Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 127/2012, de 16 d'octubre, pel qual es crea la Taula Agrària.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document 127/2012

  • Data del document 16/10/2012

  • Data de publicació 18/10/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6235

Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

El Decret 373/2000, de 21 de novembre, va crear la Taula de foment i modernització agrària i rural com a organisme interlocutor del llavors Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en totes aquelles qüestions relatives a les mesures de caire horitzontal que afectessin alhora a diversos sectors de la producció agrària de Catalunya i també de l’espai rural.

D’altra banda, el Decret 374/2000, de 21 de novembre, va crear la Taula de concertació agrària com a òrgan de col·laboració i consulta del Departament esmentat, amb la finalitat que servís per aconseguir la participació directa del sector agrari, per mitjà de les organitzacions professionals agràries més representatives i del món cooperatiu, en la discussió i l’elaboració de la normativa aplicable.

Posteriorment, l’article 21 de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, va establir com a objectiu de les polítiques públiques agràries de la Generalitat dur a terme actuacions conduents al foment entre el sector de la concertació del disseny i la posada en pràctica d’aquestes polítiques, i afavorir la col·laboració, la participació i la corresponsabilització per mitjà de les entitats representatives.

Vist que el temps transcorregut des de la publicació de les normes esmentades, i per tal d’aplegar i millorar la participació de les entitats més representatives en la concertació, fa convenient reorganitzar aquestes taules unificant-les en una única Taula Agrària i mantenir la representativitat de les entitats del sector;

Vist que aquest Decret obeeix també al principi de participació de les organitzacions professionals agràries i entitats representatives del sector, determinat per la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i amb la configuració de l’Administració agrària catalana com administració relacional;

Per tot això exposat, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea la Taula Agrària com a òrgan d’interlocució i col·laboració del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupament rural en qüestions que estiguin relacionades amb les polítiques públiques en aquest àmbit.

Article 2

La Taula Agrària té la seu als serveis centrals a Barcelona del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupament rural, sens perjudici que les seves sessions es puguin celebrar en altres llocs del territori de Catalunya.

Article 3

Són funcions de la Taula Agrària el debat i la formulació de propostes relatives a les mesures que calgui adoptar en relació amb:

a) L’exercici de les activitats agrícoles i ramaderes i el desenvolupament rural.

b) La diversificació de l’activitat econòmica del món rural, especialment pel que fa al sector productiu agrari.

c) La formació i la qualificació professional en el sector agrari i en l’àmbit del desenvolupament rural.

d) Les polítiques públiques en matèria de millora de la competitivitat de les explotacions, així com analitzar la seva eficiència i eficàcia.

e) La fiscalitat agrària.

f) Les assegurances agràries.

g) El seguiment i l’avaluació de les repercussions de les polítiques de la Unió Europea en matèria agrària i de desenvolupament rural.

h) L’augment del valor afegit dels productes agraris.

i) Debatre sobre les qüestions relacionades amb els mecanismes de representació del sector agrari.

j) Qualsevol altra que una normativa sectorial li assigni.

Article 4

4.1 La Taula Agrària està integrada per dotze membres en representació de les organitzacions professionals agràries i les entitats representatives del món cooperatiu, i pels representants de l’Administració designats segons el que especifica l’apartat quart d’aquest article.

4.2 Els/les representants de les organitzacions professionals agràries i del món cooperatiu es distribueixen de la forma següent:

a) Organitzacions professionals agràries: 10 membres, repartits proporcionalment entre les organitzacions professionals agràries més representatives d’acord amb la representativitat que assenyali la normativa vigent en aquesta matèria.

b) Món cooperatiu: 2 representants de les associacions o federacions més representatives en aquest àmbit.

4.3 Els/les representants de les organitzacions professionals agràries i del món cooperatiu els designa cadascuna d’elles per a cada sessió, designació que s’haurà de comunicar a la presidència de la Taula agrària abans de la seva celebració.

4.4 Els/les representants de l’Administració els designa el president de la Taula agrària en funció dels temes a tractar a cada sessió.

4.5 Mitjançant els òrgans corresponents del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupament rural, s’ha de donar suport amb mitjans humans i materials a la Taula.

Article 5

5.1 La Taula la presidirà el conseller competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupament rural o per la persona titular de la Secretaria General del departament competent en aquestes matèries.

5.2 La Taula es reuneix ordinàriament, almenys, una vegada a l’any, i de forma extraordinària quan així ho decideixi la presidència de la Taula o a proposta de qualsevol dels seus membres.

La convocatòria s’ha de realitzar amb una anticipació mínima de set dies.

5.3 La funció de secretari de la Taula l’exercirà una persona designada pel/per la titular de la Secretaria General del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupament rural.

5.4 El president de la Taula Agrària pot convidar a les sessions, en qualitat d’experts, persones físiques o associacions sectorials quan ho consideri convenient, en funció de la naturalesa dels temes a tractar

Article 6

6.1 En l’exercici de les seves funcions la Taula pot crear comissions de treball per a l’estudi i l’anàlisi de temes determinats dins les funcions que se li atribueixen. El resultat de les seves deliberacions s’han de sotmetre a la Taula.

6.2 La composició i les funcions concretes de les comissions de treball han de ser aprovades per la Taula.

Article 7

El funcionament de la Taula, com a òrgan col·legiat i tot allò que no estigui previst en aquest Decret, es regula per la normativa catalana en matèria d’òrgans col·legiats administratius.

Article 8

L’assistència a les sessions de la Taula no genera cap dret econòmic als seus membres, ja siguin en representació de l’Administració o representants d’organitzacions, associacions o entitats, ni tampoc percebran sota cap concepte indemnitzacions d’assistència o dietes.

Disposició addicional

Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere en la composició de la Taula Agrària s’ha de procurar la presència equilibrada d’homes i dones.

Disposició derogatòria

Es deroguen el Decret 373/2000, de 21 de novembre, pel qual es crea la Taula de foment i modernització agrària i rural i se’n regulen la composició i les funcions, i el Decret 374/2000, de 21 de novembre, pel qual es crea la Taula de concertació agrària i se’n regulen la composició i les funcions.

Disposició final

S’afegeix un apartat cinquè a l’article 3 del Decret 375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i es regulen les taules sectorials agràries, amb el redactat següent:

"3.5 La persona designada per exercir la presidència de les taules sectorials agràries pot convidar a les sessions corresponents de cada Taula Agrària, en qualitat d’experts, aquelles persones físiques o associacions sectorials que ho consideri convenient en funció de la naturalesa dels temes a tractar".

Barcelona, 16 d’octubre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(12.284.036)