Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ MAH/166/2009, de 22 de gener, de convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/08).

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

  • Núm. del document MAH/0166/2009

  • Data del document 22/01/2009

  • Data de publicació 09/02/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5314

TEXT PUBLICAT

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals; el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística i modificacions posteriors; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l'assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés, i la resta de normativa aplicable;

Atès l'Acord GOV/6/2009, de 13 de gener, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2008 de 30 places de la categoria d'agent auxiliar de l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat, publicat al DOGC núm. 5304, de 26.1.2009;

Vist que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, la representació i la participació institucional dels empleats públics;

Atès el que estableixen l'article 144.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals;

En ús de les competències que em confereix l'Acord GOV/129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article únic

Fer pública la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/08), amb subjecció a les bases que figuren a l'annex 1 i d'acord amb el contingut dels annexos 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC; o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de gener de 2009

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex 1

Bases de la convocatòria

.1 Normes generals

1.1 Es fa pública la convocatòria del procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de lliure accés, 30 places de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.2 Així mateix, de conformitat amb l'article 56.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, s'hi inclouen 3 places addicionals per a les persones aspirants que, un cop superats tots els requisits i totes les fases del procés selectiu, no hagin obtingut plaça.

1.3 Les funcions que corresponen als/les membres del cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural, i la resta de tasques d'execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i també totes aquelles encomanades pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals.

1.4 La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals; el Decret 161/2001, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i modificacions posteriors; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i aquestes bases.

1.5 D'acord amb el que estableixen l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; l'article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i l'article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de l'escala auxiliar del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la prova que especifica la base 6.1.2.

1.6 De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria d'agent auxiliar del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la prova que especifica la base 6.1.2.

1.7 Les persones aspirants que participin en aquest procés selectiu podran ser excloses en qualsevol moment per acord del tribunal, amb la motivació que correspongui, si amb la seva conducta vulneren les bases del procés o manifesten actituds o comportaments discriminatoris i/o d'incompliment d'instruccions legítimes, o atempten contra la dignitat, la imatge, el prestigi i la consideració deguts al tribunal, el procés, el personal de suport del procés i les institucions públiques.

.2 Requisits de participació a la convocatòria

2.1 Per prendre part en aquesta convocatòria les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.

També podran ser admeses, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d'espanyol/a o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats/ades de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Igualment, podran ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya on sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat de 65 anys.

c) Tenir el títol de graduat/ada escolar, de graduat/ada en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), de formació professional de primer grau, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.

d) Posseir el permís de conducció de vehicles de la classe B o permís equivalent d'acord amb la normativa aplicable, i tenir-lo en vigor.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria i no estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 2.

f) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal o equivalent que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu país d'origen.

g) Prendre el compromís de dur armes mitjançant una declaració jurada, i complir les condicions exigides per la legislació vigent per obtenir el permís d'ús d'armes de foc:

Estar en disposició d'aconseguir el certificat d'antecedents penals, del Registre de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia, tal com estableix l'article 97 del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.

Estar en disposició d'aconseguir l'informe d'aptituds psicofísiques corresponent, i verificar les causes de denegació establertes a l'annex 1 del Reial decret 2283/1985, de 4 de desembre, que regula l'emissió d'informes d'aptitud psicofísica per a l'obtenció i renovació de llicències, permisos i targetes d'armes.

Poder superar les proves de capacitació establertes a la Resolució de 19 d'octubre de 1998 de la Direcció General de la Guàrdia Civil, BOE núm. 290, de 4.12.1998.

h) Satisfer la taxa dels drets d'examen.

2.2 Els requisits indicats a l'apartat 1 s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.

.3 Sol·licituds i taxa

3.1 Llocs on obtenir el model de sol·licitud.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge i s'han de formalitzar segons el model normalitzat.

Els impresos de sol·licitud estan a disposició de les persones interessades a les adreces detallades al paràgraf següent, i al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge a l'adreça http://mediambient.gencat.cat.

3.2 Llocs on es poden presentar les sol·licituds.

Les sol·licituds es poden presentar als registres següents:

Direcció General del Medi Natural, carrer del Doctor Roux, 80, 08017 Bar-celona.

Direcció General del Medi Natural, Finca Torreferrussa, carretera B-140, de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Serveis Centrals, avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

Secretaria d'Habitatge, carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, Travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Lleida, ronda de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida.

Serveis Territorials d'Habitatge a Lleida, c. Dr. Fleming, 15, 25006 Lleida.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Girona, c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Serveis Territorials d'Habitatge a Girona, carrer dels Banyoles, 17 acc., 17004 Girona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a Tarragona, carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona.

Serveis Territorials d'Habitatge a Tarragona, carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset), 43004 Tarragona.

Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, carrer de Burgos, 17, baixos, 43870 Amposta.

Serveis Territorials d'Habitatge a les Terres de l'Ebre, carrer de Sant Ildefons, 6, 43500 Tortosa.

Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel/per la funcionari/ària de correus.

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar:

a) Fotocòpia confrontada del DNI o, en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, a l'efecte de restar exempt/a de l'exercici de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.1.2.

En cas que no es disposi d'aquesta documentació i al mateix efecte de restar exempt/a de l'exercici de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.1.2, la persona participant haurà d'aportar una certificació del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que ha obtingut plaça. Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, no caldrà l'acreditació documental esmentada, tot i que la persona participant ho ha d'indicar a la sol·licitud.

Pel que fa a les persones participants que hagin superat una prova del mateix nivell o superior en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2008, ho hauran d'acreditar, mitjançant un certificat de l'òrgan convocant o l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en el qual han participat, l'any de l'oferta pública d'ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que han superat la prova.

En tot cas, la persona participant ho haurà d'indicar expressament a la sol·licitud.

c) Fotocòpia confrontada del resguard de la imposició, en cas que el pagament de la taxa d'inscripció es faci per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència bancària.

d) En el supòsit que la persona aspirant es trobi en situació d'atur i no percebi cap prestació econòmica, i als efectes de restar exempt/a de l'abonament de la taxa d'inscripció que preveu la base 3.5, caldrà presentar un certificat expedit per la Oficina de Treball corresponent del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i/o, si escau, del Servei Públic d'Ocupació Estatal (INEM), on constin, dins el termini de presentació de sol·licituds, les dues condicions següents:

Que la persona aspirant s'hi troba inscrita i en situació d'atur.

Que la persona aspirant no percep cap prestació econòmica.

e) Fotocòpia confrontada del títol de família nombrosa, en cas que la persona participant sigui membre d'una família nombrosa de categoria general o especial, als efectes de gaudir de les bonificacions de la taxa previstes a l'article 34.4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

3.3 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

3.4 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'hauran de formalitzar d'acord amb les instruccions que figuren a l'annex 5.

3.5 Taxa.

3.5.1 D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure's a la convocatòria les persones aspirants han de satisfer la taxa de 22,55 euros. Les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d'una bonificació del 30% de l'import de la taxa, per la qual cosa hauran de satisfer una taxa de 15,80 euros; i les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial gaudiran d'una bonificació del 50% de la taxa, per la qual cosa hauran de satisfer una taxa d'11,30 euros. L'acreditació documental d'aquestes circumstàncies haurà de realitzar-se de conformitat amb el que estableix la base 3.2 e), dins el termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3, i sens perjudici del que estableix la base 4.2.

3.5.2 El pagament de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, .La Caixa., mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària al compte corrent núm. 2100-1003-13-0200087289, Compte corrent restringit d'ingressos del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Quan s'efectuï per gir postal o telegràfic, o mitjançant transferència bancària, cal que com a nom del remitent consti el de la persona aspirant, i també ha de constar el número de registre d'aquesta convocatòria (01/08).

A la sol·licitud ha de figurar el segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat a aquest efecte, el qual és acreditatiu de l'abonament de la taxa corresponent.

3.5.3 El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l'Administració dins el termini i de la manera previstos anteriorment.

3.5.4 Estan exemptes de pagar la taxa les persones aspirants que acreditin documentalment, de conformitat amb el que estableix la base 3.2.d), que estan en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica dins el termini de presentació de sol·licituds.

3.5.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acreditació documental als efectes de l'exempció de pagament determinaran l'exclusió de la persona aspirant.

3.5.6 No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

3.6 Instruccions per omplir les sol·licituds.

Les instruccions es detallen a l'annex 5.

.4 Admissió de les persones aspirants

4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el conseller de Medi Ambient i Habitatge dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, i declararà aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, la llista provisional de persones exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana, i la llista provisional de persones exemptes de realitzar el primer exercici de la primera prova (perfil professional). La resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicarà els llocs on s'exposen les llistes completes i certificades, amb els motius d'exclusió.

4.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar davant el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge les esmenes dels defectes de la seva sol·licitud inicial, o per adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin dins d'aquest termini el defecte que els sigui imputable i que n'hagi motivat l'exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol circumstància, per tal d'evitar errors, i en cas de produir-se'n per possibilitar la seva esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones aspirants comprovaran fefaentment no només que no consten a la llista de persones excloses, sinó que, a més, estan inclosos a la llista de persones admeses.

4.3 Un cop transcorreguts quinze dies des de la finalització del termini previst a la base anterior, el conseller de Medi Ambient i Habitatge aprovarà, mitjançant una resolució que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, la llista definitiva de les persones aspirants exemptes de fer els exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar el primer exercici de la primera prova (perfil professional), també hi constaran els llocs on s'exposen les llistes. Aquesta resolució indicarà, així mateix, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova, i l'ordre d'actuació de les persones aspirants.

4.4 D'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis als llocs que s'indiquin en aquestes resolucions, es considerarà efectuada la notificació oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5 Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes persones facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades.

.5 Tribunal qualificador

5.1 El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu el componen els/les membres següents:

Presidenta: Rosa Maria Torre i Lloveras.

Presidenta suplent: Mar Molinas i Sans.

Vocals titulars:

Primer, Josep Antoni Mur i Allué.

Segon, Josep Maria Soler i Calderon.

Tercera, Beatriu Portabella i Molist.

Quart, Manuel Fernández Montero.

Vocals suplents:

Primer, Jaime Torralba i Flo.

Segon, Jaume Bosch i Call.

Tercera, Núria Folch i Viñals.

Quarta, Maria José Terol Montiel.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Lluís Piqueres i Pla.

Josefa Rosiñol i Pautas.

5.2 El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'assessors/es especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració de les persones aspirants en les proves o els exercicis que estimin pertinents. Els/les assessors/es es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

5.3 Els/les membres del tribunal hauran d'abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Igualment, les persones aspirants podran recusar els/les membres del tribunal quan hi concorrin les circumstàncies esmentades.

5.4 El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.5 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta de la presidenta del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en què hagin pogut incórrer les persones aspirants, les quals podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment, el tribunal pot requerir les persones aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

5.6 El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i tot allò que calgui fer en els casos no previstos.

5.7 De conformitat amb la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, els/les membres del tribunal tenen dret a percebre les assistències que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnització per raó del servei.

5.8 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu als Serveis Centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona.

5.9 L'ordre d'actuació de les persones aspirants en les proves s'iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra .C., de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 15 de desembre de 2008 (Resolució GAP/3797/2008, de 16 de desembre, DOGC núm. 5282, de 19.12.2008).

.6 Procediment de selecció. Inici de les proves. Qualificacions

El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs-oposició.

6.1 Fase d'oposició.

Inici de les proves.

Les proves de la fase d'oposició s'iniciaran a partir del mes d'abril de 2009.

La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova es determinaran en la resolució que preveu la base 4.3, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria.

La data, l'hora i el lloc de realització de les proves següents els determinarà el tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior i en el lloc on s'hagin desenvolupat aquestes proves, i també als llocs que estableix la base 3.2. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades, i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles recursos.

Les persones aspirants que no compareguin a les proves i als exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran excloses de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria. Per al cas d'embaràs acreditat degudament, s'aplicarà el que preveu la base 6.1.4.

Quan s'arribi a la fi del temps fixat per a la realització de cada exercici que comporti lliurament de documentació, la persona aspirant l'haurà de lliurar i abstenir-se d'afegir cap resposta o efectuar qualsevol modificació fora del termini. En cas contrari, l'exercici d'aquesta persona aspirant no serà corregit pel tribunal i serà exclosa automàticament de la convocatòria.

Per a la realització dels exercicis de la primera prova, les persones aspirants no poden disposar de cap material ni de cap documentació de suport, llevat que el tribunal acordi el contrari.

La fase d'oposició està constituïda per les proves que s'indiquen a continuació:

6.1.1 Primera prova: perfil professional i coneixements.

La primera prova consta dels tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori següents:

a) Perfil professional: consisteix a respondre un test psicotècnic orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants en relació amb l'exercici de les tasques i les funcions i amb l'entorn propis de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà excedir d'1 hora i 30 minuts.

La qualificació de l'exercici és d'apte/a o de no apte/a. Seran aptes les persones aspirants que s'adeqüin al perfil de competències professionals de les places objecte de la convocatòria, i no aptes en cas contrari.

Restaran exemptes de la realització d'aquest exercici les persones aspirants que hagin estat qualificades d'apte/a per a aquest exercici a la convocatòria d'accés 01/06. L'acreditació la realitzarà d'ofici l'òrgan convocant, o l'òrgan en qui delegui.

b) Qüestionari de coneixements: es respondrà un test de 100 preguntes, més 4 de reserva, amb quatre respostes alternatives; 40 seran sobre la part general del temari i 60 sobre la part específica del temari aprovat per la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives mitjançant el sistema de lliure accés per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008). Només una de les respostes és correcta.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 40 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per efectuar la valoració de l'exercici s'aplicarà la fórmula següent.

   
 

(A - E/4) x 10

Q =

-------------------------

 

n

Q = qualificació resultant

A = nombre d'encerts

E = nombre d'errors

n = nombre de preguntes

En cas que s'acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, per incorrecció de totes les respostes plantejades o per correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El tribunal només avaluarà el qüestionari de coneixements de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació d'apte/a o exempt/a en el perfil professional.

c) Supòsits pràctics: es resoldran per escrit, de manera clara i ordenada, dos supòsits pràctics a escollir entre tres. Les respostes hauran de ser redactades dins l'espai i les limitacions que el tribunal estableixi amb les preguntes corresponents.

En aquest exercici es valorarà la resolució correcta del supòsit pràctic atenent la interpretació correcta de la normativa d'aplicació. Es valorarà també el rigor analític, la capacitat de síntesi, la sistemàtica, la claredat d'idees, els coneixements acreditats, la qualitat de l'expressió escrita i la forma d'expressió.

El tribunal plantejarà els supòsits pràctics sobre matèries referents a la part específica del temari aprovat per la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre esmentada (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008).

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

La qualificació de l'exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 10 punts.

El tribunal no avaluarà els supòsits pràctics de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici (qüestionari de coneixements).

Per a la superació d'aquesta prova caldrà haver superat els tres exercicis.

6.1.2 Segona prova: coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

La segona prova consta dels dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori següents:

a) Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

Consisteix a realitzar davant membres del tribunal, i, si escau, amb els/les assessors/res especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts:

Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'una carta formal d'un mínim de 100 paraules, de la redacció d'una nota de 50 paraules com a mínim, i de la realització d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs objecte de convocatòria.

Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa guiada.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona.

La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

Exempció de l'exercici de coneixements de llengua catalana:

Resten exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, que estan en possessió del nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

Així mateix, podran restar exemptes de realitzar-lo les persones aspirants que acreditin que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya on hi hagués establerta una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria.

També restaran exemptes les persones que hagin superat una prova del mateix nivell o superior en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2008.

Així mateix, podran restar exemptes de realitzar-lo les persones aspirants que en la data i el lloc de realització de l'exercici, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació suficientment acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent. El tribunal trametrà a l'òrgan convocant una fotocòpia de la documentació esmentada, per tal que s'incorpori a l'expedient de la persona interessada.

La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

b) Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1998, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar aquests coneixements, les persones aspirants hauran d'efectuar un exercici, que serà avaluat pel tribunal, tenint en compte que s'hi ha d'exigir un grau de coneixements idiomàtics adequats a l'exercici de les funcions pròpies de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

L'exercici de coneixements de llengua castellana consistirà a redactar d'un escrit de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els/les assessors/res especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

Exempció de l'exercici de coneixements de llengua castellana:

Podran restar exemptes de realitzar-lo les persones aspirants que en la data i el lloc de realització de l'exercici, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l'original i una fotocòpia d'un certificat conforme han cursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol; o el diploma d'espanyol (nivell B2) i equivalents com a llengua estrangera que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer; o la certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a obtenir-lo, o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Per a la superació d'aquesta segona prova, la persona aspirant haurà d'obtenir la qualificació d'apte/a al primer exercici i la qualificació d'apte/a al segon, o restar exempt/a de la realització dels exercicis.

6.1.3 Tercera prova: personalitat

Consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions d'agent auxiliar.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.

Per a la superació d'aquesta prova, la persona aspirant haurà d'obtenir la qualificació d'apte/a.

6.1.4 Quarta prova: exercicis físics.

De caràcter obligatori i eliminatori.

La prova consisteix en la realització, en l'ordre que s'assigni a la persona aspirant, dels cinc exercicis següents:

Tracció general.

Flexió de braços.

Cursa de llançadora.

Circuit d'agilitat.

Natació.

La descripció, les normes i la valoració de cada exercici figuren a l'annex 4 d'aquestes bases.

Certificat mèdic oficial:

Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de lliurar al tribunal, en el lloc i el termini que s'indicaran en fer-se públics els resultats de la segona prova, un certificat mèdic oficial on constarà el text següent:

.El senyor/la senyora (nom, cognoms del/de la metge/essa, número de col·legiat/ada i província de col·legiació), certifica que la persona aspirant (nom, cognoms i número de DNI) reuneix les condicions físiques necessàries per a la realització dels exercicis físics de la quarta prova del concurs-oposició per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 01/08)..

El fet que una persona aspirant no presenti el certificat esmentat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu. Aquest certificat ha de tenir data posterior a la de la publicació de les qualificacions de la segona prova.

Proves antidopatge:

Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional i que es poden consultar a l'adreça d'Internet

http://www.cerodopaje.es/cerodopaje/documentacion/sustancias-prohibidas,

o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves serà motiu d'exclusió del procés selectiu.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul·litat de l'exercici corresponent i automàticament la qualificació de no apte/a. Aquesta circumstància comportarà l'exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova física.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva.

No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d'aquesta prova.

La puntuació global de la prova s'obtindrà dividint entre cinc la suma dels valors aconseguits als exercicis.

La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts, i per superar-la caldrà haver obtingut una puntuació mínima de 5 punts.

És condició necessària per superar la prova haver obtingut, com a mínim, un valor de 4 a cada exercici físic.

Embaràs: les aspirants que no puguin realitzar les proves físiques establertes a la convocatòria per aquesta causa, degudament acreditada, realitzaran la resta de proves, i la realització del curs selectiu quedarà condicionada, si superen la resta de proves, a la superació de les proves físiques que podran realitzar en el moment en què s'estableixi a la convocatòria següent. Les aspirants amb embaràs degudament acreditat hauran d'abonar la taxa d'inscripció a la convocatòria següent i mantindran les notes obtingudes a la convocatòria anterior si no han passat més de tres anys des de la data de publicació d'aquesta convocatòria a la data de publicació de la convocatòria següent, i si les proves en què les han obtingut no han estat substancialment modificades. Si superen les proves físiques, seran convocades a la realització de les proves mèdiques i del curs selectiu sempre que els correspongui per la qualificació global obtinguda al concurs-oposició, i el realitzaran on correspongui juntament amb les persones aspirants de la convocatòria en què superin les proves físiques.

6.1.5 La qualificació de la fase d'oposició es determina sumant les puntuacions obtingudes a les proves obligatòries que es qualifiquen amb punts.

6.2 Fase de concurs.

6.2.1 A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran únicament els mèrits següents:

a) El temps de serveis prestats amb vinculació de funcionari/ària de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí/ina, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal en qualsevol administració pública exercint:

Les funcions que el tribunal consideri totalment iguals a les de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, que la desenvolupa, es computaran a raó de 0,20 punts per mes sencer treballat.

Les funcions que el tribunal consideri similars a les de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, que la desenvolupa, es computaran a raó de 0,10 punts per mes sencer treballat.

El període de serveis prestats es computarà entenent que 1 mes sencer equival a 30 dies naturals. A aquests efectes, el total de dies de serveis prestats es dividirà per 30 i no es tindran en compte els decimals resultants d'aquest càlcul.

La puntuació màxima de valoració del temps de serveis prestats serà de 16,63 punts, i no es tindrà en compte cap puntuació que la superi.

És condició indispensable per valorar els mèrits esmentats que s'acreditin, en el cas de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una certificació del/de la secretari/ària general del Departament de Medi Ambient i Habitatge o de l'òrgan en què delegui, i en el cas de serveis prestats en altres administracions, mitjançant una certificació de l'òrgan competent en matèria de personal o de l'òrgan en què delegui.

A les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l'òrgan en què delegui, i també la norma legal que els habilita amb indicació, si s'escau, del diari o el butlletí oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, hi han de constar el cos o l'escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

b) Estar en possessió del permís de conducció, en vigor, de la classe BTP o equivalent, d'acord amb la normativa aplicable, es valorarà amb 3 punts.

És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s'acrediti mitjançant una fotocòpia confrontada.

c) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, es valorarà amb 2 punts.

És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s'acrediti mitjançant una fotocòpia confrontada.

d) Haver superat la convocatòria per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'Agents Rurals amb núm. de registre 02/05, i/o la convocatòria per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'Agents Rurals amb núm. de registre 01/06, sense haver obtingut plaça: 3 punts, tant si s'ha superat una o totes dues convocatòries.

La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquesta fase és de 24,63 punts.

L'aspirant que superi els 24,63 punts pels diferents mèrits assolirà únicament 24,63 punts. Tota aquella puntuació que els superi no es tindrà en compte.

6.2.2 Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

6.2.3 En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves i exercicis de la fase d'oposició.

6.2.4 Els mèrits s'han d'acreditar documentalment dins el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la quarta prova (exercicis físics), i només es tindran en compte els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria. Tots els mèrits obtinguts en data posterior a la publicació de la convocatòria, siguin del tipus que siguin, no hauran de ni podran ser valorats en cap cas pel tribunal.

L'acreditació dels mèrits s'adreçarà a la seu del tribunal, als Serveis Centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona. L'acreditació del mèrit de la base 6.2.1.d) la realitzarà d'ofici l'òrgan convocant, o l'òrgan en qui delegui.

Únicament seran valorats els mèrits de les persones aspirants que hagin superat totes les proves de la fase d'oposició.

6.3 La valoració provisional dels mèrits obtinguda per les persones aspirants en la fase de concurs es farà pública transcorreguts 15 dies des de la finalització del termini previst a la base anterior.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació de l'esmentada valoració, per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

6.4 La suma de les puntuacions del concurs-oposició serà com a màxim de 74,63 punts. Les qualificacions de la fase d'oposició i de la fase de concurs es faran públiques als efectes del que preveu l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999, al lloc on s'hagin realitzat les proves i també als llocs que estableix la base 3.2.

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades, i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles recursos.

6.5 El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades a la valoració provisional de mèrits, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats per les persones aspirants a la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació total de la fase d'oposició i la del concurs-oposició, si escau, que es determinarà sumant les qualificacions d'ambdues fases. Al mateix temps, el tribunal publicarà la llista de persones aspirants que segons la suma de les puntuacions obtingudes a les fases anteriors són proposades provisionalment per realitzar el curs selectiu.

6.6 El nombre de persones aspirants proposades provisionalment serà de 33 i correspondrà a les 33 millors puntuacions. Aquestes persones aspirants provisionals hauran de sotmetre's a la comprovació de les causes d'exclusió mèdiques. Si alguna d'aquestes 33 persones aspirants provisionals és eliminada, es cridarà l'aspirant següent amb millor puntuació per efectuar les comprovacions mèdiques.

Aquesta comprovació és de caràcter obligatori i eliminatori, amb la declaració d'apte/a o no apte/a.

Les persones aspirants proposades provisionalment s'han de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de la categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, d'acord amb la taula d'exclusions mèdiques que figura a l'annex 2.

De manera explícita, la presentació a aquesta convocatòria implica el consentiment per ser sotmès/a a les comprovacions mèdiques de la revisió, i a aquelles que se'n derivin segons els serveis mèdics, per confirmar, de manera objectiva i sense cap dubte, que no se n'està exclòs/a mèdicament. La negativa a sotmetre's a la revisió que es requereixi comportarà l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.

Aquesta comprovació mèdica considerarà els aspectes següents:

Mesura de l'índex de corpulència.

Valoració psicològica i psiquiàtrica per descartar patologies o alteracions de la personalitat incompatibles amb l'exercici de les funcions del cos d'Agents Rurals.

Valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri i la coordinació muscular, i l'exploració mèdica general a fi de valorar el funcionament i les possibles malformacions i alteracions que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions del cos d'Agents Rurals.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma i audiometria. Segons els resultats d'aquestes proves i la revisió dels paràmetres anteriors, s'efectuaran les exploracions necessàries en serveis mèdics especialitzats a fi de descartar qualsevol patologia que pugui dificultar o impedir l'exercici de les funcions del cos d'Agents Rurals.

Per a la realització d'aquestes anàlisis, les persones aspirants hauran de romandre sense ingerir aliments com a mínim 2 hores abans de la primera anàlisi.

A l'inici de la prova, les persones aspirants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu. El fet que un/a aspirant no formalitzi el qüestionari esmentat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

6.7 Un cop efectuades les comprovacions mèdiques, el nombre de persones aspirants proposades no podrà ultrapassar el de places objecte de la convocatòria més el 10% de places addicionals, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui l'anterior.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el tercer exercici de la primera prova. Si encara persisteix, es decidirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en el segon exercici de la primera prova. Si continua l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en la quarta prova. Si encara persisteix, el tribunal farà una entrevista a les persones aspirants afectades relacionada amb les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria, i determinarà l'aspirant amb millor idoneïtat en relació amb el lloc de treball.

6.8 Curs selectiu.

Consistirà en un curs de 200 hores lectives, el contingut del qual l'aprovarà prèviament el tribunal qualificador establert a la base 5.1. Del total d'hores lectives, es podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades pel professorat del curs. El tribunal podrà nomenar assessors/es per valorar adequadament les pràctiques. El curs l'organitzarà l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i consistirà en l'aprofundiment de les matèries del temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

El caràcter selectiu del curs exigirà que les persones aspirants superin unes proves objectives sobre les matèries que s'imparteixin. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya realitzarà una avaluació continuada sobre l'aprofitament del curs.

El tribunal declararà excloses del procés selectiu les persones aspirants que durant aquesta fase perdin la condició d'alumne/a.

Per poder superar el curs selectiu, les persones participants hauran d'haver assolit els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per dur a terme les funcions de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, i hauran d'haver obtingut una puntuació mínima de 4 punts a l'examen tipus test del curs selectiu, sobre un total de 8. Fins al 20% de la puntuació del curs correspondrà a la valoració dels comportaments i les actituds de les persones participants.

La puntuació d'aquest curs serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar el curs serà de 5 punts, tot sumant el resultat de l'examen tipus test i la valoració dels comportaments i les actituds de les persones participants.

El tribunal qualificador farà pública la relació de persones aspirants que han superat el curs, amb les puntuacions i la posició obtingudes, dins l'ordre de major a menor de qualificacions finals del concurs-oposició.

Els/les alumnes que no tinguin la condició de funcionaris/àries de la Generalitat, només als efectes retributius, tindran la consideració de funcionaris/àries en pràctiques.

Les retribucions que s'acreditin seran a càrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

L'ordre definitiu de persones participants que han superat el procés selectiu es determinarà sumant la puntuació obtinguda a les fases de concurs-oposició i la qualificació obtinguda en el curs selectiu.

En cas que hi hagi empats entre les persones participants, s'han de resoldre aplicant els criteris de la base 6.7.

6.9 Període de pràctiques.

Les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu han de superar un període de pràctiques de sis mesos de durada. Els períodes de pràctiques es fan en els serveis i les demarcacions territorials que, d'acord amb la seva activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades al cos d'Agents Rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva.

La valoració d'aquest període serà d'apte/a o no apte/a, d'acord amb els paràmetres que el tribunal qualificador establirà abans de l'inici d'aquest període, i que hauran de ser tinguts en compte pel comandament que correspongui, a qui pertocarà redactar tres informes bimensuals i un informe final motivat responent a les qüestions plantejades als paràmetres, que ajudaran a determinar d'una manera objectiva la idoneïtat de les persones aspirants en relació amb els llocs de treball. Es donarà compte dels informes bimensuals i de l'informe final a la persona aspirant, qui, si ho estima convenient, podrà fer al·legacions que, en última instància, seran resoltes pel tribunal qualificador.

6.10 Les persones aspirants a la categoria d'agent rural auxiliar tenen la consideració de funcionaris/àries en pràctiques als efectes econòmics i d'afiliació i cotització a la Seguretat Social. El nomenament com a funcionaris/àries de carrera únicament es pot efectuar un cop superats el curs selectiu i el període de pràctiques. El fet de no superar el curs selectiu o el període de pràctiques comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu i la pèrdua de tots els drets i expectatives pel que fa al nomenament. Correspon a l'òrgan competent per efectuar el nomenament adoptar la resolució que escaigui, que no dóna dret, en cap cas, a indemnització. La tinença i l'ús d'armes de foc resta prohibida als/a les funcionaris/àries en pràctiques.

.7 Presentació de documentació i proposta de persones seleccionades

7.1 La puntuació global obtinguda per les persones aspirants en el concurs-oposició, en el curs selectiu i en el període de pràctiques determinarà les persones aspirants que, d'acord amb el nombre de places objecte de convocatòria, han superat el procés selectiu, les quals seran proposades pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionaris/àries. Aquesta proposta, degudament motivada, serà feta pública pel tribunal, per ordre de puntuació, als llocs indicats en la base 3.2.

7.2 Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Departament de Medi Ambient i Habitatge, dins el termini dels 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del número d'identificació fiscal, quan no consti al document nacional d'identitat o al document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat, en cas que les persones aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.

c) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 2.1.a), han de presentar la documentació corresponent expedida per les autoritats competents que acrediti:

El vincle de parentiu amb la persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents majors de 21 anys, el fet de viure a càrrec de la persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

A més, han de presentar una declaració jurada o promesa, feta per la persona que tingui la nacionalitat de l'estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separada de dret del seu cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.

d) Fotocòpia confrontada del títol exigit a la base 2.1.c).

e) Fotocòpia confrontada del permís de conduir de la classe B a què fa referència l'article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d'acord amb les previsions establertes a l'article esmentat, o del permís de conduir de la classe B1, d'acord amb la disposició transitòria primera, apartat c), del Reial decret citat.

f) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

g) Declaració de no estar inclòs/osa en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració conforme se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

h) Declaració jurada conforme es compleixen les condicions exigides per la legislació vigent per obtenir el permís d'ús d'armes de foc, especificades a la base 2.1.g) d'aquesta convocatòria. Restaran exemptes d'aquest apartat les persones aspirants que acreditin disposar de permís d'armes en vigor del tipus A, B, C, D, E o F.

i) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de dur armes, si escau.

7.3 Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i les qui no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenades funcionàries i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

.8 Assignació de destinacions

8.1 Un cop verificat que les persones aspirants han presentat la documentació indicada i que compleixen els requisits i les condicions requerides, s'adjudicaran els llocs de treball vacants, d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.

8.2 A les persones aspirants incloses a les places previstes a la base 1.2, si s'escau, se'ls adjudicarà destinació en el cas d'haver-hi vacants, i, mentre això no es produeixi, restaran en expectativa de nomenament, que no serà computable a cap efecte i no donarà dret a percebre cap remuneració.

.9 Nomenament de funcionaris i presa de possessió

9.1 El conseller de Medi Ambient i Habitatge nomenarà funcionàries, mitjançant resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants proposades pel tribunal que hagin aportat dins el termini previst la documentació requerida i acreditin complir les condicions exigides. L'assignació de llocs de treball s'efectuarà segons l'ordre de puntuació obtinguda en el procés de selecció i es respectarà l'ordre de prioritats establert legalment. L'assignació de places del 10% addicional serà amb caràcter provisional.

9.2 Les persones aspirants nomenades funcionàries disposaran d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per fer el jurament o la promesa i prendre possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant el/la secreta/ària general del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

9.3 La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

.10 Règim d'impugnacions i al·legacions

10.1 Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, les persones interessades podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació; o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en els llocs que indica la base 3.2.

10.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que considerin pertinents fins al moment de fer-se pública la puntuació final del concurs-oposició.

Annex 2

Exclusions mèdiques

1. Constitució física

Serà excloent un índex de massa corporal de Quételet inferior a 20 o superior a 30, per a homes; i inferior a 18,7 o superior a 28,8 per a dones.

L'índex de massa corporal es calcula mitjançant l'índex de Quételet = pes (en kg) dividit (/) per l'alçada al quadrat, en metres (m2).

2. Oftalmologia

S'ha de tenir, si cal amb lents correctores, una agudesa visual binocular de com a mínim 0,5.

Retinopatia (s'admet la corioretinitis central serosa).

Retinosi pigmentària.

Hemeralopia.

Hemianòpsia.

Diplopia.

Glaucoma no controlat.

Subluxació del cristal·lí.

Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l'agudesa visual inferior a la permesa.

Queratitis crònica.

Alteracions oculomotores importants.

Dacriocistitis crònica.

Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeixi la protecció de l'ull a la intempèrie.

Tumors oculars.

Amputació important del camp visual en ambdós ulls.

Qualsevol grau o tipus de discromatòpsia important. Les alteracions del sentit cromàtic es mesuraran pel test d'Ishihara i a les persones aspirants que no superin aquest test se'ls farà el test de Farnsworth-Munsell. Els qui en aquests tests donin com a resultat confusió de colors en tots dos ulls, que s'expressin amb una configuració del cercle de colors (del test de Farnsworth) amb diagonals o amb línies que parteixin el cercle en què la porció més petita sigui superior al 10, es consideraran no aptes.

3. Otorinolaringologia

Mesurament de l'agudesa auditiva:

No s'admetrà audiòfon. L'agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB (pèrdua global binaural) i no s'admetrà cap grau d'hipoacúsia superior al 35%.

Vertigen perifèric.

Dificultats importants de la fonació (sense incloure la quequesa) que impedeixin una comunicació oral, fluida i suficient per a les tasques específiques d'agent auxiliar.

Perforació timpànica.

Obstrucció crònica de les foses nasals (que impedeixi la respiració nasal).

4. Aparell locomotor

Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Especialment les afeccions dels músculs o del sistema nerviós central o perifèric que produeixin deficiència motora o de manca de coordinació als membres superiors, o pèrdua de força ostensible: s'haurà de disposar a les mans de força muscular no inferior a 30 quilograms a la mà dominant i 25 quilograms a la no dominant, per a homes; i 25 quilograms i 20 quilograms, respectivament, per a dones, mesurant-se amb l'estenòmetre de Block.

Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor valorat mèdicament que dificulti l'exercici de les funcions d'agent auxiliar, a judici del tribunal.

Pèrdua anatòmica o funcional, o malalties, lesió o seqüela de tot o part d'un o ambdós membres superiors que redueixi manifestament la seguretat en l'ús o maneig d'armes.

Mutilació d'un polze, de tal manera que dificulti l'aprehensió a la mà directora.

Pèrdua de dues falanges del dit índex de la mà directora.

Pèrdua de tres dits de la mà directora.

Escoliosi estructurada major de 20 graus, mesurada pel mètode de Lipman-Cobb.

5. Aparell digestiu

Cirrosi.

Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.

Hepatopaties cròniques.

Pancreatitis crònica.

Úlcera sagnant repetitiva.

Eventracions.

Qualsevol patologia de l'aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presentin seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin negativament per fer la seva feina.

Hepatopaties agudes amb repercussió enzímica important.

GOT superior a 50% de la normalitat.

Hèrnia inguinal.

6. Aparell cardiovascular

Hipertensió arterial no controlada. Hipotensió simptomàtica.

Insuficiència cardíaca.

Haver patit infart de miocardi i/o angina de pit.

Coronariopaties.

Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.

Aleteig.

Fibril·lació auricular.

Síndrome de preexitació.

Blocatge auriculoventricular de 2n o 3r grau. No és excloent el blocatge auriculoventricular de tipus Mobitz I o fenomen de Wenckebach de varietat fisiològica.

Extrasístoles patològiques.

Valvulopaties.

Dur pròtesis valvulars.

Aneurismes cardíacs o de grans vasos.

Insuficiència arterial perifèrica.

Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions tròfiques varicoses importants.

Seqüeles posttromboembòliques.

Defectes i deformitats dels dits i/o les mans produïts per problemes de circulació que siguin simptomàtics o dificultin realitzar satisfactòriament la feina d'agent auxiliar.

7. Aparell respiratori

Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i 3 l les dones.

Disminució del VEMS per sota del 80%.

MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).

Asma.

Hiperreactivitat bronquial.

Atelèctasi.

Emfisema.

Pneumotòrax espontani recidivant.

Quedaran excloses les persones aspirants que presentin signes o símptomes de patologies respiratòries objectivables radiològicament o espiromètricament que incideixin negativament en les tasques específiques d'agent auxiliar.

8. Sistema nerviós central

Parkinson, corea o bal·lisme.

Epilèpsia i quadres convulsius o espàstics per altres causes.

Tremolor intencional o de grans oscil·lacions. Tots els processos que produeixin moviments amplis de cap, tronc i extremitats.

Esclerosi múltiple.

Atàxia.

Arteriosclerosi cerebral simptomàtica.

Vertigen d'origen central.

Hipoòsmia.

9. Alteracions psiquiàtriques de base

Afectats de retard mental greu, que alteri o deteriori de manera notable la personalitat.

Tota psicosi, fins i tot aquella en fase de millora temporal.

Tot procés neuròtic prou intens per estimar perillós l'ús, el maneig i la tinença d'armes de foc.

Personalitats psicopàtiques amb agressivitats i inadaptació social.

Depressions manifestes, amb o sense intent de suïcidi.

10. Pell i fàneres

Cicatrius que produeixin limitació funcional important i aquells processos patològics que a criteri del tribunal limitin o s'agreugin amb el treball d'agent auxiliar.

Tatuatges que siguin visibles amb l'uniforme.

11. Altres processos patològics que impedeixin les funcions normals d'agent auxiliar

Diabetis tipus I o II no controlades.

Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes no controlades.

Insuficiència renal crònica no controlada.

Malalties renals evolutives no controlades.

Manca d'un ronyó amb funció renal descompensada.

Hemopaties cròniques greus.

Determinació de transaminases GGT, GPT i GOT superiors en un 30% a la normalitat.

Tumors malignes.

Tuberculosi activa.

Qualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica i rebel al tractament, en especial les malalties infectocontagioses actives o amb risc de contagi, i les malalties de transmissió sexual.

Anàlisi d'orina: albuminúria i/o cilindrúria importants.

12. Alcoholisme i toxicomanies.

Es podran fer proves analítiques que indiquin dependència alcohòlica (VCM/CGT) o consum de drogues, substàncies psicotròpiques o estupefaents que siguin detectables en el moment del reconeixement.

13. Qualsevol altre procés patològic que a criteri mèdic dificulti o impedeixi el desenvolupament de les funcions d'agent auxiliar.

Excepció d'exclusió mèdica

Per a les persones aspirants que, com a conseqüència de les lesions sofertes en l'exercici de les seves funcions com a agents rurals interins/es, poguessin resultar-ne excloses per una causa mèdica, quan haguessin superat un període mínim de serveis efectius de sis mesos amb una avaluació positiva i la seva discapacitat els permetés ocupar un lloc de treball adequat de segona activitat, d'acord amb la relació de llocs de treball, es preveurà l'adaptació de les proves.

Annex 3

Temari

Publicat a la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008).

Annex 4

Exercicis físics

L'ordre de realització dels exercicis variarà segons el nombre de persones aspirants i el grup al qual s'adscriguin. Aquest ordre d'adscripció es farà assignant un número dins el grup corresponent el dia de la prova, número que serà invariable al llarg de tots els exercicis i que determinarà l'ordre d'actuació. Es respectaran els períodes de descans que per criteris tècnics s'estableixin. Les persones aspirants no podran observar els exercicis que estiguin fent les persones d'un grup diferent al seu, especialment un cop hagin acabat el seu torn, si no és per coincidència en l'espai en el moment de realitzar l'exercici propi. Les persones aspirants hauran de comportar-se en tot moment amb la correcció deguda.

Els exercicis es valoraran d'acord amb la taula de barems d'aquest annex. Si la persona aspirant no arriba a la marca indicada en cada cas, puntuarà amb la marca inferior. Als efectes de l'aplicació dels barems, es tindrà en compte l'edat de la persona el dia de la realització de les proves físiques.

Els exercicis seran els següents:

1. El circuit d'agilitat

El seu objectiu és valorar l'agilitat.

Descripció:

La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les cames flexionades 90 graus, amb contacte de mans i peus al terra.

Al senyal del/de la testador/a, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant haurà de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents: tombarella frontal sobre un matalasset, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar per sobre d'un plint situat transversalment d'1 metre d'alçada, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar una tanca d'atletisme (l'alçada de les tanques d'atletisme serà de 80 cm per a les dones i de 90 centímetres per als homes), transportar sobre les espatlles un sac, de 15 kg per a les dones i de 20 kg per als homes, en un recorregut de 20 m. Quan es traspassi la línia d'arribada s'aturarà el cronòmetre i es registrarà el temps aconseguit.

Normes:

No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici. En el transcurs de la prova no es podrà tombar cap obstacle, la tombarella s'haurà de realitzar sobre l'eix transversal del tronc, i el sac haurà d'estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar una línia marcada a terra.

Valoració:

Es faran dos intents, no consecutius, i s'anotarà el millor temps d'ambdós.

2. La tracció general

El seu objectiu és valorar la força estàtica general.

Descripció:

a) Posició inicial.

La persona aspirant es col·locarà sobre una plataforma que té ancorada en la seva superfície una cadena metàl·lica, el final de la qual està unit a una barra petita. Des d'una posició totalment dreta i amb els peus junts i els braços estesos al llarg del cos, de manera que entre els dos peus hi hagi l'ancoratge de la cadena, se'n regularà l'alçada de manera que la barra arribi a tocar el tou dels dits. Un cop regulada l'alçada de la cadena, la persona aspirant agafarà la barra pels extrems, de manera que els palmells estiguin dirigits cap a si mateixa i flexionarà els genolls.

b) Desenvolupament.

Després del senyal del/de la testador/a, la persona aspirant traccionarà la barra lentament, de baix a dalt i amb tot el cos, de manera que arribi a fer la màxima força que li sigui possible.

c) Acabament.

A la indicació del/de la testador/a finalitzarà l'exercici.

Normes:

No es podran donar estrebades a la barra, la força haurà de ser progressiva i sense brusquedats, i no es podrà desplaçar el cos enrere.

Valoració:

Es faran dos intents no consecutius. Només s'anotarà el nombre màxim de quilos que hagi aconseguit desplaçar en el millor d'ambdós intents.

3. La flexió de braços

El seu objectiu és valorar la força estàtica de les extremitats superiors.

Descripció:

a) Posició inicial.

La persona aspirant pujarà a un banc davant del qual hi haurà una barra metàl·lica col·locada horitzontalment a la qual haurà d'agafar-se amb els dits dirigits cap endavant.

Després es penjarà de la barra amb els braços flexionats de manera que la barbeta quedi per sobre, sense tocar-la; en aquest moment es posarà el cronòmetre en marxa.

b) Desenvolupament.

La persona aspirant haurà de mantenir la barbeta per sobre de la barra tot el temps que li sigui possible.

c) Acabament.

La prova acabarà quan la barbeta baixi fins al nivell de la barra, moment en què s'aturarà el cronòmetre.

Normes:

No es podrà balancejar el cos. No es podrà tocar la barra amb la barbeta.

Valoració:

Es registrarà el temps total (en segons i dècimes de segon) que, en un únic intent, la persona aspirant hagi romàs penjada amb la barbeta mantinguda per damunt del nivell de la barra.

4. La cursa llançadora (course navette)

El seu objectiu és mesurar la resistència aeròbica màxima.

Descripció:

a) Posició inicial.

La persona aspirant es col·locarà darrere la línia de sortida.

b) Desenvolupament.

Es posarà en marxa el reproductor de so. En sentir el senyal de sortida, la persona aspirant s'haurà de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la i esperar fins que s'escolti el senyal següent. S'ha d'intentar seguir el ritme marcat per la reproducció del so, que serà progressivament (cada minut) més ràpid al llarg de la prova.

c) Acabament.

La persona aspirant repetirà constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no pugui arribar a trepitjar la línia al moment indicat pel reproductor de so. En aquest moment s'haurà de retirar de l'exercici.

Normes:

S'ha de trepitjar la línia abans o en el moment en què soni el senyal sonor. La persona aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia oposada fins que no hagi sentit el senyal sonor.

Valoració:

Es realitzarà un únic intent. S'anotarà l'últim palier anunciat.

5. Natació

El seu objectiu és valorar la capacitat d'adaptació de l'aspirant al medi aquàtic.

Descripció:

a) Posició inicial.

La persona aspirant se situarà dreta en un dels extrems de la piscina.

b) Desenvolupament.

Consisteix a nedar 50 metres en una piscina en l'estil que esculli la persona aspirant. En sentir el senyal acústic, saltarà a la piscina i nedarà els 50 metres de manera seguida i sense fer cap interrupció o parada en el trajecte. El cronòmetre es posarà en marxa a l'inici de l'exercici, quan ho indiqui el/la testador/a.

c) Acabament.

El cronòmetre s'aturarà en el moment en què la persona aspirant toqui amb la mà la paret de la piscina, després de nedar els 50 m.

Normes:

El fet que la persona aspirant no nedi tot el recorregut establert (50 m), no faci tot el recorregut de manera continua, avanci ajudant-se de la paret, obstrueixi o molesti un altre nedador/a o efectuï tres sortides falses implicarà la seva exclusió de l'exercici. S'entén per sortida falsa el fet de començar l'exercici abans de l'ordre de sortida.

El vestit i el casquet de bany són obligatoris per fer aquest exercici. De manera opcional, únicament es permetrà la utilització d'ulleres de natació.

Valoració:

La persona aspirant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada i s'anotarà el temps emprat (en segons i dècimes de segon).

Taula de barems per a homes

De 18-24 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

248

44,6

8,5

19,2

48,2

4,5

265

46,4

9

19,0

46,9

5

281

48,1

9,5

18,8

45,5

5,5

296

50,0

10

18,6

45,0

6

312

52,2

10,5

18,4

44,5

6,5

329

53,8

11

18,3

43,5

7

345

55,7

11,5

18,0

42,6

7,5

361

57,7

12

17,8

42,3

8

377

59,3

12,5

17,5

41,4

8,5

392

63,0

13

17,3

40,7

9

412

67,5

13,5

17,0

39,6

9,5

430

72,5

14

16,6

37,0

10

441

90,2

14,5

15,3

35,0

De 25-29 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

237

42,4

8

20,2

53,0

4,5

252

44,1

8,5

20,0

51,6

5

268

45,7

9

19,7

50,1

5,5

282

47,5

9,5

19,5

49,5

6

298

49,6

10

19,4

49,0

6,5

313

51,1

10,5

19,2

47,9

7

328

53,0

11

19,0

46,9

7,5

344

54,9

11,5

18,8

46,5

8

359

56,4

12

18,5

45,5

8,5

374

59,9

12,5

18,2

44,8

9

393

64,2

13

17,9

43,6

9,5

410

68,9

13,5

17,5

40,7

10

420

85,8

14

16,1

38,5

 

De 30-34 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

230

37,9

7,5

21,1

57,8

4,5

245

39,4

8

20,9

56,3

5

260

40,9

8,5

20,6

54,6

5,5

274

42,5

8,5

20,4

54,0

6

289

44,3

9

20,3

53,4

6,5

304

45,7

9,5

20,1

52,2

7

319

47,4

10

19,8

51,1

7,5

334

49,0

10,5

19,6

50,8

8

349

50,4

11

19,3

49,7

8,5

363

53,5

11,5

19,0

48,8

9

381

57,4

11,5

18,7

47,5

9,5

398

61,6

12

18,3

44,4

10

408

76,7

12,5

16,8

42,0

De 35-39 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

220

35,7

7

22,5

60,3

4,5

234

37,1

7,5

22,3

58,6

5

249

38,5

8

22,0

56,9

5,5

262

40,0

8,5

21,8

56,3

6

276

41,7

8,5

21,6

55,6

6,5

291

43,0

9

21,4

54,4

7

305

44,6

9,5

21,2

53,3

7,5

319

46,2

10

20,9

52,9

8

334

47,4

10,5

20,6

51,8

8,5

347

50,4

10,5

20,3

50,9

9

365

54,0

11

19,9

49,5

9,5

381

58,0

11,5

19,6

46,3

10

390

72,2

12

18,0

43,8

De 40-44 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

207

33,5

6,5

24,0

62,7

4,5

221

34,8

7

23,7

61,0

5

234

36,0

7,5

23,4

59,2

5,5

247

37,5

7,5

23,2

58,5

6

261

39,1

8

23,0

57,9

6,5

274

40,3

8,5

22,8

56,6

7

288

41,8

9

22,6

55,4

7,5

301

43,3

9,5

22,3

55,0

8

315

44,5

9,5

21,9

53,8

8,5

328

47,2

10

21,6

52,9

9

344

50,6

10,5

21,2

51,5

9,5

359

54,4

10,5

20,8

48,1

10

368

67,7

11

19,1

45,5

De 45-49 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

197

31,2

6,5

25,3

65,1

4,5

210

32,5

7

25,1

63,3

5

223

33,6

7

24,8

61,4

5,5

235

35,0

7,5

24,5

60,8

6

248

36,5

8

24,3

60,1

6,5

261

37,6

8

24,1

58,7

7

274

39,0

8,5

23,8

57,5

7,5

287

40,4

9

23,5

57,1

8

299

41,5

9,5

23,2

55,9

8,5

312

44,1

9,5

22,8

54,9

9

327

47,3

10

22,4

53,5

9,5

342

50,7

10,5

22,0

50,0

10

350

63,2

11

20,2

47,3

De 50-54 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

184

29,0

5,5

25,9

67,5

4,5

196

30,2

5,5

25,6

65,7

5

208

31,2

6

25,3

63,7

5,5

219

32,5

6,5

25,1

63,0

6

231

33,9

6,5

24,9

62,3

6,5

243

35,0

7

24,6

60,9

7

255

36,2

7

24,4

59,6

7,5

267

37,5

7,5

24,1

59,2

8

279

38,5

8

23,7

58,0

8,5

291

40,9

8

23,3

57,0

9

305

43,9

8,5

22,9

55,4

9,5

319

47,1

9

22,5

51,8

10

327

58,7

9

20,6

49,0

De 55-59 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

169

26,8

5

28,2

69,9

4,5

180

27,8

5

27,9

68,0

5

191

28,8

5,5

27,6

66,0

5,5

201

30,0

6

27,3

65,3

6

212

31,3

6

27,1

64,5

6,5

223

32,3

6,5

26,8

63,1

7

234

33,4

7

26,5

61,8

7,5

245

34,6

7

26,2

61,3

8

256

35,6

7,5

25,8

60,0

8,5

267

37,8

8

25,4

59,0

9

280

40,5

8

24,9

57,4

9,5

293

43,5

8,5

24,5

53,7

10

300

54,1

9

22,5

50,8

60 anys o més

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

152

22,3

4,5

30,7

72,3

4,5

161

23,2

5

30,4

70,4

5

171

24,0

5

30,0

68,3

5,5

181

25,0

5,5

29,7

67,5

6

191

26,1

5,5

29,5

66,8

6,5

200

26,9

6

29,2

65,3

7

210

27,9

6

28,9

63,9

7,5

220

28,8

6,5

28,5

63,5

8

230

29,7

7

28,1

62,1

8,5

239

31,5

7

27,6

61,1

9

251

33,8

7,5

27,2

59,4

9,5

262

36,2

8

26,6

55,5

10

269

45,1

8,5

24,5

52,5

Taula de barems per a dones

De 18-24 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

174

32,30

7

22,4

53,6

4,5

185

33,58

7,5

22,2

51,3

5

197

34,79

8

21,9

50,8

5,5

207

36,17

8,5

21,7

50,6

6

219

37,75

9

21,5

50,4

6,5

230

38,92

9,5

21,4

50,2

7

241

40,33

10

21,1

48,7

7,5

253

41,76

10

20,8

47,8

8

264

42,92

10,5

20,5

47,5

8,5

275

45,60

11

20,2

47,1

9

289

48,86

11,5

19,9

46,8

9,5

301

52,46

12

19,5

45,8

10

309

65,32

12,5

17,9

45,0

 

De 25-29 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

164

29,39

7

23,6

61,6

4,5

175

30,56

7

23,4

59,0

5

186

31,66

7,5

23,1

58,4

5,5

196

32,92

8

22,9

58,2

6

207

34,35

8,5

22,7

58,0

6,5

217

35,42

9

22,5

57,7

7

228

36,70

9,5

22,2

56,0

7,5

239

38,00

9,5

21,9

55,0

8

249

39,06

10

21,6

54,6

8,5

260

41,49

10,5

21,3

54,2

9

273

44,46

11

20,9

53,8

9,5

285

47,74

11,5

20,5

52,7

10

292

59,44

12

18,8

51,8

De 30-34 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

148

26,48

6,5

24,7

67,0

4,5

157

27,54

6,5

24,4

64,1

5

167

28,53

7

24,1

63,5

5,5

176

29,66

7,5

23,9

63,3

6

186

30,95

8

23,7

63,0

6,5

195

31,91

8,5

23,5

62,8

7

205

33,07

8,5

23,2

60,9

7,5

215

34,24

9

22,9

59,8

8

224

35,20

9,5

22,6

59,4

8,5

233

37,39

9,5

22,2

58,9

9

245

40,06

10

21,8

58,5

9,5

256

43,02

10,5

21,4

57,3

10

262

53,56

11

19,7

56,3

De 35-39 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

141

23,9

6

26,0

69,7

4,5

150

24,9

6,5

25,7

66,7

5

159

25,7

6,5

25,4

66,0

5,5

168

26,8

7

25,1

65,8

6

177

27,9

7,5

24,9

65,5

6,5

186

28,8

8

24,7

65,3

7

195

29,8

8

24,4

63,3

7,5

205

30,9

8,5

24,1

62,1

8

214

31,8

8,5

23,8

61,8

8,5

222

33,7

9

23,4

61,2

9

234

36,2

9,5

23,0

60,8

9,5

244

38,8

10

22,5

59,5

10

250

48,3

10,5

20,7

58,5

De 40-44 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

130

21,0

5,5

26,9

72,4

4,5

139

21,8

6

26,6

69,3

5

147

22,6

6

26,3

68,6

5,5

155

23,5

6,5

26,1

68,3

6

164

24,5

7

25,8

68,0

6,5

172

25,3

7,5

25,6

67,8

7

181

26,2

7,5

25,3

65,7

7,5

189

27,1

8

25,0

64,5

8

198

27,9

8

24,6

64,1

8,5

206

29,6

8,5

24,2

63,6

9

216

31,8

8,5

23,8

63,2

9,5

226

34,1

9

23,4

61,8

10

232

42,5

9,5

21,5

60,8

De 45-49 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

122

18,7

5,5

28,3

75,0

4,5

130

19,5

5,5

28,0

71,8

5

138

20,2

6

27,7

71,1

5,5

145

21,0

6

27,4

70,8

6

153

21,9

6,5

27,2

70,6

6,5

161

22,6

7

27,0

70,3

7

169

23,4

7

26,7

68,2

7,5

177

24,2

7,5

26,3

66,9

8

185

24,9

7,5

25,9

66,5

8,5

192

26,4

8

25,5

65,9

9

202

28,3

8,5

25,1

65,5

9,5

211

30,4

8,5

24,6

64,1

10

216

37,9

9

22,6

63,0

De 50-54 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

113

16,1

4,5

30,7

77,7

4,5

120

16,8

5

30,4

74,4

5

128

17,4

5

30,0

73,7

5,5

135

18,1

5,5

29,7

73,4

6

142

18,9

6

29,5

73,1

6,5

149

19,5

6,5

29,2

72,8

7

157

20,2

6,5

28,9

70,6

7,5

164

20,9

7

28,5

69,3

8

172

21,5

7

28,1

68,9

8,5

179

22,8

7,5

27,6

68,3

9

188

24,4

7,5

27,2

67,9

9,5

196

26,2

8

26,7

66,4

10

201

32,7

8

24,5

65,3

 

De 55-59 anys

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

104

14,2

4,5

33,2

80,4

4,5

111

14,8

4,5

32,9

77,0

5

118

15,3

5

32,5

76,2

5,5

124

15,9

5

32,1

75,9

6

131

16,6

5,5

31,9

75,6

6,5

138

17,1

5,5

31,6

75,3

7

145

17,7

6

31,2

73,1

7,5

152

18,4

6

30,9

71,7

8

158

18,9

6,5

30,4

71,3

8,5

165

20,1

6,5

29,9

70,7

9

173

21,5

7

29,4

70,2

9,5

181

23,1

7

28,8

68,7

10

185

28,7

7,5

26,5

67,5

60 anys o més

Puntuació

Tracció (kg)

Flexió (ss:0)

Cursa (paliers)

Circuit (ss:0)

Natació (ss:0)

4

94

11,3

4

35,5

85,8

4,5

100

11,8

4

35,1

82,1

5

106

12,2

4,5

34,7

81,3

5,5

112

12,7

4,5

34,3

81,0

6

118

13,2

5

34,0

80,6

6,5

124

13,6

5

33,7

80,3

7

130

14,1

5,5

33,3

77,9

7,5

136

14,6

5,5

32,9

76,5

8

143

15,0

6

32,4

76,0

8,5

148

16,0

6

31,9

75,4

9

156

17,1

6,5

31,4

74,9

9,5

163

18,4

6,5

30,8

73,3

10

167

22,9

7

28,3

72,0

Annex 5

Consulta, informació i instruccions per omplir la sol·licitud

La persona aspirant també pot obtenir informació i consultar la situació del procés de selecció a l'adreça electrònica del Departament de Medi Ambient i Habitatge (http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp).

No obstant això, l'única informació vàlida serà l'exposada a les adreces indicades a la base 3.2 d'aquesta Resolució, o la publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Instruccions per omplir les sol·licituds

Per omplir la sol·licitud, les persones aspirants han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l'imprès i, a més, el següent:

a) A l'apartat Dades de la convocatòria, es faran constar totes les dades requerides, i específicament:

Número de registre de la convocatòria: 01/08.

Cos/escala/categoria: agents rurals, escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2).

Sistema d'accés: lliure.

Al subapartat Altres dades de la convocatòria, a l'epígraf c), s'al·legarà, si escau, la circumstància que correspongui, d'acord amb el que indica la base 2.1a): ser cònjuge, descendent o descendent del cònjuge, dels/de les ciutadans/anes espanyols/les o de les persones amb la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea o de les persones amb la nacionalitat d'un estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

A l'epígraf f), s'indicarà el permís de conducció de la categoria B o equivalent, d'acord amb el que indica la base 2.1.d).

b) A l'apartat Dades personals, s'especificaran totes les dades sol·licitades.

c) A l'apartat Formació:

S'indicarà el títol acadèmic oficial que s'al·lega per participar a la convocatòria, d'acord amb el que assenyala la base 2.1.c).

Així mateix, s'indicarà el nivell de coneixements de llengua catalana que es té, d'acord amb els certificats de coneixements establerts per la Secretaria de Política Lingüística, o els declarats equivalents. En tot cas, per restar exempt de l'exercici de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.1.2, serà indispensable l'acreditació documental de la possessió del nivell de coneixements requerits. Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat mateixa on hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació, ho especificaran en aquest apartat amb indicació del procés selectiu que correspongui.

d) A l'apartat Participació en altres convocatòries del cos d'Agents Rurals, podeu indicar amb una .x. si heu participat o no en convocatòries anteriors.

e) A l'apartat Altres dades:

Al subapartat Exempció del pagament de la taxa d'inscripció a la convocatòria, i en cas que la persona aspirant es trobi en situació d'atur i no percebi cap prestació econòmica, ho ha de fer constar en aquest subapartat, i haurà d'adjuntar el document acreditatiu a què fa referència la base 3.2.d).

Al subapartat Bonificació de la taxa, i en cas que la persona aspirant sigui membre d'una família nombrosa de categoria general o especial, ho ha de fer constar, i haurà d'adjuntar el document acreditatiu a què fa referència la base 3.2.e).

f) A l'apartat Justificació d'ingrés dels drets d'inscripció, es farà constar l'import de la taxa d'inscripció.

g) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per la persona aspirant.

(09.021.031)