Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

TEXT PUBLICAT

La Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, potencia l’accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat per les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra limitació, mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques, de les barreres en la comunicació i per mitjà de la utilització de mesures tècniques adequades que permetin millorar la seva qualitat de vida.

El Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei anteriorment esmentada i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, establia, en el capítol 6, les normes sobre la targeta d’aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució.

El Decret 204/1999, de 27 de juliol, dóna nova redacció al capítol 6 del Decret 135/1995, de 24 de març, ampliant les mesures que faciliten l’autonomia i la lliure circulació de les persones amb mobilitat reduïda, i, per tant, la seva integració social i professional.

Ara, cal procedir a regular de nou el contingut del Decret 204/1999, anteriorment esmentat, amb la finalitat de concretar diferents aspectes i garantir la correcta utilització de les modalitats de targeta d’aparcament. Així mateix, aquest Decret adequa, d’una banda, la regulació del reconeixement del grau de disminució i de la superació del barem de mobilitat al que disposa el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució, i, d’altra banda, torna a atribuir la competència per a la gestió i resolució de les diferents modalitats de targeta d’aparcament als ens locals competents en matèria d’ordenació del trànsit. S’ha optat per derogar el Decret 204/1999 en la seva totalitat per tal de facilitar que la ciutadania en tingui coneixement i que els operadors jurídics de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat el puguin consultar, i així mateix evitar els perjudicis que causa la dispersió normativa existent en altres matèries.

Per tant, amb els informes del Consell General de Serveis Socials, el Consell Sectorial d’Atenció a les Persones amb Disminució i el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i en la Comunicació; vist l’informe de la Comissió de Govern Local i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en aplicació del que disposa la disposició final 1 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, a proposta de la consellera de Benestar Social, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

1.1  Aquest Decret té per objecte la regulació d’un conjunt de mesures adreçades a facilitar i millorar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, com també la regulació de les modalitats de targeta d’aparcament per a persones amb disminució, per tal de facilitar la seva circulació, autonomia personal i integració social i professional.

1.2  Les modalitats de targeta d’aparcament a què es refereix l’apartat anterior són: la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, amb les dues submodalitats de titular conductor del vehicle i titular no conductor, la qual s’adapta al model comunitari uniforme que es descriu a l’annex de la Recomanació del Consell de la Unió Europea, de 4 de juny de 1998, i la targeta d’aparcament de transport col·lectiu.

Article 2

Àmbit d’aplicació territorial i personal

La definició, les característiques i el procediment per a l’expedició de les targetes d’aparcament, en les seves diferents modalitats, és d’aplicació a totes les persones que resideixen al territori de Catalunya. No obstant això, els beneficis regulats per aquest Decret s’estenen a totes les persones que circulen pel territori de Catalunya que tinguin mobilitat reduïda o que siguin titulars d’alguna de les modalitats de targeta d’aparcament que figuren en aquest Decret, i a les que disposin d’altres targetes expedides d’acord amb el model comunitari uniforme o de caràcter anàleg.

Article 3

Targeta d’aparcament per a persones amb disminució

3.1  La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació. A aquests efectes, les ordenances de trànsit dels respectius ens locals competents en l’ordenació del trànsit han de preveure un conjunt de mesures per facilitar el desplaçament de les persones titulars de la targeta que garanteixi la màxima tolerancia i permissibilitat en el règim de parada i estacionament del vehicle.

3.2  Poden ser titulars de la targeta d’aparcament esmentada les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle. No obstant això, s’atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor, a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de tres anys. Aquesta darrera circumstància no es tindrà en compte en el cas de persones menors de tres anys que depenen de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals.

3.3  També es podrà atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb disminució identificada com a titular no conductor a les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

3.4  A l’efecte d’aquesta disposició, les referències fetes al barem de mobilitat s’han d’entendre referents al barem fixat a l’annex 3 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de disminució, o en la norma que el substitueixi.

3.5  La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament. La persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució identificada com a titular no conductor tindrà dret a la reserva de plaça d’aparcament a què es refereix l’article 5.d), quan tenint mobilitat reduïda, sigui menor de 18 anys o, si és més gran, tingui un grau igual o superior al 65%.

3.6  La targeta d’aparcament per a persones amb disminució, en la seva submodalitat de titular conductor del vehicle, s’ha d’ajustar al model i les característiques que figuren a l’annex 1 d’aquesta disposició. La targeta d’aparcament de persones amb disminució identificada com a titular no conductor s’ha d’ajustar al model i les característiques que figuren a l’annex 2.

3.7  La targeta d’aparcament per a persones amb disminució concedida de conformitat amb el procediment que preveu aquest Decret tindrà validesa a tots els municipis de Catalunya, acreditarà la persona titular per gaudir dels beneficis específics que els ajuntaments respectius tinguin establerts en aquesta matèria, i s’haurà de col·locar de manera visible en el vehicle que condueixi o transporti una persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, en qualsevol de les seves dues submodalitats.

Article 4

Targeta d’aparcament de transport col·lectiu

4.1  La targeta d’aparcament de transport col·lectiu és el document acreditatiu del dret de les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat, per estacionar els seus vehicles durant el temps imprescindible per efectuar les accions d’entrada i sortida del vehicle, tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació, comptant, si cal, amb el suport de la persona que els condueixi.

A aquests efectes, les ordenances de trànsit dels respectius ens locals competents en l’ordenació del trànsit han de preveure un conjunt de mesures per facilitar l’estacionament dels vehicles beneficiats per una targeta d’aparcament de transport col·lectiu que garanteixi més tolerància i permissibilitat en el règim d’estacionament del vehicle.

4.2  Poden ser titulars de la targeta d’aparcament esmentada les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

4.3  La targeta d’aparcament de transport col·lectiu és personal i intransferible. No obstant això, els drets que atorga la targeta són d’aplicació als vehicles adaptats de titularitat de la persona física o jurídica titular de la targeta, independentment de quina sigui la persona que els condueixi.

4.4  La targeta d’aparcament de transport col·lectiu s’ha d’ajustar al model i les característiques que figuren a l’annex 3 d’aquesta disposició.

4.5  La targeta d’aparcament de transport col·lectiu concedida de conformitat amb el procediment que preveu aquest Decret tindrà validesa a tots els municipis de Catalunya i acreditarà la persona titular per gaudir dels beneficis específics que els ajuntaments respectius tinguin establerts en aquesta matèria.

4.6  La targeta de transport col·lectiu serà eficaç únicament quan el vehicle transporti de manera efectiva persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

Article 5

Mesures a garantir pels ens locals

A fi i efecte de facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, els ens locals competents en matèria d’ordenació del trànsit han de garantir en les seves ordenances, com a mínim, les mesures següents:

a) Permetre que els vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda puguin aturar-se, pel temps imprescindible per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impideixi la circulació de vehicles o vianants.

b) Permetre que les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució estacionin els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i en les zones de càrrega i descàrrega.

c) Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin en les àrees de vianants no afectaran els vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució, en qualsevol de les seves dues submodalitats. No obstant això, es podrà limitar l’estacionament d’aquests vehicles en les zones de vianants que no tinguin una mida superior a la que permet inscriure un cercle de 150 metres de radi, quan impedeixin la circulació d’altres vehicles o vianants, o en les zones de vianants que disposin de places públiques d’aparcament reservades per a persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució, sigui en el seu perímetre o a l’interior, i sempre que garanteixin l’existència d’itineraris accessibles des d’aquestes fins al lloc de destinació. Aquestes àrees disposaran de senyalització informativa en tots els seus accessos amb l’objectiu de facilitar l’estacionament.

d) Possibilitar la reserva de places d’aparcament, prèviament a la sol·licitud, en els llocs on es comprovi que és necessari per a les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució, i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus llocs de treball. Aquesta reserva es farà per mitjà de senyals de trànsit complementades amb un disc addicional i grafiat horitzontal, que reprodueixin el mateix símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.

e) Permetre l’estacionament de vehicles que disposin d’una targeta d’aparcament de transport col·lectiu, durant el temps imprescindible per recollir o deixar les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat, comptant si cal amb el suport de la persona que els condueixi, en les zones d’estacionament amb horari limitat, sense haver d’obtenir comprovant, i en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

f) Permetre que els vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució puguin estacionar-se, pel temps imprescindible, en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impideixi la circulació de vehicles o vianants.

g) Facilitar la reserva de places d’aparcament públiques, sol·licitades per entitats d’iniciativa social o centres especialitzats públics o privats que atenguin habitualment persones amb disminució, tan a prop com sigui possible de les seves instal·lacions, quan les entitats o centres esmentats no disposin d’aparcament propi.

h) Elaborar un pla d’ubicació de reserva de places d’aparcament públiques per a l’ús dels vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució, distribuïdes per les zones considerades d’interès en els nuclis urbans, i que puguin coexistir amb les zones d’estacionament amb horari limitat.

i) Vetllar perquè es respectin les reserves d’aparcament, públiques i privades, establint i executant les corresponents mesures sancionadores.

Article 6

Valoració tècnica

6.1  El Servei d’Orientació i Valoració de l’ICASS que correspongui és el competent per valorar i qualificar el grau de disminució i la superació o no, per part de la persona interessada, del barem de mobilitat acreditatiu de l’existència de dificultats de mobilitat per utilitzar transports col·lectius a què es refereix l’article 3.4. En el certificat que es lliurarà a les persones interessades hi constarà el grau de disminució, si la persona interessada supera o no el barem de mobilitat, i el termini per a la seva revisió en cas que les possibilitats de recuperació puguin incidir en la valoració inicial.

Així mateix, el Servei d’Orientació i Valoració de l’ICASS que correspongui valorarà el compliment del requisit que estableix l’article 3.3.

6.2  Per a la valoració i la qualificació de les disminucions s’aplicarà la normativa vigent, com també les recomanacions tècniques que pugui efectuar la Comissió Interdepartamental per a l’Accessibilitat.

Article 7

Procediment

7.1  Correspon a l’ajuntament o a l’ens local competent en matèria d’ordenació del trànsit la concessió de totes les modalitats de targetes d’aparcament regulades per aquest Decret, la qual s’ha d’ajustar a les disposicions de caràcter general que regulen el procediment administratiu, amb les particularitats que es detallen en els apartats següents.

7.2  Els expedients s’iniciaran a instància de la persona física o jurídica interessada, mitjançant imprès normalitzat facilitat pel Departament de Benestar Social, conjuntament amb el qual el Departament de Benestar Social també facilitarà un exemplar de la modalitat de targeta d’aparcament que el sol·licitant vol obtenir.

Les sol·licituds s’han d’emplenar degudament, adjuntant els documents que s’indiquin en l’imprès per acreditar els requisits exigits, i es presentaran a l’ajuntament o a l’ens local competent en l’ordenació del trànsit del lloc on resideixi la persona interessada, o tingui el seu domicili la persona jurídica interessada, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.3  La persona interessada que hagi d’acreditar que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l’article 3.3 haurà de presentar amb la sol·licitud normalitzada el corresponent certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti la concurrència d’aquesta circumstància. En el cas que no el presenti o el document presentat no acrediti suficientment el requisit esmentat, l’ens local haurà de requerir la persona interessada perquè presenti el certificat preceptiu en el termini màxim de deu dies, amb la indicació que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva petició, amb els efectes que disposa l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.4  La resolució de concessió o denegació de totes les modalitats de targeta d’aparcament que regula aquest Decret s’ha de dictar en el termini màxim de quatre mesos.

Transcorregut el termini màxim de resolució sense que s’hagi notificat la resolució del procediment, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada, la qual cosa no eximirà l’òrgan competent de dictar resolució expressa en els termes que estableixen els articles 42 i 43 de la Llei 30/1992.

Article 8

Validesa de les targetes d’aparcament

8.1  La targeta d’aparcament per a persones amb disminució caducarà al cap de deu anys de la seva concessió. No obstant això, en aquells supòsits en què la qualificació del grau de disminució fos provisional o la persona titular no fos la conductora del vehicle, la data de caducitat serà la que indiqui la targeta.

8.2  La data de caducitat de la targeta d’aparcament de transport col·lectiu serà la que la targeta indiqui.

8.3  Per a la renovació de les diferents modalitats de targetes d’aparcament s’ha de seguir el mateix procediment que per a l’atorgament de la targeta inicial.

8.4  En el cas de canvi de domicili de la persona titular de la targeta es procedirà al trasllat de l’expedient al nou ens local competent.

Article 9

Control i seguiment

9.1  Es constituirà un equip de treball en el si del Consell de la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques i en la Comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 59 del Decret 135/1995, de 24 de març, per a l’estudi i seguiment de la problemàtica relacionada amb les modalitats de targetes d’aparcament, amb representació de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya, dels Consells Comarcals, del Departament de Benestar Social i d’entitats representatives del col·lectiu de persones amb disminució.

9.2  Els ens locals trametran anualment a l’ICASS tota la informació necessària per mantenir actualitzat un Registre de targetes d’aparcament.

9.3  Els ens locals amb competències en matèria d’ordenació del trànsit i el Departament de Benestar Social cooperaran per tal de garantir el bon ús de les targetes d’aparcament, en les seves diverses modalitats.

Disposició derogatòria

Aquest Decret deroga el Decret 204/1999, de 27 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al capítol 6 del Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor als dos mesos del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de març de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar Social

(Vegeu annexos al document PDF)

(02.057.032)