Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

  • Núm. del document 001/2005

  • Data del document 11/01/2005

  • Data de publicació 13/01/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4300

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

L'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix la competència exclusiva de la Generalitat sobre l'estadística d'interès de la Generalitat.
La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, va crear el marc legal adequat per desenvolupar aquesta competència estatutària i posar a disposició de tota la societat una informació completa i objectiva, així com per adequar el marc normatiu anterior als canvis propis de l'àmbit estadístic.
En compliment de la Resolució 1202/VI del Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 334/2002, de 3 de desembre, va establir una nova regulació de la coordinació dels estudis i les enquestes d'opinió.
Arran d'aquest nou marc normatiu, mitjançant el Decret 67/2003, de 18 de març, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència i d'atribució de funcions a l'Institut d'Estadística de Catalunya, es configura una nova distribució de responsabilitats quant a la coordinació i elaboració dels estudis d'opinió, sent l'Institut d'Estadística de Catalunya l'òrgan que assumeix aquestes funcions. Així mateix, a través d'aquest Decret s'adapta l'estructura de l'Institut per fer front a les noves responsabilitats assignades.
Posteriorment, la Llei 23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, regula l'elaboració, la publicitat de les enquestes i els estudis d'opinió de la Generalitat, preveient a l'apartat 2 de l'article 39.bis) el corresponent desplegament reglamentari, i la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, ha introduït una darrera modificació que afecta fonamentalment la definició del que s'entén per estudis i enquestes d'opinió.
Considerant les modificacions legals produïdes, resulta necessari procedir al desplegament reglamentari previst, sens perjudici que, atesa la conveniència que el procediment d'elaboració i publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat gaudeixi de la necessària estabilitat i recolzament parlamentari, es presenti en un termini màxim de 9 mesos, a comptar des de l'entrada en vigor del present Decret, un projecte de llei que reguli àmpliament els referits procediments, sent la norma que ara s'aprova el marc jurídic aplicable fins que es produeixi l'entrada en vigor de la referida llei.
Així, tot i que el Registre Públic d'Enquestes i Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya ja estava regulat pel Decret 334/2002, de 3 de desembre, resulta necessari establir, als efectes d'una regulació unitària, el seu nou règim jurídic i la seva dependència orgànica, a més de fer referència al sistema de registre dels estudis d'opinió realitzats pels departaments de la Generalitat de Catalunya o per òrgans o entitats que en depenguin.
El Decret es divideix en cinc títols. El títol I regula els estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya, establint la seva tipologia, els principis d'actuació respectant els recollits a la Llei, així com la realització dels estudis d'opinió, amb submissió a la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques per tal de garantir la transparència. Així mateix, es regulen separadament els estudis d'opinió en matèria política i electoral i els relatius a l'avaluació de polítiques o serveis. Cal destacar, quant als primers, la necessitat d'un criteri de màxima publicitat, tant en la publicació del pla anual de treball com en l'avançament al Parlament de Catalunya, dels resultats provisionals. Respecte dels estudis d'avaluació de polítiques o serveis, es preveu la directa participació dels departaments en l'elaboració dels plans, així com la consecució de la màxima transparència en la seva realització.
El títol II regula el Registre Públic d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya i, de manera detallada, el dret d'accés.
El títol III crea i regula el Centre d'Estudis d'Opinió, preveient les seves funcions i estructura i creant el Comitè de Supervisió i Seguiment, òrgan de caire interdepartamental presidit per una persona de reconegut prestigi, amb funcions de supervisió i control en matèria d'estudis d'opinió.
El títol IV regula la informació que s'ha de trametre al Parlament de Catalunya, d'acord amb els criteris continguts a la Llei d'estadística, així com es preveu, en el termes previstos en el Reglament del Parlament, la regulació del dret d'accés dels diputats a la informació i documentació necessària per al desenvolupament de la seva tasca.
El títol V regula el procés d'homologació de les empreses que faran els estudis d'opinió i fixa el seu termini de validesa.
Finalment el text conté 3 disposicions addicionals, 1 transitòria, 1 derogatòria i 2 finals, destacant la disposició addicional segona, on es preveu, tal i com s'ha exposat, que el Govern presentarà un projecte de llei al Parlament regulador del procediment d'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Títol I

Dels estudis d'opinió

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Dels estudis d'opinió
Tenen la consideració d'estudis d'opinió:
1. Les enquestes de caràcter electoral o que preguntin sobre la intenció de vot, la valoració dels líders i dels partits polítics, així com els estudis postelectorals.
2. Els que tinguin per objecte l'anàlisi de les actituds i opinions de la societat catalana, l'avaluació i/o seguiment de polítiques o serveis de la Generalitat de Catalunya i d'altres que siguin rellevants per a l'acció de govern.

Article 2

Principis d'actuació
L'obtenció i subministrament de la informació necessària per a la realització dels estudis d'opinió es farà d'acord amb els principis continguts a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Article 3

Realització dels estudis d'opinió
Els estudis d'opinió els podrà realitzar el Centre d'Estudis d'Opinió (articles 11 a 14) pròpiament o bé mitjançant terceres persones, la selecció de les quals es portarà a terme d'acord amb la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques. En aquest segon cas, correspondrà al personal adscrit a l'esmentat Centre el control, seguiment i avaluació de les actuacions dels adjudicataris. En tot cas, en els plecs de clàusules administratives particulars han de figurar obligatòriament els principis esmentats a l'article anterior i, especialment, el deure de secret.

Capítol 2

Dels estudis d'opinió en matèria política i electoral

Article 4

Del pla de treball
1. En relació amb els estudis de caràcter electoral o que preguntin sobre la intenció de vot i estudis postelectorals, el Comitè de Supervisió i Seguiment (articles 15 a 18) aprovarà el Pla de treball anual, que s'haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans del 15 de desembre de l'any anterior. Així mateix, i amb caràcter previ a l'inici dels estudis als quals afecti, s'haurà de publicar dins del mes següent a la seva aprovació pel Comitè qualsevol modificació o ampliació del Pla, adjuntant la motivació corresponent.
2. Excepcionalment, i per raons d'urgència degudament acreditades, el Comitè podrà autoritzar la realització immediata d'estudis no previstos al Pla, sens perjudici de la publicació en la forma prevista per a les modificacions dels plans.
3. El Pla determinarà la periodicitat, el contingut, el procediment d'adjudicació i els criteris de difusió dels estudis previstos.
4. Els estudis als quals es refereixen els apartats anteriors es finançaran amb càrrec a les dotacions pressupostàries que amb aquesta finalitat constin al pressupost de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Article 5

De l'avançament dels resultats
1. El Comitè de Supervisió i Seguiment fixarà els terminis per a la realització de l'estudi i per lliurar, una vegada finalitzat el treball de camp, els resultats provisionals, termini aquest que no podrà ultrapassar en cap cas els dos mesos. Finalitzat el treball de camp i en el termini fixat, el/la director/a del Centre d'Estudis d'Opinió els lliurarà al/a la conseller/a d'Economia i Finances perquè aquest/a els trameti, dins de les 24 hores següents, al/a la president/a de la Generalitat de Catalunya i al/a la conseller/a en cap. Simultàniament els lliurarà al/a la conseller/a de Relacions Institucionals i Participació, el/la qual, dins del mateix termini, els trametrà al/a la president/a del Parlament de Catalunya.
2. Excepcionalment i per raons d'urgència degudament motivades, la fixació dels terminis als quals es refereix l'apartat anterior es podrà efectuar una vegada iniciat l'estudi, si bé en cap cas es podran ultrapassar els terminis màxims legalment previstos.

Capítol 3

Dels estudis d'opinió en matèria d'actituds i opinions de la societat catalana i d'avaluació de polítiques o de serveis

Article 6

Dels plans de treball
1. En relació amb els estudis d'opinió que tinguin per únic objecte l'anàlisi de les actituds i opinions de la societat catalana, l'avaluació i/o seguiment de polítiques o de serveis, o d'altres rellevants per a l'acció de Govern i sens perjudici de l'aprovació d'un pla propi pel Comitè de Supervisió i Seguiment, cada Departament, en el seu àmbit funcional, podrà elaborar un pla de treball anual que inclourà les propostes dels ens que, formant part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en depenguin; l'esmentat pla contindrà la identificació dels estudis, la forma d'adjudicació i el nivell de difusió.
2. El projecte se sotmetrà, abans del 30 de novembre de cada any i amb caràcter previ a la definitiva aprovació per cada departament, a informe del citat Comitè, el qual podrà proposar la introducció de les modificacions tècniques que consideri adients.

Article 7

De la realització dels estudis pels departaments i ens que en depenen
1. Amb caràcter previ a la realització de l'estudi, el departament o ens promotor haurà de fer arribar al Centre d'Estudis d'Opinió, als efectes de l'adequació al pla de treball aprovat i de la verificació de les possibles concordances entre el projecte o estudi i les referències persistents en el Registre, una fitxa tècnica provisional que contindrà els camps fixats a l"Annex d'aquest Decret.
2. El Centre d'Estudis d'Opinió supervisarà i podrà prestar assistència tècnica per a la realització de l'estudi d'opinió, per tal de garantir que aquest s'ajusti al que disposa la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, el present Decret i la resta de normativa que li sigui d'aplicació, sense que això comporti la utilització dels mitjans materials o personals del Centre. En tot cas l'estudi es finançarà amb càrrec a les dotacions pressupostàries del departament o ens promotor.
3 Una vegada finalitzada l'elaboració de l'estudi d'opinió i dins dels 15 dies següents, el departament, entitat o organisme promotor de l'estudi haurà de remetre còpia íntegra impresa i en suport informàtic al Centre d'Estudis d"Opinió, juntament amb la fitxa tècnica definitiva.

Títol II

Del Registre Públic d'Estudis d'Opinió

Capítol 1

Disposicions generals

Article 8

Del Registre
Amb les dades procedents dels estudis d'opinió realitzats pel Centre d'Estudis d'Opinió o a instància dels departaments o les entitats o organismes que en depenen, degudament tractades i amb les seves conclusions extretes, es confeccionarà un Registre de dades, amb la denominació de Registre Públic d"Estudis d'Opinió, adscrit al Departament d'Economia i Finances, mitjançant l'Institut d'Estadística de Catalunya, la gestió del qual correspondrà al Centre d'Estudis d'Opinió.

Article 9

Naturalesa
El Registre Públic d'Estudis d'Opinió té la consideració de registre públic, en els termes que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el qual es regirà per la normativa aplicable en relació amb les bases de dades informàtiques i per les disposicions del present Decret.

Capítol 2

Del dret d'accés

Article 10

Dret d'accés
Al Registre Públic d'Estudis d'Opinió podran accedir-hi les persones físiques o jurídiques amb subjecció als requisits i procediments següents:
a) No s'admetran sol·licituds que, per raó del seu volum, periodicitat o per acumulació amb d'altres, no garanteixin el rigor científic, impliquin un obstacle al seu funcionament o puguin afectar els drets subjectius de persones físiques o jurídiques protegits per l'ordenament jurídic.
b) Les dades obtingudes no podran ser comunicades a terceres persones, i els estudis científics realitzats en base a aquestes dades hauran de fer constar el seu origen i únicament la informació indispensable per a la claredat dels estudis i conclusions extretes, sense que sigui responsable el Registre del rigor científic o interpretacions extretes.
c) Les sol·licituds es presentaran en imprès normalitzat, on constaran les dades del/de la peticionari/ària, la finalitat de la sol·licitud, l'acceptació de condicions d'accés i la utilització de les dades. S'atendran per ordre d'antiguitat i es resoldran en el termini quinze dies a partir de l'acceptació del pressupost, llevat que tinguin una gran complexitat, cas en el que podrà prorrogar-se, motivadament, per un període no superior a la meitat del termini inicial.
d) L'òrgan responsable del Registre facilitarà al/a la sol·licitant, en el termini de quinze dies des de la data de presentació de la sol·licitud, un pressupost del cost de la seva petició, que anirà al seu càrrec. Contra l'acte administratiu pel qual es fixi el pressupost es podrà interposar recurs davant del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
e) El termini per accedir-hi a les dades que es contenen en el Registre el fixarà el/la director/a del Centre, donant compte al Comitè, sense que en cap cas pugui ser superior a tres mesos a comptar a partir de la finalització del treball de camp.

Títol III

Del Centre d'Estudis d'Opinió

Capítol 1

Disposicions generals

Article 11

Denominació i adscripció
Es crea el Centre d'Estudis d'Opinió, dins l'Institut d'Estadística de Catalunya del Departament d'Economia i Finances, amb la finalitat de dirigir i coordinar les actuacions per a la definició, l'elaboració, la difusió i el registre dels estudis d'opinió.

Article 12

Principis rectors
El Centre d'Estudis d'Opinió desenvoluparà les seves funcions d'acord amb els principis d'objectivitat, neutralitat i correcció tècnica en les seves actuacions, d'igualtat d'accés a les seves dades i de respecte als drets de la ciutadania i al secret estadístic.

Article 13

Funcions
Al Centre d'Estudis d'Opinió li corresponen les funcions següents:
1. La definició dels criteris tècnics a seguir en el disseny i el desenvolupament dels estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya.
2. L'estudi, el diagnòstic i l'avaluació dels fets, les tendències de l'entorn que afectin la societat catalana i universal i que siguin susceptibles de valoració mitjançant estudis d'opinió.
3. La supervisió i el control de l'execució de les actuacions per a l'obtenció i recollida d'informació en els estudis d'opinió de la Generalitat.
4. La difusió dels informes i dels resultats dels estudis d'opinió de la Generalitat a través de mitjans escrits, audiovisuals o electromagnètics en qualsevol de les seves modalitats.
5. La gestió del Registre Públic d'Estudis d'Opinió al qual es refereix aquest Decret.

Capítol 2

Organització

Article 14

Del/de la director/a
1. Al capdavant del Centre d'Estudis d'Opinió hi ha un/a director/a, sotmès al règim jurídic aplicable al personal eventual i assimilat a efectes retributius a director general. Aquest/a director/a és el/la responsable de l'execució de les funcions del Centre i és nomenat/ada pel Govern a proposta del/de la conseller/a d'Economia i Finances entre persones amb reconeguda experiència professional en l'àmbit d'actuació de l'esmentat Centre.
2. El/la director/a nomenat/ada, en el moment de la presa de possessió, haurà de deixar constància formal del compromís d'independència en la seva actuació i de sotmetiment al deure de secret en relació amb les dades de què per raó del seu càrrec sigui coneixedor/a.
3. Li corresponen al/a la director/a les funcions següents:
a) Vetllar pel compliment dels acords del Comitè de Supervisió i Seguiment.
b) Aquelles que en l'àmbit de les seves funcions li encomani el Comitè.

Capítol 3

Del Comitè de Supervisió i Seguiment

Article 15

Del Comitè
El Comitè de Supervisió i Seguiment planifica i programa l'activitat del Centre i exercita les funcions que, d'acord amb aquest Decret, li corresponen en relació amb els estudis d'opinió l'encàrrec o realització dels quals correspon als departaments de la Generalitat i ens que en depenen.

Article 16

De la composició del Comitè
1. El Comitè està constituït per un/a president/a, nomenat/ada pel Govern a proposta del/de la conseller/a d'Economia i Finances entre persones de reconegut prestigi, per tretze vocals, tots ells amb veu i vot, i és assistit per un secretari/ària.
2. Són vocals:
El/la secretari/ària del Govern.
El/la secretari/ària general del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
El/la secretari/ària general del Departament de Governació i Administracions Públiques.
El/la secretari/ària de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
El/la secretari/ària d'Economia del Departament d'Economia i Finances.
El/la director/a general d'Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència.
El/la director/a de Polítiques Sectorials del Departament de la Vicepresidència.
El/la director/a general d'Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència.
El/la director/a de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Quatre persones expertes en Ciències Polítiques, Socials, Econòmiques, Estadístiques, nomenades pel Govern, a proposta del conseller d'Economia i Finances, que a tal efecte podrà sol·licitar l'opinió dels directors dels departaments universitaris, degans dels col·legis professionals o entitats de caràcter científic dins les ciències socials.
3. El/la president/a i els vocals que no ho siguin per raó del càrrec resten sotmesos al règim del lliure nomenament i cessament pel Govern de la Generalitat.
4. Actuarà com a secretari/ària el/la director/a del Centre d'Estudis d'Opinió.
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

De les funcions del Comitè
Corresponen al Comitè les funcions següents:
1 Aprovar el pla anual d'estudis d'opinió sobre la intenció de vot, la valoració dels partits polítics i els estudis postelectorals, així com el que es refereix als estudis per a l'avaluació de polítiques o serveis de la Generalitat de Catalunya que consideri adient impulsar directament el propi Centre d'Estudis d'Opinió.
2 Informar, amb caràcter previ a la seva aprovació per cada departament, els aspectes tècnics dels plans anuals d'estudis d'opinió que, en relació amb l'avaluació de polítiques o serveis de la Generalitat de Catalunya, proposin els departaments de la Generalitat o ens que en depenen, sens perjudici dels estudis que en aquest àmbit el propi Comitè pugui aprovar, així com el seu control previ i coetani.
3 Fixar els criteris en relació amb la periodicitat, contingut, procediment d'adjudicació i difusió dels estudis d'opinió.
4 Vetllar per la qualitat tècnica dels estudis així com l'anàlisi dels seus resultats.
5 Qualsevol altra que, en l'àmbit de l'article 18 del present Decret, li pugui correspondre.

Article 18

Del règim jurídic del Comitè
1 Serà aplicable al Comitè el règim jurídic propi dels òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.
2 El Comitè es regirà per un reglament de règim interior.

Títol IV

Informació al Parlament de Catalunya

Article 19

De la informació al Parlament
Sens perjudici del que es disposa a l'article 5, el Centre d'Estudis d'Opinió, per mitjà del seu director/a, haurà de trametre al Parlament de Catalunya, cada dos mesos, relació circumstanciada dels estudis d'opinió finalitzats i entrats al Registre.

Article 20

Del dret d'accés als diputats
Els diputats del Parlament de Catalunya podran obtenir les dades, informes o documents necessaris per al desenvolupament de les seves tasques, d'acord amb allò que disposa el Reglament del Parlament.

Títol V

De l'homologació

Article 21

Del procediment
El Departament d'Economia i Finances homologarà les empreses que faran els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de contractació pública, sol·licitant l'informe tècnic del Comitè de Supervisió i Seguiment. L'homologació serà vinculant per als departaments i els organismes de la Generalitat de Catalunya, per un termini màxim de tres anys, des de la publicació de l'adjudicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions addicionals

Primera

En el marc de la normativa aplicable a l'Institut d'Estadística de Catalunya, el seu director haurà de proveir el Centre d'Estudis d'Opinió dels mitjans personals i materials adients per al compliment de la seva funció i actuarà com a òrgan de contractació.

Segona

El Govern, en el termini màxim de 9 mesos a partir de l'entrada en vigor del present Decret, presentarà al Parlament un projecte de llei que reguli el procediment d'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya.

Tercera

Per a l'any 2005, la publicació del Pla a què es fa esment al número 1 de l'article 4 s'haurà de produir abans de la finalització del primer trimestre de l'esmentat any.

Disposició Transitòria Única

Els/les funcionaris/àries i altre personal que resulti afectat per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desenvolupament relatives a les corresponents adaptacions pressupostàries i es proveeixin reglamentàriament els llocs de treball.

Disposició Derogatòria Única

Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin o que contradiguin el que estableix aquest Decret i, en particular, el Decret 334/2002, de 3 de desembre, pel qual es dóna una nova regulació al Registre Públic d'Enquestes i Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, i l'article 5 del Decret 67/2003, de 18 de març, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència i d'atribució de funcions a l'Institut d"Estadística de Catalunya.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el/la conseller/a d'Economia i Finances per dictar les normes que calguin per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del que disposa aquest Decret i, en particular, per fer les modificacions pressupostàries necessàries.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor una vegada hagin transcorregut vint dies a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex

Fitxa tècnica Seran objecte de la fitxa tècnica els camps següents:
a) La denominació.
b) El tema objecte d'estudi.
c) Els objectius/motivacions.
d) La unitat promotora.
e) L'entitat/empresa executora.
f) Les condicions de contractació.
g) La partida pressupostària.
h) El cost.
i) L'àmbit geogràfic.
j) L'univers.
k) La mostra i l'error mostral.
l) Les dades del treball de camp.
m) La metodologia.
n) El text del qüestionari.
o) El calendari del projecte.