Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

Títol modificat: Ordre AAM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i es convoquens convoquen els corresponents a l'any 2014-2015.

ORDRE AAM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i en nuclis urbans vulnerables, i es convoquen els corresponents a l'any 2014-2015.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0056/2014

  • Data del document 25/02/2014

  • Data de publicació 12/03/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6580

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) té com a objectiu, entre d'altres, fomentar la realització d'actuacions de prevenció d’incendis forestals.

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, regula tot un seguit de mesures d’aplicació a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta; i insta la Generalitat a incloure un programa de subvencions per al compliment de les disposicions d’aquesta Llei.

Mitjançant els ajuts atorgats per l’Ordre MAH/103/2005, de 14 de març, l’Ordre MAH/234/2006, de 2 de maig, la Resolució MAH/1323/2008, de 15 d’abril, la Resolució MAH/2031/2010, de 9 de juny, i l’Ordre AAA/155/2012, de 6 de juny, s’ha impulsat la implantació de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions.

El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, desplega la Llei 5/2003 i estableix les característiques que han de complir les franges de protecció.

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, regula els municipis i períodes d’alt risc d’incendi així com la realització de treballs que generin risc d’incendi forestal.

Atès que les persones beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts són ens locals, és factible la tramitació administrativa per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta tramitació telemàtica es realitza a través de l’extranet de les administracions públiques EaCat.

Conseqüentment, i valorada la conveniència de donar suport als ens locals mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció de General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar per als anys 2014 i 2015 els ajuts destinats al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 La dotació màxima de les subvencions que preveu la present convocatòria per als anys 2014 i 2015 té naturalesa de crèdit plurianual per un import d’1.000.000,00 d'euros i va a càrrec de la posició pressupostària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural AG07D/460000100/5510. Aquest import es distribueix per a l’anualitat 2014 en 500.000,00 euros i per a l’anualitat 2015, en els 500.000,00 euros restants.

2.4 El crèdit inicial indicat al punt 2.3 pot ser modificat amb subjecció a la normativa vigent. En el cas que aquest s’incrementi, la seva aplicació resta condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat en el moment anterior a la resolució.

2.5 L’import de l’ajut pot ser reduït totalment o parcialment abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.6 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

2.7 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director general del Medi Natural i Biodiversitat. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel cap del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, que actua com a president i té vot de qualitat, el cap de la Secció de Gestió de la Prevenció d’Incendis Forestals i el cap de la Secció d’Inspecció.

2.8 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant serà de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.9 Contra la resolució del director general del Medi Natural i Biodiversitat, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el/la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

2.10 Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i en el web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.11 El termini d’execució i justificació de les actuacions objecte de subvenció serà fins al dia 16 d’octubre de 2015, inclòs.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Aprovar la tramitació exclusiva per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el foment d'actuacions de tractament de la vegetació en franges de protecció que es detallen a l’apartat 3 en urbanitzacions i nuclis de població afectats.

 

–2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els ens locals que tinguin en el seu àmbit territorial urbanitzacions o nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.

2.2 Per adquirir la condició de persona beneficiària, la persona sol·licitant no ha d'estar inclosa en cap dels supòsits que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que els siguin aplicables.

 

–3 Actuacions subvencionables

3.1 Seran subvencionables les actuacions que s’indiquen a continuació que es realitzin en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.

- tractament de vegetació amb estassada de matoll i tallada d’arbrat superior al 33% dels peus inicialment existents.

- tractament de vegetació amb estassada de matoll.

3.2 Als efectes dels ajuts que preveu l’apartat 3.1 precedent, s’entén per:

Tractament de vegetació amb estassada de matoll i tallada d’arbrat, el conjunt d’actuacions necessàries per tal de transformar la vegetació actual que ocupa l’àrea del perímetre d’una urbanització o nucli urbà amb 25 metres d’amplada en una franja de protecció d’acord amb les condicions tècniques que estableix l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Aquesta actuació només serà subvencionable en boscos adults. S’inclou en aquest concepte la tallada de més del 33% de l’arbrat de classe diamètrica superior a 5 (superior a 7,5 cm de diàmetre normal), l’estassada del sotabosc i la retirada o trituració in situ de les restes vegetals generades.

Tractament de la vegetació amb estassada de matoll, el conjunt d’actuacions necessàries per tal de transformar la vegetació actual que ocupa l’àrea del perímetre d’una urbanització o nucli urbà amb 25 metres d’amplada en una franja de protecció d’acord amb les condicions tècniques que estableix l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. S’inclou en aquest concepte la tallada de fins al 33% de l’arbrat major de 5 centímetres de diàmetre normal preexistent (pot no ser necessari tallar-ne cap), l’estassada de matoll i la retirada o trituració in situ de les restes vegetals generades.

Les actuacions en nuclis de població afectats per la Llei 5/2003 s’hauran de realitzar d’acord amb els mateixos criteris que estableix l’annex 2 del Decret 123/2005.

 

–4 Tipus i quantia dels ajuts

4.1 Els ajuts per al tractament de la vegetació en franges de protecció tenen una quantia diferenciada segons el tipus d’actuació:

- tractament de vegetació amb estassada de matoll i tallada d’arbrat superior al 33% dels peus inicialment existents, una quantia del 60% del pressupost de l’actuació amb un màxim de 1.200,00 euros per hectàrea.

- tractament de vegetació amb estassada de matoll, una quantia del 60% del pressupost de l’actuació amb un màxim de 600,00 euros per hectàrea.

4.2 Aquests imports màxims es podran incrementar en un màxim de 300,00 euros per hectàrea per a aquelles actuacions on el terreny presenti un pendent superior al 40%, sempre que així ho sol·liciti el beneficiari i s’aporti la documentació especificada a l’article 7.3.f d’aquestes bases reguladores. En cap cas l’import subvencionat superarà el 60% del pressupost de l’actuació.

4.3 L’import de l’ajut atorgat no serà superior a 100.000,00 euros per persona beneficiària.

4.4 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que es determina en la convocatòria corresponent.

4.4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats que estableix l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores.

 

–5 Criteris d'atribució i prioritats

En el cas que l’import total de les actuacions sol·licitades subvencionables superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, se seguirà el tràmit establert a l’apartat 8.3 d’aquestes bases reguladores i s’atendran les actuacions sol·licitades d’acord amb l’ordre de preferència següent:

En les sol·licituds d’ajuts que siguin subvencionables es puntuarà de forma individualitzada cadascuna de les actuacions sol·licitades en funció del perill exterior d’incendi forestal; fins a 9 punts, mesurats sobre el mapa bàsic de perill en l’entorn de la urbanització o nucli urbà.

El mapa bàsic de perill d’incendi forestal de Catalunya inclòs al Pla INFOCAT és un mapa ràster amb píxels de 100 metres de costat i valorats de 0 a 9, en què 0 són les zones no forestals i per tant sense perill d’incendi forestal i 9 és el nivell màxim de perill d’incendi forestal. Per puntuar cadascuna de les actuacions sol·licitades es representarà sobre el mapa bàsic de perill d’incendi forestal la franja perimetral on es sol·licita actuar i es delimitarà l’àrea que l’envolta fins a una distància de 1.000 m. La puntuació serà el valor mitjà dels píxels inclosos en aquesta àrea.

En el supòsit que diversos expedients presentin un mateix valor de perill exterior d’incendi forestal i que no hi hagi prou crèdit per atendre totes les sol·licituds amb aquesta mateixa puntuació, es procedirà al prorrateig entre aquests expedients.

 

–6 Concurrència amb altres ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts que per a la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que la quantia total no superi el cost de l'activitat subvencionada.

 

–7 Sol·licituds i documentació

7.1 Els ens locals sol·licitants caldrà que emplenin el formulari de sol·licitud que es troba a la seva disposició a l'extranet de les administracions públiques catalanes (EaCat), adreça https://www.eacat.cat. En aquesta mateixa adreça, s'hi trobaran les instruccions per emplenar-lo. La documentació s’haurà de presentar electrònicament, adjunta a la sol·licitud. Només s’admetran a tràmit les sol·licituds presentades telemàticament.

7.2 Les sol·licituds en les quals el sol·licitant no compleix els requisits per ser beneficiari o presentades fora del termini establert en la convocatòria corresponent no s'admetran a tràmit. L’òrgan competent per resoldre la inadmissió és l’òrgan instructor establert en la convocatòria.

7.3 D'acord amb les normes de tramitació establertes en l'apartat 8 d'aquestes bases reguladores, el formulari de sol·licitud ha d’anar acompanyat de la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s'hagi presentat anteriorment en altres convocatòries i les dades de la qual no hagin variat i continuïn sent vigents.

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, d’acord amb el que estableix l’apartat 7.5.

b) Acord de petició de l’ajut pres per l’òrgan competent i acceptació dels compromisos corresponents.

c) Memòria, mapa i pressupost de l’actuació on es recullin les actuacions a realitzar i especificant:

Memòria descriptiva de l’actuació i amidaments.

Pressupost desglossat de l’actuació prevista per a cada urbanització.

Mapa de detall de l’actuació i on estigui definida clarament l’actuació o actuacions a realitzar.

Fotografies o imatges de la franja abans de realitzar les actuacions amb la indicació de la data i de les coordenades on han estat preses o localitzades sobre un mapa. S’haurà de presentar almenys 2 fotografies per actuació sol·licitada.

d) En el cas d’actuacions en urbanitzacions d’àmbit de la Llei 5/2003, certificat emès per l’ens local sol·licitant que acrediti que disposa de l’autorització dels propietaris dels terrenys on s’executaran les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut; o bé el llistat dels propietaris dels terrenys on s’han d’executar les actuacions i de les superfícies i ubicacions respectives afectades –d'acord amb la informació disponible per l’ajuntament– amb expressió de si es compta o no amb l’autorització pertinent per realitzar les actuacions, als efectes d’execució dels treballs i determinació de la indemnització corresponent, si s’escau.

e) En el cas de les actuacions en nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, certificat emès per l’ens local sol·licitant que acrediti que disposa de l’autorització dels propietaris dels terrenys on s’executaran les feines per a les quals se sol·licita l’ajut.

f) Si les actuacions afecten més d’un ens local, caldrà presentar còpia del conveni interadministratiu que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, on s’especifiqui quina part de l’actuació correspon al sol·licitant.

g) Si les actuacions s'han de fer en terrenys amb pendents superiors al 40%, caldrà un informe tècnic d’un facultatiu forestal sobre les mesures necessàries per minimitzar els efectes de les actuacions. El contingut d’aquest informe és l’indicat a l’annex 2 del Decret 123/2005 i la superfície de franja de protecció que presenta un pendent superior al 40%, i s’ha de delimitar en la cartografia adjunta a la sol·licitud d’ajut.

7.4 El formulari de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant hagi ratificat mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l'ajut.

b) Que no està sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Que no ha sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit que preveu l'apartat 6 d'aquestes bases reguladores. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques, privades nacionals o internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i l'ens concedent.

d) Que compleix la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, declaració conforme l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

f) Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del procediment amb l'original corresponent.

7.5 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DAAM per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

7.6 En el moment de la sol·licitud es podrà demanar una bestreta de fins al 70% de l’import de la subvenció que s’atorgui i sense l’exigència de garanties. L’import final de la bestreta serà el que resulti de la distribució de fons disponibles entre els sol·licitants.

 

–8 Tramitació i resolució

8.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva i seran valorats per una Comissió de valoració.

8.2 La Comissió de valoració podrà sol·licitar a l’òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

8.3 Quan les sol·licituds qualificades d'auxiliables superin les disponibilitats pressupostàries, la Comissió de valoració procedirà a determinar la puntuació mínima que han d'assolir per tal de ser resoltes favorablement, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 d'aquestes bases, i amb els criteris d'atribució i prioritats que contenen.

8.4 Sobre la base de la sol·licitud i la documentació que especifica l'apartat 7.3, es puntuaran els expedients elegibles en funció dels criteris de prioritat que estableix l'apartat 5.

8.5 D'acord amb la documentació presentada i l'informe de la Comissió de valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

8.6 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim:

La identificació dels sol·licitants als quals es concedeix subvenció.

L’import de la subvenció. En cas que la sol·licitud de subvenció sigui per a actuacions diverses i no se subvencionin totes, s’han d’identificar les subvencionades.

La procedència dels fons amb què es finança l'ajut.

El termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades.

La forma de justificació de l’execució de l’objecte de la subvenció.

La indicació dels beneficiaris als quals s’ha concedit bestreta i l’import corresponent.

La indicació expressa de la desestimació de les sol·licituds admeses a la convocatòria que no han obtingut subvenció i el motiu de la denegació.

La llista de reserva dels sol·licitants admesos a la convocatòria i que no han resultat beneficiaris/àries. Aquesta llista s’haurà d’elaborar seguint l’ordre de la valoració de les sol·licituds feta per l’òrgan col·legiat previst a la base 5.

Si la resolució exhaureix o no la via administrativa, amb indicació dels recursos que s’hi poden interposar, l’òrgan davant el qual s’han de presentar i el termini per interposar-los.

La manifestació expressa que, amb la fermesa de la Resolució, s’entendrà que el beneficiari declara tàcitament trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

8.7 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de l'Administració. És causa de modificació de la resolució de concessió la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

8.8 La resolució es notificarà per mitjans telemàtics mitjançant el portal EaCat, així com qualsevol altra comunicació que es generi durant el procés de tramitació.

 

–9 Justificació i pagament

9.1 Els beneficiaris de les subvencions han de presentar a l’òrgan competent, abans de finalitzar el termini d’execució i de justificació establert en la convocatòria, la documentació següent:

a) Certificat d’obra acabada emès per l’òrgan municipal competent acompanyat de l’informe favorable dels serveis tècnics municipals.

b) Formulari de Certificat justificatiu, que inclou la memòria justificativa i justificació de la despesa, correctament emplenat i signat electrònicament per l’interventor de l’ens local beneficiari de la subvenció. El formulari es troba disponible a l’extranet de les administracions públiques catalanes (EaCat). Aquest formulari inclourà com a mínim el certificat del següent:

1. La descripció de l’actuació.

2. Els ingressos, detallant-ne les fonts.

3. Les despeses, detallant el número de factura, l’emissor, el concepte, la data de la factura, la data de pagament efectiu i l’import brut de la factura.

4. Que el beneficiari té l’original de cadascuna de les factures detallades a l’expedient de justificació i que per a la seva aprovació ha existit la corresponent consignació pressupostària en el pressupost de l’entitat.

c) Còpia de les factures de les despeses o inversions imputades a la subvenció o documents de valor probatori equivalent.

d) En el cas que ens locals contractin les actuacions subvencionades, certificat de l’òrgan competent que justifiqui que la contractació s’ha fet d’acord amb la Llei aplicable en matèria de contractació. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el/la beneficiari/ària haurà de presentar còpia de l’acta de contractació on constin com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les ofertes es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del codi de comerç.

9.2 Els justificants de les despeses aportats hauran de ser posteriors a l’1 de gener de 2014.

9.3 L'IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció quan la persona beneficiària no és un consumidor final i se'l pot deduir.

9.4 Els òrgans competents del DAAM comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DAAM.

9.5 No s’efectuarà el pagament de la subvenció a aquelles urbanitzacions o nuclis urbans on no s’hagin executat materialment els treballs almenys en el 40% de la superfície d’actuació subvencionada. En el cas d’execució no total, però igual o superior al 40%, es proposarà el pagament proporcional de la subvenció per la part executada.

9.6 Un cop efectuades les comprovacions oportunes el pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DAAM, acreditativa del fet que l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades.

9.7 La tramitació del pagament de la subvenció concedida o la part pendent d’aquesta si s’ha atorgat una bestreta, tal com indica la base 7.6, s’inicia un cop presentada la documentació justificativa de les actuacions subvencionables.

9.8 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment que el DAAM realitzi les comprovacions corresponents amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DAAM a què es refereix l'apartat 7.5 d'aquestes bases reguladores.

9.9 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

9.10 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda a l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

 

–10 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

10.1 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10.2 També serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10.3 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que s'estableixin en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

–11 Inspecció i control

Els òrgans competents del DAAM tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les actuacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

 

–12 Infraccions i sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les especificitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Amb relació a les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.