Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 284/1996

  • Data del document 23/07/1996

  • Data de publicació 31/07/1996

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2237

TEXT CONSOLIDAT

El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria de serveis i assistència social, ha establert els principis i el nou marc d'actuació en aquesta matèria. La mateixa norma preveu el desplegament reglamentari de molts dels seus preceptes alhora que habilita al Govern per a fer-ho.
Aquest Decret respon a aquest mandat i ordena el Sistema Català de Serveis Socials, actualitzant també les condicions funcionals i la tipologia dels serveis i establiments socials.
El Decret desplega el Sistema Català de Serveis Socials centrant-se principalment en la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública com a eix de la nova regulació.
Sistemàticament el Decret s'estructura en nou capítols que reflecteixen els aspectes més importants del Sistema Català de Serveis Socials. S'inicia amb unes disposicions directives, que contenen els conceptes bàsics, i tot seguit regula el que es refereix als usuaris -als quals s'adreça finalment la norma- i la tipologia dels serveis i establiments socials, i també les prestacions econòmiques.
En els capítols següents s'ordena el règim juridicoadministratiu de les entitats, serveis i establiments i del seu funcionament, especialment les seves obligacions, i el seu Registre. Els capítols dedicats a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, la coordinació amb les entitats prestadores de serveis i la inspecció donen pas a les particularitats i adaptacions de les disposicions addicionals i a regulació del règim transitori d'aquesta disposició, la qual, finalment, deroga les que conformaven l'anterior esquema normatiu.
El text ha rebut l'informe favorable del Consell General de Serveis Socials i de la Comissió de Govern Local, i ha estat sotmès a informació publica mitjançant Edicte de 18 de desembre de 1995.
Per tant, a proposta dels consellers de Justícia i Benestar Social, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, en ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Capítol 1

Disposicions directives

Article 1

Objecte
L'objecte del present Decret és el desplegament del Sistema Català de Serveis Socials establert al Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, i també actualitzar les condicions funcionals i la tipologia dels serveis i establiments socials.

Article 2

Sistema Català de Serveis Socials.
2.1 El Sistema Català de Serveis Socials és el conjunt coordinat de serveis socials, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social que es duen a terme a Catalunya.
2.2 Dins el Sistema Català de Serveis Socials, la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública integra els serveis socials als quals es refereixen els articles 3, 11 i 12 del Decret Legislatiu 17/1994, la relació nominal dels quals s'ha de determinar per ordre del Departament competent, d'acord amb el que preveu l'article 29 d'aquesta disposició.

Article 3

Serveis socials, prestacions i activitats generals.
3.1 S'entén per servei social tota activitat organitzada que, mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport d'equipaments i recursos adequats, s'orienta a prevenir l'exclusió social i a promoure la prestació de suport personal, d'informació, d'atenció i d'ajut als ciutadans, especialment a les persones, les famílies o els col·lectius que, per raó de dificultats de desenvolupament i d'integració en la societat, manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.
3.2 Els serveis socials s'estructuren funcionalment en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada.
a) Els serveis socials d'atenció primària constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Els serveis socials d'atenció primària es presten mitjançant equips multiprofessionals, l'àmbit d'actuació dels quals és l'àrea bàsica de serveis socials, zonificada segons la programació de cada administració competent. Aquests equips porten a terme funcions d'informació, orientació i assessorament, de treball social comunitari i de detecció i prevenció, formulen propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada, apliquen tractaments de suport a persones, famílies i grups i gestionen els serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.
b) Els serveis socials d'atenció especialitzada, juntament amb els equipaments corresponents, constitueixen el nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament, el suport i la rehabilitació dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials, o amb els altres recursos que siguin adequats, l'àmbit d'actuació dels quals és el sector comarcal, el sector regional i l'àmbit de Catalunya d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 17/1994.
3.3 Dins el Sistema Català de Serveis Socials i en el marc de la programació dels plans d'actuació social, es poden concedir prestacions econòmiques d'assistència social periòdiques o ocasionals, segons el que preveu l'article 5 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre.
3.4 S'entenen per activitats generals totes les de prevenció, atenció i promoció social que no es trobin compreses en els apartats anteriors, i aquelles que s'estableixin reglamentàriament.

Article 4

Entitats i establiments socials
4.1  Als efectes del present Decret, s’entén per entitat de serveis socials aquella persona física o jurídica, de qualsevol classe o naturalesa, pública o privada, titular dels serveis o establiments socials.

No tenen la condició d’entitat de serveis socials les persones físiques o jurídiques que només ocasionalment i sense una organització estable realitzin activitats de les previstes a l’article 3.

4.2  S’entén per establiment de serveis socials, als efectes d’aquest Decret, l’immoble o conjunt d’immobles, inclòs el seu equipament, on es presten serveis socials.

4.3  Els establiments residencials de serveis socials són serveis substitutoris de la llar i tenen la consideració d’institucions assistencials obertes.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Dels usuaris dels serveis socials

Article 5

Drets dels usuaris
5.1  Totes les administracions públiques hauran de vetllar pel respecte dels drets dels usuaris de serveis i establiments socials reconeguts a les lleis i, especialment, els següents:

a) Dret a rebre voluntàriament el servei social que correspongui.

b) Dret a la informació en tots els serveis socials i a la participació democràtica dels usuaris o de llurs representants legals en aquells serveis que així s’estableixi en la norma que la reguli.

c) Dret a la intimitat i a la no-divulgació de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials.

d) Dret a considerar com a domicili propi l’establiment residencial on viu i a mantenir la seva relació amb l’entorn familiar i social.

e) Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes, sens perjudici de les clàusules d’estabilització que s’acordin en els contractes d’assistència.

f) Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i a ser tractat amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat.

g) Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica i supervisió, llevat que existeixi perill imminent per la seguretat física de l’usuari o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions efectuades hauran de justificar-se documentalment a l’expedient assistencial de l’usuari.

h) Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels drets establerts.

5.2  Tota persona té dret d’accés als serveis que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública en condicions d’igualtat tenint en compte el seu estat de necessitat.

5.3  L’accés a cada servei de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública s’efectua respectant les prioritats determinades pels objectius, la dedicació, l’àmbit i les característiques de cada entitat, servei o establiment. El moment de l’accés quedarà condicionat a l’existència de recursos disponibles.

5.4  La reglamentació de cada àrea d’actuació establirà les condicions necessàries per a l’accés a les prestacions, així com els criteris de valoració de l’estat de necessitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Obligacions dels usuaris
6.1 Els usuaris de serveis i establiments socials i, si s'escau, els seus representants legals estaran obligats a facilitar la percepció del servei i, en especial a:
a) Respectar i facilitar la convivència.
b) Complir el Reglament de règim interior del servei o l'establiment.
c) Abonar el preu que correspongui d'acord amb la normativa vigent.
6.2 L'incompliment provat per part dels usuaris i, si s'escau, els seus representants legals de les obligacions esmentades podrà comportar la suspensió de la prestació o el cessament d'aquesta, si així s'ha previst al Reglament de règim interior, al contracte subscrit o a les disposicions d'aplicació. Aquesta mesura en cap cas tindrà caràcter sancionador.

Article 7

Llibertat d’ingrés en establiment residencial

7.1  Per efectuar l’ingrés en un establiment residencial serà condició necessària la prèvia i lliure manifestació de voluntat de la persona que hagi d’ingressar o la del seu representant legal

7.2  A l’ingrés, l’entitat titular de l’establiment residencial haurà de disposar d’un informe mèdic, efectuat com a màxim en els tres mesos anteriors a l’ingrés, a excepció feta dels casos urgents, i que haurà de contenir com a mínim:

a) Dades personals.

b) Malalties actives.

c) Al·lèrgies i contraindicacions.

d) Medicació prescrita.

e) Règim dietètic.

f ) Atencions sanitàries o d’infermeria que necessita.

g) Valoració de la disminució, quan sigui procedent.

7.3  L’ingrés en establiments residencials de persones que no poden manifestar lliurement la seva voluntat, ja que per raó de les seves circumstàncies personals poden ser declarades incapaces, comporta que el director tècnic de l’establiment en sigui el guardador de fet quan l’ingrés de la persona s’hagi realitzat sense la intervenció d’alguna de les persones que s’indiquen a continuació:

a) Cònjuge o parella estable convivent.

b) Descendents majors d’edat, o altrament els ascendents.

c) El cònjuge del pare o de la mare si hi ha hagut convivència durant tres anys amb la persona que ha d’ingressar.

d) Germans.

e) La persona que hagi assumit la guarda de fet, sempre que hagi comunicat el fet de la guarda al jutge o al ministeri fiscal.

Es deixarà constància en l’expedient assistencial dels familiars que han intervingut en l’ingrés, així com de la comunicació al jutge o ministeri fiscal efectuada per la persona que exerceix la guarda de fet.

7.4  En aplicació del que preveu la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del codi de família, quan el director tècnic de l’establiment assumeixi la guarda de fet per no haver intervingut en l’ingrés les persones que s’indiquen a l’apartat anterior, haurà de comunicar al jutge el fet de l’acolliment, en el termini màxim de 15 dies.

A la notificació al jutge s’ha d’acompanyar, en relació amb la persona acollida, la documentació següent:

a) Un informe mèdic amb indicació de les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic.

b) Un informe social amb indicació de les circumstàncies personals, familiars i socials.

c) Relació de béns coneguts respecte els que es portarà l’administració ordinària o, si és el cas, circumstàncies que hi concorren.

d) El contracte de prestació de serveis amb indicació del preu de l’estada mensual i dels serveis complementaris, i el reglament de règim interior de l’establiment.

D’aquesta notificació i documentació es trametrà còpia al ministeri fiscal, amb indicació del jutjat al que s’ha enviat.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 3

Tipologia dels serveis i establiments socials

Article 8

Tipologia
8.1 Els serveis i establiments del Sistema Català de Serveis Socials han d'ajustar les seves característiques i activitat a la tipologia descrita a l'annex d'aquesta disposició i a les condicions materials mínimes establertes reglamentàriament.
8.2 La tipologia comprèn tots els serveis i establiments del Sistema Català de Serveis Socials que es presten en règim públic o privat, inclosos els que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública establerts al Capítol 7.

Capítol 4

Prestacions econòmiques

Article 9

Naturalesa de les prestacions econòmiques
Les prestacions d'assistència social tenen el caràcter de complementàries i compatibles amb les del Sistema de la Seguretat Social, si reglamentàriament no es disposa una altra cosa.

Article 10

Classes de prestacions
10.1 Són prestacions periòdiques les següents:
a) Les derivades de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids:
Subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport.
b) Prestació econòmica de la renda mínima d'inserció, d'acord amb la normativa específica que la regula.
c) Totes aquelles que es puguin establir legalment o reglamentàriament.
10.2 Són prestacions ocasionals les següents:
a) Ajudes d'atenció social a persones amb disminució.
b) Ajudes per a l'adquisició d'habitatges per a persones amb disminució.
c) Ajudes de suport a l'acolliment diürn i residencial per a gent gran.
d) Ajudes de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada.
e) Ajudes de vacances per a gent gran.
f) Ajudes d'atenció social a la infància i adolescència amb alt risc social.
g) Ajudes d'urgència social.
h) Totes aquelles que es puguin establir reglamentàriament o mitjançant convocatòria pública.
10.3 Les prestacions ocasionals són de tracte anual i subjectes a limitació pressupostària.

Article 11

Beneficiaris de les prestacions
Poden ser beneficiaris de les prestacions econòmiques del Sistema Català de Serveis Socials les persones físiques que tenen la condició de veïns del municipi en el qual resideixen habitualment d'acord amb el que estableix la legislació vigent sobre règim local i compleixen els requisits específics per acollir-se a cadascuna d'aquestes.

Article 12

Pensions no contributives
En el marc de l'establert al Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i amb independència de les prestacions econòmiques del Sistema Català de Serveis Socials, es poden reconèixer les pensions no contributives de la Seguretat Social següents:
Pensió d'invalidesa, modalitat no contributiva.
Pensió de jubilació, modalitat no contributiva.

Article 13

Gestió de les prestacions
13.1 Correspon a l'ICASS, en aplicació de l'Article 53 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, i d'acord amb el que preveu el Decret 111/1991, de 7 de maig, la titularitat de la gestió de les prestacions econòmiques d'assistència social del Sistema Català de Serveis Socials, i de les pensions no contributives esmentades a l'Article anterior.
13.2 La gestió de les pensions no contributives no abasta les funcions atribuïdes a la Tresoreria General de la Seguretat Social pel que fa al procés de pagament.
13.3 Quan es tracti de prestacions l'àmbit material de protecció de les quals estigui atribuït a un altre Departament, l'ICASS encomanarà la gestió de les prestacions a l'òrgan que en resulti competent.

Capítol 5

De les activitats sotmeses a control i altres obligacions de les entitats que presten serveis socials

Article 14

Règim d'autoritzacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Autorització dels serveis i establiments públics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Autorització dels serveis i establiments privats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Mesures precautòries de suspensió de les activitats dels serveis i establiments
17.1 En aplicació del que preveu l'article 50 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, l'alcalde del municipi on radiqui l'establiment o es presti el servei o, subsidiàriament, el conseller competent prèvia comunicació a l'autoritat municipal podrà ordenar, mitjançant resolució motivada i com a mesura precautòria, la prohibició d'activitats dels serveis o el tancament d'establiments que no comptin amb l'autorització administrativa adient o vulneri els seus termes quan aquestes puguin ocasionar perjudicis als usuaris.
17.2 Les mesures de prohibició d'activitats i tancament d'establiments tindran el caràcter de suspensió de l'activitat i s'adoptaran per l'alcalde del municipi on radiqui l'establiment o es realitzi l'activitat o, si s'escau, el conseller competent mitjançant resolució motivada.
17.3 Quan la mesura precautòria l'adopti l'alcalde del municipi on radiqui l'establiment o es presti el servei, aquest ho haurà de comunicar immediatament al Departament competent per tal que l'òrgan corresponent pugui iniciar el procediment sancionador.
17.4 La mesura precautòria esmentada no tindrà caràcter de sanció tot i que la seva adopció requerirà necessàriament l'obertura immediata d'un procediment sancionador amb subjecció al règim previst pel títol 5 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, la qual resolució haurà de pronunciar-se sobre les mesures esmentades a l'apartat segon d'aquest article.

Article 18

Obligacions de les entitats titulars de serveis socials
18.1  Les entitats titulars de serveis i d’establiments socials, i especialment la persona responsable de la direcció tècnica d’aquests, estaran obligades, a respectar i vetllar perquè es respectin els drets dels usuaris, a prestar el servei amb la deguda diligència, a complir la normativa que els sigui aplicable i a informar les administracions competents, d’acord amb allò establert en aquest Decret i altres normes d’aplicació.

18.2  L’entitat dels serveis i d’establiments d’atenció diürna i residencial està obligada a contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre.

La Generalitat de Catalunya podrà actualitzar anualment els límits anteriors mitjançant Decret.

18.3  Totes les entitats que siguin titulars d’establiments de serveis socials hauran de portar, a més de la documentació a què estiguin obligades per la naturalesa de la mateixa entitat, la documentació següent:

a) Llibre de registre d’assistits, en folis numerats, en el qual hi hauran de constar necessàriament les següents dades: número d’expedient, data d’alta, noms i cognoms, número de document nacional d’identitat, data de naixement, preu acordat si escau, número i règim de la Seguretat Social, metge de capçalera, dades de la persona a contactar en cas d’emergència, data i causa de la baixa.

En el Llibre de Registre d’assistits dels establiments residencials es faran constar també dades sobre les assegurances (accidents, defuncions o similars) i es reservarà un espai per indicar les circumstàncies que hi han motivat l’ingrés.

b) Reglament de règim interior del servei o serveis, el qual regularà com a mínim els aspectes següents:

Normes de funcionament de l’establiment.

Causes de suspensió o cessament de la prestació del servei

Sistemes d’admissions i baixes.

Sistemes de cobrament del preu pels serveis complementaris, si s’escau.

Mecanismes d’informació en tots els serveis i la participació democràtica dels usuaris o llurs representants legals en aquells serveis que així s’estableixi.

Sistema horari de funcionament de l’establiment així com el de visites i de sortides, el qual respectarà els costums de forma de vida del col·lectiu de persones ateses.

18.4  Tots els serveis de centres residencials i centres de dia per a gent gran i per a persones amb disminució hauran de disposar, amb l’objectiu de prevenir el deteriorament i mantenir les aptituds, d’un programa anual d’activitats en les àrees funcional, cognitiva, motora, emocional i de participació comunitària, en relació amb l’usuari, així com el calendari, mètodes i tècniques d’execució i sistemes d’avaluació.

18.5  Els establiments de serveis socials hauran de disposar de fulls de reclamació, els quals estaran a disposició dels usuaris, o qualsevol persona interessada que els demani.

18.6  Els titulars o gestors dels serveis socials subjectes a contraprestació que no tinguin regulació específica hauran de subscriure un contracte assistencial amb l’usuari del servei i, si escau, amb el seu representant legal, on hi hauran de constar, com a mínim, el servei que es dóna, el preu fixat i les aportacions de l’usuari. També l’hauran de subscriure els familiars o persones que assumeixin determinades obligacions en relació amb l’usuari.

18.7  En els establiments residencials, els contractes assistencials hauran de ser signats, en tot cas, pel resident o el seu representant legal i un representant de l’entitat titular de l’establiment amb el contingut mínim següent:

Que l’ingrés s’efectua lliurement, o segons les condicions de l’article 7 d’aquest Decret.

Que el centre s’obliga a prestar el servei i a respectar els drets dels residents reconeguts a l’article 5 d’aquest Decret.

Que l’usuari o el seu representant legal té coneixement i accepta el contingut del Reglament de règim interior de l’establiment.

Determinació de preu cert i clàusula d’actualització.

Mitjà de pagament del servei.

Aquest contracte assistencial és incompatible amb la formalització, entre l’entitat i l’usuari, de qualsevol modalitat contractual que tingui per objecte la transferència de bens de l’usuari a l’entitat com a contraprestació dels serveis, amb caràcter vitalici o no.

18.8  Els establiments residencials i els centres de dia disposaran també d’un expedient assistencial en el qual hi haurà de constar, almenys:

Dades identificatives.

Familiar o persona responsable de l’usuari.

Prescripció medicofarmacèutica.

18.9  Tots els establiments hauran de disposar d’un tauler d’anuncis en un espai concorregut pels usuaris en el qual, com a mínim, hauran d’exposar-hi:

a) Autorització de l’establiment o servei.

b) Organització horària dels serveis generals que es presten.

c) Tarifa de preus actualitzada i, si escau, dels serveis complementaris.

d) Organigrama de l’establiment.

e) Avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació i sobre la possibilitat de reclamar directament davant el Departament competent.

f) Calendari amb horari d’activitats, i concreció setmanal, quinzenal o mensual, d’aquestes.

g) Instruccions per a casos d’emergència amb especificacions per al personal de l’establiment i per als usuaris tenint en compte les seves característiques.

h) Horari d’atenció als familiars i usuaris per part del director tècnic i del responsable higienicosanitari.

18.10  Els serveis de centres residencials assistits i els serveis de centres de dia per a gent gran i per a persones amb disminució hauran de disposar, com a mínim, dels protocols d’acollida i adaptació, així com de protocols per a la correcta atenció d’incontinències, caigudes, contencions, lesions per pressió i higiene, i administració de medicació.

Així mateix, s’hauran d’efectuar els registres següents:

a) Registre de residents amb incontinència d’esfínters i mesura o dispositiu idoni per a la seva correcta atenció.

b) Registre de residents amb lesions per pressió, amb indicació de la causa originària, el tractament, la data d’aparició i la data de curació.

c) Registre actualitzat de caigudes dels residents amb indicació de les circumstàncies i sistemes de prevenció d’aquestes.

d) Registre actualitzat de residents que requereixen mesures de contenció amb indicació de la mesura més idònia per dur-la a terme, prèvia prescripció mèdica, amb indicació de la durada i pautes de mobilització.

e) Registre actualitzat de les activitats adreçades al manteniment de la higiene personal dels residents.

f) Registre de medicació que ha de prendre l’usuari, amb constància de la persona que l’administra.

g) Registre del seguiment de la participació dels usuaris en el programa d’activitats on hi consti el nom dels usuaris que hi participin.

18.11  Els serveis de llar residència per a gent gran i per a persones amb disminució hauran de disposar, com a mínim, dels protocols d’acollida i adaptació així com d’higiene i administració de medicació.

Així mateix hauran d’efectuar els registres, e), f) i g) de l’apartat anterior d’aquest article.

18.12  L’establiment residencial i el centre de dia haurà de disposar d’un programa individualitzat per la realització dels objectius d’atenció a la persona.
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Informació a l'Administració i publicitat
19.1 L'entitat facilitarà als òrgans de l'Administració competent tota la informació funcional que els sol·liciti, permetrà l'exercici de les funcions de control i inspecció i comunicarà qualsevol variació de la informació facilitada.
19.2 En la publicitat que facin les entitats de serveis socials referides a serveis i establiments dels quals en són titulars, hi haurà de constar el número d'inscripció al Registre d'entitats, serveis i establiments socials i no podrà contenir informació que no concordi amb la inscrita.

Article 20

Personal
20.1  Els serveis i establiments socials comptaran amb personal suficient, d’acord amb l’establert a la tipologia de l’annex d’aquesta disposició. Comptaran també amb una persona responsable de la direcció tècnica amb capacitació professional.

20.2  El director tècnic dirigeix el servei d’atenció que han de rebre els usuaris amb independència que pugui dur a terme altres funcions d’organització i administratives.

20.3  La dedicació del director tècnic en els serveis de centres residencials de més de 50 places serà, com a mínim, de 30 hores setmanals o proporció equivalent quan el nombre sigui inferior. En tot cas, la dedicació per servei residencial no serà inferior a 10 hores.

20.4  Els serveis de centres residencials i els serveis de centres de dia hauran de comptar amb el suport d’un responsable higienicosanitari amb titulació idònia, que es responsabilitzi juntament amb el director tècnic dels aspectes següents:

a) Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sens perjudici de l’existència d’altres recursos sanitaris.

b) Correcta organització i administració dels medicaments.

c) Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.

d) Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.

e) Condicions higièniques de l’establiment, dels usuaris i del personal.

f) Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.

20.5  Quan es tracti d’establiments residencials d’atenció a la infància, el director tècnic de l’establiment podrà assumir la responsabilitat dels aspectes previstos al punt anterior.

20.6  Les funcions de director tècnic i les de responsable higienicosanitari podran recaure en la mateixa persona quan aquesta reuneixi la capacitació requerida per exercir-les totes dues, sempre que sigui compatible amb la dedicació horària d’ambdues.

20.7  Les ràtios de personal seran com a mínim les que s’estableixen per a cada tipologia.

20.8  Els directors tècnics dels serveis de centres residencials i centres de dia hauran d’estar en possessió d’una titulació mínima de diplomat universitari de grau mitjà, preferentment, en l’àmbit de les ciències socials i de la salut.

20.9  Els responsables de l’organització higienicosanitària que per qualsevol motiu deixin de prestar aquests serveis hauran d’informar d’immediat la inspecció de serveis socials d’aquesta circumstància.

20.10  La dedicació del responsable de l’organització higienicosanitària en els serveis de centres residencials assistits per a gent gran i per a persones amb disminució a partir de 100 residents serà de jornada completa o proporció equivalent segons l’establert en l’ordenament laboral, o en el seu defecte, la dedicació serà anàloga. En tot cas, la dedicació mínima no serà inferior a 5 hores setmanals.
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Còmput de personal en establiments residencials
21.1 Als efectes de còmput de personal en establiments residencials, es considerarà personal d'atenció directa el que assisteixi l'usuari en les seves activitats de la vida diària així com el que li doni suport personal.
21.2 En cas que hi hagi personal que realitzi tasques d'atenció directa amb altres que no ho siguin, als efectes del còmput s'efectuarà un prorrateig.
21.3 Per calcular la ràtio d'atenció, es considerarà com a numerador el nombre total d'hores dedicades pel personal d'atenció directa, dividit per les hores que determina la jornada laboral anual establerta per l'ordenament laboral d'aplicació. El denominador serà el nombre de persones ateses. En qualsevol cas, s'haurà de garantir, en tot moment, la presència de personal d'atenció directa.

Article 22

Qualificació de les entitats de serveis socials
22.1  Les entitats de serveis socials poden ser públiques o privades. Les privades poden actuar sense ànim de lucre o tenir finalitat lucrativa; les primeres es denominen "entitats de serveis socials d’iniciativa social" i les segones "entitats de serveis socials d’iniciativa mercantil". Cap entitat no podrà emprar aquestes denominacions totalment o parcialment de forma que s’indueixi a confusió quant a la seva naturalesa jurídica.

22.2  La qualificació d’una entitat d’iniciativa social exigeix que reuneixi els requisits següents:

a) Ser persona jurídica.

b) No tenir finalitat lucrativa i destinar els beneficis obtinguts a la realització d’activitats pròpies dels serveis socials.

c) Que els membres dels òrgans de govern siguin càrrecs gratuïts.

d) Dedicar-se a la prestació de serveis socials en les àrees d’actuació previstes a l’article 4 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre.
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Règim general de preus
23.1  Pels serveis que es prestin als usuaris es lliuraran les corresponents factures, de les quals es guardarà còpia en el servei o establiment durant un termini de 6 anys.

23.2  Les modificacions de tarifes de preus no podrà suposar, en cap cas, revisió unilateral dels pactes contractuals subscrits entre titulars i usuaris.

23.3  En cas d’absències voluntàries no superiors a 30 dies anuals, s’haurà de reservar la plaça però es podrà cobrar el preu de l’estada deduint-ne el cost de l’alimentació. En cas d’absències forçoses transitòries, s’haurà de reservar la plaça, però també es podrà cobrar el preu de l’estada deduint-ne el cost de l’alimentació.

23.4  En els establiments residencials, en finalitzar amb caràcter definitiu les estades dels usuaris, se’ls farà liquidació en funció del temps real que hagin estat ingressats. A aquests efectes es tindran en compte les següents consideracions:

a) Baixa voluntària: els usuaris hauran d’anunciar la baixa als responsables de l’establiment amb un preavís de 15 dies. En cas contrari, en fer la liquidació es podrà cobrar fins un màxim de 15 dies addicionals del preu de l’estada com a compensació.

b) La liquidació per baixa definitiva del resident es farà, com a màxim, en el termini d’un mes.

23.5  No es podrà exigir a l’usuari una quantitat superior a 15 dies del preu d’estada com a garantia de pagament. Aquesta garantia s’haurà de liquidar en cas de baixa.

23.6  En les factures que s’estenguin als usuaris constarà el cost total del servei i la quantitat efectiva que paga l’usuari.
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Règim de preus públics
De conformitat a l'Article 45 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, el règim de preus públics és subjecte a les disposicions que a aquests efectes es dictin.

Article 25

Règim comptable
25.1 Les entitats de serveis socials portaran la seva administració, d'acord amb el règim jurídic i econòmic que els sigui d'aplicació, segons la seva naturalesa jurídica.
25.2 Cada establiment o servei haurà de portar una comptabilitat pròpia, sens perjudici de la comptabilitat general de l'entitat. En tots els casos, aquesta s'haurà d'ajustar als principis i normes previstos en el Pla general de comptabilitat.
25.3 El Departament competent podrà adaptar la denominació dels comptes del Quadre de comptes del Pla general de comptabilitat, a les peculiaritats de les entitats, serveis i establiments socials, per tal d'homogeneïtzar-ne la informació.

Capítol 6

Del Registre d'entitats, serveis i establiments socials

Article 26

Registre d'entitats, serveis i establiments socials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Estructura registral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Dades registrals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 7

De la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública i la seva planificació.

Article 29

Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública
29.1 La Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública és la part del Sistema Català de Serveis Socials que integra els serveis socials d'atenció primària i especialitzada que es detallen als articles 3, 11 i 12 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, i és formada pels recursos propis de les diferents administracions, els recursos privats concertats i pels recursos de la iniciativa social subvencionada en les condicions i els requisits que s'estableixen en aquest capítol.
29.2 Els serveis que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública són els establerts a l'Article 11 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, els quals seran prestats d'acord amb les condicions funcionals previstes a l'annex d'aquesta disposició.
29.3 La relació nominal dels serveis i equipaments que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública es fixarà i s'actualitzarà periòdicament, per ordre del departament competent d'entre els serveis esmentats al punt anterior.

Article 30

Accés als serveis de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública i altres de finançats amb fons públics
30.1 Tota persona té dret en condicions d'igualtat, a l'accés als serveis de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública ja siguin d'atenció primària o bé serveis especialitzats, així com els serveis socials que no formen part d'aquesta però que són finançats amb recursos públics, sempre que es compleixin les condicions que es determinin en la reglamentació per a cada prestació en atenció a les necessitats dels beneficiaris i als recursos existents.
30.2 Les prestacions de serveis socials de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública hauran d'atorgar-se d'ofici o a petició del possible beneficiari o representant legal, a través dels serveis d'atenció primària, mitjançant resolució dels ens o òrgan gestor, en aplicació del procediment administratiu comú. Eventualment, l'accés podrà ser directe, quan es determini pels òrgans gestors corresponents en aplicació de les disposicions que regulen l'accés a l'atenció especialitzada.
30.3 Les prestacions de serveis socials quedaran en suspens quan es deixin de reunir les condicions que en van motivar l'atorgament o quan es donin les condicions necessàries perquè el beneficiari ho sigui d'altres prestacions no compatibles amb els serveis que formen la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, amb prestacions sanitàries o bé amb altres prestacions de caràcter personal obligatori.
30.4 Les prestacions dels serveis esmentats a l'apartat 1 d'aquest article atorgades s'anul·laran quan es comprovi que s'han falsejat les dades que van originar la seva concessió, sens perjudici d'altres responsabilitats que puguin derivar-se'n.
30.5 Les resolucions provisionals de suspensió o anul·lació hauran de comunicar-se als beneficiaris o representants legals, els quals disposaran del tràmit d'audiència durant 10 dies, des de la seva recepció.
30.6 En el cas de serveis socials prestats per administracions públiques o entitats vinculades, l'aportació de dades incorrectes o falses per part de l'usuari que hagin suposat l'accés a la prestació sense reunir els requisits establerts, suposarà l'anul·lació de la prestació i el rescabalament per part de l'Administració prestadora del cost íntegre del servei rebut indegudament.

Article 31

Sistemes informàtics
Per dotar d'eficàcia el funcionament dels diferents establiments de titularitat pública, els sistemes de tractament automatitzat de dades dels serveis que formin part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública hauran de garantir la compatibilitat dels seus sistemes informàtics o telemàtics, i en tot cas s'han de respectar les previsions establertes a la Llei orgànica de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

Article 32

Integració de recursos de la iniciativa social a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública
32.1 Són condicions necessàries perquè els recursos de la iniciativa social s'integrin a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública:
a) Sol·licitar la integració a la qual s'acompanyarà oferta de l'entitat amb concreció dels recursos que pretén integrar a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.
b) Que, tant l'entitat titular com el servei o establiment estiguin inscrits al Registre d'entitats, serveis i establiments socials.
c) Que els recursos a integrar corresponguin a serveis inclosos a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.
d) Justificar la viabilitat financera de l'entitat mitjançant balanç, compte d'explotació i memòria dels dos últims exercicis, degudament auditats.
e) Que els serveis a integrar s'adaptin a les previsions del Pla d'actuació social.
32.2 La resolució de la sol·licitud l'efectuarà el Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar Social o l'òrgan competent del Departament de Justícia si es tracta de serveis o establiments d'atenció a la infància i a l'adolescència.
Les resolucions es dictaran amb subjecció al procediment administratiu comú, en el termini de sis mesos. La falta de resolució expressa produirà efectes desestimatoris.
32.3 La resolució determinarà l'abast de la integració que podrà ser total, parcial o limitat a un nombre determinat de places.
32.4 Les conseqüències de la integració de recursos a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública per a l'entitat titular dels serveis són les següents:
a) Prioritat en la continuïtat del finançament públic, mentre se'n mantingui la integració.
b) Obligació de subjectar-se al règim d'accés per als usuaris previst per als serveis públics de la mateixa tipologia, d'acord amb l'abast de la integració.
c) Obligació d'aplicar als usuaris els preus establerts per als serveis socials públics.
d) Les altres que es puguin determinar en la resolució administrativa d'integració.
32.5 Per raons de planificació, de caràcter pressupostari o per incompliment de la normativa, l'òrgan corresponent dels departaments competents podrà donar per resolta la integració, mitjançant resolució motivada que haurà de comunicar-se a l'entitat amb 6 mesos d'antelació. En tot cas, s'haurà de garantir la continuïtat de l'atenció a l'usuari.

Article 33

Planificació
33.1 En exercici de les seves competències en matèria de planificació i coordinació, el Govern de la Generalitat aprovarà el Pla d'actuació social per al període corresponent que, amb caràcter general, tindrà una vigència de quatre anys, el qual s'ha de fonamentar en el mapa de serveis socials de Catalunya.
33.2 El mapa de serveis socials serà elaborat pel Govern amb la informació corresponent a l'execució de cada Pla d'actuació social, i actualitzat anualment mitjançant els informes de seguiment dels programes establerts per a cada àrea d'actuació i sector territorial dels serveis socials als articles 10 i 13 del Decret legislatiu 17/1994, i amb l'estudi de les variables jurídiques, econòmiques i sociològiques que hi concorrin.
33.3 Cada Administració competent en cada nivell d'atenció, amb l'informe previ del Consell regional quan correspongui, comunicar al Consell General de Serveis Socials les necessitats a cobrir i els recursos que esmerçarà en l'atenció social. Aquestes previsions es tindran en compte en conjunt per a l'elaboració dels instruments de planificació.
33.4 El Pla d'actuació social ha de contenir com a mínim:
a) Síntesi del mapa de serveis socials de Catalunya actualitzat l'any anterior al de l'inici de la seva aplicació.
b) Avaluació de les necessitats generals i sectorials de la població.
c) Prioritats de cobertura de necessitats socials.
d) Afectació de recursos.
e) Mecanismes de coordinació amb les entitats públiques i privades, així com previsions de concertació, amb l'objectiu d'establir nivells mínims de prestacions i evitar desequilibris territorials.
33.5 El Pla d'actuació social serà flexible i obert, de manera que permeti les adaptacions anuals exigides per l'evolució de la demanda; de les necessitats socials i de l'evolució de la situació social i financera. Les adaptacions i concrecions anyals s'efectuaran mitjançant annexos al Pla d'actuació social, que seran aprovats pels departaments competents a l'inici de cada any.

Capítol 8

De la coordinació, col·laboració i cooperació amb entitats que prestin serveis socials

Article 34

Coordinació interadministrativa
34.1 La coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals s'instrumentarà mitjançant:
a) Convenis de col·laboració.
b) Consorcis per a la gestió de les actuacions previstes als convenis.
c) Comanda de gestió.
d) Delegació o assignació de competències de titularitat de la Generalitat, d'acord amb la normativa de règim local.
e) Subvencions, les quals podran ser vinculades a les condicions establertes en un conveni.
f) Aquelles altres establertes legalment.
34.2 La cooperació interadministrativa tindrà com a prioritat l'establiment, el manteniment i l'ampliació de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, i es podrà estendre excepcionalment a tot el Sistema Català de Serveis Socials i altres serveis de benestar social.
34.3 Per a l'acció de foment es tindran en compte les previsions del Pla d'actuació social, els criteris de col·laboració i avaluació de les propostes dels ens locals, establerts pel Departament competent, i els plans sectorials de benestar social.

Article 35

Col·laboració amb la iniciativa privada
La cooperació i col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i la iniciativa privada es durà a terme mitjançant:
a) Contractació de gestió de serveis públics en les modalitats previstes a l'ordenament de contractes de les administracions públiques.
b) Convenis de col·laboració per al manteniment de serveis socials d'iniciativa social, en els termes establerts a l'Article 45.
c) Subvencions, en els termes fixats anualment a les bases reguladores de les convocatòries corresponents, amb subjecció a la corresponent Llei de pressupostos.

Article 36

Concerts
36.1 L'establiment de concerts en aplicació del previst a l'ordenament sobre contractes de les administracions públiques, entre les administracions gestores de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública i les entitats privades requereix l'acreditació prèvia d'aquestes. L'acreditació comporta en tot cas la inscripció al Registre d'entitats, serveis i establiments socials i l'adaptació a les previsions de planificació de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública efectuada pel Govern.
36.2 En atenció a una especial exigència de qualitat es podran fixar per a cada servei condicions específiques d'acreditació.
36.3 La concertació de serveis de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública haurà d'adaptar-se, en tot cas, a les previsions del Pla d'actuació social.
36.4 Els serveis concertats hauran de garantir el compliment de les condicions funcionals establertes per cada tipus de servei de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, així com els mòduls econòmics màxims que per cadascun d'ells fixi, quan sigui procedent, el departament competent.

Article 37

Programes de subvencions de serveis socials
Els Departaments competents, seguint les pautes del Pla d'actuació social i amb l'abast, les prioritats i el condicionament que s'estableixin per ordre, gestionaran, amb caràcter anual i en aplicació dels pressupostos assignats, els programes de subvencions següents:
a) Programa d'inversions per a l'adquisició, la construcció, l'equipament i la reforma d'establiments de serveis socials.
b) Programa de manteniment de serveis i establiments que prestin serveis socials.
c) Programa de manteniment d'activitats d'entitats de serveis socials.

Article 38

Entitats destinatàries de les subvencions
Les subvencions s'atorgaran a les entitats de serveis socials públiques o privades d'iniciativa social.

Article 39

Condicions generals de les subvencions
L'atorgament de les subvencions s'ajustarà al règim general que les regula i, a més, obligarà als beneficiaris a:
a) Adaptar-se a la planificació resultant del Pla d'actuació social i a les condicions funcionals i materials previstes.
b) Complir les mesures de coordinació de la gestió d'accions i programes que estableixi el Departament competent.
c) Proporcionar als òrgans corresponents dels departaments competents tota la informació funcional, econòmica i estadística requerida, a efectes d'avaluació i planificació.
d) Atendre, en funció de la quantia de la subvenció, els casos derivats pel departament competent.
e) No fer cap discriminació personal en la prestació del servei subvencionat, sens perjudici de les prioritats determinades pels objectius, la dedicació, l'àmbit i les característiques de cada entitat o servei.
f) Que l'excedent entre els ingressos de l'entitat per aportacions dels usuaris, subvencions i altres conceptes, i les despeses per la prestació dels serveis, en cas de produir-se, no superin el 10% dels ingressos.
Aquest excedent s'haurà d'aplicar, en el termini de 2 anys, en millores materials, en béns inventariables o per amortitzar dèficits d'exercicis anteriors o posteriors, en qualsevol dels serveis socials subvencionats per l'entitat.
g) Complir les obligacions que derivin de la corresponent convocatòria i de la resolució d'atorgament, o del conveni subscrit a l'efecte.

Article 40

Convocatòria
40.1 Els Departaments competents establiran l'abast i els requisits de les subvencions corresponents als programes descrits i, anualment, procedirà, d'acord amb la llei de pressupostos i amb aquest Decret, a obrir les convocatòries públiques corresponents.
40.2 L'ordre de convocatòria concretarà els programes subvencionables en cada exercici i les partides pressupostàries corresponents, establirà, si s'escau, les prioritats a atendre en funció de la planificació vigent i fixarà els terminis de presentació de sol·licituds i de resolució.
40.3 En tot cas, l'ordre de convocatòria haurà de preveure la valoració del compliment per les entitats beneficiàries de la normativa relativa a la reserva de llocs de treball a persones amb disminució i a l'accessibilitat.

Article 41

Bestretes
Els departaments competents per a la concessió de les subvencions del programa de manteniment d'entitats, serveis i establiments podran concedir bestretes fixant en la resolució d'autorització de la bestreta la quantia i la periodicitat del pagament. Aquestes bestretes es podran justificar amb posterioritat a la resolució de concessió i estaran subjectes als requisits i les condicions que estableixin les bases reguladores de la concessió de les subvencions.

Article 42

Subvencions vinculades a conveni
La concessió d'una subvenció pot ser vinculada a la signatura d'un conveni que determini condicions especials de les funcions dels destinataris o de l'aplicació de la subvenció.

Article 43

Revocació
L'incompliment total o parcial dels requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions, o la duplicitat de la subvenció amb càrrec a altres crèdits dels pressupostos públics, constituiran causa de revocació de la subvenció i de reintegrament de les quantitats percebudes per l'entitat.

Article 44

Pagament i justificació
44.1 El pagament de les subvencions es farà efectiu quan els perceptors justifiquin el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció i l'aplicació dels fons en la forma i en el termini que estableixin les bases reguladores.
44.2 El pagament en el cas de despeses corresponents a subvencions per a inversions en obres i per a l'adquisició d'equipament es podrà fer directament, segons el cas, al constructor o al subministrador de l'equipament si així s'ha acordat en el conveni al qual es refereix l'article 42.

Article 45

Convenis de col·laboració al manteniment d'entitats privades
45.1 Els departaments competents podran subscriure convenis de col·laboració per al manteniment d'entitats d'iniciativa social, les quals hauran de reunir els requisits següents:
a) Que es tracti d'un servei o establiment inscrit al Registre d'entitats, serveis i establiments socials.
b) Que no es doni en l'entitat alguna de les prohibicions per contractar amb l'Administració pública.
45.2 Els convenis hauran de contenir el règim de funcionament i accés dels usuaris al servei o establiment i el sistema de finançament global d'aquest.
45.3 Les entitats justificaran les despeses de manteniment en funció dels usuaris de l'exercici corrent i dels estats financers de l'exercici anterior.

Article 46

Col·laboració en la gestió
46.1 Les administracions públiques competents podran gestionar directament els serveis socials de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública o indirectament, amb la col·laboració d'entitats privades, mitjançant qualsevol de les modalitats de gestió de serveis públics previstes a la normativa vigent.
46.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior i d'acord amb el que estableix a l'article 32 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, el Govern de la Generalitat podrà cedir a les entitats d'iniciativa social l'ús dels equipaments que sigui convenient per a una millor gestió dels serveis, sens perjudici del que estableix la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en les condicions següents:
a) La cessió d'equipaments es considerarà feta per un termini de quatre anys, transcorreguts els quals quedarà revocada; procedirà la renovació per mutu acord, a petició de qualsevol de les parts manifestada sis mesos abans de l'extinció del termini de la cessió. En qualsevol cas la cessió no podrà superar el període màxim de vuit anys. Transcorregut aquest termini l'equipament revertirà automàticament a l'administració cedent.
b) La cessió d'un equipament no comporta la del servei públic que s'hi presta, el qual només podrà ser atorgat a tercers mitjançant contracte subjecte a la legislació de contractes de les administracions públiques.
c) La cessió pot ser gratuïta o transaccionada amb altres béns o serveis.
d) L'equipament cedit quedarà vinculat a la prestació de serveis socials per part de l'adquirent.
e) L'entitat cessionària podrà efectuar inversions, prèvia autorització de l'Administració, les quals quedaran incorporades a l'equipament.

Capítol 9

Inspecció

Article 47

Competència
47.1 Els departaments competents exerceixen en la forma que legalment s'estableixi les seves facultats d'inspecció als establiments de serveis socials ubicats al territori de Catalunya, als serveis socials que es duen a terme a Catalunya, com també a les entitats de serveis socials titulars dels esmentats serveis o establiments, sens perjudici d'on radiqui la seva seu social o domicili legal.
47.2 L'exercici de competències a què es refereix l'apartat anterior s'efectuarà sens perjudici de la funció d'inspecció que per normativa sectorial pugui correspondre a altres autoritats de l'Administració general, autonòmica o local.

Article 48

Procediment sancionador
48.1  El procediment sancionador aplicable a les infraccions administratives en matèria de serveis socials serà el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre.

48.2 L'autoritat competent per a la iniciació dels expedients sancionadors en matèria de serveis socials és la persona titular del Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar i Família.

48.3 La tramitació dels expedients sancionadors és competència del Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar i Família.

48.4 La persona titular de la Direcció de Serveis del departament competent és l'autoritat a qui correspon la resolució dels expedients sancionadors, llevat d'aquelles resolucions que comportin la imposició de sancions d'inhabilitació definitiva del director o del responsable del servei, de tancament temporal i total de l'establiment per un període igual o superior a 4 anys o de cancel·lació de l'autorització de l'operativitat social de l'entitat, les quals han de ser resoltes per la persona titular de la Secretaria General del departament competent.

48.5  En l’àmbit del municipi de Barcelona, la potestat sancionadora s’exercirà en la forma prevista a l’article 110 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta municipal de Barcelona.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

-1

El previst a l'article 10.1.b) s'ha d'entendre sens perjudici de les competències que corresponen al Departament de Treball, d'acord amb la normativa específica que la regula.

-2

Sens perjudici del que disposa l'article 29.2 d'aquest Decret, els serveis de tractament i reinserció de la delinqüència infantil i juvenil i els serveis socials penitenciaris es consideren com a serveis d'existència necessària a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, a desenvolupar en l'àmbit territorial de Catalunya. Correspon al Departament competent en matèria de justícia la prestació i la gestió d'aquests serveis, sense perjudici del que estableix l'article 25 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

-3

D'acord amb el que preveu la disposició addicional 5 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, el règim de serveis socials del municipi de Barcelona s'ha d'adequar a la Llei especial de la ciutat a què fa referència l'article 75 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, quan aquesta es promulgui.

-4

Els consellers competents podran fomentar programes destinats a la recerca, assistència tècnica com a suport a les tasques de planificació i formació en matèria de serveis socials, en col·laboració amb els organismes competents per a la formació de professionals.

-5

El règim de participació en l’àmbit del serveis establiments i centres que preveu l’article 37 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, és el regulat en el Decret 108/1998, de 12 de maig, sobre la participació en els serveis socials.
Altres versions d'aquest precepte

-6

Per ordre dels consellers competents es podran finançar, amb caràcter excepcional, el tancament d'establiments o cessament de serveis prestats per entitats d'iniciativa social quan aquest tancament o cessament pugui afectar el patrimoni d'aquelles, sempre que aquest patrimoni no hagi estat finançat amb diners públics.

-7

Els serveis d’atenció a la infància i adolescència queden exclosos del que preveuen els articles 5.3, últim incís, 6.2, 7, 18.3.a) i b), 18.6, 18.7, 18.9.c), d) i e), 21.3, 23.4 i 23.5.

El llibre de registre d’assistits, el reglament de règim interior, i els fulls de reclamació regulats a l’article 18 s’ajustaran als continguts i models aprovats per la Direcció General d’Atenció a la Infància, i estaran disponibles a la secretaria de l’establiment.
Altres versions d'aquest precepte

-8

El conseller competent que correspongui, per causa d'afectació d'edificis singulars o perquè es tracti de serveis d'especial configuració en què concorri alt interès social, podrà exonerar, previ expedient justificatiu, el compliment de determinats requisits que no afectin directament als aspectes sanitaris i de seguretat.

-9

Les titulacions acadèmiques contingudes a l’annex d’aquest Decret, per a cada tipologia de servei, tenen caràcter indicatiu, sens perjudici d’aquelles altres titulacions del mateix nivell que habilitin per exercir funcions equivalents en aplicació de la normativa vigent.
Altres versions d'aquest precepte

-10

La terminologia utilitzada a la tipologia dels serveis i establiments socials prevista a l’annex d’aquest Decret, en qualificar els diferents serveis, no afecta ni predetermina la seva qualificació per altres normatives sectorials, fora de l’àmbit dels serveis socials.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

-1

Els departaments competents a través de l'òrgan corresponent modificaran d'ofici en el Registre d'entitats, serveis i establiments la tipologia d'aquells serveis públics i privats que passin a integrar la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública que hi hagi inscrits i que, en aplicació d'aquesta norma, s'hagin d'adequar.

-2

Per aplicació de l'apartat anterior, el Servei d'Inspecció i Registre del departament competent farà d'ofici o a proposta del Departament de Justícia si es tracta de serveis i establiments d'atenció a la infància i a l'adolescència les adaptacions que corresponguin als serveis i establiments que es registrin de conformitat amb la tipologia, prevista a l'annex, que s'aprova en aquesta disposició.

-3

Fins que no s'aprovin, per ordre dels consellers competents, les ràtios de personal no previstes en aquesta disposició i les condicions materials mínimes en relació amb la tipologia de serveis i establiments establerts en aquesta, seran d'aplicació les establertes als annexos 1.2 i 2 de l'Ordre de 15 de juliol de 1987, modificada per l'Ordre de 27 de desembre de 1991.

-4

Mentre no es reguli el règim de contraprestacions dels usuaris dels serveis, serà d'aplicació el que preveu el Decret 39/1988, d'11 de febrer, modificat pel Decret 195/1993, de 13 de juliol.

-5

Mentre no es reguli el que preveu l'article 26 sobre el funcionament i procediment del Registre d'entitats, serveis i establiments socials, seran vigents el que disposen el Decret 27/1987, de 29 de gener, i l'Ordre de 15 de juliol de 1987, en allò que no s'oposi al present Decret.

Disposicions derogatòries

-1

Es deroguen:
Decret 27/1987, de 29 de gener, d'ordenació dels serveis socials de Catalunya, Decret 39/2988, d'11 de febrer, regulador de la promoció, el finançament i les prestacions econòmiques dels serveis socials.

-2

Així mateix, es deroguen totes les disposicions d'igual o d'inferior rang que s'oposin al que preveu aquest Decret.

Disposicions finals

-1

Es faculta als consellers de Benestar Social i Justícia a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.

-2

El present Decret entrarà en vigor al mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex

Índex de la tipologia dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials
1. Serveis socials d'atenció primària
1.1 Serveis bàsics d'atenció social primària.
1.2 Serveis d'atenció domiciliària.
a) Servei d'ajuda domiciliària.
b) Servei de telealarma i de teleassistència.
1.3 Serveis residencials d'estada limitada.
a) Servei d'acolliment residencial d'urgència.
b) Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació.
1.4 Serveis de menjador.
1.5 Serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària.
1.6 Serveis de centres oberts per a infants i adolescents.
a) Centres oberts.
b) Pretallers.
2. Serveis socials d'atenció especialitzada.
2.1 Àrea d'actuació Atenció a la família, a la infància i a l'adolescència
2.1.1 Serveis d'Atenció a la infància i a l'adolescència.
2.1.2 Serveis de Centres d'acolliment.
2.1.3 Serveis de Centres residencials d'acció educativa.
a) Centres residencials
b) Llars funcionals.
c) Pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys.
2.1.4 Serveis residencials d'estada limitada per a dones maltractades.
2.1.5 Serveis d'integració familiar.
2.2 Àrea d'actuació Atenció a persones amb disminució.
2.2.1 Serveis de suport a la integració laboral.
2.2.2 Serveis d'atenció precoç.
2.2.3 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb disminució.
a) Servei de teràpia ocupacional.
b) Servei ocupacionals d'inserció.
2.2.4 Habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució.
a) Llars amb servei de suport.
b) Llars residència.
2.2.5 Serveis de transport adaptat.
2.2.6 Serveis de valoració i orientació.
a) Servei d'orientació.
b) Servei de valoració.
2.2.7 Serveis de centres de dia d'atenció especialitzada per a persones amb disminució
2.2.8 Serveis de centres residencials per a persones amb disminució.
2.3 Àrea d'actuació Atenció a la gent gran.
2.3.1 Serveis de centres de dia per a gent gran.
2.3.2 Serveis de centres residencials per a gent gran
a) Serveis de llar residència.
b) Serveis de residència assistida.
2.3.3 Habitatges tutelats per a gent gran.
2.4 Àrea d'actuació Atenció a toxicòmans.
2.4.1 Serveis de centres de dia d'atenció a toxicòmans.
2.4.2 Serveis residencials d'atenció a toxicòmans.
2.5 Serveis de suport.
2.5.1 Serveis de tutela.
2.5.2 Serveis de suport social a la prestació sociosanitària.
2.5.3 Serveis d'adopció internacional.
2.5.4 Pisos assistits per a joves majors de 18 anys.
2.5.5 Altres serveis de suport social a l'atenció primària i especialitzada.
2.6 Altres serveis.
2.6.1 Casals.
a) Casals per a persones grans.
b) Casals per a altres col·lectius.
2.6.2 Serveis de família d'acollida per a gent gran.
2.6.3 Serveis per temps lliure per a persones amb disminució.
2.6.4 Altres.

Tipologia dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials
-1 Serveis Socials d'atenció primària.
Característiques generals:
Constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals.
Destinataris: totes les persones que viuen a Catalunya i especialment aquelles que pateixen mancances socials.
1.1 Serveis bàsics d'atenció social primària.
Definició: conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat pel respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment, si es troben en situació de risc social o d'exclusió.
Objectius:
Millorar el benestar social i afavorir l'integració de les persones.
Funcions:
Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.
Informació, orientació i assessorament.
Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.
Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
Treball social comunitari.
Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.
Destinataris: Totes les persones que viuen a les respectives àrees territorials i especialment aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d'integració a la societat, manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.
Personal: disposar d'un equip multiprofessional bàsic format, com a mínim, amb un assistent social/diplomat en treball social i un educador social.
1.2 Serveis d'atenció domiciliària.
Modalitats:
a) Servei d'ajuda domiciliària.
Definició: conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.
Aquests serveis poden formar part dels serveis bàsics d'atenció social primària o prestar-se com a serveis independents.
Objectius:
Desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives.
Mantenir l'usuari en el seu medi, millorant-ne la qualitat de vida.
Funcions:
Atenció personal.
Ajuda a la llar.
Suport social.
Relació amb l'entorn.
Destinataris: persones o famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
Personal: treballadors familiars per prestar serveis a la llar. Quan els serveis s'orientin preferentment a l'atenció de la gent gran, els professionals podran ser auxiliars de geriatria.
Els serveis d'atenció domiciliària poden oferir una atenció més completa mitjançant els serveis de bugaderia, podologia, menjador a domicili, teleassistència, entre d'altres.
b) Servei de telealarma i de teleassistència.
Definició: constitueixen una modalitat dels serveis d'atenció domiciliària els quals, amb la tecnologia adequada, ofereixen als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.
Objectius:
Contribuir a millorar l'autonomia personal.
Afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual.
Facilitar la comunicació amb l'exterior.
Proporcionar l'accés als serveis de la comunitat.
Evitar o retardar la institucionalització.
Funcions:
Proporcionar un contacte permanent amb l'exterior.
Donar resposta de forma immediata en cas d'emergència.
Donar seguretat i suport a l'usuari i a la família.
Destinataris: persones amb un nivell d'autonomia limitat i amb dependència a causa de l'edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la correcta utilització del servei, les quals viuen soles o amb persones que no poden atendre'ls de manera continuada i suficient.
Personal i equip tecnològic:
Servei de telealarma: central domèstica d'alarmes connectada telefònicament amb un centre de control i el personal d'aquest centre de control amb els recursos humans i tècnics i amb la capacitat necessària per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar.
Servei de teleassistència: a més del servei de telealarma consta d'un equip mòbil d'assistència, amb coneixements bàsics dels serveis socials i sanitaris, primers auxilis i petits arranjaments domèstics, que es desplaça al domicili de l'usuari per donar resposta en cas de necessitat.
1.3 Serveis residencials d'estada limitada.
Modalitats:
a) Servei d'acolliment residencial d'urgència.
Definició: serveis d'acolliment residencial que supleixen temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència.
El servei d'acolliment residencial d'urgència pot prestar-se en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.
Objectius:
Cobriment temporal de les necessitats bàsiques d'allotjament en cas d'urgències puntuals.
Funcions:
Allotjament.
Acolliment i convivència.
Suport social.
Destinataris: persones o famílies que, tot i valent-se per elles mateixes per a les activitats de la vida diària, presenten la necessitat de caràcter conjuntural i urgent de ser allotjades.
Personal: disposar del nombre de personal, amb el perfil adequat per a atendre les necessitats del servei.
b) Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació.
Definició: serveis d'acolliment residencial temporal, i d'assistència a persones adultes en situació de marginació que no disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció per romandre al seu habitatge o que no en disposen.
Objectius:
Acolliment residencial temporal.
Facilitar un entorn favorable, procurant el benestar de les persones ateses.
Mantenir el màxim grau d'autonomia.
Afavorir el desenvolupament personal i el manteniment de les aptituds, motivacions i interessos.
Facilitar la integració en l'entorn i en la societat.
Promoure la incentivació i la integració laboral.
Funcions:
Acolliment i convivència.
Allotjament i manutenció.
Bugaderia i repàs de la roba, si és el cas.
Suport social.
Cura de l'aspecte físic i del vestit (autoimatge).
Programes d'activitats adreçats al manteniment de les aptituds i de la motivació, així com dels interessos i la integració laboral.
Programes adreçats al manteniment de l'autonomia, així com de prevenció del deteriorament fisicopsíquic.
Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions a la família amb l'usuari i el seu entorn.
Garantir l'assistència sanitària.
Destinataris: persones adultes en situació de marginació.
Personal: disposar com a mínim del personal necessari per a atendre les funcions corresponents a aquests serveis, així com d'un responsable del servei
1.4 Serveis de menjador.
Definició: serveis que proporcionen àpats elaborats, de forma temporal, a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència.
Els serveis de menjador poden prestar-se en un establiment social, mitjançant un servei d'ajuda a domicili o qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.
Objectius:
Assegurar una alimentació adequada.
Funcions:
Proporcionar àpats.
Assegurar una dieta adequada.
Destinataris: persones amb greus necessitats socials i que precisen ajuda per a la subsistència.
Personal: quan aquest servei es presti en un establiment, haurà de disposar del personal adequat i suficient a més d'un responsable de la gestió, per a l'elaboració, si s'escau, i nombre d'àpats a servir.
1.5 Serveis d'assessorament tècnic d'atenció primària.
Definició: serveis que proporcionen suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels serveis socials d'atenció primària, així mateix també poden prestar directament aquests serveis quan sigui necessari.
Objectius:
Proporcionar suport i assessorament tècnic als equips multiprofessionals d'atenció social primària.
Atenció específica als usuaris de l'atenció social primària.
Funcions:
Suport i assessorament tècnic.
Reforç a l'atenció en determinats casos.
Destinataris: usuaris dels serveis d'atenció social primària i equips i professionals d'aquests serveis.
Personal: disposar de professionals, a temps complert o parcial, segons les necessitats de la respectiva àrea territorial. Aquests professionals seran com a mínim un assistent social/diplomat en treball social, un psicòleg, un pedagog o un educador social, i un llicenciat en dret.
També podran comptar amb altres professionals de disciplines aplicades a l'àmbit social.
1.6 Serveis de centres oberts per a infants i adolescents.
Modalitats:
a) Centres oberts.
Definició: són serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses.
Objectius:
Desenvolupament personal i la integració social.
Prevenir i evitar el deteriorament i de les situacions de risc.
Compensar dèficits socioeducatius.
Adquisició d'aprenentatges.
Funcions:
Acolliment i convivència.
Atenció individual i en grup.
Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
Coordinació amb l'atenció primària pel treball familiar.
Destinataris: infants i adolescents fins a 18 anys, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
Personal: disposaran com a mínim d'un professional titular en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, treball social o educació social, el qual exercirà funcions de director/coordinador. A més, segons el nombre d'usuaris disposaran d'educadors socials i/o monitors de temps lliure.
La ràtio professional/usuari no serà inferior a 0'1. Podran disposar d'altres col·laboradors els quals poden tenir caràcter voluntari.
b) Pretallers.
Definició: són serveis diürns per a joves en situació de risc de fracàs escolar o en la formació professional, adreçats a promoure el seu desenvolupament integral i la seva autonomia adulta, per tal de possibilitar-los la integració a la comunitat.
Objectius:
Desenvolupament personal i la integració social.
Prevenir i evitar el deteriorament i de les situacions de risc.
Compensar dèficits socioeducatius.
Adquisició d'aprenentatges i coneixements bàsics d'oficis manuals.
Orientació professional.
Funcions:
Acolliment i convivència.
Atenció individual i en grup.
Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
Coordinació amb l'atenció primària per al treball familiar.
Destinataris: adolescents fins a 18 anys, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
Personal: disposaran com a mínim d'un professional titulat en psicologia o psicopedagogia, treball social o educació social que exercirà funcions de director/coordinador i d'un mestre de taller. A més, en funció del nombre d'usuaris disposaran d'educadors socials.

-2 Serveis socials d'atenció especialitzada.
Característiques generals:
Definició: són serveis que constitueixen el nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament, el suport i la rehabilitació dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials o amb altres recursos que siguin adequats.
Destinataris: persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats.
2.1. Àrea d'actuació Atenció a la família, a la infància i a l'adolescència.
2.1.1 Serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència.
Definició: són serveis prestats per equips multiprofessionals dedicats a l'atenció d'infants i adolescents en situacions d'alt risc social que es responsabilitzen de la prevenció, estudi i seguiment, en el seu àmbit territorial.
Objectius:
Orientació, diagnòstic, avaluació i seguiment dels infants i adolescents amb alt risc.
Funcions:
Col·laborar en la prevenció i detecció de les situacions d'alt risc social.
Informar i orientar sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors en alt risc, especialment quant a recursos públics o privats al seu abast.
Orientar, diagnosticar, proposar mesura i elaborar programes individuals de tractament.
Fer el seguiment i control dels tractaments ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens.
Destinataris: menors amb alt risc social i les seves famílies.
Personal: els EAIA exerciran la seva tasca de forma interdisciplinària i disposaran, com a mínim, de professionals amb titulació idònia en l'àmbit psicològic, pedagògic i social.
2.1.2 Serveis de centres d'acolliment.
Definició: són serveis residencials d'estada limitada, que tenen per objecte realitzar l'observació i el diagnòstic de la situació dels menors atesos i llurs famílies, per tal d'elaborar la corresponent proposta de mesura, quan és necessària l'atenció immediata i transitòria de l'infant o adolescent que ha de ser separat del seu nucli familiar i per tant impossible de realitzar des de l'EAIA.
Els centres d'acolliment comptaran amb un projecte educatiu validat per l'organisme competent.
Objectius:
Observació, diagnòstic, guarda i educació en l'atenció immediata i transitòria en les situacions d'urgència dels menors en alt risc social.
Funcions:
Guarda i educació.
Acolliment i convivència.
Descans i lleure.
Higiene.
Atenció psicològica, social i educativa.
Observació, avaluació i proposta de mesura.
Destinataris: infants i adolescents en alt risc social.
Personal: han de disposar d'un responsable sanitari, d'un equip multiprofessional amb titulació idònia en els àmbits psicològic, pedagògic i social i de personal d'atenció directa format per educadors socials amb una ràtio no inferior al 0,20 que es veurà incrementada fins al 0,33 en el cas d'infants de 0 a 3 anys.
2.1.3 Serveis de centres residencials d'acció educativa.
Modalitats:
a) Centres residencials.
Definició: són serveis residencials d'acolliment, per a la guarda i educació dels seus usuaris, mentre no poden retornar amb la seva família o se'ls troba una família acollidora.
Tots els centres residencials d'acció educativa comptaran amb un projecte educatiu validat per l'organisme competent.
Objectius:
Guarda i educació
Funcions:
Acolliment i convivència.
Allotjament i menjador.
Descans i lleure.
Higiene.
Atenció psicològica, social i educativa.
Destinataris: infants i adolescents en règim de guarda o tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància.
Els centres residencials d'acció educativa podran especialitzar-se en funció de les franges d'edat que s'especifica a continuació:
Centres per a nadons i primera infància: són centres per a menors de 0 a 3 anys. Disposaran d'una ràtio educador social/menor-resident no inferior a 0,25.
Centres per a infants i preadolescents: són centres per a menors de 4 a 12 anys. Disposaran d'una ràtio educador social/menor-resident no inferior a 0,10.
Centres per a adolescents: són centres per a menors de 13 a 16 anys. Disposaran d'una ràtio educador social/menor-resident no inferior a 0,10.
Centres per a joves: són centres per a menors de 16 a 18 anys. Disposaran d'una ràtio educador social/menor-resident no inferior a 0,10.
Centres verticals: són aquells centres que acullin menors de franges d'edats molt diverses, en atenció a la problemàtica que presenten els acolliments institucionals de grups de germans. Disposaran d'una ràtio de personal adaptada al nombre i edat dels menors residents.
b) Llars funcionals.
Definició: són serveis consistents en acolliments simples d'infants i/o adolescents amb un màxim de 8 usuaris llevat que aquests siguin germans.
Objectius:
Guarda i educació.
Funcions:
Acolliment i convivència.
Allotjament i menjador.
Descans i lleure.
Higiene.
Atenció psicològica, social i educativa.
Destinataris: infants i adolescents en règim de guarda o de tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància.
Personal: la persona o família acollidora degudament validada amb el suport d'un educador social.
c) Pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys.
Definició: són habitatges (pis-assistit i/o comunitats de joves) que oferiran un servei de caràcter assistencial i educatiu per a joves entre 16 i 18 anys, per als quals es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per assolir la majoria d'edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social, tot i mantenint-se la tutela i control per part de l'entitat pública de protecció de menors.
Objectius:
Guarda, educació i preparació per a la vida autònoma.
Funcions:
Preparar el desinternament d'aquests menors d'una forma gradual i progressiva, a través d'un pla de treball individual que permeti desenvolupar les seves potencialitats vers la seva plena autonomia en arribar a la majoria d'edat.
Destinataris: adolescents entre 16 i 18 anys que han estat en centres d'acció educativa de la Direcció General d'Atenció a la Infància.
Personal: educadors socials. Es procurarà que aquests habitatges siguin de règim d'autogestió, tot rebent el suport extern d'un educador i si cal el suport tècnic d'un psicòleg i/o assistent social.
2.1.4  Serveis residencials d’estada limitada per a dones maltractades
Modalitats:
a) Cases d’acolliment
Definició: Són serveis residencials tendents a suplir temporalment la llar familiar i proporcionar una atenció integral a les seves destinatàries.
Objectius:
Acolliment residencial temporal.
Proporcionar una atenció integral a les seves necessitats.
Funcions:
Atenció social i psicològica.
Assessorament jurídic.
Acolliment i convivència.
Allotjament i menjador.
Descans i lleure.
Higiene.
Destinataris: dones que hagin sofert agressions en el seu entorn familiar i als seus fills menors.
Personal: han de tenir cobert el suport social, psicològic i l’assessorament jurídic.
b) Pisos amb suport
Definició: són habitatges que ofereixen la substitució de la llar, amb caràcter temporal, com a continuació del procés iniciat en les cases d’acolliment d’estada limitada.
Objectius:
Acolliment temporal.
Continuar amb el pla de treball iniciat a les cases d’acollida.
Facilitar la integració sociolaboral.
Funcions:
Suport personal i social.
Acolliment i convivència.
Allotjament.
Descans i lleure.
Destinataris: dones que hagin sofert agressions en el seu entorn familiar i als seus fills menors que surtin de les cases d’acollida.
Personal: han de disposar de la cobertura del suport personal i social extern.
2.1.5 Serveis d'integració familiar.
Definició: són serveis de mediació que tenen com a finalitat la integració dels infants i adolescents, en una persona o família.
Aquest servei pot ser realitzat per l'organisme públic competent en matèria de protecció de menors o per entitats col·laboradores públiques, o privades sense ànim de lucre degudament acreditades.
Objectius:
Promoció de l'acolliment familiar i l'acolliment de l'adopció.
Funcions:
L'estudi, la valoració i la preparació de famílies que hagin sol·licitat un acolliment familiar o una adopció.
La recerca de famílies acollidores o adoptives per al menor proposat.
L'acoblament del menor en la família acollidora mitjançant l'equip especialitzat.
El seguiment posterior del menor d'acord amb les directrius de l'òrgan competent.
La formació de les famílies acollidores.
La promoció de l'acolliment i/o de l'adopció.
La col·laboració en la gestió del finançament del servei prestat per famílies acollidores en la forma en què s'estableixi mitjançant conveni.
Altres funcions que puguin ser encomanades per conveni per la Direcció General d'Atenció a la Infància, d'acord amb l'objecte i en el marc de la normativa vigent.
Destinataris: infants i adolescents en règim de guarda o tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància.
Personal: comptar amb equips tècnics multiprofessionals formats, com a mínim, per un psicòleg o psicopedagog, un assistent social o diplomat en treball social i, si s'escau, un educador social. Un d'aquests professionals exercirà les funcions de responsable-coordinador.
2.2 Àrea d'actuació Atenció a persones amb disminució.
2.2.1 Servei de suport a la integració laboral.
Definició: serveis de suport de caràcter intern o extern a un centre especial de treball que tenen per objecte l'adaptació a l'entorn laboral en particular, i a l'entorn cívic en general, dels seus destinataris mitjançant la intervenció d'un equip multiprofessional.
Objectius:
Aconseguir la integració laboral dels seus destinataris de forma que aquesta potenciï l'assoliment de la màxima integració social.
Funcions:
Propostes d'adaptació del lloc de treball i al lloc de treball.
Definició d'objectius productius i laborals.
Suport personal.
Relacions humanes generades a l'entorn del lloc de treball.
Aprenentatge i promoció professional.
Creació d'hàbits laborals i relacionals.
Propostes de mesures de rehabilitació professionals.
Altres d'adequades a la finalitat del servei.
Destinataris: persones amb disminució en edat laboral.
Personal: Disposar de cobertura en el camp psicopedagògic i de treball social i monitors de suport necessaris per al nombre de persones ateses.
2.2.2 Serveis d'atenció precoç.
Definició: serveis que incideixen en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los.
Objectius:
Prevenció, detecció, diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l'infant en procés de creixement i de les situacions de risc social i biològic que puguin alterar aquest procés.
Funcions:
Realitzar el diagnòstic funcional, sindròmic i etiològic del desenvolupament dels casos que li pertoquin per sector.
Elaboració d'informes funcionals i descriptius de la realitat de l'infant.
Establir l'atenció integral, fent la intervenció terapèutica interdisciplinària a l'infant i al seu entorn quan aquesta atenció es realitza a la seu dels centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, o en la llar familiar.
Orientar a les famílies, fent l'assessorament i suport als pares o tutors en els continguts que li siguin propis.
Suport als processos de socialització i participació o col·laboració en la sensibilització respecte la integració.
Col·laboració amb els professionals de les escoles infantils i parvularis on estiguin escolaritzats els infants.
Col·laborar amb tots els serveis sanitaris, educatius i socials que desenvolupin tasques de prevenció i detecció precoç de la població infantil amb trastorns del desenvolupament o amb risc de patir-los.
Destinataris: infants amb trastorns en el desenvolupament o risc de patir-los, menors de 4 anys, o fins a 6 anys sempre que se'n dictamini la necessitat.
Personal: disposar de professionals amb especialització en desenvolupament infantil i atenció precoç, que cobreixin les àrees bio-psico-socials, en nombre suficient segons el sector de la població assignat.
2.2.3 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb disminució.
Modalitats:
a) Servei de teràpia ocupacional.
b) Servei ocupacionals d'inserció.
Definició: serveis adreçats a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració.
Objectius:
Aconseguir la potenciació i manteniment de les capacitats de les persones ateses en relació a l'obtenció de la seva màxima integració social i laboral, si s'escau.
Funcions:
D'acord amb cadascuna de les modalitats del servei, les funcions respectives seran:
a) Servei de teràpia ocupacional Ajustament personal.
Ocupació terapèutica.
b) Servei ocupacionals d'inserció Ajustament personal i social.
Activitats prelaborals.
Destinataris: persones amb disminució en edat laboral que no hagin pogut assolir la seva integració en l'àmbit del treball.
Personal: disposar de cobertura en el camp psicopedagògic i de treball social, monitors ocupacionals i personal auxiliar necessaris per el nombre de persones ateses.
2.2.4 Habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució.
Modalitats:
a) Llars amb servei de suport.
Definició: són serveis que es desenvolupen en l'estructura física d'un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual de les persones que l'habiten quan les seves circumstàncies personals, socials i familiars ho facin aconsellable.
Objectius:
Afavorir la màxima independència i autonomia personal i social.
Constituir el domicili habitual.
Afavorir la vida comunitària.
Funcions:
Allotjament.
Acolliment i convivència.
Suport personal i domèstic bàsic.
Destinataris: persones amb disminució que tinguin capacitat i autonomia suficient per organitzar les activitats de la vida diària, però que per causa de la seva disminució, necessiten un suport tècnic, personal o comunitari per a la seva efectiva realització.
Personal: el personal necessari que de forma periòdica faci la supervisió i millora de les tasques ordinàries de la llar.
El suport personal bàsic podrà ser realitzat pels serveis socials d'atenció primària o especialitzada.
b) Llar residència.
Definició: serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb disminució que precisen d'una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa disminució, per manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.
Objectius:
Atenció global a les persones ateses.
Constituir el domicili habitual.
Rehabilitació-habilitació.
Funcions:
Allotjament.
Acolliment i convivència.
Manutenció.
Atenció personal.
Higiene personal.
Relacions interpersonals i integració social.
Hàbits d'autonomia.
Descans i lleure.
Destinataris: persones amb disminució que necessiten de forma permanent o temporal supervisió i/o ajuda per a les activitats de la vida diària.
Personal: el necessari per al funcionament de la llar i l'atenció de les necessitats personals dels usuaris.
2.2.5 Serveis de transport adaptat.
Definició: servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb disminució consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de disminució dels possibles usuaris per tal de possibilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir la seva integració.
Objectius:
Facilitar l'accés als serveis socials.
Funcions:
Trasllat de persones amb disminució als serveis socials.
Destinataris: persones amb disminució usuàries dels serveis socials especialitzats.
Personal i mitjà: disposar del personal necessari pel servei. Els vehicles utilitzats per a la prestació de transport adaptat hauran de complir en tot moment la normativa tècnica específica aplicable.
2.2.6 Serveis de valoració i orientació.
Servei d'orientació.
Definició: servei on l'usuari s'adreça, derivat generalment pels serveis socials d'atenció primària, per rebre orientació especialitzada en atenció a les seves característiques i necessitats.
Objectius:
Donar informació-orientació especialitzada a les persones que s'adrecen al servei, mitjançant centres de referència.
Funcions:
Adreçar al Servei de Valoració a les persones que ho sol·licitin o que ho necessitin.
Coordinació amb altres serveis socials d'atenció primària o especialitzats.
Donar a conèixer a l'usuari, a la seva família o al seu representant legal les possibilitats d'accés a altres serveis socials.
Valoració de la idoneïtat d'una persona respecte a la demanda d'equipament.
Disposar de dades suficients per poder planificar i per tenir un coneixement sobre les demandes.
Destinataris: tota la població resident a Catalunya, especialment les persones que pateixen una disminució psíquica, física i/o sensorial, les seves famílies o els seus representants legals, que puguin ser subjectes de gaudiment de serveis socials especialitzats, prestacions, etc.
Personal: disposar de personal especialitzat en treball social i/o altre personal tècnic coneixedor de l'àmbit i dels recursos existents i tenir el suport administratiu necessari per realitzar la seva tasca.
Servei de Valoració.
Definició: serveis que es presten mitjançant la intervenció dels equips multiprofessionals de Valoració i Orientació de persones disminuïdes (EVO), que tenen per finalitat emetre dictàmens tecnicofacultatius de les circumstàncies físiques, mentals i socials de les persones que ho necessitin a efectes de la declaració de beneficiari de les prestacions econòmiques o de serveis, que puguin correspondre a les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials.
Objectius:
Valoració pel reconeixement de la condició legal de persona amb disminució i per a l'accés a altres prestacions.
Funcions:
Emetre els dictàmens tecnicofacultatius que es derivin del reconeixement de la condició legal de persona amb disminució i tots els dictàmens perceptius necessaris per altres prestacions.
Destinataris: persones que presentin disminucions físiques, psíquiques i sensorials.
Personal: disposar d'un equip multiprofessional de valoració format per metge, psicòleg, diplomat en treball social amb el suport administratiu necessari.
2.2.7 Serveis de centres de dia d'atenció especialitzada per a persones amb disminució.
Definició: serveis d'acolliment diürn que presten atenció especialitzada a persones amb greus disminucions.
Objectius:
Atenció individual de les persones amb greus disminucions.
Aconseguir el màxim grau d'autonomia personal i social.
Integració social.
Afavorir el manteniment en el domicili.
Donar suport a la família.
Rehabilitació-habilitació.
Funcions:
Dur a terme els programes i tractaments individuals i desenvolupar les activitats del grup.
Atenció a les activitats de la vida diària.
Acolliment i convivència.
Destinataris: persones amb greus disminucions que per causa del seu alt grau d'afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa general del sistema educatiu.
Personal: disposar del personal tècnic i d'atenció directa suficient per donar resposta a les necessitats globals de les persones ateses.
2.2.8 Serveis de centres residencials per a persones amb disminució.
Definició: serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb disminució amb un alt grau d'afectació.
Objectius:
Substituir la llar.
Atendre de forma integral per tal de garantir una bona qualitat de vida.
Funcions:
Establir i aplicar un programa de suport personal i social, per tal de cobrir les necessitats personals i globals de la persona amb disminució.
Garantir l'assistència mèdica i sanitària.
Suport psicològic i social.
Allotjament.
Acolliment i convivència.
Manutenció.
Atenció personal.
Higiene personal.
Relacions interpersonals i integració social.
Hàbits d'autonomia.
Descans i lleure.
Rehabilitació-habilitació.
Destinataris: persones amb greus disminucions, que per causa del seu alt grau d'afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable el seu ingrés temporal o permanent en un centre d'aquestes característiques.
Personal: disposar del personal tècnic i d'atenció directa suficient per donar resposta a les necessitats globals de les persones ateses. Disposar del personal necessari per a les tasques d'allotjament i manutenció.
2.3 Àrea d'actuació Atenció a la gent gran.
2.3.1  Serveis de centres de dia per a gent gran
Definició: són serveis d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències, els quals es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d’activitats diürnes d’una residència.
Objectius:
Facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència.
Afavorir la recuperació i manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
Mantenir l’acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sociofamiliar.
Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
Funcions:
Acolliment i convivència.
Manutenció.
Atenció personal en les activitats de la vida diària.
Readaptació funcional i social.
Dinamització sociocultural.
Suport familiar.
Garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut.
Funcions opcionals:
Perruqueria.
Bugaderia.
Podologia.
Transport.
Atenció en caps de setmana i festius, en cas de necessitat.
Destinataris: persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.
Personal: han de disposar d’un responsable de la direcció tècnica del servei i de personal d’atenció directa en una proporció no inferior al 0,15, garantint l’atenció directa continuada durant les hores que es presta el servei.
2.3.2  Serveis de centres residencials per a gent gran
Modalitats:
a) Servei de llar residència.
Definició: serveis d’acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a persones grans que vulguin ingressar-hi.
Objectius:
Facilitar un entorn substitutori de la llar.
Funcions:
Allotjament.
Manutenció.
Acolliment i convivència.
Suport personal.
Destinataris: persones grans amb un grau d’autonomia suficient per les activitats de la vida diària, que requereixen determinat nivell d’organització i suport personal.
Personal: han de disposar d’un responsable de la direcció tècnica del servei i de personal suficient per a la prestació adequada de les funcions esmentades, en una proporció persona/atès no inferior al 0,25.
b) Servei de residència assistida.
Definició: serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
Objectius:
Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència.
Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
Funcions:
Allotjament.
Manutenció.
Acolliment i convivència.
Atenció personal en les activitats de la vida diària.
Hàbits d’autonomia.
Dinamització sociocultural.
Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
Bugaderia i repàs de la roba.
Higiene personal.
Suport social.
Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions de la família de l’usuari i el seu entorn. "Garantir l’assistència sanitària.
Destinataris: persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió i que les seves circumstàncies sociofamiliars requereixin la substitució de la llar.
Personal: han de disposar d’un responsable de la direcció tècnica del servei. L’absència física puntual del responsable de la direcció haurà d’estar coberta per una persona que el substitueixi.
També disposaran de personal d’atenció directa en una proporció persona/atès no inferior al 0,25, garantint en tot moment la presencia continuada d’aquest tipus de personal en nombre suficient segons les necessitats de les persones ateses. Tanmateix hauran de disposar de personal d’atenció indirecta en una proporció persona/atès no inferior al 0,10. Es considerarà personal d’atenció indirecta el de manteniment, neteja, cuina, bugaderia, administració i la proporció de funcions d’altre personal que quedi acreditat.
En horari nocturn, el personal d’atenció serà d’una persona fins a 35 residents, a més d’una altra localitzable; de 36 fins a 80 residents, dues persones; de 81 fins a 110 residents, dues persones, a més d’una altra de localitzable; de 111 fins a 150 residents, tres persones; a partir de 151, tres persones més una altra per cada 50 residents o fracció.
2.3.3 Habitatges tutelats per a gent gran.
Definició: són establiments que es componen d'un conjunt d'habitatges, reduïts o complets, en número variable i amb estances d'ús comú. Ofereixen un servei d'acolliment alternatiu a persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre en la pròpia llar.
Objectius:
Dotar a les persones grans d'un habitatge adequat i practicable d'acord amb la normativa vigent de barreres arquitectòniques.
Afavorir la màxima independència personal.
Constituir el domicili habitual dels usuaris.
Afavorir la vida comunitària i la integració social.
Funcions:
Allotjament.
Suport personal.
Complementàriament es poden oferir serveis com: bugaderia, higiene de l'habitatge i altres.
El suport personal bàsic serà realitzat pels Serveis Socials d'Atenció Primària quan l'habitatge formi part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.
Destinataris: persona gran, mentre sigui capaç de participar en el manteniment i cura de la llar, així com també el seu cònjuge o parella i persones que en depenguin amb la condició legal de disminuït.
Personal: s'haurà de disposar, com a mínim, d'un conserge les 24 hores del dia, i/o servei de teleassistència nocturna i un professional de treball social per a les admissions, seguiment i recerca de recursos, en coordinació amb la xarxa d'atenció primària.
Garanties: com que es tracta d'un servei substitutori de la llar, seran d'aplicació als usuaris les mateixes garanties que s'estableixen pels usuaris dels serveis residencials.
2.4 Àrea d'actuació Atenció a toxicòmans.
2.4.1  Serveis de centres de dia d’atenció a toxicòmans.
Definició: serveis d’acolliment diürn que desenvolupen activitats d’inserció social complementàries als processos de tractament terapèutic, desenvolupen programes de caire ocupacional, d’ensenyament pro-laboral i laboral, i d’adquisició d’hàbits i responsabilitats.
Objectius:
Inserció social.
Ensenyament ocupacional, prolaboral i laboral.
Adquisició d’hàbits i responsabilitats.
Funcions:
Rehabilitació psicosocial.
Integració social.
Activitats ocupacionals.
Formació prelaboral i laboral.
Adquisició d’hàbits i responsabilitats.
Destinataris: persones amb dependència de l’alcohol o d’altres drogodependències que segueixen un tractament terapèutic en un centre autoritzat i que tenen dificultat per utilitzar els recursos normalitzats d’integració social.
Personal: disposar del personal d’atenció directa, que inclou el responsable o coordinador del centre, en una ràtio no inferior al 0.10. El personal d’atenció directa ha de ser professional de l’àmbit social amb funcions d’educador. El responsable o coordinador ha de tenir titulació superior o mitjana en l’àmbit sanitari, psicològic, pedagògic o social i podrà compartir aquesta tasca amb la d’educador. El suport social, psicològic i mèdic es realitzarà de forma directa per part de l’entitat o bé de forma externa per part dels CAS de referència.
2.4.2  Serveis residencials d’atenció a toxicòmans.
Definició: serveis d’acolliment residencial que, amb caràcter transitori, procurant un règim d’autogestió com a eina socialitzadora, proporcionen a les persones amb dependència de l’alcohol i d’altres drogodependents en el seu procés de rehabilitació, l’acolliment, la cura i la vida comunitària per tal de facilitar la seva integració social.
Objectius:
Substituir la llar de forma transitòria.
Garantir el seguiment de rehabilitació terapèutica.
Facilitar la integració social.
Funcions:
Acolliment i convivència.
Allotjament.
Higiene.
Descans i lleure.
Integració en el procés de rehabilitació de drogodependents.
Garantir el seguiment terapèutic.
Destinataris: persones amb dependència de l’alcohol o d’altres drogodependències en procés de reinserció social amb seguiment des d’un centre referencial autoritzat de tractament, amb necessitats residencials i amb mancances de suport social o familiar necessaris. Els usuaris col·laboraran en les tasques de manteniment de la llar sempre que estigui previst en el reglament de règim interior.
Personal: disposar del personal d’atenció directa, que inclou el responsable o coordinador del centre, de forma constant mentre es presti el servei. Aquest personal ha de ser professional de l’àmbit social amb funcions d’educador. El responsable o coordinador ha de tenir titulació superior o mitja en l’àmbit sanitari, psicològic, pedagògic o social i podrà compartir aquesta tasca amb la d’educador. El suport social, psicològic i mèdic es realitzarà de forma directa per part de l’entitat o bé de forma externa per part del CAS de referència.
2.5 Serveis de suport.
2.5.1 Serveis tutela.
Definició: serveis duts a terme per persones jurídiques sense ànim de lucre, dedicades a la protecció de les persones incapacitades.
Objectius:
Vetllar per la protecció integral de la persona tutelada, tant pel que fa a la seva persona com al seu patrimoni d'acord amb el previst a la sentència d'incapacitació.
Funcions:
Les establertes a la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i les institucions tutelars.
Destinataris: persones incapacitades.
Personal: disposar del personal necessari perquè es puguin dur a terme adequadament les funcions de tutela.
2.5.2 Serveis de suport social a la prestació sociosanitària.
Definició: actuacions d'atenció social en coordinació amb els serveis sociosanitaris.
Objectius:
Suport social a l'atenció sociosanitària per tal d'aconseguir una atenció integral.
Destinataris: col·lectius que rebin atenció sociosanitària.
Personal: disposar del personal necessari per a les funcions d'atenció social.
Per a la inscripció d'aquests serveis en el Registre d'entitats i establiments de serveis socials serà necessari l'informe previ de l'òrgan competent.
2.5.3 Serveis d'adopció internacional.
Definició: són serveis de suport destinats a la gestió i mediació per a l'adopció de menors en l'àmbit internacional.
Aquest servei pot ser realitzat per l'organisme públic competent en matèria de protecció de menors o per entitats col·laboradores públiques o privades sense ànim de lucre que obtinguin la corresponent acreditació.
Objectiu: promoció i gestió en l'adopció internacional.
Funcions:
Informar i assessorar els sol·licitants d'adopcions internacionals.
Desenvolupar activitats de preparació i formació per a l'adopció internacional orientades a persones que estan tramitant l'adopció.
Gestionar i tramitar la documentació de l'expedient d'adopció internacional i realitzar les funcions i actuacions necessàries en el país d'origen del menor així com les complementàries prèvies i posteriors a la constitució de l'adopció, d'acord amb les disposicions reglamentàries vigents.
Personal: cada servei haurà de comptar amb un equip multiprofessional format com a mínim per un llicenciat en dret, un psicòleg o psicopedagog i un treballador social.
2.5.4 Pisos assistits per a joves majors de 18 anys.
Definició: són habitatges (pis-assistit, residències d'estada limitada i comunitats de joves) destinats a joves sense recursos propis, ni familiars, en especial a joves que en arribar a la majoria d'edat surten de les institucions on han estat acollits.
Objectius:
Prestar un servei de caràcter assistencial.
Funcions:
Servir de pont entre el recurs institucional i la plena autonomia personal.
Oferir una alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o en greu dificultat.
Oferir un acompanyament educatiu durant el procés d'assoliment de l'autonomia personal.
Potenciar una educació integral dels joves pel que fa a la dimensió personal, relacional, laboral i formativa.
Destinataris:
Joves a partir de 18 anys:
a) Que no tinguin recursos propis per assolir una autonomia global personal.
b) Que a partir d'un consentiment i compromís exprés mostrin una clara motivació, responsabilitat, voluntarietat i capacitat d'esforç per la seva plena inserció sociocultural.
Personal: educadors socials. Es procurarà que aquests habitatges siguin de règim d'autogestió, tot rebent el suport extern d'un educador social i, si cal, el suport tècnic d'un psicòleg i/o assistent social.
2.5.5 Altres serveis de suport social a l'atenció primària i especialitzada.
Definició: activitats organitzades que, tenint la naturalesa de serveis socials, poden complementar altres serveis tipificats.
2.6 Altres serveis.
2.6.1 Casals.
Definició: centres d'acolliment, esbarjo i convivència per a persones o col·lectius:
a) [No vigent]
b) Casals per a altres col·lectius que per les seves característiques siguin aconsellables.
Objectius:
Aconseguir l'acolliment, esbarjo i la convivència per a la màxima integració social.
Funcions:
Informació i acollida.
Activitats socioculturals i de lleure.
Altres complementaris.
Destinataris: persones que per les seves característiques puguin fer-ne ús.
Personal: pot ser gestionat pels mateixos usuaris i pot disposar d'animador sociocultural o altre personal.
2.6.2 Servei de família d'acollida per a gent gran.
Definició: servei d'acolliment de persones grans, en el domicili d'una persona o família, que no tinguin relació de parentiu, garantint la convivència mútua, la salut, la seguretat i el benestar físic i psíquic.
Objectius:
Evitar o retardar la institucionalització.
Mantenir a la persona gran en el seu entorn habitual i en un entorn normalitzat de caràcter familiar.
Fomentar la solidaritat intergeneracional i l'ajuda mútua de persones alienes.
Integrar socialment i fomentar la participació de la persona gran a l'entorn.
Major independència a la vida de la persona gran.
Evitar solitud.
Establir un règim d'autorització i de garanties i un sistema de promoció pública.
Constituir el domicili habitual.
Funcions:
Acolliment i convivència.
Assistència a les activitats de la vida diària.
Benestar físic, psíquic i social.
Comunicació.
Utilització de tot l'habitatge.
Habitació pròpia.
Neteja.
Destinataris: persones majors de 65 anys amb dificultats per a les activitats de la vida diària i amb una problemàtica social-familiar específica de manca de mitjans materials o desemparament que no puguin romandre en el seu habitatge habitual.
Família acollidora: persona o família amb aptitud per a la convivència i el tracte amb les persones grans, amb suficient coneixement i destresa, que vulguin acollir a casa seva una persona gran per atendre-la.
Reglamentàriament es regularan els requisits de les persones grans, contracte, ajut econòmic, formació a la família acollidora, modificació de les condicions físiques de l'habitatge, absències, número màxim de persones grans, etc.
2.6.3 Serveis per temps lliure per a persones amb disminució.
Definició: serveis dedicats a fer activitats de temps lliure per a persones amb disminució, promoguts per entitats jurídiques.
Objectius: potenciar la integració social de les persones amb disminució per mitjà de la promoció d'activitats de caràcter cultural, convivencial, d'esplai, de vacances, etc.
Funcions:
Informació, orientació i suport en aquest àmbit.
Activitats socioculturals, recreatives, de lleure i de manteniment.
Captació de voluntariat en aquest àmbit.
Sensibilització, promoció i suport personal i social.
Altres complementaris.
Destinataris: persones amb disminució.
Personal: disposar del personal tècnic adequat en l'àmbit de lleure, amb l'objectiu d'aconseguir les finalitats descrites.
2.6.4 Altres.
Es podran autoritzar serveis de caràcter experimental i no enquadrables en cap dels serveis descrits als apartats anteriors. En aquests casos, el contingut mínim de la prestació s'haurà de justificar en cada cas, per part de l'entitat titular, especificant la necessitat del servei, la població destinatària, programes a desenvolupar i recursos necessaris, tant personals com materials.
Altres versions d'aquest precepte