Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 128/2001, de 15 de maig, de modificació del Decret 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Sanitat i Seguretat Social

  • Núm. del document 128/2001

  • Data del document 15/05/2001

  • Data de publicació 29/05/2001

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3398

TEXT PUBLICAT

L’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 18 de gener de 1996, de desplegament del Reial decret 63/1995, de 20 de gener, sobre ordenació de les prestacions sanitàries, estableix que el procediment per a l’elaboració dels catàlegs corresponents a les prestacions ortoprotètiques, així com les condicions d’accés, de prescripció, de gestió, d’aplicació del catàleg i, si s’escau, de recuperació dels articles, els determinarà l’administració pública competent per a la gestió d’aquestes prestacions. Aquesta Ordre ha estat parcialment modificada per l’Ordre de 23 de juliol de 1999.

Mitjançant el Decret 79/1998, de 17 de març (DOGC núm. 2609, de 30.3.1998), el Departament de Sanitat i Seguretat Social va dictar normes relatives a les prestacions ortoprotètiques. Així mateix, l’Ordre de 4 de juny de 1999 (DOGC núm. 2913, de 18.6.1999), va crear la Comissió Assessora de la prestació ortoprotètica i les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries.

Es considera necessari facilitar als usuaris l’accés a aquestes prestacions sense que aquests hagin d’abonar prèviament l’import corresponent a l’ajut econòmic del Servei Català de la Salut.

Així mateix, tenint en compte l’experiència obtinguda en la gestió de la prestació, es fa necessari garantir l’adequat seguiment i control de l’adaptació de determinats articles a les necessitats dels pacients.

Cal també establir les adaptacions derivades del que, en relació amb les funcions de determinats òrgans, preveuen el Decret 260/2000, de 31 de juliol, pel qual es despleguen l’estructura i l’organització centrals de l’ens públic Servei Català de la Salut, i el Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000).

Ateses totes aquestes consideracions, es fa necessari procedir a modificar el Decret 79/1998, de 17 de març, esmentat.

En ús de les facultats que confereix l’article 61 de la Llei 13/1984, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

S’afegeix un paràgraf a l’article 5 del Decret 79/1998, de 17 de març, que queda redactat en els termes següents:

"Els usuaris del sistema sanitari públic tindran dret a les prestacions ortoprotètiques que inclouen els catàlegs respectius, amb la prescripció prèvia d’un metge d’atenció especialitzada de l’especialitat corresponent.

"Pel que fa als articles que, d’acord amb el catàleg de prestacions ortoprotètiques excloses les pròtesis quirúrgiques fixes, requereixin per la seva complexitat i necessitats específiques un seguiment i control de l’adaptació funcional de l’article al pacient, seran prescrits en els centres que es determinin pel Servei Català de la Salut."

Article 2

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 del Decret 79/1998, de 17 de març, que queda redactat en els termes següents:

"6.2 Amb caràcter general, el Servei Català de la Salut abonarà aquest ajut a l’usuari mitjançant l’establiment d’acords amb els centres dispensadors per tal que l’usuari pugui accedir a la prestació sense necessitat d’abonar prèviament l’esmentat ajut.

"En el cas que l’usuari hagi efectuat el pagament de l’article dispensat, l’import de l’ajut que correspongui li serà retornat d’acord amb el pertinent procediment de rescabalament".

Article 3

3.1  Es modifiquen diferents apartats de l’article 9 del Decret 79/1998, de 17 de març, que queden redactats en els termes següents:

"9.1 Els centres dispensadors dels productes ortoprotètics han de comunicar la realització d’aquesta activitat a la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

"En l’escrit de comunicació han de fer constar:

"a) La identificació dels locals de venda.

"b) El tipus de productes que dispensen.

"c) La identificació del personal tècnic responsable de l’establiment.

"9.2 Les activitats sanitàries dels centres de venda de productes ortoprotètics estan sotmeses a la vigilància i inspecció corresponents del Departament de Sanitat i Seguretat Social i del Servei Català de la Salut.

"9.3 Els usuaris tindran llibertat d’elecció entre els centres dispensadors que compleixin el que preveuen els apartats anteriors i d’acord amb el que estableix aquest Decret.

"9.4 La dispensació de les prestacions ortoprotètiques que preveuen els articles 1.b), 1.c), 1.d) i 1.e) ha de fer-se amb la presentació prèvia del document de prescripció del Servei Català de la Salut, una vegada validat.

"En els casos en què així es requereixi, cal també la conformitat de la Comissió de seguiment de la prestació ortoprotètica de la regió sanitària o el compliment del corresponent protocol."

3.2  S’afegeix a l’article 9 del Decret 79/1998, de 17 de març, un apartat 7, amb la redacció següent:

"9.7 El Servei Català de la Salut determinarà les condicions i els procediments per a l’aplicació del que preveu el paràgraf primer de l’article 6.2 d’aquest Decret."

Disposició final

Única

Aquest Decret entrarà en vigor a partir del dia 2 de juliol de 2001.

Barcelona, 15 de maig de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius i Pey

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

(01.128.006)