Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  • Núm. del document 109/1995

  • Data del document 24/03/1995

  • Data de publicació 21/04/1995

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2040

Afectacions
Afectacions passives (5)
TEXT CONSOLIDAT

La modalitat de pesca esportiva, tant de superfície com submarina, ha experimentat en els darrers anys un considerable augment que fa necessari establir una normativa actualitzada per tal de protegir adequadament els recursos naturals del litoral català.
La Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, en el seu article 19 faculta el Govern per realitzar el desplegament normatiu de la pesca marítima recreativa en l'àmbit d'aplicació de la Llei mateixa.
En ús d'aquesta habilitació legal i amb la finalitat d'establir una regulació unitària de la pesca marítima recreativa a Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Aquest Decret té per objecte la regulació de la pesca marítima recreativa dins l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Les activitats de pesca marítima recreativa es regeixen pel que disposa aquest Decret, així com per aquelles altres disposicions de caràcter sectorial que siguin d'aplicació.

Article 3

Als efectes d'aquest Decret es considera pesca marítima recreativa la que es practica sense ànim de lucre per afecció, simple diversió o competició, d'acord amb les modalitats següents:
a) De superfície, que és la que s'efectua des de terra o des d'una embarcació amb qualsevol estri autoritzat per a aquest tipus de pesca.
b) Submarina, que és la que es du a terme nedant, cabussant-se a pulmó lliure, sense utilitzar equips autònoms o semiautònoms ni cap altres que permetin la respiració en immersió.

Article 4

L'exercici de la pesca marítima recreativa requereix la possessió d'una llicència.

Article 5

5.1 Les llicències de pesca marítima recreativa són de tres tipus:
a) Llicència de 1a classe, que autoritza la pesca marítima recreativa de superfície.
b) Llicència de 2a classe, que autoritza la pesca marítima recreativa submarina.
c) Llicència de 3a classe o col·lectiva, que autoritza els seus titulars i acompanyants a practicar la pesca marítima recreativa de superfície des d'una embarcació.
5.2 Les llicències són nominals i intransferibles.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Per a l'obtenció de la llicència cal presentar una sol·licitud davant les oficines comarcals, els serveis territorials o la Direcció General de Pesca Marítima del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, acompanyada de la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI o del passaport.
b) En el cas de sol·licitud de la llicència de 2a classe, certificat mèdic on es faci constar que el sol·licitant reuneix les condicions físiques necessàries per a la pràctica de la pesca submarina.
c) En el cas de llicència de 3a classe, a més del document nacional d'identitat del titular de l'embarcació, s'haurà d'adjuntar fotocòpia del rol de l'embarcació, amb indicació del nombre màxim d'acompanyants.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

La concessió de les llicències de pesca marítima recreativa correspon al director general de Pesca Marítima del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

8.1 Dins el territori de Catalunya tenen validesa les llicències de pesca marítima recreativa emeses per altres comunitats autònomes o per l'Administració de l'Estat o d'altres estats membres de la Unió Europea.
8.2 Les llicències de pesca marítima recreativa tenen una validesa de dos anys a partir de la data de la seva expedició. Per als jubilats la validesa és indefinida.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Els pescadors tenen l'obligació de portar i d'exhibir la seva llicència, acompanyada del document nacional d'identitat o anàleg, a petició dels agents de l'autoritat o dels inspectors de pesca dependents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Igualment hauran de facilitar les funcions d'inspecció que aquests duguin a terme.

Capítol 2

Pesca marítima recreativa de superfície des d'embarcacions

Article 10

10.1 La pesca marítima recreativa realitzada des d'embarcacions solament pot practicar-se des de la sortida a la posta del sol, a excepció de la pesca amb potera, que es pot realitzar de nit però sense la utilització de llums artificials.
10.2 Les embarcacions han de guardar una distància mínima de 300 metres de qualsevol vaixell de pesca professional mentre aquest es trobi pescant.
10.3 Les embarcacions que es dediquin a la pesca esportiva de superfície no es poden amarrar a boies, vivers de musclos ni cap element fix o flotant situat en el mar.
Tampoc es poden aproximar a menys de 200 metres de les platges amb banyistes o de l'exterior de les esculleres portuàries on hi hagi altres esportistes pescant des de terra.

Article 11

11.1 Per a la pràctica de la pesca marítima recreativa realitzada des d'embarcacions es poden utilitzar únicament els instruments següents:
a) Canya de pescar.
b) Curricà.
c) Xarambeco o volantí, amb un màxim de 4 hams o llences.
d) Potera de mida no inferior a 50 mm de llarg.
e) Fitora.
11.2 En cap cas no es poden utilitzar més de dos instruments per llicència.
11.3 Els hams utilitzats no podran ser de mida inferior al número 8, és a dir, a 12 mm de llarg i 5 mm d'amplada de senó.

Article 12

Queda prohibit portar a bord dels vaixells o utilitzar aparells de pesca professionals, tals com els palangres, palangrons, catúfols, cargoleres, rastells, nanses, tremalls, boleros, ralls, bonitoleres i aquells altres arts o instruments anàlegs com haladors o torn que puguin ser considerats de pesca professional.

Capítol 3

Pesca marítima recreativa de superfície des de terra

Article 13

La pesca marítima recreativa practicada des de terra pot realitzar-se de les 0 a les 24 hores.

Article 14

14.1 Per a la pràctica de la pesca marítima recreativa realitzada des de terra es poden utilitzar únicament els instruments següents:
a) Canya de pescar, en nombre màxim de dues per llicència, en acció de pesca. Les mides mínimes dels hams són les que figuren a l'article 11.3.
b) Fitora, a mà.
14.2 La distància màxima entre les canyes ha de ser de 3 metres quan siguin del mateix titular de la llicència, i la distància mínima de 10 metres quan siguin de titulars diferents, llevat els casos en què els interessats lliurement acordin reduir-la.
14.3 En els plans d'usos de temporada de les platges, a presentar pels ajuntaments abans del dia 1 de març de cada any a la Direcció General de Ports i Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la seva aprovació, s'hi inclourà la determinació d'horaris diürns i la delimitació dels espais on serà permesa la pesca amb canya durant el període comprès entre el 15 de maig i el 15 de setembre.

Capítol 4

Pesca marítima recreativa submarina

Article 15

Aquesta modalitat de pesca solament pot realitzar-se des de la sortida a la posta de sol.

Article 16

La pesca marítima recreativa submarina s'ha de practicar nedant o cabussant-se a pulmó lliure, amb fitora a mà o amb fusell d'impulsió mecànica, el qual només pot estar carregat sota l'aigua.

Article 17

La pesca marítima recreativa submarina es practicarà guardant una distància de 100 metres dels arts de pesca, fixos o flotants legalment calats, respectant l'ordre d'arribada, dels establiments de cultius marins, de les canyes dels pescadors i de les embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca professional i almenys a 250 metres de la vora de les zones de bany, en paral·lel a la costa.

Article 18

En la pesca marítima recreativa submarina es prohibeix la utilització de focus lluminosos, torxes, fusells impulsats amb pólvora o gas i arpons amb punta explosiva.

Article 19

Els cabussadors han d'estar degudament senyalitzats amb boies de superfície mentre practiquen la pesca marítima recreativa submarina.

Capítol 5

Concursos de pesca

Article 20

20.1 Els concursos i les competicions de pesca marítima recreativa requereixen l'autorització prèvia de la Direcció General de Pesca Marítima.
20.2 Les federacions, associacions o altres entitats que convoquin els concursos de pesca marítima presentaran a la Direcció General de Pesca Marítima, dins el primer trimestre de cada any, una sol·licitud acompanyada del calendari de concursos i competicions per a l'any en curs, amb indicació de les proves a efectuar, la seva durada i localització, els plànols de situació de la zona, l'horari d'inici i lloc concret de trobada, i la normativa específica que regirà el concurs. Qualsevol incidència que variï la realització d'un concurs es comunicarà immediatament a la Direcció General de Pesca Marítima.
20.3 La durada màxima del concurs no serà superior a sis hores per jornada. En casos excepcionals es podran autoritzar concursos de durada superior.
20.4 El nombre mínim de concursants per prova serà de 10.

Article 21

El director general de Pesca Marítima resoldrà les sol·licituds presentades en funció dels recursos, les característiques i les peculiaritats de la zona i el nombre de sol·licituds.

Article 22

A les zones autoritzades per a la realització d'un concurs de pesca i al llarg de la seva durada no es permesa la pesca marítima recreativa de les persones que no siguin concursants.

Article 23

Els organitzadors de les competicions senyalitzaran amb suficient antelació les zones de concurs amb marques en terra i boies en mar, segons sigui des de terra o submarina. S'instal·laran cartells indicadors on constarà còpia de l'autorització de la Direcció General de Pesca Marítima.

Capítol 6

Espècies autoritzades i captures permeses

Article 24

24.1 En la pràctica de la pesca marítima recreativa només poden capturar-se peixos, mol·luscos cefalòpodes i garotes.
24.2 Queda expressament prohibida la recollida de les espècies següents: corn marí (Charonia lampa), nacra (Pinna nobilis) i dàtil de mar (Lithophaga lithophaga).

Article 25

25.1 Les captures permeses per llicència i dia són les següents:
Peixos: 10 kg.
Mol·luscos cefalòpodes: 5 kg.
Garotes: 150 unitats.
25.2 Si es captura una peça de pes superior a l'autoritzat l'excés no serà computable en el total.
25.3 En la pesca de grans pelàgics (tonyina i peix espasa) no regirà la limitació de quilograms, i la captura queda limitada a 2 peces per llicència i dia.
25.4 En els concursos de pesca no regiran les limitacions especificades en els apartats anteriors i les captures es destinaran a beneficència.

Article 26

26.1 La recollida de garotes únicament es pot realitzar amb garotera tradicional, a mà o amb estris que permetin la selecció dels individus, d'acord amb les talles permeses.
26.2 Es prohibeix la recollida de garotes amb qualsevol estri o aparell mecànic o sistema que perjudiqui els fons marins, els seus hàbitats o les seves colònies.

Capítol 7

Períodes de veda

Article 27

27.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, mitjançant la Direcció General de Pesca Marítima, publicarà la relació de talles mínimes i vedes per a determinades espècies.
27.2 L'horari de pesca per a la recol·lecció de la garota és des de les 8 fins a les 13 hores.
27.3 Per motius excepcionals d'impacte ecològic, la direcció General de Pesca Marítima pot prohibir tot tipus de pesca en una zona determinada.

Disposicions addicionals

1

Les llicències de pesca marítima recreativa de 1a classe que estiguin vigents a l'entrada en vigor d'aquesta disposició habilitaran el seu titular per a la pesca marítima recreativa també des de terra fins a la data de caducitat de la llicència.

2

Les llicències de pesca marítima recreativa de 3a classe que estiguin vigents a l'entrada en vigor d'aquesta disposició habilitaran el seu titular per a la pesca marítima recreativa també des d'embarcació fins a la data de caducitat de la llicència.

3

Queden prorrogades amb caràcter indefinit les llicències de pesca marítima recreativa atorgades a jubilats i que estiguin vigents a l'entrada en vigor d'aquesta disposició.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre de 30 de novembre de 1983 (DOGC núm.
392, de 23.12.1983), sobre remodelatge de les llicències de pesca marítima recreativa de 1a, 2a i 3a classe.