Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 298/1993, de 8 d'octubre, de modificació del Decret 147/1987, de 31 de març, pel qual es regula l'activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 298/1993

  • Data del document 08/10/1993

  • Data de publicació 15/12/1993

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1832

Afectacions
Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

El Decret 147/1987, de 31 de març, va establir una normativa pròpia reguladora de l'activitat referent al sector de tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips, fent ús de les competències que en matèria d'indústria i de defensa dels consumidors i dels usuaris li confereix l'article 12.1 de l'Estatut d'autonomia en els seus apartats 2) i 5) respectivament.
Per tal d'adequar el contingut a l'experiència recollida en el transcurs dels anys de vigència del Decret, com també la necessitat d'adaptar-se a les noves tecnologies i especialitats derivades dels avenços tecnològics i per tal de millorar la informació adreçada als usuaris, es fa necessari procedir a l'actualització de la regulació vigent.
Per tant, a proposta dels consellers d'Indústria i Energia i de Comerç, Consum i Turisme, i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Capítol 1

Conceptes i classificacions

Article 1

Àmbit d'aplicació
El present Decret té com a objecte regular, en l'àmbit territorial de Catalunya, l'activitat industrial i la prestació de serveis dels tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components.
A efectes d'aquest Decret, s'entén per vehicle automòbil tot artefacte o aparell capaç de circular per les vies públiques que, dotat de mitjans de propulsió propis o independents de l'exterior, circula sense carrils, destinat tant al transport de persones com de coses o mercaderies, i a l'arrossegament d'altres vehicles. A efectes d'aquest Decret, s'entendran inclosos, tanmateix, les motocicletes, ciclomotors, remolcs i vehicles articulats definits al Codi de Circulació.

Article 2

Concepte de tallers
A efectes del present Decret, s'entenen per tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components aquells establiments industrials en els quals s'efectuen operacions de manteniment i altres encaminades a la restitució de les condicions normals de l'estat i de funcionament dels vehicles automòbils o d'equips i components d'aquests, en els quals s'hagi posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a l'acabament de la seva fabricació.
Per extensió, la present normativa afectarà també l'activitat industrial complementària d'instal·lació d'accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a l'acabament de la seva fabricació, i que siguin compatibles amb les reglamentacions vigents en matèria de seguretat i sanitat. També afectarà l'activitat adreçada a reformar les característiques inicials dels vehicles, sens perjudici, en aquest cas, del compliment del que preveu el Reial decret 736/1988, de 8 de juliol (BOE de 16.7.1988), pel que fa a la legalització de les reformes efectuades.

Article 3

Classificació dels tallers
A efectes del que disposa el present Decret, els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components es classifiquen en:
3.1 Per la seva relació amb els fabricants de vehicles, d'equips i components:
a) Tallers genèrics o independents: els que no estan vinculats a cap marca que impliqui especial tractament o responsabilitat acreditada per aquella.
b) Tallers de marca: els que estan vinculats a empreses fabricants de vehicles automòbils o d'equips o components, nacionals o estrangers, en els termes que s'estableixin per conveni escrit.
3.2 Per la seva branca d'activitat:
a) De mecànica: treballs de reparació i manteniment, substitució o reforma en el sistema mecànic del vehicle, incloses les seves estructures portants i equips i elements auxiliars excepte l'equip elèctric.
b) D'electricitat: treballs de reparació, substitució o reforma en l'equip elèctric de l'automòbil, tant bàsic de l'equip motor, com els auxiliars de l'enllumenat, la senyalització, el condicionament i l'instrumental d'indicació i de control.
c) De carrosseries: treballs de reparació, substitució o reforma d'elements de carrosseria portants o no, guarniments i condicionament interior i exterior d'aquests.
d) De pintura: treballs de pintura, revestiment i acabat de carrosseries.
Per a l'exercici de la seva activitat hauran de disposar dels mitjans i equipaments necessaris.
3.3 Tallers especialitzats: són els que efectuen treballs limitats a determinats tipus de vehicles o bé activitats de reparació, substitució o reforma sobre determinats equips o sistemes del vehicle.
Aquests tallers hauran de disposar únicament dels mitjans i equipaments necessaris per a la seva especialitat concreta.
Es podran considerar dins aquesta classificació els tallers dedicats a les activitats següents:
Tallers de reparació de motocicletes.
Tallers de reparació de pneumàtics.
Tallers de reparació de radiadors.
Tallers de reparació d'equips d'injecció.
El Departament d'Indústria i Energia resta facultat per variar el nombre, la denominació i l'abast de les especialitats amb el fi d'adaptar-se en tot moment a l'experiència i els avenços tecnològics.

Capítol 2

Condicions i requisits de l'activitat industrial

Article 4

Instal·lació, ampliació i trasllat de tallers
4.1 La instal·lació, l'ampliació i el trasllat dels tallers de reparació de vehicles automòbils no requerirà autorització administrativa prèvia, tal com disposa la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i el Reial decret 2135/1980, de 26 de setembre.
El procediment administratiu per a la instal·lació, l'ampliació i el trasllat d'aquests tallers s'ajustarà al que estableix el Decret 156/1991, de 17 de juny, i es tramitaran les inscripcions corresponents a l'Oficina de Gestió Unificada per a establiments industrials territorialment competent. Tot això sens perjudici de les llicències o autoritzacions concurrents que siguin preceptives d'acord amb la normativa vigent.
S'autoritzarà el canvi de nom, per transmissió, successió o qualsevol acte jurídic documentat, sempre que s'acrediti fefaentment. S'haurà de presentar, addicionalment, una declaració del nou titular en la que manifesti sota la seva responsabilitat que el taller continua acomplint amb els requisits específics prescrits en aquest Decret.
4.2 La documentació necessària per a la inscripció de nous tallers o per a l'ampliació i trasllat dels existents és la que es demana de manera genèrica per a qualsevol establiment industrial, d'acord amb l'annex del Decret 156/1991. Caldrà afegir, no obstant això, el següent:
a) Relació de llocs de treball, titulació tècnica i titulació o certificació de caràcter professional o laboral d'aquests, en què constarà almenys una persona vinculada al taller, contractat a temps sencer i responsable tècnic que tindrà, com a mínim, titulació de Formació Professional de 2n grau en automoció o equivalent.
Excepcionalment, es podrà substituir la titulació indicada anteriorment, mitjançant l'obtenció d'un certificat d'aptitud lliurat un cop superades les proves a les quals podran accedir després d'un curs teòrico-pràctic sobre les matèries tècniques de la branca de l'activitat a desenvolupar. El curs es podrà seguir en un centre o entitat degudament autoritzat per la Direcció General de Seguretat Industrial.
Pel que fa al Tribunal, serà establert pel Departament d'Indústria i Energia, i hi figurarà un representant del Gremi o Associació més representativa del sector.
Els centres i les entitats esmentades, abans de començar la preparació dels professionals que desitgin obtenir el certificat d'aptitud, hauran de presentar en els Serveis Territorials del Departament d'Indústria i Energia, pel que fa les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona, o a la Direcció General de Seguretat Industrial, pel que fa la demarcació de Barcelona, el contingut dels programes, la duració i la programació detallada dels cursos, i la titulació del personal docent.
Els Serveis Territorials juntament amb el seu informe elevaran l'expedient a la Direcció General de Seguretat Industrial per a la seva acceptació. En qualsevol cas, la Direcció General de Seguretat Industrial tindrà en compte per a l'aprovació dels programes els criteris o recomanacions efectuats sobre això pel Gremi o Associació més representatiu del sector.
Els professionals que obtinguin aquest certificat d'aptitud solament podran prestar els seus serveis en un taller de la branca de l'activitat corresponent.
b) Si un taller inscrit al Registre industrial abans del 7 de maig de 1988 iniciés els tràmits de trasllat o ampliació, mantenint en aquest cas la branca d'activitat i/o especialitat, no serà necessària l'existència de responsable tècnic amb titulació d'FP2 d'automoció o superior.
c) Autorització escrita del fabricant nacional, o del representant legal del fabricant estranger, en el cas de tractar-se de tallers oficials de marca, als quals es refereix l'article 3.
4.3 Els tallers hauran de tenir l'equipament expressat en els seus projectes tècnics, segons la branca de l'activitat i especialitat, prenent com a referència orientativa els indicats a l'annex 1.
Per raons d'innovació tecnològica el Departament d'Indústria i Energia podrà modificar, mitjançant resolució, el contingut de l'esmentat annex 1.

Article 5

Placa-distintiu
5.1 Els tallers legalment classificats anunciaran a la façana de l'edifici o en un lloc fàcilment visible des de l'exterior la placa-distintiu que li correspongui, segons el que s'estableix a l'annex 2 del present Decret.
5.2 La placa-distintiu, que s'ajustarà en totes les seves parts i detalls al model dissenyat a l'annex 2, està composta per una placa metàl·lica, quadrada, de 480 milímetres de costat, amb els seus quatre vèrtexs arrodonits i el fons de color blau.
5.3 De dalt a baix, la placa estarà dividida en tres espais o faixes desiguals, amb les dimensions assenyalades a a l'annex 2, i destinades:
La primera, o més alta, a les quatre branques de l'activitat.
La segona, o intermèdia, a les especialitats.
La tercera, o més baixa, a les sigles de la província d'ubicació del taller, al contrast i al número corresponent en el Registre industrial.

Article 6

Característiques de la placa-distintiu
6.1 Per a cadascuna de les branques de mecànica, electricitat, carrosseria o pintura de l'automòbil s'estableixen els símbols que s'indiquen a l'annex 2 del present Decret, que consisteixen en una clau anglesa, una fletxa trencada, un martell i una pistola de pintar, respectivament, en color blau sobre fons blanc.
6.2 La part superior de la placa-distintiu estarà dividida en quatre rectangles verticals separats entre si, destinats a cadascun dels símbols representatius de les quatre branques de l'activitat a què puguin dedicar-se els tallers.
En la placa distintiva de cadascun dels tallers s'inclourà, mitjançant estampació, en els respectius rectangles els símbols corresponents a la seva activitat i quedaran buits la resta d'espais.
6.3 La part segona o intermèdia de la placa-distintiu estarà dividida per la meitat, en dos rectangles horitzontals. El rectangle de l'esquerra (esquerra de l'espectador o dreta de la placa) quedarà reservat per a les corresponents contrasenyes normalitzades dels centres de diagnosi o altres especialitats, i es podran també admetre, a falta de contrasenyes normalitzades, el text indicatiu de l'especialitat. Per a l'especialitat de reparació de pneumàtics s'estableix el símbol que s'indica a l'annex 2, que consisteix en un pneumàtic equipat amb la llanta i vist de costat, en color blau sobre fons blanc. El rectangle de la dreta (dreta de l'espectador o esquerra de la placa) estarà destinat al símbol corresponent a taller de reparació de motocicletes.
6.4 El símbol del taller de reparació de motocicletes a què es refereix el paràgraf anterior estarà constituït per l'estampació del perfil del vehicle esmentat en direcció a l'esquerra de l'espectador, en color blau, sobre fons blanc.
Aquest espai, quan es tracti de tallers dedicats únicament a la reparació de vehicles automòbils de més de tres rodes, romandrà buit.
6.5 L'espai inferior, o tercera part en què es divideix la placa-distintiu, estarà a la seva vegada subdividit en tres zones diferenciades:
La de l'esquerra (de l'espectador) destinada a les sigles de la corresponent demarcació territorial.
La central destinada al contrast que serà estampat per l'òrgan competent i sota guió.
La de la dreta (de l'espectador) destinada a estampar el número d'inscripció en el Registre industrial.
6.6 El Departament d'Indústria i Energia resta facultat per definir les contrasenyes aplicables a les especialitats.

Article 7

Exhibició de referències de marques
En el cas de tallers no classificats com a oficials de marca, d'acord amb el que preveu l'article 3, resta prohibida, tant a l'exterior com a l'interior del taller, l'exhibició de referències a marques, que puguin induir a confusió o a error a l'usuari, respecte a la vinculació esmentada a l'article 3.1.b).

Article 8

Peces de recanvi
8.1 Són aquelles peces que garanteixen al vehicle el manteniment de les característiques tècniques i de seguretat que es van establir en la seva homologació.
8.2 Per la seva procedència es classifiquen en:
a) Originals de marca. Són les que formen part dels recanvis subministrats pel fabricant del vehicle. Aquest fet pressuposa el compliment de la garantia exposada al punt 1.
b) De marca. Són aquelles peces fabricades per empreses especialitzades les quals garanteixen que per les seves característiques tècniques es compleixen les condicions de garantia expressades al punt 1.
c) Elements, equips o conjunts reconstruïts. Són els recanvis descrits a l'apartat a) i b) que han estat reparats. Per la procedència de la reparació es pot distingir:
Reconstruïts pels mateixos fabricants.
Reconstruïts pels serveis autoritzats dels seus fabricants.
Reconstruïts per indústries especialitzades, autoritzades expressament pel Departament d'Indústria i Energia.
d) Elements, equips o conjunts usats o no específics del model de vehicle a reparar.

Article 9

Utilització de les peces de recanvi
9.1 Obligacions dels tallers de reparació de vehicles inherents a l'ús de les peces a utilitzar en les reparacions.
a) Tots els elements, peces o conjunts, que els tallers utilitzin en les seves reparacions hauran de ser nous i originals de marca, o bé, nous i de marca. Són els definits en els punts a) i b) de l'article 8.
b) Podran utilitzar-se els elements, equips o conjunts reconstruïts, definits a l'apartat c) de l'article 8, sempre que existeixi conformitat escrita del client, i sempre que el taller es responsabilitzi, també per escrit, del fet que els conjunts esmentats es trobin en bon estat i ofereixin suficient garantia.
c) Solament podran utilitzar-se els elements descrits a l'apartat d) de l'article 8 en els casos següents, i sempre que no afecti elements actius, o conjunts, dels sistemes de frens, suspensió i direcció del vehicle:
Per raó d'urgència justificada.
Pel fet de tractar-se d'elements de models que s'han deixat de fabricar i de figurar en les existències normals dels magatzems de recanvis.
Per qualsevol altra raó acceptada per l'usuari.
Per a la seva utilització, a més a més, serà requisit indispensable la conformitat per escrit del client, sempre que també es responsabilitzi, per escrit, el taller, del fet que les peces usades es troben en bon estat i ofereixen suficient garantia, i que les peces no específiques permeten una adaptació amb garantia suficient en el model del vehicle que es repara.
9.2 Resta prohibit a tots els tallers, sigui quina sigui la seva classificació, instal·lar en els vehicles automòbils peces, elements o conjunts la utilització dels quals no estigui permesa pel Codi de Circulació.
9.3 Les peces, elements o conjunts que els tallers utilitzin en les seves reparacions hauran de dur fixada de manera llegible i indeleble la marca del fabricant, si aquest requisit és exigit per la legislació específica.
Així mateix, hauran de dur, a més a més, la contrasenya d'homologació en el cas que per disposició legal sigui obligatòria.
9.4 El material petit (virolles, passadors), que per la seva configuració o dimensió no permeti fixar sobre ell la marca del fabricant, haurà de poder identificar-se per la seva marca fixada en etiquetes, bolles o en l'estoig o paquet que el contingui.
9.5 El taller que efectuï la reparació està obligat a presentar al client i a lliurar-li, un cop finalitzada aquesta, les peces, elements o conjunts que hagin estat substituïts, llevat renúncia expressa per escrit d'aquest.
9.6 Tots els tallers estan obligats a tenir a disposició del públic justificació documental que acrediti l'origen i el preu dels recanvis utilitzats en les reparacions.
9.7 Resta prohibida tota substitució innecessària de peces, quan això impliqui un increment de cost per a l'usuari o una possible degradació del vehicle.

Capítol 3

Centres de diagnosi i dictàmens tècnics

Article 10

Centres de diagnosi
S'estableixen els centres de diagnosi amb finalitats diferents als tallers de reparació, a efectes de completar i donar suport a l'activitat de reparació de vehicles automòbils, en ordre de la seva major efectivitat i racionalització i a fi de realitzar controls de qualitat sobre l'estat tècnic dels vehicles o de les reparacions i instal·lacions que s'hi realitzen, tant en la seva estructura com en els seus equips, sistemes, parts i components.
Per dur a terme la seva missió, els centres de diagnosi comptaran amb els mitjans materials i professionals que s'especifiquin, en ordre al tipus d'informes tècnics que hauran d'emetre.
Les funcions, les característiques, els requisits i altres aspectes relatius als centres de diagnosi s'especificaran per mitjà de les normes adients, conforme al que estableix la disposició final 1 d'aquest Decret.

Article 11

Dictàmens tècnics
11.1 En la tramitació d'expedients de sanció de tallers iniciats, tant a instància de part com d'ofici, l'Administració, amb la finalitat de determinar les responsabilitats a què hi hagi lloc, podrà sol·licitar informes tècnics als gremis o associacions més representatives del sector de tallers de reparació de vehicles, a les associacions de consumidors u Usuaris i a les entitats o persones que es considerin oportunes.
11.2 En la tramitació dels expedients, podran utilitzar-se com a proves orientatives de la facturació adequada de tots els tallers, i no solament dels tallers oficials de marca, les taules de temps de treballs a les quals fa referència l'article 12 de la present disposició, com també qualsevol altra documentació que consideri oportuna l'instructor de l'expedient.

Article 12

Informació a l'usuari
12.1 Tots els tallers restaran obligats a exhibir al públic de forma perfectament visible, almenys en català, un cartell amb les lletres de dimensions no inferiors a 7 mil·límetres, en el qual s'especificaran els preus aplicables per hora de treball i per serveis concrets.Igualment, s'exhibiran els preus d'altres serveis, com per exemple, els que es realitzin fora de la jornada laboral de treball del taller, per serveis mòbils propis i despeses diàries per estada.
Els preus hauran d'incloure tota mena d'impostos, càrregues i gravàmens amb esment explícit i diferenciat de la part del preu que correspongui a cada un d'aquests conceptes.
12.2 Tots els tallers de reparació d'automòbils estan obligats a exhibir en lloc perfectament visible el cartell de drets del consumidor que, amb aquesta finalitat, editaran el Departament d'Indústria i Energia i el Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Els Serveis Territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme distribuiran aquests cartells als tallers que ho sol·licitin, amb l'acreditació prèvia de la legalitat de l'activitat professional que realitzen, com també als gremis o associacions del sector legalment constituïts per tal que els distribueixin entre els seus associats.
En aquest cas, els gremis o associacions seran responsables de la legalitat dels tallers als quals hagin distribuït els cartells.
El cartell contindrà les llegendes següents:
'Tot usuari o qui actuï en el seu nom té dret a pressupost escrit de les reparacions o serveis que sol·liciti'.
'L'usuari només estarà obligat al pagament per l'elaboració del pressupost quan les reparacions pressupostades no siguin encarregades a aquest taller'.
'Aquest establiment disposa de fulls de reclamació a disposició del client. Les reclamacions hauran d'adreçar-se als Serveis Territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat'.
'El taller té a disposició del públic una còpia del Decret pel qual es regula l'activitat'.
'Les reparacions estan garantides per tres mesos. La garantia es considerarà extingida abans del període esmentat si el vehicle ha recorregut més de 2000 quilòmetres'.
12.3 Els tallers hauran d'exhibir, almenys en català, de forma perfectament visible des de l'exterior, un cartell informatiu de l'horari de prestació de servei al públic tant dels serveis usuals com dels especials quan n'hi hagi.
12.4 Els tallers oficials de marca tindran, a més, a disposició del públic en tot moment als catàlegs i les tarifes, actualitzats, de les peces que emprin en les seves reparacions; també tindran a disposició del públic les taules de temps de treball i els seu sistema de valoració en pessetes per aquelles operacions susceptibles de determinació prèvia, que seran facilitades a aquests tallers pel fabricant nacional o el representant legal del fabricant estranger. Aquests catàlegs i tarifes hauran d'estar redactats almenys en català'.
12.5 No podran incloure's en els resguards, pressupostos, factures o qualsevol altra documentació que emetin els tallers, clàusules que afectin els drets dels usuaris, en dimensions inferiors a 1,5 mil·límetres d'alçada.
12.6 Els tallers no oficials de marca tindran a disposició del públic albarans o factures, almenys en català, acreditatius del preu i l'origen de les peces emprades a la reparació.
12.7 Resta prohibida la inclusió en resguards, pressupostos, factures o altres documents expedits pels tallers de clàusules que s'oposin al que estableix el present Decret i la resta de les disposicions vigents.

Article 13

Dret d'admissió
13.1 Els tallers atendran el públic en els seus establiments sempre que les peticions es presentin dins l'horari establert a tal efecte.
13.2 Els serveis coberts per garantia tindran caràcter prioritari.
13.3 Els tallers oficials de marca, als quals es refereix l'article 3.1.b) del present Decret, podran reservar-se el dret d'admissió dels vehicles d'altres marques que no siguin la seva representada.

Article 14

Pressupost i resguard de dipòsit
14.1 Tot usuari, o qui actuï en el seu nom, té dret a un pressupost escrit. Aquest pressupost tindrà una validesa mínima de dotze dies hàbils.
14.2 En el pressupost haurà de constar:
a) El número del taller en el Registre industrial, com també la seva indentificació fiscal i l'adreça.
b) Nom i domicili de l'usuari, i número de DNI o CIF.
c) La identificació del vehicle, amb esment de la marca, el model, la matrícula i el nombre de quilòmetres comptabilitzats.
d) Les reparacions que s'han de dur a terme, elements que han de reparar-se o substituir-se i, si s'escau, qualsevol altre activitat amb esment del preu total desglossat que haurà de satisfer l'usuari.
e) La data i signatura de qui presta el servei.
f) La data prevista de lliurament del vehicle ja reparat, a partir de l'acceptació del pressupost.
g) Indicació del temps de validesa del pressupost (mínim 12 dies).
h) Espai reservat per a la data i signatura de l'acceptació per part de l'usuari.
14.3 L'usuari estarà obligat a satisfer al taller l'import per l'elaboració del pressupost només quan, havent-se sol·licitat, la reparació no sigui encarregada al mateix taller. En aquest cas només podrà cobrar-se a l'usuari la quantitat que correspongui als treballs indispensables pel diagnòstic adient a l'avaria i per retornar el vehicle en les condicions que preveu el punt 4 següent, sempre que les tasques a realitzar i l'import aproximat d'aquests s'hagin especificat en el resguard que s'esmenta al punt 7 del present article.
14.4 Cas que el pressupost no sigui acceptat per l'usuari, el vehicle haurà de retornar-se en condicions anàlogues a les que tenia quan fou lliurat per a la realització del pressupost.
14.5 Només podrà procedir-se a la prestació del servei un cop l'usuari, o persona autoritzada, hagi concedit la seva conformitat, mitjançant la signatura del pressupost, o hagi renunciat de manera fefaent a l'elaboració d'aquest. La signatura de l'usuari d'acceptació del pressupost de la reparació comporta:
14.5.1 Autorització per procedir a la prestació del servei en els termes tècnics especificats.
14.5.2 Autorització de la prova del vehicle, si s'escau.
14.5.3 El lliurament del vehicle un cop acabat el servei.
14.5.4 El pagament per l'usuari de la quantitat legítimament acreditada pel taller, contra el lliurament de la factura i rebut corresponents.
14.6 De les avaries o defectes amagats que de manera eventual puguin aparèixer durant la reparació del vehicle, caldrà informar el més aviat possible l'usuari amb l'expressió del seu import, i només amb la conformitat prèvia expressa d'aquest podrà dur-se a terme la reparació.
14.7 En tots els casos en què el vehicle resti dipositat en el taller, tant per a l'elaboració d'un pressupost com per a dur a terme una reparació prèviament acceptada, el taller lliurarà a l'usuari un resguard acreditatiu del dipòsit del vehicle.
En els casos que existeixi pressupost, aquest, signat pel taller i l'usuari, farà de resguard de dipòsit.
14.7.1 En el resguard de dipòsit hauran de constar, com a mínim, les dades següents:
a) El número del taller en el Registre industrial, com també la identificació fiscal i el domicili.
b) Nom i domicili de l'usuari i número de DNI o CIF.
c) La identificació del vehicle, amb esment de la marca, model, matrícula i nombre de quilòmetres comptabilitzats, com també si el dipòsit del vehicle es duu a terme per a la confecció del pressupost o per a la reparació del vehicle.
d) Descripció succinta de la reparació i/o serveis que s'han de dur a terme amb els imports, si fossin ja coneguts en el cas que el vehicle sigui lliurat per ser reparat.
e) En el cas que el vehicle sigui lliurat per a la confecció del pressupost, descripció succinta dels treballs que s'han de dur a terme per al diagnòstic de l'avaria, com també l'import aproximat d'aquests, amb referència explícita al fet que aquest import només serà cobrat si la reparació no s'encarrega al mateix taller.
f) Data prevista del lliurament, bé del pressupost que se sol·licita, bé del vehicle reparat.
g) Data i signatura de qui presta el servei.
14.7.2 La presentació del resguard serà necessària tant per recollir el pressupost com per retirar el vehicle.
14.7.3 En cas de pèrdua del resguard, l'usuari haurà d'identificar-se com el taller consideri adient.
14.8 El termini de lliurament bé del pressupost sol·licitat, bé del vehicle reparat, haurà d'ajustar-se a la data que s'hagi fet constar al resguard de dipòsit. Si per circumstàncies sobrevingudes i alienes a la voluntat del taller no pogués complir-se el termini esmentat o mantenir-se el preu pressupostat de les peces, aquesta incidència haurà de comunicar-se a l'interessat tant aviat com es pugui.
14.9 L'usuari podrà anul·lar l'encàrrec realitzat en qualsevol moment, i abonarà al taller l'import pels treballs duts a terme fins que es retira el vehicle.

Article 15

Factura i despeses d'estada
15.1 Tots els tallers estan obligats a lliurar al client factura escrita, signada i segellada, degudament desglossada i en la qual s'esmenti qualsevol tipus de càrrecs acreditats, les operacions realitzades, peces o elements que s'hagin emprat i hores de treball utilitzades, i assenyalaran per a cada concepte el seu import, d'acord amb el que disposen els articles 12 i 14 del present Decret.
15.2 Només podran acreditar-se despeses per estada quan, havent-se comunicat a l'usuari que ja s'ha confegit el pressupost o reparat el vehicle, aquest deixi transcórrer més de tres dies feiners sense pronunciar-se sobre l'acceptació del pressupost o sense procedir a la retirada del vehicle.
En tot cas, aquestes despeses d'estada només seran procedents quan el vehicle es trobi dins els locals sota la custòdia del taller i pels dies que excedeixin el termini esmentat i solament en el supòsit que la penalització esmentada i el seu import hagin estat fixats i advertits a l'usuari en el corresponent resguard de dipòsit.
15.3 En l'anvers de les factures haurà de fer-se constar explícitament amb lletra de dimensions no inferiors a 1,5 mil·límetres les condicions en què la reparació resta garantida. Aquesta garantia no pot ser en cap cas inferior a la prevista com mínim a l'article 16 del present Decret.
15.4 En tot cas l'usuari, prèviament al pagament de la factura, té dret de comprovar in situ els treballs, reparacions o instal·lacions que s'hagin dut a terme.

Article 16

Garanties de les reparacions
16.1 Totes les reparacions o instal·lacions dutes a terme a qualsevol taller resten garantides, almenys, en les condicions que estableix el present article.
16.2 S'estableix com període de garantia mínima obligatòria el de tres mesos, llevat si es tracta de vehicles industrials, en què aquest període serà de quinze dies. La garantia es considerarà extingida abans dels esmentats períodes si el vehicle ha recorregut més de dos mil quilòmetres.
Tot això s'entén sens perjudici del fet que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior, en aquest cas i per a aquestes peces regirà el termini més gran. El període de garantia s'entendrà des de la data de lliurament del vehicle a l'usuari i tindrà validesa sempre que el vehicle no sigui manipulat o reparat per tercers, o que la nova avaria no sigui atribuïble a una mala utilització del vehicle per part de l'usuari.
Excepcionalment, quan en els supòsits i amb les limitacions que preveu l'article 9.1.c), s'utilitzin elements, equips o conjunts usats o no específics del model a reparar, s'entendrà que la reparació queda garantida en les condicions lliurement pactades entre les parts, qualsevol que siguin; sempre que aquestes s'hagin fet constar, expressament, tant en el pressupost degudament acceptat per l'usuari com en la corresponent factura.
16.3 La garantia s'entén total, és a dir, inclou els materials aportats i la mà d'obra, i afectarà totes les despeses que es puguin ocasionar, tals com les de transport que la reparació exigeixi, el desplaçament dels operaris que l'han de dur a terme quan el vehicle avariat no pugui moure's, el valor de la mà d'obra i material de qualsevol mena, com també la imposició fiscal que gravi aquesta nova operació.
16.4 Si es produeix una avaria durant el període de garantia en la part o parts reparades, el taller interessat, amb la comunicació prèvia de l'usuari, haurà de reparar de manera gratuïta aquesta avaria i lliurar justificant conforme s'ha efectuat. Amb aquesta finalitat assabentarà a l'usuari de si la nova reparació l'efectuarà el mateix taller que garanteix o un altre taller que actuï en el seu nom.
16.5 L'aportació eventual de peces per l'usuari, per a la reparació del seu vehicle, no afectarà en cap cas la seguretat vial, i, en tot cas, el taller que les munti podrà no garantir-les.
16.6 El taller no es farà responsable de l'avaria sobrevinguda en relació amb les reparacions anteriors dutes a terme, quan la deficiència derivi de la no-acceptació per part de l'usuari, de la reparació d'anomalies o d'avaries ocultes, prèviament comunicades segons el que preveu l'article 14.6, sempre que la manca d'acceptació esmentada s'hagi fet constar a la factura, com també la necessitat de la reparació.
16.7 El taller està obligat a retornar al client, de forma immediata, les quantitats percebudes en excés sobre els preus reglamentaris, sobre els anunciats o sobre els pressupostos acceptats.
16.8 Quan de la tramitació d'un expedient es desprengui l'existència de negligència o grau en la qualitat dels serveis realitzats o en l'acceptació de garanties, en la resolució d'aquest s'acordarà l'expedició a favor de l'usuari d'un testimoni suficient sobre els extrems que resultin adients, per tal que l'usuari, cas de desitjar-ho, dedueixi les accions que li correspongui davant la jurisdicció competent.
16.9 El taller no podrà emprar per a usos propis o de tercers cap vehicle que hagi estat lliurat per reparar-lo o pressupostar-lo, sense un permís explícit del propietari.
16.10 Tot el que s'ha exposat s'entén sens perjudici del que disposa el capítol 8 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris pel qual es regula el règim de garanties i responsabilitats.

Article 17

Reclamacions
17.1 Tots els tallers de reparació de vehicles automòbils tindran a disposició dels clients fulls de reclamacions conforme al model oficial que a tal efecte editarà el Departament de Comerç, Consum i Turisme. Els fulls de reclamació seran facilitats pels Serveis Territorials de Comerç, Consum i Turisme i per les entitats representatives dels interessos afectats per aquest Decret als tallers que que els sol·licitin, amb l'acreditació prèvia d'haver complert els requisits administratius exigibles per al desenvolupament legal de l'activitat que realitzen.
17.2 Les reclamacions es formularan davant els corresponents Serveis Territorials de Comerç, Consum i Turisme en el termini màxim de dos mesos des del lliurament del vehicle, o de la finalització de la garantia, els quals, si ho consideren oportú, comunicaran la queixa a l'empresa afectada, a l'Associació Provincial de Tallers corresponent, com també a les entitats del sector que es considerin adients, atorgant-los un termini de quinze dies hàbils per tal que al·leguin el que creguin convenient.
El desestiment de l'usuari en la reclamació implicarà l'arxiu d'aquesta, sens perjudici de la potestat de l'Administració per incoar expedient d'ofici per qualsevol altra irregularitat que escaigui.
17.3 Amb la finalitat de possibilitar el coneixement exacte per part de l'usuari dels drets i deures que li corresponen, els tallers hauran de tenir a disposició d'aquest, per a la seva consulta, una còpia llegible del present Decret.

Capítol 4

Competències, infraccions i sancions

Article 18

Competències
Els departaments d'Indústria i Energia i de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya vetllaran, en l'àmbit de les seves respectives competències, pel compliment del que disposa el present Decret.

Article 19

Infraccions
19.1 Als efectes del que disposa el present Decret i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, per la qual es tipifiquen les infraccions i es regulen les sancions en matèria de comercialització de béns, productes i prestacions de serveis, es consideren infraccions específiques en aquesta matèria les que segueixen:
a) Tota substitució innecessària de peces que representi un increment injustificat de costos per a l'usuari o una possible degradació del vehicle o la imposició a l'usuari de l'adquisició d'accessoris o peces complementàries no sol·licitades.
b) La utilització de peces, elements o conjunts usats sense autorització, inadequats o no marcats i/o homologats, quan aquests darrers requisits siguin preceptius, com també la utilització o ús d'elements, parts, accessoris o líquids de govern del vehicle sense consentiment explícit del seu propietari.
c) La realització de treballs no corresponents a l'especialitat del taller.
d) La negativa al lliurament de pressupost o qualsevol tipus injustificat de reticència, demora o discriminació d'un vehicle pel fet d'haver estat exigida la realització d'aquest, o la realització de pressupostos que no responguin en la seva descripció o valoració a la realitat de les avaries o danys del vehicle.
e) L'existència de clàusules en resguards, pressupostos, factures o altres documents estesos pel taller, que s'oposin al que estableix la present disposició i la resta de disposicions vigents en aquesta matèria.
f) El lliurament de factures que no s'ajustin en el seu contingut al que preceptua l'article 15 del present Decret.
g) L'expedició de factures en què consti la realització de treballs que no hagin estat efectuats o la inclusió de recanvis o accessoris que no hagin estat aportats en la reparació, com també el cobrament per mà d'obra de preus superiors als anunciats i/o pressupostats, un nombre d'hores superiors a les emprades o el cobrament de recanvis emprats a preus superiors als màxims autoritzats en cada cas i, en general, l'aplicació de preus o marges comercials en quantia molt superior als límits autoritzats, establerts o declarats.
h) El cobrament per a la realització del pressupost quan la reparació sigui encarregada al mateix taller.
i) La facturació per la realització del pressupost, de treballs o quantitats que no s'ajustin al que preveu el resguard de dipòsit.
j) La negativa del taller a retornar al client les quantitats percebudes en excés sobre els preus establerts o sobre els pressupostos acceptats.
k) La manca de fulls de reclamacions o la negativa a facilitar-los.
l) La utilització del vehicle per a assumptes propis, sense autorització expressa del propietari, per part del taller.
ll) L'exhibició de referència a marques segons el que estableix l'article 7 del present Decret.
m) I, en general, l'incompliment de qualsevol dels preceptes continguts en la present disposició i normes que el desenvolupin, que seran sancionats en la forma que sigui procedent pel Departament d'Indústria i Energia i el de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les seves respectives competències. També seran competents les corporacions locals en els termes que preveu la legislació de règim local i la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobra disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.
19.2 Les infraccions que esmenta el present article es qualificaran de lleus, greus, i molt greus, atenent als criteris que estableix el capítol 3 de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Article 20

Sancions
Les infraccions a què fa referència el present Decret seran sancionades segons el que preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Disposicions finals

1

Es faculta als Departaments d'Indústria i Energia i de Comerç, Consum i Turisme per dictar, en l'àmbit de les seves respectives competències, les disposicions necessàries per al desenvolupament del que disposa el present Decret.

2

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Annex 1

Equipament de referència segons branques d'activitats o especialitats dels tallers de reparació de vehicles automòbils.
Mecànica Estris i eines d'equip motor, de caixa de canvis, de direcció, d'eixos, rodes i frens.
Dispositius per a la mesura de la compressió.
Premsa hidràulica.
Grua o aparell d'elevació de fins a 1.000 kg.
Comptador de revolucions de fins a 10.000 rpm.
Trepant portàtil de fins a 12 mm de diàmetre.
Compressor d'aire i dipòsit.
Fossat o elevador adequat.
Gat hidràulic sobre rodes.
Bancs de treball i carretons de transport.
Jocs d'estris, eines manuals i material complementari.
Dipòsit/s d'oli amb quatre-cents litres de capacitat total mínima.
Electricitat Controlador d'enceses.
Controlador d'induïts.
Carregador de bateries.
Soldador elèctric.
Pesador d'àcids.
Aparell per a comprovació de projectors.
Banc de treball i carretons de transport.
Jocs d'estris, eines manuals i material complementari.
Carrosseries
Equip complet per reparacions de xapa (estirador, bancada amb utillatge auxiliar).
Equip per a soldadura elèctrica.
Equip per a soldadura autògena.
Equip per a soldadura per punts.
Electromola.
Pistola per a aplicació de pasta dura.
Joc d'estris, eines manuals i material complementari.
Pintura
Equip de pintura a pistola.
Compressor d'aire i dipòsit.
Cabina o recinte condicionat per pintar.
Polidora.
Pistola per a aplicació de pastes dures.
Joc d'estris de pintura, espàtules i material complementari.
Motocicletes Compressor d'aire i dipòsit.
Banc de treball amb cargol.
Comprovador de bateria i densímetre.
Trepant manual o elèctric de 0 a 12 mil·límetres.
Cavallets per fixar i aixecar màquines.
Una tisora de xapa.
Un arc serra cinta de tallar metalls.
Jocs d'estris, eines manuals i material complementari.
Especialitats Reparació de pneumàtics:
Compressor d'aire i dipòsit.
Gat hidràulic.
Màquina per a reparació de cambres.
Desmuntadora automàtica de cobertes.
Màquina d'equilibrar conjunts de rodes.
Inflador de pneumàtics.
Jocs d'estris, eines manuals i material complementari.
Reparació de radiadors:
Recipient per comprovar les pèrdues dels radiadors.
Banc de treball amb cargol.
Joc de soldadors oxi-acetilè.
Trepant sobre banc.
Màquina doblegadora de xapa.
Aerosol per a radiadors.
Compressor d'aire i dipòsit per comprovar les pèrdues.
Joc de soldadura a gas natural o butà per a soldadures d'estany.
Reparació d'equips d'injecció:
Bancs de proves segons normes ISO.
Equip d'eliminació de gasos.
Compressor d'aire i dipòsit.
Dipòsit de prova d'estanqueïtat de bombes.
Safareig de peces fora del recinte.
Comprovador d'injectors.
Estris d'assaig i reparació, específics per bombes i reguladors.