Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d'esquadra.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

  • Núm. del document 246/2008

  • Data del document 16/12/2008

  • Data de publicació 19/12/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5282

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

Amb la finalitat d'assegurar que les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra tinguin en tot moment les aptituds adequades per complir les funcions que tenen encomanades, que són fonamentalment de caràcter operatiu i que porten associat en molts casos un component important de risc, i poder garantir, així, l'eficàcia en el servei policial, però alhora per permetre l'ajust permanent d'escales i categories i l'adaptació de la carrera professional als canvis que produeix el transcurs del temps, la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, estableix les causes per les quals les persones funcionàries poden passar, abans d'arribar a la jubilació, a la situació administrativa especial de segona activitat.

Les causes esmentades, que recull l'article 61.2, són l'edat, que en cap cas no pot ser inferior a cinquanta-set anys, i la disminució de les condicions físiques o psíquiques, en un grau que impedeixi les persones funcionàries desenvolupar normalment el servei, sense que els incapaciti permanentment per complir les seves funcions.

D'acord amb l'article 61.3, s'han de determinar per reglament les circumstàncies i les condicions de la prestació dels serveis complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats mèdiques que poden determinar el passi a aquesta situació. Entre aquestes circumstàncies, es preveu el passi a la segona activitat com a punt d'arribada d'un procés progressiu d'adaptació del lloc de treball a les aptituds concretes de la persona funcionària afectada per una disminució de les seves condicions físiques o psíquiques, tal i com preveu la normativa general de prevenció de riscos laborals.

En aquest context de reglamentació de la segona activitat, també es regulen la determinació i la provisió dels llocs de treball no policials de suport tècnic per als membres del cos de mossos d'esquadra que es puguin trobar en la situació d'incapacitat permanent declarada pels organismes competents de la Seguretat Social, i que manifestin la voluntat de reprendre una activitat laboral complementària i compatible amb la seva situació d'incapacitat permanent total, tant si aquesta incapacitat permanent prové d'una contingència comuna com d'una contingència laboral.

En conseqüència, vist l'informe favorable del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i de la Comissió Tècnica de la Funció Pública; d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; en ús de les competències atribuïdes per la disposició final de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra; a proposta del conseller d'Interior, Relacions Institucional i Participació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

CAPÍTOL 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1

Objecte

Aquest Decret té com a objecte la regulació del passi de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra a la situació administrativa especial de segona activitat per raó de l'edat, o per disminució de les condicions físiques o psíquiques, en compliment de la previsió que formula l'article 61.3 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, així com, en aquest context, la determinació i la regulació de la provisió dels llocs de treball no policials de suport tècnic per als membres del cos de mossos d'esquadra que es puguin trobar en la situació d'incapacitat permanent total declarada pels organismes competents en matèria de seguretat social.

Article 2

Àmbit

2.1 Les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior, quan arribin a l'edat de cinquanta-set anys, poden passar a la situació administrativa especial de segona activitat, sempre que ho sol·licitin d'acord amb el que regula aquest Decret.

2.2 Les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior que tinguin una disminució previsiblement permanent de les seves aptituds físiques o psíquiques en un grau que dificulti l'exercici normal de les seves funcions professionals, es regularan pel següent:

Si la disminució presenta un grau que no impedeixi l'exercici de les seves funcions professionals, la situació de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra afectats serà la que regula el capítol 4 d'aquest Decret

Si la disminució comporta la incapacitat permanent total, la situació de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra afectades serà la que regula el capítol 5 d'aquest Decret.

En qualsevol cas, no es pot produir el passi a la situació administrativa especial de segona activitat si no hi ha la voluntat expressa de la persona afectada en el cas del punt 2.1 o la concurrència de les circumstàncies objectives que figuren al paràgraf anterior.

2.3 Als efectes del que estableix aquest Decret, es considera que l'exercici normal de les funcions professionals atribuïdes a les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra exigeix una elemental capacitat tant per a l'ús i el maneig de l'armament i la resta de mitjans de defensa reglamentaris, com per a la conducció de vehicles en condicions normals, com també una elemental capacitat motriu.

2.4 D'acord amb l'article 61.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, en la sol·licitud per passar a la situació administrativa especial de segona activitat, la persona afectada haurà de manifestar si vol prestar serveis complementaris de segona activitat dins del mateix cos o, per voluntat expressa de la persona funcionària, en llocs pertanyents a altres cossos de la Generalitat que siguin adequats al seu nivell i als seus coneixements.

La prestació de serveis en altres cossos i la regulació de les condicions i requisits d'homologació necessàries per fer efectiva aquesta possibilitat es duran a terme d'acord amb el que es determini per reglament, a proposta del departament competent en matèria de funció pública. Així mateix, i mentre s'adjudiqui el lloc de treball, es podrà adscriure provisionalment la persona funcionària a llocs de segona activitat del cos de mossos d'esquadra adequats a les seves capacitats funcionals.

2.5 De conformitat amb el que disposa l'article 61.4 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra que ocupin llocs de treball de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra no poden passar a prestar serveis de segona activitat.

CAPÍTOL 2

Disposicions generals de la situació de segona activitat

Article 3

Permanència en la situació de segona activitat

3.1 En la situació administrativa especial de segona activitat s'hi roman fins a la jubilació, o fins el passi a una altra situació administrativa, que no pot ser la de servei actiu, llevat que hagi desaparegut la disminució de les aptituds físiques o psíquiques que va motivar el passi a aquella situació, d'acord amb el que preveu l'article 18 d'aquest Decret.

3.2 Les persones funcionàries que es troben en segona activitat conserven la categoria que posseïen en el moment en què van passar a aquesta situació.

3.3 Les persones funcionàries que passin a la segona activitat han de cessar en el lloc de treball que ocupin en la situació de servei actiu o en el que tinguin reservat, llevat que aquests llocs siguin susceptibles de ser ocupats en segona activitat, d'acord amb el que consti a la relació de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra. El cessament d'aquest lloc de treball té efectes l'endemà de la notificació de la resolució que declara la situació administrativa especial de segona activitat.

Article 4

Elements d'acreditació i armament reglamentari

Quan passin a la situació de segona activitat, les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra seguiran disposant de la targeta d'identitat professional i la placa insígnia, i de l'arma reglamentària, llevat que en el dictamen mèdic a què fa referència l'article 16 d'aquest Decret es constati una disminució de les capacitats físiques o psíquiques incompatible amb la possessió i ús de l'arma.

Article 5

Retribucions, triennis i drets passius

5.1 El personal en situació administrativa especial de segona activitat ha de percebre les retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el cos de mossos d'esquadra i les de caràcter personal que tenia reconegudes, a més de les complementàries del lloc que es passi a ocupar, d'acord amb el que estableix l'article 62.1 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.

En el supòsit que en el moment de passar a la segona activitat les retribucions totals siguin inferiors a les que cobrava en la situació de servei actiu en el darrer lloc ocupat, la persona funcionària ha de percebre un complement personal i transitori que iguali les retribucions amb les que percebia anteriorment. Aquest complement s'ha de regir pel que estableix la disposició transitòria 2 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

5.2 El període de temps que es roman en la situació de segona activitat és computable als efectes de perfeccionament de triennis i de drets passius, en la categoria que es posseïa en el moment de produir-se el passi a la situació esmentada, d'acord amb l'article 62.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.

5.3 Quan es tracti de llocs de treball de nivell d'especialitat 3 o 4, o de nivell de responsabilitat C o D, el lloc de treball que es passi a ocupar en situació de segona activitat no podrà ser inferior en un nivell al que s'ocupava abans del passi a segona activitat, si es tracta d'un cas de disminució de les capacitats físiques o psíquiques. En el cas del passi a segona activitat per raó de l'edat, el lloc de segona activitat no podrà ser inferior en dos nivells al lloc que s'ocupava en el moment de sol·licitar el passi a segona activitat.

5.4 En els llocs de treball de nivell d'especialitat 1 i 2, o de nivell de responsabilitat A o B, en el cas que la segona activitat no es pugui exercir en el mateix lloc que s'ocupa, el passi a la situació de segona activitat no podrà comportar el canvi a llocs de treball d'un nivell inferior al que s'ocupava abans de passar a segona activitat.

5.5 Les persones funcionàries en situació de segona activitat només podran realitzar serveis extraordinaris retribuïts propis de les tasques encomanades i corresponents als llocs de treball que ocupen.

Article 6

Adscripció i provisió

6.1 Les persones funcionàries que passin a la situació de segona activitat i estiguin destinades en llocs no susceptibles de ser ocupats en aquesta situació administrativa especial segons la relació de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra han de ser adscrites amb caràcter preferent a algun dels llocs vacants de la relació de llocs de treball en què, per les funcions assignades i tenint en compte el que estableix l'Ordre del/de la conseller/a a què fa referència l'article 8.2 d'aquest Decret, estigui previst proveir-los amb persones funcionàries en situació de segona activitat, respectant la següent prelació:

a) Per acord entre la persona interessada i la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia.

b) A un lloc a escollir entre els llocs de segona activitat existents als centres de treball de les dues localitats més properes a la seva localitat de residència o de destinació. A l'inici del procediment, la persona funcionària haurà d'optar per prendre com a referència per escollir lloc a la seva localitat de residència o bé a la seva darrera destinació. Un cop hagi escollit la localitat de referència, aquest haurà d'optar per algun dels llocs disponibles del grup de les dues localitats de residència, o per algun dels llocs del grup de les dues localitats de destinació.

Aquests llocs es proveeixen per ordre rigorós d'inici dels procediments, d'acord amb el que s'estableix en aquest Decret i, supletòriament, pel Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra.

En el cas que no hi hagi acord o que no es pugui aplicar l'apartat b) d'aquest punt, s'aplicarà el que preveu l'article 6.2.

6.2 Eventualment, durant el període en què una persona funcionària declarada en situació administrativa especial de segona activitat, per raons de manca temporal de llocs disponibles, no pugui ser adscrita a un lloc susceptible de ser proveït en aquesta situació, li serà concedit un permís de caràcter retribuït per absentar-se del seu lloc de treball pel període temps necessari fins que sigui adscrita a un lloc de treball de segona activitat, en les destinacions que havia triat seguint els criteris de l'article 6.1, i d'acord amb el que preveu aquest Decret.

6.3 L'assignació a un lloc de treball en la situació administrativa especial de segona activitat tindrà caràcter definitiu quan es tracti d'ocupar el mateix lloc que ja s'ocupa amb caràcter definitiu. En la resta de supòsits, tant si es tracta del mateix lloc que s'ocupava en situació d'actiu com si es tracta de l'adscripció a un lloc de treball diferent del que s'ocupava en la situació d'actiu, l'adscripció serà provisional, d'acord amb l'article 20.1.e) de l'esmentat Decret 401/2006, de 24 d'octubre.

En el cas del passi a la situació de segona activitat per disminució de les capacitats físiques o psíquiques, a petició de la persona interessada es reservarà per un període màxim de dos anys, a comptar des de la data del passi a la situació de segona activitat, el darrer lloc de treball obtingut amb destinació definitiva.

6.4 A efectes de capacitació pels llocs de segona activitat, es facilitarà la formació que siguin adient per tal d'aconseguir la plena adaptació a l'exercici del lloc de treball assignat.

6.5 Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un lloc de treball de segona activitat han de ser inscrites al Registre general de personal de la Generalitat.

Article 7

Règims disciplinari i d'incompatibilitats

7.1 Les persones funcionàries en situació administrativa especial de segona activitat estan sotmeses als règims disciplinari i d'incompatibilitats que són aplicables als funcionaris del cos de mossos d'esquadra en servei actiu.

7.2 Per a la ponderació de les actuacions que puguin ser constitutives de falta per part de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra en la situació administrativa especial de segona activitat, es tindran en compte les especials condicions i circumstàncies que concorrin en la prestació del servei en els llocs de treball de segona activitat.

Article 8

Funcions en segona activitat

8.1 En la situació de segona activitat, les persones funcionàries, tenint en compte les seves aptituds, formació i escala de pertinença, han d'exercir funcions policials en llocs de treball on no siguin necessàries les capacitats que descriu l'article 2.3 d'aquest Decret.

8.2 Per ordre de la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública i atenent els criteris que indica l'apartat anterior, s'han de determinar les funcions de l'activitat policial o relacionades amb aquesta que es poden dur a terme en els llocs de treball de les diferents categories, susceptibles de ser proveïts per persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra en situació de segona activitat.

Aquesta ordre ha de ser objecte d'un informe previ del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra, basant-se en el dictamen que elabori la comissió a què fa referència la disposició addicional 1 d'aquest Decret.

8.3 En la relació de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra es determinaran els llocs concebuts per exercir les funcions a què fa referència l'apartat anterior i, consegüentment, susceptibles de ser ocupats per les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra en la situació de segona activitat.

CAPÍTOL 3

Passi a la segona activitat per raó de l'edat

Article 9

Procediment

9.1 Les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra podran sol·licitar el passi a la situació administrativa especial de segona activitat quan hagin complert els cinquanta-set anys d'edat.

Aquesta sol·licitud s'haurà de formalitzar mitjançant el document administratiu que es determinarà a la corresponent instrucció del/de la director/a general de la Policia, i que s'haurà de presentar al Registre com a mínim sis mesos abans de la data en què es demani passar a la situació administrativa especial de segona activitat.

9.2 El passi a la situació administrativa especial de segona activitat de les persones funcionàries que ho sol·licitin per raó de l'edat, s'acordarà mitjançant una resolució de la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública, vist l'informe previ del/de la director/a general de la Policia.

Capítol 4

Passi a la segona activitat per disminució de les capacitats

Article 10

Adaptació del lloc de treball i segona activitat

10.1 El passi a la segona activitat com a conseqüència de la disminució previsiblement permanent de les capacitats físiques o psíquiques sense que es doni la incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, ha de ser, si s'escau, el punt d'arribada d'un procés progressiu d'adaptació del lloc de treball a les circumstàncies concretes de la persona funcionària afectada per una disminució de les seves condicions físiques o psíquiques.

10.2 Aquestes adaptacions dels llocs de treball s'han d'entendre en la situació d'actiu, i sense canvi del lloc de treball habitual, d'acord amb els principis que recull l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

10.3 En cap cas no es podrà alterar el caràcter objectiu i l'àmbit funcional previst per al lloc de treball a la relació de llocs de treball.

Article 11

Reconeixement mèdic previ

11.1 Amb l'objectiu de conèixer si pateixen una disminució de les seves condicions físiques o psíquiques que pugui ser motiu d'una adaptació del lloc de treball, i sense perjudici de les competències de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de les mútues patronals, les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra hauran de passar un reconeixement mèdic, en el marc del que estableix l'article 22 de la Llei 31/1995 esmentada, quan la Unitat de Vigilància de la Salut de la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de Serveis consideri, a través de la informació acreditada pels comandaments del personal funcionari, pel representant legal d'alguna de les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra, o per ell mateix, que aquest pot tenir disminuïdes les seves condicions físiques o psíquiques.

11.2 El reconeixement mèdic serà efectuat per la Unitat de Vigilància de la Salut de la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de Serveis.

En el cas que sigui l'interessat qui sol·liciti el reconeixement mèdic a què fa referència aquest article, en l'escrit de petició ha d'esmentar expressament l'origen físic o psíquic de la limitació.

11.3 Si del reconeixement mèdic es desprèn que la persona funcionària pot tenir disminuïdes les condicions físiques o psíquiques de manera que li impedeixin l'exercici normal del servei policial, el/la subdirector/a general de Salut Laboral i Prevenció de Riscos del la Direcció de Serveis del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació elevarà l'informe de la Unitat de Vigilància de la Salut al/a la director/a general de la Policia en el termini de 10 dies naturals a comptar des de la data del reconeixement.

11.4 La Unitat de Vigilància de la Salut ha de proposar en aquest informe o bé l'adaptació de lloc de treball per tal d'adequar-lo a les condicions físiques o psíquiques de la persona avaluada, o bé la conveniència d'iniciar un expedient de passi a la situació administrativa especial de segona activitat per raó de la disminució de les condicions físiques o psíquiques, o bé la tramitació de la corresponent invalidesa, si escau.

11.5 Sempre que una persona funcionària del cos de mossos d'esquadra hagi obtingut la declaració d'incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, per part dels òrgans competents en matèria de seguretat social, ho haurà de posar en coneixement de la Direcció General de la Policia, als efectes del que preveuen els articles 10 i següents d'aquest Decret.

Article 12

Iniciació del procediment per a l'adaptació del lloc de treball

12.1 L'expedient per a l'adaptació del lloc de treball s'iniciarà per resolució del director general de la Policia, sobre la base de l'informe emès en aquest sentit per la Unitat de Vigilància de la Salut, i d'acord amb el procediment que es regularà mitjançant instrucció.

12.2 En qualsevol cas, en la tramitació de l'expedient hi hauran de participar els òrgans corresponents de la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de Serveis i la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, sense perjudici de les competències del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d'esquadra, que preveu la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Article 13

Iniciació del procediment de passi a la situació de segona activitat

13.1 L'expedient per al passi a la situació de segona activitat per raó de la disminució de les condicions físiques o psíquiques s'iniciarà per resolució del/de la director/a general de la Policia, basant-se en l'informe emès en aquest sentit per la Unitat de Vigilància de la Salut, i d'acord amb el procediment que regula aquest Decret. Aquesta resolució ha de fer constar la minva de les condicions físiques o psíquiques segons l'examen realitzat per la Unitat de Vigilància de la Salut i s'ha de notificar la persona funcionària interessada en un termini de deu dies naturals comptador a partir de la finalització del termini de què disposa la Unitat de Vigilància de la Salut per a elevar l'informe al/a la director/a general de la Policia.

13.2 La resolució d'iniciació del procediment ha de contenir, si escau, les mesures cautelars que es considerin adients per a la retirada de l'arma, el canvi provisional de lloc de treball o les que es considerin adients en l'àmbit de les condicions de prestació del servei per tal de preservar la salut i la integritat física de la persona funcionària en qüestió o de terceres persones.

13.3 La persona interessada ha de notificar a la Direcció General de la Policia, en un termini de deu dies naturals a comptar des de la notificació de la resolució d'iniciació de l'expedient, la designació com a membres del tribunal mèdic de dos metges o metgesses, un/a de titular i un/a de suplent, identificats/ades amb els noms, els cognoms i els números de col·legiat/ada, així com les dades necessàries per a la seva localització i convocatòria.

Article 14

Tribunal mèdic

14.1 El/la director/a general de la Policia ha de nomenar, en el termini de cinc dies hàbils comptador a partir de la finalització del termini a què fa referència l'article 13.3, el tribunal mèdic al qual li correspon dictaminar sobre la disminució de les condicions físiques o psíquiques de la persona funcionària.

14.2 El tribunal mèdic ha d'estar compost pels membres següents:

a) Dos/dues metges/metgesses, un/a de titular al qual correspon la presidència, i un/a de suplent, que actuarà com a president/a suplent/a, si s'escau, designats/ades pel/per la director/a general de la Policia d'entre els/les metges/esses adscrits/tes al Servei d'Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans.

b) Els/Les dos/dues metges/esses, titular i suplent, designats/des per la persona interessada, de conformitat amb les previsions que formula l'article 13 d'aquest Decret.

En cas que la persona interessada no faci ús de la prerrogativa que li atorga l'article 13 d'aquest Decret o bé que els/les metges/esses designats/ades per la persona interessada no compareguin en l'acte que preveu l'article 15 d'aquest Decret, els/les metges/esses que hauria de designar la persona interessada seran substituïts/ïdes per dos/dues metges/esses designats/ades per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, d'entre les seves persones facultatives adscrites, amb els coneixements a què fa referència l'apartat 2.c) d'aquest article, i escollits/des de la manera que s'hi preveu.

c) Dos/dues metges/esses, un/a de titular i un/a de suplent, amb els coneixements idonis en relació amb el tipus d'afecció o de malaltia que pateix la persona funcionària, escollits/ides per sorteig entre els/les metges/esses designats/ades per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, d'entre les seves persones facultatives adscrites.

Les persones membres suplents substituiran els/les titulars en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquests/tes.

14.3 Com a secretari/ària del tribunal mèdic, i sense tenir-ne la condició de membre, actuarà, amb veu però sense vot, una persona funcionària de l'àmbit professional de la salut adscrit a la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de Serveis.

14.4 La validesa de la constitució de les sessions requereix la presència dels tres membres del tribunal mèdic, ja siguin titulars o suplents, i en qualsevol cas s'haurà de garantir la representació de les parts (Direcció General de la Policia, persona interessada, i Institut Català d'Avaluacions Mèdiques).

Els dictàmens mèdics i els informes que emeti el tribunal mèdic, així com també els seus acords, s'han d'adoptar per majoria sense perjudici que el/la metge/essa que discrepi del parer majoritari elabori un informe particular, que haurà d'acompanyar el dictamen que elevi al tribunal mèdic la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública per tal que adopti la resolució pertinent, de conformitat amb l'article 63.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.

14.5 Les assistències dels membres a les sessions del tribunal mèdic meritaran les indemnitzacions que siguin procedents de conformitat amb la normativa vigent sobre indemnitzacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

14.6 En tot el que no regulen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, i aquest Decret, el tribunal mèdic es regirà per les seves normes de funcionament intern, que hauran de ser aprovades per la Comissió Permanent del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra que es crea en la disposició addicional 1 d'aquest Decret i, supletòriament, pel que estableixen quant al funcionament dels òrgans col·legiats la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 15

Tramitació del procediment

15.1 En el termini de quinze dies des del nomenament, el tribunal mèdic ha de citar la persona funcionària a fi i efecte de dur a terme el reconeixement mèdic, que s'haurà de practicar dins el termini de quinze dies comptador des de la citació.

El reconeixement mèdic ha de comprendre totes les proves i exploracions mèdiques que el tribunal mèdic consideri pertinents per avaluar l'estat físic o psíquic de la persona funcionària i les han d'efectuar tots els membres, llevat que decideixin, per unanimitat, que el practiqui algun o alguns d'ells/d'elles o un/a altre/a especialista.

15.2 En el cas que la persona funcionària es trobi impossibilitada per poder comparèixer a les dependències on el tribunal ha de realitzar el reconeixement, aquest es podrà efectuar, sempre que es justifiqui la impossibilitat mitjançant un certificat mèdic oficial del/de la metge/essa que l'atengui, en el domicili de la persona interessada o en el centre sanitari on estigui ingressat/ada.

15.3 Si la persona funcionària no compareix a la citació del tribunal mèdic i no al·lega cap causa que justifiqui aquesta incompareixença, ha de tornar a ser convocada en un termini de set dies, comptador des de la data prevista per al primer reconeixement mèdic no efectuat.

Si tampoc no compareix en aquesta segona ocasió, i sense perjudici de la responsabilitat disciplinària que se li pugui exigir, el tribunal, examinats els informes mèdics de què disposi, ha d'emetre el dictamen.

En aquest supòsit, si el procediment s'ha iniciat a instància de la persona funcionària i el dictamen és contrari a les seves pretensions, s'emetrà resolució d'arxiu de l'expedient sense cap altre tràmit, llevat que el tribunal dictamini l'existència d'una disminució de les condicions físiques o psíquiques amb entitat suficient per proposar el passi a la segona activitat o per instar la incapacitat permanent que correspongui. En aquest darrer cas, ha de continuar la tramitació del procediment.

Article 16

Dictamen del tribunal mèdic

16.1 A l'efecte d'apreciar la disminució de les condicions físiques o psíquiques, el tribunal mèdic ha de tenir en compte les circumstàncies següents:

a) Que les disminucions ocasionin limitacions funcionals a la persona afectada que dificultin de manera objectiva i fefaent la seva capacitat per conduir vehicles, per utilitzar armament i la resta de mitjans de defensa reglamentaris, o per intervenir en les actuacions professionals de prevenció o restabliment de l'ordre o la seguretat, de persecució i detenció de delinqüents, amb risc per a la vida i integritat física de la mateixa persona funcionària, d'altres persones funcionàries amb què intervingui, o de persones terceres.

b) Que les disminucions físiques o psíquiques es considerin de caràcter previsiblement permanents, sense que puguin motivar, però, la incapacitat permanent total o absoluta, o la gran invalidesa.

16.2 El tribunal mèdic disposa d'un termini de deu dies per emetre el dictamen corresponent.

Article 17

Acabament del procediment

17.1 Emès el dictamen, el/la secretari/ària del tribunal, en un termini de cinc dies des de la data de la seva emissió, ha de donar a conèixer les actuacions a la persona interessada perquè aquesta, en un termini de quinze dies des de que se li notifiqui el dictamen, pugui al·legar tot el que consideri convenient per als seus interessos.

17.2 Vistos el dictamen i les al·legacions que hagi fet la persona funcionària, el tribunal mèdic ha de dictar, en el termini de cinc dies des de la data de presentació de les al·legacions o de la finalització del termini del punt anterior, en cas que no les presenti, la proposta de resolució, que ha de ser tramesa al/a la director/a general de la Policia, juntament amb la totalitat de l'expedient administratiu.

La proposta s'haurà de manifestar en algun dels termes següents:

a) Quan la patologia soferta per la persona funcionària la incapaciti de manera permanent per complir les seves funcions, es proposarà el passi de l'expedient a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, als efectes oportuns.

b) Quan es consideri que l'estat de salut de la persona funcionària no és determinant d'incapacitat temporal, es proposarà donar-ne coneixement als òrgans pertinents per tal que, si escau, n'instin l'alta.

c) Quan es prevegi que, una vegada donada l'alta mèdica a la persona funcionària, la patologia que va provocar el passi a la situació d'incapacitat temporal li deixarà seqüeles en un grau que no l'incapaciti de manera permanent per al compliment de les seves funcions, s'haurà de proposar l'adaptació del lloc de treball o el passi a la situació de segona activitat i determinar quines funcions podrà dur a terme la persona funcionària.

d) Quan la persona funcionària estigui en situació d'incapacitat temporal i es prevegi que, una vegada desapareguda la causa que la va motivar, no li quedaran seqüeles, es proposarà l'arxiu de l'expedient fonamentat en la continuïtat en la situació d'incapacitat temporal.

e) Quan es detecti en la salut de la persona funcionària alguna causa de passi a la situació d'incapacitat temporal, es proposarà a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques la declaració d'aquesta situació.

La proposta de resolució ha d'incloure els terminis per efectuar les revisions de la situació de segona activitat, si escau.

17.3 La persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública, vistes les actuacions practicades, i a proposta del/de la director/a general de la Policia, ha de dictar en el termini de quinze dies la resolució escaient, que posarà fi a la via administrativa.

17.4 En el cas que en el termini de sis mesos no es dicti ni es notifiqui la resolució expressa, cal considerar desestimat el passi a la situació de segona activitat.

Article 18

Revisió de les aptituds físiques o psíquiques

18.1 Les persones funcionàries que estiguin en situació de segona activitat per disminució de les condicions físiques o psíquiques poden ser sotmeses a revisions periòdiques fins a arribar a l'edat de la jubilació forçosa, si es considera que han variat les circumstàncies que van motivar el passi a aquella situació administrativa.

18.2 El procediment de revisió es pot iniciar d'ofici o a instància de la persona interessada, dins del termini establert pel tribunal mèdic en el seu dictamen, s'ha de tramitar pel procediment anteriorment establert per a la declaració de la situació de segona activitat i ha de concloure amb una resolució que determini el passi a la situació de servei actiu, la continuïtat en la situació de segona activitat o l'inici dels tràmits necessaris per a la incapacitat permanent total o absoluta, o gran invalidesa, de la persona funcionària.

18.3 Llevat que estigui vigent la reserva del lloc de treball com a resultat del passi a la situació de segona activitat, en acordar-se el reingrés al servei actiu de la persona funcionària, aquest s'ha de produir en el decurs del mes següent mitjançant l'adscripció provisional en un lloc de la seva categoria que estigui vacant, respectant la següent prelació:

a) Per acord entre la persona interessada i la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia

b) A un lloc a escollir entre els llocs de segona activitat existents als centres de treball de les dues localitats més properes a la seva localitat de residència o de destinació. A l'inici del procediment, la persona funcionària haurà d'optar per prendre com a referència per escollir lloc a la seva localitat de residència o bé a la seva darrera destinació. Un cop hagi escollit la localitat de referència, la persona funcionària haurà d'optar per algun dels llocs disponibles del grup de les dues localitats de residència, o per algun dels llocs del grup de les dues localitats de destinació.

Així mateix, ha de participar obligatòriament en la convocatòria en què s'ofereixi el seu lloc de treball per ocupar-lo amb caràcter definitiu, d'acord amb el que disposa l'article 26.3 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre.

CAPÍTOL 5

Llocs de treball de suport tècnic per als qui no poden continuar fent tasques policials

Article 19

Opció per llocs de treball no policials

19.1 El personal del cos de mossos d'esquadra pertanyent a les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior que sigui declarat per causes físiques o psíquiques en incapacitat permanent total per a les tasques policials, mentre la llei reguladora del cos de mossos d'esquadra no prevegi dins l'escala de suport llocs amb funcions d'auxili policial, podrà optar per ocupar algun dels llocs de treball no policials que es reservaran específicament al personal del cos de mossos d'esquadra que tingui aquest grau d'invalidesa en la relació de llocs de treball (RLT) del departament competent en matèria de seguretat pública i, preferentment, de la Direcció General de la Policia, d'acord amb la normativa vigent en matèria de funció pública. Aquests llocs de treball, d'acord amb que estableixi la RLT, implicaran l'exercici de funcions genèriques de suport.

Aquesta opció, la podrà exercir el personal interessat en el termini màxim de dotze mesos a comptar des de la data de la resolució de declaració de la incapacitat permanent total per l'òrgan competent en matèria de seguretat social.

19.2 L'assignació d'algun d'aquests llocs de treball requerirà un informe previ del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos sobre les funcions que pugui exercir la persona funcionària d'acord amb les seves capacitats físiques i psíquiques.

19.3 Si la persona funcionària no exerceix l'opció d'ocupar alguns dels esmentats llocs de treball no policials en el termini de dotze mesos des de la data de la declaració d'incapacitat, s'iniciaran els tràmits per a la jubilació de la persona funcionària.

Article 20

Permanència en el lloc de treball

20.1 El personal del cos de mossos d'esquadra declarat en incapacitat permanent total per a les tasques policials que passi a ocupar llocs de treball no policials romandrà en aquests llocs mentre es mantingui l'esmentada situació d'incapacitat permanent total.

Hi romandrà fins a la seva jubilació per edat, llevat que passi a una altra situació administrativa, li sigui declarat per l'organisme competent un grau diferent del d'incapacitat permanent total que, o bé li permeti retornar a la seva activitat o es produeixi la pèrdua de la condició de persona funcionari per altres causes.

20.2 Si la persona funcionària declarada en incapacitat permanent total renuncia al lloc de treball no policial assignat, li serà declarada la situació de jubilació corresponent, d'acord amb la normativa de funció pública aplicable.

Article 21

Funcions dels llocs de treball no policials

Les funcions genèriques de suport, que han d'adaptar-se a les discapacitats de cada persona funcionària, i que en cap cas no implicaran l'exercici de tasques policials, seran les següents:

a) Funcions de suport tècnic superior en relació amb l'àmbit del comandament, la direcció, l'orientació, la coordinació i la inspecció dels serveis. Els llocs de treball que ocuparan aquestes persones es denominaran genèricament a la RLT tècnic/a superior de suport, reservats a persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra de l'escala superior o de l'escala executiva en situació d'incapacitat permanent total.

b) Funcions de suport tècnic intermedi, en relació amb la gestió i la supervisió tècnica de les diverses àrees i unitats. Els llocs de treball que ocuparan aquestes persones es denominaran genèricament a la RLT tècnic/a intermedi/èdia de suport, reservats a persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra de l'escala intermèdia en situació d'incapacitat permanent total.

c) Funcions de suport tècnic bàsic, en relació amb les tasques executives derivades i complementàries de les funcions de caràcter superior o intermedi assignades als llocs de treball de tècnic/a superior de suport i tècnic/a intermedi/èdia de suport en les diverses àrees, unitats o serveis. Els llocs de treball que ocuparan aquestes persones es denominaran genèricament a la RLT tècnic/a bàsic/a de suport, reservats a persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra de l'escala bàsica en situació d'incapacitat permanent total.

Article 22

Adscripció als llocs de treball

22.1 Les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra declarades en situació d'incapacitat permanent total per a les tasques policials, si així ho han sol·licitat d'acord amb el que preveu aquesta regulació, seran adscrites provisionalment als llocs vacants reservats a aquests efectes per a aquest personal.

Aquestes persones han de ser adscrites amb caràcter preferent en algun dels llocs vacants de la relació de llocs de treball en què, per les funcions assignades, estigui previst proveir-los amb persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra en situació d'incapacitat permanent total, per acord entre la persona interessada i la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia.

En el procediment d'adscripció s'haurà de tenir en compte que les concretes característiques i la incapacitat que presenti la persona funcionària siguin compatibles amb les funcions que s'han d'exercir en el lloc de treball a assignar.

22.2 Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un lloc de treball de suport tècnic han de ser inscrites al Registre general de personal de la Generalitat.

22.3 En cas que hi hagi més d'una persona funcionària del cos de mossos d'esquadra declarada en situació d'incapacitat permanent total per a les funcions policials que, havent exercit l'opció que preveu aquesta regulació i tenint les condicions per fer-ho, estiguin interessades en l'ocupació d'un mateix lloc de treball de suport reservat per a aquest personal, tindrà prioritat per ocupar-lo el/la policia amb incapacitat derivada d'accident de treball i, en cas d'igualtat en el tipus de contingència causant de la incapacitat, el/la policia que tingui més edat.

22.4 Quan es tracti d'una incapacitat permanent total produïda per causes de tipus psíquic, l'exercici de les tasques concretes del lloc de treball assignat es podrà portar a terme en unes dependències o centre de treball del departament competent en matèria de seguretat pública que no corresponguin a la Direcció General de la Policia.

Article 23

Arma reglamentària i elements d'acreditació

El personal funcionari declarat en incapacitat permanent total per a les funcions policials i que ocupi llocs de treball tècnic superior, intermedi o bàsic de suport no disposarà de l'arma reglamentària ni dels elements d'acreditació professional corresponents a la policia de la Generalitat.mossos d'esquadra, sense perjudici de l'acreditació professional corresponent que els sigui lliurada.

Article 24

Retribucions

24.1 El personal del cos de mossos d'esquadra que ha estat declarat en incapacitat permanent total i que ha exercit l'opció que preveu aquesta regulació ha de percebre les retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el cos de mossos d'esquadra i les de caràcter personal que tenia reconegudes, a més de les complementàries del lloc de treball no policial que es passi a ocupar.

24.2 Durant el temps en què les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra en situació d'incapacitat permanent total ocupin llocs de treball de suport que els siguin reservats i atès que aquests llocs poden tenir assignades unes remuneracions que suposin una base de cotització inferior a la mitjana de les bases de cotització anteriors a la declaració en situació d'incapacitat permanent total, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de seguretat social, la persona funcionària, la Generalitat de Catalunya i la Tresoreria General de la Seguretat Social subscriuran un conveni especial o fórmula anàloga en els termes normativament establerts amb la finalitat de complementar les cotitzacions derivades de les remuneracions percebudes amb posterioritat a la declaració d'incapacitat permanent total i poder tenir drets a unes pensions equivalents a les que haurien resultat en cas de mantenir-se en l'ocupació dels corresponents llocs policials.

En aquest sentit, la cotització complementària, que serà pagada íntegrament per la Generalitat, haurà de ser tal que, sumada a la que derivi del lloc de treball de suport efectivament ocupat, el resultat final no sigui inferior a la cotització corresponent al lloc de treball de la categoria i nivell del cos de mossos d'esquadra a la qual pertanyi la persona funcionària afectada.

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Règim disciplinari i d'incompatibilitats

25.1 Les persones funcionàries declarades en incapacitat permanent total per a tasques policials que passin a ocupar llocs de treball de suport estan sotmeses als règims disciplinari i d'incompatibilitats que són aplicables a les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra.

25.2 Per a la ponderació de les actuacions que puguin ser constitutives de falta per part de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra declarades en incapacitat permanent total per a tasques policials que passin a ocupar llocs de treball de suport, es tindran en compte les especials condicions i circumstàncies que concorrin en la prestació del servei en els llocs de treball de suport.

Article 26

Realització de serveis extraordinaris

Les persones que sent declarades en situació d'incapacitat permanent total passin a ocupar llocs de treball no policials en l'àmbit de els funcions de suport a què fa referència aquesta regulació només podran realitzar serveis extraordinaris retribuïts propis de les tasques encomanades.

Article 27

Procediment d'assignació dels llocs de treball

27.1 El procediment d'assignació a llocs de treball de suport s'iniciarà a sol·licitud de la persona funcionària del cos de mossos d'esquadra declarada en situació d'incapacitat permanent total, que haurà de formular-la en un termini màxim de 12 mesos a comptar des de la data de la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de declaració d'incapacitat permanent total.

27.2 La persona funcionària del cos de mossos d'esquadra declarada en situació d'incapacitat permanent total haurà d'aportar, juntament amb la seva sol·licitud, la còpia de la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social notificada a la persona interessada i la resta de documentació que la persona interessada consideri adient.

27.3 Per a la determinació de les concretes limitacions que pateix la persona funcionària del cos de mossos d'esquadra i la millor assignació de les tasques atribuïdes als llocs de treball de suport, aquest expedient es remetrà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que revisarà la documentació i examinarà mèdicament la persona funcionària, als efectes de la seva valoració.

Article 28

Revisió de la declaració d'incapacitat

28.1 En els supòsits en què, amb posterioritat a la incorporació als llocs de treball de suport, s.iniciï per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a petició de la persona interessada un procediment de revisió de la situació d'incapacitat de la persona funcionària, aquesta té l'obligació de comunicar al/a la director/a general de la Policia la resolució dictada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social en relació amb el procediment de revisió esmentat, perquè es puguin adoptar les mesures oportunes.

28.2 Si la resolució dictada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social en el procediment de revisió determina la inexistència d'incapacitat permanent total per millora, s'acordarà que la persona funcionària passi a ocupar, mitjançant adscripció provisional, un lloc vacant en la mateixa localitat i de la mateixa escala i categoria que ocupava en el moment de la declaració de la incapacitat permanent total.

28.3. Si la resolució dictada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social en el procediment de revisió determina el passi a la situació d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, s'iniciaran els tràmits necessaris per a la jubilació forçosa de la persona funcionària.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1

Es crea, en el si del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra, una comissió permanent de caràcter paritari, integrada per una persona representant de cadascuna de les organitzacions sindicals presents en aquest òrgan i el mateix nombre de representants de l'Administració, que tendirà a la participació equilibrada de dones i homes, i que tindrà com a finalitat el seguiment de les polítiques de segona activitat en el cos de mossos d'esquadra i de l'aplicació d'aquest Decret, amb facultats de proposta i d'informe previ sobre aquesta matèria.

Aquesta comissió es dotarà d'un reglament específic de funcionament intern en el termini d'un mes des de la constitució, que haurà de ser aprovat pel plenari del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra.

2

Totes les persones que durant la tramitació d'un expedient de segona activitat tinguin coneixement o accés a dades personals de caràcter mèdic especialment sensibles i protegides pel dret a la intimitat hauran de guardar la deguda reserva professional a aquest respecte i complir rigorosament la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

3

Es modifica el Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra, en el sentit d'afegir-hi la següent nova disposició addicional 4:

.Provisió definitiva dels llocs de treball de segona activitat.

.Els llocs de treball que, d'acord amb el que estableixi la corresponent relació de llocs de treball, puguin ser ocupats per persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra en la situació administrativa especial de segona activitat seran proveïts de manera definitiva mitjançant concurs.

.Les bases de les convocatòries d'aquests concursos determinaran els requisits per prendre-hi part, així com els mèrits adequats al contingut i a les característiques dels llocs que s'hagin de proveir, d'acord amb el que preveu l'article 9.1 d'aquest Decret..

4

La identificació dels llocs de segona activitat, d'acord amb el que disposa aquest Decret, no ha d'implicar un increment de la plantilla del cos de mossos d'esquadra per aquest motiu, mentre no es perjudiqui l'operativitat del cos i, per tant, el dret a la seguretat de la ciutadania

5

D'acord amb el que disposa el capítol 5 d'aquest Decret, en el cas que els/les mossos/es declarats/des en incapacitat permanent total optin per reincorporar-se a llocs de treball en tasques no policials i no considerats efectius del cos de mossos d'esquadra a efectes del seu finançament per part del l'Estat, la seva incorporació comportarà la retenció o desdotació econòmica d'un lloc de treball no policial en el departament competent en matèria de seguretat pública. Aquesta retenció o desdotació s'haurà de portar a terme en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la reincorporació del/de la mosso/a incapacitat/ada al nou lloc. Una vegada efectuada la desdotació o retenció del lloc de treball, la plaça de mosso/a que va quedar alliberada en efectuar aquesta opció podrà ser oferta en la propera convocatòria que es faci de selecció de mossos d'esquadra.

6

De conformitat amb el que estableix aquest Decret i als efectes de la determinació de l'edat legal de jubilació, es tindran en compte les regulacions específiques en matèria de seguretat social per a incapacitats i altres modificacions que puguin afectar les persones implicades.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1

En el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret es convocarà un concurs per a la provisió definitiva de tots els llocs ocupats provisionalment en segona activitat.

Durant aquest període no es canviarà cap adscripció provisional de segona activitat sense el consentiment de la persona afectada.

2

Les persones membres del cos de mossos d'esquadra que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta regulació estiguin en la situació d'incapacitat permanent total disposaran d'un termini d'un any des de l'entrada en vigor per manifestar si opten per ocupar un lloc de suport. En cas que aquesta opció no s'exerceixi en el termini indicat, es tramitarà la jubilació corresponent d'aquestes persones funcionàries, d'acord amb el que estableix la normativa de funció pública aplicable.

DISPOSICIONS FINALS

1

Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública perquè dicti les disposicions necessàries per al compliment del present Decret.

2

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.