Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 016/2008

 • Data del document 23/12/2008

 • Data de publicació 31/12/2008

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 5288

  • Títol I

   Mesures fiscals
   Capítol I - Capítol II

   • Capítol I

    Tributs propis
    Secció primera - Secció tercera

    • Secció primera

     Cànon de l'aigua
     Article 1 - Article 4

     • Article 1

      Tipus de gravamen específic per a usos industrials i assimilables, agrícoles i ramaders

     • Article 2

      Cànon de regulació i tarifa d'utilització

     • Article 3

      Ocupació, utilització i aprofitament dels béns de domini públic hidràulic

     • Article 4

      Comptabilització dels ingressos obtinguts per mitjà de les entitats subministradores

    • Secció segona

     Taxes
     Subsecció primera - Subsecció tretzena

     • Subsecció primera

      Bonificacions
      Article 5 - Article 6

      • Article 5

       Bonificació per la presentació de la sol·licitud de serveis o activitats per mitjans electrònics

      • Article 6

       Bonificació per la tramitació per mitjans telemàtics de la inscripció a convocatòries dels cossos docents i del grup de serveis penitenciaris

     • Subsecció segona

      Taxes de l'Agència Catalana de l'Aigua
      Article 7 - Article 8

      • Article 7

       Abocaments amb connexió a un sistema públic de sanejament

      • Article 8

       Abocaments d'aigües residuals de caràcter sanitari al domini públic hidràulic

     • Subsecció tercera

      Taxa per la realització de valoracions prèvies en l'àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat
      Article 9

     • Subsecció quarta

      Taxes en matèria d'educació
      Article 10 - Article 12

      • Article 10

       Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals

      • Article 11

       Taxa per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes

      • Article 12

       Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris

     • Subsecció cinquena

      Taxa pels serveis d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient
      Article 13 - Article 15

     • Subsecció sisena

      Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d'instal·lacions i inscripcions al Registre d'establiments industrials, control d'aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes
      Article 16

     • Subsecció setena

      Taxa pel permís de pesca
      Article 17

      • Article 17

       Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció vuitena

      Taxa per la presentació d'anuncis en el DOGC
      Article 18 - Article 19

     • Subsecció novena

      Taxa pels serveis prestats pel Cos de Mossos d'Esquadra
      Article 20 - Article 21

     • Subsecció desena

      Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis
      Article 22 - Article 25

     • Subsecció onzena

      Taxes en matèria de societat de la informació
      Article 26 - Article 28

      • Article 26

       Taxa per la realització d'actuacions d'activitat administrativa del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació als prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya

      • Article 27

       Taxa per actuacions de control i d'inspecció respecte a les activitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual

      • Article 28

       Taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

     • Subsecció dotzena

      Taxes en matèria de capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies i de transport de viatgers
      Article 29

      • Article 29

       Taxa per l'expedició de l'autorització de centres de formació, per l'expedició del visat de centres de formació, per l'homologació de cursos, per la inscripció i realització de proves, per l'expedició de certificats i per l'expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies i de transport de viatgers

     • Subsecció tretzena

      Cànon ferroviari
      Article 30

    • Secció tercera

     Contribucions especials
     Article 31

     • Article 31

      Contribució especial de la Llei 5/1994

   • Capítol II

    Tributs cedits
    Secció primera - Secció tercera

    • Secció primera

     Impost sobre la renda de les persones físiques
     Article 32 - Article 34

     • Article 32

      Deduccions en la quota per donacions a determinades entitats

     • Article 33

      Deducció per rehabilitació de l'habitatge habitual

     • Article 34

      Deducció en la quota de l'IRPF per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori

    • Secció segona

     Impost sobre successions i donacions
     Article 35 - Article 36

     • Article 35

      Reducció per l'adquisició mortis causa de l'habitatge habitual del causant

     • Article 36

      Reducció per l'adquisició mortis causa de béns culturals

    • Secció tercera

     Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
     Article 37

     • Article 37

      Bonificació de la quota per la transmissió d'habitatges a empreses immobiliàries

  • Títol II

   Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques
   Capítol I - Capítol VII

   • Capítol I

    Gestió financera i control
    Article 38 - Article 40

    • Article 38

     Modificació de l'article 22 de la Llei 5/2007

    • Article 39

     Informació econòmica de les empreses que gestionen infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat

    • Article 40

     Modificació de l'article 48 del text refós de la legislació sobre comerç interior

   • Capítol II

    Mesures de tipus social
    Article 41

   • Capítol III

    Foment
    Article 42

    • Article 42

     Gestió del fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial

   • Capítol IV

    Tarifes i prestacions patrimonials públiques
    Article 43 - Article 44

    • Article 43

     Modificació de les quanties de determinades tarifes pels serveis generals i serveis específics que presta directament Ports de la Generalitat, establertes en l'annex 1 de la Llei 5/1998

    • Article 44

     Modificació de les quanties de les tarifes per les concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat que estableix l'article 10 de la Llei 17/1996

   • Capítol V

    Contractació pública
    Article 45 - Article 47

    • Article 45

     Òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat

    • Article 46

     Contractes menors

    • Article 47

     Expedients de contractació de tramitació anticipada

   • Capítol VI

    Personal dels serveis penitenciaris
    Article 48

    • Article 48

     Promoció interna especial del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris

   • Capítol VII

    Altres modificacions de lleis substantives
    Secció primera - Secció cinquena

    • Secció primera

     Modificacions en matèria de fundacions
     Article 49

     • Article 49

      Modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya

    • Secció segona

     Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
     Article 50

    • Secció tercera

     Centre d'Estudis d'Opinió
     Article 51

    • Secció quarta

     Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
     Article 52

    • Secció cinquena

     Oficina Antifrau de Catalunya
     Article 53

TEXT CONSOLIDAT

Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 es presenta aquesta llei de mesures fiscals i financeres, que s'estructura en dos títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, i el segon, a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques. En conjunt, la Llei conté un total de cinquanta-tres articles, als quals cal afegir les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i final corresponents, que la completen.

El títol I, que recull les mesures fiscals, es divideix en dos capítols. El primer capítol conté les normes relacionades amb els tributs propis, concretament les que fan referència al cànon de l'aigua, a les taxes de la Generalitat i a les contribucions especials; el segon capítol està dedicat a la normativa reguladora dels tributs cedits.

Entre les mesures que fan referència als tributs propis, i pel que fa al règim de taxes, cal esmentar la creació, en l'àmbit de la societat de la informació, de tres taxes noves. Dues són gestionades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i estan relacionades amb les activitats que porta a terme aquest organisme amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya i amb les actuacions de control i d'inspecció respecte a les activitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual; la tercera taxa grava l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). També es crea una nova taxa per la prestació de serveis administratius relacionats amb la implantació del certificat d'aptitud professional (CAP), establert per la normativa comunitària, que imposa noves exigències formatives a les persones que condueixen vehicles de transport de viatgers i mercaderies; i també una altra taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.

Finalment, es modifica la contribució especial per a establir, millorar i ampliar els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments regulada per la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Quant als tributs cedits, en la secció primera, dedicada a l'impost sobre la renda de les persones físiques, es modifiquen aspectes formals en les reduccions ja existents de la quota i s'incrementa fins al 25% la deducció per donatius que es facin a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. Pel que fa a l'impost sobre successions i donacions, matèria a què es dedica la secció segona, s'ha d'assenyalar la modificació de la reducció per adquisició per causa de mort de l'habitatge habitual del causant, en la qual s'amplia, en determinades circumstàncies, el concepte d'habitatge habitual amb l'objectiu de considerar com a tal el que ho havia estat fins als dos anys anteriors a la defunció del causant tot i que no hi residís en aquest moment. A la secció tercera, d'altra banda, per fer menys costosa la situació del sector immobiliari, dins l'àmbit de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s'amplia de tres a cinc anys el termini de què disposen les empreses per transmetre l'immoble i poder gaudir, amb caràcter definitiu, de la bonificació de la quota.

El títol II, que inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, es divideix en set capítols. El primer capítol conté tres mesures i està relacionat amb la gestió financera i el control del sector públic. La primera mesura aclareix la classificació de les entitats públiques que s'han d'incorporar al sistema de centralització de fons. La segona regula l'obligació que tenen les empreses que gestionen infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat d'elaborar i presentar un pla economicofinancer global. Finalment, la darrera mesura homogeneïtza l'import de les multes en matèria de comerç interior de Catalunya.

En el capítol II, dedicat a mesures de tipus social, es modifica la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb l'objectiu d'unificar el criteri de la quantia econòmica per a poder accedir i mantenir la prestació social del dret subjectiu de prestacions per a joves extutelats, creada per la dita llei.

El capítol III estableix una mesura per a gestionar els fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial i autoritza el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a formalitzar convenis amb determinats ajuntaments i a establir convocatòries d'ajuts.

En el capítol IV s'incrementen en un 5% determinats preus públics i tarifes per a serveis generals que presta directament Ports de la Generalitat.

El capítol V regula diversos aspectes de la contractació pública. Conté tres mesures relatives als òrgans de contractació de la Generalitat, als contractes menors i als expedients de contractació de tramitació anticipada.

El capítol VI, dedicat al personal dels serveis penitenciaris, regula la promoció interna especial del cos auxiliar tècnic al cos tècnic d'especialistes del grup de serveis penitenciaris.

A continuació, en el capítol VII, es modifiquen puntualment aspectes de cinc lleis substantives. En primer lloc, la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; en segon lloc, la Llei 24/1987, del 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya; en tercer lloc, la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, que s'adapta a la Llei de finances públiques de Catalunya en matèria de control; en quart lloc, la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya; i en cinquè lloc, la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Aquesta llei també conté sis disposicions addicionals i sis disposicions transitòries. Destaca la disposició transitòria tercera, que estableix que el termini de cinc anys establert per aquesta llei per al gaudiment definitiu de la bonificació en l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses és també aplicable amb relació als fets imposables que, havent estat acreditats abans del 31 de desembre de 2008, no hagin exhaurit en aquesta data el termini de tres anys assenyalat per la normativa anterior.

La Llei acaba amb una disposició derogatòria i amb una disposició final que en fixa l'entrada en vigor.

L'avantprojecte d'aquesta llei fou sotmès a la consideració del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el qual, d'acord amb el que estableix l'article 2.1.a.primer de la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, ha d'emetre un dictamen amb caràcter preceptiu no vinculant sobre els avantprojectes de llei que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació de competència de la Generalitat. A la vista d'aquest dictamen, es van introduir en el text de l'avantprojecte diversos suggeriments que en van afectar el contingut.

Títol I

Mesures fiscals

Capítol I

Tributs propis

Secció primera

Cànon de l'aigua

Article 1

Tipus de gravamen específic per a usos industrials i assimilables, agrícoles i ramaders
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Cànon de regulació i tarifa d'utilització
Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 78 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, i s'hi afegeixen els apartats 5 a 10. Els apartats esmentats resten redactats de la manera següent:
"3. L'Agència Catalana de l'Aigua liquida i recapta el cànon de regulació i la tarifa d'utilització d'acord amb la regulació i el procediment establerts per aquesta norma i, en allò no establert expressament, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'aigües.
"4. Estan obligades al pagament del cànon de regulació les persones físiques o jurídiques i altres entitats titulars de drets a l'ús de l'aigua, beneficiades directament per la regulació. El cànon de regulació és aplicable als usuaris d'aprofitaments d'aigües superficials situats aigües avall de les actuacions públiques de regulació gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua i als usuaris que capten directament de l'embassament. No obstant això, els titulars de drets d'ús de l'aigua per a reg agrícola que són beneficiaris d'obres de regulació a les conques internes de Catalunya i que, com a conseqüència de la sequera han patit una reducció de, com a mínim, un 30% en la dotació d'aigua de reg provinent de l'obra de regulació, respecte de la dotació mitjana dels darrers tres anys en què no s'hagi manifestat un episodi de sequera, resten exempts del pagament de la quota del cànon de regulació durant els anys en què es mantingui activat, en llur àmbit, un escenari d'excepcionalitat de, com a mínim, nivell 1, a l'empara del que estableix el Govern pel que fa a l'adopció de mesures excepcionals i d'emergència amb relació a la utilització dels recursos hídrics.
"5. L'obligació de satisfer el cànon té caràcter periòdic i anual i neix en el moment en què es produeix la millora o el benefici dels usos o béns afectats.
"6. Els conceptes de despesa que es prenen en consideració per al càlcul del cànon de regulació són els següents:
"a) Despeses de caràcter anual de manteniment i funcionament, incloent el cost del personal de l'embassament.
"b) Despeses de caràcter indirecte de l'organisme gestor imputables a la gestió de l'obra de regulació.
"c) Despeses d'inversió de l'obra principal i altres conceptes de despesa de caràcter pluriennal.
"7. Als efectes del càlcul, les quantitats corresponents a les despeses relacionades en l'apartat 6 es reparteixen tenint en compte els indicadors de benefici que s'indiquen a continuació, amb l'homogeneïtzació i l'aplicació prèvies dels criteris considerats en l'estudi exposat a informació pública:
"a) Per als abastaments, el volum d'aigua superficial captada procedent de l'embassament.
"b) Per als usuaris agrícoles, el volum d'aigua superficial captada procedent de l'embassament considerant els efectes de la prelació d'usos i la situació de l'embassament.
"c) Per als hidroelèctrics, la producció o la millora hidroelèctrica, segons el cas:
"-Hidroelèctrics peu de presa, en funció de la producció generada.
"- Hidroelèctrics aigües avall, en funció de la millora de producció que ha comportat l'embassament.
"d) Per a la resta d'activitats, el volum d'aigua superficial procedent de l'embassament.
"8. L'Agència Catalana de l'Aigua determina i aprova el cànon de regulació corresponent a cada exercici, per les actuacions i obres de regulació que explota, abans de l'1 de gener de l'any al qual fa referència. Si per raons pròpies de la tramitació o per la interposició de recursos o reclamacions es produeix un retard en l'aprovació d'aquest valor, es considera vigent el darrer valor de cànon de regulació aprovat.
"9. El càlcul del cànon de regulació per a cada exercici s'efectua d'acord amb el procediment següent:
"a) El càlcul ha d'anar acompanyat d'un estudi econòmic efectuat amb participació dels beneficiaris de la regulació o, si s'escau, dels òrgans que els representen.
"b) L'estudi econòmic es fonamenta en les dades econòmiques i en les dades de cabal i de producció hidroelèctrica, totes del darrer any natural complet i conegut. Pel que fa a les dades econòmiques es parteix de les dels costos incorreguts i de la despesa realment efectuada.
"c) El valor proposat se sotmet a informació pública per un termini de quinze dies, anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si no es presenten al·legacions, el valor del cànon es considera aprovat automàticament quan fineix el termini d'informació pública. En el cas que s'hagin presentat al·legacions en aquest tràmit, i tenint en compte el que disposa l'apartat 8, l'Agència Catalana de l'Aigua resol el valor del cànon i el notifica als subjectes que han al·legat, i també als altres subjectes afectats quan de la resolució es deriva una modificació dels valors exposats en el tràmit informatiu.
"d) Una vegada aprovat el valor, el cànon es liquida anualment. En el cas dels usuaris agrícoles, la liquidació es pot efectuar una vegada hagi finalitzat la campanya de reg, per poder aplicar les exempcions regulades per l'apartat 4.
"10. En cap cas el tipus del cànon de regulació no pot superar el valor de referència fixat per l'Agència Catalana de l'Aigua. El valor de referència resulta d'aplicar l'increment anual del tipus del gravamen general del cànon de l'aigua al valor de referència de l'any anterior. El primer valor de referència ha d'ésser la mitjana dels tipus aplicats els cinc darrers anys."

Article 3

Ocupació, utilització i aprofitament dels béns de domini públic hidràulic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Comptabilització dels ingressos obtinguts per mitjà de les entitats subministradores
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Taxes

Subsecció primera

Bonificacions

Article 5

Bonificació per la presentació de la sol·licitud de serveis o activitats per mitjans electrònics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Bonificació per la tramitació per mitjans telemàtics de la inscripció a convocatòries dels cossos docents i del grup de serveis penitenciaris
Es modifica l'apartat 3 de l'article 2.1-3 del capítol I del títol II del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:
"3. En el cas de convocatòries per a l'accés als diferents cossos docents de la Generalitat i al grup de serveis penitenciaris del cos de tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, s'estableix una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics."

Subsecció segona

Taxes de l'Agència Catalana de l'Aigua

Article 7

Abocaments amb connexió a un sistema públic de sanejament
Es modifica la lletra m de l'article 5.1-5 del capítol I del títol V del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactada de la manera següent:
"m) Autoritzacions d'abocaments amb connexió a un sistema públic de sanejament: 520,20 euros."

Article 8

Abocaments d'aigües residuals de caràcter sanitari al domini públic hidràulic
S'afegeix una nova lletra, l'm bis, a l'article 5.1-5 del capítol I del títol V del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"m bis) Autoritzacions d'abocaments al domini públic hidràulic d'aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal inferior a 6.000 m³/any: 300 euros."

Subsecció tercera

Taxa per la realització de valoracions prèvies en l'àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat

Article 9

Fet imposable
Es modifica l'article 6.5-1 del capítol V del títol VI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:
"Article 6.5-1. Fet imposable
"Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, per les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya, de la valoració de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del fet imposable efectuada en les sol·licituds d'informació de valoració i els acords previs de valoració regulats per la Llei general tributària, en l'àmbit de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions."

Subsecció quarta

Taxes en matèria d'educació

Article 10

Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Taxa per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris
S'afegeix un nou capítol, el VII, al títol IX del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, i es modifica la numeració del capítol VII del mateix títol, que passa a ésser el capítol VIII:
"Capítol VII. Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris
"Article 9.7-1. Fet imposable
"Constitueix el fet imposable de la taxa la incoació d'un expedient d'homologació de títols o estudis estrangers no universitaris.
"Article 9.7-2. Subjecte passiu
"Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l'homologació o la convalidació dels títols o estudis estrangers.
"Article 9.7-3. Exempcions i bonificacions
"A les persones membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.
"Article 9.7-4. Acreditament
"La taxa s'acredita en el moment de la presentació de la sol·licitud d'homologació o convalidació. El justificant de pagament de la taxa és un requisit necessari per a la tramitació de l'expedient.
"Article 9.7-5. Quota
"1. Les quotes de la taxa són les següents:
"1.1. Sol·licitud d'homologació al títol superior de música, dansa o art dramàtic: 113,10 euros.
"1.2. Sol·licitud d'homologació al títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic o tècnica superior d'esport, títol professional de música i dansa, títol superior del vidre o títol superior de ceràmica: 56,65 euros.
"1.3. Sol·licitud d'homologació al títol de batxiller, títol de tècnic o tècnica de formació professional, tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny, tècnic o tècnica d'esport o títol de disseny: 50,55 euros.
"1.4. Sol·licitud d'homologació al títol de conservació i restauració de béns culturals: 50,55 euros.
"1.5. Sol·licitud d'homologació al certificat de nivell avançat d'idiomes: 50,55 euros.
"1.6. Sol·licitud de convalidació per cursos o mòduls d'ensenyaments de nivell no universitari: 25,30 euros.
"2. Quan es tracta de títols o estudis no mencionats expressament en els subapartats de l'apartat 1, s'aplica la quantia corresponent al títol o estudi equivalent pel seus efectes o nivell acadèmic. No s'acredita la taxa per la sol·licitud d'homologació al títol de graduat o graduada en educació secundària.
"Capítol VIII. Disposició aplicable amb caràcter general a totes les taxes del títol IX
"Article 9.8-1. Exempció
"Amb la justificació documental prèvia de llur situació, gaudeixen d'exempció en el pagament de les taxes contingudes en el títol IX d'aquesta llei les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%."

Subsecció cinquena

Taxa pels serveis d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient

Article 13

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Pagament de la taxa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Quotes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció sisena

Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d'instal·lacions i inscripcions al Registre d'establiments industrials, control d'aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes

Article 16

Quota
Es modifica l'apartat 2.2.1 de l'article 14.1-4 del capítol I del títol XIV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:
"2.2.1. Nova instal·lació o ampliació (base: valor de la instal·lació o de l'ampliació en euros).
"2.2.1.1. Fins a 30.000,00 euros: 54,70 euros.
"2.2.1.2. Més de 30.000,00 euros i fins a 60.000,00 euros: 109,02 euros.
"2.2.1.3. Més de 60.000,00 euros i fins a 120.000,00 euros: 218,25 euros.
"2.2.1.4. Més de 120.000,00 euros i fins a 1.202.000,00 euros: 436,45 euros.
"2.2.1.5. Més de 1.202.000,00 euros i fins a 30.051.000,00 euros: 436,45 euros + 302,95 * (N - 1,202).
"2.2.1.6. Més de 30.051.000,00 euros: 9.176,25 euros + 164,45 * (N - 30,051).
"N=valor base dividit per un milió."

Subsecció setena

Taxa pel permís de pesca

Article 17

Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Se suprimeix l'article 17.2-6 del capítol II del títol XVII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008.

Subsecció vuitena

Taxa per la presentació d'anuncis en el DOGC

Article 18

Quotes i exempcions
Es modifica l'article 19.1-4 del capítol I del títol XIX del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:
"Article 19.1-4. Quota i exempcions
"1. La quota de la taxa per la publicació d'anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no sotmesos a exempció per la normativa vigent es compon d'una quantitat fixa per anunci i una quantitat que varia segons el nombre de caràcters amb espais inclosos. Quan els anuncis incorporen la inserció d'imatges o fitxers no tractats, l'espai total ocupat per aquests es valora considerant l'equivalència respecte al nombre de caràcters que ocuparien el mateix espai. L'import de la quantitat fixa per anunci és de 30 euros i l'import per caràcter o espai, exclosa la capçalera, és de 0,06104 euros, el qual, en el cas d'anuncis amb termini d'urgència, és de 0,09286 euros. En aquests imports s'inclou la publicació en totes dues edicions, l'edició en llengua catalana i l'edició en llengua castellana.
"2. Les insercions que es retiren de publicació després d'haver estat presentades meriten una quota equivalent al 50% de la que correspon, en cas de publicació, per a la taxa normal.
"3. Les insercions retirades de publicació a les quals s'ha aplicat la taxa d'urgència no tenen dret a retorn.
"4. Resta exempta del pagament de la taxa la publicació dels anuncis o edictes següents:
"a) Els anuncis o edictes d'inserció obligatòria que s'hagin de publicar en el DOGC relacionats amb el procediment recaptatori en general.
"b) Els anuncis o edictes dels jutjats i tribunals si la inserció s'ordena d'ofici o si la legislació sobre assistència jurídica gratuïta o qualsevol altra que sigui aplicable en disposa la publicació gratuïta.
"c) Qualsevol altre anunci o edicte si una norma amb rang de llei en disposa la publicació gratuïta..

Article 19

Modificació de la Llei 2/2007
Es modifica l'article 12 de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
"Article 12. Taxa per la publicació d'anuncis en el DOGC
"Les quotes de la taxa per la publicació d'anuncis i edictes en el DOGC, i els supòsits d'exempció de pagament, s'estableixen en la legislació sobre taxes i preus públics de la Generalitat. Les actualitzacions de les quotes les estableixen, si s'escau, les lleis de pressupostos de la Generalitat."

Subsecció novena

Taxa pels serveis prestats pel Cos de Mossos d'Esquadra

Article 20

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Exempcions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció desena

Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis

Article 22

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Exempcions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Subjecte passiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Acreditament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció onzena

Taxes en matèria de societat de la informació

Article 26

Taxa per la realització d'actuacions d'activitat administrativa del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació als prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya
S'afegeix un nou capítol, el II, al títol XXIV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"Capítol II. Taxa per la realització d'actuacions d'activitat administrativa del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació als prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya
"Article 24.2-1. Fet imposable
"Constitueixen el fet imposable de la taxa les activitats administratives següents:
"a) La revisió i la renovació dels títols habilitants per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual.
"b) Les inscripcions d'alta, les complementàries i les de baixa en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, regulat per l'article 119 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i també l'expedició de certificacions del mateix Registre.
"c) L'anàlisi de les sol·licituds d'autorització prèvia de qualsevol projecte de modificació de l'estructura accionarial o empresarial dels prestadors privats de serveis de comunicació audiovisual.
"Article 24.2.2. Subjecte passiu
"Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques que presten els serveis de comunicació audiovisual.
"Article 24.2-3. Acreditament
"La taxa s'acredita en el moment de la resolució de l'expedient, però se'n pot exigir la justificació de l'ingrés en el moment de presentar la sol·licitud.
"Article 24.2-4. Quota
"La quota de la taxa és la següent:
"a) Revisió i renovació dels títols habilitants per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual: 400 euros.
"b) Inscripció d'alta o de baixa al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya: 100 euros.
"c) Inscripció complementària al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya: 50 euros.
"d) Expedició de certificacions registrals del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya: 25 euros.
"e) Anàlisi de sol·licitud d'autorització prèvia de qualsevol projecte de modificació de l'estructura accionarial o empresarial dels prestadors privats de serveis de comunicació audiovisual: 200 euros.
"Article 24.2-5. Liquidació de la taxa i ingrés
"La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació i s'ha de fer efectiva mitjançant l'ingrés corresponent.
"Article 24.2-6. Afectació de la taxa
"La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya."

Article 27

Taxa per actuacions de control i d'inspecció respecte a les activitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual
S'afegeix un nou capítol, el III, al títol XXIV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"Capítol III. Taxa per actuacions de control i d'inspecció respecte a les activitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual
"Article 24.3-1. Fet imposable
"Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya de les activitats en matèria de supervisió i de control necessàries per a exercir la potestat d'inspecció i de control que estableix la lletra g de l'article 115 de la Llei 22/2005, d'acord amb el que estableix l'article 116 de la llei esmentada.
"Article 24.3-2. Subjecte passiu
"Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques que presten els serveis de comunicació audiovisual.
"Article 24.3-3. Exempció
"Estan exempts de pagar la taxa els prestadors de serveis de comunicació audiovisual que tinguin una cobertura assignada inferior als 10.000 habitants.
"Article 24.3-4. Acreditament
"La taxa s'acredita amb l'atorgament de títols habilitants per a la prestació dels serveis de comunicació audiovisual. Té caràcter periòdic i en les anualitats successives l'acreditament es produeix l'1 de gener de cada any.
"Article 24.3-5. Quota
"La quota de la taxa es determina repercutint 1,7 euros per cada miler d'habitants de cobertura assignada d'acord amb el projecte tècnic, sempre que no se superi el tres per mil del volum del negoci del prestador corresponent segons el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 22/2005.
"Article 24.3-6. Liquidació de la taxa i ingrés
"La taxa s'acredita en el moment de la resolució de l'expedient, però se'n pot exigir la justificació de l'ingrés en el moment de presentar la sol·licitud. En les anualitats successives l'ingrés s'ha de fer efectiu durant el mes de febrer de cada any.
"Article 24.3-7. Prohibició de restitució
"L'import de la taxa no pot ésser objecte de restitució a terceres persones ni de manera directa ni indirecta.
"Article 24.3-8. Afectació de la taxa
"La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya."

Article 28

Taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
S'afegeix un nou capítol, el IV, al títol XXIV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"Capítol IV. Taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
"Article 24.4-1. Fet imposable
"Constitueix el fet imposable de la taxa:
"a) La inscripció a les proves d'avaluació per a l'obtenció del certificat d'acreditació de competències en TIC.
"b) L'expedició de còpies del certificat d'acreditació de competències en TIC.
"Article 24.4-2. Subjecte passiu
"Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que s'inscriuen a les proves d'avaluació per a l'obtenció del certificat d'acreditació de competències en TIC o les que sol·liciten l'expedició d'una còpia del certificat d'acreditació de competències en TIC.
"Article 24.4-3. Exempcions i bonificacions
"1. Els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% estan exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de trobar-se en alguna de les situacions esmentades.
"2. S'aplica una bonificació del 30% sobre la taxa a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general. Aquesta bonificació per a famílies monoparentals és efectiva a partir del moment que restin acreditates d'acord amb el procediment i els requisits que s'han d'establir per reglament.
"3. S'aplica una bonificació del 50% sobre la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
"Article 24.4-4. Acreditament
"La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció a les proves d'avaluació o de la sol·licitud d'expedició de còpies dels certificats.
"Article 24.4-5. Quota
"La quota de la taxa és la següent:
"a) Per la inscripció a les proves d'avaluació es fixa una quota segons el nivell triat:
"- Nivell 1: 15 euros.
"- Nivell 2: 20 euros.
"- Nivell 3: 25 euros.
"b) Per l'expedició de còpies dels certificats d'acreditació de competències en TIC es fixa una quota de 6 euros.
"Article 24.4-6. Gestió i recaptació
"La gestió i recaptació de la taxa correspon a la Direcció General de la Societat de la Informació.
"Article 24.4-7. Afectació de la taxa
"La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven s'afecten al finançament del cost dels serveis prestats i al manteniment i la millora de l'acreditació de competències en TIC."

Subsecció dotzena

Taxes en matèria de capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies i de transport de viatgers

Article 29

Taxa per l'expedició de l'autorització de centres de formació, per l'expedició del visat de centres de formació, per l'homologació de cursos, per la inscripció i realització de proves, per l'expedició de certificats i per l'expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies i de transport de viatgers
S'afegeix un nou capítol, el XVIII, al títol XXV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"Capítol XVIII. Taxa per l'expedició de l'autorització de centres de formació, per l'expedició del visat de centres de formació, per l'homologació de cursos, per la inscripció i realització de proves, per l'expedició de certificats i per l'expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies i de transport de viatgers.
"Article 25.18-1. Fet imposable
"Constitueixen el fet imposable de la taxa l'expedició de l'autorització de centres de formació, l'expedició del visat de centres de formació, l'homologació de cursos, la inscripció i realització de proves, l'expedició de certificats i l'expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies i de transport de viatgers.
"Article 25.18-2. Subjecte passiu
"Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l'expedició de l'autorització de centres de formació, l'expedició del visat de centres de formació, l'homologació de cursos, la inscripció i realització de proves, l'expedició de certificats i l'expedició de targetes de qualificació professional, relatius a la capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies i de transport de viatgers.
"Article 25.18-3. Acreditament
"La taxa s'acredita en el moment de la sol·licitud, però l'ingrés de la taxa s'ha de fer abans de l'expedició de l'autorització, del visat, del certificat, de la targeta o de la inscripció per a la realització de les proves.
"Article 25.18-4. Quota
"La quota de la taxa és la següent:
"a) Per l'autorització de centres de formació: 305 euros.
"b) Pel visat de centres de formació: 150 euros.
"c) Per l'homologació de cursos: 110 euros.
"d) Per la inscripció i realització de proves: 25 euros.
"e) Per l'expedició de certificat: 20 euros.
"f) Per l'expedició de targeta de qualificació professional: 32 euros."

Subsecció tretzena

Cànon ferroviari

Article 30

Modificació de la Llei 4/2006
Es modifica l'article 57 de la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, que resta redactat de la manera següent:
"Article 57. Règim jurídic, meritació i gestió
"1. L'ens administrador de les infraestructures ferroviàries ha de percebre de les empreses ferroviàries que utilitzen les infraestructures ferroviàries de la seva titularitat o les que li són adscrites l'import de la taxa corresponent, la qual rep el nom de cànon ferroviari.
"2. El cànon ferroviari es fixa d'acord amb els principis generals de viabilitat econòmica de les infraestructures, explotació eficaç d'aquestes, situació de mercat i equilibri financer en la prestació del servei.
"3. Amb la finalitat de fomentar l'ús eficaç de les infraestructures ferroviàries, per a la fixació del cànon es poden tenir en compte els costos mediambientals, d'accidents i de la infraestructura que no graven els mitjans de transport diferents del ferroviari, amb la finalitat de reduir-ne l'import.
"4. Constitueix el fet imposable del cànon la utilització de les infraestructures ferroviàries de titularitat de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya o de les que li siguin adscrites.
"5. Són subjectes passius del cànon les empreses ferroviàries que utilitzen les infraestructures ferroviàries a què fa referència l'apartat 4.
"6. La meritació del cànon es produeix quan es porta a terme la utilització efectiva de la infraestructura ferroviària.
"7. La quota del cànon s'ha d'establir segons els elements i els criteris següents: els quilòmetres de línia ferroviària posats en servei, l'amortització dels costos de construcció, el manteniment de la infraestructura ferroviària i els costos financers imputables a la construcció de les infraestructures. La quota del cànon s'ha d'expressar en un import mensual per cada quilòmetre de línia ferroviària.
"8. L'establiment i la modificació de la quota del cànon s'efectua mitjançant ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria ferroviària.
"9. Sobre les quanties exigibles s'han d'aplicar, si escau, els impostos indirectes que graven la prestació del servei objecte de gravamen, en els termes establerts per la legislació vigent.
"10. La gestió, la liquidació i la recaptació del cànon ferroviari correspon a l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. L'import de la recaptació s'ha d'ingressar en el patrimoni d'aquest ens."

Secció tercera

Contribucions especials

Article 31

Contribució especial de la Llei 5/1994
Es modifica el capítol II del títol VII de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
"Capítol II. Contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments
"Article 60. Creació i normativa aplicable
"1. Es crea la contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments .en endavant, contribució., dins l'àmbit territorial de Catalunya.
"2. La contribució es regeix pels preceptes següents:
"a) Per aquesta llei i per les normes reglamentàries que la despleguen.
"b) Per les lleis i els reglaments generals en matèria tributària, que tenen caràcter supletori.
"Article 61. Modificació
"Les lleis de pressupostos de la Generalitat poden modificar els elements quantificadors a què es refereix l'article 66.
"Article 62. Fet imposable
"Constitueix el fet imposable de la contribució l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici especial com a conseqüència de l'establiment, la millora i l'ampliació del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a càrrec de la Generalitat.
"Article 63. Àmbit territorial
"La contribució s'exigeix a tot el territori de Catalunya, llevat del terme municipal de la ciutat de Barcelona, en què l'ajuntament ha assumit la prestació dels dits serveis.
"Article 64. Subjectes passius
"Són subjectes passius de la contribució les entitats asseguradores que tenen contractades pòlisses incloses en els rams establerts per l'apartat 3 de l'article 66 que es refereixen a béns o activitats situades en el territori de Catalunya, o que s'hi produeixen, d'acord amb l'article 63.
"Article 65. Base imposable
"1. La base imposable de la contribució es determina en funció del cost total de les obres i les despeses d'establiment, ampliació i millora del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que la Generalitat estableixi.
"2. El cost a què es refereix l'apartat 1 és integrat pels conceptes següents:
"a) El valor real de la redacció dels projectes i els treballs pericials.
"b) L'import de les obres que s'han de portar a terme o dels costos de l'establiment, l'ampliació o la millora del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
"c) L'import de les indemnitzacions que siguin necessàries com a conseqüència de l'establiment, l'ampliació o la millora dels serveis.
"d) El valor dels terrenys que hagin d'ocupar permanentment els serveis, llevat que es tracti de béns d'ús o servei públic o de terrenys cedits gratuïtament.
"e) L'import de l'adquisició, l'ampliació i la millora de tot tipus de material propi per a la prevenció i l'extinció d'incendis i per als salvaments.
"3. El cost total a què es refereix l'apartat 1 es calcula sobre la base de les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat, i té caràcter de mera previsió. En conseqüència, si el cost efectiu resulta superior o inferior al previst, cal rectificar com sigui procedent la fixació de les quotes corresponents en els termes establerts per l'apartat 6 de l'article 66.
"Article 66. Quota
"1. La quota global de la contribució és el 90% de la base imposable.
"2. La quota s'ha de repartir entre els subjectes passius en proporció a les primes corresponents als rams establerts per l'apartat 3, meritades i efectivament cobrades en l'exercici anterior al que es liquida per llur activitat en el territori de Catalunya, entesa en els termes de l'article 64.
"3. Els rams d'assegurances a què fa referència l'apartat 2, de conformitat amb la classificació feta per l'òrgan de l'Administració de l'Estat competent en matèria d'assegurances, són els següents:
"a) Incendis. Les primes en aquest ram es computen en el 100%.
"b) Multirisc de qualsevol tipus. Les primes en aquest ram es computen en el 50%.
"4. La base individual s'obté d'aplicar a les primes meritades i efectivament cobrades en l'exercici anterior, en els rams assenyalats, els percentatges que s'indiquen per a cadascun d'aquests rams en l'apartat 3.
"5. La quota individual es fixa en el 5% de la base individual calculada d'acord amb l'apartat 4, sens perjudici de la regularització posterior establerta per l'apartat 6.
"6. Si la suma total de les quotes exigibles al conjunt dels subjectes passius és superior o inferior al 90% de la base imposable, l'excés o el defecte s'han de compensar amb una reducció o un increment proporcional de la quota de cada subjecte passiu i garantint que la suma de quotes exigides cobreix la quota del 90% de la base imposable total exigida. A aquest efecte, un cop tancat l'exercici corresponent i fixat el cost total efectiu de les obres i els serveis esmentats en l'apartat 1 de l'article 65, l'òrgan competent de l'Agència Tributària de Catalunya ha de fixar el percentatge de reducció o d'increment que s'ha d'aplicar al percentatge inicial del 5% i emetre les liquidacions complementàries o els acords de devolució que escaiguin, d'acord amb el procediment reglamentari corresponent.
"7. Els subjectes passius estan obligats a presentar una declaració tributària en els termes i les condicions que s'estableixin reglamentàriament.
"8. La contribució especial es liquida per aplicació de l'estimació directa de la base d'acord amb les dades subministrades pel subjecte passiu, sens perjudici de la facultat de comprovació de l'Administració tributària. Així mateix, i en el cas que concorrin les causes legalment previstes, l'Administració tributària pot aplicar el mètode d'estimació indirecta establert per l'article 53 de la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i la normativa de desplegament corresponent.
"Article 67. Acreditament
"1. La contribució s'acredita l'1 de gener de cada exercici amb relació a les determinacions contingudes en la Llei de pressupostos de la Generalitat corresponents a aquest exercici sobre l'establiment, l'ampliació i la millora dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
"2. Els períodes i les formes d'ingrés de la contribució en període voluntari s'han de determinar per reglament.
"Article 68. Competència i convenis
"1. Correspon a l'Agència Tributària de Catalunya la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de la contribució.
"2. La representació autoritzada de les entitats asseguradores pot sol·licitar a l'Agència Tributària de Catalunya que estableixi convenis exclusivament per a recaptar la contribució.
"Article 69. Infraccions i sancions
.Les infraccions tributàries de la contribució s'han de qualificar i sancionar conforme al que estableix la Llei general tributària i les seves normes de desplegament."

Capítol II

Tributs cedits

Secció primera

Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 32

Deduccions en la quota per donacions a determinades entitats
Amb efectes des de l'1 de gener de 2009, es modifica l'article 14 de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera següent:
"Article 14. Deduccions en la quota de l'IRPF per donacions a determinades entitats
"1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es pot aplicar, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l'import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de l'impost, una deducció per donatius a favor de l'Institut d'Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística. L'import de la deducció es fixa en el 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
"2. També són objecte de la deducció els donatius que es facin a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. L'import de la deducció es fixa, en aquest cas, en el 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
"3. Les deduccions establertes per aquest article resten condicionades a la justificació documental adequada i suficient dels pressupòsits de fet i dels requisits que en determinen l'aplicabilitat. En particular, les entitats beneficiàries d'aquests donatius han de trametre a l'Agència Tributària de Catalunya, dins els primers vint dies de cada any, una relació de les persones físiques que han efectuat donatius durant l'any anterior, amb la indicació de les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.
"4. Mitjançant una ordre del conseller d'Economia i Finances es pot regular, si escau, el procediment i el model de tramesa de la informació a què fa referència l'apartat 3."

Article 33

Deducció per rehabilitació de l'habitatge habitual
Es modifica l'article 3 del Decret llei 1/2008, de l'1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i financera, que resta redactat de la manera següent:
"Article 3. Deducció per rehabilitació de l'habitatge habitual
"1. Amb efectes de l'1 de gener de 2008 i sens perjudici de l'aplicació del tram autonòmic de la deducció per inversió en l'habitatge habitual d'acord amb el que disposa l'article 78.2 de la Llei 35/2006, del 28 de novembre, s'estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques una deducció de l'1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o hagi de constituir l'habitatge habitual del contribuent o la contribuent.
"2. La base màxima de la deducció regulada per aquest article s'estableix en l'import aprovat per la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques com a base màxima de la deducció per inversió en l'habitatge habitual."

Article 34

Deducció en la quota de l'IRPF per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori
1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es pot aplicar, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l'import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de l'impost, una deducció per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria.
2. L'import de la deducció es fixa en el 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.
3. La deducció establerta per aquest article resta condicionada a la justificació documental adequada i suficient dels pressupòsits de fet i dels requisits que en determinin l'aplicabilitat. En particular, les entitats beneficiàries d'aquests donatius han de trametre a l'Agència Tributària de Catalunya, dins els primers vint dies de cada any, una relació de les persones físiques que han efectuat donatius durant l'any anterior, amb la indicació de les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.

Secció segona

Impost sobre successions i donacions

Article 35

Reducció per l'adquisició mortis causa de l'habitatge habitual del causant
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

Reducció per l'adquisició mortis causa de béns culturals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Article 37

Bonificació de la quota per la transmissió d'habitatges a empreses immobiliàries
Amb efectes des de l'1 de gener de 2009, es modifica l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:
"2. L'aplicació d'aquesta bonificació és provisional, per la qual cosa només cal que es faci constar en l'escriptura pública que l'adquisició de la finca s'efectua amb la finalitat de vendre-la a un particular per al seu ús com a habitatge. Per a l'elevació a definitiva, el subjecte passiu ha de justificar la venda posterior de la totalitat de l'habitatge i els seus annexos a una empresa que compleixi els mateixos requisits de l'apartat 1 o a una persona física per a cobrir les seves necessitats d'allotjament, en el termini de cinc anys a comptar de l'adquisició."

Títol II

Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques

Capítol I

Gestió financera i control

Article 38

Modificació de l'article 22 de la Llei 5/2007
Es modifica l'article 22 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent:
"Article 22. Sistema de tresoreria corporatiu
"Amb l'objectiu d'optimitzar la gestió de tresoreria del conjunt del sector públic de la Generalitat i d'acord amb l'article 57.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els òrgans competents en matèria de tresoreria han de dictar les instruccions corresponents per a concretar les mesures acordades pel Departament d'Economia i Finances amb la finalitat de centralitzar els saldos de totes les entitats classificades o susceptibles d'ésser classificades com a Administració pública de la Generalitat segons els criteris metodològics del sistema europeu de comptes (SEC95), i també els de les altres entitats en què la participació de la Generalitat, de forma directa o indirecta, és majoritària."

Article 39

Informació econòmica de les empreses que gestionen infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat
1. Les empreses que gestionen infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat han d'elaborar i presentar el pla economicofinancer específic, i, si escau, segregat, de cadascuna de les concessions en vigor com a document de referència comptable i financera, amb el contingut que estableix la normativa vigent en matèria de concessió d'obres públiques i d'acord amb les prescripcions fixades per l'òrgan competent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
2. Si els contractes o altres títols que emparen la gestió comprenen més d'una infraestructura viària, l'empresa gestora ha d'elaborar i posar a disposició de l'Administració la màxima informació econòmica separada per a cadascuna, inclosa una comptabilitat desagregada per a cada unitat generadora d'efectiu.
3. Les obligacions establertes pels apartats 1 i 2 són exigibles a totes les empreses gestores d'infraestructures viàries de competència de la Generalitat, per qualsevol títol que sigui vigent en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei i sens perjudici que es puguin aplicar addicionalment altres determinacions específiques establertes amb relació a les concessions atorgades abans d'aquesta data.

Article 40

Modificació de l'article 48 del text refós de la legislació sobre comerç interior
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Mesures de tipus social

Article 41

Modificació de la Llei 13/2006
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Foment

Article 42

Gestió del fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial
1. S'autoritza el Departament de Política Territorial i Obres Públiques perquè, a càrrec del fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial creat per la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i en la proporció que el Departament estableixi, pugui formalitzar convenis amb els ajuntaments que hagin completat projectes de rehabilitació de barris a l'empara de la llei esmentada per al finançament de noves actuacions en aquests barris. El conveni ha d'establir l'import dels ajuts i les actuacions que s'han d'executar a partir de l'informe d'avaluació final del projecte.
2. S'autoritza el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a establir en les convocatòries d'ajuts establerts per la Llei 2/2004, dins els límits establerts per l'article 10 de la dita llei, diferents percentatges de finançament en funció del nombre d'habitants dels municipis. En aquest cas, les convocatòries han d'establir la distribució dels recursos procedents del fons entre els municipis pertanyents a diverses franges de població.

Capítol IV

Tarifes i prestacions patrimonials públiques

Article 43

Modificació de les quanties de determinades tarifes pels serveis generals i serveis específics que presta directament Ports de la Generalitat, establertes en l'annex 1 de la Llei 5/1998
S'incrementen en un 5% les quanties de les tarifes establertes per la prestació dels serveis portuaris generals G-1, G-2, G-3 i G-5 i dels serveis portuaris específics E-1, E-2 i E-4, serveis que presta directament Ports de la Generalitat, establerts en l'annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya.

Article 44

Modificació de les quanties de les tarifes per les concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat que estableix l'article 10 de la Llei 17/1996
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Contractació pública

Article 45

Òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat
1. Els consellers són els òrgans de contractació ordinaris de l'Administració de la Generalitat i estan facultats per a adjudicar i formalitzar en llur nom, i dins l'àmbit de les competències de cada departament, els contractes corresponents. No obstant això, l'adjudicació dels contractes menors correspon als secretaris generals o a l'òrgan en qui es delegui.
2. Els representants legals dels organismes autònoms i de la resta d'entitats del sector públic són els òrgans de contractació d'uns i altres segons la norma legal o reglamentària o la disposició estatutària corresponent. S'ha de determinar per reglament la quantia a partir de la qual cal l'autorització del conseller o consellera del departament al qual estiguin adscrits per a l'adjudicació i la formalització dels contractes.
3. L'òrgan de contractació necessita l'autorització del Govern en els casos següents:
a) Si el pressupost del contracte és igual o superior a 12.000.000 d'euros, IVA exclòs, llevat del que estableix la lletra c.
b) En els contractes de caràcter pluriennal, si es modifica el nombre d'anualitats establertes per la Llei de finances públiques de Catalunya.
c) En el cas de la contractació d'estudis i dictàmens de pressupost superior a 30.000 euros, IVA exclòs.
d) Si el pagament dels contractes es concerta mitjançant el sistema d'arrendament financer o mitjançant el sistema d'arrendament amb opció de compra i el nombre d'anualitats és superior a quatre anys a comptar de l'adjudicació del contracte.
3 bis. Resten excloses de l’obligació que estableixen les lletres a i b de l’apartat 3 les entitats que no es financin amb aportacions provinents de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut i dels organismes autònoms de caràcter administratiu. Tanmateix, quan el contracte és igual o superior a dotze milions d’euros, amb l'IVA exclòs, cal comunicar-ho al departament competent en matèria de finances.
4. Sens perjudici del que estableixen els apartats 1, 2 i 3, per ordre del conseller o consellera del departament corresponent, es poden constituir juntes de contractació amb competència d'òrgan de contractació per adjudicar els contractes menors d'obres, de subministraments i de serveis del departament. L'acord de constitució de les juntes de contractació n'ha de determinar la composició.
5. Els òrgans competents en el sistema de contractació centralitzada són objecte de regulació per reglament.
6. No obstant el que estableix l'apartat 1, el Govern pot actuar com a òrgan de contractació amb relació a grans projectes estratègics de caràcter horitzontal i d'especial transcendència, amb la deliberació prèvia del Consell Tècnic, en què s'hi apreciï la concurrència de circumstàncies excepcionals.
En aquests supòsits, el Govern inicia la tramitació de l'expedient de contractació per mitjà d'un acord i adopta l'acord d'adjudicació del contracte. La tramitació de l'expedient, el control de l'execució i l'exercici de la resta de potestats que corresponen a l'òrgan de contractació corresponen al departament que el Govern determini, i també la partida pressupostària a què s'ha d'aplicar la despesa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 46

Contractes menors
1. Tenen la consideració de contractes menors els que no excedeixen de la quantia màxima establerta per a cada modalitat contractual, segons el que determina la legislació de contractes del sector públic.
2. La tramitació de l'expedient dels contractes menors, amb caràcter general, exigeix:
a) El certificat d'existència d'un crèdit adequat i suficient.
b) L'aprovació de la despesa.
c) La incorporació de la factura corresponent, que ha de complir els requisits establerts per reglament.
3. En els contractes menors d'obres cal, a més, el pressupost d'aquestes obres, sens perjudici que hi hagi un projecte si ho requereixen normes específiques.

Article 47

Expedients de contractació de tramitació anticipada
1. En els expedients de contractació que, d'acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic, s'hagin d'executar en l'exercici següent a aquell en què s'ha adjudicat o formalitzat el contracte corresponent, l'existència de crèdit suficient i adequat per a atendre el compromís de despesa de l'exercici pressupostari futur s'ha d'acreditar mitjançant el registre comptable en el sistema de comptabilitat corporatiu de la Generalitat de la reserva de crèdit de la despesa anticipada. En el cas d'entitats del sector públic de la Generalitat, l'acreditació s'ha de fer mitjançant un certificat emès per l'òrgan competent, en el qual ha de constar que la despesa està prevista en el projecte de pressupost corresponent, o, si s'escau, acreditar que l'objecte contractual és de caràcter recurrent.
2. En els casos de tramitació anticipada a què fa referència l'apartat 1, el plec de clàusules administratives particulars del contracte ha de fer constar que l'adjudicació se sotmet a la condició suspensiva d'existència de crèdit suficient i adequat per a atendre les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.
3. Si l'execució del contracte, tot i iniciar-se en l'exercici següent, abasta més d'un exercici pressupostari, la despesa l'ha d'autoritzar el Govern d'acord amb el que disposa l'article 36 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Capítol VI

Personal dels serveis penitenciaris

Article 48

Promoció interna especial del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris
1. Es declaren a extingir tots els llocs de treball pressupostats i ocupats per funcionaris del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris. Així mateix, se suspèn la incorporació de nou personal al cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, derivat de les ofertes d'ocupació pública.
2. Exceptuant el que estableix l'article 59 del text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, s'autoritza el conseller o consellera de Justícia a convocar dos processos selectius especials, pel sistema d'oposició, en un termini de cinc anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, amb la finalitat de facilitar la promoció interna del personal funcionari del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris.
3. El nombre màxim de places del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que es poden reconvertir al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, mitjançant el procediment establert per aquest article és de dues-centes seixanta-una.
4. El nombre de places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que s'ha d'incloure en el primer dels processos selectius ha d'ésser de fins a cent vuintanta-una i el nombre de places que s'han de convocar mitjançant el segon procés selectiu s'ha de determinar segons el nombre de funcionaris del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que encara restin en servei actiu.
5. Poden participar en els processos selectius als quals fa referència l'apartat 2 els funcionaris en servei actiu que ocupen un lloc del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, o es troben en una situació administrativa que comporta dret a reserva d'un d'aquests llocs de treball, amb dos anys d'antiguitat en el cos com a funcionaris, que tenen la titulació acadèmica requerida per a l'accés al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, o si no la tenen, que compten amb una antiguitat de deu anys en el cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, o una antiguitat en aquest cos de cinc anys i hagin superat el curs de formació que, a aquests efectes, imparteixi el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i també la resta de requisits que s'estableixin en la convocatòria.
6. També poden prendre part en els processos especials de promoció interna regulats per aquesta llei els funcionaris del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que es troben en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat o per interès particular, sempre que hagin estat un mínim de dos anys en servei actiu en el cos com a funcionari o funcionària, que compleixin el requisit de titulació esmentat en l'apartat 5, i també la resta de requisits que s'estableixin en la convocatòria. En el cas de superar algun dels processos selectius convocats, aquest personal resta, respecte del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, en situació d'excedència voluntària del mateix tipus del que provenia i pot reingressar en el cas que hi hagi una vacant dotada pressupostàriament.
7. El personal del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que no pugui adquirir la condició de funcionari o funcionària del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, perquè no supera els processos selectius o perquè no compleix els requisits de titulació o d'antiguitat exigits per aquesta llei, resta en el seu lloc de treball a extingir.
8. Els llocs de treball dels funcionaris del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris que, en aplicació dels processos establerts per aquesta llei, accedeixin al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, s'han de modificar en la relació de llocs de treball com a llocs de treball propis del cos tècnic d'especialistes, i el personal funcionari manté la mateixa forma d'ocupació d'aquests.
9. La modificació en la relació de llocs de treball a què fa referència l'apartat 8 s'ha d'efectuar també en els llocs dels funcionaris del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que es trobin en situació d'excedència voluntària per incompatibilitats o interès particular respecte del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, sempre que, complint els requisits esmentats en l'apartat 5, sol·licitin el reingrés al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, en un termini de tres mesos.

Capítol VII

Altres modificacions de lleis substantives

Secció primera

Modificacions en matèria de fundacions

Article 49

Modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya
1. [No vigent]
2. Es modifica la lletra a de l'article 331-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
"a) La denominació, que ha de contenir el mot fundació."
3. [No vigent]
4. Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
"Tercera. Comptes anuals de les fundacions
"S'han de formular, aprovar i presentar, d'acord amb el llibre tercer del Codi civil, els comptes anuals de les fundacions corresponents al primer exercici econòmic iniciat amb posterioritat a la data d'entrada en vigor del dit llibre."
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Article 50

Modificació de la Llei 24/1987
1. Es modifica l'article 1 de la Llei 24/1987, del 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
"Article 1
"1. Es crea l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, de caràcter comercial, adscrita al Departament de la Presidència, amb personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.
"2. L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats i que tenen la consideració de poders adjudicadors."
2. Es modifica l'article 5 de la Llei 24/1987, que resta redactat de la manera següent:
"Article 5
"1. El règim de contractació de l'Entitat és el propi dels organismes públics en tot allò que els seus estatuts no determinen com a sotmès al dret civil i mercantil.
"2. L'Entitat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats per a l'exercici de les funcions establertes per l'article 3. En virtut d'aquest caràcter, l'Administració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats poden encarregar directament a l'Entitat la realització de treballs i serveis sobre les matèries relacionades amb les seves funcions. El conveni corresponent ha d'incloure, com a mínim, l'abast de l'encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament.
"3. L'Entitat no pot participar en les licitacions públiques convocades per l'Administració de la Generalitat, els ens, els organismes i les entitats respecte dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a l'Entitat l'execució de l'activitat objecte de la licitació pública."

Secció tercera

Centre d'Estudis d'Opinió

Article 51

Modificació de la Llei 6/2007
Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, que resta redactat de la manera següent:
"1. La Intervenció General de la Generalitat ha d'exercir el control general del Centre d'Estudis d'Opinió d'acord amb el procediment que la Llei de finances públiques de Catalunya estableix per a les entitats autònomes de naturalesa administrativa."

Secció quarta

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Article 52

Modificació de la Llei 15/1993
1. S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 1 de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:
"4. El Centre té la condició de mitjà propi de les institucions que conformen la Generalitat, els departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat, les entitats o organismes que en depenen o s'hi vinculen i que tinguin la condició de poder adjudicador, als efectes del que estableix l'article 24.6 de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic."
2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 2 de la Llei 15/1993, segons la redacció donada per la Llei 17/1998, del 28 de desembre, de modificació de la llei esmentada, que resta redactat de la manera següent:
"3. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ de les autoritzacions legalment establertes, pot prestar directament o mitjançant la participació en altres societats o empreses, qualsevol activitat comercial o industrial que estigui relacionada amb qualsevol de les funcions a què fan referència els apartats 1 i 2, si ho acorden els seus òrgans de Govern."
3. Es modifica el apartat 2 i s'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 3 de la Llei 15/1993. Els dits apartats resten redactats de la manera següent:
"2. El règim de contractació del Centre és el que resulta de l'aplicació de la legislació de contractes del sector públic.
"3. Els encàrrecs que es formalitzin amb les entitats esmentades en l'article 1.4 s'han de subjectar al règim establert pels documents d'encàrrec, que han d'incloure, com a mínim, l'abast de l'encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de finançament. El Centre ha de facturar, per al compliment de les seves funcions, els serveis segons les tarifes aprovades pel Govern o, si s'escau, les que s'estableixen en el mateix document d'encàrrec. El Centre no pot concórrer a les licitacions dels poders adjudicadors dels quals és considerat mitjà propi."

Secció cinquena

Oficina Antifrau de Catalunya

Article 53

Modificació de la Llei 14/2008
Es modifica l'article 13 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
"Article 13. Relacions amb el Govern i els ens locals
"1. L'Oficina Antifrau de Catalunya, a més de les comunicacions i les sol·licituds que en l'exercici de les seves funcions adreça directament als departaments, òrgans i institucions de la Generalitat i als ens locals i llurs responsables, es relaciona amb el Govern per mitjà del president o presidenta de la Generalitat o del conseller o consellera que es determini, i amb els ens locals, per mitjà de l'òrgan unipersonal que els representi.
"2. En el cas que hi hagi implicats recursos pressupostaris de la Generalitat, se n'informarà el conseller o consellera del Departament d'Economia i Finances, que ha de designar les persones d'aquest departament que han de col·laborar en l'equip d'investigació."

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Modificació de la Llei 17/2007
Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 17/2007, del 27 de desembre, de mesures fiscals i financeres, que resta redactada de la manera següent:
"Primera. Règim d'autonomia econòmica o financera de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior
"1. Es faculta el Govern per a establir que la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior ja creades o que es puguin crear, i regulades respectivament pels articles 192 i 194 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, tinguin règim d'autonomia econòmica o financera.
"2. El règim d'autonomia econòmica o financera té per objecte gestionar tots els ingressos obtinguts per les activitats que puguin portar a terme les delegacions esmentades a l'apartat 1, i també les transferències provinents de la Generalitat o d'altres entitats.
"3. L'òrgan responsable de la gestió de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior ha de presentar anualment al departament al qual estan adscrites la justificació dels ingressos i el compte de gestió econòmica, els quals resten a disposició de la Intervenció General, de la Sindicatura de Comptes i, si escau, del Tribunal de Comptes.
"4. Per decret del Govern s'ha de determinar el règim jurídic que ha de regular la gestió de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior."

Disposició addicional Segona

Prorroga del termini d'entrada en vigor de l'article 11.2 del text refós de la Llei de protecció dels animals
1. El Govern pot prorrogar el termini d'entrada en vigor de l'article 11.2 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, fins que es regulin reglamentàriament els motius humanitaris i sanitaris a què fa referència el dit article. Poden sol·licitar la pròrroga els municipis o les entitats supramunicipals que tenen delegades les competències en la matèria, si acrediten una greu dificultat per a aplicar l'article esmentat i presenten un pla en què especifiquen les accions que s'han de desenvolupar i el termini en què es comprometen a assolir els objectius establerts per l'article esmentat.
2. Les pròrrogues en l'aplicació de l'article 11.2 del text refós de la Llei de protecció dels animals que el Govern ha atorgat a l'empara de la disposició addicional tercera de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de la Llei 3/1998 i la Llei 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, i també de la disposició addicional setena de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, es mantenen vigents fins que es regulin reglamentàriament els motius humanitaris i sanitaris que permetin exceptuar la prohibició del sacrifici de gats, gossos i fures establerta per l'article esmentat.

Disposició addicional Tercera

Modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 17/2007
S'afegeix un nou apartat, l'1 bis, a la disposició addicional quarta de la Llei 17/2007, amb el text següent:
"1 bis. Als efectes d'aquesta disposició, el Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'entén inclòs en els supòsits esmentats en l'apartat 1."

Disposició addicional Quarta

Modificació de la disposició addicional cinquena de Llei 17/2007
Es modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 17/2007, que resta redactada de la manera següent:
"Cinquena. Pròrroga dels nomenaments del president i dels vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència
"Els nomenaments del president i dels vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència fets l'any 2003 es prorroguen a partir de la data en què, per haver transcorregut el termini de durada del càrrec, se n'hagi de produir el cessament. Aquesta pròrroga té efectes fins que no s'aprovi la nova llei catalana de regulació dels òrgans catalans de defensa de la competència i la constitució d'aquests òrgans."

Disposició addicional Cinquena

Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2007-2012
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

Compensació de l'import de la quota autonòmica de l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs satisfet pels agricultors
1. D'acord amb les disposicions pressupostàries per a l'exercici del 2009, es compensa l'import de la quota autonòmica de l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs satisfet pels agricultors en ocasió de les adquisicions del gasoil que hagin tributat d'acord amb el tipus de gravamen establert per l'article 4 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives que hagin efectuat durant el període comprès entre l'1 d'octubre de 2007 i el 31 de desembre de 2008.
2. El procediment, el calendari, la quantia i els beneficiaris, pel que fa al reconeixement d'aquest dret, es fan efectius d'acord amb el que estableixi el Departament d'Economia i Finances.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria Primera

Taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació
La taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), regulada per l'article 28, és exigible a partir de l'entrada en vigor de la normativa que regula la prestació del servei gravat per aquest tribut.

Disposició transitòria Segona

Contribució especial de la Llei 5/1994
Fins a l'entrada en vigor del reglament a què fa referència l'article 67.2 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, modificat per l'article 31 de la present llei, és aplicable la normativa general en matèria tributària.

Disposició transitòria Tercera

Bonificació de la quota per la transmissió d'habitatges a empreses immobiliàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Quarta

Abocaments d'aigües residuals
Els abocaments d'aigües residuals urbanes la depuració dels quals ha estat assumida per l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant la inclusió en la planificació hidrològica vigent resten autoritzats en les condicions actuals fins que entrin en servei les actuacions previstes. L'autorització d'abocament definitiva s'ha de tramitar conjuntament amb l'aprovació del projecte d'obres. Tanmateix, qualsevol increment de càrrega o cabal de l'abocament resultat d'un desenvolupament urbanístic no previst en la planificació hidrològica vigent obliga a instal·lar els sistemes de tractament adequats i a obtenir prèviament l'autorització d'abocament.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Cinquena

Tipus bàsics del cànon de l'aigua per als règims de producció d'energia dels anys 2007 i 2008
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Sisena

Adequació de les instal·lacions de les llars d'infants al que estableix el Decret 282/2006
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició derogatòria

1. Resten derogats els preceptes següents:
a) Els articles 22 i 23 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.
b) Els articles 26 i 27 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
c) L'article 18 de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres.
2. Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquesta llei, s'hi oposin o hi siguin incompatibles.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2009.