administrativa o laboral.
 "- 4 El personal, en el desenvolupament de les seves 
 funcions, per acomplir els objectius assignats, i dins els 
 principis organitzatius esmentats, ha d'actuar en tot 
 moment amb diligència, professionalitat, imparcialitat i 
 sotmetiment a la Constitució, l'Estatut d'autonomia, les 
 lleis, els reglaments que les complementen i el dret en 
 general.
 "- 5 Amb la finalitat de satisfer els interessos generals, 
 l'Administració disposa de potestats autoorganitzatives que 
 la faculten, d'acord amb l'ordenament jurídic, per a 
 estructurar la funció pública adequadament a la prestació 
 del servei públic, regular-ne el règim jurídic i dirigir i 
 fixar els objectius de les actuacions del seu personal".
                               
 Article 2                          
 Nova redacció de l'article 2                
   Es modifica l'article 2 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'estén a tot el 
 personal subjecte al règim funcionarial que presta serveis 
 a l'Administració de la Generalitat.
 "- 2 Aquesta Llei s'aplica també:              
  "a) Al personal laboral de l'Administració, només en els 
 casos en què expressament hi fa referència.
  "b) Al personal  de les universitats, tot respectant 
 l'autonomia universitària.
  "c) Al personal al servei de les corporacions locals 
 situades en el territori de Catalunya, en els termes que 
 estableix la legislació sobre funció pública local.
  "d) Al personal al servei del Consell Consultiu, sens 
 perjudici del que disposa la Llei reguladora d'aquest 
 òrgan.
 "- 3 Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta 
 Llei:                            
  "a) El personal al servei del Parlament de Catalunya i del 
 Síndic de Greuges.
  "b) El personal al servei de la Sindicatura de Comptes, 
 que es  regeix  pel  que  disposen les seves normes 
 reguladores.
  "c) El personal que presta serveis en les entitats de dret 
 públic subjectes al dret privat, que es regeix per la seva 
 normativa específica. Les lleis de  creació  de  les 
 esmentades entitats han de determinar, si s'escau, el règim 
 a què s'ha de subjectar el personal funcionari adscrit o 
 cedit a aquestes.
 "- 4 En aplicació d'aquesta Llei, l'òrgan competent pot 
 dictar normes específiques per a  adequar-la  a  les 
 peculiaritats del personal docent, el personal sanitari, el 
 personal  investigador,  el personal penitenciari, els 
 bombers, els agents rurals i els mossos d'esquadra. Mentre 
 no  s'aprovin  aquestes normes, s'apliquen les normes 
 vigents, interpretades d'acord amb les bases del règim 
 estatutari".
                               
 Article 3                          
 Nova redacció de l'apartat 1 de l'article 3         
   Es modifica l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-1 És personal al servei de l'Administració  de  la 
 Generalitat  l'integrat  en  els  departaments  de la 
 Generalitat,  en  els  seus  organismes  autònoms 
 administratius, en les entitats gestores de la Seguretat 
 Social i en les entitats autònomes de caràcter comercial, 
 industrial  i  financer, d'acord amb llurs normes de 
 creació".
                               
 Article 4                          
 Nova redacció de l'apartat 1 de l'article 5 i addició d'un 
 nou apartat                         
 - 1 Es modifica l'apartat 1 de l'article 5 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-1 És personal eventual el format pels qui, en virtut de 
 lliure nomenament del president o dels consellers i en 
 règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de 
 confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que 
 figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de 
 llocs de treball."                     
 - 2 S'afegeix un nou apartat a l'article 5 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
 "-4 El nomenament de personal eventual està subjecte al 
 dret administratiu i el cessament d'aquest personal ha 
 d'ésser acordat lliurement i no genera, en cap cas, 
 indemnització".
                               
 Article 5                          
 Nova redacció de l'article 6                
   Es modifica l'article 6 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 És personal interí el que presta serveis amb caràcter 
 transitori en virtut d'un nomenament subjecte al dret 
 administratiu i ocupa places dotades pressupostàriament que 
 d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a 
 funcionaris de carrera.
 "- 2 L'interí pot ésser nomenat:              
  "a) Per tal de cobrir transitòriament places que han 
 d'ésser ocupades definitivament per funcionaris de carrera. 
  "b) Per a  la  realització de programes estrictament 
 temporals o per situacions urgents degudament motivades.
  "c) Per ocupar llocs de treball  en  substitució  de 
 funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i 
 destinació.
 "- 3 El personal interí només pot ésser nomenat quan sigui 
 estrictament necessari proveir un lloc de treball per a 
 garantir el funcionament normal dels serveis i sempre que 
 no pugui ésser proveït amb urgència per un funcionari de 
 carrera. El lloc de treball ocupat transitòriament per  
 l'interí que es consideri necessari per al funcionament 
 normal dels serveis i que no sigui de caràcter temporal ni 
 estigui subjecte a amortització segons les relacions de 
 llocs de treball pot ésser inclòs en la següent oferta 
 d'ocupació pública o convocatòria de provisió que es faci, 
 llevat que el lloc de treball estigui reservat per a un 
 funcionari de carrera.
 "- 4 El personal interí ha de complir els requisits 
 generals de titulació i les altres condicions exigides per 
 a participar en les proves d'accés al cos o l'escala a què 
 pertany el lloc de treball que ocupa".
                               
 Article 6                          
 Nova redacció de l'article 9                
   Es modifica l'article 9 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "La prestació de serveis en règim interí i la contractació 
 laboral temporal no poden constituir dret preferent per a 
 l'accés a la condició de funcionari o de personal laboral 
 amb caràcter indefinit, respectivament. No obstant això, el 
 temps de serveis prestats, l'experiència i la formació 
 poden ésser valorats en fase de concurs, sempre que siguin 
 adequats a les funcions dels cossos, les escales o les 
 categories  laborals  a  què corresponguin les places 
 convocades".
                               
 Article 7                          
 Nova redacció de l'article 11                
  Es modifica l'article 11 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "Correspon al Govern:                   
  "a) Exercir la  potestat reglamentària en matèria de 
 personal.
  "b) Establir la política global de recursos humans per al 
 personal dependent de l'Administració de la Generalitat.
  "c) Aprovar l'oferta d'ocupació pública.
  "d) Aprovar els intervals que corresponen a cada cos i 
 escala, dins els trenta nivells en què es classifiquen els 
 llocs de treball.
  "e) Fixar anualment les normes i les directrius per a 
 l'aplicació del règim retributiu dels funcionaris.
  "f) Aprovar o modificar les normes de valoració de llocs 
 de treball, la relació de llocs de treball i la valoració i 
 la classificació d'aquests llocs.
  "g) Dictar les instruccions, les directrius i els límits a 
 què s'han de subjectar els representants del Govern en les 
 negociacions  amb  els  representants  sindicals  dels 
 funcionaris sobre les condicions de treball, aprovar els 
 acords assolits, per donar-los validesa i eficàcia, i 
 establir les condicions de treball en els casos en què no 
 es produeixi acord en la negociació.
  "h) Establir els criteris d'actuació a què s'han  de 
 subjectar  els representants de l'Administració de la 
 Generalitat en les negociacions col·lectives  amb  el 
 personal laboral.
  "i) Aprovar, a proposta del departament corresponent, les 
 mesures per a garantir els serveis mínims en els casos de 
 vaga  en  l'Administració  de la Generalitat. Aquesta 
 competència pot ésser delegada en el conseller competent en 
 matèria de funció pública o en el conseller de Treball.
  "j) Sotmetre a informe i dictamen del Consell Català de la 
 Funció Pública, si escau, els projectes de llei i de 
 reglament en matèria de funció pública.
  "k) Assenyalar o fixar  les directrius a què  s'han 
 ajustar  els  representants  de  la Generalitat en els 
 organismes d'àmbit e statal Consell Superior de la Funció 
 Pública i Comissió de Coordinació de la Funció Pública.
  "l) Exercir les funcions que li són encomanades per la 
 normativa vigent".
                               
 Article 8                          
 Nova redacció de l'article 12                
  Es modifica l'article 12 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Correspon al conseller competent en matèria de funció 
 pública:                          
  "a) Elaborar els projectes de disposicions de caràcter 
 general en matèria de funció pública que hagin d'ésser 
 aprovats pel Parlament o pel Govern de la Generalitat o 
 emetre informe sobre els dits projectes, i aprovar la resta 
 de normes reglamentàries sobre funció pública, a proposta, 
 si s'escau, del departament interessat.
  "b) Impulsar, coordinar i controlar l'execució de les 
 polítiques específiques de personal.
  "c) Preparar el projecte d'oferta d'ocupació pública.
  "d) Preparar propostes relatives a la relació de llocs de 
 treball i, si s'escau, a la valoració d'aquests llocs.
  "e) Elaborar els estudis sobre els intervals de nivells i 
 elevar a l'òrgan competent els que corresponen a cada cos i 
 escala,  a  proposta,  si  s'escau, dels departaments 
 interessats.
  "f) Establir les normes d'organització i funcionament del 
 Registre General de Personal.
  "g) Convocar processos selectius per a funcionaris.
  "h) Nomenar els funcionaris que han superat els processos 
 selectius.
  "i) Declarar les situacions dels funcionaris.
  "j) Convocar i resoldre els concursos de provisió de llocs 
 de treball per a funcionaris, salvant el que estableix 
 l'article 47.
  "k) Proposar les mesures adequades sobre organització i 
 personal dirigides a millorar l'eficàcia dels serveis 
 públics i gestionar les iniciatives i els suggeriments a 
 què fa referència l'article 77.e).
  "l) Dictar les  instruccions  i circulars que siguin 
 necessàries en matèria de personal.
  "m) Vetllar pel compliment de les normes en matèria de 
 funció pública, i també avaluar les polítiques concretes de 
 personal i exercir i coordinar la inspecció general de 
 serveis sobre tot el personal al servei de l'Administració 
 de la Generalitat.
  "n) Declarar les jubilacions dels funcionaris.
  "o) Impulsar i coordinar les polítiques de formació dels 
 empleats públics catalans, en els termes establerts per 
 l'article 35.
  "p) Exercir les altres competències que li són assignades 
 per la normativa vigent.
 "- 2 Les competències especificades per l'apartat 1 són 
 exercides, en allò que li correspon, per la Direcció 
 General de la Funció Pública, la qual té rang de secretaria 
 general.
 "- 3 El  Govern  de la Generalitat, a proposta del 
 departament competent en matèria de funció pública, si ho 
 requereix  l'efectivitat  dels  serveis,  pot atribuir 
 selectivament  i  temporalment  als  departaments  les 
 competències a què fan referència les lletres b), d), g), 
 h), i), j), l), n), o) i p) de l'apartat 1. No obstant 
 això, el departament competent en matèria de funció pública 
 mantindrà les facultats d'inspecció sobre les funcions 
 atribuïdes, l'avaluació de la capacitat de gestió en 
 matèria de personal del departament i la fixació de 
 criteris per a l'exercici de les competències atribuïdes".
                               
 Article 9                          
 Nova redacció de l'article 13                
  Es modifica l'article 13 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 La Comissió Tècnica de la Funció Pública és adscrita al 
 departament competent en matèria de funció pública com a 
 òrgan de coordinació, de consulta, de proposta i, si 
 s'escau, d'execució dels assumptes de personal.
 "- 2 És  president de la Comissió Tècnica de la Funció 
 Pública el conseller competent en matèria de funció pública 
 i en són vocals els secretaris generals de tots els 
 departaments, el vice-president del Comitè Director per a 
 l'Organització de l'Administració de la Generalitat, el 
 director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i 
 el director general de la Funció Pública, el qual actua com 
 a secretari de la Comissió, i també els membres que designi 
 el Govern de la Generalitat entre les persones que ocupin 
 càrrecs l'àmbit competencial dels  quals  tingui  una 
 incidència directa en la funció pública.
 "- 3 Són funcions específiques de la Comissió Tècnica de 
 la Funció Pública:                     
  "a) Emetre informe en relació amb les normes i  les 
 disposicions de caràcter general en matèria de personal.
  "b) Informar sobre les qüestions que li siguin consultades 
 pel Govern.
  "c) Proposar al Govern totes les mesures que consideri 
 convenients per a millorar la política i la gestió del 
 personal.
  "d) Informar sobre tots els assumptes de personal que 
 siguin elevats al Govern de la Generalitat per l'òrgan 
 competent.
  "e) Informar sobre  els  expedients  disciplinaris  de 
 separació de servei com a tràmit previ a la imposició de la 
 sanció pel conseller corresponent.
 "- 4 Per  delegació  del Govern de la Generalitat, la 
 Comissió Tècnica de la Funció Pública pot exercir les 
 funcions següents:                     
  "a) Aprovar i modificar les normes de valoració de llocs 
 de treball, la relació de llocs de treball i la valoració 
 d'aquests llocs.
  "b) Aprovar les ofertes d'ocupació pública.
 "- 5 El president de la Comissió Tècnica de la Funció 
 Pública ha d'elevar al Govern o a l'òrgan que sigui 
 competent per raó de la matèria els informes i les 
 propostes a què es refereix l'apartat 3".
                               
 Article 10                         
 Nova redacció de l'article 15                
   Es modifica l'article 15 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "La Inspecció General de Serveis de Personal és adscrita 
 al departament competent en matèria de funció pública, i té 
 per funció, entre les altres que se li puguin assignar en 
 matèria de personal, la vigilància del compliment de les 
 normes sobre funció pública, amb independència de les 
 facultats inspectores que siguin competència  d'altres 
 òrgans. El Govern de la Generalitat n'ha de regular la  
 composició i les funcions".
                               
 Article 11                         
 Nova redacció de l'article 22                
  Es modifica l'article 22 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 La relació de llocs de treball és publica i ha 
 d'incloure tots els llocs de funcionaris, laborals i 
 eventuals existents en l'Administració de la Generalitat. 
 El contingut de les relacions de llocs de treball ha de ser 
 almenys el següent:                     
  "a) La denominació i les característiques essencials dels 
 llocs.
  "b) Els requisits essencials per a ocupar-los.
  "c) El complement  de  destinació  i,  si  s'escau, 
 l'específic, si són llocs de personal funcionari.
  "d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic 
 aplicable per als llocs de caràcter laboral.
  "e) La forma de provisió dels llocs i, per als casos 
 determinats per l'article 43, els sistemes d'accés.
  "f) Els requisits que han de complir els funcionaris 
 d'altres administracions per a poder accedir als llocs de 
 treball  mitjançant  la  corresponent  convocatòria de 
 provisió.
 "- 2 En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat els 
 llocs de treball han d'ésser ocupats, amb caràcter general, 
 per funcionaris públics. Com a excepció, poden ésser 
 ocupats per personal en règim laboral:           
  "a) Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de 
 caràcter periòdic i discontinu.
  "b) Si  es  tracta de desenvolupar activitats pròpies 
 d'oficis.
  "c) Si es tracta de llocs de  caràcter  instrumental 
 corresponents a les àrees de conservació i manteniment 
 d'edificis, equips i instal·lacions, d'arts gràfiques, 
 d'enquestes, de protecció civil, de comunicació social, 
 d'expressió artística, de serveis socials o de protecció de 
 menors i no hi ha cap cos o escala amb les funcions 
 adequades.
  "d) Si  es  tracta  de  desenvolupar  activitats que 
 requereixin  uns  coneixements  específics  o tècnics 
 especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb la 
 preparació pertinent per al desenvolupament adequat de les 
 funcions pròpies del lloc.
  "e) Si es tracta de llocs d'investigació.
  "f) Si es tracta de llocs docents que, per raó de llur 
 especificitat, no puguin ésser ocupats per funcionaris dels 
 cossos i les escales docents.
 "- 3 Correspon  al  Govern,  a proposta conjunta del 
 Departament d'Economia i Finances i  del  departament 
 competent en matèria de funció pública:           
  "a) L'assignació dels  nivells  dels  complements  de 
 destinació i dels complements específics corresponents als 
 nous llocs de treball de les relacions de llocs de treball. 
  "b) Les modificacions produïdes per la variació del nombre 
 de llocs i les modificacions del complement de destinació i 
 del complement específic dels llocs de treball inclosos en 
 les relacions inicials.
  "El Govern pot delegar en la Comissió Tècnica de la Funció 
 Pública l'aprovació i la modificació de les normes de 
 valoració de llocs de treball, de la relació de llocs de 
 treball i de la valoració i la classificació d'aquests 
 llocs, i pot establir les condicions  que  consideri 
 pertinents per a l'exercici de les competències atribuïdes. 
  "No obstant això anterior, el Govern, a proposta conjunta 
 del departament competent en matèria de funció pública i 
 del Departament d'Economia i Finances, pot delegar en els 
 departaments, en les condicions que determini, l'aprovació 
 i la modificació de les relacions de llocs de treball, 
 inclosa la valoració de llocs que no comporti increment de 
 la despesa. El departament competent en matèria de funció 
 pública ha d'exercir les facultats d'inspecció, avaluar la 
 capacitat de gestió i fixar els criteris per a l'exercici 
 de les competències atribuïdes.
 "- 4 La creació, la modificació, la refosa i la supressió 
 de llocs de treball s'han de fer en tot cas mitjançant la 
 relació de llocs de treball.
 "- 5 Per a proveir un lloc de treball, cal que consti en 
 la relació corresponent, llevat que s'hagin de realitzar 
 temporalment tasques urgents, mitjançant personal  amb 
 contractes  laborals de durada determinada, per a la 
 realització dels programes d'inversions a càrrec dels 
 crèdits destinats a aquesta finalitat".
                               
 Article 12                         
 Addició d'un nou apartat a l'article 28           
   S'afegeix un nou paràgraf a l'article 28 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "La relació de llocs de treball, si s'escau, en els termes 
 que estableixi la legislació bàsica, ha de determinar les 
 condicions d'homologació, en particular pel que fa a 
 sistemes d'accés, programes mínims o altres requeriments, 
 que siguin necessàries perquè els funcionaris d'altres 
 administracions puguin participar en les convocatòries de 
 provisió de llocs de treball de l'Administració de la 
 Generalitat".
                               
 Article 13                         
 Addició de dos nous apartats a l'article 29         
  S'afegeixen dos nous paràgrafs a l'article 29 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "Els funcionaris d'altres administracions que accedeixen a 
 llocs de treball de l'Administració de la Generalitat 
 mitjançant convocatòries de provisió, al marge d'un procés 
 de transferències de mitjans personals i materials, tenen 
 els mateixos drets i deures que la resta de funcionaris de 
 l'Administració de la Generalitat, però no s'integren en 
 els cossos o les escales propis d'aquesta.
  "El  personal  laboral  fix  procedent  d'altres 
 administracions com a  conseqüència  d'un  procés  de 
 transferències de mitjans personals i materials s'integra a 
 l'Administració de la Generalitat com a personal laboral 
 propi, amb subrogació expressa de la seva vinculació 
 contractual anterior, als efectes d'estabilitat laboral i 
 antiguitat".
                               
 Article 14                         
 Nova redacció de l'article 31               
  Es modifica l'article 31 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Les necessitats de recursos humans que no puguin ésser 
 cobertes amb els efectius de personal existents poden ésser 
 objecte d'oferta d'ocupació pública.
 "- 2 L'oferta d'ocupació pública ha de determinar les 
 places vacants que, a proposta dels departaments, es 
 considerin necessàries per al funcionament adequat  dels 
 serveis i hagin d'ésser proveïdes per personal de nou accés 
 dins l'exercici pressupostari, classificades per cossos, 
 escales o categories laborals.
 "- 3 Per tal de garantir el funcionament adequat dels 
 serveis, el Govern pot autoritzar, sens perjudici del que 
 disposa l'article 13.4.b), l'aprovació successiva d'ofertes 
 parcials d'ocupació pública dins el  mateix  exercici 
 pressupostari".
                               
 Article 15                         
 Nova redacció de l'article 32                
   Es modifica l'article 32 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Les convocatòries de les proves selectives per a 
 proveir les places vacants incloses en l'oferta d'ocupació 
 pública poden incloure un 10% de places addicionals, com a 
 màxim.
 "-  2 Fins  a  la  resolució  de  les convocatòries 
 corresponents, no es poden amortitzar, transformar ni 
 modificar  substancialment les places que hagin estat 
 convocades, si no és en compliment de les normes de 
 procediment administratiu".
                               
 Article 16                         
 Nova redacció de la lletra e) de l'article 33        
   Es modifica la lletra e) de l'article 33 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "e) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions 
 públiques  ni  estar  separat,  mitjançant  expedient 
 disciplinari, del servei  de  qualsevol  administració 
 pública".
                               
 Article 17                         
 Nova redacció de l'article 35                
   Es modifica l'article 35 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Per a aplicar els criteris fixats per l'article 34, 
 l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha de tenir 
 cura del suport tècnic dels tribunals en la realització de 
 les proves selectives per a funcionaris i, entre les altres 
 funcions que li corresponen, ha de fer estudis previs sobre 
 els processos selectius i ha d'impartir cursos de formació, 
 d'acord amb els diversos nivells i necessitats de formació, 
 o intervenir-hi dins l'àmbit de la seva competència, i 
 cursos de capacitació i reciclatge per a la recol·locació 
 del personal.
 "- 2 L'Escola d'Administració  Pública de Catalunya pot 
 establir convenis per a la realització d'activitats de 
 formació".
                               
 Article 18                         
 Nova redacció de l'article 36                
   Es modifica l'article 36 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "L'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les 
 categories laborals es fa per mitjà dels procediments 
 d'oposició, concurs-oposició o concurs i, si s'escau, els 
 cursos de formació o la fase de prova que determini la 
 convocatòria".
                               
 Article 19                         
 Nova redacció de l'apartat 1 de l'article 37        
  Es modifica l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-1 La selecció per oposició consisteix en la realització 
 per l'opositor de les proves que estableixi la convocatòria 
 orientades a determinar la idoneïtat dels aspirants".
                               
 Article 20                         
 Addició de dos apartats a l'article 38           
  S'afegeixen dos nous paràgrafs a l'article 38 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "Excepcionalment, si ho requereix l'efectivitat del procés 
 selectiu i calen determinats coneixements específics o 
 tècniques administratives per al bon funcionament dels 
 serveis, l'Escola d'Administració Pública pot realitzar, 
 mitjançant convocatòria, fases de formació prèvies a la 
 selecció,  d'acord  amb  el que sigui determinat per 
 reglament.
  "Als efectes d'aquest article, l'Escola d'Administració 
 Pública pot establir convenis amb altres centres per a la 
 realització d'aquestes fases de formació".
                               
 Article 21                         
 Nova redacció de l'article 39                
  Es modifica l'article 39 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "Si les característiques de l'oposició ho requereixen, les 
 proves  escrites  es  llegeixen  davant  els  òrgans 
 seleccionadors, que són facultats per a fer preguntes als 
 aspirants sobre les qüestions que són objecte de la prova.
  "La convocatòria corresponent pot establir una entrevista 
 al candidat per avaluar la idoneïtat d'aquest respecte a 
 les funcions genèriques del cos o l'escala o dels possibles 
 llocs de treball a ocupar".
                               
 Article 22                         
 Nova redacció de l'article 40                
   Es modifica l'article 40 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 En la convocatòria respectiva es poden establir cursos 
 de formació i, si escau, una fase de prova, que poden tenir 
 caràcter selectiu.
 "- 2 S'han de regular per reglament la situació, els drets 
 i els deures que poden correspondre als aspirants que 
 realitzin els cursos de formació i la fase de prova".
                               
 Article 23                         
 Nova redacció de l'article 43                
   Es modifica l'article 43 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "El sistema de concurs només es pot utilitzar per a 
 adquirir la condició de funcionari amb caràcter excepcional 
 i només si es tracta de proveir places especials dels grups 
 A i B que, per raó de llurs funcions i característiques i 
 de la tecnificació requerida per a llur desenvolupament, 
 han d'ésser proveïdes amb persones de mèrits rellevants i 
 condicions excepcionals. Aquestes places especials, per a 
 poder ésser proveïdes per concurs de mèrits, han de figurar 
 especificades en un annex del pressupost de la Generalitat 
 i també en la relació de llocs de treball".
                               
 Article 24                         
 Nova redacció de l'article 44                
  Es modifica l'article 44 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 El personal interí i el personal contractat laboral 
 temporal ha d'ésser seleccionat mitjançant convocatòria 
 pública que garanteixi els principis enunciats en els 
 articles 23.2 i 103.3 de la Constitució.
 "- 2 Excepcionalment, per causa d'urgència apreciada per 
 l'Administració,  es  pot  nomenar  personal interí o 
 contractar personal laboral temporal directament, sense 
 necessitat de convocatòria. A aquests efectes, el Govern 
 pot regular per reglament una borsa de personal per a 
 prestar serveis amb caràcter temporal per als casos de 
 màxima urgència".
                               
 Article 25                         
 Nova redacció de l'article 45                
  Es modifica l'article 45 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 El Govern de la Generalitat ha de reglamentar la 
 composició i el funcionament dels tribunals o òrgans 
 tècnics de selecció, de manera que es garanteixi la 
 idoneïtat i la professionalitat de llurs membres, pel que 
 fa al coneixement del contingut funcional dels llocs que es 
 convoquen, de les tècniques de selecció i de les matèries 
 que són objecte de les proves, i de manera que s'agilitin 
 els processos selectius.
 "- 2 S'ha  de  garantir la presència en els tribunals o 
 òrgans tècnics de selecció de funcionaris amb coneixements 
 especialitzats sobre el contingut dels llocs de treball que 
 se seleccionen. També es poden establir òrgans permanents 
 de selecció, en els quals s'ha de garantir igualment la 
 presència de funcionaris idonis.
 "- 3 En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha 
 d'haver  un  membre  en  representació  de  l'Escola 
 d'Administració Pública, i també un representant de l'òrgan 
 competent en matèria de normalització lingüística, en 
 qualitat d'assessor, amb veu però sense vot. No poden fer 
 part dels òrgans de selecció els funcionaris que han 
 impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants 
 a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació 
 de la convocatòria corresponent.
 "- 4 Cap tribunal ni òrgan tècnic no pot declarar superat 
 el procés selectiu per un nombre d'aspirants que excedeixi 
 el nombre de places que han estat  objecte  de  la 
 convocatòria. Les  propostes d'aspirants aprovats que  
 contravinguin a aquesta limitació són nul·les de ple dret". 
                               
 Article 26                         
 Nova redacció de l'article 46                
  Es modifica l'article 46 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Si la convocatòria ho determina, els aspirants han de 
 superar un període de prova, la durada del qual s'ha de 
 fixar en funció del cos o de l'escala als quals es vol 
 ingressar.
 "- 2 Durant aquest període, sota la tutoria immediata de 
 funcionaris, cal tenir cura que la persona adquireixi la 
 formació pràctica que demana l'exercici de la funció 
 pública i se n'ha d'avaluar la capacitat d'aprenentatge.
 "- 3 Una vegada  finalitzat aquest període, n'emeten un 
 informe els funcionaris encarregats del candidat i el cap o 
 els caps de les unitats orgàniques on el funcionari ha 
 complert el període de prova. Tots aquests informes es fan 
 conèixer a l'interessat, que hi pot fer les al·legacions 
 que consideri oportunes. Tota aquesta documentació s'inclou 
 en el seu expedient personal i es tramet a l'òrgan 
 competent".
                               
 Article 27                         
 Nova redacció de l'article 47                
  Es modifica l'article 47 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Els llocs de treball reservats a funcionaris s'han de 
 proveir pels sistemes següents, d'acord amb el que sigui 
 establert  en  les  relacions  de  llocs  de treball 
 corresponents:                       
  "a) Concurs: constitueix el sistema normal de provisió i 
 s'efectua mitjançant convocatòria pública, en la qual s'han 
 d'establir els mèrits i la capacitat que han d'ésser 
 considerats per a determinar la idoneïtat dels aspirants, 
 atenent especialment els requisits exigibles segons les 
 característiques de cada lloc de treball. També s'han de 
 considerar, en relació amb el lloc a proveir, la valoració 
 del treball desenvolupat, els cursos de  formació  i 
 perfeccionament,  l'antiguitat,  el grau personal, les 
 titulacions acadèmiques i el nivell de coneixement de la 
 llengua catalana.
  "Els concursos de provisió poden ésser generals, en què es 
 convoquen globalment grups de llocs de característiques 
 similars, o específics, en què cada lloc es convoca 
 individualitzadament, atenent la naturalesa, les tasques o 
 les responsabilitats genèriques dels llocs a proveir.
  "En aquests concursos, amb la finalitat d'avaluar els 
 coneixements, les habilitats, la idoneïtat i la capacitat 
 d'adaptació al nou lloc dels candidats, es pot exigir, a 
 més, l'elaboració de memòries, la realització d'entrevistes 
 i tests professionals o la valoració d'informes d'avaluació 
 o d'altres sistemes similars. En aquest sentit, s'ha de 
 reglamentar  l'elaboració  periòdica  d'un  informe 
 d'avaluació.
  "Els llocs de cap de negociat, de cap de secció, de cap 
 de servei i assimilats, i els llocs singulars que exigeixin 
 tècniques o responsabilitats especials o les condicions 
 d'ocupació dels quals tinguin peculiaritats pròpies, es 
 proveeixen per concurs específic, llevat que constin en la 
 relació  de llocs de treball com a llocs de lliure 
 designació.
  "El Govern de la Generalitat ha de reglamentar  la 
 composició i el funcionament de les juntes de mèrits que 
 han d'apreciar els mèrits dels candidats en els concursos 
 específics per a proveir els llocs esmentats en el paràgraf 
 anterior. Els membres que les componguin han de posseir la 
 idoneïtat necessària i poden ésser assessorats per experts. 
  "b) Lliure designació: es proveeixen per aquest sistema 
 els llocs de subdirector general i de secretari d'alt 
 càrrec i aquells altres llocs de caràcter directiu o 
 d'especial responsabilitat o que per la naturalesa de llurs 
 funcions es determinin en les relacions  de llocs de 
 treball. El titular del centre directiu, l'organisme o 
 l'entitat en què figuri el lloc convocat ha d'emetre  un 
 informe previ al nomenament corresponent.
 "- 2 Les convocatòries, tant les de concurs com les de 
 lliure designació, han d'ésser publicades en el Diari 
 Oficial de la Generalitat de Catalunya, i han d'establir un 
 termini de quinze dies hàbils per a la presentació de les 
 sol·licituds. Es poden aprovar unes bases generals de 
 convocatòries, que serveixin per a totes les places que es 
 convoquin successivament. Les convocatòries han d'incloure, 
 en tot cas:                         
  "a) La denominació, el nivell i la localització del lloc.
  "b) Els requisits que s'exigeixen per a poder-hi optar, 
 d'acord amb les relacions de llocs de treball.
  "c) Els mèrits a valorar d'acord amb el contingut del lloc 
 de treball i el barem de puntuació, per al cas de concurs.
  "d) La puntuació mínima establerta, si s'escau, per a 
 l'adjudicació de les vacants convocades, per al cas de 
 concurs.
  "D'acord amb el que estableix l'article 12.1.j), les 
 convocatòries de concursos per als càrrecs de comandament i 
 els llocs singulars a què s'ha fet referència i les 
 convocatòries de lliure designació són competència del 
 titular del departament a què estigui adscrita la plaça.
  "Les resolucions de les convocatòries, tant les de concurs 
 de mèrits com les de lliure designació, es publiquen en el 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  "Als  efectes  de  l'elaboració  adequada  de  les 
 convocatòries, amb independència del que disposa l'article 
 22, i per facilitar la gestió de les competències de 
 personal, es poden elaborar manuals d'organització, en els 
 quals es pot incloure la descripció de la missió, les 
 funcions  bàsiques i les tasques més rellevants dels 
 diferents òrgans o llocs de treball i de les altres 
 característiques dels llocs que es considerin adequades. En 
 tot cas, s'ha d'entendre que són incloses entre les 
 funcions del lloc les pròpies del cos o l'escala a què ha 
 de pertànyer el funcionari que l'ocupa. Les definicions 
 incloses en el manual tenen només caràcter orientatiu i 
 poden ésser modificades lliurement per l'Administració per 
 tal d'ajustar-les als canvis que es vagin produint en els 
 llocs de treball en funció dels serveis que s'hi hagin de 
 prestar.
 "- 3 D'acord amb el que sigui establert per reglament, els 
 òrgans superiors competents en matèria de personal, per a 
 una distribució adequada dels efectius, o per a garantir el 
 funcionament adequat dels serveis, poden en cada un dels 
 departaments, els organismes i les entitats que en depenen, 
 per raons d'urgència degudament  justificades  o  per 
 necessitat dels serveis, adscriure un funcionari a un lloc 
 de treball que estigui vacant, si compleix els requisits 
 necessaris per a ocupar-lo. L'adscripció, si és de caire 
 interdepartamental, ha d'ésser autoritzada pel departament 
 competent en matèria de funció pública".
                               
 Article 28                         
 Nova redacció de l'article 48                
   Es modifica l'article 48 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "El Govern de la Generalitat ha de promoure les condicions 
 necessàries per a facilitar l'accés a la funció pública de 
 persones discapacitades en igualtat de condicions que la 
 resta d'aspirant".
                               
 Article 29                         
 Nova redacció de l'article 49                
  Es modifica l'article 49 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "El desenvolupament de l'article 48 s'ha d'efectuar per 
 mitjà del reglament general de selecció o provisió de llocs 
 de treball, el qual, en tot cas:              
  "a) Ha de regular, amb la finalitat de poder assolir  que 
 el 2% de  la  plantilla  sigui  cobert per  persones 
 discapacitades que tinguin reconeguda la condició legal de 
 disminuïdes, una reserva de fins a un 3% de les places 
 incloses en les ofertes d'ocupació pública.
  "b) Ha d'establir les condicions personals d'aptitud per a 
 l'exercici de les funcions corresponents, les quals s'han 
 d'acreditar, si s'escau, mitjançant un dictamen vinculant 
 expedit per l'equip multiprofessional competent, que ha 
 d'ésser emès abans del  començament  de  les  proves 
 selectives, de manera que es pugui garantir el compliment 
 de les funcions dels diferents llocs de treball i la 
 prestació del servei públic consegüent.
  "c) Ha de garantir que es facin les adaptacions que siguin 
 necessàries, indicades pels equips multiprofessionals, per 
 a la realització de les proves.
  "d) Ha de garantir el dret preferent per a escollir les 
 vacants, si s'escauen, en el torn respectiu, dels qui, en 
 consideració  de  llur condició legal de disminuïts, 
 accedeixen a la condició de funcionaris per la via de 
 reserva, en el cas que l'assignació de llocs es faci, de 
 conformitat amb l'article 54.1, per l'ordre de puntuació 
 obtingut en el sistema selectiu".
                               
 Article 30                         
 Nova redacció dels apartats 3 i 4 de l'article 52      
   Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 52 de la 
 Llei 17/1985, que queden redactats de la manera següent:  
 "-3 Per a dur a terme la classificació a què es refereix 
 l'apartat 2, s'ha de procedir a la valoració de cada lloc 
 de  treball,  atenent  el  criteri  de  titulació, 
 especialització,   responsabilitat,   competència   i 
 comandament.
 "- 4 Els nivells superiors assignats a un cos o a una 
 escala poden coincidir amb els inferiors d'un altre cos o 
 una altra escala per a l'ingrés als quals s'exigeix una 
 titulació de nivell superior".
                               
 Article 31                         
 Nova redacció de l'article 53                
   Es modifica l'article 53 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Tot funcionari posseeix un grau personal corresponent a 
 algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de 
 treball.
 "- 2 El  grau  personal s'adquireix normalment pel fet 
 d'haver ocupat durant dos anys consecutius o durant tres 
 anys  amb  interrupció  un  o  més llocs del nivell 
 corresponent.
 "- 3 No  obstant  el que disposa l'apartat  2,  els 
 funcionaris que obtinguin un lloc de treball superior en 
 més de dos nivells al corresponent a llur grau personal 
 consoliden cada dos anys de serveis continuats el grau 
 superior en dos nivells al que posseeixen, sense que en cap 
 cas puguin superar l'assignat a llur lloc de treball ni, si 
 s'escau, el màxim del grup al qual pertanyen.
 "- 4 El grau personal es pot adquirir també mitjançant la 
 superació de cursos específics o els altres requisits 
 objectius que siguin determinats pel  Govern  de  la 
 Generalitat. El procediment per a l'avaluació dels   
 requisits objectius que permeten l'adquisició del grau 
 personal s'han d'establir per reglament. Pel que fa a la 
 selecció per a accedir als cursos específics, s'ha de fer 
 per concurs.
 "- 5 Els  funcionaris  en actiu tenen dret a percebre 
 almenys l'import del complement de destinació dels llocs de 
 treball corresponents a llur grau personal".
                               
 Article 32                         
 Nova redacció de l'apartat 1 de l'article 54        
  Es modifica l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-1 Els funcionaris de nou ingrés ocupen amb caràcter 
 general els llocs corresponents als nivells inferiors 
 assignats al cos o a l'escala a què pertanyen, sens 
 perjudici que amb caràcter general la consolidació del grau 
 s'iniciï pel nivell mínim assignat a aquest cos o aquesta 
 escala, si compleixen els requisits establerts per aquesta 
 Llei. S'ha de regular per reglament el procediment a seguir 
 per a l'assignació de la primera destinació, que es pot fer 
 per l'ordre de puntuació obtingut en el sistema selectiu o 
 mitjançant  qualsevol  dels  mecanismes establerts per 
 l'article 47".
                               
 Article 33                         
 Nova redacció de l'article 55                
   Es modifica l'article 55 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Els funcionaris nomenats poden ésser remoguts del lloc 
 que ocupen:                         
  "a) En el cas de nomenaments de lliure designació, amb 
 caràcter   discrecional. El   funcionari   cessat   
 discrecionalment  té dret a percebre les retribucions 
 bàsiques pròpies del seu grup de titulació, el complement 
 de destinació corresponent al grau personal consolidat i un 
 complement  personal  i  variable  en substitució del 
 complement específic del lloc que  passi  a  ocupar, 
 equivalent al 70% del complement específic mínim atribuït a 
 llocs de treball del nivell corresponent al grau personal 
 consolidat que acrediti, el qual complement personal no es 
 percep si en el nou lloc que se li assigna té un complement 
 específic igual o superior. Als efectes del càlcul de la 
 quantia d'aquest complement personal, no es tenen en compte 
 els conceptes de penositat, perillositat, incompatibilitat 
 o dedicació superior a la normal, que seran els propis del 
 lloc que s'assigna al funcionari.
  "En els casos de cessament o remoció com a conseqüència 
 d'un expedient disciplinari o pel fet d'haver participat el 
 funcionari voluntàriament en una convocatòria pública, 
 aquest té dret a percebre les retribucions bàsiques i el 
 complement de destinació equivalent al grau personal que 
 tingui consolidat, sens perjudici del complement específic 
 del lloc que passi a ocupar.
  "b) En el cas de nomenaments pel sistema de concurs, 
 mitjançant expedient administratiu contradictori i  no 
 disciplinari, un cop escoltada la Junta de Personal o el 
 delegat del Personal, si s'escau, en els supòsits següents: 
  "1. Si s'altera el contingut del lloc  de  treball 
 mitjançant  les  relacions de llocs de treball i es 
 modifiquen els supòsits que servien de  base  a  la 
 convocatòria.
  "2. Si es produeix un rendiment insuficient que no 
 comporti inhibició o si es manifesta una evident manca de 
 capacitat per a ocupar el lloc de treball que li impedeixi 
 de complir amb eficàcia les funcions assignades.
 "- 2 Els funcionaris que siguin remoguts o cessats d'un 
 lloc de treball d'acord amb la normativa vigent sense 
 obtenir-ne un altre per algun dels sistemes de concurs o 
 lliure designació queden a disposició del secretari general 
 del  departament  corresponent, que els ha d'atribuir 
 provisionalment un  lloc  o  l'exercici  de  funcions 
 corresponents a llur cos o escala.
 "- 3 Sens  perjudici del que disposa l'apartat 2, els 
 funcionaris que cessin per alteració del contingut o 
 supressió de llurs llocs de treball han de continuar 
 percebent, mentre no se'ls atribueixi un altre lloc de 
 treball i durant un termini màxim de tres mesos, les 
 retribucions complementàries corresponents al lloc suprimit 
 o alterat".
                               
 Article 34                         
 Nova redacció de l'article 56                
  Es modifica l'article 56 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "La permanència en la situació de serveis especials o 
 d'excedència forçosa es computa, a  l'efecte  de  la 
 consolidació del grau personal, com a temps prestat en 
 l'últim lloc ocupat en la situació de servei actiu o en el 
 lloc que s'hagi obtingut posteriorment per concurs".
                               
 Article 35                         
 Nova redacció de l'article 57                
   Es modifica l'article 57 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Es garanteix la promoció interna, mitjançant l'accés 
 des d'un cos o una escala d'un grup a d'altres del grup 
 immediatament superior, als funcionaris que presten serveis 
 a l'Administració de la Generalitat, si compleixen els 
 requisits legals de titulació, tenen una antiguitat mínima 
 de dos anys en el cos o l'escala a què pertanyen, 
 compleixen la resta de requisits exigits en la convocatòria 
 i superen els processos selectius que siguin determinats. A 
 l'efecte de la promoció interna, les vacants no poden 
 excedir del 65% de les places incloses a l'oferta, i s'ha 
 de garantir un mínim d'un 20% de vacants en el casos en què 
 hi hagi cos o escala de grup inferior de la mateixa àrea o 
 especialitat.
 "- 2 Per a accedir a un altre cos o a una altra escala 
 dins el mateix grup, els funcionaris que compleixen els 
 requisits establerts per reglament i que s'acullen al torn 
 de promoció interna que determina l'apartat 1 només han de 
 superar la part dels processos selectius de l'especialitat 
 del cos i de l'escala a què pretenen accedir que es 
 determini en la convocatòria. En tot cas, és necessari que 
 les  funcions  d'ambdós  cossos  o  escales  siguin 
 substancialment coincidents o similars pel que fa al 
 contingut professional i al nivell tècnic i que els 
 funcionaris posseeixin la titulació acadèmica exigida en la 
 convocatòria.
 "- 3 Els funcionaris que es promouen mitjançant torn 
 restringit tenen preferència sobre els de torn lliure per a 
 escollir els llocs de treball entre les vacants que són 
 objecte de la convocatòria. No  obstant  això,  els  
 funcionaris  que  ocupen de forma definitiva un lloc 
 classificat en les relacions de llocs de treball com a 
 propi  del  grup  de  procedència  i  de  contingut 
 substancialment coincident amb el lloc al qual han estat 
 promoguts poden optar per romandre en el mateix lloc.
 "- 4 Els  funcionaris  que es promouen conserven el grau 
 personal que han consolidat en el cos o l'escala de 
 procedència, sempre que es trobi inclòs en l'interval de 
 nivells corresponents al nou cos o la nova escala. El temps 
 de serveis prestats en aquell cos o aquella  escala 
 s'aplica,  si escau, per a la consolidació del grau 
 personal".
                               
 Article 36                         
 Nova redacció de l'article 58                
  Es modifica l'article 58 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "Si el nombre d'aspirants que superen els processos 
 selectius és inferior al de les places convocades en algun 
 dels  torns,  el nombre resultant de vacants es pot 
 incorporar del torn de promoció interna al torn lliure i a 
 l'inrevés, sempre que les bases de la convocatòria ho 
 disposin".
                               
 Article 37                         
 Nova redacció de la lletra a) de l'article 59        
   Es modifica la lletra a) de l'article 59 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "a) Superar els processos selectius".
                               
 Article 38                         
 Addició de dues noves lletres a l'article 61        
  S'afegeixen dues noves lletres a l'article 61 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "f) Per finiment del termini màxim de permanència en la 
 situació d'excedència voluntària per interès particular 
 sense haver sol·licitat el reingrés al servei actiu.
  "g) Per defunció".
                               
 Article 39                         
 Nova redacció de l'apartat 3 de l'article 64 i addició d'un 
 nou apartat                         
 - 1 Es modifica l'apartat 3 de l'article 64 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-3 Si es tracta de funcionaris pertanyents a cossos o 
 escales de l'Administració de la Generalitat que ocupen 
 llocs de treball el desenvolupament dels quals requereix 
 unes condicions físiques o psíquiques especials, sempre que 
 no els correspongui la jubilació o la incapacitat, s'han de 
 reglamentar els mecanismes i els efectes perquè puguin 
 prestar altres serveis, preferentment entre els propis de 
 llur cos o escala o en llocs pertanyents a altres cossos o 
 escales, en la mateixa localitat i que siguin adients a 
 llur nivell de titulació, de formació i de coneixements".
 - 2 S'afegeixen dos nous apartats a l'article 64 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
 "-4 La jubilació voluntària es declara a instància del 
 funcionari, d'acord amb el que sigui  establert  per 
 reglament.
 "- 5 El  Govern de la Generalitat pot aprovar plans 
 específics per a incentivar la jubilació anticipada, els 
 quals  han  de determinar-ne l'àmbit d'aplicació, els 
 incentius i les condicions i els requisits que cal complir 
 per a poder-la sol·licitar. En tot cas, la concessió de la 
 jubilació anticipada incentivada resta condicionada a les 
 necessitats  del  servei. La declaració de jubilació  
 anticipada incentivada impedeix d'ocupar llocs de treball 
 en el sector públic sota cap mena de relació funcionarial o 
 contractual,  ja  sigui  de  naturalesa  laboral  o 
 administrativa".
                               
 Article 40                         
 Nova redacció de l'article 65                
  Es modifica l'article 65 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 La formació i el perfeccionament dels funcionaris són 
 exercits  per  l'Administració  de  la  Generalitat, 
 fonamentalment  per  mitjà de l'Escola d'Administració 
 Pública de Catalunya, que pot subscriure convenis amb 
 altres escoles d'administració pública, amb universitats i 
 amb altres centres docents de prestigi reconegut.
 "- 2 L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha de 
 tenir  cura  d'organitzar  cursos  de  formació  o 
 perfeccionament, especialment, per a la preparació de 
 funcionaris  directius,  sobre  les  noves tecnologies 
 relacionades amb la millora del funcionament dels serveis i 
 sobre les altres matèries que tinguin un interès especial 
 per al funcionament dels serveis públics. La superació dels 
 cursos pot ésser condició indispensable per a la provisió 
 de llocs de treball, d'acord amb el que sigui establert per 
 reglament.
 "- 3 S'han  de  regular per reglament  els documents 
 acreditatius de la realització dels cursos i seminaris a 
 què es refereix aquest capítol, que poden determinar 
 l'avaluació o el  grau  d'aprofitament  obtingut  pel 
 funcionari.
 "- 4 S'han  de determinar per reglament els requisits 
 objectius per a accedir als cursos  de  formació  i 
 perfeccionament i els efectes derivats de participar-hi per 
 al personal al servei de l'Administració.
 "- 5 Per a col·lectius específics, i també si ho requereix 
 el funcionament eficient dels serveis, es poden establir 
 amb caràcter obligatori cursos de perfeccionament per al 
 desenvolupament adequat dels llocs que ocupen".
                               
 Article 41                         
 Nova redacció de la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 
 67                             
  Es modifica la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 67 
 de la Llei 17/1985, que queda redactada de la manera 
 següent:                          
  "b) Els triennis, que consisteixen en una quantitat igual 
 per a cada grup i per cada tres anys de serveis en aquest. 
 En el supòsit que els tres anys de serveis ho siguin en 
 grups diferents, es computa per tots tres anys l'import 
 corresponent al grup del cos o l'escala en el qual estigui 
 en actiu el funcionari en el moment de perfer el trienni".
                               
 Article 42                         
 Addició de tres nous apartats a l'article 68        
   S'afegeixen tres nous apartats a l'article 68 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
 "-3 Els empleats públics compresos en l'àmbit d'aplicació 
 d'aquesta Llei, amb excepció dels que són sotmesos al règim 
 d'aranzel, no poden percebre cap participació dels tributs, 
 les  comissions  i els altres ingressos de qualsevol 
 naturalesa que corresponen a l'Administració o a qualsevol 
 poder públic com a contraprestació a qualsevol servei o 
 jurisdicció, ni poden percebre cap participació de les 
 multes interposades, ni cap premi en relació amb aquestes, 
 encara que els siguin atribuïts per norma; han de percebre 
 únicament  les  remuneracions  del  règim  retributiu 
 corresponent, sens perjudici del que resulta de l'aplicació 
 del sistema d'incompatibilitats.
 "- 4 La quantia de les retribucions dels funcionaris que 
 d'acord amb la normativa vigent facin una jornada inferior 
 a la normal s'ha de reduir proporcionalment, en la forma 
 regulada per les normes dictades per a l'aplicació del 
 règim retributiu a què estiguin subjectes.
 "- 5 Per aconseguir un funcionament millor dels centres 
 docents públics no universitaris i una utilització dels 
 recursos humans i econòmics disponibles més ajustada i 
 eficaç,  el  Departament  d'Ensenyament  pot  efectuar 
 nomenaments de professors interins en els centres docents 
 públics no universitaris amb horaris de treball inferiors 
 als establerts amb caràcter general. En aquest supòsit, les 
 retribucions corresponents, tant les bàsiques com les 
 complementàries, s'han de fixar proporcionalment a la 
 jornada desenvolupada, en les condicions  que  siguin 
 determinades pel Departament d'Ensenyament, amb l'informe 
 favorable previ del Departament d'Economia i Finances".
                               
 Article 43                         
 Nova redacció de la lletra c) de l'article 69 i addició de 
 quatre noves lletres                    
 - 1 Es modifica la lletra c) de l'article 69 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "c) En serveis en altres administracions".
 - 2 S'afegeixen quatre noves lletres a l'article 69 de la 
 Llei 17/1985, amb el text següent:             
  "f) En excedència forçosa.
  "g) En excedència voluntària incentivada.
  "h) En expectativa de destinació.
  "i) En excedència voluntària per agrupació familiar".
                               
 Article 44                         
 Nova redacció de l'article 71                
   Es modifica l'article 71 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "- 1 L'excedència  voluntària  significa el  cessament 
 temporal de la relació de treball, sense dret a percebre 
 cap tipus de retribucions.
 "- 2 L'excedència voluntària es pot concedir a petició del 
 funcionari en els casos següents:              
  "a) Per interès particular. Per poder sol·licitar aquesta 
 excedència cal haver prestat serveis efectius en qualsevol 
 administració pública durant els cinc anys immediatament 
 anteriors, i no s'hi pot romandre menys de dos anys 
 continuats ni més del nombre d'anys equivalent als anys que 
 el funcionari acrediti haver prestat serveis en qualsevol 
 de les administracions públiques, fins a un màxim de quinze 
 anys. La manca de sol·licitud de reingrés al servei actiu 
 dins el període de durada de l'excedència voluntària per 
 interès particular comporta la pèrdua de la condició de 
 funcionari.
  "b) Per tenir cura d'un fill. Els funcionaris tenen dret a 
 un període d'excedència no superior a tres anys per tenir 
 cura d'un fill, bé sigui per naturalesa o per adopció, a 
 comptar de la data del naixement. Els fills successius 
 donen dret a un nou període d'excedència, que posa fi al 
 període de què s'estigui gaudint. Si el pare i la mare 
 treballen, solament un d'ells pot exercir aquest dret. 
 Durant el primer any de cada període, els funcionaris en 
 aquesta situació tenen dret a la reserva del lloc de 
 treball i al còmput del temps a efectes de triennis, 
 consolidació del grau personal i sistema de previsió o 
 drets passius.
  "El que disposa aquesta lletra s'aplica també en els casos 
 d'acolliment  reconegut  per l'autoritat competent amb 
 caràcter previ a l'adopció, sens perjudici  del  que 
 determini  la  normativa  del  règim de previsió del 
 funcionari.
  "c) Per incompatibilitats. Es concedeix si els funcionaris 
 públics es troben en situació de servei actiu en un altre 
 cos o una altra escala de qualsevol de les administracions 
 públiques o passen a prestar serveis en organismes o 
 entitats del sector públic, sempre que no els correspongui 
 de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut 
 l'autorització pertinent de compatibilitat, d'acord amb la 
 legislació d'incompatibilitats. L'òrgan  competent  pot 
 concedir  automàticament  i  d'ofici  aquest  tipus 
 d'excedència.
 "- 3 No es pot concedir l'excedència voluntària a un 
 funcionari que estigui sotmès a expedient disciplinari o 
 pendent del compliment d'una sanció, sens perjudici del que 
 sigui establert per reglament per als supòsits a què es 
 refereixen les lletres b) i c) de l'apartat 2.
 "- 4 El temps que hom roman en la situació d'excedència 
 voluntària no es computa a efectes de triennis, grau i 
 drets passius, ni comporta reserva de plaça i destinació, 
 sens perjudici del que estableix la lletra b) de l'apartat 
 2.
 "- 5 El Govern pot aprovar mesures específiques per a 
 incentivar l'excedència voluntària, les quals han  de 
 determinar-ne l'àmbit d'aplicació, els incentius i les 
 condicions i els requisits que cal complir per a poder-la 
 sol·licitar. En tot cas, la declaració de la situació 
 d'excedència voluntària incentivada resta condicionada a 
 les  necessitats del servei. L'excedència voluntària  
 incentivada té una durada de cinc anys i impedeix d'ocupar 
 llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de 
 relació funcionarial o contractual, ja sigui de naturalesa 
 laboral o administrativa. Un cop transcorregut el termini 
 de cinc anys, es passa automàticament, si no se sol·licita 
 el reingrés, a la situació d'excedència voluntària per 
 interès particular.
  "El que estableixen els apartats 3 i 4 s'aplica igualment 
 a la situació d'excedència voluntària incentivada".
                               
 Article 45                         
 Nova redacció de l'article 72                
   Es modifica l'article 72 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "-1 Els funcionaris en actiu, propis o integrats en 
 cossos, escales o places singulars de l'Administració de la 
 Generalitat, que mitjançant els sistemes de provisió de 
 llocs o per transferència de serveis passen a ocupar amb 
 caràcter permanent llocs de treball adients als propis de 
 llur cos o escala en altres administracions  queden, 
 respecte a la Generalitat, en la situació de serveis en 
 altres administracions públiques. En aquesta situació, els 
 funcionaris conserven la condició de funcionaris de la 
 Generalitat, però sense reserva de plaça i destinació, i 
 se'ls aplica el règim estatutari vigent en l'administració 
 pública en què prestin els serveis.
  "El que estableix el paràgraf anterior s'aplica també als 
 funcionaris en actiu propis o integrats de les entitats 
 locals que, pel sistema de provisió de llocs o perquè són 
 objecte  de  transferència  de  serveis  a  altres 
 administracions públiques, passen a ocupar amb caràcter 
 permanent llocs de treball en aquestes.
 "- 2 Els funcionaris procedents d'altres administracions 
 públiques que han accedit a la Generalitat i no estan 
 integrats en cossos, escales o places singulars d'aquesta 
 han de cessar totalment en llur vinculació  amb  la 
 Generalitat si passen a prestar serveis amb caràcter 
 permanent en una altra administració pública".
                               
 Article 46                         
 Nova redacció de la lletra f) de l'apartat 1 i del paràgraf 
 primer de l'apartat 2 de l'article 73 i addició d'una nova 
 lletra a l'apartat 1 i d'un nou apartat           
 - 1 Es modifica la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 73 
 de la Llei 17/1985, que queda redactada de la manera 
 següent:                          
  "f) Quan ocupin càrrecs electius retribuïts i de dedicació 
 exclusiva en les corporacions locals o quan prestin serveis 
 en els gabinets de la Presidència del Govern de l'Estat, 
 dels ministres i dels secretaris d'Estat o en llocs 
 classificats com a personal eventual en la relació de llocs 
 de treball de la Generalitat i de les entitats locals i no 
 optin, en el cas de passar a ocupar llocs d'eventual, per 
 continuar en actiu".
 - 2 S'afegeix una nova lletra a l'apartat 1 de l'article 73 
 de la Llei 17/1985, amb el text següent:          
  "l) Quan siguin elegits membres del Parlament Europeu".
 - 3 Es modifica el paràgraf primer de l'apartat 2 l'article 
 73 de la Llei 17/1985, que queda redactat de la manera 
 següent:                          
 "-2 Als funcionaris en situació de serveis especials se'ls 
 computa el temps que romanguin en aquesta situació als 
 efectes de consolidació del grau personal, dels triennis i 
 dels drets passius i tenen dret a la reserva de plaça o 
 destinació. Pel que fa a la consolidació del grau personal, 
 cal atenir-se al que disposa la normativa vigent".
 - 4 S'afegeix un nou apartat a l'article 73 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
 "-4 Sens  perjudici  del que disposa l'apartat 3, el 
 funcionari que perdi la condició per la qual va ésser 
 declarat en serveis especials ha de sol·licitar el reingrés 
 al servei actiu o la regularització de la seva situació en 
 el termini que sigui establert per reglament".
                               
 Article 47                         
 Nova redacció de l'apartat 1 de l'article 74 i addició d'un 
 nou apartat                         
 - 1 Es modifica l'apartat 1 de l'article 74 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-1 La suspensió d'ocupació d'un funcionari, que pot ésser 
 provisional o ferma, es declara si ho determina l'autoritat 
 o l'òrgan competent com a conseqüència d'un procediment 
 judicial o disciplinari que li hagi estat instruït".
 - 2 S'afegeix un nou apartat a l'article 74 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
 "-5 En la incoació i la  tramitació  d'un  expedient 
 disciplinari per falta greu o molt greu es pot acordar 
 excepcionalment, com a mesura cautelar, la  suspensió 
 provisional del funcionari per un període de tres mesos, 
 prorrogables en el cas de faltes molt greus per tres mesos 
 més, si els fets revesteixen una transcendència especial o 
 en pot derivar un perjudici per als serveis públics o pot 
 resultar perjudicada la investigació dels fets. Mentre duri 
 aquesta  situació  de suspensió, el funcionari percep 
 provisionalment les retribucions bàsiques i, si s'escau, 
 l'ajut familiar.
  "Si el funcionari no resulta sancionat o la sanció per 
 l'expedient és inferior a la suspensió complerta, es 
 reincorpora al seu lloc de treball i el temps d'excés se li 
 computa com a temps de servei actiu, amb dret a totes les 
 retribucions".
                               
 Article 48                         
 Nova redacció de l'article 75                
  Es modifica l'article 75 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 El reingrés al servei actiu dels funcionaris que no 
 tinguin reserva de plaça i destinació es pot efectuar, en 
 ocasió de vacant dotada pressupostàriament, per algun dels 
 sistemes següents:                     
  "a) Participant en convocatòries de provisió de llocs de 
 treball, mitjançant concurs o lliure designació, sempre que 
 compleixin els requisits generals de la convocatòria i 
 obtinguin destinació d'acord amb els mèrits que s'hi 
 estableixin.
  "b) Per adscripció provisional a un lloc de treball vacant 
 dotat pressupostàriament, sempre que el funcionari tingui 
 els requisits necessaris per a ocupar-lo. El reingrés per 
 adscripció provisional queda condicionat a les necessitats 
 del servei.
  "Als funcionaris procedents de la situació a què es 
 refereix l'article 71.2.b) que ho sol·licitin, se'ls ha 
 d'adscriure provisionalment en el mateix departament i la 
 mateixa localitat on tenien la darrera destinació, si hi ha 
 llocs de treball vacants dotats pressupostàriament.
  "El lloc que hagi estat assignat amb caràcter provisional, 
 llevat que estigui subjecte a amortització, ha d'ésser 
 inclòs en la propera convocatòria pública de provisió que 
 s'efectuï, en la qual el funcionari  reingressat  té 
 l'obligació de participar.
 "- 2 Si el funcionari no obté destinació definitiva per 
 algun dels procediments esmentats, o havent obtingut una 
 adscripció provisional no participa en la convocatòria 
 corresponent, resta en la situació que correspongui d'acord 
 amb el que estableixen aquesta Llei i els reglaments que la 
 desenvolupen".
                               
 Article 49                         
 Addició d'una nova lletra a l'article 77          
  S'afegeix una nova lletra a l'article 77 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "h) Ésser tractats amb respecte a llur intimitat i amb la 
 consideració deguda a llur dignitat, i rebre protecció o 
 assistència envers les ofenses verbals o físiques de 
 naturalesa sexual o de qualsevol altra naturalesa".
                               
 Article 50                         
 Nova redacció de l'article 81                
  Es modifica l'article 81 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Els òrgans de representació dels funcionaris al servei 
 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya són les 
 juntes de personal o, si s'escau, els delegats de personal. 
 "- 2 L'acció sindical s'exerceix mitjançant les seccions 
 sindicals, les quals són constituïdes pels empleats públics 
 afiliats a cada sindicat, lliurement, d'acord amb llurs 
 estatuts. La constitució de seccions sindicals, i els drets 
 que els puguin correspondre, en els àmbits acordats per les 
 organitzacions sindicals i el Govern de la Generalitat en 
 el si de la Mesa General de Negociació s'han d'adequar al 
 que sigui establert per la legislació vigent.
 "- 3 La participació en la determinació de les condicions 
 de treball dels funcionaris i del personal estatutari es 
 porta a terme en la Mesa General de Negociació i en les 
 meses sectorials que, per decisió d'aquesta, s'acordi de 
 constituir  en sectors específics. La composició, les 
 funcions i el funcionament dels esmentats òrgans són 
 regulats  per les lleis específiques sobre negociació 
 col·lectiva i participació en la determinació de les 
 condicions de treball dels empleats públics i pels acords i 
 pactes que assoleixin les dites meses. Pel que fa a la  
 composició i les renovacions dels representants de la part 
 sindical, sens perjudici del que determinin les lleis 
 específiques, cal atenir-se a criteris de proporcionalitat, 
 segons els resultats obtinguts per les organitzacions 
 sindicals en cada procés electoral.
 "- 4 Per acord de la Mesa General de Negociació, es poden 
 nomenar mediadors, un o més d'un, si no és possible 
 d'arribar  a  un acord en la negociació o sorgeixen 
 conflictes en el compliment dels acords o pactes. El 
 procediment de mediació s'ha de regular per reglament, 
 d'acord amb la legislació bàsica".
                               
 Article 51                         
 Nova redacció de la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 
 83 i addició d'una nova lletra               
 - 1 Es modifica la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 83 
 de la Llei 17/1985, que queda redactada de la manera 
 següent:                          
  "c) Per a exàmens finals en centres oficials, un dia, i 
 per a altres proves definitives d'avaluació i liberatòries 
 en els esmentats centres, el temps indispensable per a 
 fer-les".
 - 2 S'afegeix una nova lletra a l'apartat 1 de l'article 83 
 de la Llei 17/1985, amb el text següent:          
  "e) Per raó de matrimoni d'un familiar fins al segon grau 
 d'afinitat o consanguinitat, el temps indispensable per a 
 assistir-hi".
                               
 Article 52                         
 Nova redacció dels apartats 1, 4 i 5 de l'article 84    
 - 1 Es modifica l'apartat 1 de l'article 84 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-1 Es poden concedir llicències per a fer estudis sobre 
 matèries directament relacionades amb el lloc de treball, 
 sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la 
 unitat orgànica en la qual el funcionari presta els seus 
 serveis. Només si aquesta llicència es concedeix per  
 interès propi de l'Administració el funcionari té dret a 
 percebre  totes  les  seves retribucions. L'apreciació 
 d'aquest interès de l'Administració correspon als òrgans 
 competents  en matèria de personal. No obstant això, 
 excepcionalment, l'Escola d'Administració  Pública  pot 
 establir en la convocatòria dels cursos l'interès de 
 l'Administració".
 - 2 Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'article 84 de la 
 Llei 17/1985, que queden redactats de la manera següent:  
 "-4 Per raó de matrimoni el funcionari té dret a una 
 llicència de quinze dies naturals.
 "- 5 Les llicències per a exercir funcions sindicals, de 
 formació sindical o de representació de personal s'han 
 d'atenir al que sigui determinat per reglament,  amb 
 consulta  prèvia  als  òrgans  de participació en la 
 determinació de les condicions de treball".
                               
 Article 53                         
 Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 85 i addició de 
 dos nous apartats                      
 - 1 Es modifica l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-2 El funcionari que per raó de guarda legal té cura 
 directa d'un infant de menys de sis anys o d'un disminuït 
 psíquic o físic que no desenvolupa cap activitat retribuïda 
 té dret a una reducció d'un terç o de la meitat de la 
 jornada de treball, amb la reducció proporcional de les 
 seves retribucions, tant bàsiques com complementàries, amb 
 inclusió dels triennis. La concessió de la reducció de 
 jornada per raó de guarda legal és incompatible amb el 
 desenvolupament de qualsevol altra activitat, sigui o no 
 sigui remunerada, durant l'horari que sigui objecte de la 
 reducció. S'han d'establir per reglament les condicions amb 
 què es pot donar la llicència en el cas que aquesta, per 
 raó del comandament, afecti el rendiment del treball 
 d'altres funcionaris".
 - 2 S'afegeixen dos nous apartats a l'article 85 de la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
 "-4 En el cas de part, les funcionàries tenen dret a un 
 permís de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el 
 supòsit de part múltiple fins a divuit setmanes. El període 
 de permís es distribueix a opció de la interessada, sempre 
 que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. 
 En cas de mort de la mare, el pare pot fer ús de les 
 setmanes que restin del permís per a tenir cura del fill o 
 dels fills.
  "No obstant això anterior, en el cas que la mare i el pare 
 treballin, la mare, en iniciar el període de permís per a 
 maternitat, pot optar perquè el pare gaudeixi de fins a 
 quatre de les últimes setmanes del permís, sempre que 
 siguin ininterrompudes i al final de l'esmentat període, 
 llevat  que en el moment de fer-se això efectiu la 
 incorporació al treball de la mare suposi risc per a la 
 seva salut.
  "En el supòsit d'adopció o d'acolliment previ a l'adopció, 
 per acord de l'autoritat competent, d'un menor de nou 
 mesos, el funcionari té dret a un permís d'una durada 
 màxima de vuit setmanes, ampliables a deu en cas d'adopció 
 o acolliment múltiple, que es computen, segons la seva 
 elecció, a partir de la resolució judicial o administrativa 
 per la qual es constitueix l'adopció o l'acolliment. Si el 
 fill adoptat o acollit és major de nou mesos i menor de 
 cinc anys, el permís té una durada màxima de sis setmanes, 
 ampliables a vuit en el cas d'adopció o  acolliment 
 múltiple. En el cas que el pare i la mare treballin, 
 solament un d'ells pot exercir l'esmentat dret.
 "-  5 En  els casos d'acolliment  o  d'adopció, les 
 referències legals al moment del part, s'entén que són 
 fetes a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o 
 a la resolució judicial d'adopció".
                               
 Article 54                         
 Nova redacció de l'apartat 1 i de la lletra f) de l'apartat 
 2 de l'article 86 i addició d'una nova lletra        
 - 1 Es modifica l'apartat 1 de l'article 86 de la Llei 
 17/1985, que queda redactat de la manera següent:      
 "-1 En el compliment de llurs funcions, encaminades a la 
 satisfacció dels interessos generals, els funcionaris de la 
 Generalitat han de respectar rigorosament els principis 
 d'actuació derivats de l'article 103 de la Constitució".
 - 2 Es modifica la lletra f) de l'apartat 2 de l'article 86 
 de la Llei 17/1985, que queda redactada de la manera 
 següent:                          
  "f) Vetllar pel propi perfeccionament professional i, en 
 particular,  esforçar-se  en  el  perfeccionament  del 
 coneixement del català per tal d'utilitzar-lo adequadament 
 en la seva feina, i assistir amb aquesta finalitat als 
 cursos que imparteixin els centres de formació".
 - 3 S'afegeix una nova lletra a l'apartat 2 de l'article 86 
 de la Llei 17/1985, amb el text següent:          
  "h) No alterar voluntàriament, per cap mitjà, les seves 
 condicions físiques i psíquiques ni induir altre personal a 
 fer-ho, quan això pugui afectar d'una manera considerable 
 el funcionament regular dels serveis o la tasca que té 
 encomanada".
                               
 Article 55                         
 Nova redacció de l'article 91                
  Es modifica l'article 91 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "L'incompliment  de  les  obligacions  pròpies  dels 
 funcionaris, si implica la comissió de fets o omissions 
 constitutius  de  falta,  dóna  lloc  a les sancions 
 corresponents, independentment de les que, segons els 
 casos, puguin derivar de les responsabilitats civils o 
 criminals".
                               
 Article 56                         
 Nova redacció de les lletres l) i n) de l'article 93    
 - 1 Es modifica la lletra l) de l'article 93 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "l) L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis 
 mínims que siguin fixats, en cas de vaga, per tal de 
 garantir  la  prestació de serveis que es considerin 
 essencials".
 - 2 Es modifica la lletra n) de l'article 93 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "n) El fet de causar per negligència greu o per mala fe 
 danys molt greus al patrimoni i  els  béns  de  la 
 Generalitat".
                               
 Article 57                         
 Nova redacció de l'article 94                
   Es modifica l'article 94 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "Es consideren com a faltes greus:             
  "a) L'incompliment de les ordres  que  provenen  dels 
 superiors i les autoritats que pugui afectar la tasca del 
 lloc de treball, dins els límits assenyalats per l'article 
 86.2.b).
  "b) L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec.
  "c) La manca de consideració envers els administrats o el 
 personal al servei de l'Administració en l'exercici de les 
 seves funcions.
  "d) El fet d'originar enfrontaments en els centres de 
 treball o de prendre-hi part.
  "e) La tolerància dels superiors respecte a la comissió de 
 faltes molt greus o greus de llurs subordinats.
  "f) Les  conductes  constitutives  de  delicte  dolós 
 relacionades amb el servei o que causin un dany  a 
 l'Administració, als administrats o als companys.
  "g) L'incompliment del deure de reserva professional, pel 
 que fa als assumptes que coneix per raó del seu càrrec, si 
 causa perjudici a l'Administració o s'utilitza en benefici 
 propi.
  "h) La intervenció  en  un  procediment  administratiu 
 havent-hi motius d'abstenció establerts per via legal.
  "i) La negativa a acomplir tasques que li són ordenades 
 pels superiors per satisfer necessitats de compliment 
 urgent, d'acord amb el que disposa l'article 86.2.b) i 4.
  "j) L'emissió  d'informes,  l'adopció  d'acords  o 
 l'acompliment d'actuacions manifestament il·legals,  si 
 causa perjudici a l'Administració o als ciutadans i no 
 constitueix falta molt greu.
  "k) El fet de causar danys greus en els locals, els 
 materials o els documents del servei.
  "l) L'atemptat greu contra la dignitat dels funcionaris o 
 de l'Administració.
  "m) L'exercici  d'activitats  compatibles  amb   el 
 desenvolupament de les seves funcions sense haver obtingut 
 l'autorització pertinent.
  "n) La manca de rendiment que afecti el funcionament 
 normal dels serveis, si no constitueix falta molt greu.
  "o) L'incompliment injustificat de la jornada i l'horari 
 de treball que, acumulat, suposi un mínim de deu hores per 
 mes natural.
  "p) La tercera  falta  injustificada d'assistència al 
 treball en un període de tres mesos, si les dues anteriors 
 han estat sancionades com a faltes lleus.
  "q) Les accions o omissions dirigides a  evadir els 
 sistemes de control d'horaris o a impedir que siguin 
 detectats els incompliments injustificats de la jornada 
 i l'horari de treball.
  "r) La pertorbació greu del servei.
  "s) En general, l'incompliment greu dels deures i les 
 obligacions derivats de la funció encomanada al funcionari. 
  "t) La reincidència en faltes lleus".
                               
 Article 58                         
 Nova redacció de les lletres b), c), d), f) i h) de 
 l'article 95                        
 - 1 Es modifiquen les lletres b), c) i d) de l'article 95 
 de la Llei 17/1985, que queden redactades de la manera 
 següent:                          
  "b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal 
 al servei de l'Administració.
  "c) La manca d'assistència al treball injustificada d'un 
 dia.
  "d) L'incompliment de la jornada i l'horari sense causa 
 justificada, si no constitueix falta greu".
 - 2 Es modifica la lletra f) de l'article 95 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "f) La negligència en la conservació dels locals, del 
 material i dels documents del servei, si  no  causa 
 perjudicis greus".
 - 3 Es modifica la lletra h) de l'article 95 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "h) L'incompliment dels deures i les obligacions  del 
 funcionari, sempre que no constitueixi falta molt greu o 
 greu".
                               
 Article 59                         
 Nova redacció de l'article 96                
  Es modifica l'article 96 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 El procediment per a determinar la responsabilitat 
 disciplinària i la imposició de sancions, si escauen, s'ha 
 d'establir per reglament, el qual ha de garantir els 
 principis de legalitat, contradicció, audiència, presumpció 
 d'innocència i proporcionalitat i que es doni compte dels 
 expedients  disciplinaris  als òrgans de representació 
 col·lectiva. La durada màxima de l'expedient és de sis 
 mesos, llevat que l'Administració justifiqui una pròrroga 
 expressa o hi hagi una conducta dilatòria de l'inculpat.
 "- 2 Els òrgans competents per a imposar les sancions són: 
  "a) En el cas de faltes lleus, els secretaris generals, 
 directors generals o assimilats, respecte al personal que 
 en depengui, mitjançant un expedient disciplinari sumari 
 que ha de garantir en tots els casos l'audiència prèvia a 
 l'interessat.
  "b) En el cas de faltes greus, el secretari general del 
 departament en el qual presta serveis l'inculpat o del qual 
 depèn l'organisme o l'entitat en què presta serveis, 
 d'acord amb el procediment que sigui  establert  per 
 reglament. En la tramitació de l'expedient, l'inculpat pot 
 disposar d'assistència lletrada.
  "c) En el cas de faltes molt greus, el titular del 
 departament  en el qual presta serveis el funcionari 
 responsable o del qual depèn l'organisme o l'entitat en què 
 presta serveis, mitjançant l'expedient disciplinari que 
 sigui  determinat per reglament. En la tramitació de 
 l'expedient, el funcionari  responsable  pot  disposar 
 d'assistència lletrada.
  "d) No obstant el que estableixen els apartats anteriors, 
 es pot determinar per reglament l'òrgan competent per a la 
 resolució  dels expedients per als casos en què els 
 funcionaris inculpats  prestin  serveis  en  diferents 
 departaments o pertanyin a col·lectius amb especificitats 
 pròpies.
  "e) La sanció de separació del servei requereix en tots 
 els casos l'informe previ de la Comissió Tècnica de la 
 Funció Pública".
                               
 Article 60                         
 Nova redacció de l'article 97                
   Es modifica l'article 97 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Les sancions que es poden imposar són:         
  "a) Separació del servei.
  "b) Suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions.
  "c) Trasllat de lloc de treball amb canvi de residència.
  "d) Destitució del càrrec de comandament.
  "e) Trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat. 
  "f) Revocació del nomenament d'interí.
  "g) Amonestació.
  "h) Deducció proporcional de retribucions.
  "i) Pèrdua d'un a tres graus personals.
 "- 2 La separació del servei, la suspensió de funcions per 
 més d'un any i menys de sis i el trasllat de lloc de 
 treball amb canvi de residència només es poden imposar per 
 faltes molt greus.
 "- 3 La destitució  del  càrrec de comandament i la 
 rescissió del nomenament d'interí es poden imposar per 
 faltes greus o molt greus. Les  sancions  esmentades 
 impossibiliten,  per  un període màxim de tres anys, 
 l'obtenció d'un nou càrrec de comandament o d'un nou 
 interinatge,  respectivament, en l'Administració de la 
 Generalitat.
 "- 4 El trasllat de lloc de treball dins la mateixa 
 localitat i la suspensió de funcions per més de quinze dies 
 i fins a un any només es poden imposar per faltes greus.
 "- 5 La  suspensió de funcions fins a quinze dies i 
 l'amonestació s'imposen per faltes lleus.
 "- 6 La deducció proporcional de retribucions pot ésser 
 imposada com a sanció principal o accessòria per a les 
 faltes de puntualitat i d'assistència.
 "- 7 La suspensió de funcions per més de quinze dies pot 
 comportar la pèrdua del lloc de treball, que ha d'ésser 
 determinada, en funció de les circumstàncies i de la falta 
 comesa, per l'òrgan competent per a resoldre l'expedient, a 
 proposta, si s'escau, de l'instructor.
 "-  8 El  trasllat  de  lloc de treball comporta la 
 impossibilitat de tornar a concursar, per un període màxim 
 de dos anys.
 "- 9 La  pèrdua  de graus personals s'imposa per faltes 
 greus o molt greus.
 "- 10 No es poden imposar sancions que consisteixin en la 
 reducció de la durada de les vacances o una altra minoració 
 dels drets de descans del funcionari o en una multa 
 d'havers. La sanció en cap cas no pot comportar violació 
 del dret a la dignitat de la persona o d'altres drets 
 fonamentals".
                               
 Article 61                         
 Nova redacció de la lletra d) de l'article 98        
  Es modifica la lletra d) de l'article 98 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "d) La reincidència".
                               
 Article 62                         
 Nova redacció de l'article 99                
   Es modifica l'article 99 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "-1 Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, 
 les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de dos 
 mesos.
 "- 2 Les  sancions imposades per faltes molt  greus 
 prescriuen al cap de sis anys, les imposades per faltes 
 greus prescriuen al cap de dos anys i les imposades per 
 faltes lleus prescriuen al cap de dos mesos.
 "- 3 Les  faltes comeses i les sancions imposades s'han 
 d'inscriure en el Registre General de Personal.
 "- 4 Les inscripcions de faltes i sancions en el Registre 
 General de Personal es cancel·len d'ofici, o a petició del 
 funcionari, un cop transcorregut un període equivalent al 
 de la prescripció de la falta, si durant aquest període no 
 hi ha hagut cap nova sanció. La cancel·lació produeix els 
 efectes pertinents, inclosos els relatius a l'apreciació de 
 reincidència".
                               
 Article 63                         
 Nova redacció de la lletra c) de l'article 100       
   Es modifica la lletra c) de l'article 100 de la Llei 
 17/1985, que queda redactada de la manera següent:     
  "c) El personal interí perd la condició quan no calen els 
 seus serveis, quan la plaça a la qual és adscrit és ocupada 
 per un funcionari, pel transcurs del temps especificat en 
 el nomenament o en cas de renúncia. Perd també la seva 
 condició quan, un cop instruït un expedient disciplinari, 
 s'acorda de revocar-ne el nomenament".
                               
 Article 64                         
 Nova redacció de l'article 101               
  Es modifica l'article 101 de la Llei 17/1985, que queda 
 redactat de la manera següent:               
  "El  personal  laboral  és retribuït d'acord amb la 
 legislació que li és pròpia, però cal procurar  que 
 s'estableixi  entre  el  dit personal una equiparació 
 progressiva de les retribucions i de la resta de condicions 
 de treball per a les tasques que impliquin unes mateixes 
 condicions de preparació i unes mateixes funcions".
                               
 Article 65                         
 Addició d'un nou apartat a la disposició addicional segona 
   S'afegeix un nou apartat a la disposició addicional 
 segona de la Llei 17/1985, amb el text següent:       
  "En qualsevol cas, quan els funcionaris  transferits 
 accedeixen  a  un cos o a una escala propis de la 
 Generalitat, se'ls ha d'aplicar el règim general de la 
 Seguretat Social".
                               
 Capítol II                         
 Addició de nous  articles  i  de  noves disposicions 
 addicionals a la Llei 17/1985                
                               
 Article 66                         
 Addició d'un article 34 bis                 
   S'afegeix un article 34 bis a la Llei 17/1985, amb el 
 text següent:                        
  "En  la  selecció del personal cal tenir en compte 
 especialment l'adequació del sistema selectiu al contingut 
 dels llocs de treball que s'hagin d'ocupar, de manera que 
 s'analitzin els mèrits i l'experiència dels aspirants i 
 llur capacitat i idoneïtat per al desenvolupament de les 
 funcions públiques. En aquest sentit, es poden incloure en 
 els  procediments  selectius  valoracions  sobre  les 
 experiències assolides i els coneixements teòrics, proves 
 mèdiques o físiques, tests psico-tècnics o professionals, 
 entrevistes, proves pràctiques i, en general,  altres 
 instruments que ajudin a determinar d'una manera objectiva 
 els mèrits, la capacitat i la idoneïtat dels aspirants en 
 relació amb el contingut dels llocs de treball que hagin 
 d'ocupar. Així  mateix,  es  poden  establir  proves  
 alternatives dins un mateix cos o una mateixa escala en 
 relació amb les especialitats corresponents dels llocs de 
 treball que s'hagin de proveir".
                               
 Article 67                         
 Addició d'un article 47 bis                 
   S'afegeix un article 47 bis a la Llei 17/1985, amb el 
 text següent:                        
  "-1 Sens perjudici de les facultats de redistribució 
 d'efectius establertes per l'article 47.3, es faculta el 
 Govern  per  a  aplicar  mesures  i  instruments  de 
 racionalització de l'organització i del personal, tant 
 funcionari com laboral, que, en execució de les polítiques 
 específiques de personal, poden incloure, entre altres, 
 totes o alguna de les mesures següents:           
  "a) La realització de concursos de provisió de llocs 
 limitats al personal d'àmbits determinats.
  "b) L'establiment de mesures específiques de promoció 
 interna.
  "c) La suspensió d'incorporacions de personal extern a 
 l'àmbit afectat, tant les derivades d'oferta d'ocupació com 
 de processos de mobilitat.
  "d) Trasllats de dependències administratives.
  "e) Plans de formació i capacitació per a la recol·locació 
 del personal.
  "f) La prestació de serveis a temps parcial.
  "g) L'establiment de convenis amb altres administracions 
 públiques per a la reassignació d'efectius.
 "- 2 Així  mateix, l'Administració de la Generalitat pot 
 elaborar, d'acord amb el que sigui establert per les bases 
 del  règim estatutari dels funcionaris públics, plans 
 d'ocupació, referits tant al personal funcionari com al 
 laboral, per a l'òptima utilització dels recursos humans en 
 l'àmbit que resulti afectat, dins els límits pressupostaris 
 i d'acord amb les directrius de política de personal".
                               
 Article 68                         
 Addició d'un article 70 bis                 
   S'afegeix un article 70 bis a la Llei 17/1985, amb el 
 text següent:                        
  "Els funcionaris als quals hagi estat suprimit el lloc de 
 treball com a conseqüència d'una redistribució d'efectius o 
 d'altres  mesures de racionalització de l'organització 
 administrativa i de personal regulades per aquesta Llei que 
 no hagin obtingut destinació poden ésser declarats en 
 situació d'expectativa de destinació.
  "En  la  situació  d'expectativa  de destinació, els 
 funcionaris perceben  les  retribucions  bàsiques,  el 
 complement de destinació del grau personal que correspongui 
 i  el  50%  del  complement  específic del lloc que 
 desenvolupaven en passar a aquesta situació.
  "Els funcionaris en situació d'expectativa de destinació 
 estan obligats a:                      
  "a) Acceptar les destinacions que se'ls ofereixin en llocs 
 de característiques similars a les que desenvolupaven.
  "b) Participar en els concursos per a llocs adequats a 
 llur cos, escala o categoria.
  "c) Participar en els cursos de capacitació a què se'ls 
 convoqui.
  "El període màxim de durada de la situació d'expectativa 
 de destinació és d'un any, transcorregut el qual es passa a 
 la situació d'excedència forçosa.
  "Als efectes restants, la situació d'expectativa  de 
 destinació s'equipara a la situació de servei actiu".
                               
 Article 69                         
 Addició d'un article 71 bis                 
   S'afegeix un article 71 bis a la Llei 17/1985, amb el 
 text següent:                        
  "Es pot concedir l'excedència voluntària per agrupació 
 familiar, amb una durada mínima de dos anys i màxima de 
 quinze, si el cònjuge del funcionari resideix en un altre 
 municipi pel fet d'haver obtingut un lloc de treball 
 definitiu com a funcionari de carrera o com a personal 
 laboral  en qualsevol administració pública, organisme 
 autònom o entitat gestora de la Seguretat Social o en 
 òrgans constitucionals o del poder judicial".
                               
 Article 70                         
 Addició d'un article 72 bis                 
   S'afegeix un article 72 bis a la Llei 17/1985, amb el 
 text següent:                        
 "-1 És procedent de declarar l'excedència forçosa en els 
 casos següents:                       
  "a) Si, esgotat el període d'excedència voluntària per a 
 tenir cura d'un fill, el funcionari sol·licita el reingrés 
 al servei actiu i aquest no és possible per manca de vacant 
 pressupostària.
  "b) Si, d'acord amb els procediments legalment vigents, es 
 produeix una reducció de llocs de treball i no és possible 
 de mantenir els funcionaris afectats en servei actiu per 
 manca de llocs vacants amb dotació pressupostària.
  "c) Si un funcionari que ha estat declarat en situació de 
 suspensió ferma sol·licita el reingrés, pel fet d'haver 
 complert la sanció imposada, i aquest no és possible per 
 manca de vacant amb dotació pressupostària.
 "- 2 Els  excedents  forçosos tenen dret a percebre les 
 retribucions bàsiques i, si s'escau, l'ajut familiar. El 
 temps d'excedència forçosa és computable a efectes de drets 
 passius i de triennis.
 "-  3 Els  excedents  forçosos  són  reingressats 
 provisionalment quan es produeix una vacant amb dotació 
 pressupostària, i tenen dret preferent els excedents per a 
 tenir cura d'un fill, després els excedents per reducció de 
 llocs de treball i en darrera instància els excedents 
 procedents d'una suspensió ferma. Els excedents forçosos 
 han de participar necessàriament en tots els concursos de 
 trasllats que es convoquin que siguin adequats per a llur 
 cos o escala; en cas de no fer-ho, són declarats en 
 situació d'excedència voluntària per interès particular".
                               
 Article 71                         
 Addició de disposicions addicionals             
 - 1 S'afegeix una disposició addicional quinzena a la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
 "-1 La data inicial per a la consolidació del grau personal 
 dels funcionaris de carrera és la del 5 de juliol de 1977.
 "- 2 Els funcionaris de carrera que durant més de dos anys 
 continuats, o tres amb interrupció, desenvolupin o hagin 
 desenvolupat en l'Administració de la Generalitat llocs 
 d'alts càrrecs, amb categoria igual o superior a director 
 general, perceben des de llur reincorporació al servei 
 actiu, i mentre es mantinguin en aquesta situació, el 
 complement de destinació corresponent a llur grau personal, 
 incrementat de la quantitat necessària per a igualar-lo al 
 valor del complement de destinació o equivalent que es fixi 
 per als directors generals en cada exercici pressupostari, 
 més un complement personal i variable que es determina 
 d'acord amb el que estableix l'article 55.1.a)".
 - 2 S'afegeix una disposició addicional setzena a la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "El temps de serveis prestats dins l'àmbit organitzatiu de 
 l'Administració  ha  d'ésser  reconegut, a efectes de 
 triennis, en adquirir la condició de funcionari, d'acord 
 amb les funcions desenvolupades, mitjançant el procediment 
 que sigui establert per reglament".
 - 3 S'afegeix una disposició addicional dissetena a la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "Als efectes del que disposa l'article 2.2.c),  les 
 referències  d'aquesta Llei al personal al servei de 
 l'Administració de la Generalitat s'ha d'entendre que són 
 fetes, també, al personal al servei de les entitats locals 
 situades en el territori de Catalunya, exceptuats els 
 funcionaris amb habilitació de caràcter estatal".
 - 4 S'afegeix una disposició addicional divuitena a la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "En el cas que per a l'accés a un cos, una escala o un 
 grup s'exigeixin, d'acord amb la normativa vigent, diverses 
 titulacions genèriques  del  mateix  nivell,  en  les 
 convocatòries de selecció corresponents es pot exigir una 
 titulació o determinades titulacions concretes fixades en 
 la relació de llocs de treball que siguin adequades al 
 contingut de les funcions pròpies de les places a proveir i 
 excloure les altres titulacions establertes per les normes 
 vigents, amb la finalitat de garantir les necessitats reals 
 dels  serveis. Així  mateix,  en  les  convocatòries  
 respectives, els aspirants poden ésser obligats a optar per 
 places d'una titulació determinada, amb exclusió de la 
 resta".
 - 5 S'afegeix una disposició addicional dinovena a la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "En l'àmbit de cada delegació territorial del Govern hi 
 pot haver un delegat per a cadascun dels departaments.
  "Els delegats de cada departament són càrrecs de nivell 
 orgànic inferior al dels delegats territorials del Govern i 
 llur nomenament és acordat lliurement pel conseller de cada 
 departament mitjançant convocatòria pública i pel sistema 
 de lliure designació entre funcionaris de carrera; llur 
 cessament també és lliure. Excepcionalment, per raons 
 tècniques,  funcionals  o territorials, el Govern pot 
 determinar que els esmentats càrrecs tinguin caràcter 
 d'autoritat, amb el rang damunt dit".
 - 6 S'afegeix una disposició addicional vintena a la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea, no 
 obstant el que estableix l'article 33.a), poden accedir a 
 la funció pública de l'Administració de la Generalitat, 
 d'acord amb els requisits que siguin determinats per la 
 normativa específica. En idèntiques  condicions  poden 
 accedir a la funció pública de l'Administració de la 
 Generalitat els ciutadans dels estats als quals, en virtut 
 de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
 ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure 
 circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es 
 troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat 
 Europea".
 - 7 S'afegeix una disposició addicional vint-i-unena a la 
 Llei 17/1985, amb el text següent:             
 "-1 Es  crea el Consell de la Policia Autonòmica de 
 Catalunya, com a òrgan de representació paritària de 
 l'Administració de la Generalitat i dels membres del cos de 
 mossos d'esquadra, adscrit al Departament de Governació.
 "- 2 Correspon al Consell de la Policia Autonòmica dur a 
 terme tasques de mediació i conciliació en  cas  de 
 conflictes col·lectius i assegurar la participació en 
 l'establiment de les condicions de prestació de serveis 
 dels funcionaris del cos de mossos d'esquadra; formular 
 mocions i evacuar  consultes  relatives  a  l'estatut 
 professional  i  emetre  informes  en  els expedients 
 disciplinaris que s'instrueixin als representants del cos 
 de mossos d'esquadra en el Consell; emetre informe previ 
 sobre les disposicions de caràcter general que es dictin 
 sobre les matèries a què s'ha fet referència, i complir les 
 altres  funcions que li atribueixin les lleis i les 
 disposicions generals.
 "- 3 El  Consell  de la Policia Autonòmica, sota la 
 presidència del conseller de Governació o de la persona en 
 qui aquest delegui, és integrat pels representants de 
 l'Administració que designi el conseller de Governació i 
 pels representants dels membres del  cos  de  mossos 
 d'esquadra, sobre la base d'un representant per cada 
 dos-cents cinquanta funcionaris, o fracció, de cadascuna de 
 les escales que constitueixen el cos.
 "- 4 La proporció establerta per l'apartat 3 es pot 
 modificar  per  mitjà  dels  successius  decrets  de 
 convocatòria, mentre duri el procés de creixement del cos 
 de mossos d'esquadra i no se superi la xifra total de 
 quinze membres en representació del cos i quinze en 
 representació de l'Administració.
 "- 5 Els representants del cos de mossos d'esquadra en el 
 Consell de la Policia Autonòmica són elegits per escales, 
 mitjançant sufragi personal, directe i secret, per un 
 període de quatre anys, i poden ésser reelegits  en 
 successius processos electorals.
 "- 6 S'han  d'establir per reglament l'organització i el 
 funcionament intern del Consell de la Policia Autonòmica i 
 les normes de convocatòria i de desenvolupament de les 
 eleccions dels seus membres".
 - 8 S'afegeix una disposició addicional vint-i-dosena a la 
 Llei 17/1985, amb el text següent:             
 "-1 D'acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 2/1986, 
 del 13 de març, de forces i cossos  de  seguretat, 
 s'estableix a la Direcció General de Seguretat Ciutadana 
 del Departament de Governació  el  Registre  especial 
 d'organitzacions sindicals de la Policia Autonòmica de 
 Catalunya, els estatuts de les quals han de complir els 
 requisits que determina l'esmentat article.
 "- 2 S'aplica al cos de mossos d'esquadra l'especificitat 
 del dret de sindicació establerta per l'article 18.2 de la 
 Llei orgànica 2/1986, del 13 de març.
 "- 3 S'aplica  a les organitzacions sindicals legalment 
 constituïdes i inscrites en el registre a què es refereix 
 l'apartat 1 el que estableixen els articles 21 i 22 de la 
 Llei orgànica 2/1986, del 13 de març".
 - 9 S'afegeix una disposició addicional vint-i-tresena a la 
 Llei 17/1985, amb el text següent:             
  "El personal transferit de l'Administració de l'Estat 
 pertanyent a l'Escala de Monitor d'Extensió Agrària que 
 tingui la titulació pertinent queda integrat en el cos de 
 diplomats  corresponent al grup B dels que estableix 
 l'article 2 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de 
 cossos de funcionaris de la Generalitat. Els funcionaris 
 esmentats que no tinguin aquesta titulació disposen d'un 
 termini de cinc anys per a obtenir-la".
 - 10 S'afegeix una disposició addicional vint-i-quatrena a 
 la Llei 17/1985, amb el text següent:            
 "-1 El personal de nova incorporació a les entitats del 
 Servei Català de la Salut creades de conformitat amb 
 l'article 7.2 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, 
 d'ordenació sanitària a Catalunya, es regeix per les normes 
 de dret laboral.
 "- 2 Les  entitats a què es refereix l'apartat 1 han 
 d'oferir al personal funcionari de l'Administració de la 
 Generalitat i al personal estatutari de la Seguretat Social 
 que els hagi estat adscrit la incorporació en la seva 
 plantilla de personal laboral. Aquesta oferta s'ha de 
 realitzar en un termini de cinc anys, comptadors a partir 
 de la constitució de l'entitat respectiva, i d'acord amb 
 les previsions pressupostàries. La incorporació comporta el 
 reconeixement  de  l'antiguitat  que  correspongui  a 
 l'interessat, el qual resta respecte al seu cos o la seva 
 categoria d'origen en la situació d'excedència voluntària 
 per incompatiblitat  regulada  pels  articles  71.2.c) 
 d'aquesta Llei i 29.3.a) de la Llei de l'Estat 30/1984, del 
 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció 
 pública, amb la prèvia assignació, si escau, del seu grau 
 personal.
 "- 3 El personal funcionari o estatutari a què es refereix 
 l'apartat 2 que no opti per incorporar-se a la plantilla 
 laboral de l'entitat corresponent en el moment que li sigui 
 ofert s'ha de reincorporar al seu lloc d'origen o, si això 
 no és possible, a una altra plaça del Departament de 
 Sanitat i Seguretat Social o de l'Institut Català de la 
 Salut del mateix cos o la mateixa categoria, en el qual cas 
 s'ha de respectar, si escau, el que disposa l'article 55. 
 Aquesta plaça ha d'estar ubicada en la mateixa localitat 
 que la plaça ocupada originàriament, llevat que, per 
 inexistència de places, això no sigui possible, supòsit en 
 el qual s'apliquen els  mecanismes  de  redistribució 
 d'efectius o les altres mesures de racionalització de 
 l'organització administrativa regulades per aquesta Llei.
 "- 4 Les places que resultin afectades per l'exercici del 
 dret d'opció regulat per aquesta disposició han d'ésser 
 amortitzades d'acord amb el procediment establert. El 
 conseller d'Economia i Finances, a proposta del conseller 
 de Sanitat i Seguretat Social, ha de portar a terme les 
 modificacions pressupostàries que permetin de finançar les 
 plantilles de personal laboral de les entitats esmentades 
 amb càrrec a les dotacions corresponents a les places 
 amortitzades".
                               
 Article 72                         
 Addició de noves disposicions transitòries         
 - 1 S'afegeix una disposició transitòria dotzena a la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
 "-1 D'acord amb els principis d'aquesta Llei, el Govern de 
 la Generalitat ha de fer l'estudi i la classificació de les 
 funcions que són complertes per personal laboral,  a 
 l'efecte  de determinar quines d'aquestes han d'ésser 
 complertes per funcionaris públics.
 "- 2 En cap cas la determinació d'un lloc de treball com a 
 propi d'un cos o una escala de funcionaris no comporta el 
 cessament del personal laboral que l'ocupava amb caràcter 
 permanent, ni afecta  les  expectatives  de  promoció 
 professional d'aquest personal, que s'ha de continuar 
 regint per la normativa que li sigui aplicable.
 "- 3 El  personal laboral fix afectat  per  aquesta 
 disposició que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei presti 
 serveis en l'Administració de la Generalitat o tingui una 
 suspensió de contracte amb dret a reserva en llocs de 
 treball que siguin classificats per a funcionaris pot 
 participar en els processos selectius d'accés als cossos o 
 les escales que determini el Govern de la Generalitat, 
 sempre que posseeixi la titulació necessària i compleixi la 
 resta de requisits exigits per la convocatòria.
 "- 4 En les convocatòries a què es refereix l'apartat 3 es 
 pot establir un torn de reserva especial per al personal 
 laboral esmentat, l'expedient administratiu del qual pot 
 ésser valorat com a mèrit, en la forma i amb les condicions 
 que siguin establertes. No pot participar en aquest torn de 
 reserva especial el personal les places del qual no hagin 
 estat classificades prèviament.
 "- 5 El  personal laboral fix que superi les proves 
 selectives a què es refereix l'apartat 3 queda destinat al 
 lloc de treball de personal funcionari en què  s'ha 
 reconvertit el lloc que ocupava, en el qual ha de romandre 
 un mínim de dos anys, i se li aplica a tots els efectes la 
 normativa sobre règim estatutari.
 "- 6 El procés descrit per aquesta disposició se segueix 
 també en l'àmbit docent, amb les peculiaritats que per al 
 personal d'aquest àmbit deriven de la Llei orgànica 1/1990, 
 general del sistema educatiu".
 - 2 S'afegeix una disposició transitòria tretzena a la Llei 
 17/1985, amb el text següent:                
  "El  Govern  ha d'adoptar per reglament les mesures 
 adequades per a facilitar l'aplicació progressiva dels 
 concursos específics a què es refereix l'article 47".
                               
 Capítol III                         
 Modificació de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de 
 cossos de funcionaris de la Generalitat, i 21/1987, del 26 
 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
 l'Administració de la Generalitat              
                               
 Article 73                         
 Addicions a la Llei 9/1986                 
   S'afegeixen dos nous apartats a l'article 8 de la Llei 
 9/1986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la 
 Generalitat, amb el text següent:              
 "-3 Als efectes del que disposa aquesta Llei, es consideren 
 equivalents als grups A, B, C, D i E els índexs de 
 proporcionalitat 10, 8, 6, 4 i 3, respectivament.
 "- 4 Els funcionaris d'altres administracions públiques 
 que  prestin  serveis  amb  caràcter  definitiu  en 
 l'Administració de la Generalitat es consideren integrats 
 en la funció pública d'aquesta en places singulars del grup 
 corresponent, si no existeixen cossos o escales de la 
 Generalitat de funcions homologables amb els d'origen".
                               
 Article 74                         
 Addicions a la Llei 21/1987                 
  S'afegeix una frase al final de la lletra c) de l'article 
 22  de  la  Llei  21/1987,  del  26  de  novembre, 
 d'incompatibilitats  del  personal  al  servei  de 
 l'Administració de la Generalitat, amb el text següent:   
  "Si l'activitat  principal  es  desenvolupa  en  les 
 universitats catalanes, aquesta competència és exercida pel 
 rector corresponent".
                               
 Disposicions derogatòries                  
                               
 - 1 Es deroguen els articles 41.2, 60 i 73.1.i), les 
 disposicions  addicionals  primera  i  setena  i  les 
 disposicions transitòries desena i onzena de la Llei 
 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat.
                               
 - 2 Es deroguen l'article 302.3 i el darrer incís de 
 l'article 308.3 de la Llei 8/1987, del 15  d'abril, 
 municipal i de règim local de Catalunya.
                               
 - 3 Resten derogades totes les normes que s'oposin al que 
 estableix aquesta Llei.
                               
 Disposicions finals                     
 - 1 S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti 
 les normes de caràcter general i reglamentari necessàries 
 per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.
 - 2 El Govern de la Generalitat ha d'aprovar en el termini 
 màxim de dos anys, a comptar des de l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei, un projecte de llei sobre la funció pública 
 de les administracions públiques catalanes que comprengui 
 l'harmonització, la refosa i, si s'escau, la regulació del 
 règim jurídic del personal de la Generalitat, dels consells 
 comarcals i de les corporacions locals.
 - 3 S'autoritza el Govern per a publicar un text únic de la 
 llei de la funció pública, i per a intitular-ne els títols, 
 els capítols i els articles, tenint en compte que les 
 referències al Govern contingudes en la Llei 17/1985 han 
 d'ésser unificades en favor de l'expressió "Govern de la 
 Generalitat".
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 29 de juny de 1994         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 M. Eugènia Cuenca i Valero                 
 Consellera de Governació