Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

DECRET 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document 131/2012

  • Data del document 23/10/2012

  • Data de publicació 25/10/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6240

TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

L’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia atorga competències a la Generalitat en matèria d’agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals, i correspon a la Generalitat la competència exclusiva en la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària de Catalunya, en el seu article 8, promou l’establiment de línies d’actuació per assolir els objectius en matèria de producció agrícola i sanitat vegetal, entre els quals destaquen controlar i optimitzar l’ús dels mitjans de producció, amb la finalitat que les explotacions agràries siguin gestionades amb la racionalització dels mitjans de producció, així com el foment d’ús de llavors i plantes certificades i d’una planificació adequada del sanejament vegetal.

La Llei de l’Estat 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, preveu l’establiment de mesures contra els paràsits nocius dels vegetals. En els articles 7, 8 i 9 es fixen les limitacions a la introducció i circulació de vegetals als efectes de prevenir els riscos que representa la possible introducció o propagació de plagues de quarantena en tot el territori, i també l’adopció de mesures fitosanitàries de salvaguarda, les quals impliquen un coneixement ràpid i precís de la situació en el territori d’una espècie vegetal i/o les seves varietats.

La Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, estableix l’obligatorietat d’aplicar mesures de protecció contra la introducció, en el territori de la Unió Europea, de determinats patògens de quarantena, mesures que es concreten en el passaport fitosanitari.

En l’actualitat, el Registre oficial de proveïdors de material vegetal unifica una gran diversitat de normativa europea, estatal i autonòmica, que regula la producció i comercialització de material vegetal i l’autenticitat varietal del material comercialitzat.

L’aprovació de la Llei de l’Estat 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i de la Llei de l’Estat 30/2006, de 26 de juliol, de llavors, planters i recursos fitogenètics, ha suposat la creació d’un marc jurídic que afecta directament al contingut de l’Ordre de 28 de setembre de 1998, per la qual es crea el Registre oficial de proveïdors de material vegetal, modificada per l’Ordre de 29 de març de 2001. Així, es fa necessària la inclusió de les noves regulacions plantejades a aquestes disposicions, fent necessària l’actualització de la normativa vigent.

Per altra banda ens trobem amb noves activitats que no han estat fins ara regulades a Catalunya, com són la certificació de llavors sota supervisió oficial o la comercialització de llavor certificada a granel, a diferència de l’activitat de neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses que va ser regulada mitjançant l’Ordre de 20 de maig de 1985.

En l’àmbit agrícola, constitueix una pràctica tradicional la reutilització per part de l’agricultor de les llavors o altre material vegetal produït per ell mateix en i per a la seva pròpia explotació.

Per tal de dur a terme un control rigorós de la destinació d’aquestes llavors es va dictar l’Ordre de 20 de maig de 1985, per la qual es regula l’activitat de neteja de cereals de fecundació autògama per destinar-los a la sembra, modificada per l’Ordre de 13 de maig de 1992 i desplegada per la Resolució de 29 de juny de 1992.

En aquest sentit, el departament competent en matèria d’agricultura va ser pioner a l’Estat espanyol en la regulació d’aquesta pràctica tradicional per protegir tant el pagès que realitzava aquesta pràctica com els obtentors de llavor.

L’experiència assolida, i la realitat d’aquesta pràctica arreu, ha estat recollida en el Reglament (CE) núm. 2100/1994 del Consell, de 27 de juliol de 1994, relatiu a la protecció comunitària de les obtencions vegetals, i en la Llei de l’Estat 3/2000, de 7 de gener, que aprova el règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals. En concret, en el seu article 14 autoritza els agricultors a utilitzar amb fins de propagació en les seves pròpies explotacions el producte de la collita obtingut de la sembra en aquestes explotacions de material de propagació d’una varietat protegida que hagi estat adquirida lícitament i no sigui híbrida ni sintètica.

Per tant, tenint en compte l’experiència assolida des de 1985 i d’acord amb la normativa anteriorment citada es fa convenient actualitzar la regulació d’aquesta matèria.

En aquest Decret es regula la producció de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació. Aquesta regulació ve determinada fonamentalment per raons fitosanitàries per tal d’assegurar que el material vegetal està exempt de malalties de quarantena, i no només per a la mateixa nova plantació sinó respecte a les plantacions properes que poden ser afectades.

L’entrada en vigor del Reglament CE 870/2004 del Consell, de 24 d’abril de 2004, pel qual s’estableix un programa comunitari relatiu a la conservació, caracterització, recol·lecció i utilització dels recursos genètics del sector agrari i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1467/94 del Consell, estableix la necessitat de preservar la diversitat biològica i genètica del sector agrari i obliga a l’adopció de mesures per al foment i la conservació d’aquests recursos, així com a elaborar inventaris descentralitzats, permanents i accessibles, per la qual cosa es considera necessari crear un catàleg de les varietats locals de Catalunya, que estableixi les mesures necessàries per a la conservació, caracterització, recol·lecció i utilització dels recursos fitogenètics del sector agrari de Catalunya.

Atenent els criteris de simplificació i de reducció de normes cal unificar en una mateixa norma tots els requisits que han de complir les empreses que exerceixin professionalment, entre altres activitats, la producció, emmagatzematge, comercialització o posada al mercat de material vegetal, així com aquelles que es dediquen a la certificació de llavors sota control oficial, la neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses, la comercialització de material vegetal a granel, o la producció de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació, així com regular les varietats locals d’interès agrari per Catalunya.

D’altra banda, la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, estableix les disposicions generals necessàries per facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, mantenint, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis, amb l’objectiu principal d’estrènyer cada cop més els llaços entre els estats i els pobles d’Europa i de garantir el progrés econòmic i social mitjançant la creació d’un espai únic, sense fronteres interiors, en el qual resti garantida la lliure circulació dels serveis.

Amb aquesta finalitat, la Directiva estableix directrius per simplificar els procediments administratius, fomentar una bona qualitat dels serveis, promoure un marc regulador transparent, predictible i favorable per a l’activitat econòmica i impulsar la modernització de les administracions públiques per tal de respondre a les necessitats de les empreses i millorar la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries.

A Catalunya, aquesta Directiva ha generat Llei 5/2010, de 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l’adequació de les normes amb rang de llei vigents de Catalunya a la Directiva, i el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva. Alhora, el procés d’implementació de la Directiva requereix també adaptar la normativa amb rang reglamentari als criteris i principis de la Directiva, a la Llei 5/2010, de 26 de març, i al Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre.

Aquest Decret preveu l’adaptació de la normativa que regula el sector de llavors i planters a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, la qual comporta, per a més seguretat jurídica, la derogació de l’Ordre de 28 de setembre de 1998, per la qual es crea el Registre oficial de proveïdors de material vegetal, i l’Ordre de 20 de maig de 1985, per la qual es regula l’activitat de neteja de cereals de fecundació autògama per destinar-los a la sembra, i en aquest sentit queda exclòs d’autorització l’emmagatzematge o comercialització o posada en el mercat de material vegetal, la comercialització de material vegetal a granel i la producció de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació.

El fet de recollir en un sol registre totes les activitats relacionades amb els vegetals ve motivada per la necessitat d’establir un marc legal comú per protegir els vegetals contra plagues, així com per garantir als agricultors la qualitat del material vegetal i també per evitar desviacions en el tràfic dels vegetals que perjudiquin els interessos dels obtentors.

Aquest Decret conté finalment tres disposicions addicionals segons les quals el departament competent en matèria d’agricultura ha d’implantar els mitjans electrònics en els tràmits i procediments regulats en aquesta norma així com es preveu que no ha d’exigir la documentació prevista per aquest Decret si pot obtenir-la d’altres òrgans o administracions per mitjans telemàtics. La tercera disposició addicional crea els fitxers de dades de caràcter personal.

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades;

D’acord amb el Dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya;

En conseqüència, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Generalitats

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte:

1.1 La creació i la regulació del Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal, l’establiment dels procediments d’autorització i d’inscripció al Registre i fixar els requisits formals que han de complir les empreses productores, les empreses comercialitzadores i els/les operadors/ores de material vegetal per ser inscrits en aquest Registre.

1.2 Regular l’activitat de neteja de grans de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses, així com la certificació de llavors sota supervisió oficial, la comercialització de llavors a granel i la producció de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació.

1.3 Crear el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya i establir les mesures necessàries per a la conservació, caracterització, recol·lecció i utilització dels recursos fitogenètics del sector agrari de Catalunya.

Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquesta disposició s’aplica a la producció, emmagatzematge, comercialització o posada al mercat de vegetals, productes vegetals i altres objectes que són o poden ser útils en l’agricultura i la silvicultura, a la certificació de llavors sota control oficial, a la neteja de grans de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses, a la comercialització de llavors a granel, a la producció de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació i a les varietats locals d’interès agrari a Catalunya.

Article 3

Definicions

3.1 A efectes d’aquest Decret s’entén per:

a) Vegetals: les plantes vives i les parts vives de les plantes, inclosos els seus fruits i les llavors.

b) Productes vegetals: els productes d’origen vegetal no transformats o que hagin estat sotmesos a una preparació simple, sempre que no es tracti de vegetals.

c) Altres objectes: els materials o productes, diferents dels productes vegetals, susceptibles de ser afectats per organismes nocius als vegetals o servir-los de vehicle.

d) Material vegetal: inclou les llavors i planters de tots els gèneres i espècies vegetals, inclosos els fongs; així com els productes que figuren a l’annex V de la Directiva 2000/29/CE, del Consell, de 8 de maig de 2000 o en les decisions comunitàries sobre mesures d’emergència i/o control, i altre material vegetal quan així ho estableixi la normativa.

e) Empresa proveïdora de material vegetal: la persona física o jurídica que produeix, emmagatzema i/o comercialitza o posa en el mercat material vegetal.

f) Persones productores: tenen la consideració de productores les persones que realitzen una de les activitats següents:

Obtenció de material parental o inicial de les varietats o clons obtinguts per ells o dels quals són drethavents, amb un treball previ de selecció, i el destí dels qual és la multiplicació. Poden produir, així mateix, llavors i plantes de viver de base i, si s’escau, de prebase.

Selecció de llavor o plantes de viver de categoria inicial, base, o si s’escau, de prebase. Aquesta selecció la poden realitzar per si mateixes o per agrupació o conveni amb altres persones productores. Així mateix poden produir llavors i plantes de viver de les categories restants.

Multiplicació de:

1r Llavors o plantes de viver de categoria certificada com a resultat de la multiplicació de llavors o plantes de viver de base o, si s’escau, de llavors certificades.

2n Per a les espècies en què els reglaments tècnics admetin tres categories de llavors certificades, aquests productors únicament poden produir llavors de les dues últimes categories.

3r Llavors o plantes de viver de categories estàndard, CAC (conformitas agraria comunitatis) o comercial si aquestes categories existeixen per a l’espècie.

g) Certificació sota supervisió oficial de llavors: procés que constata que una llavor s’ajusta a uns requisits establerts per categoria en relació amb els controls realitzats per personal tècnic i laboratoris que prèviament han estat acreditats. El personal i els laboratoris han d’estar sotmesos a un control continuat per part de l’organisme oficial responsable de la certificació.

h) Comercialització de llavors a granel: sistema de comercialització on la llavor se subministra al destinatari final a partir de grans envasos o contenidors en quantitats variables en funció de la demanda i es correspon a una única varietat i categoria.

i) Acreditació: acció mitjançant la qual l’organisme oficial responsable reconeix la capacitat i autoritza el personal i els laboratoris a dur terme tasques de mostreig, d’inspecció de camp i/o d’anàlisis.

j) Neteja de gra de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses: activitat de condicionament del gra per a la seva sembra mitjançant la seva neteja i/o tractament realitzat per persones físiques o jurídiques amb la finalitat que els/les agricultors/ores puguin sembrar en les seves pròpies explotacions el producte obtingut de la pròpia collita.

3.2 Són d’aplicació igualment les definicions establertes en les normes següents:

Article 2 de la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000.

Articles 2 i 3 de la Llei de l’Estat 3/2000, de 7 de gener.

Article 2 de la Llei de l’Estat 43/2002, de 20 de novembre.

Article 3 de la Llei de l’Estat 30/2006, de 26 de juliol.

Article 3 del Reglament (CE) núm. 870/2004 del Consell, de 24 d’abril de 2004.

Capítol 2

Registre oficial de empreses proveïdores de material vegetal

Article 4

Inscripció al registre

4.1 En el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal (en endavant Registre) estan obligades a inscriure’s les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció, emmagatzematge i/o comercialització de llavors i planters, així com productes inclosos en l’annex V de la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, o en les decisions comunitàries sobre mesures d’emergència i/o control, i altres objectes, o que realitzin alguna de les activitats següents:

a) neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses;

b) producció de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació, sempre que aquest material estigui subjecte a passaport fitosanitari o a mesures comunitàries d’emergència i/o control.

4.2 Queden exceptuats de la inscripció en el Registre les petites empreses productores quan la seva producció es destina íntegrament als mercats locals, entenent per aquests els que els ajuntaments organitzen, amb una periodicitat inferior a un mes, en els quals es realitza la venda de diversos productes i en els quals hi ha la retirada immediata de la mercaderia, i sempre que es realitzi a persones que no estiguin professionalment dedicades a la producció de vegetals.

4.3 En el cas que es produeixi una situació de risc de propagació d’organismes nocius, es faculta el conseller competent en matèria d’agricultura per tal que suspengui aquesta excepció.

4.4 Les empreses proveïdores sense instal·lacions que no tinguin el domicili social a Catalunya i realitzin operacions de les que preveu aquest Decret en el territori de Catalunya han d’estar inscrites en el Registre corresponent del seu lloc d’origen.

Article 5

Adscripció del registre i òrgans competents

5.1 El Registre depèn de la direcció general competent en matèria d’agricultura del departament competent en aquesta matèria.

5.2 Correspon a la subdirecció general competent en matèria d’agricultura la direcció, la supervisió, el control i la coordinació del Registre.

5.3 La gestió del Registre correspon als serveis territorials del departament competent en matèria d’agricultura.

Article 6

Estructura del Registre

6.1 El Registre s’estructura en les seccions següents:

a) Secció d’empreses proveïdores de material vegetal.

b) Secció d’autoconsum, subdividida en:

b1) Subsecció de neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses, en la qual s’inscriuen les empreses que realitzen aquesta activitat.

b2) Subsecció d’empreses productores de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació, en la qual s’inscriuen les empreses que realitzen aquesta activitat.

Article 7

Empreses proveïdores que requereixen autorització per tal de ser inscrites en el Registre

Amb caràcter previ a l’inici de les activitats, les empreses proveïdores que tinguin la seu social o instal·lacions a Catalunya, que s’esmenten a continuació, han de sol·licitar autorització:

a) Les empreses proveïdores de material vegetal que es dediquen a la producció, protecció i tractament de material vegetal.

b) Les empreses que es dediquen a la neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses per dedicar-los a la sembra.

Article 8

Empreses proveïdores que han de comunicar les seves activitats per tal de ser inscrites en el Registre

Han de comunicar l’inici de les seves activitats:

a) Les empreses proveïdores de material vegetal que es dediquen a l’em-ma-gatzematge o comercialització o posada en el mercat, amb instal·lacions o amb domicili social a Catalunya.

b) Les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries que produeixin material vegetal amb destinació a la pròpia explotació.

Article 9

Sol·licituds d’autorització

9.1 Les sol·licituds d’autorització es formalitzen en l’imprès normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura.

Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a la subdirecció general competent en matèria d’agricultura i es poden presentar preferentment a les oficines comarcals del departament competent en matèria d’agricultura o a la Xarxa d’oficines de gestió empresarial, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts a la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

9.2 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que s’esmenta a continuació:

a) Còpia del DNI/NIF/NIE o altre document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi, si s’escau, en cas de no autoritzar el departament competent en matèria d’agricultura per obtenir aquesta informació.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

c) En el cas de les persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible als registres d’entitats jurídiques corresponents, al Registre de cooperatives o al Registre Mercantil el departament competent en matèria d’agricultura ho ha de verificar d’ofici.

9.3 Documentació específica per a les empreses proveïdores que es dediquen a la producció, reproducció i tractament de material vegetal.

A més de la documentació indicada en l’apartat 2 d’aquest article les empreses proveïdores de material vegetal que es dediquen a la producció, reproducció i tractament de material vegetal han de presentar la documentació següent:

a) Memòria descriptiva de les activitats, d’acord amb el model normalitzat que es pot obtenir al web http://www.gencat.cat o en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura o de la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, la qual ha d’incloure:

Llistat d’espècies i tipus de plantes que es volen produir.

Origen del material.

Procés i mètodes de producció.

Programa de producció, importació o comercialització i programació de les diferents activitats.

Sistemes de control de la qualitat de les llavors i planters.

Descripció de les instal·lacions fixes de producció (hivernacles, umbracles, túnels, etc.).

Número d’inscripció al Registre d’Indústries Agroalimentàries de Catalunya (RIAAC), quan s’escaigui.

Declaració del personal tècnic del qual disposen.

b) Plànol o croquis de situació de les instal·lacions fixes dels diferents establiments de l’empresa proveïdora de material vegetal, indicant el terme municipal, les dades cadastrals i la superfície.

9.4 Documentació específica per la neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses per dedicar-los a la sembra.

A més de la documentació indicada en l’apartat 2 d’aquest article les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses per dedicar-los a la sembra han de presentar una memòria en la qual han de fer constar el local on està situada la maquinària, una descripció d’aquesta, el número d’inscripció al RIAAC i, si s’escau, els altres locals que s’utilitzen per realitzar aquesta activitat, i el termini pel qual se sol·licita l’autorització per dedicar-los a la sembra.

9.5 Documentació específica per a la certificació de llavors sota supervisió oficial.

A més de la documentació indicada a l’apartat 2 d’aquest article, les empreses proveïdores que certifiquen llavors sota supervisió oficial han de presentar la documentació següent:

a) Llicència d’explotació de les varietats protegides esmentades en la declaració de cultiu.

b) Memòria en la qual ha de fer constar:

El personal tècnic acreditat designat.

La ubicació i mitjans del laboratori designat, així com la identificació de l’analista responsable del laboratori designat. Si el laboratori és independent, cal presentar una còpia del contracte.

El sistema d’autocontrol.

9.6 No obstant això, no cal presentar la documentació especificada en els apartats anteriors quan ja s’hagi presentat anteriorment en el departament competent en matèria d’agricultura o en qualsevol altre organisme de l’administració i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del departament competent en matèria d’agricultura diferent a aquella en què es va presentar la documentació o a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, cal indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment i unitat es va presentar la documentació.

Article 10

Tramitació de la sol·licitud d’autorització

10.1 Rebuda la sol·licitud d’autorització en el Registre i la documentació corresponent, si l’òrgan instructor comprova que les dades aportades són incomplertes, ha de requerir la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies procedeixi a esmenar les deficiències observades o millori la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi donat compliment al requeriment, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.

10.2 El/la subdirector/a general competent en matèria d’agricultura, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits en la normativa corresponent, ha de dictar la resolució de l’autorització de l’activitat, la qual cosa comporta la seva inscripció en el Registre.

10.3 A la resolució d’autorització hi ha de figurar el número d’inscripció en el Registre.

10.4 La resolució s’ha de notificar a la persona sol·licitant en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud d’inscripció. La subdirecció general competent en matèria d’agricultura pot ampliar per una sola vegada aquest termini per motius de complexitat de l’assumpte.

10.5 En cas de manca de resolució expressa, la persona interessada pot considerar estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

10.6 La resolució de desestimació ha de ser motivada. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la direcció general competent en matèria d’agricultura en el termini d’un mes a comptar de la notificació.

Article 11

Comunicació d’inici d’activitats

11.1 Les empreses proveïdores, a què fa referència l’article 8, prèviament a la inscripció al Registre han de comunicar l’inici de la seva activitat, amb una anticipació mínima de deu dies.

11.2 La comunicació es formalitza en imprès normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura, o de la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial.

La comunicació s’ha d’adreçar a la Direcció dels Serveis Territorials del departament competent en matèria d’agricultura, i s’han de presentar a les oficines comarcals d’aquest departament, preferentment, o a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

11.3 La comunicació prèvia d’inici d’activitat ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Còpia del DNI/NIF/NIE o altre document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi, si s’escau, en cas de no autoritzar al departament competent en matèria d’agricultura per obtenir aquesta informació.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, registrats, si escau. Si aquesta documentació està disponible als registres d’entitats jurídiques corresponents, al Registre de cooperatives o al Registre Mercantil el departament competent en matèria d’agricultura verificarà d’ofici.

d) Memòria descriptiva de les activitats d’acord amb el model normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura o de la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial.

11.4 La documentació que es relaciona en l’apartat anterior no cal presentar-la quan ja s’hagi presentat anteriorment en el departament competent en matèria d’agricultura o en qualsevol altre organisme de l’Administració de la Generalitat i de la qual no hagin variat les dades i continuïn vigents. En aquest cas, quan s’efectua la comunicació en una oficina del departament competent en matèria d’agricultura diferent a la que es va presentar la documentació o a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, cal indicar en l’imprès de comunicació en quin procediment, i unitat on es va presentar la documentació.

Article 12

Modificació del les dades i baixa en el Registre

12.1 Qualsevol modificació de les dades del Registre derivada d’ampliacions, reduccions, canvi d’activitat, trasllat i altres circumstàncies, així com en el cas de suspensió o cessament de les activitats que van determinar la inscripció, ha de ser comunicada a la subdirecció general competent en matèria d’agricultura en el termini màxim d’un mes des que es va produir la modificació.

12.2 Transcorreguts tres anys sense realitzar activitats relacionades amb la inscripció al registre s’ha de procedir d’ofici donar de baixa la inscripció, prèvia audiència pel termini de deu dies a l’interessat.

Capítol 3

De les empreses proveïdores de material vegetal

Article 13

Obligacions de les empreses proveïdores de material vegetal

Sens perjudici de les obligacions que estableixen la Llei de l’Estat 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics; la Llei de l’Estat 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal i la Llei de l’Estat 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals, les empreses proveïdores de material vegetal estan obligades a:

a) Comunicar la detecció de tota aparició atípica d’organismes nocius o de símptomes de malalties per als vegetals i productes vegetals.

b) Conservar plànol actualitzat de les instal·lacions i les parcel·les on els vegetals, els productes vegetals o d’altres objectes són conreats, produïts, emmagatzemats, guardats o utilitzats per les empreses proveïdores.

c) Presentar a la direcció general competent en matèria d’agricultura, preferentment per via telemàtica, una declaració de cultius i/o de comercialització anual d’acord amb el imprès normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura. El termini de presentació de la declaració és el 30 d’abril de l’any en curs, a no ser que el corresponent reglament tècnic de control i certificació n’estableixi un altre.

La manca de presentació de la declaració es considerada com a presumpció de la inactivitat per part del proveïdor.

Sempre que es produeixi alguna modificació de les dades declarades, es disposarà d’un mes, des que es va produir la modificació, per a presentar una declaració complementària que actualitzi les dades.

d) Obtenir autorització específica per emetre passaports fitosanitaris per al material vegetal que ho requereixi.

e) Conservar durant un període mínim de tres anys la documentació acreditativa de l’origen dels productes vegetals o altres objectes, que hagi adquirit per plantar, multiplicar o emmagatzemar, així com la seva destinació.

f) Realitzar actuacions específiques d’avaluació, manteniment i millora de l’estat fitosanitari de les instal·lacions, conreus, plantacions, collites, masses forestals, així com dels vegetals, productes vegetals i altres objectes i de conservació de la identitat del material i qualsevol altra mesura que s’indiqui específicament en la normativa vigent.

g) Portar els autocontrols per a la vigilància fitosanitària de les parcel·les de producció. Aquests autocontrols impliquen la vigilància i control de les plagues habituals de les parcel·les de producció, així com de les plagues de quarantena que les afectin d’acord amb el que especifica la Directiva 2000/29/CE, del Consell, de 8 de maig de 2000, la normativa europea sobre mesures d’emergència i/o mesures de control, i els corresponents reglaments tècnics de control i certificació de llavors i plantes de viver.

Aquests autocontrols han de poder-se acreditar documentalment en qualsevol moment, i han de ser com a mínim els que es publiquin específicament en la pàgina web oficial del departament competent en matèria d’agricultura.

h) Realitzar, quan calgui, exàmens i comprovacions visuals o de qualsevol altre tipus durant la temporada de cultiu, en el moment adequat i d’acord amb les directrius de la direcció general competent en matèria d’agricultura.

i) Cooperar i facilitar l’accés al personal dels organismes oficials competents per tal que puguin realitzar les funcions d’inspecció, presa de mostres, així com l’accés a tota la documentació per tal de comprovar el compliment de la normativa.

j) Complir amb les obligacions que fixen les normatives comunitàries i estatals.

k) Complir els requisits que estableixen els reglaments tècnics de control i certificació de llavors i planters.

Article 14

Passaport fitosanitari

14.1 El passaport fitosanitari CE és un document que garanteix que els vegetals, productes vegetals i altres objectes, als quals acompanya, han estat produïts per entitats inscrites a un registre oficial i sotmesos als corresponents controls i/o tractaments fitosanitaris establerts per l’Administració i, com a conseqüència es troben lliures d’organismes de quarantena.

14.2 Les empreses proveïdores que hagin d’expedir passaport fitosanitari per acompanyar els vegetals, productes vegetals o altres objectes, als seus embalatges o als vehicles que els transporten, han d’obtenir una autorització específica atorgada pels serveis territorials corresponent competent en matèria d’agricultura, la qual han de sol·licitar conjuntament amb la declaració anual de cultius i/o comercialització.

Capítol 4

Certificació de llavors sota supervisió oficial

Article 15

Certificació de llavors sota supervisió oficial

En les espècies incloses en els reglaments tècnics, exceptuant la patata de sembra i les plantes de viver, les inspeccions oficials als cultius destinats a la producció de llavor, les preses de mostres oficials de llavors i les anàlisis oficials dels laboratoris es poden substituir per inspeccions, preses de mostres i anàlisis efectuades sota supervisió oficial.

Article 16

Empreses productores que certifiquen llavors sota supervisió oficial

Les empreses productores inscrites al Registre i que pretenen certificar llavors sota control oficial, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, han de sol·licitar autorització. Les sol·licituds d’autorització, es formalitzen i es trameten d’acord amb el que estableixen els articles 9 i 10. La resolució d’autorització s’anota en el Registre.

Article 17

Procediment de certificació de llavors sota supervisió oficial

17.1 El procés de certificació sota supervisió oficial implica el compliment de les normes generals referides a l’espècie o grup d’espècies amb les particularitats específiques relatives al control de camp, la presa de mostres i les anàlisis de laboratori, que es regulen en els apartats següents.

17.2 Un cop finalitzat el termini per a la presentació de la declaració anual de cultius prevista en l’article 13.c), la direcció general competent en matèria d’agricultura tramet, a les empreses amb l’anotació prevista en l’article 16, un document normalitzat en el qual consten les parcel·les declarades. Les empreses receptores han de retornar el document convenientment complimentat amb les dades obtingudes en la inspecció de camp relatives a l’estat sanitari, la puresa i l’estimació de la collita. El document complimentat s’ha de presentar signat pel personal tècnic acreditat en els quinze dies següents a la recepció del document.

17.3 El departament competent en matèria d’agricultura ha de procedir al control, com a mínim, del 5% dels conreus sotmesos al sistema de certificació sota supervisió oficial.

En cas de divergència entre la inspecció de camp realitzada pel personal tècnic acreditat i la inspecció oficial realitzada per la direcció competent en matèria d’agricultura, preval el criteri de la inspecció oficial.

17.4 Presa de mostres i anàlisis de laboratori.

La presa de mostres i les anàlisis de laboratori es realitzaran d’acord amb les regles internacionals elaborades per l’Associació Internacional d’Assajos de Llavors (ISTA).

Les empreses productores autoritzades han de prendre una mostra per duplicat de tots els lots. Un d’aquests exemplars ha de restar a disposició de organisme oficial responsable.

Les empreses productores han de verificar la qualitat de les llavors abans de procedir a sol·licitar el precintat dels lots, per la qual cosa han de realitzar les corresponents anàlisis. Els resultats han de romandre degudament registrats i a disposició dels serveis oficials.

17.5 Si les anàlisis efectuades per les empreses proveïdores autoritzades reuneixen els requisits de qualitat establerts en els corresponents reglaments tècnics, aquestes poden procedir a sol·licitar el precintat de la llavor sota supervisió oficial mitjançant l’aplicació telemàtica oficial.

Un cop tramesa la sol·licitud de precintat, els lots han de romandre immobilitzats i a disposició dels serveis competents del departament competent en matèria d’agricultura un mínim de dos dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de la sol·licitud.

En aquest període, i a criteri dels serveis competents de la direcció general competent en matèria d’agricultura, es pot dur a terme un mostreig oficial de manera aleatòria, que ha d’incloure un mínim del 5% dels lots dels qual s’ha sol·licitat el precintat. Els resultats de les anàlisis s’han de contrastar amb els resultats obtinguts pels proveïdors/es. En cas de discrepància prevaldran els resultats oficials.

No obstant el productor pot sol·licitar una nova presa de mostres. Les divergències reiterades poden ser causa de la retirada de l’autorització per a realitzar la certificació sota supervisió oficial.

Transcorreguts dos dies hàbils, i si no hi ha instruccions en sentit contrari per part dels serveis de la direcció general competent en matèria d’agricultura, les empreses proveïdores poden comercialitzar els lots sota la seva responsabilitat.

Article 18

Acreditació del personal tècnic

18.1 El personal tècnic que realitza les inspeccions i preses de mostres efectuades sota supervisió oficial pot ser independent o pertànyer a una empresa i ha de complir els següents requisits:

a) Qualificació tècnica necessària. Aquesta s’obté mitjançant la realització dels cursos de formació que realitza periòdicament el departament competent en matèria d’agricultura o que realitzen altres administracions públiques.

b) En el cas d’ésser independent ha d’acreditar la relació contractual amb l’empresa productora.

18.2 El personal tècnic que realitza les inspeccions i preses de mostres efectuades sota supervisió oficial té les obligacions següents:

a) No pot obtenir beneficis particulars derivats de la realització de les inspeccions.

b) Ha de realitzar les inspeccions i la presa de mostres d’acord amb les normes aplicables a les inspeccions oficials.

18.3 Per obtenir l’acreditació del compliment dels requisits previstos en l’apartat anterior, les persones interessades han de presentar una sol·licitud en la qual declarin tenir la qualificació tècnica necessària acompanyada d’una declaració responsable en la que es comprometen a complir les normes que regulen les inspeccions i la presa de mostres.

La subdirecció general competent en matèria d’agricultura, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits, dicta la resolució d’acreditació.

18.4 L’acreditació atorgada té validesa fins a la data en la que el departament competent en matèria d’agricultura convoqui un nou curs per a l’obtenció de la qualificació tècnica o un curs d’actualització, sens perjudici que per incompliment de la normativa d’aplicació, de forma deliberada o per negligència greu, es pugui revocar amb l’audiència prèvia a l’interessat per un termini de deu dies.

Article 19

Acreditació de laboratoris i anàlisis

19.1 Els laboratoris que realitzen les anàlisis pertinents a les llavors o lots de llavor sotmesos a supervisió oficial, que poden pertànyer a la mateixa empresa productora autoritzada per certificar llavors sota supervisió oficial o ser independents, han de complir els següents requisits:

a) Disposar de les instal·lacions i els equips necessaris per realitzar les anàlisis. Per mitjà de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) s’ha de fer pública la relació d’instal·lacions i equips.

b) En el cas de ser independents cal la presentació de la relació contractual amb l’empresa productora.

c) S’han d’utilitzar les tècniques d’anàlisis d’acord amb la normativa internacional vigent.

d) Han de disposar d’un analista directament responsable de les operacions tècniques de laboratori.

e) Els analistes han de tenir la qualificació tècnica necessària, adquirida en cursos de formació realitzats pel departament competent en matèria d’agricultura.

19.2 Per obtenir l’acreditació del compliment dels requisits previstos en l’apartat anterior, les persones interessades han de presentar una sol·licitud en la qual declaren complir els requisits indicats anteriorment i acompanyada d’una declaració responsable en la que es comprometin a complir les normes que regulen els exàmens oficials.

El/la titular de la subdirecció general competent en matèria d’agricultura, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits en la normativa corresponent, dicta la resolució d’acreditació.

19.3 Els laboratoris han de conservar en un registre intern els resultats de les anàlisis obtinguts. El registre intern es realitza en format de butlletins de resultats per cadascun dels lots de llavor, d’acord amb el model oficial el qual es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura o amb un model propi de l’empresa productora, sempre que aquest presenti com a mínim les dades recollides en el model oficial.

Aquest registre resta a disposició de l’organisme oficial i s’ha de presentar en format paper i/o digital, quan així es sol·liciti.

19.4 Els laboratoris han de ser supervisats periòdicament, per part dels serveis de la direcció general competent en matèria d’agricultura, per tal de comprovar que desenvolupen les seves actuacions d’acord amb el que estableix aquest Decret.

19.5 Les acreditacions tenen validesa fins a la data en què es convoqui, amb caràcter general, un nou curs d’actualització per als/per a les analistes, sens perjudici que per incompliment de la normativa, de manera deliberada o per negligència greu, es pugui revocar l’autorització, amb audiència prèvia a l’interessat per un termini de deu dies.

Capítol 5

Comercialització de llavors a granel

Article 20

Empreses comercialitzadores de llavors a granel

20.1 Les empreses proveïdores que estiguin autoritzades per certificar llavors sota supervisió oficial poden comercialitzar la llavor directament al destinatari final a partir de grans envasos o contenidors en quantitats variables. Cada entrega es denomina lot i pot constar de diversos envasos o contenidors.

20.2 Les empreses proveïdores indicades en l’apartat anterior han de comunicar l’inici de la seva activitat prèviament a la subdirecció general competent en matèria d’agricultura.

20.3 Les comunicacions es formalitzen i es trameten d’acord amb el que s’estableix a l’article 12.

La comunicació s’anota en el Registre.

Article 21

Comunicació anual

Anualment, i amb al menys deu dies abans de l’inici de les activitats de recepció i processament de les llavors les empreses comercialitzadores de llavors a granel han de comunicar a la subdirecció general competent en matèria d’agricultura les dades relatives a:

a) Situació i tipus d’instal·lació on tenen previst l’emmagatzematge de la llavor processada.

b) Sistema de presa de mostres.

c) Situació de les instal·lacions en les quals s’han de fer els lliuraments de llavor a granel al consumidor final a partir del buidat de les partides, entenent per aquestes una quantitat de llavor degudament identificada i confinada a partir del qual s’han de fer els lliuraments de la llavor. Una partida no pot ser superior a 300 tones.

d) Data prevista d’inici i de finalització de la comercialització a granel.

Article 22

Procediment de precintat

22.1 Les empreses autoritzades han de comunicar a la subdirecció general competent en matèria d’agricultura la constitució de les partides de llavors indicant l’espècie, la varietat, la categoria, la quantitat, el tipus de recipient i la seva ubicació. Les partides no poden ser superiors als aforaments estimats dels camps de producció declarats de la llavor corresponent.

22.2 Les empreses autoritzades han de verificar la qualitat de les llavors, per la qual cosa, en el moment d’emplenar el recipient que conforma la partida, han de prendre com a mínim una mostra per cada 30.000 kg. la qual ha de ser analitzada en el seus laboratoris. Els resultats han de quedar convenientment registrats i a disposició dels serveis oficials.

22.3 Els lliuraments al consumidor/a final es consideren lots, que no necessàriament s’han de realitzar en les mateixes instal·lacions on s’ha processat la llavor, i en qualsevol cas sempre han de procedir d’una partida continguda en un recipient tancat i s’han de fer a nom de l’empresa productora autoritzada mitjançant personal d’aquest.

22.4 Els lots s’identifiquen amb el número de la partida original al qual s’afegeixen lletres o números correlatius segons la descripció realitzada en la memòria per a la producció de granels, corresponents a les successives entregues. S’identifiquen amb una etiqueta, que pot ser substituïda per l’albarà de l’empresa productora si conté totes les dades exigides.

22.5 De cada lot, l’empresa productora autoritzada ha de prendre una mostra representativa en el moment de l’entrega. Aquesta mostra es divideix en tres exemplars homogenis, un s’ha de lliurar al consumidor/a final i els altres dos han de quedar dipositats en l’entitat, dels quals un ha de restar a disposició dels serveis oficials competents.

22.6 L’empresa productora ha de dur un registre de totes les entregues d’acord amb el model normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura.

Aquest registre ha d’estar en tot moment a disposició dels serveis competents del departament competent en matèria d’agricultura.

22.7 Els serveis de la subdirecció general competent en matèria d’agricultura, han de dur a terme un mostreig oficial de forma aleatòria, que inclourà un mínim del 5% dels lots.

Capítol 6

Neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses

Article 23

Concepte

L’activitat de neteja de grans de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses (en endavant, maquila) consisteix en la seva neteja i/o tractament, que realitzen les persones físiques o jurídiques autoritzades, d’acord amb el que estableixen els articles 7, 9 i 10, amb la finalitat que els/les agricultors/es puguin sembrar en les seves pròpies explotacions el producte obtingut de la pròpia collita.

S’entén per agricultor/a tota persona física o entitat associativa com son les cooperatives, societats agràries de transformació, societats mercantils o qualsevol altra admesa en dret que figura com titular de l’explotació, que la gestiona sota la seva responsabilitat i per compte propi.

Article 24

Condicions de l’autorització

24.1 Els serveis de la subdirecció general competent en matèria d’agricultura han de realitzar una inspecció de les instal·lacions, per tal de comprovar si aquestes reuneixen els mitjans necessaris per a desenvolupar correctament l’activitat, i si s’adapten a la possibilitat de tractar individualment cada partida de gra aportada pels agricultors interessats en el servei de neteja.

24.2 Les empreses proveïdores de material vegetal poden ser autoritzades per realitzar maquila sempre que no contemporitzin amb l’elaboració de llavor certificada dins de les mateixes instal·lacions.

24.3 La resolució d’autorització de neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses té una validesa per tres campanyes consecutives.

Article 25

Requisits de l’activitat de neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses

25.1 Les operacions de neteja i condicionament de grans per la seva sembra per l’agricultor s’ha d’anotar en un llibre-registre d’entrades i sortides de totes i cadascuna de les partides. El llibre-registre el proporciona la direcció general competent en matèria d’agricultura a totes aquelles empreses proveïdores que hagin estat autoritzades.

25.2 La inscripció de les dades en el llibre-registre es realitza en presència de l’agricultor/a que entra i retira el gra i en el moment d’entrada i retirada.

25.3 Els assentaments de les dades al llibre-registre han d’estar actualitzats i són obligatoris en tots els seus camps, a excepció de les finques on es sembra el gra si per circumstàncies de data o de climatologia es desconeixen en el moment de realitzar la maquila.

25.4 El llibre-registre s’ha de mantenir a disposició dels serveis de la subdirecció general en matèria d’agricultura.

25.5 Les diferents partides de gra que es maquilen s’han de mantenir sempre identificades i diferenciades de la resta, i han de ser retirades per l’agricultor/a o persona autoritzada un cop finalitzat el procés.

Excepcionalment i a sol·licitud de l’empresa proveïdora, la direcció general competent en matèria d’agricultura pot autoritzar que el gra processat pugui romandre en dipòsit dins del mateix local on s’ha maquilat, sempre que quedi ensacat, perfectament identificat, paletitzat, embolcallat i degudament separat de la resta de partides existents. La permanència màxima en dipòsit ho es fins el moment de la sembra de la primera campanya desprès del processament de gra. Aquest dipòsit ha de quedar reflectit en el llibre-registre.

Article 26

Màquines mòbils

Excepcionalment, es pot autoritzar que les operacions de neteja de gra siguin realitzades mitjançant màquines mòbils homologades sempre que compleixin els requisits establerts en aquest capítol. En les sol·licituds d’autorització s’ha de fer constar el calendari de localitzacions que hagin de realitzar les màquines, així com la relació d’agricultors als quals presten el servei de maquila. Si aquesta relació és objecte de modificació, aquesta s’ha de comunicar al departament competent en matèria d’agricultura.

Article 27

Obligacions de les empreses proveïdores

27.1 Les empreses proveïdores que realitzen neteja de llavors per altri, han de poder identificar totes les partides de gra presents en les instal·lacions.

27.2 Per identificar les diferents partides de gra presents en les instal·lacions no es pot emprar cap denominació varietal ni cap tipus de marca o menció que pugui induir a confondre els envasos que continguin llavor maquilada amb els que continguin llavor comercial.

27.3 No es pot transferir gra netejat o per neteja d’una partida a una altra.

27.4 Quan el gra hagi estat tractat amb productes fitosanitaris, ha de ser sotmès a coloració per evidenciar aquest fet, restant prohibida la seva destinació a consum humà o animal.

27.5 Les empreses proveïdores han de facilitar al titular del títol d’obtenció vegetal, a instàncies d’aquest, la informació que sigui necessària per tal que pugui comprovar el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de les obtencions vegetals.

Article 28

Obligacions de les persones agricultores

28.1 Només estan autoritzats per utilitzar gra netejat les persones agricultores que han efectuat les operacions de maquila i que així consti en el llibre-registre corresponent, i sempre que la seva destinació siguin les finques de les qual en sigui titular l’agricultor que ha usat els serveis de maquila oferts per una empresa proveïdora inscrita al Registre.

28.2 El gra maquilat no pot ser objecte de compra-venda ni de cessió.

28.3 La quantitat de gra netejat no pot excedir del necessari per sembrar el nombre d’hectàrees que declari cada agricultor en el llibre-registre, amb un marge d’errada del 10%.

28.4 Les persones agricultores que sembrin en les seves pròpies explotacions els producte obtingut de la pròpia collita han de respectar els drets de l’obtentor tal i com estableix la normativa en matèria de protecció d’obtencions vegetals.

Capítol 7

Producció de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació

Article 29

Àmbit

29.1 Els/Les agricultors/es poden utilitzar material vegetal procedent dels seus cultius per a noves plantacions de les quals han de ser titulars, sens perjudici del que estableix la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.

29.2 El material al qual es refereix l’apartat anterior, en cap cas, pot procedir d’una zona de seguretat d’un focus actiu d’organismes de quarantena que afecti a l’espècie produïda.

29.3 Els/Les agricultors/es que produeixin material vegetal amb destinació a la pròpia explotació han de presentar la declaració anual de cultius en les condicions que estableix l’article 13.c), sempre que aquest material requereixi passaport fitosanitari o estigui afectat per mesures comunitàries d’emergència i/o control.

29.4 En el supòsit de desplaçament del material vegetal, aquest ha d’anar acompanyat del corresponent passaport fitosanitari, si s’escau, d’acord amb el que estableix l’article 14.

29.5 Resta prohibida la venda o cessió tant a títol onerós com gratuït del material vegetal regulat en aquest article.

Capítol 8

Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya

Article 30

Creació i finalitat

30.1 Es crea el catàleg de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya on s’inscriuen les espècies, varietats, poblacions, ecotips i clons d’interès agrari per a Catalunya.

30.2 La finalitat d’aquest Catàleg és la de vetllar per la tutela del patrimoni fitogenètic autòcton.

30.3 El catàleg depèn de la direcció general competent en matèria d’agricultura i té caràcter públic. La seva publicitat es fa mitjançant la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat).

30.4 La gestió del Catàleg correspon a la subdirecció general competent en matèria d’agricultura.

Article 31

Definicions

A l’efecte d’aquest capítol, s’apliquen les següents definicions:

a) Ecotip: conjunt de línies d’una varietat població adaptades de forma natural a les condicions ambientals de la seva regió d’origen.

b) Varietat local d’interès agrari de Catalunya: conjunt de poblacions o clons d’una espècie vegetal adaptades de forma natural a les condicions ambientals d’una zona determinada associada generalment a un sistema de conreu tradicional. També es coneixen com a varietats tradicionals.

c) Varietats de conservació: Es la varietat que, per a la salvaguarda de la diversitat biològica i genètica, constitueix un patrimoni irreemplaçable de recursos fitogenètics, per la qual cosa precisa la seva conservació mitjançant el conreu i comercialització de llavors o de plançons d’ecotips o varietats autòctones adaptats naturalment a les condicions locals i regionals amenaçades per la erosió genètica.

d) Varietat d’espècie hortícola desenvolupada per ser cultivada en condicions determinades: varietat sense valor intrínsec per a la producció comercial, però desenvolupada pel seu conreu en condicions agrotècniques, climatològiques o edafològiques determinades.

e) Conservació ex situ: manteniment dels recursos fitogenètics fora del seu habitat natural.

f) Conservació in situ: manteniment de la varietat en la regió d’origen on han estat desenvolupades les propietats que la diferencien.

g) Conservació a l’explotació: manteniment de la varietat en l’entorn agrícola on han estat desenvolupades les propietats que la diferencien.

h) Regió d’origen: la zona o zones on històricament s’han cultivat les varietats de conservació.

Article 32

Inscripció al Catàleg

32.1 Les inscripcions al catàleg es poden realitzar d’ofici per part del departament competent en matèria d’agricultura o bé a instància de part.

32.2 Les sol·licituds per a la inscripció al catàleg d’una varietat local d’interès agrari de Catalunya es formalitzen en imprès normalitzat que es pot descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura s’han d’adreçar a la direcció general competent en matèria d’agricultura.

Les sol·licituds s’han de presentar als serveis territorials del departament competent en matèria d’agricultura preferentment, o a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

32.3 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Còpia del DNI/NIF/NIE o altre document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi, si s’escau, en cas de no autoritzar el departament competent en matèria d’agricultura per obtenir aquesta informació.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

c) En el cas de les persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible als Registres d’entitats jurídiques corresponents, al Registre de cooperatives o al Registre Mercantil el departament competent en matèria d’agricultura ho ha de verificar d’ofici.

d) Memòria tècnica que inclogui:

Característiques morfològiques de la varietat, així com documentació visual. A més cal adjuntar, si es disposa, de les característiques agronòmiques i documentació tècnica dels assaigs d’identificació i caracterització de la varietat.

Àmbit territorial de conreu de la varietat objecte d’inscripció.

Nom comú i local, i si escau, sinònims de la varietat i denominació oficial.

Documentació històrica i cultural que acrediti el lligam del conreu tradicional de la varietat en l’àmbit territorial.

Justificació de l’interès agrari.

Acreditació que la varietat té una antiguitat de conreu a Catalunya, mínima de 50 anys. Excepcionalment la Comissió pot acceptar un altre període d’antiguitat quan en resulti de la naturalesa i de la importància agronòmica de la varietat

32.4 Si la documentació a que fan referència les lletres b) i c) de l’apartat anterior està disponible als Registres d’entitats jurídiques corresponents, al Registre de cooperatives o al Registre Mercantil el departament competent en matèria d’agricultura ho ha de verificar d’ofici.

32.5 No cal presentar la documentació esmentada a l’apartat anterior si ja s’ha presentat anteriorment en el departament competent en matèria d’agricultura i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del departament competent en matèria d’agricultura diferent a la que es va presentar la documentació o a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, cal indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, i unitat del departament competent en matèria d’agricultura es va aportar la documentació requerida:

Article 33

Tramitació de la sol·licitud d’inscripció al catàleg

33.1 Un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció al catàleg i la documentació corresponent, si l’òrgan instructor comprova que les dades aportades són incomplertes o han de ser millorades, ha de requerir la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies procedeixi a esmenar les deficiències observades. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi donat compliment al requeriment, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.

33.2 La subdirecció general competent en matèria d’agricultura un cop comprovat el compliment dels requisits exigits, i amb l’informe favorable previ de la Comissió de varietats locals agrícoles, dicta la resolució d’inscripció catàleg.

33.3 La resolució s’ha de notificar a la persona sol·licitant en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud d’inscripció.

En cas de manca de resolució expressa, la persona interessada pot considerar estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

33.4 La resolució de desestimació ha de ser motivada. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant de la direcció general competent en matèria d’agricultura en el termini d’un mes a comptar de la notificació.

33.5 En el cas que s’estimi la inscripció de les varietats en el catàleg, la subdirecció general competent en matèria d’agricultura podrà demanar una mostra del material vegetal inscrit per la seva conservació.

Article 34

Baixa del catàleg

El material inscrit al catàleg de les varietats locals pot ser donat de baixa, amb informe previ favorable de la Comissió de varietats locals agrícoles, si es comprova que la varietat inscrita no és diferent, prèvia audiència a l’interessat per un termini de deu dies.

Article 35

Producció i comercialització

35.1 Amb la finalitat d’afavorir la conservació i la utilització dels recursos fitogenètics, les llavors i les plantes de les varietats locals inscrites en el Catàleg i que no estiguin inscrites en cap altre Registre que permeti la seva comercialització poden ser produïdes i comercialitzades si es compleixen els següents requisits:

a) Registre. Les persones que es dediquin a produir o comercialitzar el material vegetal inscrit en el Catàleg han d’estar inscrits en el Registre d’empreses proveïdores de material vegetal i complir les obligacions que estableix aquest decret.

b) Àmbit geogràfic. Es poden produir i comercialitzar exclusivament en el territori de Catalunya.

c) Requisit quantitatiu. Només es poden comercialitzar en envasos i quantitats reduïdes, i s’estableixen uns màxims per espècie o grups d’espècies que no es podran superar. Aquesta quantia ha de ser establerta pel/per la conseller/a del departament competent en matèria d’agricultura mitjançant Ordre.

d) Requisits qualitatius. Han de complir els requisits establerts per les llavors i plantes de categoria estàndard, exceptuant el que fa referència a l’homogeneïtat varietal mínima exigida, Aquests requisits qualitatius ha de ser establerta pel/per la conseller/a del departament competent en matèria d’agricultura mitjançant Ordre.

e) Precintat i etiquetatge. Les llavors es comercialitzaran en envasos tancats i el planter en feixos, sempre convenientment identificats amb una etiqueta del productor. L’etiqueta serà de color groc i ha de contenir com a mínim, les següents dades:

La menció: Varietat local de Catalunya.

La menció: categoria estàndard amb requisits menys estrictes.

Identificació del productor o número d’inscripció en el Registre d’empreses proveïdores de material vegetal.

Espècie.

Varietat.

Quantitat.

Núm. de lot.

35.2 La inscripció al Catàleg no eximeix del compliment de la normativa sanitària que li sigui d’aplicació.

Article 36

Òrgan col·legiat

36.1 Es crea la Comissió de varietats locals agrícoles com a òrgan consultiu del departament competent en matèria d’agricultura que té la missió de rebre, analitzar les sol·licituds i avaluar-les amb caràcter previ a la inscripció de les varietats en el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

36.2 La Comissió de varietats locals agrícoles te un caràcter tècnic i esta formada pels membres que s’assenyalen a continuació:

a) Presidència: el/la cap del servei competent en matèria de producció agrícola de la direcció general competent en matèria d’agricultura. En cas d’absència, malaltia o vacant serà substituït/da per la persona titular de la vicepresidència.

b) Vicepresidència: un/a representant de la direcció general competent en matèria de medi natural.

c) Vocals:

Un/a representant de la direcció general competent en matèria d’agricultura.

Una/a representant de la direcció general competent en matèria d’innovació rural.

Un/a representant de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Un/a representant de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).

Un/a representant del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Una persona especialitzada en recerca genètica de plantes herbàcies, arbòries i forestals d’interès agrari,

Dues persona representant de les entitats que es dediquen a la recuperació i conservació de varietats locals.

Dues persones representants de les organitzacions professionals agràries.

Un/a secretari/a, amb veu però sense vot, que haurà de ser un funcionari de la direcció general competent en matèria d’agricultura.

36.3 La Comissió de varietats locals agrícoles pot designar experts, que actuen com a assessors, per a assumptes concrets, que seran nomenats pel president/a de la Comissió.

36.4 Els membres de la comissió, que no ho siguin per raó del càrrec, son nomenats pel titular de la direcció general competent en matèria d’agricultura, a proposta, si s’escau, dels òrgans, ens o entitats representades en la Comissió, excepte en el cas de la persona especialitzada en recerca genètica de plantes herbàcies, arbòries i forestals d’interès agrari que serà designada directament pel director general competent en matèria d’agricultura, havent de ser de reconegut prestigi dins de l’àmbit científic i acadèmic

36.5 Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere, en la seva composició s’ha de procurar garantir la presencia equilibrada d’homes i dones.

Article 37

Funcions de la Comissió

37.1 Les funcions de la Comissió són les següents:

a) Establir els protocols per a la catalogació i inscripció de les varietats locals agrícoles de Catalunya per a les espècies que no existeixi qüestionaris oficials de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) o Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV) o els descriptors del Biodiversity International.

b) Examinar i valorar les sol·licituds d’inscripció de les varietats locals al Catàleg de les varietats locals agrícoles de Catalunya.

c) Emetre informe, a petició de la direcció general competent en matèria d’agricultura en relació a les sol·licituds d’inscripció de les varietats de conservació de Catalunya i de les varietats hortícoles desenvolupades per a ser cultivada en condicions determinades.

d) Participar en la definició de les propostes i mesures de desenvolupament per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat cultivada a Catalunya.

e) Proposar mesures de sensibilització de la societat envers la conservació i ús sostenible de les varietats agrícoles locals de Catalunya.

f) Actuar com a òrgan consultiu en matèria de conservació d’espècies vegetals locals d’interès agronòmic de Catalunya.

37.2 La sol·licitud d’emissió d’informe que fa referència l’apartat 1 c) d’aquest article té caràcter preceptiu i se’l dóna publicitat a través del web corporatiu electrònic de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat).

Article 38

Funcionament de la Comissió

38.1 Els acords es prenen per consens entre les persones membres assistents a la sessió.

38.2 Correspon a la direcció general competent en matèria d’agricultura donar el suport material i personal necessari per al desenvolupament de les funcions la Comissió de varietats locals agrícoles.

38.3 Les sessions de la Comissió se celebren almenys semestralment i en tot cas quan el seu president/a ho acordi.

38.4 En tot allò que no es preveu en aquesta article, el funcionament de la Comissió de varietats locals agrícoles es regeix per les normes que es determinen al capítol II del títol primer de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Capítol 9

Inspecció i règim sancionador

Article 39

Inspecció i control

El departament competent en matèria d’agricultura pot realitzar en qualsevol moment les inspeccions que consideri necessàries per tal de verificar el compliment de les condicions exigides en aquest Decret per part dels inscrits/es en el Registre.

Article 40

Infraccions i sancions

40.1 L’incompliment del que preveu aquest Decret és sancionat d’acord amb la Llei de l’Estat 30/2006, de llavors, plantes de viver i de recursos fitogenètics, i amb la Llei de l’Estat 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

40.2 Són competents per instruir els procediments sancionadors corresponents, la persona que designi el/la director/a del serveis territorials del departament competent en matèria d’agricultura corresponent.

40.3 Són competents per resoldre els procediments sancionadors corresponents, en sancions lleus i greus, el/la director/a dels serveis territorials del departament competent en matèria d’agricultura corresponent.

40.4 És competent per resoldre els procediments sancionadors en sancions molt greus, el/la director/a general competent en matèria d’agricultura.

40.5 Contra les resolucions de les sancions que imposi el/la director/a dels serveis territorials del departament competent en matèria d’agricultura corresponent es pot interposar recurs d’alçada davant el/la director/a general competent en matèria d’agricultura.

40.6 Contra les resolucions de les sancions que imposi el/la director/a general en matèria d’agricultura es pot interposar recurs d’alçada davant del/de la conseller/a titular del departament competent en matèria d’agricultura en el termini d’un mes a comptar de la notificació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició Addicional Primera

Tramitació electrònica

Les sol·licituds al Registre i al Catàleg es poden fer per via telemàtica d’acord amb les previsions que estableix la llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Disposició Addicional Segona

Simplificació documental

La documentació prevista per les normes d’aquest Decret no és exigible si el departament competent en matèria de agricultura pot obtenir-la d’altres òrgans o administracions.

Disposició Addicional Tercera

Fitxer de dades de caràcter personal

Els fitxers de dades de caràcter personal que en deriven del Registre i del Catàleg regulat en aquest Decret son els que figuren en els annexos 1 i 2.

Disposició Transitòria

Les empreses proveïdores que en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret figuren inscrites al Registre oficial de proveïdors de material vegetal actualment vigent, s’inscriuen d’ofici a la Secció corresponent del Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal regulat per aquest Decret.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Disposició Derogatòria Primera

Queden derogades les següents normes:

Ordre de 28 de setembre de 1998, per la qual es crea el Registre oficial de proveïdors de material vegetal.

Ordre de 29 de març de 2001, de modificació de l’Ordre de 28 de setembre de 1998, per la qual es crea el Registre oficial de proveïdors de material vegetal.

Ordre de 20 de maig de 1985, per la qual es regula l’activitat de neteja de cereals de fecundació autògama per destinar-los a sembra.

Ordre de 13 de maig de 1992, de modificació de l’Ordre de 20 de maig de 1985, sobre activitat de neteja de cereals

Resolució de 29 de juny de 1992, sobre desplegament de l’Ordre de 20 de maig de 1985, per la qual es regula l’activitat de neteja de cereals de fecundació autògama per destinar-los a sembra.

Disposició Derogatòria Segona

Se suprimeix la referència al Registre de proveïdors de material vegetal que consta a l’apartat 6.1.a) de l’Ordre AAR/273/2007, de 24 de juliol, pel qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Les dades del fitxer que se suprimeix s’integren en els fitxers regulats als annexos 1 i 2 d’aquest Decret.

ANNEX 1

Fitxer de dades de caràcter personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

ANNEX 2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte