Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 5/2014, de 9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 005/2014

  • Data del document 09/12/2014

  • Data de publicació 11/12/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6768

  • No Vigent
12/12/2014 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que s’estableix a l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

 

DECRET LLEI

 

Preàmbul

Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, es va establir un règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat de facilitar l’adaptació del sector dels tècnics i professionals de les activitats físiques i esportives al context normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

La suspensió de la vigència del règim sancionador esmentat, que va incorporar la disposició addicional tercera de la citada Llei 10/2011, finalitzava l’1 de gener de 2013.

Posteriorment, atesa la voluntat de l’Administració de continuar facilitant durant un període de temps més llarg, l’adaptació a la Llei 3/2008, es va ampliar la suspensió de la vigència del mateix règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives de l’àmbit de l’esport, fins a l’1 de gener de 2015, mitjançant el Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, publicat al DOGC 6283, de 31.12.2012 i validat per Resolució 6/X del Parlament de Catalunya, de 23 de gener de 2013.

El 14 de gener de 2014 el Govern de la Generalitat va aprovar, a proposta del conseller de la Presidència, el Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, que va ser admès a tràmit per la Mesa del Parlament, publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 247 de 27.1.2014, i que es troba actualment en tramitació parlamentària.

Aquest Projecte de llei dóna la cobertura legal a noves necessitats detectades en el sector professional regulat per la Llei 3/2008, les quals resten actualment fora de l’àmbit de la Llei esmentada.

Davant la proximitat de la data de finalització del termini de suspensió establert pel Decret llei 6/2012, l’Administració esportiva ha constatat que es mantenen les justificacions i motivacions que van portar a aprovar la previsió de suspensió temporal de la vigència del règim sancionador esmentat, i a més, ha valorat que és del tot necessari que els professionals que es troben en les noves situacions detectades i recollides en el Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, puguin legalitzar la seva situació quan aquest Projecte de llei sigui aprovat i evitar així la imposició de sancions a aquests professionals.

Així mateix, cal tenir en compte que, amb posterioritat a l’aprovació de la modificació de la Llei 3/2008, l’Administració esportiva haurà de disposar també d’un període de temps addicional per al desenvolupament d’aquells procediments i actuacions de formació necessaris per atendre la problemàtica dels diferents col·lectius del sector esportiu, d’acord amb les previsions de la mateixa Llei.

Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent ampliar el termini de suspensió fins a l’1 de gener de 2017 i adoptar aquesta mesura per la via extraordinària del Decret llei. Es possibilita així que, durant aquest nou període de temps, l’incompliment de les obligacions previstes a la citada Llei 3/2008, no comporti la consegüent sanció administrativa, la qual cosa perjudicaria greument el sector afectat.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del titular del Departament de la Presidència i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que queda redactada de la manera següent:

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins a l’1 de gener de 2017, resta en suspens la vigència de l’article 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius a l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de l’assegurança preceptiva.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins a l’1 de gener de 2017, resta en suspens la vigència de la infracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, solament pel que fa a l’incompliment d’alguna de les obligacions o condicions establertes per la dita Llei en matèria de titulacions de tècnics.

3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per fets que no serien constitutius d’infracció administrativa, d’acord amb el règim temporal de suspensió de vigència establert pels apartats 1 i 2.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 9 de desembre de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència