Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ANUNCI pel qual es dóna publicitat a la modificació de sol·licitud de registre de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet, i al seu document únic. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5516, pág. 89919, de 30.11.2009 i en el DOGC núm. 5550, pàg. 3476, de 21.1.2010).

Dades bàsiques
  • Rang del document Anunci

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  • Data del document 13/10/2009

  • Data de publicació 09/11/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5501

TEXT PUBLICAT

NOTA. La correcció d'errada esmentada al títol fa referència a la publicació en castellà d'aquest text.

 

El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, estableix el procediment per a la inscripció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris en el registre comunitari i a aquests efectes determina que correspon a les autoritats nacionals l'examen i la tramitació de les sol·licituds presentades en el seu territori.

L'article 128 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya, respectant el que disposa l'article 149.1.13 de la Constitució, la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat. Així mateix, segons l'article 189 de l'Estatut, la Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Europea en l'àmbit de les seves competències.

La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària (DOGC núm. 3915, d'1.7.2003), i el Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei esmentada (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006), estableixen el marc normatiu aplicable a les denominacions d'origen i a les indicacions geogràfiques protegides a Catalunya.

En data 21 de febrer de 2005, l'Associació de productors de la mongeta del ganxet i la Cooperativa Agrària de Sabadell i Comarca, SCCL, van presentar davant el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural una sol·licitud d'inscripció de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme al registre comunitari que estableix el Reglament CEE 2081/1992, del Consell, de 14 de juliol, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, posteriorment substituït pel Reglament 510/2006, del Consell, de 20 de març.

Per Resolució de 21 de març de 2006, de la directora general de Indústria Agroalimentària i Alimentació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació es va donar publicitat a la sol·licitud de registre esmentada mitjançant la seva publicació al BOE de data 15 de maig de 2006, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1414/2005, de 25 de novembre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d'inscripció al registre comunitari de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides.

Posteriorment, per Resolució AAR/1341/2007, de 23 d'abril, el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena i Cortina va adoptar la decisió favorable a la sol·licitud d'inscripció de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del ganxet i es va enviar la sol·licitud d'aquesta DOP a la Comissió Europea amb núm. d'expedient ES/PDO/0005/0636 i data d'entrada 27 de juliol de 2007.

En data 28 de juliol de 2008 la Comissió Europea ha sol·licitat informació complementària al plec de condicions d'aquesta DOP per a poder complementar el procediment de registre o en el cas que no sigui possible, retirada de la sol·licitud del registre d'aquesta DOP.

La Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries juntament amb l'agrupació sol·licitant ha estudiat la informació complementària que sol·licita la CE. D'aquest estudi se'n desprèn que s'han de realitzar algunes modificacions al plec de condicions presentat prèviament a la CE, una de les modificacions és major, ja que es modifica el nom de la denominació d'origen protegida. En aquest sentit i en compliment del que estableix l'article 5 del Reglament CE 510/2006, de 20 de març, l'autoritat corresponent de l'Estat membre té que iniciar un altre procediment nacional d'oposició amb les modificacions incorporades.

D'acord amb el que estableix l'article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, és procedent donar publicitat a la sol·licitud de registre de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del ganxet per un termini de dos mesos comptat des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al DOGC i al BOE.

D'acord amb el que preveuen l'article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es dóna publicitat a la sol·licitud de registre de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet i al seu document únic, el qual consta a l'annex d'aquest Anunci.

Les persones que tinguin interès a examinar l'expedient ho podran fer a les oficines del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Lleida i a Barcelona (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida; Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona); als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Barcelona (av. Meridiana, 38, 08018 Barcelona); Girona (av. Sant Francesc, 29, 17001 Girona); Lleida (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida); Tarragona (av. Catalunya, 50, 43002 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (pl. Alfons XII, 7, 43500 Tortosa), o bé es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural http://www.gencat.cat/dar/normativa.htm, durant el període de dos mesos, en el qual els interessats podran formular-hi, així mateix, les al·legacions que creguin convenients.

Barcelona, 13 d'octubre de 2009

Xavier Castella i Casas

Secretari general

Annex

Document únic

Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions dels productes agrícoles i alimentaris.

Núm. CE:

IGP DOP

1. Denominació DOP

Mongeta del ganxet

2. Estat membre o tercer país

Espanya

3. Descripció del producte agrícola o alimentari

3.1 Tipus de producte

Classe 1.6 Fruites, hortalisses i cereals frescos o transformats. Mongetes.

3.2 Descripció del producte que es designa amb la denominació indicada en el punt 1.

La DOP Mongeta del Ganxet protegeix les llavors de la mongeta Phaseolus vulgaris L de la varietat autòctona ganxet, seques o cuites i en conserva.

Les mongetes emparades per aquesta DOP són de categoria comercial extra i presenten les següents característiques:

A nivell morfològic, aquest llegum sec presenta les següents característiques: presenten els grans blancs, lleugerament brillants, aplanats, fortament arronyonats (ganxet significa petit ganxo en català) amb grau de ganxo entre 2 i 3 en una escala de curvatura de 0 a 3 per al conjunt de l'espècie Phaseolus vulgaris L. Presentan un pes mig d'entre 40 i 50 gr per 100 llavors.

A nivell químic el llegum sec té les següents característiques:

a) Humitat: inferior al 15%.

b) Proteïna: superior o igual a 27%. Elevada proporció de proteïna.

c) Midó: inferior o igual al 25%. Baixa concentració d'amilosa.

c) Fibra: superior o igual al 21%.

A nivell organolèptic, aquestes mongetes una vegada cuites es caracteritzen per:

a) Pell lleugerament rugosa i molt poc perceptible, de grau 0 a 2 en una escala de 0 a 10.

b) Cremositat elevada i persistent.

c) Sabor d'una intensitat suau, de grau 3 en una escala de 0 a 10.

La varietat de mongeta Mongeta del Ganxet és autòctona de la zona geogràfica delimitada i només reuneix les característiques descrites si es conrea dins de la zona a protegir. És per això que la varietat Ganxet no es conrea comercialment fora de la zona.

3.3 Matèries primeres (únicament en el cas de productes transformats).

Aquesta DOP protegeix les llavors de mongetes, o bé seques o bé cuites i en conserva. Les conserves de mongetes acollides a la DOP seran elaborades únicament amb mongetes de la varietat Ganxet protegides per la DOP, aigua i sal. No es permetrà la utilització de cap tipus d'additiu ni conservants.

3.4 Pinsos (únicament en el cas dels productes d'origen animal).

3.5 Fases específiques de la producció que s'han de dur a terme a la zona geogràfica definida

El cultiu de les mongetes de la DOP Mongeta del ganxet s'ha d'efectuar dins de la zona geogràfica delimitada, ja que és la combinació de la varietat autòctona amb la zona de cultiu i les tècniques de producció el que confereix els particulars característics al producte final. Així mateix l'envasament de la mongeta seca o la cocció i transformació en conserva també s'ha de realitzar dins de la zona per garantir la qualitat final del producte.

El cultiu s'ha de realitzar en regadiu i tutorat amb malla o canyes. La sembra s'ha de realitzar a partir de l'1 de juliol perquè la maduració es produeixi a la tardor, època amb temperatures suaus i contrast tèrmic entre el dia i la nit. La densitat de plantació diversa entre les 66.000 plantes/ha en les entutorades amb malla i les 50.000 plantes/ha en les entutorades amb canya.

Una vegada recollides manualment les mongetes s'han de sotmetre a la neteja d'impureses, tractament anticorc mitjançant congelació a -18ºC durant un mínim de 48 hores i emmagatzematge fins al moment de l'envasament comercial com a mongeta seca o fins que és cuita i transformada en conserva.

Per a la transformació es permetran els tractaments d'esterilització, pasteurització i atmosfera modificada. Per a això les mongetes seques s'hidraten per immersió en aigua durant un període mínim de 10 hores. Es podrà realitzar un escaldat en aigua a temperatura entre 85 i 95ºC durant un temps mínim de 6 minuts. La cocció es realitzarà a pressió ambiental quan el producte hagi de conservar-se en atmosferes modificades o hagi de rebre un tractament posterior de pasteurització una vegada envasat. Per als productes esterilitzats, les mongetes s'envasaran i se'ls afegirà un líquid de govern format per aigua i sal (de 2,5 a 3,5%). La cocció es realitzarà en tots els casos en condicions de pressió i temperatura que assegurin la destrucció dels microorganismes patògens amb el temps de tractament.

3.6 Normes especials sobre el tall en rodanxes, el ratllat, l'envasament, etc.

Per garantir la qualitat de la mongeta seca o transformada, durant el seu emmagatzematge, envasament i/o cocció s'han de mantenir unes condicions de baixa humitat i temperatura fresca per evitar les alteracions del gra tals com el seu enduriment o l'acceleració de l'envelliment del gra.

Les condicions ambientals seques i fresques de la zona geogràfica delimitada en l'època de collita afavoreixen el manteniment de la qualitat del producte. Per aquest motiu, minimitzar el transport i temps morts innecessaris a tot el procés, des de la collita de les mongetes fins al seu envasament i/o transformació en conserves, garanteix que el producte acabat mantingui al màxim les propietats químiques i organolèptiques, especialment evitant el fenomen del hard to cook (allargament del temps de cocció) i per tant la qualitat pròpia de les mongetes que es podran certificar com DOP Mongeta del ganxet.

Per a les mongetes seques es permeten envasos de tela, tela/plàstic (finestra) amb una capacitat màxima de 15 quilos, safates retractilades amb una capacitat màxima d'1 quilo, i en el cas específic de restauració es permet envasos de jute amb un màxim de 25 quilos.

Els envasos permesos per a les conserves són els de vidre, plàstic, llauna i altres de permesos per la legislació amb una capacitat màxima d'1,5 quilos de pes escorregut.

3.7 Normes especials sobre l'etiquetatge.

Als envasos figurarà imprès de manera obligatòria i destacada, el nom de Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet, el logotip propi de la DOP i el logotip comunitari a més de les dades, que amb caràcter general, determini la legislació vigent.

Reproducció en blanc i negre del logotip propi de la DOP:

 

(Vegeu imatge al document PDF de la correcció d'errada esmentada al títol)

 

Pantones del logotip propi de la DOP: 2 tintes, negre i verd. El verd és el pantone 383 i amb el CMYK: 23CYAN-0 MAGETNA -100 GROC-17 NEGRE.

4. Descripció succinta de la zona geogràfica

La zona geogràfica de producció i elaboració de les mongetes emparades per la DOP correspon a tots els municipis de la comarca del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, junt amb els municipis de Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Munt, Dosrius, Argentona i Orrius, de la comarca del Maresme, i els municipis de Blanes, Fogars de Tordera, Maçanet de la Selva i Hostalric de la comarca de la Selva.

5. Vincle amb la zona geogràfica

5.1 Caràcter específic de la zona geogràfica.

La zona geogràfica delimitada comprèn la Depressió del Vallès i la vall i delta del riu Tordera. Els límits d'aquesta plana suaument ondulada són la Serralada Prelitoral Catalana al nord-oest, la Serralada Litoral Catalana al nord-est i el riu Llobregat al sud. El farcit de la depressió és principalment de sediments del Miocè, formats per argiles i llims de color vermell amb presència de gresos arcòsiques i conglomerats d'origen al·luvial i fluvial del Quaternari.

El cultiu s'efectua fonamentalment en terres les textures dels quals varien entre francoargilosa, francolimosa, francoarenosa i franca, amb pH lleugerament alcalí i alt contingut en Ca++ de canvi al terra, que confereix a les mongetes d'aquesta zona les seves principals característiques organolèptiques (veure punts 5.2 i 5.3).

El clima és mediterrani temperat sec, amb pluviometria mitjana anual de 500-700 L/m², amb distribució irregular, principalment concentrada en primavera i tardor, els mesos d'estiu seguits dels d'hivern, són els que registren menors precipitacions. Antigament es conreava alternant amb cereal d'hivern. Les sembres el juliol, obligades per la necessitat de collir primer el cereal, porten el període de floració a finals d'agost i la maduració a finals de setembre i octubre. En aquesta època poc calorosa, s'ha comprovat que la maduració és més lenta i afavoreix la formació de pells poc perceptibles i textura més cremosa, és per això que en l'actualitat, malgrat no intercalar el cultiu en una rotació amb cereals, els productors efectuen la sembra a mitjan juliol.

La Mongeta del Ganxet va arribar a Catalunya a partir de centre Amèrica durant el segle xix. Al llarg de desenes de generacions de cultiu, i fruit del treball dels agricultors, se n'han anat seleccionant les plantes de més qualitat i les tècniques de producció que millor s'adapten a la zona fins a aconseguir una varietat autòctona amb unes característiques organolèptiques específiques, que ha desplaçat en importància a altres tipus de mongeta que ja hi havia a la zona. Actualment la Mongeta del ganxet forma part com a ingredient principal de nombrosos plats de la cuina tradicional local com les mongetes amb botifarra, empedrat de bacallà, truita de mongetes, mongetes amb cloïsses, etc. i s'han integrat tant a les cartes dels restaurants tradicionals com dels més prestigiosos de la zona i resta de Catalunya.

5.2 Caràcter específic del producte.

Aquesta mongeta té una pell poc perceptible. La mongeta d'aquesta DOP assoleix les seves característiques de baixa percepció de la pell en un àmbit geogràfic advers per a la majoria de mongetes. Elevats valors de Ca++ al terra indueixen en la majoria de varietats de mongetes a una pell extremadament perceptible i fins i tot dura, cosa que no ocorre amb la mongeta d'aquesta DOP.

Aquesta varietat autòctona de mongeta presenta també continguts molt elevats de proteïna, d'uns 4 punts percentuals superior al de les varietats amb majors continguts proteics i baixos continguts d'amilosa, característiques que es relacionen amb l'elevada cremositat del producte acabat.

5.3 Relació causal entre la zona geogràfica i la qualitat o les característiques del producte.

Els terres de la zona geogràfica delimitada són rics en Ca++ i presenten un pH lleugerament alcalí. En aquests terres, la mongeta del ganxet expressa al màxim les seves superiors característiques organolèptiques. El clima, que permet un cicle de cultiu de juliol a novembre i en el qual la maduració del gra es produeix en un període de suaus temperatures, confereix a les mongetes pells poc perceptibles i textura cremosa.

El cultiu i la selecció durant generacions de la mongeta del ganxet a la zona geogràfica delimitada han donat lloc a una varietat totalment adaptada a les condicions de la zona.

Així doncs, la interacció entre el mitjà geogràfic, concretament el terra y el clima, els factors humans, concretament a través de la selecció i les tècniques de producció amb aquesta mongeta que és una varietat autòctona, dóna lloc al vincle entre la zona geogràfica i les característiques específiques del producte.

(09.286.152)