Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 14/2010, de 9 de febrer, d'organització i funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

  • Núm. del document 014/2010

  • Data del document 09/02/2010

  • Data de publicació 11/02/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5565

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, crea aquest Centre com a organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar i amb la finalitat de controlar, des d'un punt de vista tècnic, l'elaboració de les enquestes i els estudis d'opinió; amb capacitat d'unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l'elaboració de les enquestes i els estudis d'opinió i també de centralitzar-ne la supervisió i la recollida de la informació, tot oferint un servei rigorós i de qualitat a totes les institucions i els ciutadans i ciutadanes que tinguin interès en l'evolució de l'opinió pública a Catalunya.

Així mateix, la Llei preveu que el Centre d'Estudis d'Opinió és l'òrgan encarregat de la gestió del Registre d'Estudis d'Opinió i remet a un reglament l'establiment del procediment d'inscripció dels estudis, del contingut dels estudis inscrits i de la resta d'aspectes pertinents.

La disposició final primera de la Llei 6/2007, autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a aplicar-la i desplegar-la i manté vigent fins que no es produeixi aquest desplegament reglamentari el Decret 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya, en tot allò que no s'oposi a la Llei.

D'altra banda, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.

La finalitat d'aquest Decret és regular l'organització i el funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió per fer possible l'exercici eficient de les funcions que té encomanades d'acord amb els principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i independència; regular el Registre d'Estudis d'Opinió i establir el procediment d'inscripció dels estudis, el contingut dels estudis inscrits i la manera d'accedir-hi.

En conseqüència, de conformitat amb el que preveu la disposició final primera de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d'Economia i Finances, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització del Centre d'Estudis d'Opinió

Article 1

Òrgans

El Centre d'Estudis d'Opinió tal com preveu la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, s'estructura amb els òrgans següents:

a) El Consell Rector.

b) El director o directora.

Article 2

Funcions del director o directora

El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió exerceix les funcions següents:

a) Dirigir i administrar el Centre i coordinar-ne les actuacions.

b) Actuar com a secretari o secretària del Consell Rector, amb veu però sense vot.

c) Proposar el pla anual dels estudis d'opinió del Centre al Consell Rector perquè s'aprovi.

d) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Centre d'Estudis d'Opinió.

e) Ésser l'òrgan de contractació del Centre.

f) Lliurar al conseller o consellera d'Economia i Finances els estudis d'opinió inclosos en el pla de treball anual del Centre als quals fa referència l'article 17 de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, en els terminis i condicions que fixa a la llei.

g) Donar el vistiplau a les propostes dels estudis d'opinió que elaboren els departaments de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les funcions que els són pròpies.

h) Fixar el termini per accedir als estudis que conté el Registre d'Estudis d'Opinió i donar-ne compte al Consell Rector.

i) Resoldre els expedients de responsabilitat patrimonial del Centre, en els termes establerts per la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

j) Aprovar els models de documentació que preveu aquest decret i altres que es creguin necessaris per al funcionament del Centre.

k) Exercir, en general, les funcions que no s'han encomanat expressament a altres òrgans.

Article 3

Organització

El Centre d'Estudis d'Opinió s'organitza en les àrees funcionals següents:

a) Àrea d'Enquestes, Estudis i Treballs.

b) Àrea de Difusió i Sistemes d'informació.

c) Àrea de Serveis Generals i Administració.

Article 4

Àrea d'Enquestes, Estudis i Treballs

L'Àrea d'Enquestes, Estudis i Treballs té les funcions següents:

a) Planificar, dissenyar i coordinar l'execució del pla de treball anual del Centre.

b) Analitzar les dades obtingudes en els estudis i proposar nous projectes.

c) Prestar l'assessorament tècnic per al desenvolupament de les funcions previstes a l'article 3 apartats a) i c), així com en el procediment d'homologació de l'article 19.3, de la Llei 6/2007, de 17 de juliol.

d) Dissenyar i executar els projectes d'estudis d'opinió encomanats al Centre.

e) Dissenyar els plecs de prescripcions tècniques i els aspectes tècnics de les contractacions d'estudis d'opinió que dugui a terme el Centre.

f) Supervisar i avaluar tècnicament els estudis d'opinió elaborats o promoguts pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

g) Supervisar i coordinar la difusió dels informes i els resultats dels estudis d'opinió entre el Centre i els departaments que en són promotors.

h) Supervisar els projectes de recerca en els quals col·labori el Centre d'Estudis d'Opinió.

i) Assessorar la direcció en matèries en què té competència.

j) Altres de naturalesa anàloga que li encomani la direcció del Centre.

Article 5

Àrea de Difusió i Sistemes d'Informació

L'Àrea de Difusió i Sistemes d'Informació té les funcions següents:

a) Gestionar el Registre d'Estudis d'Opinió i l'atenció a les persones usuàries.

b) Planificar i dur a terme els programes de difusió de les activitats del Centre.

c) Planificar i coordinar el pla de publicacions del Centre.

d) Planificar i coordinar el desenvolupament, manteniment, millora i ampliació dels continguts del web del Centre.

e) Planificar i coordinar la gestió dels sistemes d'informació i el desenvolupament de les bases de dades d'informació.

f) Supervisar i coordinar la digitalització, preservació i accessibilitat de la informació del Centre.

g) Assessorar la direcció en les matèries en què té competència.

h) Altres de naturalesa anàloga que li encomani la direcció.

Article 6

Àrea de Serveis Generals i Administració

L'Àrea de Serveis Generals i Administració té les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar l'homologació de les empreses que poden fer els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat de Catalunya.

b) Elaborar la proposta de memòria anual relativa a l'execució dels estudis d'opinió i activitats del Centre corresponents a l'any anterior i elevar-la posteriorment a la direcció.

c) Supervisar i controlar la gestió econòmica i pressupostària, donar suport al director o directora en l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost del Centre i en el seguiment de la seva execució.

d) Coordinar els ajuts, beques i altres activitats de foment del Centre.

e) Dur a terme la gestió pressupostària, la comptabilitat, la tresoreria i la gestió de pagaments.

f) Supervisar i coordinar l'administració del personal.

g) Supervisar i coordinar l'organització i el funcionament administratiu del Centre.

h) Supervisar i coordinar el pla de formació del personal del Centre.

i) Coordinar la contractació administrativa i la gestió patrimonial del Centre.

j) Coordinar l'elaboració, revisió i avaluació dels convenis amb altres administracions o entitats, així com els encàrrecs de gestió dels diferents departaments.

k) Planificar, supervisar i coordinar el manteniment de les instal·lacions i serveis del centre i els serveis generals.

l) Coordinar amb la resta d'àrees les mesures que s'han d'aplicar en matèria de protecció de dades.

m) Assessorar la direcció en les matèries de la seva competència.

n) Altres que li encomani la direcció.

Capítol 2

Funcionament i procediments

Article 7

Del pla de treball del Centre d'Estudis d'Opinió

7.1 La direcció del Centre proposarà al Consell Rector el pla de treball anual dels estudis electorals que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració de les persones líders i partits polítics, i també els estudis postelectorals, abans del 15 de desembre de l'any anterior a la seva vigència.

7.2 El pla de treball un cop aprovat pel Consell Rector s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans de l'inici del treball de camp dels estudis que inclogui.

7.3 El pla de treball es pot modificar o ampliar a proposta de la direcció i amb l'aprovació del Consell Rector i posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos a l'apartat 2.

7.4 El Centre d'Estudis d'Opinió pot elaborar estudis d'opinió dels previstos a l'apartat 1 no inclosos al pla de treball, en els termes que preveuen els articles 17.2 i 18.3 de la Llei.

Article 8

Del pla de treball dels departaments i dels ens que en depenen

Els departaments de la Generalitat de Catalunya que elaborin un pla de treball anual dels estudis d'opinió que preveuen realitzar ho han de comunicar al Centre d'Estudis d'Opinió mitjançant un escrit del secretari o secretària general, a l'efecte de sotmetre'l a informe del Consell Rector en el termini que fixa la Llei.

Igualment han de comunicar qualsevol proposta de modificació o d'aprovació del pla feta amb posterioritat a aquest termini i informar-ne el Consell Rector.

Article 9

Informe previ del Centre d'Estudis d'Opinió

9.1 Amb caràcter previ a l'elaboració dels estudis d'opinió, tant si s'han inclòs com si no en el seu pla de treball, el departament o ens promotor ha de presentar al Centre d'Estudis d'Opinió la proposta definitiva, a l'efecte que en doni el vistiplau, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de l'article 19 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol.

Aquesta proposta inclourà:

a) La identificació dels estudis, que ha de recollir: el títol de l'estudi i una breu descripció del seu objecte; la fitxa tècnica, segons el model que ha d'aprovar el director o directora del Centre i que es publicarà al web del Centre, i l'esborrany de qüestionari o guió de l'entrevista, si escau.

b) La forma d'adjudicació prevista.

c) El nivell de difusió: calendari de difusió previst.

9.2 El Centre d'Estudis d'Opinió a l'hora de donar-ne el vistiplau ha de tenir en compte els següents aspectes:

a) L'adequació de l'estudi al pla anual del departament. En el cas que no estigui inclòs o bé que el departament no hagi presentat pla anual, s'ha de fer constar aquest fet sense que això impossibiliti l'emissió del vistiplau.

b) La idoneïtat tècnica de l'estudi.

c) La no concordança o no duplicitat entre l'estudi proposat i els que constin al Registre d'Estudis d'Opinió o els estudis inclosos als plans de treball anuals proposats pels departaments.

9.3 En el termini màxim de quinze dies des de la data de rebuda de la documentació completa que consta a l'apartat 1, la direcció del Centre ha d'emetre el vistiplau, si procedeix, mitjançant d'un informe.

9.4 Si no procedeix, s'ha d'emetre un informe que indiqui els motius i, si escau, les esmenes a introduir en l'estudi proposat.

9.5 En el termini d'un mes des de la rebuda de l'informe indicat a l'apartat anterior, el departament o ens promotor de l'estudi ha de presentar una nova proposta al Centre d'Estudis d'Opinió; si no ho fa, s'entendrà que desisteix d'elaborar l'estudi.

9.6 Un cop que el promotor o promotora de l'estudi presenta la nova proposta s'emet, si escau, el vistiplau seguint els tràmits previstos als apartats anteriors.

Article 10

Tramesa dels estudis d'opinió al Centre d'Estudis d'Opinió

10.1 Un cop elaborat l'estudi d'opinió el departament o ens promotor, dins els quinze dies següents d'haver-lo elaborat, n'ha de trametre una còpia íntegra al Centre d'Estudis d'Opinió, la qual ha d'incloure la documentació que preveu l'article 13, perquè s'incorpori al Registre d'Estudis d'Opinió.

10.2 També ha d'incloure la matriu de dades anonimitzada, en el cas dels estudis basats en una enquesta quantitativa, o bé les gravacions i/o transcripcions de les entrevistes o sessions realitzades amb les corresponents autoritzacions de les persones participants, en el cas dels estudis basats en una enquesta qualitativa. Aquesta informació ha de quedar en dipòsit al Centre sense formar part del Registre d'Estudis d'Opinió.

Capítol 3

El Registre d'Estudis d'Opinió

Article 11

Regulació i naturalesa

El Registre d'Estudis d'Opinió té la consideració de registre públic en els termes que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Es regeix per la normativa aplicable en relació amb els bases de dades informàtiques, la normativa de protecció de dades de caràcter personal, si s'escau, i per les disposicions del present Decret. Es pot consultar telemàticament i presencialment, de manera gratuïta.

El Registre funciona mitjançant una aplicació informàtica habilitada a aquest efecte. És un registre informatitzat suportat sobre una base de dades que emmagatzema els materials digitals dels estudis d'opinió.

Article 12

Classificació dels estudis d'opinió a registrar

A l'efecte de determinar la documentació que cal presentar per inscriure estudis d'opinió al Registre, aquests es classifiquen en:

a) Estudi sobre una enquesta quantitativa: l'opinió de les persones enquestades es recull mitjançant un qüestionari estructurat a una mostra representativa del total de la població que es vol estudiar.

b) Estudi sobre una enquesta qualitativa: l'opinió de les persones enquestades es recull mitjançant converses amb un moderador o moderadora a una selecció de persones que no ha de ser necessàriament representativa del conjunt de la població.

Article 13

Documentació dels estudis d'opinió

13.1 És objecte d'inscripció la còpia íntegra dels estudis d'opinió en suport informàtic, que n'ha d'indicar l'autoria i que ha de contenir la informació següent:

a) En els estudis o enquestes quantitatius: la fitxa tècnica definitiva, el qüestionari definitiu i les taules estadístiques, que han d'incloure com a mínim les taules de freqüències i els encreuaments per sexe i edat. En el cas que s'hagi realitzat s'incorporarà l'informe analític corresponent.

b) En els estudis o enquestes qualitatius: la fitxa tècnica definitiva, el guió de les entrevistes o sessions i l'informe de resultats.

13.2 Els informes i les taules estadístiques incorporaran sempre el logotip del departament, entitat o organisme promotor de l'estudi i de forma opcional el de l'empresa executora d'aquest, si s'escau.

13.3 El model i contingut de la fitxa tècnica definitiva seran els aprovats mitjançant resolució del director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió i publicats al web del Centre.

Article 14

Inscripció dels estudis promoguts o elaborats pel Centre d'Estudis d'Opinió

14.1 Els estudis o enquestes electorals definits a l'article 2.a) de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, s'inscriuran al Registre en el termini que fixi el director o directora del Centre no superior a un mes, a comptar de l'acabament del treball de camp i un cop realitzada la tramesa al Parlament.

14.2 La resta d'estudis o enquestes promoguts pel Centre d'Estudis d'Opinió, s'inscriuran en el termini que fixi el director o directora del Centre amb un màxim de tres mesos des de l'acabament del treball de camp.

14.3 Als estudis elaborats pel Centre d'Estudis d'Opinió per encàrrec d'altres departaments o ens que en depenen els seran d'aplicació els terminis fixats a l'article 15.

Article 15

Inscripció dels estudis d'opinió promoguts pels departaments i ens que en depenen

15.1 Els departaments i ens que en depenen que elaboren o promouen estudis d'opinió els hauran de trametre al Centre d'Estudis d'Opinió tal com preveu l'article 10.

15.2 El Centre d'Estudis d'Opinió comprovarà que estigui tota la documentació requerida i procedirà a la seva inscripció en el termini que fixi el director o directora del Centre amb un màxim de tres mesos des de la data de rebuda de la documentació completa.

15.3 En el supòsit que el departament o ens promotor de l'estudi sol·liciti un termini diferent per a la inscripció al Registre ho haurà de demanar mitjançant escrit del secretari o secretària general o òrgan equivalent, degudament motivat i el director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió, previ informe del Consell Rector dictarà la corresponent resolució.

Article 16

Requisits d'accés

16.1 El Registre d'Estudis d'Opinió es podrà consultar de forma telemàtica i presencial.

16.2 L'accés telemàtic al Registre es durà a terme mitjançant certificat de signatura electrònica avançada proporcionat o classificat amb nivell 3 per CATcert, o bé mitjançant altres mecanismes de certificació com el DNI electrònic o equivalent.

16.3 L'accés al Registre d'Estudis d'Opinió també es pot dur a terme de forma presencial, sol·licitant-ho prèviament.

16.4 Les dades facilitades a la sol·licitud de consulta dels estudis del Registre seran objecte de tractament i s'inclouran en el corresponent fitxer informatitzat inscrit segons la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

16.5 Les persones que tinguin la condició de diputades ho faran en les condicions que es determinen a l'article 21.3 de la Llei 6/2007 i les que estableixen el seu estatut.

Article 17

Accés al Registre

17.1 L'accés a la documentació dels estudis referida a l'article 13 serà efectiu a partir de la inscripció al Registre.

17.2 Les persones sol·licitants d'informació no podran cedir-la a terceres persones ni fer ús comercial d'aquesta sense l'expressa autorització del Centre d'Estudis d'Opinió.

Sempre que s'utilitzi informació del Registre d'Estudis d'Opinió s'haurà d'indicar la font.

17.3 El Registre d'Estudis d'Opinió en cap cas es fa responsable del rigor científic del tractament estadístic, de les interpretacions analítiques o d'un altre tipus, ni de la presentació que les persones sol·licitants puguin fer de la informació facilitada pel Registre d'Estudis d'Opinió.

Capítol 4

Difusió de l'activitat del Centre d'Estudis d'Opinió

Article 18

Difusió de l'activitat del Centre d'Estudis d'Opinió

El Centre d'Estudis d'Opinió difondrà els resultats de la seva activitat preferentment per mitjans telemàtics.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de febrer de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(10.034.186)