Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  • Núm. del document 064/1995

  • Data del document 07/03/1995

  • Data de publicació 10/03/1995

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2022

TEXT CONSOLIDAT

Els boscos i terrenys forestals que cobreixen més de la meitat de la superfície de Catalunya constitueixen una riquesa nacional d'extraordinària importància pel que fa a la flora i la fauna, a la producció de primeres matèries, a la producció dels ecosistemes i a la contribució al lleure. La incidència de les masses arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació atmosfèrica i el paisatge fa que la seva conservació sigui fonamental;

Els incendis forestals, que cada any afecten els boscos de les nostres contrades, atempten directament contra aquesta riquesa insubstituïble;

Des dels anys seixanta s'estan produint una sèrie de canvis estructurals i territorials amb incidència directa en l'increment del nombre i efectes dels incendis forestals a Catalunya. L'abandonament d'àmplies zones agrícoles, el canvi d'usos i aprofitaments dels boscos, l'increment de la xarxa d'infraestructures com carreteres, autopistes o línies elèctriques que creuen masses forestals; la construcció d'urbanitzacions prop de masses forestals especialment a les dècades dels anys 70, i l'increment de l'afluència humana al bosc fruit de les noves modalitats de lleure, són globalment factors a tenir en compte en la prevenció dels incendis forestals;

Les zones de protecció definides com a superfície relativament ampla, on la vegetació es modifica o no segons sigui el seu grau de perillositat, han de permetre augmentar la seguretat tant per al bosc quan l'incendi s'ha originat fora, com per a la població quan l'incendi forestal sobrepassa l'àmbit estrictament forestal;

El Decret 63/1988, de 28 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, ha estat la primera recopilació normativa de mesures de prevenció d'incendis forestals. Aquest Decret i les seves posteriors modificacions han demostrat la seva efectivitat en el decurs dels anys de la seva vigència. Amb tot, els canvis sòcio-estructurals i econòmics constants que es produeixen en la nostra societat fan necessària una ampliació dels preceptes de la normativa vigent;

D'altra banda, el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91, també ha establert una sèrie de condicionants que afecten les edificacions situades prop de masses forestals;

Ateses la Llei 81/1968, de 5 de desembre, sobre incendis forestals i el seu Reglament aprovat pel Decret 3769/1972, de 23 de desembre, i la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el Decret 241/1994, de 26 de juliol, i el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), aprovat per acord del Govern de 29 de de setembre de 1994;

Vist l'informe de la Comissió de Protecció Civil;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Àmbit d'aplicació

Article 1

1.1 Les normes i prohibicions contingudes en aquest Decret seran d'aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.
1.2 Als efectes d'aquesta disposició s'entén per:
Zona de seguretat: una franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc.
Zona de protecció: una franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d'arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.

Capítol 2

Normes d'aplicació general durant tot l'any

Article 2

Urbanitzacions
Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de complir les condicions següents:
a) Disposar d'una zona de protecció de 25 metres d'amplada a comptar des del perímetre exterior.
b) Mantenir els vials, les zones d'accés i les cunetes netes de vegetació seca.
c) Les parcel·les no edificades hauran de complir les mateixes condicions que les establertes a l'article 1 per a les zones de protecció.
d) Elaborar un pla d'autoprotecció que s'haurà d'incorporar al pla municipal d'actuació, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
e) Disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendi de 100 mm de diàmetre, d'acord amb l'article 1 de l'annex del Decret 241/1994.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Habitatges i explotacions agràries
Els habitatges situats fora d'urbanitzacions o nuclis urbans i les instal·lacions agrícoles, ramaderes i forestals aïllats, als quals sigui d'aplicació aquest Decret, adequaran les seves instal·lacions en funció del grau de perill i de l'activitat que desenvolupen, d'acord amb el Decret 241/1994 i la normativa que s'estableixi.

Article 4

Instal·lacions de caràcter industrial i de serveis
4.1 Les edificacions i instal·lacions de caràcter industrial, de subministrament i d'emmagatzematge de carburants i productes inflamables, així com les instal·lacions i edificacions de serveis hauran de complir, si s'escau, els condicionants establerts en el Decret 241/1994.
Així mateix, hauran d'elaborar un pla d'autoprotecció (PAU), en funció de les seves condicions de protecció, que s'haurà d'incorporar al pla d'actuació municipal (PAM).
4.2 Els solars industrials sense edificar han de complir les mateixes condicions de les zones de protecció.

Article 5

Línies elèctriques
5.1 Els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan obligats a observar les mesures següents:
a) En les línies d'alta tensió s'han d'eliminar selectivament i periòdica en el corredor de la línia elèctrica, la vegetació que comporti perill d'incendi d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
b) Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 1 metre de distància de la vegetació.
c) Han de presentar, per a la seva autorització, a la Direcció General del Medi Natural, un pla triennal de neteja i manteniment en el qual figuraran els treballs de poda i tala de la vegetació que siguin necessaris per a la seva execució. Aquests treballs, o d'altres que comportin un perill d'incendi, no es podran dur a terme en èpoques d'alt risc d'incendi, llevat dels casos excepcionals autoritzats per la Direcció General del Medi Natural.
Atorgada l'autorització del pla que comportarà el dret a talar i esporgar, els treballs s'hauran de realitzar dins el termini i les condicions fixades en la mateixa autorització.
5.2 Els titulars de les finques on transcorrin les línies aèries de conducció elèctrica incloses en el Pla triennal aprovat, tenen l'obligació de permetre'n l'accés, amb l'objecte que es puguin efectuar els treballs de neteja de la vegetació, amb les indemnitzacions prèvies que corresponguin.

Article 6

Vies de comunicació
6.1 Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques han de mantenir com a zona de seguretat una franja mínima d'un metre a comptar des del límit exterior de la calçada.
6.2 Els titulars i responsables d'instal·lacions ferroviàries tenen l'obligació de mantenir una amplada mínima de dos metres des dels rails com a zona de seguretat.

Article 7

Abocadors
7.1 La declaració d'impacte ambiental determinarà les condicions de la ubicació dels abocadors.
7.2 Sens perjudici del que estableixi la normativa vigent sobre aquesta matèria, els ajuntaments adoptaran les mesures adequades perquè no hi hagi combustió en cap dels abocadors situats en les zones esmentades a l'article 1.1 d'aquest Decret. Les noves instal·lacions requeriran, a més de les autoritzacions pertinents, l'informe previ vinculant de la Direcció General del Medi Natural en relació a les mesures mesures de prevenció d'incendis.
7.3 Tots els abocadors han de tenir una zona de seguretat de 10 metres a comptar des de la protecció perimetral, i a continuació una zona de protecció de 25 metres.
7.4 Els abocadors ubicats en els municipis indicats a l'annex han de disposar d'un mínim de dos hidrants per minvar el risc d'incendi per combustió espontània amb una distància màxima de 400 metres entre elles.
En aquells abocadors que per les seves característiques pugui ser contraindicat l'ús d'aigua, s'adoptaran les mesures pertinents.

Article 8

Àrees recreatives i àrees d'acampada
Les àrees recreatives i les àrees d'acampada disposaran al seu voltant d'una zona de protecció de 25 metres. Les situades en els municipis inclosos a l'annex han de disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendis situats al perímetre exterior de l'àrea recreativa o d'acampada, amb una distància màxima entre elles de 200 metres, o bé d'una reserva d'aigua equivalent.

Article 9

Actuacions forestals
Els titulars de forests realitzaran els treballs de caràcter preventiu que es determinin en la forma i el termini que estableixi la Direcció General del Medi Natural. A aquest efecte podran gaudir dels ajuts establerts pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i seran prioritàries les sol·licituds presentades pels membres de les agrupacions de defensa forestal.

Article 10

Cremes controlades
Les cremes controlades en zones d'alta muntanya es realitzaran d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

Article 11

Treballs de neteja i manteniment en zones de seguretat i de protecció
11.1 Els treballs de neteja i manteniment de les zones de seguretat i protecció no es podran realitzar durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre.
11.2 L'esmentat període podrà ser modificat en casos excepcionals i amb l'autorització prèvia de la Direcció General del Medi Natural, quan així consti en el pla triennal de neteja i manteniment, en funció del lloc, l'altitud, la vegetació, la climatologia i altres circumstàncies específiques.
11.3 Les restes vegetals no es podran deixar dins la zona de protecció o la zona de seguretat.

Article 12

Aprofitaments forestals
Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

Article 13

Ajuntaments
13.1 Amb independència de les mesures que s'estableixen en aquest Decret, els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme municipal i les comunicaran al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
13.2 Així mateix, les entitats locals a les quals no els sigui d'aplicació el que estableix l'article 17.3 d'aquest Decret podran redactar un pla de prevenció d'incendis forestals per al seu àmbit territorial, en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual haurà de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la seva aprovació. En aquest cas, el pla inclourà les mesures addicionals a què fa referència l'apartat anterior d'aquest article i complir l'establert a l'apartat 17.4 d'aquest Decret.
13.3 Els ens locals, dins les seves competències i d'acord amb els recursos de què disposin, col·laboraran amb els òrgans i agents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a vetllar pel compliment de les previsions d'aquest Decret.

Capítol 3

Normes d'aplicació durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març

Article 14

Mesures preventives
14.1 Per encendre foc i per utilitzar bufadors en els terrenys esmentats a l'article 1 d'aquest Decret, en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents:
a) Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
b) La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
c) La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
14.2 Resta prohibit:
a) Llençar objectes encesos.
b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
14.3 Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Capítol 4

Normes d'aplicació durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre

Article 15

Actuacions no permeses
En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:
a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Article 16

Autoritzacions
16.1 No obstant el que disposa l'article 15, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà concedir autoritzacions per realitzar activitats de les relacionades a l'article anterior, les quals seran comunicades al Departament de Governació.
16.2 Per obtenir l'autorització a què fa referència l'apartat anterior caldrà seguir la tramitació següent:
a) Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti.
b) L'ajuntament, a la vista de les diferents sol·licituds que li siguin presentades, les adreçarà a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i proposarà el dia per efectuar tots els focs que s'hagin de realitzar en el seu terme municipal.
c) L'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca donarà, si s'escau, la corresponent autorització, en la qual s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de realitzar la crema i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
16.3 Les autoritzacions per a la utilització de bufadors o similars es tramitaran directament a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
16.4 Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran suspendre in situ aquestes autoritzacions i prendre les mesures complementàries a què fa referència l'article 14.3 d'aquest Decret.

Capítol 5

Zones i períodes d'alt risc d'incendi i mesures extraordinàries

Article 17

Zones i períodes d'alt risc d'incendi
17.1 Es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a l'annex d'aquesta disposició.
17.2 Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi natural, no es podran realitzar les activitats esmentades a l'article 15, i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.
17.3 Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
17.4 En el cas que el territori de l'entitat local estigui situat dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), els plans de prevenció d'incendis forestals han d'adequar-se al contingut dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge a què fa referència l'article 8 del Decret 328/1992, de 14 de desembre.
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Mesures extraordinàries
18.1 Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca queda facultat per establir les mesures extraordinàries previstes a l'apartat 3 d'aquest article.
18.2 Aquestes mesures es donaran a conèixer a través dels mitjans de comunicació i seran d'aplicació els dies i a les zones que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca estableixi.
Per tal de donar la màxima divulgació d'aquesta situació als ciutadans, en tots aquells llocs on sigui possible s'utilitzaran distintius de color vermell anomenats Alerta Roja.
18.3 En aquests dies i zones resta prohibit:
a) Encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similars i fumar.
b) Realitzar qualsevol tipus d'aprofitament forestal.
c) La circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona.
d) L'acampada lliure.
18.4 Quedaran en suspens totes les autoritzacions que s'hagin atorgat.

Capítol 6

Infraccions i sancions

Article 19

19.1 Les infraccions del que disposa aquest Decret seran sancionades d'acord amb el que estableixen la Llei 81/1968, de 5 de desembre, d'incendis forestals, i el seu Reglament, i la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
19.2 La competència per sancionar per la via administrativa les infraccions en matèria d'incendis forestals correspon:
a) Als delegats territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, fins a 100.000 ptes.
b) Al director general del Medi Natural, fins a 500.000 ptes
c) Al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca fins a 5.000.000 de ptes.

Disposicions addicionals

1

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca intensificarà les tasques de divulgació per tal de contribuir a conscienciar i sensibilitzar els ciutadans sobre la prevenció d'incendis forestals.

2

La Direcció General del Medi Natural elaborarà el mapa de combustibles forestals de Catalunya.

3

La Direcció General del Medi Natural promourà convenis de col·laboració amb les entitats i institucions interessades en la prevenció d'incendis forestals, per estudiar les mesures més convenients per a la disminució del risc d'incendis forestals.

Disposicions transitòries

1

S'estableix un termini màxim de 3 anys a partir de la publicació d'aquest Decret per tal que els responsables i/o propietaris de les urbanitzacions i els responsables dels abocadors realitzin les noves obres d'adequació previstes en el present Decret. Quant a les urbanitzacions, al final de l'esmentat període hauran de disposar d'un hidrant d'incendi a cadascun dels accessos principals, que hauran de poder funcionar sense energia elèctrica. La resta dels hidrants de la urbanització s'hauran d'instal·lar en un termini màxim de deu anys, en funció dels altres requisits de protecció, la grandària de la urbanització i el grau d'implantació del PAU.
Altres versions d'aquest precepte

2

Les entitats propietàries concessionàries de carreteres i altres vies públiques, els titulars de les vies fèrries i els de línies aèries de conducció elèctrica hauran de realitzar les obres d'adequació previstes en el present Decret, d'acord amb el calendari que establirà la Direcció General del Medi Natural, per zones i en funció del risc d'incendi.
Totes les obres hauran d'estar finalitzades com a màxim en el termini de tres anys, comptats a partir de la publicació d'aquest Decret.

Disposicions finals

1

Sens perjudici de les facultats que corresponguin a altres organismes, s'encomana la vigilància i el compliment del que disposa aquest Decret a la Direcció General del Medi Natural, per mitjà del cos d'agents rurals, els quals queden facultats per denunciar les infraccions que es cometin.

2

Els membres de les agrupacions de defensa forestal portaran un distintiu als efectes de la seva identificació. Aquest distintiu serà homologat per la Direcció General del Medi Natural.

3

Es faculta el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dicti les disposicions que calguin per al desplegament d'aquest Decret.

4

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les disposicions següents:
Decret 63/1988, de 28 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Decret 31/1989, de 24 de febrer, de modificació del Decret 63/1988, de 28 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Ordre de 12 de maig de 1989, per la qual s'adopten mesures sobre restes vegetals per a la prevenció dels incendis.
Decret 81/1986, de 20 de març, sobre determinació d'òrgans competents per sancionar infraccions en matèria d'incendis forestals.
Qualsevol altre disposició d'igual o inferior rang que s'oposi o contradigui al que estableix aquest Decret.

Annex

COMARCA: ALT CAMP
Aiguamúrcia
Alcover
Cabra del Camp
Figuerola del Camp
Montferri
Mont-ral
El Pla de Santa Maria
El Pont d’Armentera
Querol
La Riba
Rodonyà
Valls
Vilabella
Vila-rodona
 
COMARCA: ALT EMPORDÀ
Agullana
Albanyà
Avinyonet de Puigventós
Biure
Boadella d’Empordà
Cabanelles
Cadaqués
Cantallops
Capmany
Cistella
Colera
Darnius
L’Escala
Espolla
Garriguella
La Jonquera
Lladó
Llançà
Llers
Maçanet de Cabrenys
Masarac
Navata
Palau-saverdera
Pau
Peralada
Pont de Molins
El Port de la Selva
Rabós
Roses
Sant Climent Sescebes
Sant Llorenç de la Muga
La Selva de Mar
Terrades
Ventalló
Vilajuïga
Vilamaniscle
 
COMARCA: ALT PENEDÈS
Avinyonet de Penedès
Castellet i la Gornal
Castellví de la Marca
Font-rubí
Gelida
Mediona
Olesa de Bonesvalls
Olèrdola
Pacs del Penedès
El Pla del Penedès
Pontons
Santa Margarida i els Monjos
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Martí Sarroca
Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Torrelavit
Torrelles de Foix
 
COMARCA: ALT URGELL
Alàs i Cerc
Arsèguel
Bassella
Cabó
Coll de Nargó
Estamariu
Fígols i Alinyà
Josa i Tuixén
Montferrer i Castellbò
Oliana
Peramola
El Pont de Bar
Les Valls d’Aguilar
Les Valls de Valira
La Vansa i Fórnols
 
COMARCA: ALTA RIBAGORÇA
Barruera
El Pont de Suert
 
COMARCA: ANOIA
Argençola
Bellprat
El Bruc
Cabrera d’Igualada
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Els Hostalets de Pierola
Jorba
La Llacuna
Masquefa
Odena
Orpí
Piera
La Pobla de Claramunt
Els Prats de Rei
Pujalt
Rubió
Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Miralles
Sant Martí de Tous
Sant Pere Sallavinera
La Torre de Claramunt
Vallbona d’Anoia
Veciana
 
COMARCA: BAGES
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
L’Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navàs
El Pont de Vilomara i Rocafort
Rajadell
Sallent
Santa Maria d’Oló
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Súria
Talamanca
 
COMARCA: BAIX CAMP
L’Albiol
L’Aleixar
Alforja
Almoster
Arbolí
L’Argentera
Les Borges del Camp
Botarell
Capafonts
Castellvell del Camp
Colldejou
Duesaigües
La Febró
Maspujols
Mont-roig del Camp
Prades
Pratdip
Riudecanyes
Riudecols
La Selva del Camp
Vandellòs
Vilanova d’Escornalbou
Vilaplana
 
COMARCA: BAIX EBRE
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
Benifallet
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Tortosa
Xerta
 
COMARCA: BAIX EMPORDÀ
Begur
La Bisbal d’Empordà
Calonge
Castell-Platja d’Aro
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Forallac
Garrigoles
Mont-ras
Palafrugell
Palamós
Pals
Santa Cristina d’Aro
Sant Feliu de Guíxols
Torroella de Montgrí
Ullà
Ullastret
Vall-llobrega
Vilopriu
 
COMARCA: BAIX LLOBREGAT
Abrera
Begues
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Cervelló
Collbató
Corbera de Llobregat
Esparreguera
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Olesa de Montserrat
Pallejà
El Papiol
Santa Coloma de Cervelló
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans
 
COMARCA: BAIX PENEDÈS
Albinyana
La Bisbal del Penedès
Bonastre
Calafell
Cunit
Masllorenç
El Montmell
Sant Jaume dels Domenys
El Vendrell
 
COMARCA: BARCELONÈS
Badalona
Barcelona
Santa Coloma de Gramenet
 
COMARCA: BERGUEDÀ
Avià
Bagà
Berga
Casserres
Cercs
L’Espunyola
Gironella
Gisclareny
Guardiola de Berguedà
Montmajor
Olvan
Puig-reig
La Quar
Sagàs
Santa Maria de Merlès
Viver i Serrateix
 
COMARCA: CERDANYA
Alp
Bellver de Cerdanya
Fontanals de Cerdanya
Ger
Guils de Cerdanya
Isòvol
 
COMARCA: CONCA DE BARBERÀ
Barberà de la Conca
Blancafort
Conesa
L’Espluga de Francolí
Forès
Montblanc
Passanant
Les Piles
Pontils
Santa Coloma de Queralt
Sarral
Savallà del Comtat
Senan
Solivella
Vallclara
Vallfogona de Riucorb
Vilanova de Prades
Vilaverd
Vimbodí
 
COMARCA: GARRAF
Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú
 
COMARCA: GARRIGUES
L’Albagés
L’Albi
Bellaguarda
Les Borges Blanques
Bovera
Castelldans
Cervià de les Garrigues
El Cogul
L’Espluga Calba
Fulleda
La Granadella
Juncosa
Juneda
Els Omellons
La Pobla de Cérvoles
El Soleràs
Tarrés
Els Torms
El Vilosell
Vinaixa
 
COMARCA: GARROTXA
Beuda
Mieres
Santa Pau
Sant Ferriol
Sant Joan les Fonts
 
COMARCA: GIRONÈS
Bescanó
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Celrà
Girona
Juià
Llagostera
Quart
Sant Gregori
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sarrià de Ter
 
COMARCA: MARESME
Alella
Arenys de Munt
Argentona
Cabrera de Mar
Calella
Dosrius
Mataró
Òrrius
Palafolls
Pineda de Mar
Premià de Dalt
Santa Susanna
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Iscle de Vallalta
Sant Pol de Mar
Sant Vicenç de Montalt
Teià
Tiana
Tordera
Vilassar de Dalt
 
COMARCA: MONTSIÀ
Alcanar
Amposta
Freginals
Godall
Mas de Barberans
Sant Carles de la Ràpita
La Sénia
Ulldecona
 
COMARCA: NOGUERA
Àger
Algerri
Alòs de Balaguer
Artesa de Segre
Les Avellanes i Santa Linya
Balaguer
La Baronia de Rialb
Camarasa
Castelló de Farfanya
Foradada
Ivars de Noguera
Oliola
Os de Balaguer
Ponts
La Sentiu de Sió
Vilanova de l’Aguda
Vilanova de Meià
 
COMARCA: OSONA
El Brull
Collsuspina
Gurb
Lluçà
Muntanyola
Olost
Oristà
Prats de Lluçanès
Rupit i Pruit
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Lluçanès
Sant Julià de Vilatorta
Sant Martí de Centelles
Seva
Sora
Taradell
Tavèrnoles
Tona
 
COMARCA: PALLARS JUSSÀ
Abella de la Conca
Castell de Mur
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Llimiana
Pallars Jussà
La Pobla de Segur
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada
Talarn
Tremp
 
COMARCA: PALLARS SOBIRÀ
Baix Pallars
Soriguera
 
COMARCA: PLA DE L'ESTANY
Banyoles
Camós
Palol de Revardit
Porqueres
Sant Miquel de Campmajor
Serinyà
Vilademuls
 
COMARCA: PRIORAT
Bellmunt del Priorat
La Bisbal de Falset
Cabacés
Capçanes
Cornudella de Montsant
Falset
La Figuera
Gratallops
El Lloar
Marçà
Margalef
El Masroig
El Molar
La Morera de Montsant
Poboleda
Porrera
Pradell de la Teixeta
La Torre de Fontaubella
Torroja del Priorat
Ulldemolins
 
COMARCA: RIBERA D'EBRE
Ascó
Benissanet
Flix
Garcia
Ginestar
Miravet
Móra d’Ebre
La Palma d’Ebre
Rasquera
Riba-roja d’Ebre
Tivissa
Vinebre
 
COMARCA: RIPOLLÈS
Camprodon
Les Llosses
Sant Joan de les Abadesses
 
COMARCA: SEGARRA
Biosca
Montoliu de Segarra
Ribera d’Ondara
Sanaüja
Sant Guim de Freixenet
Torà
 
COMARCA: SEGRIÀ
Aitona
Alcarràs
Alfarràs
Alfés
Alguaire
Almacelles
Almatret
Almenar
Alpicat
Corbins
La Granja d’Escarp
Llardecans
Lleida
Maials
Massalcoreig
La Portella
Rosselló
Seròs
Torrebesses
Torres de Segre
 
COMARCA: SELVA
Amer
Arbúcies
Breda
Brunyola
Caldes de Malavella
La Cellera de Ter
Fogars de Tordera
Lloret de Mar
Maçanet de la Selva
Massanes
Riells i Viabrea
Riudarenes
Santa Coloma de Farners
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Hilari Sacalm
Sils
Susqueda
Tossa de Mar
Vidreres
Comarca: Solsonès
Clariana de Cardener
Guixers
Lladurs
La Molsosa
Navès
Odèn
Olius
Pinell de Solsonès
Pinós
 
COMARCA: TARRAGONÈS
El Catllar
Creixell
Els Pallaresos
Perafort
La Pobla de Montornès
Renau
La Riera de Gaià
Roda de Barà
Salomó
Salou
Tarragona
Vespella
Vila-seca
 
COMARCA: TERRA ALTA
Arnes
Batea
Bot
Caseres
Corbera d’Ebre
La Fatarella
Gandesa
Horta de Sant Joan
El Pinell de Brai
La Pobla de Massaluca
Prat de Comte
Vilalba dels Arcs
 
COMARCA: URGELL
Ciutadilla
Guimerà
Els Omells de Na Gaia
Vallbona de les Monges
 
COMARCA: VALLÈS OCCIDENTAL
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau de Plegamans
Polinyà
Rellinars
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls
 
COMARCA: VALLÈS ORIENTAL
Aiguafreda
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Cànoves i Samalús
Castellcir
Castellterçol
Figaró-Montmany
Fogars de Montclús
La Garriga
Granera
Gualba
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
La Roca del Vallès
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Palautordera
Sant Celoni
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Pere de Vilamajor
Sant Quirze Safaja
Tagamanent
Vallromanes
Vilanova del Vallès