Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ECF/498/2007, de 21 de desembre, per la qual es regula el règim d'adscripció del personal a l'Agència Tributària de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

  • Núm. del document ECF/0498/2007

  • Data del document 21/12/2007

  • Data de publicació 28/12/2007

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5037

Afectacions
TEXT PUBLICAT

Aquesta Ordre té per objecte donar compliment a la disposició addicional primera de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de creació de l'Agència Tributària de Catalunya, i regular el règim d'adscripció del personal que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta norma presta serveis en els diferents àmbits de naturalesa tributària del Departament d'Economia i Finances.

En conseqüència, segons el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, una vegada complert el tràmit de consulta davant la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic, i vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Tots els llocs de treball de caràcter base i singular dels serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona del Departament d'Economia Finances de l'àmbit de gestió, liquidació, inspecció, valoració i recaptació d'impostos i els de tasques de suport a aquestes activitats es transfereixen a l'Agència Tributària de Catalunya, amb les modificacions necessàries per adaptar-los a l'estructura territorial de l'Agència i en tant no sigui completament desenvolupada l'estructura de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'aprovació de la seva relació de llocs de treball integral.

El personal que es troba adscrit als llocs de treball transferits, els seguirà ocupant amb la mateixa forma d'ocupació que tingui en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

No obstant això, si com a conseqüència de l'adaptació de la relació de llocs de treball a l'estructura de l'Agència, se suprimissin llocs de treball ocupats per personal funcionari, el personal afectat s'adscriurà a l'Agència Tributària de Catalunya, on li serà assignat un nou lloc de treball a la mateixa localitat i els serà d'aplicació l'article 92 i concordants del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

El personal de la Direcció General de Tributs, de la Subdirecció General de Tresoreria, de la Secretaria General del Departament d'Economia i Finances i dels seus serveis territorials que ocupi llocs de la relació de llocs de treball que se suprimeixin per reestructuració del Departament a conseqüència de l'assumpció de competències per part de l'Agència Tributària de Catalunya, se'ls adscriurà a l'Agència on els serà assignat un nou lloc de treball a la mateixa localitat i els seran d'aplicació l'article 92 i concordants del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Mentre no sigui completament desenvolupada l'estructura de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'aprovació de la seva relació de llocs de treball integral, tots els llocs de treball de la Direcció General de Tributs de caràcter base o singular de qualsevol cos que pertanyin a la Inspecció Tributària seran transferits a la Delegació Territorial de la demarcació corresponent de l'Agència Tributària de Catalunya. El personal que es troba adscrit als llocs de treball transferits, els seguirà ocupant amb la mateixa forma d'ocupació que tingui en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

Així mateix, totes les persones que ocupen llocs de treball de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances les competències dels quals passin a ser exercides per l'Agència Tributària de Catalunya, seran adscrites a aquest ens on els serà assignat un nou lloc de treball a la mateixa localitat i els serà d'aplicació la normativa vigent, i en particular el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta previsió podrà ser aplicada, amb els mateixos tràmits establerts per a la present Ordre, a d'altres unitats del Departament d'Economia i Finances les competències de les quals passin a ser assumides per l'Agència Tributària de Catalunya.

Disposició addicional

Al personal laboral que, com a conseqüència de l'assumpció de competències per part de l'Agència Tributària de Catalunya, passa a formar part d'aquest ens, li és d'aplicació l'article 44 de l'Estatut dels treballadors.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia en què l'Agència Tributària de Catalunya iniciï les seves activitats, d'acord amb el que es preveu a la disposició final tercera de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.

Barcelona, 21 de desembre de 2007

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(07.354.149)