Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAR/429/2009, de 22 de setembre, per la qual s'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  • Núm. del document AAR/0429/2009

  • Data del document 22/09/2009

  • Data de publicació 06/10/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5478

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, estableix la normativa aplicable a la protecció de les denominacions d'origen i a les indicacions geogràfiques protegides.

L'apartat primer de l'article 128 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, assenyala que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, que inclou el règim jurídic de creació i funcionament. L'apartat segon d'aquest article assenyala que correspon igualment a la Generalitat de Catalunya l'aprovació de les seves normes reguladores.

Davant d'aquestes circumstàncies i per tal de fixar una normativa pròpia que permetés la fixació d'un marc eficaç en el sector agroalimentari de qualitat de Catalunya, es va promulgar la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, la qual ha estat desenvolupada pel Decret 285/2006, de 4 de juliol, que desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

La Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt va ser creada, com a Denominació de Qualitat Torró d'Agramunt, per l'Ordre de 30 d'abril de 1984 (DOGC núm. 563, de 6.6.1984), es va reglamentar per l'Ordre de 5 de setembre de 1984 (DOGC núm. 471, de 21.9.1984), i l'Ordre de 15 de febrer de 1993 (DOGC núm. 1717, de 8.3.1993) va modificar el Reglament de la Denominació de Qualitat. Posteriorment, per tal d'adaptar-les a la normativa comunitària, estatal i autonòmica, aquestes ordres van ser derogades per l'Ordre de 25 de setembre de 2001 (DOGC núm. 3489, de 9.10.2001) per la qual es va aprovar la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt i el seu Reglament. Aquesta Indicació Geogràfica Protegida ha impulsat els torrons produïts en aquesta zona, a la vegada que ha servit a la millora del desenvolupament d'una comarca on la importància del sector agroalimentari és significatiu.

La Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt va ser inscrita al Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, per mitjà del DOUE núm. L181/4, d'11.7.2002.

De conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret 285/2006, de 4 de juliol, el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida ha adaptat el seu reglament a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i al Decret 285/2006, de 4 de juliol, i l'ha tramès al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en data 10 de juliol de 2008 per a la seva aprovació.

Aquesta Ordre conté un annex dedicat al Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida on s'especifiquen els requisits de producció, elaboració i envasat del producte protegit que s'hi empara, les característiques del producte, els registres obligatoris que ha de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions de les persones inscrites, el funcionament i l'organització del Consell Regulador, i el sistema de finançament.

A proposta de la Direcció General de d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

S'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, el text del qual figura a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre de 25 de setembre de 2001, per la qual s'aprova la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt i el seu Reglament, amb el caràcter transitori establert al Reglament CEE 2081/1992 (DOGC núm. 3489, de 9.10.2001).

Barcelona, 22 de setembre de 2009

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex

Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Producte protegit

Queda protegit amb la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt el torró que reuneixi les característiques definides en aquest Reglament i que compleixi en l'elaboració, la designació i la comercialització tots els requisits que exigeixen el plec de condicions i la resta de la legislació vigent. El plec de condicions és el que consta a la inscripció d'aquest producte en el Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, i pel qual la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt es va inscriure a l'esmentat registre (DOUE núm L181/4, d'11.7.2002).

Article 2

Extensió de la protecció de la Indicació Geogràfica Protegida

2.1 La protecció atorgada s'estén al nom de la Indicació Geogràfica Protegida en català Torró d'Agramunt i en castellà Turrón de Agramunt.

2.2 L'extensió i el règim jurídic de la protecció és la que assenyala l'article 6 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Article 3

Manual de gestió de qualitat

3.1 El Consell Regulador ha de disposar d'un manual de gestió de qualitat, on es recolliran les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador en matèria de certificació i control de la manera que determinen els article 17 i 18 d'aquest Reglament.

3.2 El manual de gestió de qualitat l'haurà d'aprovar el Consell Regulador i s'haurà de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària per homologar-lo.

3.3 El manual de gestió de qualitat no tindrà validesa mentre no hagi obtingut aquesta homologació.

3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovat pel Consell Regulador s'haurà de presentar davant de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per a la seva homologació.

Capítol 2

Elaboració, envasat i presentació dels torrons

Article 4

Zona d'elaboració i envasat

La zona d'elaboració i envasat de torrons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, està constituïda pel terme municipal d'Agramunt a la comarca de l'Urgell.

Article 5

Els torrons protegits amb la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt es realitzen exclusivament pels inscrits i inscrites al Registre de persones elaboradores, amb avellanes, ametlles, mel, clara d'ou o el seu equivalent dessecat, sucre, xarop de glucosa i pa d'àngel, en els percentatges i amb les característiques descrites a l'article 9 d'aquesta disposició.

Article 6

Instal·lacions d'elaboració i envasat

6.1 Els locals inscrits al Registre de persones elaboradores a què fa referència l'article 11 d'aquest Reglament han de reunir els requisits de caràcter tècnic i sanitari que estableixi la legislació vigent.

6.2 Formulada la petició d'inscripció al Registre, els locals hauran de ser inspeccionats pel personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de comprovar-ne les característiques i si reuneixen o no les condicions tècniques mínimes requerides per a la correcta elaboració i envasat de torrons amb Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

6.3 A les instal·lacions inscrites al Registre de persones elaboradores es permetran altres línies d'elaboració no incloses a la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, sempre que estiguin netament separades de les línies de torrons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, es faci constar expressament en el moment de la seva inscripció, i se sotmetin a les normes específiques del manual de gestió de qualitat per controlar aquest producte i garantir, en tot cas, l'origen i la qualitat del torró protegit per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

Article 7

Mètodes d'elaboració i envasat

Les tècniques emprades en l'elaboració (manipulació, torrefacció dels fruits secs, cocció de la massa) i envasat del torró seran les adequades per obtenir productes de la màxima qualitat amb el manteniment dels caràcters tradicionals dels torrons de la zona de producció descrits a l'apartat E del plec de condicions, al manual de gestió de qualitat, i d'acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.

Article 8

Presentació i envasos

La presentació es realitzarà de manera que permeti que el producte tingui un transport i manipulació que assegurin la seva arribada al lloc de destinació en condicions satisfactòries. Els diferents tipus d'envasos i la seva capacitat es descriuen a l'apartat E del plec de condicions i al manual de gestió de la qualitat d'acord amb el procediment que estableix el Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 9

Característiques

9.1 Els torrons protegits per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt seran de les categories suprema i extra definides per la legislació vigent en aquesta matèria. El percentatge mínim de les matèries primeres fonamentals, per a cadascuna de les categories, ha de ser:

Per a la categoria suprema: avellana o ametlla 60%, mel 10% i clara d'ou o el seu equivalent dessecat 1%.

Per a la categoria extra: avellana o ametlla 46%, mel 10% i clara d'ou o el seu equivalent dessecat 1%.

9.2 Els torrons hauran de reunir en el moment de la seva expedició les característiques següents:

a) Fisicoquímiques:

S=Suprema; E=Extra.

 

Torró d'ametlla

Torró d'avellana

 

S

E

S

E

Humitat (% màxim)

5,0

6,0

5,0

6,0

Proteïnes (% mínim)

11,0

9,0

7,0

5,5

Greix (% mínim)

32,5

26,0

30,0

24,5

Cendres (% mínim)

2,2

2,2

2,0

2,0

b) Organolèptiques:

Color: lleuger marró daurat.

Textura: irregular, tosca, amb porositats i de pasta dura però que es trencat sense esforç.

Dolçor d'intensitat gran.

Forma: pastilles en forma de disc i porcions o rajoles rectangulars.

9.3 Els torrons que no reuneixin les característiques esmentades als apartats anteriors, al plec de condicions i al manual de gestió de la qualitat no podran ser emparats ni comercialitzats sota la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

Capítol 3

Registre i inscripcions

Article 10

Registre

10.1 El Consell Regulador portarà el Registre de persones elaboradores.

10.2 Les sol·licituds d'inscripció al Registre s'adreçaran a la Comissió Rectora del Consell Regulador i s'acompanyaran dels models d'impresos normalitzats que s'estableixen al manual de gestió de qualitat, amb la informació següent:

a) Identificació de la persona titular i l'empresa.

b) Identificació de les instal·lacions.

10.3 Després de verificar totes les dades presentades, el Consell Regulador comunicarà, si escau, a la persona interessada, les deficiències detectades. Aquesta disposarà d'un termini de trenta dies hàbils per aportar la documentació requerida o esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense aportar la documentació requerida, el Consell Regulador podrà, respectant la proporcionalitat i importància de la documentació requerida, ordenar l'arxivament de la sol·licitud.

Si presentada la documentació no es produeix una resolució expressa del Consell Regulador en un termini de dos mesos es considerarà estimada la sol·licitud. Aquest termini s'inicia des de la darrera documentació presentada.

10.4 El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s'ajustin als preceptes del Reglament o als acords adoptats pel Consell Regulador sobre condicions complementàries de caràcter tècnic que hauran de reunir les instal·lacions de les persones elaboradores.

Contra l'acord de denegació d'inscripció es podrà interposar recurs d'alçada davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat alimentària.

10.5 La inscripció en aquest registre no eximeix les persones interessades de l'obligació d'inscriure's als registres que amb caràcter general estiguin establerts a la normativa vigent.

Article 11

Registre de persones elaboradores

11.1 Al Registre de persones elaboradores s'hi podran inscriure tots els situats a la zona d'elaboració i envasat que així ho sol·licitin i que el Consell Regulador comprovi que són aptes per condicionar, envasar i emmagatzemar torrons que poden optar a ser protegides per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

11.2 A la inscripció figurarà el nom de la persona física o jurídica, el seu representant, el domicili, el municipi i la zona d'emplaçament, les característiques, el nombre i la capacitat de la maquinària, els sistemes d'elaboració i envasat, els magatzems i totes les dades que calguin per a la seva identificació i catalogació d'acord amb el manual de gestió de qualitat.

S'adjuntarà un plànol a escala convenient on quedin reflectits tots els detalls de construcció i instal·lació.

11.3 El Consell Regulador haurà de facilitar les dades dels seus inscrits i inscrites al Registre de persones elaboradores, per tal que figurin al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

11.4 Es produirà la baixa de qualsevol inscrit al Registre de persones elaboradores per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 12

Vigència de les inscripcions

12.1 Per a la vigència de les inscripcions al registre de persones elaboradores serà indispensable complir en tot moment amb els requisits que imposa aquest capítol, i hauran de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades subministrades en la inscripció, quan es produeixi.

12.2 El Consell Regulador o en el seu cas l'administració competent, podrà efectuar inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat de tot el que disposa l'article anterior.

12.3 El Consell Regulador, o en el seu cas l'administració competent, podrà en qualsevol moment sol·licitar la tramesa d'informació de les persones físiques o jurídiques inscrites al seu registre, als efectes de comprovar la vigència i la veracitat de les dades que hi figuren.

12.4 Totes les inscripcions al registre de persones elaboradores les renovarà d'ofici el Consell Regulador en un termini màxim de dos mesos, a partir de la modificació de les dades que hagi sol·licitat la persona interessada.

12.5 Qualsevol persona inscrita al Registre de persones elaboradores que vulgui modificar o instal·lar una nova planta destinada a productes emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, ho comunicarà al Consell Regulador abans d'iniciar la modificació o instal·lació als efectes de l'autorització corresponent.

Article 13

Cessament de l'activitat de la persona operadora

En cas d'abandonar l'activitat de les persones operadores hauran de comunicar-ho al Consell Regulador per escrit, deixar d'utilitzar la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt i retornar al Consell Regulador totes les etiquetes i els documents de la Indicació que no s'hagin utilitzat, amb una anticipació mínima de tres mesos i en tot cas immediatament abans del cessament efectiu.

Capítol 4

Declaració de produccions, logotip, etiquetat

Article 14

Declaració de produccions

14.1 Per tal de controlar l'elaboració, l'envasat i l'expedició, així com els volums d'existències, si escau, i tot el que calgui per acreditar l'origen i la qualitat dels torrons emparats, les empreses inscrites al Registre de persones elaboradores estaran obligades a presentar al Consell Regulador, amb la freqüència establerta per la Comissió Rectora, i en tot cas abans del 15 de gener de cada any, la declaració de producte manipulat, d'entrades i sortides, corresponent a l'any anterior.

14.2 Les dades esmentades en aquest article només podran facilitar-se i publicar-se genèricament, a efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.

14.3 Totes les persones operadores inscrites emplenaran, a més, els formularis que amb caràcter particular estableixi el Consell Regulador, o bé els que amb caràcter general pugui establir el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre producció, transformació, existències en magatzems, i comercialització.

Article 15

Logotip

El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema o logotip com a símbol de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

Article 16

Etiquetatge dels productes emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt

16.1 Tots els envasos de torró protegit per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt per al consum, aniran proveïts d'etiquetes numerades o contraetiquetes numerades autoritzades pel Consell Regulador, i d'acord amb les mencions previstes a l'article 31 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

16.2 El Consell Regulador denegarà l'aprovació de les etiquetes que per qualsevol causa puguin significar una confusió per a la persona destinatària final. També podrà revocar la utilització d'una etiqueta concedida anteriorment, quan hagin variat les circumstàncies de la firma propietària, mitjançant audiència prèvia de la firma interessada.

Capítol 5

Control i certificació

Article 17

Control i certificació dels torrons emparats

El control i la certificació dels torrons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt l'efectuarà una entitat externa de certificació, d'acord amb el que disposa el capítol 5 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 18

Control de les persones operadores

Totes les persones físiques o jurídiques titulars de béns inscrits al Registre de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt i les seves instal·lacions i productes, estaran sotmeses al control i certificació realitzat per l'entitat externa de certificació contractada pel Consell Regulador, per tal de verificar que el producte que empara la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt compleix els requisits d'aquest Reglament, el plec de condicions i el manual de gestió de qualitat, i sens perjudici de les competències del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Capítol 6

Consell Regulador

Article 19

Naturalesa i règim jurídic

El Consell Regulador es regeix pel que determinen els articles 8 i següents del capítol II del títol I de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol 2 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, que la desenvolupa, i per aquest Reglament.

Article 20

Àmbit de competència

L'àmbit de competència del Consell Regulador pel que fa a zones de producció d'elaboració, productes i persones o entitats, és el següent:

a) Pel que fa a l'àmbit territorial, la zona d'elaboració assenyalada a l'article 4 d'aquesta disposició.

b) Pel que fa als productes, els protegits per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

c) Pel que fa a les persones físiques o jurídiques, les inscrites al Registre del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

Article 21

Òrgans de govern

21.1 Els òrgans que integren el Consell Regulador són la Comissió Rectora i la Presidència.

21.2 La Comissió Rectora està constituïda per quatre vocals, un/a dels quals serà el president o la presidenta del Consell Regulador. Aquests/aquestes vocals amb veu i vot, seran elegits per sufragi universal lliure, directe i secret d'entre les persones inscrites al registre.

21.3 A les reunions de la Comissió Rectora hi assistiran dos/dues vocals tècnics, designats pel conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o persona en qui delegui, amb veu i sense vot. Per tal d'introduir la paritat de gènere, amb aquesta designació s'afavorirà la presència del sexe menys representat en la composició d'aquesta Comissió

21.4 La Comissió Rectora es reunirà com a mínim una vegada al semestre amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que el seu president o presidenta ho consideri oportú.

21.5 El president o la presidenta del Consell Regulador, que ho serà a la vegada de la Comissió Rectora, serà elegit d'entre els/les vocals amb dret a vot en primera votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona votació.

21.6 La funció de representar la Comissió Rectora per part del president o la presidenta pot delegar-la en qualsevol membre de la Comissió Rectora de manera expressa, per a supòsits de malaltia o absència del president o la presidenta.

21.7 Per cada un dels càrrecs de vocals de la Comissió Rectora es nomenarà una persona suplent elegida de la mateixa manera que la persona titular.

21.8 Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys i podran ser reelegits.

21.9 En cas de cessament d'un/a vocal per qualsevol causa entrarà a formar part de la Comissió Rectora la persona suplent elegida.

21.10 El termini per a la presa de possessió del càrrec de vocal serà com a màxim de set dies comptat des de la data de la seva designació.

21.11 Els/les vocals titulars hauran de representar les persones inscrites, com a persones físiques, o en representació de les persones jurídiques. El/la vocal elegit/da en qualitat de representant d'una persona jurídica cessarà en el seu càrrec en cessar-ne com a representant, i serà substituït pel nou representant designat per la persona jurídica.

21.12 En el supòsit de cessament, renúncia o suspensió de tots els membres de la Comissió Rectora o d'un nombre de vocals que impedeixi la seva constitució o reunió per manca de quòrum, es nomenarà una comissió gestora, formada per tres membres, nomenada pel conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la manera que determina l'article 17 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, la qual tindrà les mateixes funcions que la Comissió Rectora mentre duri el seu nomenament. La comissió gestora nomenada ha de convocar noves eleccions en el termini màxim de seixanta dies.

Article 22

Notificació de composició dels òrgans de govern

El Consell Regulador ha de comunicar al director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària la composició dels òrgans de govern respectius, les modificacions posteriors que s'hi puguin produir, el nomenament del secretari o secretària i, si escau, el seu cessament, en un termini de cinc dies hàbils a partir de la presa de possessió dels seus òrgans de govern.

Capítol 7

Règim electoral

Article 23

Procediment electoral

23.1 El procediment electoral és el que estableixen l'article 8 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol 4 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i aquest Reglament, i supletòriament la normativa electoral general.

23.2 Si el nombre de persones inscrites totals no supera les tres-centes, el procediment electoral de representació serà el que regula l'article 26 d'aquest Reglament.

Article 24

Cens

El cens serà elaborat pel Consell Regulador d'acord amb el Registre establert a l'article 11 d'aquest Reglament i estarà constituït per les persones inscrites al Registre de persones elaboradores.

Article 25

Dades del cens

25.1 El cens ha d'incloure necessàriament les dades següents:

Número d'ordre dins el cens.

Nom i cognoms de la persona titular o de qui la representi que a aquest efecte hagi estat designada per l'entitat inscrita al registre corresponent.

Sexe

Domicili.

DNI de la persona titular o representant i NIF de l'entitat inscrita.

Secció electoral. Aquesta dada la ressenyarà, si escau, la Junta Electoral de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt en el moment d'establir el nombre de meses electorals i la seva localització.

25.2 A la capçalera del full de cens hauran de figurar les dades següents:

Nom de la IGP.

Municipi i comarca.

Número de full.

Article 26

Procediment electoral especial

El procediment electoral a què fa referència l'article 23.2 d'aquest Reglament té les característiques específiques següents:

a) El president o la presidenta del Consell Regulador procedirà a la convocatòria de les eleccions de la manera que determina l'article 33 del Decret 285/2006, de 4 de juliol. Aquesta convocatòria, que serà publicada al DOGC mitjançant edicte de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, designarà la data en què es realitzarà l'assemblea de les persones inscrites en la qual es procedirà a l'elecció dels vocals de la Comissió Rectora.

b) L'edicte esmentat al punt anterior s'ha de publicar amb una antelació mínima d'un mes abans de la data de realització de l'assemblea.

c) El cens es publicarà per mitjà d'exposició pública a la seu del Consell Regulador i als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en un termini no superior a dos dies comptat des de la publicació al DOGC de l'edicte de convocatòria de les eleccions, durant un termini de deu dies.

d) Es podran presentar reclamacions en relació al cens durant el període d'exposició pública, que hauran de ser resoltes per la Junta Electoral de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt. El termini màxim per resoldre serà l'endemà del dia de finalització de l'exposició pública del cens.

e) Les funcions de la Junta Electoral de Catalunya establertes a l'article 37.6 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, seran assumides en aquest procés electoral per la Junta Electoral de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, a excepció de la resolució dels recursos interposats contra aquesta Junta Electoral a què fa referència l'article 37.6.c) del Decret 286/2006, de 4 de juliol, que serà assumit pel director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

f) Les candidatures es presentaran davant el president o la presidenta de la Junta Electoral de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt en un termini màxim de quinze dies abans de la celebració de l'assemblea de tots els inscrits i inscrites en els diferents censos a què fa referència l'article següent d'aquest Reglament. En un termini de quaranta-vuit hores, la Junta Electoral proclamarà els candidats elegibles i garantirà en la seva elaboració que els primers llocs de la llista estiguin ocupats alternativament per homes i dones, sempre que aquestes últimes hagin presentat candidatures al procés d'elecció. Contra l'acord de la Junta Electoral de proclamació de candidatures es podrà interposar recurs davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

g) A l'assemblea, la qual serà presidida per la Junta Electoral que actuarà com a Mesa, es procedirà a l'elecció dels vocals de la Comissió Rectora mitjançant votació personal i secreta. Finalitzada la votació es procedirà al recompte i la Junta Electoral proclamarà les persones electes. Contra aquesta proclamació es podrà interposar recurs davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària en el termini de cinc dies, que haurà de resoldre en un termini de cinc dies.

h) El nombre de vocals és el que determina l'article 21 d'aquest Reglament.

Capítol 8

Finançament

Article 27

Finançament

27.1 El pressupost anual haurà de ser aprovat per una majoria ponderada del 75% dels vots presents a la Comissió Rectora (sempre que hi hagi un mínim d'assistència de la meitat més un dels convocats).

En cas que no s'aprovi abans del 31 de desembre de cada any, es prorrogarà el pressupost de l'any anterior fins al moment en què s'aprovi.

27.2 El finançament del Consell Regulador s'efectuarà amb els recursos següents:

a) Les quotes a les que fa referència l'article 28 d'aquest Reglament.

b) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i les altres transmissions a títol lucratiu rebudes pel Consell. L'acceptació d'herència es farà sempre a benefici d'inventari.

c) Les quantitats que pugui rebre en concepte d'indemnització per danys ocasionats al Consell o als interessos que representa.

d) Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els seus productes o les seves rendes.

e) Els altres que els corresponguin per qualsevol títol.

Article 28

Quotes

28.1 Quota d'inscripció. S'exigirà una quota per la sol·licitud d'inscripció quan siguin noves inscripcions al Registre esmentat a l'article 11.1 d'aquest Reglament. La persona obligada al pagament de la quota serà la persona operadora sol·licitant.

L'import de la quota el fixarà anualment la Comissió Rectora. L'import d'aquesta quota haurà de ser com a màxim la suma de les quotes de manteniment dels darrers cinc anys, exigible amb efectes de l'1 de gener de cada any.

Queden excloses de la quota d'inscripció les persones físiques o jurídiques que siguin sol·licitants de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt.

28.2 Quota de manteniment. S'exigirà una quota anual pel manteniment de la inscripció, que serà exigible amb efectes de l'1 de gener de cada any. La quota sobre torró emparat es fixa en un tipus del 0,5% de la base. La base serà el producte del nombre de quilograms de producte emparat pel valor mig en euros de venda del quilogram de la campanya anterior.

28.3 La persona obligada al pagament de la quota serà la persona física, jurídica o entitat de les enumerades a l'article 35.4 de la Llei general tributària que estigui inscrita com a titular al registre esmentat a l'article 11.1 d'aquest Reglament.

Les instal·lacions inscrites al Registre de persones elaboradores no podran admetre torrons amb destinació a Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt d'un/a proveïdor/a que no estigui al corrent del pagament de la quota anual al Consell.

L'import de la quota la calcularà la Comissió Rectora i la notificarà a les persones obligades per qualsevol mitjà admès a l'ordenament jurídic durant el primer trimestre de l'any.

28.4 Altres quotes.

a) Pel lliurament de les etiquetes o contraetiquetes numerades autoritzades pel Consell Regulador que preveu l'article 16 d'aquest Reglament, s'exigirà una quota en funció del volum de l'envàs del torró protegit. La Comissió Rectora determinarà la quantia per quilogram. L'import corresponent es farà efectiu en el moment del seu lliurament.

b) Per la sol·licitud al Consell Regulador de qualsevol tipus de certificat s'exigirà una quota fixa, que determinarà anualment la Comissió Rectora. Aquesta quota es fa efectiva en el moment de presentació de la sol·licitud.

c) Per actuacions urgents o imprevistes, la Comissió Rectora podrà aprovar quotes extraordinàries sempre que siguin aprovades per una majoria del 75% dels vots presents (sempre que hi hagi un mínim d'assistència de la meitat més un dels convocats).

28.5 L'incompliment de l'obligació de pagament dins els terminis previstos, reportarà interessos de demora calculats amb un tipus d'interès igual al tipus d'interès legal fixat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat més dos punts, sens perjudici d'altres mesures que aquest incompliment pugui suposar d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

28.6 En cas que un operador o una operadora tingui deutes previs amb el Consell Regulador i sol·liciti nous serveis, el Consell Regulador podrà imputar el pagament als deutes més antics, i per tant, no tindrà l'obligació de desenvolupar el servei sol·licitat fins que s'hagin liquidat els deutes.

28.7 El no pagament de les quotes esmentades anteriorment en el termini d'un any suposarà la baixa del Consell Regulador, amb la instrucció prèvia de l'expedient corresponent el qual ha d'incloure audiència a la persona interessada per un termini de deu dies.

Capítol 9

Règim sancionador

Article 29

El règim sancionador és el que estableix el capítol 1 del títol IV de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat alimentària.

(09.261.040)