Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 37/1987, de 29 de gener, pel qual s'aprova la Instrucció per a l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Justícia

 • Núm. del document 037/1987

 • Data del document 29/01/1987

 • Data de publicació 23/02/1987

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 807

 • No Vigent
Afectacions
Afectacions actives (6)
Correccions d'errades
15/03/1987 - 19/01/2015
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

    
   Havent transcorregut els tres anys a què es refereix
 l'article 2 del Decret 160/1982, de 27 de maig, que aprovà
 la Instrucció per a l'organització i el funcionament del
 Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades
 de Catalunya, s'ha procedit a la seva revisió. Amb aquest
 motiu s'ha pogut constatar en general la bondat dels seus
 preceptes, acreditada en la pràctica administrativa diària.
                               
   Tan sols ha calgut incorporar-hi el detall de la forma
 d'exercici  del  dret  d'informació  del  Registre de
 Fundacions, passant  a  la  Instrucció  el  contingut
 substancial de l'Ordre de 17 de juliol de 1984, que
 conseqüentment és derogada; completar el capítol VII per
 tal de precisar les facultats del Protectorat en la
 suplència de la negligència dels patrons en el compliment
 dels deures legals; i redactar de forma més detallada i
 comprensible el capítol VIII en la part corresponent al
 contingut  dels  documents  que s'han de sotmetre al
 Protectorat d'acord amb l'article 13 de la Llei, a fi de
 facilitar la funció de control d'aquell.          
                               
   Altres modificacions de detall obeeixen a millores
 redaccionals, ordenació més lògica del  text,  retocs
 obligats per canvis legals, etc. que no requereixen cap
 explicació especial.                    
                               
   En canvi cal referir-se a la supressió del capítol XIV
 sobre l'adaptació dels Estatuts de les fundacions a la Llei
 catalana, pel seu caràcter transitori, si bé es deixa en
 vigor l'antic pel que fa a aquelles fundacions que encara
 no han complert aquesta obligació. Igualment se suprimeixen
 els  annexos  sobre  redacció dels pressupostos i de
 l'inventari balanç, ja que en bona part han estat inclosos
 en la reforma del capítol VIII, i es deixa a la discreció
 del  Protectorat  facilitar  als  interessats  models
 orientatius d'aquells i dels altres documents (núm. 38).  
                               
   Per tant, a proposta del Conseller de Justícia i
 d'acord amb el Consell Executiu,              
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
   S'aprova el text adjunt de la Instrucció per  a
 l'organització i el funcionament del Protectorat de la
 Generalitat sobre les fundacions privades a Catalunya, a
 què es refereix la Llei 1/1982, de 3 de març, modificada
 per la Llei 21/1985, de 8 de novembre.           
                               
 Disposició addicional                   
   Les unitats a què es refereixen el punt  12  i
 concordants de la Instrucció aprovada per l'article únic
 d'aquest Decret tindran el nivell orgànic que s'estableixi
 en l'estructura orgànica del Departament de Justícia.   
                               
 Disposició derogatòria                   
   Queden derogats els Decrets 160/1982 i 322/1983, llevat
 dels núms. 58 al 63 de la Instrucció aprovada pel primer i
 l'article primer del segon, que continuaran en vigor mentre
 que no s'hagi efectuat l'adaptació dels Estatuts de totes
 les fundacions subjectes a la Llei 1/1982, de 3 de març,
 modificada per la Llei 21/1985, de 8 de novembre.     
   També queda derogada l'Ordre del Conseller de Justícia
 de 17 de juliol de 1984 i totes les altres disposicions de
 rang igual o inferior a aquest Decret que s'oposin als seus
 preceptes.                         
                               
 Barcelona, 29 de gener de 1987               
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joaquim Xicoy i Bassegoda                 
 Conseller de Justícia                   
                               
 Annex                           
                               
 Instrucció per a l'organització i el funcionament del
 Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions privades
 de Catalunya                        
                               
 I Àmbit del Protectorat                  
                               
 -1 Finalitat                       
   El Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions
 privades té per missió garantir el compliment de la
 voluntat dels fundadors d'aquelles fundacions subjectes a
 la Llei 1/1982, de 3 de març, modificada per la Llei
 21/1985, de 8 de novembre, dintre de les disposicions
 d'aquestes Lleis que constitueixen preceptes de compliment
 obligat per a les fundacions per tal d'assegurar l'interès
 general dels fins fundacionals, la conservació dels béns i
 drets que integren el seu patrimoni i l'organització
 essencial de l'entitat.                  
                               
 -2 Qüestions excloses                   
   Són matèries alienes a les funcions del Protectorat
 aquelles que afectin el domini dels béns de les fundacions,
 els seus drets i obligacions enfront d'altres persones o
 entitats i la responsabilitat dels òrgans de govern pels
 seus actes i omissions, totes les quals es regiran pel dret
 substantiu que correspongui i hauran de sotmetre's als
 òrgans competents del poder judicial.           
   Malgrat això, el Protectorat ha de vetllar sobre
 aquestes qüestions en tant que afectin les competències que
 té atribuïdes, exigint tota la informació necessària,
 interposant,  quan  calgui,  les  accions  judicials
 corresponents i compareixent i prenent part en els judicis
 i causes que se suscitin.                 
                               
 -3 Funcions del Protectorat                
   Les funcions que corresponen al Protectorat per dur a
 terme les finalitats expressades són les que li atribueix
 la  Llei:   portar el Registre de Fundacions de la
 Generalitat, comprovar i exigir el compliment de les
 finalitats fundacionals i les obligacions legals, concedir
 o negar les autoritzacions i aprovacions en els casos
 assenyalats en la Llei i suplir els òrgans de govern de les
 fundacions quan calgui.                  
                               
 -4 Funcions dels Departaments de la Generalitat      
   Correspon als Departaments de la Generalitat, d'acord
 amb les seves competències respectives,  exercir  les
 funcions de foment, ajuda i coordinació de les fundacions
 segons la naturalesa dels fins fundacionals, amb absolut
 respecte a la seva qualitat d'entitats privades que es
 proposen la realització de finalitats d'interès general.
 Als esmentats efectes, el Protectorat els comunicarà les
 dades de les fundacions que registri.           
                               
 II Definicions                       
                               
 -5 Significat de les referències legals          
   En aquesta Instrucció:                 
  a) Llei sense més especificació, correspon a la Llei
 1/1982, de 3 de març, del Parlament català, modificada per
 la Llei 21/1985, de 8 de novembre, que regulen les
 fundacions privades que exerceixen principalment les seves
 funcions a Catalunya.                   
  b) Instrucció es refereix a la present disposició per a
 l'organització i el funcionament del Protectorat de la
 Generalitat sobre les fundacions privades.         
  c) Procediment administratiu comú, fa referència  al
 contingut de la Llei estatal de 17 de juliol de 1958, a les
 seves modificacions posteriors i, si fos el cas, a aquelles
 altres lleis o normes legals que la substitueixin i que
 regulin el procediment administratiu comú, d'acord amb
 l'article 149.1.18 de la Constitució.           
                               
 -6  Significat  dels  termes  referents  als  òrgans
 administratius                       
   En aquesta Instrucció:                 
  a) El Govern de la Generalitat és el Consell Executiu o
 Govern definit a l'article 37 de l'Estatut de Catalunya.  
  b) La Direcció General és la d'Entitats Jurídiques i de
 Dret del Departament de Justícia o qualsevol altra que la
 substitueixi en el futur.                 
  c) El Director General és el titular de la Direcció
 General referida a l'apartat anterior.           
  d) El Departament és el de Justícia en tant que li són
 atribuïdes  pel  Govern  les  funcions administratives
 relatives a les fundacions privades.            
  e) El Conseller és el titular d'aquell Departament.    
  f) El Protectorat és el que exerceix la Generalitat sobre
 les fundacions privades.                  
                               
 -7 Significat del mot fundació o fundacions        
   Quan la Instrucció al·ludeix a la fundació o a les
 fundacions es refereix a les entitats privades que són
 objecte de regulació per la Llei.             
                               
 III Interpretació                     
                               
 -8 Obligacions                      
   Cap  dels  preceptes  d'aquesta Instrucció no pot
 interpretar-se en el sentit d'imposar noves obligacions
 substantives a les fundacions o de fer-les més oneroses de
 com resulta establert a la Llei.              
                               
 -9 Casos dubtosos                     
   En cas de dubte sobre la interpretació d'aquesta
 Instrucció,  prevaldrà  el sentit més favorable a la
 llibertat de decisió dels fundadors i dels òrgans de govern
 de les fundacions.                     
                               
 -10 Actuació del Protectorat               
   Els òrgans  administratius  mitjançant  els  quals
 s'exerceix el Protectorat, en les seves relacions amb les
 fundacions, tractaran d'instruir, informar i assessorar els
 interessats en el compliment de les obligacions  que
 estableix la Llei, abans de recórrer a l'ús de les
 facultats coercitives de què disposen i a l'exigència de
 responsabilitats davant dels Tribunals.          
                               
 IV Organització del Protectorat              
                               
 -11 Naturalesa del Protectorat              
   El Protectorat s'exerceix per un òrgan administratiu
 del Departament de Justícia, adscrit a la Direcció General
 d'Entitats  Jurídiques  i  de Dret, que vetllarà pel
 compliment de les finalitats que li atribueix la Llei,
 d'acord amb la present Instrucció.             
                               
 -12 Unitats                        
   El  Protectorat  s'exerceix mitjançant les unitats
 següents:                         
  a) La Unitat de Registre, que té a càrrec seu el Registre
 de fundacions de la Generalitat i la tramitació dels
 expedients previs al registrament.             
 b) La Unitat de Control, encarregada de les altres funcions
 de vigilància de l'actuació de  les  fundacions  que
 corresponen al Protectorat.                
   Les unitats assenyalades anteriorment estaran agrupades
 i coordinades en una Unitat de rang superior.       
                               
 -13 Caps d'Unitat                     
   Al davant de cada Unitat hi haurà un Cap, nomenat pel
 Conseller complint els requisits establerts per a la funció
 pública de la Generalitat.                 
                               
 -14 Personal                       
   Cada  Unitat  tindrà  adscrits  els  funcionaris
 administratius i els auxiliars que calguin d'acord amb el
 que estableixi l'organització administrativa del Govern
 dintre dels crèdits assignats per la Llei del Pressupost.
 El personal encarregat de l'exercici de funcions  de
 naturalesa  tècnica  tindrà  els  títols professionals
 adequats.                         
                               
 V Del Registre                       
                               
 -15 Contingut del Registre                
   En el Registre de Fundacions de la Generalitat han de
 constar:                          
  a) L'estructura jurídica de les fundacions, constituïda
 per la carta fundacional, en especial els Estatuts i les
 seves modificacions posteriors, i els actes de fusió,
 agregació i extinció.                   
  b) La composició inicial del Patronat i totes  les
 modificacions posteriors.                 
                               
 -16 Obligatorietat                    
   Les fundacions subjectes a la Llei són obligades a
 registrar els actes detallats en el número anterior tot
 seguit d'haver estat conclosos i d'adquirir força jurídica.
 Els patrons són responsables de l'incompliment d'aquesta
 obligació i el Protectorat pot exigir-los-ho.       
   L'obligatorietat de registrar l'acte constitucional
 neix des de l'atorgament de la carta fundacional, en el
 supòsit de constitució entre vius, o de la mort del
 testador, si es constitueix per títol de successió, car
 aquests actes són irrevocables.              
                               
 -17 Efectes del registrament               
   La inscripció al Registre fa públics  els  actes
 registrats però no afecta la seva validesa ni els efectes
 jurídics que els siguin propis, els quals operen al marge
 del Registre.                       
   No obstant això, la inscripció de l'acte constitutiu de
 les fundacions és un requisit necessari de l'adquisició de
 la personalitat jurídica, de la transmissió del domini dels
 béns que integren la dotació inicial i del gaudi dels
 privilegis i els beneficis que els corresponguin, sense
 perjudici que aquests efectes es retrotreguin al moment de
 l'atorgament de la carta fundacional o de la defunció del
 fundador, segons si la Fundació és constituïda per acte
 entre vius o per causa de mort.              
                               
 -18 El registrament és preceptiu             
   El Protectorat no pot negar el registrament de cap acte
 inscriptible, mentre compleixi els requisits establerts per
 la Llei i les altres disposicions legals, i contingui totes
 les dades que han d'ésser registrades, en especial les
 exigides pels articles 8 i 9 de la Llei pel que fa a la
 carta fundacional.                     
   Contra la denegació d'inscripció caben els recursos
 corresponents.                       
                               
 -19 Publicitat                      
   El dret a conèixer el contingut del Registre, reconegut
 a l'article 10.3 de la Llei, s'exercirà de la manera
 següent:                          
 19.1 Les autoritats administratives  i  judicials  de
 qualsevol ordre que ho necessitin per als expedients i
 judicis que estiguin tramitant, podran demanar les dades
 i els documents de què disposi el Registre relacionats
 amb les seves actuacions.                 
 19.2 Els representants legítims d'una Fundació i els
 membres del Patronat, justificant la seva personalitat,
 podran demanar que els sigui facilitat qualsevol document
 o dada d'aquella que figuri en l'arxiu i en el fitxer
 corresponent del Registre.                 
 19.3 Qualsevol altra persona o entitat podrà sol·licitar  
 comunicació  de  les  dades registrals d'una Fundació
 determinada referents a les resolucions d'inscripció en el
 Registre, la denominació, les finalitats, el domicili i la
 composició i les normes de funcionament del Patronat.   
 19.4 Les sol·licituds s'hauran de fer per escrit adreçat al
 Cap de la Unitat de Registre, acreditant la personalitat
 del sol·licitant, l'interès legítim que persegueix i les
 dades concretes que necessita. El Protectorat refusarà les
 peticions que no s'ajustin a aquests requisits o que no els
 concretin suficientment.                  
 19.5 La informació registral sol·licitada s'expedirà en la
 forma de nota simple o de certificat oficial, segons que ho
 demani el peticionari. Només el certificat donarà fe del
 contingut del Registre.                  
 19.6 Els certificats expressaran que no consta al Registre
 que hi hagi res més que ampliï, restringeixi, modifiqui,
 condicioni o anul·li el que se certifica.         
 19.7 En les certificacions sobre la composició del Patronat
 d'una Fundació, s'hi farà constar que els patrons es troben
 en exercici del càrrec segons el Registre.         
 19.8 El Cap de la Unitat de Registre expedirà les notes o
 certificacions tan aviat com ho permetin els treballs
 administratius de la Unitat, donant preferència a les
 sol·licituds referides en els núms. 1 i 2 anteriors, per
 aquest mateix ordre.                    
                               
 -20 Presumpció d'exactitud                
   Els actes inscrits en el Registre es presumeixen vers i
 vàlids.                          
   El Protectorat se'n valdrà per fonamentar les seves
 decisions, llevat que li consti la seva inexactitud.    
                               
 VI Funcionament del Registre                
                               
 -21 Organització funcional                
   El Registre de Fundacions de la Generalitat és únic,
 però s'organitza en dos arxius i els fitxers corresponents.
 Els arxius són el d'estructura jurídica de les fundacions i
 el de patronats; en els fitxers s'anotarà cronològicament
 un resum del contingut de cada arxiu.           
                               
 -22 Organització material                 
   Per a cada Fundació s'obrirà una carpeta per a cadascun
 dels arxius i un full per a cada fitxer. Els materials, els
 formats i la impressió els decidirà el Conseller a proposta
 del Director General.                   
   Els fitxers podran consistir en un suport de tipus
 informàtic.                        
                               
 -23 Arxiu d'estructura jurídica de les fundacions     
   S'obrirà amb l'escriptura pública de carta fundacional
 i es continuarà amb les que recullin les modificacions
 successives dels Estatuts. Igualment s'hi arxivaran els
 expedients i les resolucions corresponents a cada Fundació
 per constituir-la, modificar els Estatuts i aprovar la seva
 fusió, agregació o extinció.                
                               
 -24 Arxiu del Patronat de les fundacions         
   S'obrirà  amb  la relació del Patronat inicial i
 l'acceptació dels càrrecs, extrets, en tot el que calgui,
 de la carta fundacional. S'hi arxivaran les successives
 renovacions del Patronat i les acceptacions dels patrons. 
   També hi seran registrats la suspensió o el cessament
 dels patrons produïts per decisió dels Tribunals.     
                               
 -25 Fitxers                        
   De cada document que s'arxivi, se'n consignarà un
 extracte en els fulls corresponents a cada Fundació i s'hi
 faran constar marginalment les modificacions o la pèrdua de
 valor jurídic d'aquells, de forma que cada fitxer contingui
 sempre la història viva de la Fundació.          
   Si els fitxers fossin informatitzats, tindran el mateix
 contingut adaptat al llenguatge informàtic.        
                               
 VII Funcions de suplència                 
                               
 -26 Competència                      
   Correspon a la Unitat de Registre la tramitació dels
 expedients de suplència per l'incompliment, per part dels
 fundadors i els seus representants o pel Patronat, de les
 obligacions que els imposa la Llei o els Estatuts de la
 Fundació.                         
                               
 -27 Manca dels components del Patronat          
   Als efectes de l'article 15.2.g de la Llei, s'entén que
 manquen les persones cridades a integrar el Patronat quan
 aquest incompleixi reiteradament les obligacions referides
 en el número anterior, malgrat haver estat advertit pel
 Protectorat o si el nombre dels components en exercici
 efectiu del càrrec fos insuficient per prendre acords
 vàlids segons els Estatuts de la Fundació o les normes
 generals de funcionament dels òrgans col·legiats.     
                               
 -28 Actuació del Protectorat               
   La  resolució  que tanqui l'expedient corresponent
 determinarà les actuacions de suplència que el Protectorat
 ha de dur a terme directament i immediata, mitjançant les
 persones que designarà, al mateix temps que incoarà l'acció
 de responsabilitat dels patrons negligents, si fos el cas. 
   En tots aquests supòsits, si calgués, el Protectorat
 haurà de procedir a restablir, al més aviat possible, el
 funcionament normal  del  Patronat,  àdhuc  fent  els
 nomenaments necessaris, els quals hauran de recaure en
 persones aptes, escollides entre aquelles que els fundadors
 haurien volgut, segons resulti dels Estatuts o dels actes
 inicials de constitució de la Fundació.          
   Si això no fos possible, el Protectorat iniciarà
 l'expedient que resulti convenient d'entre els que regula
 l'article 14 de la Llei.                  
                               
 -29 Obligacions dels patrons               
   És obligació dels patrons de mantenir el Patronat amb
 els membres que, com a mínim, determinin els Estatuts de la
 Fundació. El Protectorat advertirà la falta quan  es
 perllongui més enllà del termini fixat als Estatuts i si no
 el  fixessin,  quan transcorri un temps raonable. Si
 l'advertiment no fos atès procedirà de la manera establerta
 en els  números  anteriors  i  iniciarà  l'acció  de
 responsabilitat, si fos el cas.              
                               
 VIII Del Control                      
                               
 -30 Competència                      
   La Unitat de Control és la competent per:        
  a) Examinar la documentació anual que han de presentar les
 fundacions d'acord amb l'article 13 de la Llei i proposar
 les resolucions que corresponguin segons l'article 15.2,
 lletres b i c.                       
  b)  Determinar el compliment de les obligacions que
 s'assenyalen als patrons a l'article 12 i a la resta de la
 Llei, i promoure, quan calgui, l'acció de responsabilitat
 davant els òrgans de la jurisdicció ordinària en els termes
 de l'article 15.2, lletra d.                
  c) Tramitar les autoritzacions establertes als articles
 3.4, 4 i 6.3 de la Llei.                  
  d)  Qualsevol altra funció no atribuïda per aquesta
 Instrucció a cap altre òrgan del Protectorat.       
                               
 -31 Pressupostos                     
   El pressupost de cada exercici contindrà, separadament,
 els capítols següents, si és el cas:            
  a) Les rendes o altres ingressos corrents que espera
 obtenir la Fundació de la realització directa d'activitats
 fundacionals i les despeses necessàries que comportin les
 activitats esmentades, separant ambdós en grups uniformes
 de la mateixa naturalesa.                 
  b) Les rendes brutes que produiran els béns fructífers no
 destinats a la realització directa de les finalitats
 fundacionals i les despeses necessàries per a la seva
 obtenció,  com  també  els  altres ingressos corrents
 consistents en subvencions i donatius de tercers que no
 hagin de ser capitalitzats, separant cada un d'ells en
 grups uniformes de la mateixa naturalesa.         
  c) Les despeses generals, és a dir, aquelles que no puguin
 imputar-se directament a una activitat determinada.    
  d) Les quantitats que es destinaran a la realització de
 les activitats fundacionals en forma d'ajuts, premis, etc. 
   Les inversions en béns immobilitzats, llevat de les que
 es  facin  en  substitució  d'immobilitzats fructífers
 preexistents, regulats en l'article 4.2 de la Llei, han de
 ser objecte d'un pressupost extraordinari, en el qual es
 detallaran el cost, els recursos necessaris per cobrir-lo i
 els diversos exercicis a què corresponguin, si és el cas. 
                               
 -32 Liquidació dels pressupostos             
   La liquidació dels pressupostos es farà atribuint, a
 cada partida del pressupost que es liquida, els ingressos o
 les despeses realment haguts durant l'any i les diferències
 que  en resultin.   Quan aquestes diferències siguin
 significatives, hauran d'adduir-se'n les causes.      
   S'haurà de determinar, dintre dels preceptes de la
 Llei, la destinació del superàvit o dèficit que en resulti.
                               
 -33 Llibres i criteris comptables             
   Totes les fundacions hauran de portar un llibre o algun
 altre registre d'inventaris i balanços que s'obrirà amb el
 contingut de la carta fundacional segons l'article 8.d de
 la Llei.                          
   Anualment, s'hi consignarà l'inventari i el balanç
 tancat el dia final de l'exercici econòmic, i la liquidació
 del pressupost.  A més, durà aquells altres llibres que
 siguin necessaris en funció de la dimensió i el volum
 d'operacions de la Fundació.                
   Les anotacions s'efectuaran de conformitat amb els
 principis de comptabilitat generalment admesos, que bastin
 per garantir la imatge fidel del balanç de situació al
 tancament de l'exercici i de la liquidació del pressupost. 
   S'entén que es compleixen aquests requisits si la
 Fundació adapta totes les seves anotacions comptables a:  
  a) Les normes del Pla General de Comptabilitat aprovat pel
 Decret 530/1973, de 22 de febrer, o les de les seves
 adaptacions sectorials o a les normes que puguin, en el
 futur, substituir aquell.                 
  b) Les disposicions fiscals que li siguin aplicables en
 matèria de l'Impost sobre Societats.            
                               
 -34 Comprovants de comptabilitat             
   Cada assentament en els registres de comptabilitat ha
 d'emparar-se amb els documents que són normalment acceptats
 en la pràctica mercantil. La Fundació haurà de conservar
 aquesta documentació durant el termini assenyalat per les
 lleis a disposició del Protectorat, que podrà demanar-ne
 l'exhibició.                        
                               
 -35 Habilitació de llibres i registres comptables     
   Els llibres i els altres registres comptables que hagi
 de portar la Fundació hauran de dur-se relligats i foliats
 i hauran d'ésser habilitats, abans de la seva utilització,
 en la forma assenyalada per les lleis.           
   També serà vàlida la realització d'assentaments i
 anotacions per procediments informàtics o altres d'adequats
 que, després, hauran d'ésser relligats correlativament, per
 formar els llibres obligatoris, els quals hauran d'ésser
 legalitzats abans que transcorrin sis mesos de la data de
 tancament de l'exercici.                  
   Bastarà l'habilitació obtinguda als efectes fiscals,
 però podrà ésser sol·licitada també del Protectorat.    
                               
 -36 Llibre d'actes                    
   Perquè en tingui coneixement el Protectorat en el
 compliment de les seves funcions i als altres efectes
 legals, les actes de les reunions del Patronat i dels
 altres òrgans de govern, autoritzades en la forma que
 estableixin els Estatuts, s'insertaran en  un  llibre
 d'actes, que haurà de ser habilitat de la mateixa manera
 regulada en el  número  anterior per als llibres de
 comptabilitat.                       
                               
 -37 Memòria anual                     
   La memòria de les activitats i de la gestió econòmica
 contindrà separadament els capítols següents:       
  a) Descripció i detall de les modificacions hagudes en els
 béns immobilitzats afectes directament al compliment de les
 finalitats fundacionals i raons que les han motivades. Cas
 que s'hagi hagut de demanar l'autorització del Protectorat,
 bastarà referir-se a l'expedient corresponent, però es farà
 constar l'estat en què es trobi el compliment de la
 resolució.                         
  b) Descripció i detall de les modificacions en els béns
 immobilitzats destinats a la producció de rendes, amb la
 mateixa observació del paràgraf anterior.         
  c) Descripció i detall de les modificacions hagudes en els
 recursos financers propis i aliens, i raons que les han
 motivades.                         
  d) Descripció i detall dels passius contingents.     
  e) Activitats pròpies desenvolupades durant l'any en allò
 que no resulti prou detallat en la  liquidació  del
 pressupost.                        
  f) Activitats d'ajuda a institucions i persones, amb la
 mateixa excepció del paràgraf anterior.          
  g) Canvis dels components del Patronat, sense perjudici de
 la notificació prevista als punts 15 i 16 de la Instrucció
 present, en compliment de l'article 10.1 de la Llei.    
 h) Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui
 el compliment de les finalitats fundacionals i  dels
 preceptes legals, únic i exclusiu objecte de la memòria,
 d'acord amb la Llei.                    
   En la memòria podran suprimir-se aquells capítols en
 els quals no s'hagi produït cap dels actes referits, però
 caldrà declarar-ho així.                  
                               
 -38 Models                        
   El Protectorat podrà facilitar models orientatius per a
 la confecció dels pressupostos i la seva liquidació, els
 inventaris, els balanços i la memòria anual.        
                               
 -39 Reserva d'informació                 
   El contingut dels documents i expedients de la Unitat
 de Control té caràcter reservat i no podrà ésser comunicat
 ni manifestat en tot o en part, llevat de la seva
 utilització a efectes estadístics en tractament global que
 no posi al descobert l'atribució dels comptes i les xifres
 comptables a una Fundació determinada.           
                               
 -40 Arxiu de la documentació econòmica          
   La Unitat de Control arxivarà els documents de cada
 Fundació, exigits per l'article 13 de la Llei, començant
 per l'inventari inicial extret de la carta fundacional i el
 pressupost per a la primera anualitat d'activitat, que
 s'haurà de presentar juntament amb aquella en demanar la
 inscripció de la Fundació i que els facilitarà la Unitat de
 Registre.                         
   A continuació, s'arxivaran els expedients tramitats en
 l'exercici de les competències de la Unitat.        
                               
 IX Procediment                       
                               
 -41 Normes comunes                    
   La tramitació dels expedients que hagi de resoldre el
 Protectorat s'ajustarà a les disposicions del procediment
 administratiu comú, sens  perjudici de les precisions i
 adaptacions establertes per la Generalitat, la Llei i
 aquesta Instrucció.                    
                               
 X Peticions dels interessats                
                               
 -42 Lloc de presentació dels documents          
   Els documents poden presentar-se directament a la
 Direcció General, als serveis territorials corresponents o
 a les altres oficines habilitades per les disposicions del
 procediment administratiu comú.              
                               
 -43 Autorització dels documents              
   Els actes de les fundacions hauran d'ésser atorgats per
 les persones que estiguin autoritzades per fer-ho, segons
 resulti dels Estatuts.                   
   Les firmes dels documents presentats hauran d'ésser
 legalitzades sempre que ho exigeixen les lleis o que ho
 cregui necessari el Protectorat per tal d'assegurar-se de
 la seva autenticitat.                   
                               
 -44 Requisits fiscals                   
   Haurà de justificar-se, en cada cas, el compliment de
 les normes fiscals, en els termes establerts en aquelles,
 que afectin els actes continguts  en  els  documents
 presentats o els mateixos documents.            
                               
 -45 Nombre d'exemplars                  
   Els  documents  que  hagin  de ser registrats es
 presentaran per duplicat. L'exemplar original es destina a
 l'arxiu corresponent; el segon exemplar serà tornat a
 l'interessat amb la nota d'haver estat registrat.     
   Es considerarà com a original la còpia autoritzada que
 produeixi els mateixos efectes, d'acord amb les lleis.   
                               
 -46 Rebut                         
   Si la presentació fos personal, l'oficina receptora, a
 petició del presentador, segellarà una còpia simple de la
 instància.                         
                               
 -47 Sol·licitud de registre                
   La instància sol·licitant la inscripció inicial d'una
 Fundació, caldrà acompanyar-la dels documents següents: la
 carta fundacional; l'acceptació del càrrec dels patrons en
 una de les formes autoritzades per la Llei; el pressupost
 corresponent als dotze primers mesos d'activitat de la
 Fundació, redactat tal com disposa el número 31 d'aquesta
 Instrucció; i l'acreditament de l'aportació efectiva de la
 dotació inicial, adequada a la naturalesa jurídica de cada
 bé. El valor de les aportacions no dineràries s'haurà de
 justificar amb un certificat expedit per un professional
 autoritzat legalment per fer-ho.              
   Les  sol·licituds  de  les inscripcions registrals
 successives s'acompanyaran dels antecedents del document
 inscriptible,  llevat d'aquells que ja constin en el
 Registre.                         
                               
 -48 Sol·licitud d'autorització o aprovació d'actes    
   La petició es documentarà amb l'acord del Patronat
 degudament  autoritzat per testimoni o certificat, la
 referència a les disposicions dels Estatuts en què es
 fonamenti, el compliment dels requisits que, si fos el cas,
 resultin obligatoris per la Llei o pels mateixos Estatuts,
 i  les  causes  o els motius que en justifiquin la
 sol·licitud.                        
   Si l'acte  tingués  transcendència  econòmica,  el
 Protectorat podrà sol·licitar un estudi firmat per un
 professional competent i independent que descrigui les
 modificacions  patrimonials  previstes,  justifiqui  la
 viabilitat financera i aquells altres aspectes que, a
 judici del Protectorat, siguin necessaris per configurar
 l'operació.                        
                               
 -49 Obstacles a la resolució               
   Quan l'Administració no pugui resoldre una petició per
 manca de dades o perquè els documents o acords no s'ajusten
 a la Llei, suspendrà el tràmit i comunicarà als interessats
 què cal fer. Si no fossin corregides les falles en el
 termini legal, el Protectorat resoldrà denegant la petició,
 llevat que fos procedent que supleixi la negligència dels
 interessats.                        
                               
 XI Expedients d'ofici                   
                               
 -50 Iniciació dels expedients               
   Quan un expedient sigui iniciat pel Protectorat, en els
 casos en què ho autoritza la Llei, se'n donarà coneixement
 immediat al Patronat de la Fundació per tal que aporti les
 dades que calguin per a la resolució i al·legui tot el que
 cregui convenient. Aquesta comunicació serà independent del
 tràmit d'audiència immediatament anterior a la resolució
 que estableix el procediment administratiu comú.      
                               
 -51 Extinció de les fundacions              
   Si l'extinció d'una Fundació obeeix a la iniciativa del
 Protectorat  i  no és acceptada expressament la seva
 procedència pel Patronat, una vegada tramitat l'expedient,
 l'autoritat competent formularà proposta de resolució, que
 s'elevarà a l'òrgan corresponent  de  la  jurisdicció
 ordinària en compliment de la disposició de l'article 34 en
 relació amb el 22 de la Constitució, i es comunicarà als
 interessats perquè puguin comparèixer-hi.         
                               
 XII Resolucions                      
                               
 -52 Competència per resoldre               
   Correspon al Conseller  de  dictar  la  resolució
 d'inscripció inicial de les fundacions, modificació dels
 Estatuts i fusió, agregació i extinció d'aquelles.     
   Les altres resolucions seran adoptades pel Director
 General.  Aquest podrà, però, delegar en el Cap de la
 Unitat de rang superior a què es refereix el punt 12
 d'aquesta Instrucció, l'adopció de les resolucions que li
 corresponguin, d'acord amb les disposicions legals.    
                               
 -53 Propostes de resolució                
   Les propostes de resolució correspondran al Cap de la
 Unitat que tramiti l'expedient, si no se les reservés
 personalment el Director General. Quan la resolució no
 sigui de la competència d'aquest, visarà la proposta.   
                               
 -54 Forma de les resolucions               
   Les resolucions no hauran d'ésser fonamentades quan
 siguin acceptades totalment les peticions dels interessats
 i no corresponguin a la competència del Conseller.     
   En aquest cas bastarà que la resolució es faci constar
 en el document que s'ha d'arxivar i en la còpia que s'ha de
 tornar als interessats, àdhuc per mitjans mecànics i
 formularis uniformes.                   
   En tots dos llocs constarà la firma manuscrita de
 l'autoritat competent per resoldre.            
                               
 -55 Execució de les resolucions              
   Quan una resolució autoritzi o aprovi actes que hagin
 d'ésser  executats  posteriorment  per  la  Fundació
 interessada, els seus representants justificaran el seu
 compliment en les memòries anuals de què tracta l'article
 13 de la Llei.                       
   El compliment dels actes de liquidació i destinació
 dels béns sobrants d'una Fundació extingida, l'hauran de
 comunicar al Protectorat directament els patrons,  la
 responsabilitat dels quals davant de l'Administració no
 cessarà fins llavors.                   
                               
 XIII Recursos                       
                               
 -56 Recursos administratius                
   Les resolucions del Director General, ni que siguin
 dictades per delegació pel Cap de la Unitat de rang
 superior a què es refereixen els punts 12 i 52 d'aquesta
 Instrucció, podran ésser objecte de recurs d'alçada davant
 del Conseller.                       
                               
 -57 Recurs jurisdiccional                 
   Contra les resolucions del Conseller es pot, en tot
 cas, presentar recurs davant la Jurisdicció Contenciosa
 Administrativa, havent complert prèviament els tràmits que
 siguin preceptius de conformitat amb la legislació vigent.