Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 007/2015

  • Data del document 14/05/2015

  • Data de publicació 20/05/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6875

Afectacions
Afectacions passives (22)
TEXT PUBLICAT

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

 

Preàmbul

Amb data del 2 de maig de 2008 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, que regula els aspectes bàsics de l’exercici d’aquestes professions a Catalunya, estableix d’una manera expressa quines són, determina les titulacions necessàries per a exercir-les i atribueix a cada professió el seu propi àmbit funcional general.

Una vegada transcorreguts cinc anys des de l’aprovació de la Llei, l’Administració esportiva de la Generalitat, per la seva experiència acumulada en l’aplicació de la norma, ha detectat la necessitat de fer modificacions en diversos preceptes i dotar-los d’una nova redacció. Així mateix, durant aquest període s’ha posat de manifest la conveniència de recollir i regular legalment diverses situacions que es plantegen dins l’ampli col·lectiu que exerceix la seva professió en l’àmbit de l’esport i que actualment es troba, en alguns supòsits, davant d’un buit legal, al qual cal donar un contingut normatiu.

En aquest període de temps s’ha dut a terme el desplegament reglamentari de la Llei 3/2008, fet que cal considerar com a factor fonamental, ja que l’aplicació de les normes de desplegament ha estat una de les causes més rellevants que ha conduït a plantejar aquesta modificació del text legal.

Així, mitjançant el Decret 68/2009, del 28 d’abril, es va regular el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

S’aprovà també el Decret 107/2009, del 14 de juliol, pel qual es regula el procediment d’habilitació per a l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, sobre l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la Llei, el qual va desplegar reglamentàriament la disposició transitòria primera de la dita Llei 3/2008. Mitjançant aquesta norma es va articular un procediment que va permetre habilitar les persones que havien estat treballant professionalment abans de la publicació de la Llei, a fi que amb aquesta habilitació poguessin continuar exercint la professió. El decret va fixar un termini per a la dita habilitació, que ja va concloure.

I mitjançant la Resolució VCP/1921/2009, del 3 de juliol, es va regular el procediment de validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de formacions esportives en període transitori, a partir de la qual es van publicar diverses convocatòries de validació. Aquestes disposicions van establir uns períodes per a tramitar les inscripcions en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, un cop obtingudes les validacions, períodes que ja han transcorregut.

D’altra banda, cal destacar que, tal com estableix l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat amb relació a la Llei 3/2008, adoptat en la reunió duta a terme el 29 de gener de 2009, i al qual es va donar publicitat mitjançant la Resolució IRP/262/2009, del 9 de febrer, el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya es compromet a promoure la modificació del text de la dita llei.

Per això, i per tal de complir l’Acord esmentat, en la modificació de la Llei s’estableix que, per a l’exercici de les professions que s’hi regulen, les formacions es poden acreditar tant mitjançant els títols als quals al·ludeix l’articulat de la Llei com per altres noves titulacions exigibles a mesura que s’implantin, i també per les titulacions obtingudes en els estats membres de la Unió Europea.

Així mateix, s’incorpora en el text que les formacions es poden acreditar mitjançant els certificats d’acreditació, de professionalitat o d’altres reconeixements que duguin a terme els departaments competents en matèria d’educació, ocupació i esport.

La primera modificació del text legal la trobem en les professions que resten fora de l’àmbit de la Llei 3/2008. Des de la publicació de la Llei s’han regulat les formacions de modalitats esportives com les de salvament i socorrisme i de busseig esportiu amb escafandre autònom. En el text de la Llei que ara es modifica aquestes activitats professionals i no merament esportives restaven fora del seu àmbit d’aplicació. Aquest fet es donava per l’existència de dues formacions i certificacions diferenciades: la professional utilitària i la merament esportiva.

En el cas del busseig, atenent la publicació dels nous títols de formació professional mitjançant el Reial decret 932/2010, del 23 de juliol, pel qual s’estableix el títol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom, apareixen nous escenaris, ja que aquest reial decret va derogar a partir del setembre de l’any 2011 el Decret 2055/1969, del 25 de setembre, pel qual es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques quant als títols de bussejador monitor i bussejador instructor. Per aquest motiu, situa aquests professionals en el sector esportiu i dins la regulació de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport, concretament en les professions dels monitors esportius o entrenadors esportius, a excepció dels centres d’immersió, que es regulen per la normativa pròpia.

Una situació similar és la dels professionals de salvament i socorrisme, respecte als quals es va publicar el Reial decret 878/2011, del 24 de juny, pel qual s’estableix el títol de tècnic esportiu en salvament i socorrisme, que, quant a llur perfil i competències professionals, determina les funcions utilitàries i esportives i, per aquest motiu, situa aquests professionals en el sector i dins la regulació de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport, concretament en les professions dels monitors esportius i d’entrenadors esportius.

Una altra de les primeres novetats d’aquesta regulació és la incorporació, dins de l’articulat, de la referència als nivells del Marc europeu de qualificacions i la valoració de les competències professionals.

Ara, amb aquesta modificació, la proposta de recomanació 2006/1063 (COD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, que ja es va tenir en compte per a l’aprovació de la Llei 3/2008, continua essent un referent que s’ha utilitzat per a la valoració de competències, l’assignació d’àmbits de treball i el control adequat de l’exercici dels professionals de l’esport.

La modificació també incideix en la nomenclatura de dues professions de l’esport que s’han modificat, a fi d’identificar més clarament la professió amb el sector esportiu. Es tracta de les professions d’animador i monitor esportiu professional i dels entrenadors professionals.

També s’ha considerat convenient incloure en l’articulat la possibilitat del reconeixement i la incorporació dels professionals, degudament inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, en altres registres de professionals de l’esport d’altres estats membres de la Unió Europea, ja que els darrers anys s’han creat alguns registres de professionals del sector esportiu en l’àmbit europeu.

Quant als deures dels professionals, per tal d’aclarir-ne el contingut, s’ha puntualitzat i millorat la redacció pel que fa a dues de les obligacions dels professionals.

La nova regulació es completa amb la incorporació d’algunes disposicions addicionals i d’una disposició transitòria, i també amb la modificació de disposicions transitòries i finals contingudes en el text de la Llei 3/2008, per tal d’atendre noves necessitats detectades en el sector professional regulat per la Llei, i a les quals cal donar la cobertura legal necessària.

Així, s’ha incorporat una disposició addicional quarta, ja que s’ha estimat que cal resoldre, a demanda del sector professional, la situació derivada dels tècnics que es dediquen a desenvolupar tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, sia el personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats poliesportives, sia el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat. Aquest sector, que duu a terme activitats d’iniciació en associacions i agrupacions esportives, entitats locals o centres educatius on es fan activitats poliesportives, actualment no és regulat per la Llei de l’exercici de les professions de l’esport i, atès que la voluntat de la Generalitat és incloure-l’hi, s’ha establert la dita disposició addicional.

En la mateixa disposició addicional s’ha estimat també que cal resoldre, a demanda del sector federatiu i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la situació de les persones que es dediquen a desenvolupar tasques de nivell bàsic en una modalitat esportiva concreta en les entitats esportives.

D’altra banda, cal exposar dues altres situacions problemàtiques en què es troben alguns professionals des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2008, els quals, en alguns casos, es veuen impossibilitats per a complir l’obligació d’estar registrats com a professionals a Catalunya, una problemàtica que es vol resoldre amb la incorporació d’una nova disposició addicional cinquena.

La primera situació s’ha detectat en els tècnics que professionalment exerceixen com a entrenadors professionals de modalitats esportives legalment reconegudes pel Consell Català de l’Esport, que són assumides per federacions esportives catalanes inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de l’Esport, però als quals l’Administració no pot oferir formació oficial, ja que la modalitat no és reconeguda pel Consell Superior d’Esports. L’article 8 de la Llei de l’Estat 10/1990, del 15 d’octubre, de l’esport, atribueix al Consell Superior d’Esports la competència per a reconèixer l’existència d’una modalitat esportiva.

La segona d’aquestes situacions és determinada per la normativa de la formació, tant dels ensenyaments esportius com dels tècnics d’esport en període transitori de les modalitats esportives legalment reconegudes, i també pel dit article 8 de la Llei de l’Estat 10/1990.

En la formació en modalitats esportives reconegudes pel Consell Superior d’Esports en període transitori, encara no s’ha publicat el pla formatiu de la modalitat o especialitat esportiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE), i no se’n pot desenvolupar la formació a Catalunya.

Davant d’aquestes dues situacions i per tal de donar una solució transitòria que permeti al col·lectiu exercir la seva professió dins la legalitat, s’ha establert que l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport, pugui portar a terme la formació corresponent a les modalitats esportives legalment reconegudes pel Consell Català de l’Esport i assignades a federacions esportives catalanes, inscrites al Consell Català de l’Esport, encara que aquesta modalitat no sigui reconeguda pel Consell Superior d’Esports. Així mateix, s’ha disposat que es pugui oferir transitòriament formació respecte a les modalitats esportives que es troben en període transitori i que no tenen encara el pla formatiu publicat en el BOE.

D’aquesta manera, els professionals podran ésser inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, al qual no podien accedir sense aquesta formació.

Pel que fa al règim transitori, es modifica la disposició transitòria tercera, atesa la diversitat de situacions i problemes plantejats davant l’Administració esportiva per múltiples entitats esportives i tècnics en actiu, els quals, tot i que el Consell Català de l’Esport ha dut a terme una tasca important d’informació i difusió de la Llei 3/2008, encara no han pogut adaptar l’exercici de llur professió als manaments legals.

Per això, s’ha valorat la necessitat que la Generalitat, mitjançant el Consell Català de l’Esport, pugui donar sortida a aquests professionals del sector esportiu que disposen de diversos certificats que acrediten tant la formació com l’experiència professional i se’ls atorguin les atribucions i competències per a poder incorporar-los al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

De l’aplicació de la Llei 3/2008, un dels temes que no s’ha resolt ha estat desplegar el precepte contingut en la disposició final setena: establir i desenvolupar un procediment per tal de fixar els requisits mínims de formació complementària i d’experiència professional per a poder exercir les professions que estableix la Llei i que així ho requereixin. Ara, amb la modificació d’aquesta disposició, es permet desenvolupar aquest procediment.

Així mateix, i en darrer lloc, s’estableix una modificació de la disposició final relativa a la reglamentació federativa i els consells esportius, ja que, una vegada transcorreguts uns anys des de l’aplicació de la Llei 3/2008 i atenent el desenvolupament del voluntariat, s’ha considerat necessari que les federacions esportives i els consells esportius puguin dur a terme una formació mínima, per tal de garantir la salut dels practicants. Aquesta formació ha d’ésser certificada per l’Administració esportiva, concretament des de l’òrgan docent del Consell Català de l’Esport, atenent les funcions de l’Escola Catalana de l’Esport, determinades en el Decret 4/1994, de l’11 de gener.

Pel que fa a l’exigibilitat de les titulacions i certificacions regulades en la Llei 3/2008, s’estableix, en una disposició final relativa a l’entrada en vigor, que només són exigibles a partir de l’endemà d’haver estat publicada aquesta llei de modificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 3/2008

Es modifica l’apartat 5 de l’article 1 de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, que resta redactat de la manera següent:

«5. Resten fora de l’àmbit d’aquesta llei les professions relacionades amb les activitats nauticoesportives, les activitats esportives que es basen en la conducció d’aparells o de vehicles de motor, amb l’excepció dels monitors esportius professionals i dels entrenadors professionals dels esports corresponents. També en resten fora les professions exercides pels àrbitres i els jutges esportius.»

 

Article 2. Modificació de l’article 2 de la Llei 3/2008

1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 2 de la Llei 3/2008, que resten redactats de la manera següent:

«1. La professió de l’esport, a l’efecte del que estableix aquesta llei, s’exerceix específicament en els diversos àmbits de les activitats físiques i esportives, mitjançant l’aplicació de coneixements i tècniques propis de les ciències de l’esport. Els diferents graus de coneixements, d’habilitats i de competències de cada professió es classifiquen, d’acord amb el Marc europeu de qualificacions (EQF), en vuit nivells.

»1 bis. Els professionals de l’esport disposen de competències exclusives dins del territori de Catalunya en la planificació, l’execució o la supervisió detallada dels plans d’exercici o entrenament fonamentats en la millor evidència científica disponible, i en l’exercici de llurs atribucions han de vetllar per la seguretat de les persones. Les competències i els coneixements necessaris per a exercir una professió de l’esport es poden acreditar mitjançant titulacions, certificacions o l’experiència adequada acreditada d’acord amb el que estableix la normativa corresponent.

»2. Aquesta llei reconeix i regula les professions següents com a pròpies de l’àmbit de l’esport:

»a) Professors d’educació física.

»b) Monitors esportius.

»c) Entrenadors esportius (referits a un esport específic).

»d) Directors esportius.»

2. Es modifica l’apartat 6 de l’article 2 de la Llei 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

«6. El departament competent en matèria d’esport ha de fomentar les mesures d’acció positiva d’informació, orientació, motivació, assessorament o altres procediments que facilitin i fomentin la presència de dones en les professions pròpies de l’àmbit de l’esport regulades per aquesta llei. El dit departament ha de presentar al Parlament, cada dos anys, un informe sobre les mesures adoptades i el resultat d’aquestes.»

 

Article 3. Addició d’un article, el 6 bis, a la Llei 3/2008

S’afegeix un article, el 6 bis, a la Llei 3/2008, amb el text següent:

«Article 6 bis. Acreditació de la formació per a l’exercici professional

»1. Per a l’exercici de les professions de l’esport a què fan referència els articles 2 al 6, les diverses formacions es poden acreditar mitjançant els títols que estableix aquesta llei, i altres noves titulacions exigibles a partir que s’implantin, i també amb les titulacions equivalents i homologades obtingudes en estats membres de la Unió Europea.

»2. Les formacions es poden acreditar mitjançant els certificats següents:

»a) Certificat de professionalitat.

»b) Certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de competència.

»c) Certificat de superació de les formacions mínimes per als monitors esportius de les activitats de dinamització poliesportiva, expedit per l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

»d) Certificat de cursos de formació de les federacions i dels consells esportius, per al desenvolupament de la iniciació esportiva bàsica, reconegut per l’Escola Catalana de l’Esport.

»e) Certificats que resultin dels preceptes continguts en l’ordenament jurídic vigent en cada moment.»

 

Article 4. Addició d’un apartat, el 6, a l’article 8 de la Llei 3/2008

S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 8 de la Llei 3/2008, amb el text següent:

«6. La Secretaria General de l’Esport ha d’establir els convenis i els acords d’equiparació de professions i de competències mínimes amb altres registres de professionals de l’esport d’altres estats membres de la Unió Europea, per tal de fer-ne el reconeixement en els diversos sectors de l’esport, i per a permetre als professionals inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya l’accés als registres europeus de professionals de l’esport, i també per a permetre a qualsevol professional inscrit en un registre europeu, amb la sol·licitud prèvia, accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.»

 

Article 5. Modificació de l’article 9 de la Llei 3/2008

1. S’afegeix una lletra, la d bis, a l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 3/2008, amb el text següent:

«d bis) Col·laborar en la prevenció, el control i la denúncia de l’ús de substàncies o fàrmacs prohibits o mètodes prohibits en la pràctica de l’esport.»

2. Es modifiquen les lletres m i n de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 3/2008, que resten redactades de la manera següent:

«m) Col·laborar activament a promoure el degut control mèdic dels esportistes per mitjà dels professionals de la sanitat i controlar les normes alimentàries adaptades al sexe dels esportistes i als respectius cicles vitals concrets.

»n) Col·laborar activament amb tots els professionals que puguin ajudar els esportistes a millorar-ne el rendiment o la salut, atenent les diferents necessitats i particularitats derivades del gènere respectiu, i acompanyar les esportistes en les transformacions del cos i en els qüestionaments que facin en la protecció de llurs drets amb relació a la feminitat, la sexualitat i la reproducció.»

3. Es modifica la lletra q de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 3/2008, que resta redactada de la manera següent:

«q) Exercir l’actuació professional protegint els esportistes, especialment els menors d’edat, de tota explotació abusiva i de qualsevol forma d’abús o d’assetjament sexual. No promoure el consum de productes per a la pràctica de les activitats físiques i esportives en l’elaboració dels quals se sàpiga, d’una manera contrastada, que intervé mà d’obra infantil.»

4. Es modifica la lletra t de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 3/2008, que resta redactada de la manera següent:

«t) Fer servir productes esportius adequats –calçat, roba, material i equipaments– en el procés de fabricació dels quals no s’atempti contra el medi natural. Si en l’exercici professional hi intervenen animals, se n’ha de garantir el bon tracte i la cura.»

 

Article 6. Addició d’una disposició addicional, la quarta, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 3/2008, amb el text següent:

«Quarta. Inscripció de professionals del sector de la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya i del sector de l’àmbit federatiu

»1. L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya les persones que es dediquen a exercir tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, incloent-hi el personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat.

»2. Les activitats poliesportives a què fa referència l’apartat 1 són les que es duen a terme en patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de l’Esport.

»3. L’Administració de la Generalitat ha d’oferir una oferta formativa específica de nivell bàsic en matèria poliesportiva, atenent els mínims que estableix la normativa vigent. Aquesta formació l’ha de dur a terme i certificar, una vegada superada, l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta escola també pot expedir un certificat als alumnes que estan cursant el grau de ciències de l’activitat física i de l’esport i compleixen el procediment que estableix el Consell Català de l’Esport. En ambdós casos, es durà a terme d’ofici la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitor esportiu.

»4. L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya les persones que exerceixen la iniciació esportiva bàsica.

»5. El Consell Català de l’Esport, per mitjà del seu òrgan docent, està facultat per a acreditar, mitjançant una certificació, els monitors esportius de la modalitat corresponent, sempre que compleixin els requeriments mínims que estableix la legislació estatal referent a la formació de tècnics esportius. Aquests tècnics han de seguir el procediment que estableix el Consell Català de l’Esport i s’inscriuran d’ofici al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitors esportius en la modalitat corresponent.

»6. El departament competent en matèria d’esport ha de crear una plataforma única de borsa de treball dels professionals de l’esport.»

 

Article 7. Addició d’una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 3/2008, amb el text següent:

«Cinquena. Acreditació de professionals de les modalitats i disciplines esportives

»1. L’Escola Catalana de l’Esport ha de dur a terme, d’una manera transitòria a Catalunya, la formació de les modalitats esportives que estan inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de l’Esport, però que no són reconegudes com a modalitats esportives pel Consell Superior d’Esports, per la qual cosa no se’n pot desenvolupar la formació oficial i reconeguda en l’àmbit estatal.

»2. L’Escola Catalana de l’Esport ha de dur a terme, en període transitori, la formació de les modalitats esportives reconegudes pel Consell Superior d’Esports.

»3. La formació ha de complir els continguts mínims que estableix la normativa vigent, i els professionals que superin el curs de formació i tinguin el certificat acreditatiu de l’Escola Catalana de l’Esport s’inscriuen d’ofici en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, en la modalitat o l’especialitat que correspongui.»

 

Article 8. Addició d’una disposició addicional, la sisena, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 3/2008, amb el text següent:

«Sisena. Inscripció de professionals amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya

»1. Les persones amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu i que exerceixen llur activitat en el sector esportiu d’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 3/2008 poden obtenir un certificat per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a professionals del sector esportiu. L’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, ha d’expedir aquest certificat amb la presentació prèvia de la sol·licitud corresponent i de l’informe preceptiu de la federació esportiva catalana corresponent que acredita la formació federativa i l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant.

»2. La tramitació del certificat a què fa referència l’apartat 1 gaudeix, d’una manera excepcional, d’una bonificació equiparable a la taxa per l’emissió d’un duplicat del certificat al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, durant un període màxim de dos anys a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.»

 

Article 9. Addició d’una disposició addicional, la setena, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 3/2008, amb el text següent:

«Setena. Inscripció de professionals del grau professional de dansa

»Els professionals que tenen la titulació de grau professional de dansa, regulat pel Decret 24/2008, del 29 de gener, es poden inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitors esportius.»

 

Article 10. Modificació de la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2008

Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2008, que resten redactats de la manera següent:

«Tercera. Acreditació i incorporació registral per a l’exercici de les professions de l’esport dels monitors esportius i dels entrenadors esportius

»1. Per a l’exercici de les professions de monitor esportiu i d’entrenador esportiu, es pot sol·licitar la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya si es disposa d’algun dels certificats següents:

»a) Certificat de professionalitat de la família professional d’activitats físiques i esportives, expedit pel departament competent en matèria d’empresa i ocupació.

»b) Certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de competència, expedit d’acord amb la normativa vigent.

»c) Certificat de superació de les formacions mínimes per als monitors esportius de les activitats de dinamització poliesportiva, expedit per l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

»d) Certificat de cursos de formació per al desenvolupament de la iniciació esportiva bàsica, expedit per les federacions esportives i reconegut per l’Escola Catalana de l’Esport.

»e) Certificats que resultin de les prescripcions contingudes en l’ordenament vigent en cada moment.

»f) Certificat corresponent al primer nivell o al cicle inicial del grau mitjà dels ensenyaments esportius o de la formació del nivell 1 en període transitori, amb relació a la modalitat esportiva.

»g) Certificat acreditatiu dels crèdits cursats en el grau de ciències de l’activitat física i de l’esport, d’acord amb els criteris que fixi l’Escola Catalana de l’Esport.»

 

Article 11. Addició d’una disposició transitòria, la sisena, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició transitòria, la sisena, a la Llei 3/2008, amb el text següent:

«Sisena. Inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya de professionals de socorrisme aquàtic en piscines

»1. Als efectes del que disposa l’article 4.2, específicament per a les activitats esportives de socorrisme aquàtic en piscines, resten habilitades per a exercir les funcions pròpies dels monitors esportius professionals en aquest tipus d’activitats les persones que acrediten la formació determinada en el Decret 95/2000, del 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, modificat mitjançant el Decret 165/2001, del 12 de juny, i que també tenen reconeguda l’experiència professional en socorrisme aquàtic en piscines, com a mínim de dues temporades, abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació.

»2. Els professionals a què fa referència l’apartat 1 poden obtenir un certificat per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a professionals en socorrisme aquàtic en piscines. L’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, ha d’expedir aquest certificat una vegada se n’hagi presentat la sol·licitud corresponent.»

 

Article 12. Modificació de la disposició final setena de la Llei 3/2008

Es modifica la disposició final setena de la Llei 3/2008, que resta redactada de la manera següent:

«Setena. Autorització per a regular l’acreditació de la formació complementària i l’experiència professional

»Es faculta el departament competent en matèria d’esports perquè determini, per mitjà d’una ordre, el procediment i les condicions per a acreditar la formació complementària i l’experiència professional que aquesta llei estableix per a poder exercir alguna de les professions regulades.»

 

Article 13. Modificació de la disposició final vuitena de la Llei 3/2008

Es modifica la disposició final vuitena de la Llei 3/2008, que resta redactada de la manera següent:

«Vuitena. Reglamentació federativa i dels consells esportius de les activitats de voluntariat i similars

»1. Amb independència de l’exclusió que fa aquesta llei de les activitats en el marc de les relacions de voluntariat, d’amistat, familiars i les que siguin anàlogues, les federacions esportives i els consells esportius les poden regular en el marc de les activitats que els són pròpies, d’acord amb el text refós de la Llei de l’esport.

»2. Per a garantir la salut dels practicants de l’esport de què es tracti, o d’acord amb els riscos que les activitats puguin comportar, les federacions esportives i els consells esportius poden desenvolupar una formació mínima sobre com ha d’actuar el voluntari en la modalitat esportiva que pertoqui, que ha d’incloure les diferències en l’atenció a la salut de les dones. Aquesta formació l’ha de determinar l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de les federacions esportives catalanes corresponents i la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Un cop feta la formació, l’Escola Catalana de l’Esport ha d’expedir un certificat d’assistència.»

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera. Referències als animadors o monitors esportius professionals i als entrenadors professionals

Les referències que la Llei 3/2008 fa als animadors o monitors esportius professionals s’entenen fetes als monitors esportius i les referències que fa als entrenadors professionals s’entenen fetes als entrenadors esportius.

 

Segona. Professionals dels centres d’immersió

Per a les activitats pròpies d’un centre d’immersió, d’acord amb la normativa que les regula, resten habilitades per a exercir les funcions de personal tècnic d’un centre d’immersió les persones que disposin del certificat del cicle inicial o del cicle final de tècnic de busseig esportiu amb escafandre autònom, i també les persones que disposin dels certificats de les resolucions d’equiparació emesos pel departament competent en matèria de pesca i afers marítims, d’acord amb la normativa reguladora específica. A aquests professionals no els és aplicable aquesta llei ni han d’estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

 

Tercera. Compliment de l’Acord marc del 2008 de col·laboració entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Departament de la Vicepresidència

El Govern, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de fer efectius els compromisos continguts en l’Acord marc de col·laboració signat l’any 2008 entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Departament de la Vicepresidència.

 

 

Disposició final. Entrada en vigor

Les titulacions o certificacions que habiliten per a exercir les professions regulades per aquesta llei són exigibles a partir de l’entrada en vigor d’aquesta  llei, l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 14 de maig de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència