Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

  • Núm. del document 332/2011

  • Data del document 03/05/2011

  • Data de publicació 05/05/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5872

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

El Decret 200/2010, de 27 de desembre , de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va establir les competències del Departament de Benestar Social i Família atribuint-li, a més de les que ja tenia, l'acció comunitària, la coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials, la sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.

Posteriorment, el Decret 63/2011, de 4 de gener, va adequar la configuració del Departament per a l'exercici del nou àmbit competencial establint-ne l'estructura bàsica.

A partir d'aquest Decret, cal establir l'estructura completa del Departament que detalli les funcions i estructura dels diferents òrgans que componen el Departament i defineixi les funcions de les entitats i organismes adscrits i que contribueixi des dels principis de seguretat jurídica i administrativa a una clarificació de la normativa organitzativa preexistent i serveixi el principi de simplificació administrativa.

Aquesta nova estructura del Departament respon, entre d'altres, als actuals requeriments de la societat d'enfortir les polítiques de suport a la família, com a eix vertebrador de la política social, impulsar la participació activa de la gent gran, per tal que la mateixa societat pugui incorporar els coneixements de les persones grans i aquestes puguin exercir el seu dret de ciutadania, dur a terme accions per a la promoció de l'autonomia personal i de la vida independent que presti atenció a les diferents realitats existents, potenciar les polítiques d'integració social, fomentant la inclusió social, i fomentar el civisme, el voluntariat i el suport a la societat civil amb la finalitat d'afermar la confiança en la societat i les seves iniciatives.

Per tot això, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller de Benestar Social i Família, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament de Benestar Social i Família

Article 1

Estructura del Departament

11.1 El Departament de Benestar Social i Família, sota la direcció del/de la conseller/a, s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Família.

c) La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.

d) La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

e) La Direcció General per a la Immigració.

f) La Direcció General de Joventut.

g) La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

1.2 Resten adscrits al Departament de Benestar Social i Família, en els termes que preveuen aquest Decret i la normativa que els regula, les entitats i els organismes següents:

a) L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

b) L’Institut Català de les Dones.

1.3 Resten igualment adscrits al Departament de Benestar Social i Família:

a) L'Agència Catalana de la Joventut i el Consell Nacional de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

b) L'Agència de Migracions de Catalunya, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, en els termes previstos legalment.

Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Consell de Direcció del Departament
Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i de seguiment de l'activitat del Departament. Del Consell de Direcció, en formen part els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari general o de director general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del/de la Conseller/a que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitats d'Assistència i Suport a la persona titular de la conselleria

Article 3

Gabinet del/de la Conseller/a

3.1 La unitat d'assistència i suport al/a la Conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a.

3.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a les següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del/de la conseller/a.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

3.3 Del Gabinet del/de la Conseller/a, en depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Protocol.

3.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament de Benestar Social i Família.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.5 L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir el titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.8 El Gabinet del/de la Conseller/ra i les unitats que en depenen són ocupats per personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener, pel qual es regulen determinats aspectes del règim del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat.

Capítol 3

Secretaria general

Article 4

Funcions de la Secretaria General
La persona titular de la Secretaria General, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres així com aquelles que li assigni la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

Article 5

Estructura de la Secretaria General

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica.

c) El Gabinet Tècnic.

d) L'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres.

e) Els serveis territorials.

Article 6

Direcció de Serveis

6.1 A la Direcció de Serveis, li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir la preparació i elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, la tramitació de les seves modificacions i el seu seguiment, la planificació i avaluació econòmica i la gestió econòmica, comptable, patrimonial i contractual.

b) Desenvolupar en l'àmbit departamental les polítiques impulsades pel Govern de la Generalitat en matèria de personal.

c) Dirigir les actuacions relatives a la prevenció de riscos i seguretat laboral així com a la protecció i promoció de la salut dels treballadors i treballadores del Departament.

d) Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilització i optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.

e) Planificar, dirigir i supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, així com les actuacions per a la posada en marxa de nous equipaments.

f) Dirigir les iniciatives conduents a la modernització i la millora organitzativa, a l'avaluació de la qualitat i a l'optimització de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

g) Coordinar i supervisar els sistemes d'informació i impulsar les polítiques de seguretat de la informació i de protecció de dades personals del Departament.

h) Dirigir i coordinar el model de comunicació i d'atenció i informació ciutadanes d'acord amb les directrius corporatives en aquesta matèria.

i) Administrar i gestionar els serveis generals del Departament i coordinar els serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

j) Dirigir i supervisar la inspecció i el registre de les entitats, serveis i establiments socials.

k) Supervisar la implementació del sistema d'acreditació de les entitats autoritzades per prestar serveis i dur a terme activitats de serveis socials, que possibiliti l'assoliment dels estàndards de qualitat exigits per formar part de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

6.2 La Direcció de Serveis s'estructura en:

a) La Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària

b) La Subdirecció General de Contractació i Equipaments

c) La Subdirecció General de Recursos Humans i Administració

d) L'Àrea d'Organització

e) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

f) El Servei d'Inspecció i Registre

Article 7

Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària

7.1 A la Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar els estudis econòmics necessaris per a la planificació de les polítiques del Departament.

b) Coordinar la preparació i elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, i la tramitació de les seves modificacions.

c) Supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Departament.

d) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament.

e) Analitzar, dissenyar i gestionar indicadors econòmics per l'avaluació de l'eficiència dels programes pressupostaris.

f) Elaborar propostes tecnicoeconòmiques per articular les directrius respecte a la cooperació i la col·laboració amb entitats públiques i privades en matèria d'assistència i serveis socials.

g) Impulsar, en el Departament, l'aplicació de les polítiques corporatives sobre gestió pressupostària i comptable.

h) Assessorar en matèria pressupostària i comptable els òrgans i unitats del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

7.2 Depenen de la Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica.

Article 8

Servei de Gestió Econòmica

8.1 Al Servei de Gestió Econòmica, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar, controlar i fer el seguiment de la comptabilitat pressupostària i de la comptabilitat patrimonial i analítica.

b) Coordinar i controlar les habilitacions del Departament.

c) Realitzar anàlisis i informes en matèria econòmica, de la despesa i dels ingressos pressupostaris relatius a subvencions, contractes, inversions i en l'acció concertada amb entitats públiques i privades.

d) Coordinar la tramitació pressupostària i administrativa necessària per a la gestió de les subvencions, i dur a terme el control i seguiment de les operacions financeres i avals atorgats pel Departament per finançar inversions en matèria de serveis socials.

e) Coordinar el seguiment de la comptabilitat pressupostària, financera i patrimonial de les entitats de l'agrupació departamental.

f) Controlar la gestió dels documents comptables.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

8.2 Depenen del Servei de Gestió Econòmica els òrgans següents:

a) La Secció de Comptabilitat i Habilitació.

b) La Secció de Subvencions.

Article 9

Secció de Comptabilitat i Habilitació

A la Secció de Comptabilitat i Habilitació, li corresponen les funcions següents:

a) Comptabilitzar les despeses del Departament.

b) Controlar i supervisar la tramitació dels expedients de despesa.

c) Supervisar i controlar la gestió de les diferents habilitacions del Departament.

d) Exercir el fons de maniobra dels serveis centrals del Departament.

e) Comptabilitzar els ingressos i gestionar els comptes restringits del Departament.

f) Tramitar les indemnitzacions per raó de servei.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 10

Secció de Subvencions

A la Secció de Subvencions, li corresponen les funcions següents:

a) Participar en la definició i elaboració dels criteris funcionals a aplicar en les diferents convocatòries de subvencions del Departament.

b) Gestionar els expedients de subvencions, així com coordinar i supervisar les actuacions que en aquesta matèria puguin ser executades des de les diferents unitats de gestió.

c) Gestionar els avals atorgats i les subvencions que se'n deriven.

d) Analitzar les convocatòries de subvencions del Departament en la seva implicació econòmica i pressupostària i fer el seguiment de les aplicacions pressupostàries afectades.

e) Gestionar els sistemes d'informació de les subvencions d'àmbit departamental, així com supervisar i coordinar el seu manteniment i millora.

f) Elaborar informes en relació amb la concessió de subvencions, així com revisar les convocatòries de subvencions i els convenis a signar pel Departament que se'n derivin.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 11

Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica

11.1 Al Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica, li corresponen les funcions següents:

a) Preparar i elaborar les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, aplicant els criteris d'elaboració per objectius.

b) Elaborar els diferents escenaris pressupostaris d'acord amb la priorització de programes i polítiques.

c) Analitzar i fer el seguiment dels escenaris pressupostaris pluriennals.

d) Avaluar l'execució del pressupost i supervisar la gestió dels expedients de modificacions pressupostàries.

e) Coordinar totes les qüestions relacionades amb els ingressos i les despeses del Departament.

f) Supervisar l'elaboració d'estudis de caràcter economicofinancer dels diferents serveis i recursos.

g) Realitzar els informes i memòries previs preceptius a l'elaboració de normativa i aquells altres que es determinin necessaris en matèria econòmica.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

11.2 Depèn del Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica la Secció de Pressupostos.

Article 12

Secció de Pressupostos

A la Secció de Pressupostos, li corresponen les funcions següents:

a) Realitzar les actuacions necessàries per a l'elaboració, seguiment i tancament dels pressupostos del Departament, per direccions i exercicis.

b) Analitzar l'execució del pressupost d'ingressos i despeses i gestionar els expedients de modificació de crèdit.

c) Tramitar les incorporacions i les transferències de crèdit.

d) Controlar la racionalització de la despesa.

e) Elaborar, fer el seguiment i avaluar el pressupost per programes.

f) Realitzar estudis pressupostaris per tal de donar suport a la programació de la despesa, així com els altres informes i estudis sobre matèria pressupostària.

g) Proposar instruccions i normes per millorar la gestió del pressupost.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 13

Subdirecció General de Contractació i Equipaments

13.1 A la Subdirecció General de Contractació i Equipaments, li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir, supervisar i controlar la gestió patrimonial dels immobles i dels béns administratius del Departament i les entitats adscrites.

b) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.

c) Coordinar les actuacions en matèria d'assegurances, cobertures de responsabilitat patrimonial de persones, béns, riscos i garanties a cobrir.

d) Supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, així com el seu manteniment.

e) Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per a l'acompliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com la gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents.

f) Coordinar i impulsar el conjunt d'actuacions que resultin necessàries per la posta en marxa dels nous equipaments del Departament.

g) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i alienes del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació a la gestió de les infraestructures pròpies.

h) Supervisar la implementació del sistema d'acreditació de les entitats per formar part de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

13.2 Depenen de la Subdirecció General de Contractació i Equipaments els òrgans següents:

a) El Servei de Contractació i Patrimoni

b) El Servei de Projectes, Obres i Equipaments

Article 14

Servei de Contractació i Patrimoni

14.1 Al Servei de Contractació i Patrimoni, li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar els expedients de contractació d'obres, gestió de serveis públics, consultoria i serveis i subministraments, així com els convenis l'objecte dels quals comporti la prestació d'un servei.

b) Supervisar els expedients relatius a l'adquisició, la cessió o l'arrendament de béns immobles per la instal·lació dels serveis corresponents.

c) Coordinar l'elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars dels expedients de contractació administrativa del Departament i entitats adscrites.

d) Coordinar i supervisar la gestió corresponent a l'adquisició dels subministraments requerits per la resta d'unitats del Departament i entitats adscrites, així com la tramitació dels expedients administratius que se'n derivin.

e) Dissenyar i impulsar l'establiment d'indicadors per l'anàlisi de la gestió de les compres i els subministraments, la proposta de mesures per la seva homogeneïtzació i millora, així com les anàlisis de costos per la seva optimització.

f) Supervisar el manteniment de l'inventari dels béns immobles adscrits al Departament i la confecció i manteniment del corresponent als béns mobles.

g) Administrar els béns patrimonials del Departament i entitats adscrites.

h) Estudiar i proposar l'assegurament dels centres propis, així com els tràmits per a la inscripció registral dels immobles, en el marc de les competències del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

14.2 Depenen del Servei de Contractació i Patrimoni els òrgans següents:

a) La Secció de Contractació

b) La Secció de Patrimoni

Article 15

Secció de Contractació

A la Secció de Contractació, li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació administrativa, així com coordinar les actuacions que en aquesta matèria puguin ser executades des de les diferents unitats de gestió.

b) Participar en la Mesa de Contractació, la Comissió de Subministraments del Departament i, en general, en qualsevol dels òrgans relacionats amb les seves competències, amb les funcions específiques que li siguin encomanades en cada cas.

c) Elaborar els plecs de clàusules administratives particulars, així com els informes en matèria de contractació administrativa que se'n puguin derivar.

d) Estudiar i redactar els documents contractuals, així com supervisar i fer el seguiment de la seva adequació a les modificacions de la normativa aplicable.

e) Assessorar i donar suport en matèria de contractació administrativa a les diferents unitats i entitats adscrites del Departament.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 16

Secció de Patrimoni

A la Secció de Patrimoni, li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients relatius a l'adquisició, la cessió o l'arrendament de béns immobles per a la instal·lació dels serveis corresponents.

b) Confeccionar i mantenir l'inventari dels béns mobles del Departament.

c) Mantenir l'inventari dels béns immobles adscrits al Departament.

d) Gestionar i mantenir l'assegurament dels béns del Departament i entitats adscrites.

e) Tramitar les revisions de renda i controlar i administrar els béns.

f) Tramitar les assegurances i gestionar les reclamacions davant de les companyies asseguradores.

g) Gestionar el registre de la propietat intel·lectual i altres dominis del Departament i entitats adscrites.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 17

Servei de Projectes, Obres i Equipaments

17.1 Al Servei de Projectes, Obres i Equipaments, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i coordinar el seguiment del Pla d'inversions del Departament, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i la planificació proposada per les diferents unitats.

b) Elaborar dictàmens i plantejaments immobiliaris corresponents a terrenys, locals i projectes implicats en la construcció i equipament d'establiments assistencials, cívics i socials.

c) Definir els programes funcionals dels centres dependents del Departament, en col·laboració amb les diferents unitats, així com definir i proposar els criteris de condicions materials mínimes d'aquests.

d) Elaborar i supervisar els projectes d'obres i instal·lacions, executar els projectes d'equipament dels centres del Departament, així com establir els criteris per al seu manteniment.

e) Fer el seguiment i verificació dels projectes de centres que són objecte de subvencions o convenis per part del Departament, i fer el seguiment de les justificacions de la despesa de les obres corresponents.

f) Coordinar i supervisar la redacció de projectes i l'execució d'obres de nous centres i reconversions efectuades per unitats de contractació externa.

g) Tramitar i fer el seguiment de la documentació tècnica relacionada amb qualsevol aspecte de les actuacions d'inversió.

h) Controlar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per a l'acompliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com gestionar i tramitar els expedients de llicències i legalitzacions corresponents.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

17.2 Depenen del Servei de Projectes, Obres i Equipaments els òrgans següents:

a) La Secció d'Obres i Manteniment.

b) La Secció de Projectes i Equipaments.

Article 18

Secció d'Obres i Manteniment

A la Secció d'Obres i Manteniment, li corresponen les funcions següents:

a) Identificar i avaluar les necessitats per a la millora de les infraestructures dels centres propis.

b) Coordinar la programació d'obres d'adequació i millora dels edificis adscrits o gestionats pel Departament.

c) Fer el seguiment de les obres de reforma, conservació i manteniment vetllant per l'aplicació dels criteris i línies d'actuació assenyalades en la planificació de les diferents unitats.

d) Fer el seguiment del procés tecnicoadministratiu de totes les actuacions d'obres, instal·lacions i manteniment de centres, promogudes des d'aquesta unitat.

e) Elaborar els plans de manteniment i aspectes tècnics dels centres, així com fer el seguiment de les actuacions administratives necessàries per portar-los a terme.

f) Aplicar els criteris tècnics per a l'adequació normativa dels centres existents.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 19

Secció de Projectes i Equipaments

A la Secció de Projectes i Equipaments, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar els dictàmens tècnics previs a l'acceptació de nous terrenys, locals i edificacions existents, valorant la seva idoneïtat tècnica i adequació funcional.

b) Dur a terme la supervisió tècnica i, si s'escau, executar els projectes d'obres i d'equipament dels centres del Departament.

c) Definir els criteris funcionals dels projectes i equipaments dels centres propis, de nova creació i subvencionats.

d) Coordinar i fer el seguiment dels projectes d'edificació i posar en obra les solucions adoptades.

e) Coordinar la implantació de les dotacions d'equipament, prèvia a la posada en funcionament dels centres.

f) Supervisar tècnicament, analitzar i verificar els projectes, d'acord amb la normativa vigent, en els processos de subvencions o convenis.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 20

Subdirecció General de Recursos Humans i Administració

20.1 A la Subdirecció General Recursos Humans i Administració, li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització del recursos humans.

c) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

d) Impulsar i coordinar la política de formació i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

e) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

f) Estudiar i supervisar l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

g) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

i) Dirigir i supervisar la logística i afers generals de la seu central del Departament.

j) Coordinar i supervisar el registre general, l'arxiu, fons documental i publicacions, així com l'aplicació de les directrius generals en matèria de planificació lingüística.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

20.2 Depenen de la Subdirecció General de Recursos Humans i Administració els òrgans següents:

a) El Servei de Recursos Humans.

b) El Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

c) El Servei de Règim Interior.

Article 21

Servei de Recursos Humans

21.1 Al Servei de Recursos Humans, li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar i controlar els assumptes relatius a la gestió del personal, així com coordinar i executar les actuacions necessàries per a la incorporació de les noves tecnologies que en aquest àmbit de gestió siguin impulsades pels òrgans competents en matèria d'Administració i Funció Publica.

b) Gestionar els procediments i expedients relatius a convocatòries, concursos i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs i règim disciplinari, així com a les incidències i situacions administratives del personal.

c) Estudiar i aplicar la normativa en matèria de funció pública, laboral i de la Seguretat Social que afecti el personal.

d) Estudiar, elaborar i desenvolupar les propostes d'actuació i millora social dels recursos humans del Departament i participar en la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals.

e) Preparar i gestionar el pressupost de capítol I, així com supervisar i controlar les nòmines i assegurances socials del personal.

f) Gestionar i mantenir el sistema d'informació de personal, custodiar els expedients personals, així com preparar i emetre les certificacions corresponents al seu àmbit de competències.

g) Estudiar, proposar i controlar les modificacions de les relacions de llocs de treball.

h) Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció laboral.

i) Preparar els antecedents i els informes necessaris en relació amb els recursos que, en matèria de personal, es tramitin en via jurisdiccional.

j) Detectar les necessitats formatives, així com planificar, preparar, executar i avaluar el pla anual de formació i de qualsevol altra activitat formativa.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

21.2 Depenen del Servei de Recursos Humans els òrgans següents:

a) La Secció d'Administració de Personal

b) La Secció de Planificació i Provisió de Llocs de Treball

Article 22

Secció d'Administració de Personal

A la Secció d'Administració de Personal, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar la contractació laboral i els nomenaments, així com les incidències i situacions administratives del personal.

b) Tramitar els expedients referents a les situacions administratives, incompatibilitats, execució d'expedients disciplinaris, permisos, llicències, certificacions, reconeixement de serveis i altres incidències del personal del Departament.

c) Emetre informes sobre les consultes que li siguin formulades en l'àmbit de les seves competències.

d) Elaborar i controlar les nòmines i la gestió de la seguretat social i altres sistemes de previsió social del personal del Departament, així com gestionar i controlar les indemnitzacions per raó de servei.

e) Supervisar el sistema d'elaboració de targetes d'identificació del personal del Departament i el sistema de control horari.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 23

Secció de Planificació i Provisió de Llocs de Treball

A la Secció de Planificació i Provisió de Llocs de Treball, li corresponen les funcions següents:

a) Proposar i avaluar mesures d'adequació dels efectius humans a les necessitats del Departament.

b) Preparar l'oferta d'ocupació pública del Departament.

c) Gestionar i fer el seguiment de les convocatòries i concursos de selecció i provisió del personal funcionari i laboral.

d) Controlar les plantilles i les corresponents modificacions de les relacions de llocs de treball del Departament i organismes adscrits.

e) Elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost de personal.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 24

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, li corresponen les funcions següents:

a) Vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores realitzant activitats que promoguin la seguretat, la higiene, la salut i en general la millora de les condicions de treball en tots els àmbits del Departament.

b) Establir i executar l'estratègia d'integració progressiva de la prevenció en l'organització i en els processos de treball del Departament.

c) Dissenyar i executar la política preventiva, així com elaborar i executar els plans i els programes del Departament en matèria de prevenció de riscos.

d) Identificar i avaluar els riscos laborals i proposar la subsegüent planificació preventiva de tots els centres de treball del Departament.

e) Proposar i realitzar activitats de formació, informació i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Promoure i conduir els Comitès de seguretat i salut del Departament com a òrgans paritaris de consulta i participació del personal en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.

g) Representar el Departament davant de la Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Vetllar per l'aplicació de regles especials de protecció a determinats grups de persones que són considerades especialment sensibles als riscos del treball, entre elles les treballadores en situació d'embaràs o lactància.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 25

Servei de Règim Interior

25.1 Al Servei de Règim Interior, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el subministrament dels materials, impresos i altres serveis de les diferents unitats del Departament.

b) Supervisar el funcionament de l'Arxiu central del Departament, òrgan encarregat de la gestió de la documentació administrativa del Departament.

c) Gestionar i supervisar el Registre General de les diferents unitats del Departament.

d) Editar les publicacions previstes en el Pla editorial i fer-ne la distribució d'acord amb les instruccions de l'òrgan editor, per encàrrec de les diferents unitats del Departament,

e) Prestar assessorament lingüístic a les unitats del Departament que ho requereixin.

f) Planificar, coordinar, supervisar i controlar el manteniment, la seguretat i el suport logístic de les dependències centrals del Departament i els seus serveis generals.

g) Vetllar i coordinar l'atenció presencial i telefònica a la ciutadania a les seus centrals del Departament.

h) Coordinar els serveis de missatgeria, recepció i seguretat.

i) Coordinar i gestionar el parc mòbil dels serveis generals i responsabilitzar-se del seu manteniment.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

25.2 Depenen del Servei de Règim Interior els òrgans següents:

a) La Secció de Publicacions, Assessorament Lingüístic i Gestió Documental.

b) La Secció de Logística i Serveis Generals.

Article 26

Secció de Publicacions, Assessorament Lingüístic i Gestió Documental

A la Secció de Publicacions, Assessorament Lingüístic i Gestió Documental, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar el Pla de publicacions del Departament i controlar-ne el grau d'acompliment.

b) Editar les publicacions del Departament i distribuir les publicacions impreses, d'acord amb les instruccions dels òrgans editors.

c) Proveir el fons bibliogràfic que requereixin les unitats del Departament.

d) Vetllar pel compliment de les directrius sobre política lingüística que són d'aplicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dur a terme accions de dinamització en aquesta matèria en l'àmbit del Departament.

e) Prestar assessorament tècnic en matèria de drets d'autor i imatge corporativa.

f) Prestar assessorament lingüístic a les diferents unitats del Departament i organismes adscrits.

g) Coordinar l'activitat de l'Arxiu central i dels arxius dels serveis territorials.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 27

Secció de Logística i Serveis Generals

A la Secció de Logística i Serveis Generals, li corresponen les funcions següents:

a) Controlar, proveir, produir, manipular i distribuir els impresos i documents propis.

b) Gestionar les compres de material d'oficina i d'altres articles, fer-ne l'emmagatzematge i la distribució.

c) Coordinar els serveis de trameses postals, reprografia, missatgeria, consergeria i qualsevol altra funció de logística interna.

d) Assegurar la informació i atenció directa a la ciutadania en la seu del Departament i garantir el bon funcionament de la centraleta telefònica.

e) Gestionar el registre d'entrades i sortides de la seu central i coordinar funcionalment la resta de registres del Departament.

f) Gestionar i coordinar les tasques de neteja, recollida i reciclatge de residus, enjardinament i operativa logística en general de les seus centrals del Departament.

g) Assegurar el manteniment i la gestió del parc mòbil dels serveis generals del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 28

Àrea d'Organització

A l'Àrea d'Organització, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar els projectes d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes per la seva avaluació.

b) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals i del dimensionament de la plantilla del Departament i entitats i organismes adscrits així com assegurar la seva implementació i avaluació.

c) Elaborar els estudis i l'anàlisi de les normes que vinculen un procés administratiu, així com coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió.

d) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis.

e) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement, així com estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.

f) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament i entitats i organismes adscrits, així com de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives.

g) Impulsar i coordinar els projectes d'administració electrònica.

h) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament i entitats i organismes adscrits.

i) Coordinar i supervisar els continguts dels sistemes d'informació ciutadana del Departament i entitats i organismes adscrits, en col·laboració amb les diferents unitats directives, per dotar d'informació homogènia els diferents canals presencials, telefònics i telemàtics d'atenció ciutadana disponibles.

j) Coordinar els continguts del Departament i entitats i organismes adscrits als sistemes interdepartamentals d'informació ciutadana

k) Coordinar i supervisar els continguts telemàtics de difusió i informació interna del Departament i entitats i organismes adscrits mitjançant la intranet corporativa.

l) Coordinar l'Àrea TIC pel que fa a l'àmbit d'actuació de l'Àrea d'Organització i establir mecanismes de coordinació amb l'Àrea esmentada per la supervisió i seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament i entitats i organismes adscrits.

m) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

n) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, i fer-ne el seguiment de l'execució en coordinació amb l'Àrea TIC.

o) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives necessàries per a l'adequació del Departament i entitats i organismes adscrits a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat de la informació.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 29

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

29.1 A l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, li corresponen les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC de la Generalitat de Catalunya, difonent i adoptant les seves normes, estàndars i protocols TIC.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes d'informació, de l'arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació del Departament, d'acord amb els criteris i directrius de la Direcció de Serveis.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, proposant la prioritat de les actuacions que se'n derivin, gestionant-ne el pressupost, avaluant els resultats, i vetllant per la qualitat dels productes i serveis rebuts per part dels subministradors externs. També supervisa i dóna suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, incloent el suport i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions, dels equips, de les comunicacions i de la resta de mitjans TIC associats a aquests serveis, mantenint i gestionant les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts als contractes de serveis i equipaments TIC vigents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i vetllant per la implantació en el Departament de les aplicacions i serveis TIC corporatius de la Generalitat de Catalunya.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació per a la millora dels serveis mitjançant les TIC, a nivell tecnològic, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, en coordinació amb la unitat del departament responsable de la funció organitzativa i seguint els criteris de la Direcció General de Processos i Administració Electrònica del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

f) Col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració electrònica i la Interoperabilitat dels sistemes d'informació, en coordinació amb les unitats del Departament on recau la funció organitzativa, i d'acord amb els criteris funcionals del Departament i de la Direcció General de Processos i Administració Electrònica del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

g) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya i avaluar periòdicament la seva situació al Departament, el grau de satisfacció entre els seus usuaris i emetre els corresponents informes per a la Direcció, proposant les mesures correctores.

h) Definir i desplegar la política de seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat, garantint la capacitat de satisfer els nivells de servei definits i vetllar per la continuïtat d'aquests serveis, en coordinació amb les directrius corporatives de seguretat dels sistemes.

i) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

29.2 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que està dirigida pel/per la director/a de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament en tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament i depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat.

Article 30

Servei d'Inspecció i Registre

30.1 Al Servei d'Inspecció i Registre, li corresponen les funcions següents:

a) Inspeccionar i avaluar el funcionament de les entitats, serveis i establiments de serveis socials, vetllant pel compliment de les condicions funcionals i materials que estableixi la normativa vigent.

b) Coordinar funcionalment la inspecció desplegada en el territori.

c) Supervisar la destinació i la utilització dels fons públics concedits a la iniciativa privada o a la pública per a la promoció i l'impuls d'aquestes, a requeriment de les entitats o dels òrgans gestors dels departaments de la Generalitat o de qualsevol altra administració pública que els hagi atorgat.

d) Col·laborar amb les respectives unitats de planificació i ordenació en l'estudi de les necessitats de serveis socials dels diferents àmbits territorials en què s'estructura el Sistema Català de Serveis Socials.

e) Iniciar i tramitar els procediments sancionadors en matèria de serveis socials, així com informar sobre els recursos que es presentin contra les resolucions d'expedients sancionadors en matèria de serveis socials, contra les resolucions d'autorització de serveis i establiments socials i contra les resolucions d'integració de recursos d'iniciativa social a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de responsabilitat pública.

f) Autoritzar l'obertura, modificació de funcionament i autorització de tancament de serveis i establiments socials.

g) Informar l'acreditació d'entitats titulars de serveis socials.

h) Autoritzar la integració de recursos de la iniciativa social a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

i) Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries de serveis socials i tramitar, en via administrativa, les reclamacions dels ciutadans respecte els serveis socials.

j) Assessorar i informar les entitats i les persones usuàries de serveis socials sobre els respectius drets i deures.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

30.2 Del Servei d'Inspecció i Registre, en depèn la Secció de Registre i Règim Sancionador.

Article 31

Secció de Registre i Règim Sancionador

A la Secció de Registre i Règim Sancionador, li corresponen les funcions següents:

a) Ordenar, instruir i fer la proposta de resolució d'inscripció dels serveis socials en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials així com de les modificacions registrals que corresponguin.

b) Tramitar els expedients sancionadors en l'àmbit dels serveis socials.

c) Tramitar els informes relatius a recursos presentats contra resolucions d'expedients del Servei d'Inspecció i Registre.

d) Supervisar la tramitació de les queixes presentades amb relació al funcionament dels serveis socials.

e) Elaborar la memòria anual relativa al funcionament de la seva unitat.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 32

Assessoria Jurídica

32.1 L'Assessoria Jurídica, assimilada orgànicament a Subdirecció General, es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, que desplega la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

32.2 Correspon als advocats de la Generalitat i als lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del Departament la representació i defensa de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, en els termes que estableix la disposició addicional primera del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre.

Article 33

Gabinet Tècnic

33.1 Al Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família, assimilat orgànicament a Subdirecció General, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, la planificació estratègica i l'avaluació de les polítiques del Departament i entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis que permetin formular les prioritats de la política en l'àmbit del benestar social.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques Departamentals.

d) Coordinar la participació del Departament en el disseny i l'avaluació d'estratègies i plans interdepartamentals de la Generalitat.

e) Planificar, coordinar i fer el seguiment dels informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

f) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i l'avaluació del Pla de publicacions.

g) Dissenyar el Pla director de formació en l'àmbit del benestar social així com les seves concrecions i implementacions anuals, en coordinació amb el Servei de Recursos Humans quan vagi adreçat al personal del Departament.

h) Promoure fórmules de coordinació entre les diferents institucions i entitats dedicades a la formació dels professionals de l'àmbit del benestar social.

i) Impulsar la gestió del coneixement especialitzat i la recerca en l'àmbit del benestar social.

j) Promoure l'actuació del Departament dins d'Europa i en l'àmbit internacional.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

33.2 Del Gabinet Tècnic, en depenen els òrgans següents:

a) Servei de Planificació i Avaluació Estratègica

b) Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat

c) Àrea del Sistema d'Informació Social

Article 34

Servei de Planificació i Avaluació Estratègica

34 Al Servei de Planificació i Avaluació Estratègica, li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i dissenyar eines de planificació i d'avaluació de les polítiques de benestar social.

b) Coordinar l'elaboració de la cartera de serveis socials de Catalunya.

c) Elaborar la proposta de disseny i avaluació del Pla d'actuació del Departament, en el marc del Pla de Govern.

d) Planificar, elaborar i coordinar la informació relativa a les estadístiques del Departament i dels serveis socials de Catalunya, en el marc del Pla estadístic de Catalunya.

e) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.

f) Coordinar i fer el seguiment dels observatoris sectorials del Departament.

g) Coordinar les propostes d'estudis promoguts per les diferents unitats directives del Departament.

h) Elaborar i promoure informes, anàlisis i diagnosis d'interès prioritari per al Departament.

i) Coordinar les accions de recerca impulsades pel Departament i dirigir la planificació i avaluació del programa anual d'activitats en aquesta matèria.

j) Col·laborar en el disseny i l'avaluació de plans i programes interdepartamentals de la Generalitat, en l'àmbit d'actuació del Departament.

k) Dissenyar i coordinar l'actuació del Departament dins d'Europa i en l'àmbit internacional.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 35

Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat

Al Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i executar el Pla director de formació en l'àmbit del benestar social, en coordinació amb el Servei de Recursos Humans quan vagi adreçat al personal del Departament.

b) Impulsar i dinamitzar noves metodologies aplicades a la formació especialitzada en l'àmbit del benestar social.

c) Concretar propostes de coordinació entre les diferents institucions i entitats dedicades a la formació i al reconeixement de les competències professionals del personal de l'àmbit del benestar social.

d) Promoure l'elaboració i actualització permanent dels perfils professionals de l'àmbit del benestar social.

e) Impulsar, desenvolupar i gestionar les eines de gestió del coneixement especialitzat i de promoció i difusió de bones pràctiques per als professionals de l'àmbit del benestar social.

f) Promoure l'elaboració i difusió de publicacions monogràfiques en l'àmbit del benestar social.

g) Coordinar l'elaboració i l'avaluació del Pla de publicacions del Departament.

h) Establir les pautes comunes que han de seguir els butlletins electrònics que edita el Departament i coordinar i supervisar el seu format, continguts, periodicitat i distribució.

i) Impulsar i gestionar el Centre de documentació de serveis socials, tant en la seva vessant física com virtual.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 36

Àrea del Sistema d'Informació Social

A l'Àrea del Sistema d'Informació Social, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i elaborar propostes per al disseny, desplegament i seguiment d'un sistema d'informació en l'àmbit dels serveis socials entre les administracions públiques i amb el sector privat.

b) Estudiar i elaborar propostes destinades a garantir la coordinació del sistema d'informació social.

c) Estudiar i elaborar propostes de criteris als quals s'han d'ajustar el contingut i les condicions d'accés al sistema d'informació social.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 37

Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres

A l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Proposar, elaborar i desenvolupar polítiques i criteris normatius per a la promoció i execució de les condicions d'accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació, per a l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitats o diversitat funcional.

b) Difondre, informar i assessorar sobre solucions i avenços en l'accessibilitat i en l'eliminació de barreres existents de qualsevol àmbit.

c) Impulsar actuacions i estratègies en accessibilitat i eliminació de barreres, així com proposar i coordinar mesures per a la seva gestió, el seu manteniment, la seva formació i la seva difusió.

d) Col·laborar amb les administracions públiques, òrgans competents i altres entitats implicades en programes i activitats que tinguin com a objectiu la promoció de l'accessibilitat, l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones, així com emetre els informes necessaris que permetin millorar la presa de decisions en aquesta matèria.

e) Fer el seguiment, accions de suport i de control adequades, i mediació si escau, per al compliment de les normes d'accessibilitat, supressió de barreres, igualtat d'oportunitats i no-discriminació, per part de les diferents administracions públiques i de les seves entitats instrumentals.

f) Assistir al Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, i desenvolupar les tasques pròpies de la secretaria tècnica del Consell.

g) La coordinació i seguiment de les activitats del Centre d'Autonomia Personal “Sírius” per a dur a terme, d'acord amb els criteris i objectius de l'Àrea, les activitats de foment, assessorament, gestió i innovació, dels productes de suport, de l'accessibilitat a l'entorn i de la comunicació per al desenvolupament de l'autonomia personal, així com d'altres activitats que li siguin encomanades per raó de la matèria

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 38

Serveis Territorials

38.1 El Departament de Benestar Social i Família i les entitats vinculades exerceixen les seves funcions en l'àmbit territorial mitjançant els Serveis Territorials.

38.2 El Departament de Benestar Social i Família s'estructura territorialment de la manera següent:

a) Els Serveis Territorials a Barcelona.

b) Els Serveis Territorials a Girona.

c) Els Serveis Territorials a Lleida.

d) Els Serveis Territorials a Tarragona.

e) Els Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre.

38.3 Els Serveis Territorials, amb rang orgànic assimilat a Subdirecció General, depenen orgànicament de la Secretaria General del Departament i funcionalment d'aquesta i dels altres òrgans directius del Departament en l'àmbit de les competències que tenen atribuïdes.

Article 39

Funcions dels Serveis Territorials

Sota la direcció de la persona titular de la direcció dels Serveis Territorials, els Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família exerceixen, en el seu àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Coordinar l'actuació en el territori corresponent de les diferents unitats directives departamentals i entitats públiques adscrites al Departament.

b) Detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions socials de les persones i de les famílies, així com tenir coneixement dels recursos disponibles.

c) Impulsar i coordinar els programes i actuacions destinades a donar suport a les famílies i a la infància, en els respectius àmbits territorials.

d) Impulsar i coordinar en el seu àmbit territorial els programes i actuacions departamentals en matèria d'immigració, joventut, actuacions comunitàries i cíviques, així com les relatives a l'associacionisme i el voluntariat.

e) Informar i orientar les persones sobre les prestacions socials, econòmiques i de serveis de l'ICASS i del Departament, així com dels drets que se'n puguin derivar.

f) Valorar l'estat de necessitat i gestionar l'atenció integral i continuada a les persones en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.

g) Coordinar i gestionar en els respectius àmbits territorials l'execució de les polítiques del Departament en matèria de lluita contra la violència familiar.

h) Donar suport a l'organització territorial de l'Institut Català de l'Adopció en l'exercici de les seves competències.

i) Participar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos del Departament i de les seves entitats vinculades i gestionar el pressupost assignat als Serveis Territorials.

j) Informar i proposar convenis del Departament que afectin persones jurídiques del seu àmbit territorial.

k) Organitzar i fer la tramitació administrativa derivada de l'exercici de les seves funcions.

l) Tramitar els procediments de concessió o denegació de subvencions i ajuts en general, en els termes que estableixi la corresponent convocatòria pública.

m) Elaborar propostes de dotació del personal en el seu àmbit territorial, efectuar el control de la plantilla i realitzar les gestions i els tràmits adients en l'àmbit de la gestió de personal per a la seva execució dins els límits establerts i d'acord amb la normativa vigent.

n) Gestionar i tramitar l'afiliació i la resta de moviments en el règim de la Seguretat Social de tot el personal dels respectius àmbits territorials, així com d'altres tràmits derivats de la contractació del personal laboral.

o) Elaborar propostes de creació, posada en funcionament, ampliació, modificació o supressió de centres i d'establiments i serveis propis i coordinar la seva gestió en els respectius àmbits territorials.

p) Supervisar la situació material dels centres, establiments i serveis propis i dels subvencionats, així com col·laborar en el seguiment, la programació i l'execució anual de construccions i obres del Departament.

Article 40

Funcions de la direcció dels Serveis Territorials

Correspon a les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família, en l'àmbit territorial respectiu, l'exercici de les funcions següents:

a) Representar el Departament en el seu àmbit territorial.

b) Participar en els òrgans de direcció del Departament.

c) Col·laborar en al definició de les polítiques públiques del Departament pel que fa al seu àmbit territorial.

d) Impulsar l'acció del Departament a nivell territorial, d'acord amb els plans i programes aprovats.

e) Dirigir els òrgans adscrits sota la seva dependència, fent complir les directrius funcionals que emanen de les secretaries sectorials, direccions generals o entitats vinculades al Departament.

f) Coordinar la seva actuació amb altres òrgans i unitats administratives del Departament.

g) Vetllar per l'equilibri territorial en la distribució dels centres i establiments del Departament i entitats vinculades.

h) Vetllar per la correcta i coordinada prestació i planificació dels serveis del Departament a nivell territorial.

i) Exercir el comandament del personal que presti serveis en els serveis territorials, d'acord amb els criteris de la Secretaria General del Departament i segons la dependència funcional de les respectives secretaries sectorials i direccions generals.

j) Concedir els permisos i les llicències de tot el personal, llevat dels que tinguin repercussió econòmica, així com autoritzar les vacances, d'acord amb la normativa vigent.

k) Proposar l'assistència a cursos del personal en el marc del Pla de formació del Departament.

l) Proposar la incoació d'expedients disciplinaris en relació amb el personal del seu àmbit territorial.

m) Proposar la contractació de personal temporal i interí, així com l'ocupació de llocs mitjançant els sistemes extraordinaris de provisió, d'acord amb la normativa vigent.

n) Resoldre, quan correspongui, els procediments d'atorgament de prestacions en l'àmbit de benestar social i família, o els recursos interposats.

o) Organitzar l'atenció i la informació en els respectius àmbits territorials sobre les prestacions i actuacions del Departament.

p) Supervisar la inspecció en el territori en coordinació amb el Servei d'Inspecció i Registre.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 41

Òrgans dels Serveis Territorials

41.1 Els Serveis Territorials de Barcelona s'estructuren en els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió Territorial.

b) El Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès.

c) El Servei d'Atenció a les Persones de les Comarques de Barcelona.

d) El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona.

e) La Secció de Secretaria.

41.2 Els Serveis Territorials de Tarragona, Girona i Lleida s'estructuren en els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió Territorial.

b) El Servei d'Atenció a les Persones.

c) El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

d) La Secció de Secretaria.

41.3 Els Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre s'estructuren en els òrgans següents:

a) El Servei de Coordinació Territorial.

b) La Secció de Secretaria.

Article 42

Servei de Gestió Territorial

El Servei de Gestió Territorial té les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar l'organització i el funcionament administratiu dels serveis territorials.

b) Donar suport a la persona titular de la direcció dels Serveis Territorials en l'exercici i la gestió de les funcions que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.

c) Donar suport a la persona titular de la direcció dels Serveis Territorials en l'elaboració dels projectes d'inversió.

d) Gestionar els programes i les actuacions destinades a donar suport a les famílies i fer-ne el seguiment.

e) Gestionar en els respectius àmbits territorials l'execució de les polítiques del Departament en matèria de lluita contra la violència familiar.

f) Coordinar les oficines de Benestar Social i Família ubicades en el seu territori pel que fa a les funcions que tenen atribuïdes i donar-hi suport.

g) Donar suport en la planificació territorial en matèria de serveis socials.

h) Proposar i gestionar en els respectius àmbits territorials les actuacions de foment arbitrades mitjançant convocatòries, convenis i/o ajuts adreçades a entitats i ens locals.

i) Assessorar i informar sobre la creació i funcionament de les entitats i establiments socials.

j) Coordinar, en el seu àmbit territorial, les actuacions cíviques i comunitàries, així com les relatives a l'associacionisme i el voluntariat, i donar-hi suport.

k) Donar suport, en el seu àmbit territorial, a les actuacions en matèria d'immigració.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 43

Servei d'Atenció a les Persones

43.1 El Servei d'Atenció a les Persones, inclosos el Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès i el Servei d'Atenció a les Persones de les Comarques de Barcelona, tenen, en el seu àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Analitzar i aplicar els mecanismes necessaris per detectar i avaluar les necessitats i les demandes de les persones.

b) Organitzar i dur a terme la informació i l'orientació a les persones sobre les prestacions socials de l'ICASS, així com dels drets que se'n puguin derivar.

c) Dirigir i coordinar en els respectius àmbits territorials l'organització dels centres i unitats que efectuen l'atenció, la valoració, l'orientació i la qualificació de les persones amb disminució.

d) Tramitar i resoldre, quan correspongui, els procediments de prestacions per tal d'assegurar l'atenció integral i continuada de les persones en el territori i assignar els recursos més adequats en funció de les seves necessitats i d'acord amb els recursos disponibles.

e) Tramitar, fins a la proposta de resolució, les prestacions econòmiques de serveis socials.

f) Tramitar i proposar la resolució de les reclamacions i valorar els suggeriments que efectuïn les persones, en relació amb el seu àmbit d'actuació.

g) Tramitar i resoldre el reconeixement del grau de discapacitat, la situació de dependència i la determinació de les prestacions corresponents, així com les reclamacions prèvies a la jurisdicció social que es formulin contra aquestes resolucions.

h) Coordinar-se amb els serveis socials d'atenció primària.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

43.2 En l'exercici de les funcions corresponents als anteriors apartats e) i g), en tant que competències atribuïdes per la legislació vigent a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, els Serveis d'Atenció a les Persones dels Serveis Territorials i el Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre actuaran sota la dependència de la Subdirecció General d'Atenció a les Persones i Promoció de l'Autonomia Personal de l'ICASS.

43.3 La resolució dels recursos en via administrativa que s'interposin contra els actes dictats en matèria de prestacions econòmiques de serveis socials correspondrà a la Direcció General de l'ICASS.

Article 44

Estructura dels Serveis d'Atenció a les Persones

44.1 Del Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès, en depenen els òrgans actius següents:

a) La Secció d'Informació i Orientació del Barcelonès.

b) La Secció de Valoració i Seguiment del Barcelonès.

44.2 Del Servei d'Atenció a les Persones de les Comarques de Barcelona en depenen els òrgans actius següents:

a) La Secció d'Informació i Orientació de les Comarques de Barcelona.

b) La Secció de Valoració i Seguiment de les Comarques de Barcelona.

44.3 Del Servei d'Atenció a les Persones dels Serveis Territorials de Girona, Tarragona i Lleida, en depèn la Secció d'Informació, Valoració i Seguiment.

44.4 Els centres i les unitats que efectuen l'atenció, la valoració, l'orientació i la qualificació de les persones amb discapacitat depenen dels respectius òrgans territorials competents en matèria d'atenció a les persones.

Article 45

Seccions d'Informació i Orientació

Les seccions d'Informació i Orientació del Barcelonès i de les Comarques de Barcelona tenen, en el seu àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Obtenir la informació necessària per poder valorar l'estat de necessitat de les persones.

b) Atendre les persones que demanen informació i orientació sobre prestacions socials, així com dels drets que se'n puguin derivar.

c) Obtenir la informació i documentació necessària per tramitar i elaborar la proposta de resolució de les prestacions, així com la proposta de resolució de les reclamacions i recursos.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 46

Seccions de Valoració i Seguiment

Les seccions de Valoració i Seguiment del Barcelonès i de les comarques de Barcelona tenen, en el seu àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Valorar l'estat de necessitat de les persones i famílies, i fer-ne el seguiment i, quan escaigui, la revisió tècnica.

b) Proposar els recursos més adients per atendre l'estat de necessitat.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 47

Seccions d'Informació, Valoració i Seguiment
Les seccions d'Informació, Valoració i Seguiment de Girona, Lleida i Tarragona tenen, en els seus àmbits territorials respectius, les mateixes funcions indicades en els dos articles anteriors.

Article 48

Serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Els serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència tenen, en els respectius àmbits territorials, les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar els programes i les actuacions relatives tant als menors en risc social com a la infància i l'adolescència en general i fer-ne el seguiment.

b) Promoure i coordinar l'elaboració de dades relatives a la infància del seu territori i dels recursos existents en aquest pels seus índexs d'ocupació.

c) Col·laborar en el seguiment i control dels recursos i serveis i, si s'escau, fer la proposta per a la seva recerca i concertació.

d) Dirigir els equips funcionals en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència del seu àmbit territorial.

e) Garantir l'atenció dels casos urgents en matèria de menors i derivar-los als recursos adients.

f) Coordinar en els respectius àmbits territorials l'atenció dels menors estrangers sense referents familiars que es troben en situació d'alt risc.

g) Supervisar la gestió de la tramitació dels expedients de protecció de menors i de les propostes i mesures dels equips tècnics, i garantir-ne la custòdia i arxiu.

h) Coordinar amb les forces de seguretat les recollides dels menors i derivar-los als recursos assignats.

i) Controlar i fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris establerts per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i a l'adopció de mesures de protecció de menors i gestionar les seves propostes.

j) Coordinar davant de l'autoritat judicial les actuacions relacionades amb la guarda i tutela de menors i promoure quan correspongui la constitució de mesures judicials i la defensa jurídica dels menors tutelats.

k) Gestionar els expedients patrimonials i les prestacions econòmiques que corresponguin als menors tutelats, així com els ajuts a l'acolliment familiar.

l) Donar suport a l'Observatori dels Drets de la Infància i implementar les seves recomanacions.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 49

Estructura del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona

Del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona, en depenen els òrgans següents:

a) La Secció d'Atenció a Menors de l'Àrea Metropolitana.

b) La Secció d'Atenció a Menors de Comarques.

Article 50

Secció d'Atenció a Menors de l'Àrea Metropolitana i Secció d'Atenció a Menors de Comarques

A les seccions d'Atenció a Menors dependents del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona, els corresponen, en els respectius àmbits territorials, les funcions següents:

a) Gestionar els programes impulsats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i efectuar les actuacions adients tant pel que fa als menors en risc social com pel que fa a la infància en general, i fer-ne el seguiment.

b) Avaluar la situació personal i sociofamiliar dels menors estrangers sense referents familiars, formular les propostes d'actuació que s'escaiguin d'acord amb la legislació vigent, i gestionar-los la documentació necessària.

c) Tramitar-los les autoritzacions previstes en la legislació d'estrangeria que s'hagin de sol·licitar en interès d'aquests.

d) Garantir l'atenció dels menors presentats per via d'urgència i derivar-los als recursos adients.

e) Fer el seguiment respecte a l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris establerts per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i a l'adopció de mesures de protecció de menors.

f) Instruir i tramitar els expedients de protecció de menors i gestionar les propostes i mesures dels equips tècnics.

g) Participar en la gestió dels expedients patrimonials i les prestacions econòmiques que corresponguin als menors tutelats, així com també els ajuts a l'acolliment familiar.

h) Informar sobre la necessitat de recursos del seu àmbit territorial i fer la proposta per a la recerca i concertació d'aquests, si s'escau.

i) Coordinar la gestió dels equips funcionals en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència del seu àmbit territorial.

j) Elaborar i conèixer les dades relatives a la infància i els recursos existents en el seu àmbit territorial, així com els seus índexs d'ocupació.

k) Efectuar el seguiment i control dels recursos i dels centres d'atenció a la infància en el seu àmbit territorial.

l) Elaborar les dades estadístiques i els informes sol·licitats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 51

Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre
Al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, li correspon l'exercici de les funcions en matèria de gestió territorial, atenció a les persones i atenció a la infància i l'adolescència establertes als articles d'aquest Decret.

Article 52

Secció de Secretaria

La Secció de Secretaria dels serveis territorials exerceix, d'acord amb els criteris de la Direcció de Serveis del Departament, les funcions següents:

a) Gestionar, tramitar i donar suport en els assumptes en matèria de personal competència de la direcció dels Serveis Territorials.

b) Gestionar el registre general i l'arxiu.

c) Coordinar els serveis generals, el manteniment i la seguretat de les dependències centrals dels Serveis Territorials.

d) Gestionar els fons de maniobra i tramitar els subministraments i pagaments, quan correspongui.

e) Gestionar i tramitar, quan s'escaigui, l'assignació i el lliurament als centres dels fons per finançar les despeses de funcionament i el control sobre la justificació d'aquestes.

f) Tramitar i proposar els expedients de caràcter econòmic dels centres i serveis, així com tramitar la gestió del pressupost.

g) Coordinar i administrar, quan correspongui, els serveis i centres.

h) Coordinar l'atenció i informació al públic a les dependències dels Serveis Territorials.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Capítol 4

Secretaria de Família

Article 53

Secretaria de Família

53.1 Corresponen a la Secretaria de Família, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, les funcions següents:

a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques de família del Departament.

b) Elaborar les directrius, programar i avaluar les actuacions en matèria de suport a les famílies.

c) Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i protecció a les famílies i, consegüentment, per l'actuació coordinada dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades en l'àmbit familiar.

d) Promoure l'associacionisme de suport a l'àmbit familiar i el recolzament de les entitats creades amb aquesta finalitat

e) Col·laborar amb l'administració local per tal de garantir i fomentar l'actuació coordinada i eficaç en matèria de protecció i suport a les famílies.

f) Impulsar, coordinar, i fer el seguiment del pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones homosexuals, bisexuals, i transsexuals.

g) Impulsar, coordinar i fer el seguiment dels programes específics i del Pla interdepartamental de la Gent Gran Activa.

h) Coordinar i gestionar l'execució de les polítiques del Departament en matèria de lluita contra la violència familiar i masclista.

i) Donar suport tècnic als òrgans col·legiats adscrits a la Secretaria.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

53.2 De la Secretaria de Família en depenen els següents òrgans actius i àrees funcionals:

a) La Subdirecció General de Família.

b) L'Oficina de la Gent Gran Activa.

c) L'Àrea per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB).

Article 54

Subdirecció General de Família

54.1 La Subdirecció General de Família té les funcions següents:

a) Preparar l'avantprojecte de pressupost en l'àmbit de la Secretaria.

b) Supervisar la gestió econòmica i comptable de la Secretaria.

c) Realitzar projeccions econòmiques i de gestió de nous projectes i programes proposats per la persona titular de la Secretaria de Família.

d) Supervisar la gestió dels mitjans personals de la Secretaria.

e) Coordinar i supervisar la gestió d'infraestructures i dels mitjans materials de la Secretaria.

f) Assistir la persona titular de la Secretaria en el disseny i valoració de nous projectes i propostes.

g) Exercir la representació de la Secretaria, per delegació del/de la seu/va titular.

h) Impulsar i coordinar les línies de les convocatòries de subvencions, ajuts i prestacions en l'àmbit de la Secretaria.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

54.2 De la Subdirecció General de Família en depèn el Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions.

Article 55

Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions

55.1 El Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions té les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar la gestió de les diferents prestacions i ajuts promoguts per la Secretaria.

b) Coordinar i fer el seguiment de la gestió de les reclamacions, recursos i al·legacions.

c) Controlar i fer el seguiment de les prestacions i ajuts atorgats.

d) Validar i expedir els títols de família nombrosa/monoparental.

e) Controlar l'activitat econòmica de la Secretaria i l'organització i fer el seguiment de les subvencions, convenis i concerts.

f) Fer el seguiment de la comptabilitat i supervisar els documents comptables.

g) Proposar la contractació de proveïdors vinculats als serveis sens perjudici de les competències que corresponen a la resta d'unitats del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

55.2 Del servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions en depèn la Secció de Gestió de Prestacions.

Article 56

Secció de Gestió de Prestacions

A la Secció de Gestió de Prestacions, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar els diferents tipus de prestacions i ajuts promoguts per la seva unitat directiva.

b) Gestionar i tramitar les reclamacions, recursos i al·legacions en el seu àmbit de competències.

c) Preparar informes i estudis relacionats amb la seva activitat.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 57

Oficina de la Gent Gran Activa

L'Oficina de la Gent Gran Activa és una àrea funcional i té les funcions següents:

a) Proposar les polítiques sobre gent gran activa.

b) Dissenyar i implantar protocols en l'àmbit de les persones grans i de foment de la convivència.

c) Coordinar i supervisar les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat en l'àmbit de la gent gran.

d) Planificar i supervisar programes destinats a la preparació per a la jubilació.

e) Elaborar propostes per evitar discriminacions en l'àmbit laboral per a les persones grans.

f) Planificar programes destinats a l'adaptació als canvis socials i tecnològics de les persones grans.

g) Potenciar la participació de la gent gran en les xarxes socials d'associacionisme i voluntariat.

h) Dissenyar programes de caràcter intergeneracional per posar en valor el coneixement i l'experiència de la gent gran activa.

i) Valorar els projectes de subvencions vinculats amb l'Oficina

j) [No vigent]

k) Coordinar i supervisar el personal adscrit a l'oficina.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 58

L'Àrea per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB)

L'Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones LGTB és una àrea funcional i té les funcions següents:

a) Realitzar actuacions per a la no-discriminació de les persones LGTB contribuint a assolir la plena equiparació legal i social d'aquest col·lectiu, i evitar qualsevol actuació, regulació i actitud discriminatòria.

b) Supervisar l'execució del Pla interdepartamental per a la no-discriminació.

c) Establir les relacions amb els departaments de la Generalitat i altres organismes privats i públics per garantir el desplegament del Pla.

d) Valorar els projectes de subvencions vinculats amb l'Àrea.

e) Impulsar el Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Capítol 5

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Article 59

Funcions i estructura de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

59.1 La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, en l'àmbit de les competències atribuïdes al Departament de Benestar Social i Família, té les funcions següents:

a) Planificar les polítiques d'infància i l'adolescència, fer la programació general dels serveis i recursos en matèria de protecció i l'elaboració de les directrius en l'àmbit de competències del desemparament, particularment, els equips d'atenció a la infància i l'adolescència.

b) Promoure els drets dels infants i els adolescents que es trobin a Catalunya, especialment el seu dret de participació com a ciutadans actius i la promoció del seu benestar.

c) Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i, si s'escau, la reinserció dels infants i adolescents víctimes de maltractaments i que assegurin una actuació integral d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010.

d) Promoure i prestar els serveis públics especialitzats d'atenció del maltractament a infants i adolescents d'acord amb les previsions del títol IV de la Llei 14/2010.

e) Promoure i planificar la prevenció i l'atenció dels infants i els adolescents en situació de risc així com el finançament dels serveis corresponents previstos en la Cartera de serveis socials en els termes i d'acord amb el que preveuen la mateixa cartera, la legislació de serveis socials i la Llei 14/2010.

f) Protegir i assumir la tutela dels infants i els adolescents desemparats, i disposar i executar les mesures d'atenció necessàries per a cada un d'ells i gestionar els serveis necessaris per a la seva efectivitat.

g) Assumir la guarda dels infants i els adolescents en els supòsits establerts per les lleis.

h) Tramitar i resoldre o derivar els expedients informatius, de desemparament, tutela, guarda i mesures assistencials que li corresponguin.

i) Derivar les possibles situacions de risc de les quals tingui coneixement als òrgans competents.

j) Adoptar les mesures cautelars que siguin necessàries de conformitat amb el que disposa la Llei 14/2010.

k) Gestionar el patrimoni dels infants i adolescents tutelats.

l) Definir i establir les directrius i els procediments generals d'actuació dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència.

m) Dirigir els serveis residencials de protecció propis i la proposta, provisió, seguiment i supervisió tècnica dels serveis i establiments contractats que presten serveis en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.

n) Prestar les mesures assistencials i el suport a l'emancipació o a la majoria d'edat necessaris per a l'autonomia personal dels joves extutelats, garantint la igualtat d'oportunitats.

o) Ordenar i gestionar el Sistema d'informació i gestió de la infància i l'adolescència previst a la Llei 14/2010.

p) Regular el sistema comú de valoració de les situacions de risc i desemparament dels infants i adolescents i la seva actualització i modificació d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010.

q) Promoure les actuacions per a la implementació de les recomanacions de l'Observatori dels Drets de la Infància i canalitzar les propostes i informes que s'elaborin.

r) Incoar i resoldre els procediments sancionadors derivats de l’aplicació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, sens perjudici de les competències atribuïdes a l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.

s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

59.2 De la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, en depenen els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

b) L'Àrea de Suport als Joves tutelats i extutelats.

Altres versions d'aquest precepte

Article 60

Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

60.1 La Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència té les funcions següents:

a) Establir i coordinar l'elaboració de criteris homogenis d'actuació dels diferents òrgans, àrees funcionals i personal tècnic de la Direcció General, així com fer el seguiment de la seva implantació.

b) Promoure i coordinar la planificació i l'avaluació de programes i sistemes de gestió i d'atenció adreçats a infants i adolescents en situació de desemparament.

c) Supervisar la preparació de propostes per a l'elaboració de catàlegs de prestacions, de la cartera de serveis i del mapa de recursos en l'àmbit dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència.

d) Planificar i coordinar els procediments per a l'assignació dels recursos de protecció en el conjunt d'àmbits territorials per a una millor eficiència de la gestió.

e) Impulsar l'elaboració dels criteris jurídics d'actuació, així com les disposicions normatives, circulars i instruccions en l'àmbit de competències de la Direcció General, i coordinar la gestió dels expedients patrimonials dels infants i adolescents desemparats.

f) Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i, si s'escau, la reinserció dels infants i adolescents víctimes de maltractaments i que assegurin una actuació integral d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010, de 27 maig.

g) Promoure i prestar els serveis públics especialitzats d'atenció del maltractament a infants i adolescents d'acord amb les previsions del títol IV de la Llei 14/2010, de maig.

h) Supervisar l'elaboració de la proposta d'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, així com la seva posterior execució.

i) Vetllar per l'aplicació a la Direcció General de les polítiques del Departament de Benestar Social i Família en matèria de gestió de recursos humans, prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut, gestionar els assumptes de recursos humans de la Direcció General sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament, així com col·laborar en el desenvolupament de les relacions laborals.

j) Fer el seguiment i el control de la gestió de compres i subministraments, de la contractació administrativa i de la tramitació del finançament dels serveis socials especialitzats.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

60.2 De la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió Administrativa.

b) El Servei de Suport Jurídic.

c) El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat.

Article 61

Servei de Gestió Administrativa

61.1 El Servei de Gestió Administrativa té les funcions següents:

a) Gestionar els assumptes de recursos humans de la Direcció General sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament.

b) Col·laborar en la negociació sindical amb els representants dels treballadors.

c) Donar suport als òrgans competents del Departament en la gestió de la prevenció i de la vigilància de la salut laboral.

d) Organitzar i controlar l'activitat econòmica dins l'àmbit de competències de la Direcció General i dels centres propis i controlar igualment l'inventari dels béns mobles.

e) Coordinar la preparació de propostes per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, fer el seguiment de la comptabilitat pressupostària i analítica, supervisar els documents comptables i els fons d'habilitació i controlar els fons lliurats a les subhabilitacions.

f) Gestionar i supervisar les propostes dels expedients de compres de serveis i subministraments i altres despeses, sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament.

g) Coordinar l'elaboració de propostes de subvencions, convenis i contractes administratius de la Direcció General i coordinar el corresponent seguiment econòmic.

h) Fer el seguiment del compliment de les obligacions contractuals dels centres de gestió delegada.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

61.2 Del Servei de Gestió Administrativa, en depenen:

a) La Secció d'Assumptes Econòmics.

b) La Secció de Programes de Foment i Assumptes Administratius.

Article 62

Secció d'Assumptes Econòmics

La Secció d'Assumptes Econòmics té les funcions següents:

a) Preparar propostes per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General relatives als serveis de protecció als infantis i adolescents.

b) Elaborar i tramitar els documents comptables i dur la comptabilitat pressupostària i analítica de la Direcció General pel que fa als serveis de protecció.

c) Gestionar els expedients de dietes del personal de la Direcció General i tramitar els documents comptables per al seu pagament.

d) Coordinar la distribució dels fons de maniobra de la Direcció General i de les diferents subhabilitacions.

e) Tramitar les demandes de béns mobles i d'altres béns inventariables.

f) Coordinar amb els diferents òrgans de la Direcció General i territorials competents en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència el seguiment de l'execució del pressupost.

g) Tramitar els contractes de serveis i subministraments de la Direcció General i fer-ne el seguiment i recepció fins al seu pagament.

h) Col·laborar en el control i supervisió del manteniment de l'inventari dels béns mobles.

i) Elaborar propostes de contractes administratius de la Direcció General i coordinar el seu seguiment econòmic.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 63

Secció de Programes de Foment i Assumptes Administratius

La Secció de Programes de Foment i Assumptes Administratius té les funcions següents:

a) Iniciar i fer el seguiment de la tramitació de les propostes de disposició de convocatòries de subvencions i de convenis amb altres administracions i ens autonòmics territorials, així com fer el seguiment de la seva execució.

b) Elaborar i fer el seguiment i la justificació dels convenis per al finançament dels serveis d'atenció als menors.

c) Gestionar i coordinar la tramitació de la signatura, justificació i pagament dels convenis amb altres administracions.

d) Supervisar el seguiment tècnic dels serveis i programes subvencionats d'atenció a la infància.

e) Fer el seguiment i l'avaluació de les convocatòries de subvencions.

f) Gestionar i coordinar l'atorgament, la justificació i el pagament de les subvencions a entitats.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 64

Servei de Suport Jurídic

64.1 El Servei de Suport Jurídic té les funcions següents:

a) Donar suport jurídic a la Direcció General i a l'Observatori dels Drets de la Infància en tots els assumptes de la seva competència i vetllar per l'adequació a la legalitat de les actuacions de l'esmentada Direcció General.

b) Establir els criteris jurídics dels òrgans de la Direcció General i les directrius i procediments generals d'actuació quant les situacions de risc, desemparament, guarda protectora, mesures assistencials i suport a la majoria d'edat.

c) Promoure i coordinar la realització d'estudis, informes i altres activitats relacionades amb el suport jurídic en matèria d'atenció i protecció dels infants i els adolescents.

d) Revisar i preparar els esborranys de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèries pròpies de la Direcció General i donar-los la tramitació corresponent.

e) Supervisar i gestionar les propostes de resolució dels recursos administratius, reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral, reclamacions de responsabilitat patrimonial i procediments de revisió d'ofici dels actes administratius sobre les matèries que siguin competència de la Direcció General.

f) Iniciar, preparar, revisar jurídicament i fer el seguiment de la tramitació dels convenis de la Direcció General amb altres administracions i entitats.

g) Disposar la recopilació i arxiu de les disposicions normatives, jurisprudència i doctrina científica, relacionades amb matèries pròpies de la Direcció General.

h) Dirigir i coordinar les actuacions relatives a la defensa del patrimoni dels infants i adolescents tutelats així com la gestió dels seus expedients patrimonials.

i) Emetre les directrius adequades per assegurar la unitat de criteris en relació amb la custòdia i arxiu dels expedients dels infants i adolescents i resoldre les peticions d'accés a l'expedient previstes en l'article 117.3 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

64.2 El Servei de Suport Jurídic actua sota les directrius jurídiques de l'Assessoria Jurídica del Departament de Benestar Social i Família.

Article 65

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat

65.1 El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat té, en aquest àmbit territorial, les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar els programes i les actuacions relatives tant als menors en risc social com a la infància i l'adolescència en general i fer-ne el seguiment.

b) Promoure i coordinar l'elaboració de dades relatives a la infància del seu territori i dels recursos existents en aquest per als seus índexs d'ocupació.

c) Col·laborar en el seguiment i control dels recursos i serveis i, si s'escau, fer la proposta per a la seva recerca i concertació.

d) Dirigir els equips funcionals en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència del seu àmbit territorial.

e) Garantir l'atenció dels casos urgents en matèria de menors i derivar-los als recursos adients.

f) Coordinar l'atenció dels menors estrangers sense referents familiars que es troben en situació d'alt risc.

g) Supervisar la gestió de la tramitació dels expedients de protecció de menors i de les propostes i mesures dels equips tècnics, i garantir-ne la custòdia i arxiu.

h) Coordinar amb les forces de seguretat les recollides dels menors i derivar-los als recursos assignats.

i) Controlar i fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris establerts per la Direcció General pel que fa al desemparament i a l'adopció de mesures de protecció de menors i gestionar les seves propostes.

j) Coordinar davant l'autoritat judicial les actuacions relacionades amb la guarda i tutela de menors i promoure quan correspongui la constitució de mesures judicials i la defensa jurídica dels menors tutelats.

k) Gestionar els expedients patrimonials i les prestacions econòmiques que corresponguin als menors tutelats, així com els ajuts a l'acolliment familiar.

l) Donar suport a l'Observatori dels Drets de la Infància i implementar les seves recomanacions.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

65.2 Del Servei d'Atenció a Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat, en depenen:

a) La Secció d'Atenció a menors estrangers sense referents familiars.

b) La Secció d'Atenció a menors de Barcelona ciutat.

Article 66

Secció d'Atenció a menors estrangers sense referents familiars

La Secció d'Atenció a menors estrangers sense referents familiars té les funcions següents:

a) Prestar atenció directa i immediata de primera acollida als menors estrangers sense referents familiars en l'àmbit de Barcelona.

b) Avaluar la seva situació personal i sociofamiliar, formular les propostes d'actuació que s'escaiguin d'acord amb la legislació vigent, i gestionar-los la documentació necessària.

c) Tramitar les autoritzacions previstes en la legislació d'estrangeria que s'hagi de sol·licitar en interès d'aquests.

d) Fer el seguiment i control dels recursos i dels centres de primera acollida i donar-ne l'assessorament, orientació i informació adients.

e) Informar sobre la necessitat de recursos i, si s'escau, formular les propostes adients de recerca i de concertació de places.

f) Elaborar les dades estadístiques i els informes sol·licitats per la Direcció General.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 67

Secció d'Atenció a menors de Barcelona ciutat

La Secció d'Atenció a menors de Barcelona ciutat té les funcions següents:

a) Gestionar els programes impulsats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i efectuar les actuacions adients tant pel que fa als menors en risc social com pel que fa a la infància en general, i fer-ne el seguiment.

b) Garantir l'atenció dels menors presentats per via d'urgència i derivar-los als recursos adients.

c) Fer el seguiment respecte a l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris establerts per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i a l'adopció de mesures de protecció de menors.

d) Instruir i tramitar els expedients de protecció de menors i gestionar les propostes i mesures dels equips tècnics.

e) Participar en la gestió dels expedients patrimonials i les prestacions econòmiques que corresponguin als menors tutelats, així com dels ajuts a l'acolliment familiar.

f) Informar sobre la necessitat de recursos del seu territori i fer la proposta per a la recerca i concertació d'aquests, si s'escau.

g) Coordinar la gestió dels equips funcionals en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència del seu àmbit territorial.

h) Elaborar i conèixer les dades relatives a la infància i els recursos existents en el seu àmbit territorial, així com els seus índexs d'ocupació.

i) Efectuar el seguiment i control dels recursos i dels centres d'atenció a la infància en el seu àmbit territorial.

j) Elaborar les dades estadístiques i els informes sol·licitats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 68

Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats

L'àrea de suport als joves tutelats i extutelats, amb rang orgànic de servei, té les funcions següents:

a) Dissenyar i coordinar l'execució dels programes d'orientació i integració socials dels joves tutelats i extutelats i d'inserció sociolaboral i d'habitatge a partir dels setze anys.

b) Coordinar el seguiment dels joves tutelats i extutelats que estan en pisos assistits.

c) Dissenyar i executar les mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal per adolescents tutelats.

d) Coordinar i fer el seguiment de les mesures assistencials per majors d'edat i emancipats.

e) Donar suport tècnic, coordinar i supervisar les entitats col·laboradores d'aquesta àrea.

f) Fixar i avaluar els criteris educatius i funcionals dels recursos d'habitatge propis i contractats, així com avaluar els criteris d'eficàcia dels pisos i programes i proposar les modificacions que calguin.

g) Assegurar el seguiment socioeducatiu dels joves extutelats.

h) Promoure l'execució de les actuacions i els programes necessaris per garantir la igualtat d'oportunitats dels joves tutelats i extutelats.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Capítol 6

Direcció General per a la Immigració

Article 69

Funcions de la Direcció General per a la Immigració

Corresponen a la Direcció General per a la Immigració les funcions següents:

a) Proposar al Govern les directrius polítiques en matèria d'immigració.

b) Programar, proposar i avaluar les decisions en matèria d'integració de les persones immigrades.

c) Coordinar la participació de la Generalitat en les decisions de l'Estat sobre immigració d'especial transcendència per a Catalunya, sens perjudici de les competències de la Comissió bilateral Estat-Generalitat.

d) Coordinar l'acció interdepartamental en matèria d'immigració del Govern.

e) Proposar criteris sobre canalització de fluxos migratoris.

f) Impulsar la coordinació en matèria d'immigració amb les altres administracions públiques de Catalunya i coordinar, especialment, el suport de la Generalitat i de l'Estat a les administracions locals i les entitats en matèria d'immigració.

g) Impulsar i coordinar la Comissió Interdepartamental d'Immigració, en els termes establerts per la normativa vigent.

h) Impulsar i coordinar la Taula de Ciutadania i Immigració en els termes establerts per la normativa vigent.

i) Programar, proposar, executar, avaluar i controlar les decisions en matèria de suport al retorn dels catalans emigrats i els seus descendents, així com del retorn voluntari de les persones immigrades als seus països d'origen.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Capítol 7

Direcció General de Joventut

Article 70

Funcions i estructura de la Direcció General de Joventut

70.1 La Direcció General de Joventut és l'òrgan de direcció, planificació, coordinació i execució de la política juvenil de la Generalitat.

70.2 Corresponen a la Direcció General de Joventut les funcions següents:

a) Elaborar i proposar les directrius sobre política juvenil.

b) Impulsar, coordinar i fer el seguiment del Pla nacional de la joventut.

c) Elaborar el Pla d'actuació en polítiques de joventut del Govern de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment i impulsar mecanismes de coordinació interdepartamental, amb funcionament periòdic i reconeixement institucional.

d) Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del Departament en matèria de joventut, d'acord amb les directrius establertes al Pla nacional de la joventut i a la comissió interdepartamental de polítiques de joventut.

e) Impulsar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels diferents Departaments i organismes de la Generalitat en matèria de joventut, en el marc de les directrius del Pla nacional de la joventut i de la comissió interdepartamental de polítiques de joventut.

f) Establir els mecanismes que permetin visualitzar les actuacions del Govern en matèria de joventut.

g) Dissenyar, executar i avaluar les activitats internacionals de la Direcció General de Joventut.

h) Coordinar les actuacions del Departament en matèria de joventut en el territori.

i) Supervisar, controlar i aprovar l'activitat de l'Agència Catalana de la Joventut establerta pel corresponent contracte programa.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

70.3 La Direcció General de Joventut, sota la direcció de la persona titular, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Joventut.

b) El Servei de Documentació i Arxiu.

Article 71

Subdirecció General de Joventut

71.1 Corresponen a la Subdirecció General de Joventut les funcions següents:

a) Impulsar l'elaboració del pressupost de la Direcció General de Joventut, així com la gestió econòmica i pressupostària.

b) Supervisar les actuacions juridicoadministratives de la Direcció General de Joventut, sense perjudici del que preveu la normativa sobre els serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat.

c) Supervisar i coordinar la gestió i l'administració del personal de la Direcció General de Joventut, d'acord amb els òrgans del Departament que tinguin funcions en aquesta matèria.

d) Supervisar els serveis generals i les dependències de la Direcció General de Joventut, i establir les propostes adequades a l'optimització de recursos.

e) Desenvolupar programes adreçats a la racionalització, la simplificació i la millora de l'organització dels procediments de la Direcció General de Joventut.

f) Supervisar i coordinar l'actuació en matèria d'associacionisme juvenil i d'educació en el lleure.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

71.2 La Subdirecció General de Joventut s'estructura en els òrgans següents:

a) El Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure.

b) La Unitat de Suport.

Article 72

Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure

Correspon al Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure les funcions següents:

a) Promoure i difondre l'associacionisme juvenil i l'educació en el lleure.

b) Donar suport econòmic i tècnic, i assessorar l'activitat associativa juvenil i a l'educació en el lleure.

c) Gestionar les convocatòries de subvencions de la Direcció General de Joventut.

d) Gestionar el Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.

e) Comprovar i fer el seguiment de les activitats d'educació en el lleure.

f) Acreditar, supervisar i impulsar la formació de monitors i directors d'educació en el lleure.

g) Supervisar les instal·lacions juvenils i gestionar el registre corresponent.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 73

Unitat de Suport

La Unitat de Suport té les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar els assumptes relatius al personal, el pressupost, el règim interior i els serveis generals de la Direcció General de Joventut en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

b) Conservar i mantenir les dependències i les instal·lacions de la Direcció General de Joventut.

c) Conservar, mantenir i gestionar els equipaments per a activitats juvenils que se cedeixen a les entitats juvenils.

d) Efectuar i mantenir l'inventari dels béns mobles de la Direcció General de Joventut.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 74

Servei de Documentació i Arxiu

Corresponen al Servei de Documentació i Arxiu les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració dels materials gràfics sobre qualsevol suport d'acord amb les necessitats de difusió, coneixement i anàlisi derivades de les actuacions de la Direcció General de Joventut.

b) Gestionar i promoure el Centre de Documentació Juvenil de la Direcció General de Joventut com a centre especialitzat en documentació juvenil.

c) Obtenir, classificar i conservar material documental referent a la joventut en diversos suports i formats, i difondre productes i serveis del Centre de Documentació Juvenil.

d) Fomentar la conservació i la classificació de material documental d'interès històric, cultural o social d'entitats del món juvenil en col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya.

e) Promoure actuacions d'assessorament i formació per al tractament i preservació de la documentació en l'àmbit de les entitats juvenils.

f) Gestionar l'arxiu i la documentació administrativa generada per la Direcció General de Joventut d'acord amb les directrius de l'Arxiu Central Administratiu del Departament.

g) Coordinar i impulsar la gestió, el manteniment i l'actualització de continguts digitals de la Direcció General de Joventut en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Capítol 8

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

Article 75

Funcions i estructura de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

75.1 Corresponen a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària les funcions següents:

a) Planificar i dirigir campanyes i programes de sensibilització ciutadana i de suport a entitats socials.

b) Fomentar i divulgar campanyes de civisme.

c) Dirigir i impulsar el funcionament dels òrgans col·legiats adscrits a aquesta Direcció General.

d) Dirigir i coordinar programes de desenvolupament comunitari, inserció social i de suport a col·lectius.

e) Promocionar l'associacionisme i el voluntariat.

f) Promoure la mediació comunitària en l'àmbit dels espais i equipaments cívics.

g) Dirigir la gestió i la planificació dels equipaments cívics i la programació de les activitats.

h) Difondre els serveis de l'Administració a les persones i entitats, mitjançant la xarxa d'oficines de benestar social i família.

i) Dirigir i coordinar les actuacions i els programes de caràcter transversal que el Departament de Benestar Social i Família pugui realitzar amb col·laboració amb altres Departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

75.2 Depenen de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d'Equipaments Cívics i Activitats.

b) La Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat.

c) El Servei de Gestió Administrativa.

Article 76

Subdirecció General d'Equipaments Cívics i Activitats

76.1 La Subdirecció General d'Equipaments Cívics i Activitats té les funcions següents:

a) Establir pautes de gestió i criteris d'actuació, planificació, manteniment i control dels equipaments cívics i oficines de benestar social i família i coordinar-ne el funcionament.

b) Coordinar i garantir la informació, documentació i assessorament al personal dels equipaments cívics i les oficines dependents sobre els recursos i els serveis del Departament de Benestar Social i Família.

c) Supervisar i coordinar les propostes per a la formació dels recursos humans de les oficines dels equipaments cívics del Departament de Benestar Social i Família .

d) Supervisar l'elaboració del pla d'inversions corresponent als equipaments cívics i les oficines de Benestar Social i Família.

e) Programar, fer el seguiment i avaluar l'execució de les activitats corresponents a la xarxa d'equipaments cívics.

f) Impulsar actuacions i campanyes de sensibilització cívica i social, així com la seva coordinació, supervisió i avaluació.

g) Executar els programes destinats a les persones usuàries dels equipaments cívics de la Direcció General.

h) Ampliar la Xarxa d'Equipaments Cívics de Catalunya (XECAT) i dissenyar i coordinar les accions que se'n derivin per consolidar-la.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

76.2 De la Subdirecció General d'Equipaments Cívics i Activitats, en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Suport Tècnic i Informació.

b) El Servei de Programació i Dinamització d'Activitats.

Article 77

Servei de Suport Tècnic i Informació

77.1 Corresponen al Servei de Suport Tècnic i Informació les funcions següents:

a) Implementar les pautes de gestió i els criteris d'actuació, controlar i coordinar el funcionament de les oficines i els equipaments cívics del Departament.

b) Proposar el pla d'inversions corresponent a les oficines i equipaments i els recursos necessaris, en el seu àmbit d'actuació, tenint en compte les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals.

c) Elaborar els plans de manteniment dels equipaments i oficines.

d) Fer el seguiment i la supervisió dels projectes d'obres i instal·lacions en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

e) Controlar l'estat dels equipaments i les oficines i fer-ne l'inventari del mobiliari i l'equipament

f) Verificar el compliment de normes i condicionaments en les subvencions i convenis d'edificació i millora dels contractes d'obres que es duguin a terme en els equipaments.

g) Elaborar la informació i els continguts, preparar la documentació i oferir l'assessorament tècnic necessari sobre els recursos i serveis del Departament al personal de les oficines i els equipaments dependents de la Direcció General, sens perjudici de les competències de l'Àrea d'Organització i Sistemes d'Informació Ciutadana de la Secretaria General.

h) Elaborar i proposar els continguts de les publicacions, en l'àmbit de la promoció del civisme, sens perjudici de les competències que corresponen a la resta d'unitats del Departament competents en matèria de publicacions.

i) Fer el seguiment i avaluar les queixes, suggeriments i incidències que es puguin presentar en la xarxa d'oficines i equipaments cívics de la Direcció General i emprendre les accions correctores i/o preventives adients.

j) Canalitzar la informació sobre els recursos i serveis a les persones i a les entitats mitjançant la xarxa d'oficines en l'àmbit de benestar social i família.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

77.2 Del Servei de Suport Tècnic i Informació en depèn la Secció de Suport Tècnic i Manteniment.

Article 78

Secció de Suport Tècnic i Manteniment

A la secció de Suport Tècnic i Manteniment, li corresponen les funcions següents:

a) Vetllar per l'adequació i el bon estat dels immobles i espais de la xarxa d'equipaments cívics i oficines de la Direcció General i fer-ne el seguiment dels projectes d'obres i instal·lacions en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

b) Preparar els informes i les propostes de plecs de clàusules per a la contractació administrativa de serveis i subministraments per als equipaments i oficines dependents de la Direcció General.

c) Col·laborar en el manteniment de l'inventari de béns mobles i immobles de la xarxa d'equipaments i oficines adscrita a la Direcció General.

d) Planificar i supervisar el manteniment dels immobles i el seguiment de les obres de nova creació i reforma, sens perjudici de les competències que corresponen a altres òrgans del Departament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 79

Servei de Programació i Dinamització d'Activitats

Al Servei de Programació i Dinamització d'Activitats, li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar i executar campanyes i programes de sensibilització cívica i social i de suport a entitats i efectuar-ne el seguiment, la supervisió i l'avaluació.

b) Estudiar, planificar, organitzar i avaluar els programes i activitats dels equipaments cívics propis i adscrits a la Direcció General.

c) Garantir el subministrament de recursos per a l'execució dels programes i activitats d'àmbit social i de lleure dels equipaments cívics propis i de les entitats cíviques i socials.

d) Coordinar les actuacions que la Direcció General dugui a terme amb altres direccions generals o amb altres departaments de la Generalitat en el desenvolupament de programes i campanyes de civisme.

e) Planificar les activitats i els programes corresponents a la xarxa de casals cívics, cases del mar, ludoteques, hotels d'entitats i altres equipaments que expressament s'indiquin.

f) Executar els programes destinats a les persones usuàries dels equipaments cívics en l'àmbit de la Direcció General.

g) Assessorar, col·laborar i donar suport a la resolució de conflictes i a la mediació comunitària en l'àmbit dels espais i equipaments cívics.

h) Elaborar i proposar els continguts de les publicacions, en l'àmbit de la programació i de la dinamització d'activitats, en col·laboració amb la resta d'unitats del Departament competents en matèria de publicacions.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 80

Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat

80.1 La Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat té les funcions següents:

a) Planificar, dissenyar, implantar i avaluar les actuacions destinades al foment i al suport del teixit associatiu i el voluntariat.

b) Promoure la investigació i la realització d'estudis en matèria d'associacionisme i voluntariat.

c) Dirigir i coordinar programes d'intervenció i inserció social d'aplicació a barris i zones deprimides, i a comunitats i col·lectius amb problemàtiques socials específiques.

d) Planificar, programar i avaluar els diferents programes socials i les despeses associades.

e) Impulsar el desenvolupament de formes de coordinació general, sectorial i territorial entre les entitats de voluntariat, i entre aquestes i les diferents administracions públiques catalanes.

f) Assessorar les institucions, entitats i altres administracions públiques en matèries referents a programes socials, associacionisme i voluntariat.

g) Coordinar i supervisar la programació del pla de formació del voluntariat de Catalunya.

h) Promocionar actuacions i vies de subvencions per a la millora de comunitats veïnals amb dèficits infraestructurals i/o problemàtiques d'integració social.

i) Establir les directrius per a la concessió de les subvencions per al foment del teixit associatiu i el voluntariat.

j) Coordinar la gestió de les subvencions i els convenis de col·laboració amb entitats i ens locals.

k) Supervisar i garantir l'actualització i el manteniment del cens d'entitat del voluntariat.

l) Promoure activitats organitzades per entitats, fundacions, ens locals i altres institucions públiques i privades, i donar-hi suport.

m) Coordinar i potenciar el funcionament de l'Observatori Català del Civisme.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

80.2 De la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Desenvolupament i Cooperació Social.

b) El Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat.

Article 81

Servei de Desenvolupament i Cooperació Social

81.1 Al Servei de Desenvolupament i Cooperació Social, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració i el manteniment del banc de dades del fons documental que es faci en matèria de programes d'inserció social.

b) Dissenyar els programes socials especialitzats, els plans integrals per a barris, zones deprimides i col·lectius, així com els projectes i actuacions que s'han de dur a terme en relació amb una determinada comunitat.

c) Redactar i fer el seguiment dels convenis de col·laboració amb entitats i ens locals.

d) Avaluar els resultats dels diferents programes socials.

e) Elaborar i proposar els continguts de les publicacions, en l'àmbit dels programes de desenvolupament i cooperació social, en col·laboració

amb la resta d'unitats del Departament competents en matèria de publicacions.

f) Planificar i programar les despeses en matèria de programes socials.

g) Coordinar les actuacions pròpies del servei i l'assessorament a institucions, entitats i altres administracions públiques respecte als programes socials.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

81.2 Del Servei de Desenvolupament i Cooperació Social, en depenen els òrgans següents:

a) La Secció d'Avaluació i Coordinació de Plans.

b) La Secció de Recursos i Subvencions.

Article 82

Secció d'Avaluació i Coordinació de Plans

A la Secció d'Avaluació i Coordinació de Plans, li corresponen les funcions següents:

a) Proposar el disseny de programes, projectes i actuacions que s'han de desenvolupar en relació amb una determinada comunitat, i la seva implantació.

b) Avaluar els resultats, la cobertura, l'operativitat i l'impacte dels programes i actuacions socials impulsats per la Direcció General.

c) Elaborar i mantenir els banc de dades i del fons documental en matèria de programes.

d) Coordinar les actuacions en matèria de programes amb entitats, institucions i altres administracions públiques.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 83

Secció de Recursos i Subvencions

A la Secció de Recursos i Subvencions, li corresponen les funcions següents:

a) Fer el seguiment pressupostari de les despeses realitzades en matèria de programes i de subvencions de la Direcció General.

b) Gestionar la incorporació dels recursos materials i econòmics.

c) Coordinar la gestió de les subvencions i els convenis de col·laboració amb entitats i ajuntaments.

d) Redactar i fer el seguiment dels convenis corresponents de col·laboració amb entitats socials i ajuntaments.

e) Elaborar informes tècnics i estudis en matèries pròpies de la secció.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 84

Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat

Al Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat, li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar i dur a terme les actuacions destinades al foment i al suport del teixit associatiu i el voluntariat en tots els seus àmbits i vessants.

b) Fer propostes de planificació, estudis i investigacions en matèria d'associacionisme i voluntariat.

c) Facilitar l'assessorament en aquestes matèries a entitats públiques i privades.

d) Impulsar el desenvolupament de formes de coordinació sectorial, territorial o general entre entitats del voluntariat i d'aquestes entitats amb les administracions públiques catalanes en tots els seus àmbits i nivells.

e) Coordinar les actuacions que en el seu àmbit de competències puguin ser promogudes pels diferents departaments de la Generalitat.

f) Supervisar i garantir l'actualització i el manteniment del cens d'entitats de voluntariat.

g) Coordinar i supervisar l'execució del pla de formació del voluntariat de Catalunya i de suport a les entitats de voluntariat.

h) Gestionar i tramitar els expedients de subvencions per a entitats destinades a activitats cíviques i socials, i d'altres tipus de subvencions que es puguin establir.

i) Coordinar l'actualització i execució del Pla nacional de l'associacionisme i voluntariat.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 85

Servei de Gestió Administrativa

Al Servei de Gestió Administrativa, li corresponen les funcions següents:

a) Preparar l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

b) Coordinar els assumptes relatius al personal, la gestió pressupostària, el règim interior i la gestió dels serveis generals de la Direcció General en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

c) Fer el seguiment pressupostari de les despeses efectuades per la Direcció General en matèria de programes i subvencions.

d) Coordinar les propostes i l'execució dels plans de formació dels recursos humans de la Direcció General sens perjudici de les competències que corresponen a la resta d'unitat del Departament.

e) Supervisar i coordinar els expedients econòmics i de contractació promoguts per les diferents unitats de la Direcció General sens perjudici de les competències que corresponen a la resta d'unitat del Departament.

f) Supervisar i coordinar els aspectes jurídics dels processos administratius que genera la Direcció General en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Capítol 9

Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal
Altres versions d'aquest precepte

Article 86

Naturalesa de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 87

Estructura i funcions de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal

87.1 La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes que preveu l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, exerceix, en el seu àmbit competencial, les funcions següents:

a) Promoure i facilitar que les persones assoleixin l’autonomia personal i funcional en les unitats familiars o de convivència que desitgin, per potenciar-ne la qualitat de vida i la integració social.

b) Prevenir, atendre i promoure la inserció social en les situacions d’exclusió social.

c) Atendre els dèficits de les persones, bé siguin de caràcter personal, econòmic o social, que en comprometin el desenvolupament, l’autonomia i la integració social.

d) Promoure i atendre les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, i també promoure’n la integració social per aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida.

e) Atendre i promoure el benestar de les persones grans per facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats i la seva integració.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

87.2 La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal s’estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d’Anàlisi i Programació.

b) La Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal.

c) La Subdirecció General de Gestió de Recursos.

d) La Subdirecció General de Prestacions Socials.

Altres versions d'aquest precepte

Article 88

Subdirecció General d’Anàlisi i Programació
88.1 Corresponen a la Subdirecció General d’Anàlisi i Programació les funcions següents:

a) Avaluar les noves necessitats d’atenció dels col·lectius amb dificultats especials i la seva adequació als serveis i les prestacions existents.

b) Coordinar i avaluar l’elaboració dels models d’atenció adreçats a les persones usuàries dels serveis socials bàsics i especialitzats.

c) Impulsar les polítiques d’inclusió i inserció social en coordinació amb les diferents administracions i les entitats d’iniciativa social en tot el territori de Catalunya.

d) Coordinar i avaluar la implementació de la programació territorial dels recursos d’atenció social bàsica i especialitzada a Catalunya.

e) Coordinar l’elaboració, el manteniment i l’actualització de la Cartera de serveis socials en l’àmbit de les competències de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.

f) Col·laborar amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials.

g) Dur a terme l’anàlisi dels costos i els beneficis dels plans i projectes impulsats per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal per determinar l’impacte econòmic i social de les propostes, així com avaluar el resultat de les actuacions implementades per adaptar-les, si s’escau, a les noves necessitats.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

88.2 La Subdirecció General d’Anàlisi i Programació s’estructura en els òrgans següents:

a) El Servei de Programes Sectorials.

b) El Servei de Programació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 89

Servei de Programes Sectorials
El Servei de Programes Sectorials té les funcions següents:

a) Elaborar i organitzar programes i serveis d’atenció adreçats a col·lectius amb dificultats especials i amb necessitats d’atenció assistencial.

b) Proposar la regulació normativa necessària per actualitzar les condicions materials i funcionals dels serveis socials.

c) Executar les polítiques d’inserció social dels col·lectius amb dificultats especials en coordinació amb les diferents administracions i les entitats d’iniciativa social en tot el territori de Catalunya.

d) Dissenyar programes de suport als serveis socials especialitzats mitjançant la coordinació amb els serveis socials bàsics i els departaments de la Generalitat implicats.

e) Elaborar, mantenir i actualitzar la Cartera de serveis socials en l’àmbit de les competències de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.

f) Impulsar l’eficàcia, l’eficiència i la millora de la qualitat en la prestació dels serveis socials i unificar els criteris en relació amb la planificació dels serveis socials.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 90

Servei de Programació
El Servei de Programació té les funcions següents:

a) Analitzar les necessitats emergents de recursos de serveis socials bàsics i especialitzats per tal d’elaborar la programació territorial.

b) Avaluar la idoneïtat dels recursos socials d’acord amb les necessitats de la ciutadania.

c) Dissenyar els mecanismes necessaris per al seguiment territorial dels recursos de serveis socials bàsics i especialitzats.

d) Dissenyar, implementar i avaluar la programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada a Catalunya i garantir-ne l’equilibri territorial.

e) Elaborar, en col·laboració amb altres unitats de la Secretaria i del Departament, estudis d’anàlisi dels costos dels serveis socials bàsics i especialitzats.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 91

Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal

91.1 La Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal exerceix les funcions següents:

a) Fixar els criteris que han de configurar el sistema de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència.

b) Valorar l’estat de necessitat de les persones, garantir-ne l’atenció integral i continuada en el territori, d’acord amb les seves necessitats, i assignar-los les prestacions socials més adequades d’acord amb els recursos disponibles.

c) Establir els criteris d’atorgament de les prestacions econòmiques de dret de concurrència.

d) Vetllar per la garantia d’igualtat en les condicions d’accés als serveis i les prestacions de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.

e) Establir les directrius dels òrgans territorials pel que fa a la valoració i l’orientació de les persones amb discapacitat i amb dependència.

f) Promoure una informació i orientació adequades a les persones sobre les prestacions i la dependència, així com sobre els drets que se’n puguin derivar.

g) Vetllar per la satisfacció de la ciutadania en l’atenció que reben, i atendre les queixes i els escrits formulats, sens perjudici de les reclamacions que puguin correspondre en via administrativa.

h) Planificar la formació dels diferents perfils professionals del Sistema català d’autonomia i atenció a la dependència.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

91.2 La Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal s’estructura en els òrgans següents:

a) El Servei de Promoció de l’Autonomia Personal.

b) El Servei de Valoracions.

Altres versions d'aquest precepte

Article 92

Servei de Promoció de l’Autonomia Personal
El Servei de Promoció de l’Autonomia Personal té les funcions següents:

a) Elaborar les disposicions normatives, promoure l’execució de les convocatòries d’ajuts i fer-ne el seguiment.

b) Assegurar el compliment dels criteris sobre el desplegament del Sistema català d’autonomia i atenció a la dependència.

c) Fixar les directrius als òrgans gestors dels territoris sobre la gestió dels expedients de la situació de dependència i avaluar-ne l’execució.

d) Establir els criteris, les instruccions i les eines per al desenvolupament dels programes individuals d’atenció (PIA).

e) Dirigir i coordinar la relació amb el personal de referència en el territori en matèria d’autonomia personal i d’atenció a la dependència.

f) Avaluar i proposar mesures per al funcionament correcte dels sistemes d’informació i gestió dels expedients de la situació de dependència.

g) Elaborar les instruccions adreçades als professionals dels serveis bàsics d’atenció social que intervenen en la tramitació dels procediments de reconeixement dels drets del Sistema català d’autonomia i atenció a la dependència i coordinar-ne l’actuació.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 93

Servei de Valoracions
El Servei de Valoracions té les funcions següents:

a) Proposar la implantació dels nous instruments de valoració de la discapacitat i de la situació de dependència.

b) Coordinar, supervisar i efectuar el seguiment dels equips de valoració de la discapacitat i de la situació de dependència al territori.

c) Coordinar i planificar les activitats formatives adreçades als equips de valoració de la discapacitat i de la situació de dependència.

d) Dissenyar les eines necessàries per planificar i avaluar els serveis.

e) Avaluar i proposar mesures per al funcionament correcte dels sistemes d’informació i gestió dels expedients de valoració.

f) Coordinar i implementar, en col·laboració amb els diferents departaments i institucions, les accions derivades de les valoracions de la discapacitat i de la situació de dependència.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 94

Subdirecció General de Gestió de Recursos

94.1 Corresponen a la Subdirecció General de Gestió de Recursos les funcions següents:

a) Gestionar la provisió dels recursos socials, propis i aliens, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

b) Analitzar i proposar els mecanismes d’aprovisionament de la xarxa de recursos amb finançament públic.

c) Fer el seguiment i el control de la contractació administrativa i la gestió econòmica dels recursos, així com de l’execució del pressupost de despeses i ingressos que se’n derivin.

d) Vetllar per la garantia dels drets i pel compliment de les obligacions derivades de la contractació administrativa dels recursos.

e) Impulsar processos de millora i optimització de la gestió, així com instar a establir els mecanismes d’ordenació i avaluació encaminats a l’optimització i la qualitat en el servei de la xarxa integral de recursos.

f) Impulsar i supervisar les actuacions que en matèria de tuteles i d’atenció precoç corresponguin, d’acord amb la normativa vigent.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

94.2 La Subdirecció General de Gestió de Recursos s’estructura en els òrgans següents:

a) El Servei de Recursos Propis.

b) El Servei de Recursos Aliens.

c) Les direccions de les residències que estableix l’annex.

Altres versions d'aquest precepte

Article 95

Servei de Recursos Propis
Corresponen al Servei de Recursos Propis les funcions següents:

a) Proposar les directrius tècniques dels serveis assistencials propis i elaborar els criteris per fer-ne el seguiment.

b) Gestionar la despesa dels recursos propis de gestió delegada.

c) Coordinar la gestió de la despesa corrent dels centres propis de gestió directa.

d) Proposar les inversions als centres propis.

e) Verificar el compliment dels aspectes normatius específics en l’àmbit de la prestació dels diferents serveis.

f) Vetllar pels drets i deures de les persones usuàries dels serveis.

g) Proposar actuacions per optimitzar els recursos propis.

h) Avaluar la qualitat assistencial i proposar-hi millores.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 96

Servei de Recursos Aliens
96.1 Corresponen al Servei de Recursos Aliens les funcions següents:

a) Gestionar la compra, l’activitat, la despesa i l’avaluació dels recursos socials aliens.

b) Tramitar el pagament dels recursos socials.

c) Fer les actuacions necessàries per a l’avaluació de la qualitat dels recursos.

d) Facilitar a la Subdirecció General la informació necessària per a la millora de l’atenció, les propostes d’ordenació i l’avaluació dels recursos.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

96.2 Del Servei de Recursos Aliens en depèn la Secció de Compra de Serveis.

Altres versions d'aquest precepte

Article 97

Secció de Compra de Serveis
Corresponen a la Secció de Compra de Serveis les funcions següents:

a) Tramitar la compra de serveis aliens i fer el control de la despesa.

b) Recollir i tractar la informació dels serveis aliens per avaluar-los.

c) Tramitar els pagaments dels proveïdors dels serveis.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 97 bis

Corresponen a les direccions de les residències, amb rang orgànic assimilat a servei, les funcions següents:

a) Dirigir les diferents àrees d’atenció i d’activitats de la residència: assistencial, organitzativa, recursos humans, informàtica i gestió de compres i serveis, i responsabilitzar-se’n, en coordinació amb els òrgans que les tenen atribuïdes.

b) Vetllar pels drets i el benestar de les persones usuàries, tant en l’àmbit individual com el col·lectiu, i garantir-ne l’atenció integral i permanent.

c) Informar i orientar les famílies o representants legals de les persones usuàries i donar-los suport per fomentar-ne la participació i potenciar també la participació de la família de les persones residents en la planificació de les activitats del centre.

d) Dirigir, organitzar, coordinar i supervisar el personal de la residència.

e) Gestionar i administrar els recursos econòmics d’acord amb les necessitats i el pressupost de la residència com a centre de despesa pròpia i controlar i supervisar els serveis que presten les empreses de serveis externs.

f) Assumir les responsabilitats legals davant de les institucions corresponents.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 98

Subdirecció General de Prestacions Socials

98.1 Corresponen a la Subdirecció General de Prestacions Socials les funcions següents:

a) Dirigir la gestió i resoldre les pensions no contributives de la Seguretat Social.

b) Coordinar, resoldre i supervisar el pagament de les prestacions socials de caràcter econòmic.

c) Supervisar l’execució de la despesa de les diferents prestacions econòmiques.

d) Impulsar i supervisar les actuacions necessàries per determinar, revisar i actualitzar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció de la situació de dependència.

e) Dirigir la gestió de les contraprestacions econòmiques de les persones ateses en centres propis.

f) Fer el seguiment del finançament derivat del Sistema català d’autonomia i atenció a la dependència.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

98.2 De la Subdirecció General de Prestacions Socials en depèn el Servei de Prestacions.

98.3 [No vigent].

Altres versions d'aquest precepte

Article 99

Servei de Prestacions
99.1 Corresponen al Servei de Prestacions les funcions següents:

a) Planificar l’elaboració i el pagament de les diferents nòmines de prestacions i fer-ne el seguiment.

b) Coordinar les actuacions necessàries per determinar, revisar i actualitzar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries del Sistema de serveis socials.

c) Supervisar la cartera de cobraments de contraprestacions.

d) Coordinar les revisions d’ofici i el seguiment de pagaments.

e) Fer el seguiment de la gestió del trasllat d’expedients de pensionistes.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

99.2 El Servei de Prestacions s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secció de Nòmines.

b) La Secció de Revisió i Seguiment.

Altres versions d'aquest precepte

Article 100

Secció de Nòmines

Corresponen a la Secció de Nòmines les funcions següents:

a) Tramitar la documentació necessària per poder fer efectiu el pagament de les pensions no contributives de la Seguretat Social i de les altres prestacions econòmiques d’assistència social.

b) Elaborar les diferents nòmines de pensions en la modalitat no contributiva, pensions assistencials, prestacions d’assistència social i prestacions de dependència, entre d’altres.

c) Gestionar les prestacions meritades i no percebudes i la cartera de cobraments de contraprestacions.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 101

Secció de Revisió i Seguiment
Corresponen a la Secció de Revisió i Seguiment les funcions següents:

a) Gestionar el reconeixement i la revisió econòmica de les pensions no contributives i les prestacions d’assistència social.

b) Vetllar pel compliment dels terminis legals de resolució.

c) Informar sobre totes les qüestions i disposicions que tinguin transcendència en les prestacions socials.

d) Gestionar el trasllat d’expedients de pensionistes.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Disposicions Addicionals

Disposició Addicional Primera

En virtut de les previsions d'aquest Decret, se suprimeixen de l'estructura els llocs de treball i els òrgans següents:

a) De la Secretaria General i Direcció de Serveis:

Els Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Els Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran.

L'Oficina de Planificació i Avaluació Econòmica.

L'Àrea d'Organització i Sistemes d'Informació Ciutadana.

La Secció d'Estadística.

La Secció de Programació.

El Negociat de Comptabilitat de la Despesa.

El Negociat de Tramitació Urbanística i Coordinació Documental.

El Negociat de Publicacions.

El Negociat de Suport Administratiu.

El Negociat de Manteniment i Anàlisi de la Informació Estadística.

b) De la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència:

El Servei de Planificació i Avaluació.

La Secció d'Avaluació.

c) De la Direcció General de Joventut:

El Servei d'Educació en el Lleure.

El Servei d'Associacionisme Juvenil i Gestió de les Subvencions.

d) De la Direcció General per a la Immigració:

El gerent de l'Oficina de Gestió Unificada del Pla d'Ajuda al Retorn.

e) De la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària:

La Secció de Dinamització Cívica i Mediació Social.

La Secció de Programació i Activitats.

La Secció de Planificació i Projectes.

La Secció de Formació, Innovació i Recerca.

La Secció d'Informació i Atenció a les Persones.

El Negociat de Suport Administratiu.

f) De l'ICASS:

La Subdirecció de Prestacions i Coordinació General.

La Subdirecció General de Programació i Avaluació.

La Subdirecció General d'Atenció a les Persones.

L'Àrea de Programes Sectorials.

El Servei de Programació i Sistemes de Provisió.

El Servei de Programació d'Atenció a les Persones.

El Servei de Suport a la Gestió.

La Secció de Foment de Serveis.

La Secció de Defensa del Client.

g) De l'ICD:

La gerència.

Disposició Addicional Segona

Se suprimeixen els programes següents:

El Programa d'Informació Social.

El Programa d'Avaluació de Necessitats Socials.

El Programa per l'organització i dimensionament de plantilles.

El Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència (“ProdeP”), creat per Acord de Govern de 31 de maig de 2005.

El Programa per al col·lectiu gai, lesbianes i transsexuals, establert per Acord de Govern de 28 de juny de 2005.

Disposició Addicional Tercera

Modificació de la denominació d'òrgans

a) La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Equipaments passa a denominar-se Subdirecció General de Contractació i Equipaments.

b) La Subdirecció d'Organització i Recursos Humans passa a denominar-se Subdirecció General de Recursos Humans i Administració.

c) La Secció de Publicacions i Documentació passa a denominar-se Secció de Publicacions, Assessorament Lingüístic i Gestió Documental.

d) L'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques passa a denominar-se Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres.

e) La Secció de Suport Tècnic, Obres i Manteniment passa a denominar-se Secció de Suport Tècnic i Manteniment.

Disposició Addicional Quarta

La Secretaria General del Departament exerceix les funcions següents amb relació a l'ICASS:

a) La gestió i provisió de serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions.

b) La coordinació dels pressupostos i la seva gestió. La gestió dels recursos patrimonials i del personal de l'Institut. La tramitació de la contractació administrativa i l'execució dels projectes d'obres que afectin l'Institut.

Disposició Addicional Cinquena

Les entitats i organismes adscrits o que es relacionen amb el Departament de Benestar Social i Família previstos a l'article 1, apartats 2 i 3 d'aquest Decret, es regulen per la seva normativa específica en tot el que no preveu aquest Decret.

Disposicions Transitòries

Disposició Transitòria Primera

L'estructura orgànica, en relació amb els òrgans actius dependents de les diferents unitats directives afectades, que preveu aquest Decret, es farà efectiva en la data d'aprovació de la corresponent modificació de la relació de llocs de treball, i en tot cas en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor del present Decret.

Disposició Transitòria Segona

Les persones que ocupen els llocs de comandament, les àrees funcionals o unitats laborals afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si s'escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb la nova estructura regulada.

Disposició Transitòria Tercera

Les persones funcionàries i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que no es proveeixin els llocs de treball corresponents d'acord amb la nova estructura.

Disposicions Derogatòries

Disposició Derogatòria -1

Es deroguen les disposicions següents:

1.1 El Decret 230/1988, d'1 d'agost, de creació de la Direcció General d'Acció Cívica i de la Direcció General de Serveis Comunitaris.

1.2 El Decret 251/1988, de 25 d'agost, de creació del Gabinet del Conseller de Benestar Social.

1.3 El Decret 258/1988, de 19 de setembre, de creació de la Direcció General d'Atenció a la Infància.

1.4 El Decret 380/1988, d'1 de desembre, pel qual s'amplien les competències i s'estructura la Direcció General d'Atenció a la Infància.

1.5 El Decret 392/1988, de 27 de desembre, de reestructuració de la Direcció General de Joventut.

1.6 El Decret 400/1988, de 27 de desembre, pel qual es modifica part de l'estructura orgànica de l'ICASS.

1.7 El Decret 115/1991, de 7 de maig, pel qual es modifica la denominació i les funcions de la Secció de Documentació i Publicacions de la Subdirecció General de Serveis i Coordinació de la Secretaria General del Departament de Benestar Social. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1453, pàg. 3158, de 10.6.1991).

1.8 El Decret 190/1991, de 30 de juliol, de reestructuració de la Direcció General d'Atenció a la Infància.

1.9 El Decret 4/1992, de 7 de gener, d'estructuració de l'organització territorial de la Direcció General de Joventut i de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.

1.10 El Decret 99/1993, de 23 de març, d'estructura i funcionament de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.

1.11 El Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social.

1.12 El Decret 97/1998, de 15 d'abril, de modificació del Decret 239/1995, d'11 de juliol, de reestructuració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

1.13 El Decret 98/1998, de 15 d'abril, dels delegats territorials del Departament de Benestar Social.

1.14 El Decret 347/1999, de 13 de desembre, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Benestar Social.

1.15 El Decret 293/2000, de 31 d'agost, pel qual es crea la Secretaria per a la Immigració.

1.16 El Decret 309/2000, de 12 de setembre, de modificació del Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social.

1.17 El Decret 402/2000, de 27 de desembre, de reestructuració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

1.18 El Decret 448/2004, de 30 de novembre, pel qual es canvia la denominació i es reestructura parcialment la Secretaria de la Família.

1.19 El Decret 239/2005, de 8 de novembre, de reestructuració de la Secretaria General de Joventut.

1.20 El Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l'estructura del Departament de Benestar i Família.

1.21 El Decret 8/2006, de 31 de gener, pel qual es crea la Comissió d'estudi de l'educació en el lleure.

1.22 El Decret 74/2006, d'11 d'abril, de reestructuració parcial de la Secretaria General del Departament de Benestar i Família.

1.23 El Decret 302/2006, de 18 de juliol, de modificació parcial de l'estructura de la Secretaria de Famílies i d'Infància del Departament de Benestar i Família.

1.24 El Decret 374/2006, de 3 d'octubre, de modificació del Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar i Família.

1.25 El Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

1.26 El Decret 63/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Benestar Social i Família.

1.27 L'article 21 del Decret 68/2004. de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat.

Disposició Derogatòria -2

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o s'hi oposin.

Disposicions Finals

Disposició Final Primera

1. Totes les referències fetes a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i als seus òrgans en la normativa vigent s’han d’entendre fetes a la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, d’acord amb la nova estructura orgànica que regula aquest Decret.

2. Es faculta la persona titular del Departament de Benestar Social i Família per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret, i la persona titular del Departament d'Economia i Coneixement per fer les modificacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

Altres versions d'aquest precepte

Disposició Final Segona

Per ordre de la persona titular del Departament s'han adaptar a la nova estructura que resulta d'aquest Decret l'organització i l'adscripció dels negociats existents actualment al Departament.

Disposició Final Tercera

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.