Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2988, pàg. 12942, de 5.10.1999).

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació

  • Núm. del document 134/1999

  • Data del document 18/05/1999

  • Data de publicació 19/05/1999

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2892

TEXT PUBLICAT

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

La Generalitat de Catalunya disposa de competència en matèria de seguretat pública i seguretat ciutadana, d’acord amb l’article 149.1.29 de la Constitució, l’article 13 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i els articles 37 i següents de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat.

La Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, en la seva disposició addicional 1 realitza un reconeixement exprés de la competència de les comunitats autònomes amb títols competencials per a la protecció de les persones i els béns i per al manteniment de l’ordre públic, per establir les normes que regulin l’ús de videocàmeres per part de les seves forces policials i de les policies locals del seu territori.

Dins aquest marc normatiu, el present Decret regula l’autorització i l’ús de càmeres i altres dispositius per captar i gravar imatges i sons en llocs públics, així com la seva utilització posterior pel que fa al registre, la custòdia i la destinació de les gravacions obtingudes amb aquells aparells.

El Decret recull l’existència d’una única comissió de control dels dispositius de videovigilància per a la instal·lació de videocàmeres per part de qualsevol cos policial que actuï en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per tal d’evitar duplicitats i assolir un major grau de seguretat jurídica.

Així mateix aquesta disposició estableix determinades garanties per a la salvaguarda dels drets fonamentals que es poden veure afectats per l’ús d’aquests instruments de control i molt especialment els drets a la intimitat i a la pròpia imatge, per la qual cosa s’ha regulat acuradament el dret dels ciutadans d’accés i cancel·lació de les gravacions.

Tenint en compte el que s’ha exposat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit

1.1  Aquest Decret regula la utilització per part de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i de les policies locals de Catalunya de càmeres i altres dispositius per captar i gravar imatges i sons en llocs públics, així com la seva utilització posterior, amb la finalitat de garantir la seguretat pública i respectar el dret a la intimitat dels ciutadans, i el funcionament i la composició de la comissió que preveuen la disposició addicional 1 i l’article 3 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost.

1.2  El tractament posterior de les imatges i dels sons gravats es regirà per la legislació sobre protecció de dades en tot el que no reguli específicament aquest Decret.

1.3  La present disposició no serà d’aplicació a les càmeres fixes que necessiten instal·lar la policia de la Generalitat o les policies locals en immobles, dependències o instal·lacions pròpies o adscrites al compliment de les seves funcions, sempre que aquestes càmeres estiguin exclusivament destinades a garantir la seguretat i protecció interior o exterior d’aquestes dependències.

Article 2

Principis generals d’actuació

2.1  De conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, les actuacions que regula aquesta disposició es realitzaran d’acord amb el principi de proporcionalitat, que exigeix una adequació de la utilització dels mitjans emprats a les finalitats previstes i que la gravació d’imatges i de sons sigui estrictament la necessària per complir aquestes finalitats.

2.2  En virtut d’aquest principi, l’ús dels dispositius fixos requereix l’existència d’un risc raonable per a la seguretat pública, i l’ús dels equips mòbils, d’un perill cert i concret per a aquesta.

2.3  Els dispositius i els equips l’ús dels quals regula aquesta disposició no es podran utilitzar per captar o gravar imatges i sons de l’interior dels habitatges ni dels seus vestíbuls, llevat que hi hagi el consentiment dels seus titulars o una autorització judicial, o bé en el cas de delicte flagrant.

La utilització de càmeres mòbils per gravar l’entrada dels habitatges solament serà justificable quan calgui prevenir la comissió de delictes o infraccions administratives en relació amb la seguretat pública, amb la finalitat d’assegurar la convivència ciutadana, l’eradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i els espais públics.

2.4  Tampoc no es podran utilitzar amb la finalitat d’observar la intimitat de les persones o de captar les converses que aquestes mantinguin privadament als llocs públics susceptibles de gravació, llevat que hi hagi una autorització judicial. Des del moment que el responsable d’operació de gravació i els seus superiors tinguin coneixement que el seu resultat serà el que s’indica a l’apartat anterior ordenaran que aquesta cessi immediatament, i n’acordaran la destrucció i estendran l’acta corresponent.

Capítol 2

De la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància

Article 3

Creació i composició de la Comissió

3.1  Es crea la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya, com a òrgan consultiu i de control d’aquesta matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans.

3.2  La Comissió es regirà per les normes que conté aquest Decret, el seu reglament intern, aprovat pel Govern de la Generalitat a proposta d’aquesta, i supletòriament per les normes de procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat.

3.3  La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància està integrada pels següents membres:

a) President: el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

b) El fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

c) Dos vocals, designats pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Governació, per un període de quatre anys.

d) Dos vocals designats pel Govern de la Generalitat, a proposta de les entitats associatives dels municipis de Catalunya, per un període de quatre anys.

e) Dos vocals, designats per l’Administració general de l’Estat, per un període de quatre anys, en el supòsit que la Comissió sigui única.

Com a secretari de la Comissió actuarà, amb veu però sense vot, un funcionari del Departament de Governació nomenat pel seu conseller, sens perjudici del que estableixi el corresponent conveni.

3.4  Els membres suplents de la Comissió els designarà cadascuna de les categories dels membres titulars, en les mateixes condicions i en el mateix nombre.

3.5  Les assistències dels membres a les sessions de la Comissió meritaran les indemnitzacions que siguin procedents de conformitat amb la normativa vigent sobre indemnitzacions.

Article 4

Funcions de la Comissió

4.1  La Comissió, que podrà ser única en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a la instal·lació de videocàmeres per part de qualsevol de les forces i cossos de seguretat que actuïn en el seu territori, exercirà les següents funcions:

a) Emetre informe previ i amb caràcter preceptiu sobre l’autorització dels dispositius fixos de gravació que sol·licitin la policia de la Generalitat, les policies locals de Catalunya i, si s’escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat que actuïn en el territori de la Comunitat Autònoma.

b) Dictaminar sobre l’ús dels equips mòbils de gravació per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals, a requeriment del director general de Seguretat Ciutadana i dels alcaldes, o bé a iniciativa pròpia acordada per majoria absoluta dels seus membres, i després d’haver examinat les imatges i els sons gravats.

c) Dictaminar, si s’escau, sobre l’ús fet pels cossos i forces de seguretat de l’Estat dels equips mòbils de gravació en els termes que fixa la legislació estatal.

d) Ser informada amb periodicitat quinzenal de la utilització i, si s’escau, de les gravacions efectuades amb càmeres mòbils.

e) Requerir de les autoritats administratives i policials responsables la documentació i informació que consideri necessària per a l’exercici de les seves funcions.

f) Rebre informe motivat sobre la utilització de videocàmeres mòbils en casos excepcionals d’urgència màxima o impossibilitat d’obtenir a temps l’autorització corresponent.

g) Rebre la resolució motivada d’autorització d’utilització de videocàmeres mòbils on no n’hi hagi instal·lades de fixes.

h) Les altres funcions que li atribueixi la legislació vigent.

4.2  Per al compliment de les seves funcions, la Comissió pot reclamar en qualsevol moment el suport original de les gravacions realitzades mitjançant dispositius fixos i equips mòbils.

Article 5

Règim aplicable als membres de la Comissió

5.1  Els membres de la Comissió gaudeixen d’independència en l’exercici de les seves funcions. Cessen en el seu càrrec perquè hagi transcorregut el període de mandat, per dimissió, per incórrer en causa d’incompatibilitat, per condemna penal per delicte dolós i per negligència greu en l’exercici de les seves funcions, apreciada per dues terceres parts dels membres de la Comissió.

5.2  No poden ser designats vocals de la Comissió els parlamentaris estatals o autonòmics, els membres del Govern i alts càrrecs de l’Administració estatal i autonòmica, i els membres electes de les corporacions locals.

Aquestes circumstàncies són igualment causes d’incompatibilitat.

Article 6

Funcionament de la Comissió

6.1  Per a la vàlida constitució i funcionament de la Comissió als efectes de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, serà necessària la presència de la majoria dels seus membres o suplents, sempre que el nombre de membres que pertanyin a l’administració autoritzant no constitueixi majoria.

6.2  Els acords es prendran per majoria de vots dels membres presents, i en cas d’empat el president gaudeix de vot de qualitat.

Capítol 3

Règim d’autorització de dispositius fixos de gravació

Article 7

Autorització administrativa prèvia

7.1  La instal·lació amb caràcter fix i l’ús dels dispositius de gravació per part de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i de les policies locals requereix l’autorització administrativa prèvia, que atorgarà el director general de Seguretat Ciutadana.

7.2  Per tal de ser autoritzada, la sol·licitud d’instal·lació requereix l’informe previ favorable de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància que preveu l’article 3 d’aquest Decret, d’acord amb el procediment que regula l’article següent.

Article 8

Procediment

8.1  El responsable de la policia de la Generalitat que determini el director general de Seguretat Ciutadana i l’alcalde pel que fa a les instal·lacions de la policia local al seu municipi estan legitimats per sol·licitar la instal·lació de videocàmeres fixes o qualsevol altre mitjà tècnic de caràcter anàleg.

8.2  El responsable de la policia de la Generalitat o els alcaldes adreçaran la corresponent sol·licitud al director general de Seguretat Ciutadana. La sol·licitud, que haurà de ser motivada, s’acompanyarà amb la documentació que justifiqui suficientment els objectius i la necessitat de la instal·lació de les videocàmeres fixes, la identificació del sol·licitant, la localització de l’àmbit físic susceptible de ser gravat, les especificacions tècniques dels dispositius, la qualificació tècnica de les persones encarregades de l’explotació del sistema de tractament de les gravacions, el període de temps en què es pretenguin efectuar aquestes gravacions i qualsevol altra qüestió sobre la qual a la resolució calgui pronunciar-se.

Mitjançant una ordre del conseller de Governació es podrà precisar la documentació que serà exigible amb caràcter necessari.

8.3  El director general de Seguretat Ciutadana podrà requerir al sol·licitant l’esmena o ampliació de la documentació presentada de conformitat amb el que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix podrà sol·licitar tots els informes que consideri necessaris o convenients per determinar el sentit de la resolució d’autorització.

8.4  Abans que es dicti l’esmentada resolució, caldrà trametre tota la documentació que conformi l’expedient de sol·licitud a la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància, per tal que emeti el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes.

L’informe de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància haurà de ponderar, segons el principi de proporcionalitat, els objectius que en el marc de les finalitats generals que estableix l’article 10 addueix l’òrgan peticionari per justificar la instal·lació, i també les circumstàncies i condicions concretes amb les quals es pretén realitzar, amb els drets dels ciutadans que es puguin veure afectats.

8.5  L’informe de la Comissió haurà de ser motivat quan es tracti d’un de negatiu o bé, encara que sigui positiu, quan s’imposin limitacions o restriccions a la instal·lació de videocàmeres.

8.6  El fet que la Comissió no emeti l’informe en el termini màxim d’un mes no impedirà la tramitació de l’expedient d’autorització. En aquest cas l’òrgan decisori valorarà que no s’hagi emès l’informe i emetrà resolució.

8.7  La sol·licitud d’instal·lació s’entendrà denegada si un cop transcorreguts tres mesos, a comptar de l’endemà de la sol·licitud, el director general de Seguretat Ciutadana no hi ha dictat resolució expressa.

8.8  Contra la resolució de la sol·licitud d’instal·lació de videocàmeres es pot interposar recurs alçada davant el conseller de Governació.

Article 9

Resolució autorització

9.1  La resolució per la qual s’autoritzi la instal·lació de dispositius fixos de videovigilància serà motivada i contindrà les condicions concretes i particulars del seu ús i les limitacions específiques que la afectin. En especial, cal precisar-hi l’àmbit físic susceptible de ser gravat, el tipus de càmera o, en general, de dispositiu, i les seves especificacions tècniques. Igualment, a la resolució d’autorització es determinaran l’òrgan al qual s’assigna el dispositiu, els òrgans responsables de la seva operació i de la custòdia de les gravacions i s’hi podran determinar la qualificació tècnica de les persones encarregades de l’explotació del sistema de tractament i qualsevol altra mesura adient per garantir el respecte de les disposicions legals vigents.

9.2  L’autorització per instal·lar un dispositiu fix de gravació s’entén atorgada pel període d’un any, llevat que a la resolució d’autorització s’estableixi una durada inferior. Abans que transcorri el període màxim d’autorització es podrà sol·licitar la seva renovació, si persisteixen els motius que la van originar.

Si aquests motius han variat i el dispositiu no es considera necessari per a la protecció de la seguretat ciutadana, l’òrgan sol·licitant haurà de comunicar-ho a l’òrgan que en va autoritzar la instal·lació per tal que procedeixi a la seva retirada.

9.3  Els propietaris i els titulars dels altres drets reals sobre els béns afectats per les instal·lacions dels dispositius que preveu aquest article estan obligats a facilitar la seva col·locació i manteniment, sens perjudici de la necessitat, si s’escau, d’obtenir una autorització judicial i les indemnitzacions que per llei els corresponguin.

9.4  La instal·lació de dispositius fixos que preveu aquest article no està sotmesa a llicència urbanística ni a cap altra autorització prèvia no establerta en aquest Decret, sens perjudici de la necessitat de respectar en altres aspectes les normatives sectorials aplicables, sempre que no impedeixin o dificultin greument les finalitats de la present disposició.

Article 10

Requisits dels dispositius fixos

10.1  Les instal·lacions fixes de videovigilància tindran com a objectiu assegurar la protecció dels edificis i les instal·lacions públiques i dels seus accessos; salvaguardar les instal·lacions útils per a la defensa nacional, en els termes que si s’escau fixi la legislació de l’Estat; detectar o constatar les infraccions a la seguretat pública; i prevenir la producció de danys a les persones i els béns, respectant el dret a la intimitat dels ciutadans.

10.2  Als dispositius fixos es podrà incorporar un mecanisme de datació de les gravacions que permeti fixar en el suport original el dia i l’hora en què es realitzen.

Article 11

Publicitat

11.1  De conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, s’haurà d’informar al públic de manera clara i permanent de l’existència de videocàmeres fixes, sense especificar el lloc concret del seu emplaçament, així com de l’autoritat responsable de la seva instal·lació, als efectes que els interessats puguin exercir el seu dret d’accés i cancel·lació de les gravacions.

11.2  Per raons d’urgència o d’interès públic valorades per l’òrgan competent es podrà utilitzar qualsevol mitjà informatiu, inclosa la publicació en diaris oficials, sempre i quan es garanteixin els principis informatius que preveu l’article 9.1  de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost.

11.3  El disseny, el format i la ubicació de les plaques o els rètols (pannells) informatius es regularan mitjançant una ordre del conseller de Governació.

Capítol 4

Videocàmeres mòbils

Article 12

Gravació amb equips mòbils

12.1  En els supòsits de desordres públics i, en general, de perill concret per a la seguretat pública, correspondrà atorgar l’autorització per a la utilització d’equips mòbils de gravació d’imatges i de sons, amb els mateixos objectius que fixa l’article 10, al director general de Seguretat Ciutadana, per iniciativa pròpia o a requeriment del comandament superior del cos o del màxim responsable de cada regió policial del cos de mossos d’esquadra, o dels alcaldes pel que fa a les policies locals dels municipis respectius.

12.2  En supòsits de màxima urgència i sempre que les circumstàncies del cas impedeixin l’obtenció a temps de l’autorització preceptiva o bé quan es tracti de vies o llocs públics on s’hagi autoritzat la instal·lació de videocàmeres fixes, el comandament superior del cos, el cap de la regió policial corresponent o l’alcalde, respectivament, podran ordenar l’ús d’equips mòbils de gravació d’imatges i de sons. El cap de policia o l’alcalde que hagi ordenat la seva utilització n’informarà de manera immediata i, en tot cas, dins el termini màxim de setanta-dues hores, al director general de Seguretat Ciutadana i a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància.

12.3  La resolució per la qual es concedeixi l’autorització serà motivada i contindrà les condicions i els límits amb els quals es permet l’ús dels equips mòbils de gravació. En tot cas, es gravaran conjuntament imatges i sons, i es dataran les gravacions, de tal manera que el dia i l’hora en què han estat realitzades quedi incorporada al suport original.

12.4  La resolució en que es concedeixi o denegui l’autorització haurà de dictar-se en el termini màxim de 15 dies i s’entendrà desestimada quan hagi transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat la corresponent resolució.

12.5  El director general de Seguretat Ciutadana comunicarà la resolució d’autorització a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància en el termini màxim de setanta-dues hores. En el mateix termini, comptat de la finalització de la gravació, se enviarà igualment a la Comissió un informe sobre l’ús realitzat de cada autorització.

12.6  Les autoritats esmentades l’apartat 1 i 2, en el seu respectiu àmbit de competència, així com el conseller de Governació, respecte de qualsevol gravació, podran sol·licitar a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància que emeti un dictamen sobre l’adequació de les gravacions realitzades mitjançant equips mòbils a les finalitats i condicions de la normativa aplicable en aquesta matèria.

12.7  La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància podrà demanar en qualsevol cas la remissió del suport original de les gravacions realitzades i, a iniciativa pròpia, emetre un dictamen en els termes de l’apartat anterior, que es trametrà a les autoritats competents.

12.8  El responsable d’operació dels equips mòbils de gravació serà el cap de la unitat policial que hagi estat autoritzada per al seu ús.

12.9  Mitjançant una ordre del conseller de Governació es regularan les especificitats relatives a la utilització dels dispositius de videovigilància per part dels cossos de la policia local.

Capítol 5

Registre, custòdia i destinació de les gravacions. Drets dels ciutadans

Article 13

Registre d’autoritzacions

13.1  Es crea en el Departament de Governació i amb seu a la Direcció General de Seguretat Ciutadana un Registre general informatitzat dels dispositius fixos de gravació autoritzats.

13.2  La inscripció de les autoritzacions i si s’escau de les renovacions en aquest Registre s’efectuarà d’ofici, i s’hi hauran de fer constar com a mínim les dades relatives al cos de seguretat autoritzat, la data d’autorització i el termini de la seva vigència, l’àmbit susceptible de ser gravat, sense especificar el lloc concret d’emplaçament de les càmeres, així com l’òrgan encarregat de la custòdia i de la resolució de les peticions d’accés i cancel·lació de les gravacions.

13.3  També s’inscriuran en aquest Registre, en el cas que el Departament de Governació ho consideri procedent, les resolucions motivades d’autorització d’ús de videocàmeres mòbils efectuades per les forces i cossos de seguretat.

13.4  Els ajuntaments portaran igualment un registre dels dispositius fixos de gravació autoritzats en el seu àmbit territorial.

13.5  L’accés a les dades que continguin el Registre general i els registres municipals s’efectuarà de conformitat amb el que estableix la normativa general sobre procediment administratiu comú i protecció de dades de caràcter personal.

Article 14

Custòdia de les gravacions

14.1  El responsable d’operacions de la gravació, amb la periodicitat que es fixi a la resolució d’autorització en el cas dels dispositius fixos, i immediatament després de finalitzar-la, en el cas de les efectuades per equips mòbils, remetrà els suports originals al corresponent responsable de la seva custòdia, sense fer-ne cap còpia ni realitzar-hi cap tipus de manipulació.

14.2  Seran responsables de la custòdia de les gravacions:

Respecte de les obtingudes amb videocàmeres fixes, la persona que es determini a la resolució d’autorització, d’acord amb el que estableix l’article 9.1 d’aquest reglament.

Respecte de les obtingudes amb equips mòbils, el cap de la regió policial corresponent en els territoris de desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, o el cap de divisió, si les ha realitzat aquest cos policial, i el cap superior de la policia local corresponent, de les realitzades per aquesta.

Els responsables de la custòdia de les gravacions i totes les persones que hi hagin tingut accés estan obligats a guardar reserva sobre aquestes.

14.3  Ningú no podrà realitzar cap classe de manipulació dels suports originals de les gravacions que alteri les imatges i els sons recollits. Només es podran copiar, per ordre del responsable de la custòdia de la gravacions, les imatges i els sons del suport original en el cas que preveu l’article següent, i sempre respectant les següents condicions:

a) Que la còpia es realitzi de punt a punt del suport original, sense interrupcions, talls ni inclusions d’imatges o sons intermedis.

b) Que al punt d’inici i de final de la còpia s’indiqui el moment al qual correspon en el suport original.

c) Que la còpia sigui sempre conjunta d’imatge i de so, si s’escau, tal i com figura al suport original.

d) Que cada còpia es numeri de manera independent i se n’indiqui el suport original.

El responsable de la custòdia de les gravacions registrarà la còpia de suports originals, amb indicació del suport original de què es tracti, el nombre de còpies realitzades i els seus destinataris.

14.4  Els suports originals de les gravacions i les seves còpies, si s’escau, no podran ser cedits a tercers, inclosos altres serveis administratius i entitats públiques, ni examinats ni consultats per ningú, llevat dels casos que preveu aquest Decret.

14.5  Per una ordre del conseller de Governació es regularan els requisits de seguretat que han de reunir els llocs destinats a custodiar les gravacions i les seves còpies.

Article 15

Drets dels ciutadans: accés i cancel·lació de les gravacions

15.1  D’acord amb l’article 9 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, tothom té dret a sol·licitar l’accés a les gravacions, fetes per dispositius fixos o equips mòbils, en les quals presumeixi raonablement que hi figura, i a sol·licitar la cancel·lació de les imatges i veu corresponents, si s’escau.

15.2  Les sol·licituds es dirigiran al responsable de la custodia de la gravació, que podrà denegar-les pels perills que puguin derivar-se per a la defensa de l’Estat o de la seguretat pública, per tal de protegir els drets o llibertats de tercers o les necessitats de les investigacions en curs.

15.3  A les sol·licituds caldrà concretar la pretensió i s’hi hauran de fer constar la població, lloc, dia, hora aproximada i altres circumstàncies que permetin identificar l’escena i el subjecte de la gravació.

Tant les sol·licituds d’accés com les de cancel·lació hauran de resoldre’s en el termini de 15 dies, amb l’informe previ de l’òrgan encarregat de la custòdia efectiva de les gravacions.

Quan no s’hagi dictat resolució expressa en l’esmentat termini l’interessat podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.

15.4  En cas de resolució denegatòria es podrà interposar recurs alçada davant el conseller de Governació, que decidirà sobre la procedència de la sol·licitud d’accés o de cancel·lació de les imatges i dels sons. Contra aquesta resolució només es pot interposar recurs contenciós administratiu.

Article 16

Destinació de les gravacions

16.1  Les gravacions obtingudes d’acord amb aquest Decret seran destruïdes en el termini màxim d’un mes a partir de la seva realització, llevat dels supòsits que preveuen els apartats 2 i 3 següents.

16.2  El responsable de la custòdia de les gravacions lliurarà a l’autoritat judicial competent de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de setanta-dues hores a comptar des del moment de la gravació, els suports originals de les gravacions on s’hagin captat imatges o sons que puguin ser perseguibles penalment o que puguin resultar rellevants per a procediments judicials penals oberts.

16.3  Així mateix, lliurarà a l’autoritat administrativa competent, de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de setanta-dues hores, els suports originals de les gravacions on s’hagin captat imatges o sons que puguin constituir una infracció administrativa greu o molt greu de la seguretat pública o que puguin resultar rellevants per a procediments sancionadors administratius oberts en aquest àmbit o per a investigacions policials en curs.

16.4  Si una mateixa gravació pot resultar d’interès, als efectes previstos en els apartats anteriors, per a diverses autoritats, judicials o administratives, el responsable de la custòdia de les gravacions podrà ordenar, a petició de l’autoritat judicial o administrativa, la realització de les còpies necessàries, en els termes que preveu l’article anterior.

16.5  En els supòsits que recullen els articles 5.2 i 6.5 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, el responsable de la custòdia de les gravacions haurà de destruir de manera immediata les imatges i els sons que s’hagin obtingut. En aquests casos s’estendrà la corresponent acta que acrediti aquestes destruccions.

Disposicions addicionals

—1  Constitució de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància

La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància que es crea mitjançant el present Decret haurà de constituir-se en el termini d’un mes des de la seva entrada en vigor, mitjançant una resolució del conseller de Governació.

Per tal que l’esmentada Comissió tingui el caràcter d’única en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, serà necessària la subscripció del corresponent conveni de col·laboració entre l’Administració general de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu la disposició addicional 6 del Reial decret 596/1999, de 16 d’abril.

A aquests efectes, les autoritats, entitats, institucions o organismes que han de proposar els vocals que han de constituir la Comissió hauran de comunicar els seus representants, tant els titulars com els suplents, a l’òrgan competent per a la seva designació en el termini màxim de 20 dies a comptar de l’entrada en vigor del present Decret.

—2  Control de trànsit

2.1  La policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i les policies locals efectuaran la instal·lació de videocàmeres i de qualsevol altre mitjà de captació i reproducció d’imatges i en faran ús per al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques amb subjecció a la normativa inclosa a la disposició addicional 8 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, i al present Decret.

2.2  Són autoritats competents per ordenar la instal·lació i ús dels dispositius a què es refereix l’apartat anterior:

En les vies públiques en les quals la regulació del trànsit no estigui atribuïda als municipis, el director del Servei Català de Trànsit en el territori on els mossos d’esquadra exerceixin aquesta competència.

En les vies públiques competència dels municipis, l’alcalde del municipi respectiu.

2.3  En la resolució on s’ordenin la instal·lació i l’ús d’aquests dispositius constaran: l’òrgan responsable de l’operació de gravació, la identificació de les vies públiques o trams d’aquestes, les mesures que cal adoptar per tal de garantir el respecte de les disposicions legals vigents, així com l’òrgan encarregat de la seva custòdia i de la resolució de les peticions d’accés i cancel·lació. La vigència de la resolució serà indefinida sempre i quan no variïn les circumstàncies que la van motivar.

2.4  Aquesta resolució s’haurà de notificar la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància, que, si s’escau, si ho estima pertinent, podrà emetre informe sobre l’adequació de la resolució als principis generals de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost.

La custòdia i conservació de les gravacions i la resolució dels drets d’accés i cancel·lació correspondrà als òrgans que es fixin a la resolució mitjançant la qual s’autoritzin la instal·lació i utilització dels dispositius. El règim de conservació i custòdia de les gravacions obtingudes es regirà pels mateixos principis aplicables a les gravacions obtingudes mitjançant les videocàmeres que regula el present Decret.

2.5  L’exercici dels drets d’accés i cancel·lació de les gravacions per part dels afectats es regirà pel que disposa l’article 15 d’aquest Decret.

2.6  No serà necessària la resolució d’autorització quan s’utilitzin mitjans de captació i reproducció d’imatges de caràcter mòbil amb la finalitat d’assegurar el compliment de la normativa de trànsit i seguretat vial. No obstant això, el Servei Català de Trànsit i/o la Direcció General de Seguretat Ciutadana podran dictar les instruccions i directrius necessàries sobre la seva utilització per part dels agents del cos de la policia de la Generalitat encarregats de la vigilància del trànsit.

Disposició transitòria única

—1  Els dispositius fixos de gravació existents al moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret hauran de sotmetre’s a l’autorització corresponent en el termini de tres mesos des de la constitució de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància. A partir d’aquesta data, les forces policials corresponents desmantellaran els dispositius que no hagin estat autoritzats per l’autoritat competent.

—2   Els responsables de la custòdia de les gravacions ordenaran la destrucció de les gravacions que no compleixin les condicions requerides dins el termini de tres mesos comptat de l’entrada en vigor d’aquesta disposició.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de maig de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Governació

(99.131.195)