Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona activitat del personal al servei del cos de bombers de la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Interior

  • Núm. del document 241/2001

  • Data del document 12/09/2001

  • Data de publicació 18/09/2001

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3475

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, preveu, dins el règim estatutari del cos de bombers de la Generalitat (articles 39 i 40), la situació de segona activitat. D’acord amb l’article 39 d’aquesta disposició legal, el personal al servei del cos de bombers de la Generalitat que, segons dictamen mèdic, tingui disminuïda la seva capacitat per complir el servei ordinari pot ser rellevat de les funcions operatives i passar a la situació de segona activitat.

Amb aquest reglament es pretén donar compliment al mandat legal esmentat i regular el sistema per fer efectiva la segona activitat en la situació prevista per la llei, sens perjudici que en un futur i amb les previsions legals pertinents, altres supòsits puguin determinar el pas a la segona activitat.

La segona activitat és una situació administrativa especial, que té com a objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofísica del personal del cos de bombers de la Generalitat mentre romangui en actiu i assegurar així l’eficàcia en el servei.

La norma citada en el paràgraf primer autoritza, en la seva disposició final, el Govern per dictar les disposicions necessàries per al seu desplegament reglamentari. En aquest sentit, amb la present disposició es pretén desenvolupar i concretar el conjunt de prescripcions, relatives a la segona activitat, recollides en els preceptes corresponents de l’esmentada Llei 5/1994.

Així, aquesta disposició de caràcter general defineix en el seu article 1 la segona activitat i les situacions excloses. Els articles 2 a 5 regulen de manera pormenoritzada el procediment de declaració d’aquesta situació especificant, entre altres aspectes, com s’inicia el procediment i a quin òrgan correspon la seva resolució.

L’article 6 incorpora la possibilitat de tramitar un procediment de revisió de la situació de segona activitat i el retorn al servei operatiu.

Finalment, els articles 7 i 8 regulen, respectivament, els efectes de la declaració de segona activitat i de la declaració de retorn al servei operatiu.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Definició de la segona activitat i situacions excloses

1.1  El personal del cos de bombers de la Generalitat que, segons el dictamen mèdic a què fa referència l’article 4, tingui disminuïda de manera previsiblement permanent la seva capacitat per complir el servei ordinari relatiu a la realització de les tasques operatives d’intervenció directa en sinistres corresponents a la seva escala i categoria, d’acord amb l’article 16 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, pot desenvolupar altres tasques de l’àmbit de referència en situació de segona activitat.

1.2  La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, prèvia anàlisi de totes les tasques a desenvolupar pel cos de bombers, proposarà els llocs de treball de segona activitat del cos de bombers i les seves característiques, per tal que siguin identificats en la relació de llocs de treball, d’acord amb el procediment que estableix l’article 5.f) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

1.3  El pas a la situació de segona activitat es produirà sempre que del dictamen mèdic no es desprenguin situacions recuperables o d’incapacitat permanent en els graus d’absoluta o gran invalidesa, supòsits aquests darrers en els quals s’haurà de remetre l’expedient al Departament de Sanitat i Seguretat Social per tal que segueixi la tramitació fixada per la legislació laboral vigent.

1.4  Durant la tramitació de l’expedient la persona funcionària pot ser rellevada de l’actuació directa en sinistres i temporalment se li poden assignar funcions adequades a la seva capacitat, preferentment en el mateix parc. Aquesta assignació temporal pot comportar, a part del canvi de funcions, un canvi d’horari.

1.5  Correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament d’Interior la declaració d’aquesta situació.

Article 2

Inici del procediment

2.1  El procediment de declaració de segona activitat s’iniciarà per resolució de la persona titular de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil atesa la decisió motivada dels serveis mèdics de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil o a sol·licitud de la persona interessada, la qual haurà d’aportar, juntament amb la seva sol·licitud, certificat mèdic oficial que faci constar la presumpta incapacitat per acomplir les funcions a què fa referència l’article 1.1, corresponents a la seva escala i categoria, i la resta dels documents que es considerin adients. L’esmentada resolució d’inici del procediment es notificarà a la persona interessada en el termini màxim de cinc dies a comptar a partir de la seva adopció.

2.2  Iniciat el procediment de declaració de segona activitat per qualsevol de les vies previstes en l’apartat anterior, l’expedient es remetrà als serveis mèdics de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil a efectes de la constitució del tribunal mèdic.

Article 3

Tribunal mèdic. Composició i constitució

3.1  El tribunal mèdic haurà de constituir-se en el termini màxim d’un mes des de la resolució de la persona titular de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil que declari iniciat el procediment o des de la sol·licitud d’inici de la persona interessada.

3.2  El tribunal estarà format per un equip mèdic de 3 persones: una de designada per qui detingui la titularitat de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, una altra de designada per la persona interessada i una altra d’escollida pel sistema de sorteig entre el personal facultatiu del Centre de Reconeixement i Avaluació Mèdics (CRAM) de l’Institut Català de la Salut que tinguin coneixements idonis en relació amb el tipus d’afecció o malaltia que pateix la persona interessada. En el cas que la persona interessada, un cop requerida pels serveis mèdics de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, no designi cap metge o metgessa en el termini de deu dies, la tercera persona integrant del tribunal serà escollida també pel sistema de sorteig entre el personal facultatiu del CRAM que tingui coneixements idonis en relació amb el tipus d’afecció o malaltia que pateix la persona interessada.

3.3  Les persones que formen el tribunal s’han d’abstenir i poden ser recusades en els supòsits previstos pels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix, no poden formar part del tribunal les persones que no tinguin la idoneïtat requerida.

Article 4

Reconeixement i dictamen

4.1  Una vegada constituït el tribunal i rebut l’expedient per a la declaració de segona activitat, aquest ha de procedir a citar la persona interessada per al seu reconeixement en el termini màxim de deu dies.

4.2  En el cas que la persona interessada acrediti fefaentment que es troba incapacitada per presentar-se davant el tribunal, aquest adoptarà les mesures necessàries perquè, en el termini de deu dies, la persona interessada sigui examinada en el seu domicili o en el centre sanitari en el cas que estigui internada.

4.3  En el cas que l’expedient s’hagi iniciat a instància de la persona interessada, si aquesta no compareix voluntàriament a la citació, se li reiterarà, i si no se’n presenten en un nou termini de deu dies, llevat de causa justificada, s’ha de seguir la tramitació relativa a la caducitat, i si s’escau a l’arxivament de l’expedient, a què fa referència la normativa de procediment administratiu. En el cas que l’expedient s’hagi iniciat per decisió motivada dels serveis mèdics de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, el tribunal, en base a la documentació que hi hagi en l’expedient i la que hagi pogut obtenir, emetrà el dictamen que escaigui, sens perjudici de la responsabilitat que pugui exigir-se al funcionari o a la funcionària d’acord amb el règim disciplinari vigent.

4.4  El tribunal, si ho considera necessari, ha de realitzar o sol·licitar els peritatges mèdics, les proves físiques i la informació complementària que cregui adient per tal de fonamentar el seu dictamen amb les màximes garanties per a la persona interessada.

4.5  Un cop efectuat el reconeixement a la persona interessada o examinada la documentació que hi ha en l’expedient, i realitzats o rebuts els peritatges mèdics, el tribunal, en el termini de quinze dies, emetrà el seu dictamen per majoria de les persones que integren el tribunal, en el qual es farà constar si es pateix o no una incapacitat, si aquesta impedeix o no realitzar les funcions de la seva escala i categoria, a les quals es refereix l’article 1.1, si es preveu temporal o definitiva i si aquesta pot comportar o no la declaració d’incapacitat permanent, sigui parcial, total, absoluta o gran invalidesa.

4.6  El dictamen del tribunal inclourà, quan no sigui adoptat per unanimitat, l’opinió motivada del facultatiu discrepant.

4.7  El dictamen del tribunal mèdic s’ha de trametre a l’òrgan competent per declarar la segona activitat, que, prèviament a dictar la resolució a què fa referència l’article 5, pot procedir, si aprecia l’existència d’alguna irregularitat en la tramitació de l’expedient, a la seva revisió d’acord amb les normes de procediment administratiu.

Article 5

Resolució del procediment

5.1  La persona titular de la Secretaria General del Departament d’Interior de conformitat amb el dictamen del tribunal mèdic, en el termini de quinze dies, pot resoldre:

a) Declarar no procedent el pas a la segona activitat en el cas que el dictamen del tribunal mèdic no apreciï incapacitat permanent o en el cas que, apreciada aquesta, no impedeixi, a criteri del tribunal mèdic, l’exercici normal de les funcions a què fa referència l’article 1.1, respecte a la seva escala i categoria.

b) Donar trasllat de l’expedient al Departament de Sanitat i Seguretat Social en el cas que el tribunal mèdic apreciï que la incapacitat pot ser constitutiva d’una incapacitat permanent en els seus graus d’absoluta o gran invalidesa, per tal que segueixi la tramitació a la qual fa referència l’article 39.1 de la Llei 5/1994, de 4 de maig.

L’obtenció per part de la persona interessada de la declaració d’incapacitat en els graus d’absoluta o gran invalidesa amb dret a prestació contributiva del sistema de la seguretat social comportarà l’obertura d’ofici d’expedient de jubilació per incapacitat del funcionari o de la funcionària.

c) Declarar el pas a la segona activitat del funcionari o de la funcionària en el cas que el tribunal mèdic apreciï l’existència d’una incapacitat que impedeixi, de manera previsiblement permanent, el desenvolupament de les tasques a què fa referència l’article 1.1 respecte a la seva escala i categoria, sempre que aquesta no sigui constitutiva d’una invalidesa permanent en els seus graus d’absoluta o gran invalidesa.

No obstant això, en el cas que el dictamen assenyali que la incapacitat pot ser constitutiva d’una incapacitat permanent total, la resolució podrà determinar, prèvia consulta al funcionari o a la funcionària, i un cop se l’hagi informat dels efectes del reconeixement d’una prestació periòdica del sistema de la seguretat social per aquesta incapacitat, ajornar la declaració i donar trasllat de l’expedient al Departament de Sanitat i Seguretat Social amb la finalitat que segueixi la seva tramitació i pugui resoldre’s per part de l’òrgan competent sobre el grau d’incapacitat.

Finalitzada aquesta tramitació i mitjançant l’aportació per part de la persona interessada de la documentació oficial del Departament de Sanitat i Seguretat Social en què consti el resultat dels exàmens efectuats, es reprendrà el procediment i es declararà el pas a la segona activitat, llevat que s’obtingui per part de la persona interessada la declaració d’incapacitat permanent total amb dret a prestació contributiva periòdica del sistema de la seguretat social, la qual cosa comportarà d’ofici la declaració de segona activitat per a persones perceptores de prestacions d’incapacitat permanent total amb els efectes que assenyala l’article 7.

5.2  En el cas que una persona que pertanyi al cos que es trobi en servei operatiu obtingui la declaració d’incapacitat permanent total de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), haurà d’informar d’aquesta circumstància als serveis mèdics de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil a l’efecte que s’iniciï, si escau, el procediment de declaració de segona activitat. La declaració de la segona activitat no exigirà en aquest cas el dictamen del tribunal mèdic, substituït a tots els efectes per la documentació oficial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en què consti la qualificació del grau d’incapacitat.

5.3  La resolució que declari la segona activitat ha de ser degudament motivada i contenir, com a mínim, el tipus d’incapacitat que pateix la persona funcionària, les funcions que no pot realitzar, els terminis per efectuar les revisions de la situació, si escau, i l’expressió dels recursos corresponents.

Article 6

Revisió de la situació de segona activitat i retorn al servei operatiu

6.1  El personal funcionari en situació de segona activitat que no percebi prestacions econòmiques periòdiques per incapacitat permanent total del sistema de la seguretat social, i en funció de la naturalesa de la seva incapacitat, pot ser sotmès a revisions mèdiques periòdiques d’ofici, a sol·licitud de la persona interessada o en els termes establerts en la resolució de declaració de segona activitat, per tal d’avaluar el manteniment o no en aquesta situació.

6.2  Quan de les revisions mèdiques es desprengui que les circumstàncies que van motivar el pas a l’esmentada situació poden haver variat per agreujament o millora del grau de discapacitat, s’iniciarà, a proposta dels serveis mèdics de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil d’ofici o a instància de la persona interessada, expedient de revisió de la situació de segona activitat d’acord amb el procediment que recullen els articles 2 a 5.

6.3  La revisió per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del grau d’incapacitat de què sigui titular una persona funcionària del cos de bombers que es trobi en segona activitat per a persones perceptores de prestacions d’incapacitat permanent total a què fa referència l’article 5.1.c) comportarà l’obertura d’expedient de revisió de la segona activitat. A aquest efecte, la persona funcionària haurà d’aportar al servei de personal la documentació oficial en què consti la revisió.

Article 7

Efectes de la declaració de segona activitat

7.1  La declaració de segona activitat suposa l’adscripció provisional de la persona funcionària a un lloc de treball classificat en la relació de llocs de treball com a susceptible de ser ocupat per persones funcionàries en l’esmentada situació, i comporta la realització per les esmentades persones de l’horari que estableixi la citada relació. Aquest horari de treball s’ha de desenvolupar en jornada ordinària o en horaris especials d’acord amb el que estableix el Decret 389/2000, de 5 de desembre, sobre jornada i horari de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat. El lloc de treball ha de ser sempre dins del cos de bombers, adequat a les seves capacitats, àdhuc les mobilitats posteriors, i comporta la pèrdua de la reserva del lloc de treball de què sigui titular amb anterioritat a la declaració.

7.2  El personal funcionari que passi a ocupar llocs de segona activitat no podrà participar en els concursos de provisió de llocs de treball del servei operatiu corresponents a la seva escala i categoria si no reuneix els requisits necessaris que determina l’article 8 per al retorn al servei operatiu.

7.3  Les funcions assignades estaran d’acord amb la categoria professional de la persona funcionària i s’adreçaran preferentment a tasques de suport, auxili i assessorament del cos de bombers de la Generalitat, d’acord amb la relació de llocs de treball i amb el que preveu l’article 39.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig.

A efectes de capacitació pels llocs de segona activitat es facilitaran els cursos de formació que siguin adients.

7.4  El personal del cos en la situació de segona activitat ha de realitzar l’horari fixat en els llocs de treball que passi a ocupar amb adscripció definitiva. Aquest horari s’ha de desenvolupar en jornada ordinària o en horaris especials d’acord amb el que preveu el Decret 389/2000, de 5 de desembre. Aquests llocs de treball han d’estar ubicats, sempre que això sigui possible, en la mateixa localitat on prestava els seus serveis amb anterioritat a la declaració. La provisió dels esmentats llocs s’ha d’efectuar d’acord amb la relació de llocs de treball i pels sistemes previstos pel Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

7.5  El personal funcionari que passi a la situació de segona activitat percebrà les retribucions pròpies del cos de bombers, d’acord amb el que assenyala l’article 7.1.

Article 8

Efectes de la declaració de retorn al servei operatiu

8.1  La declaració de retorn al servei operatiu comporta que la persona funcionària resti temporalment en el lloc de treball de segona activitat fins que se la pugui adscriure provisionalment a un lloc de treball operatiu del cos de bombers. Sempre que això sigui possible i ho sol·liciti la persona interessada, l’adscripció provisional s’ha de fer en un lloc de treball de la mateixa localitat on prestava serveis abans de la declaració de segona activitat.

8.2  El personal funcionari retornat al servei operatiu haurà de participar obligatòriament en tots els concursos de provisió de llocs de treball que es convoquin, sempre que compleixi els requisits necessaris, fins que obtingui un lloc de treball amb caràcter definitiu.

Disposició transitòria

El personal del cos de bombers de la Generalitat que a partir de l’entrada en vigor de la Llei 5/1994, de 4 de maig, hagi estat declarat en situació d’incapacitat permanent total pel sistema de seguretat social, pot sol·licitar el pas a la situació de segona activitat, d’acord amb el procediment que estableix aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà que es publiqui al DOGC.

Barcelona, 12 de setembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

(01.232.007)