Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 96/2012, de 4 de setembre, sobre el procediment electoral de les confraries de pescadors i de les seves federacions.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document 096/2012

  • Data del document 04/09/2012

  • Data de publicació 06/09/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6208

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L’article 119.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de confraries de pescadors.

El capítol V de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, estableix un procediment electoral per al procés d’elecció dels òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les seves federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

A aquests efectes, l’article 32.5 assenyala que el procediment electoral s’ha d’establir per reglament, i en altres articles del capítol V s’assenyalen, així mateix, les bases a les quals s’ha d’ajustar aquest procediment electoral pel que fa a la convocatòria, el dret de sufragi actiu i passiu, el cens electoral, l’elecció i l’administració electoral.

El Decret 143/2008, de 15 de juliol, estableix el procediment electoral de les confraries de pescadors i les seves federacions. L’experiència dels processos electorals anteriors aconsella dissenyar un nou marc electoral tenint presents les demandes i necessitats del sector, en el sentit de donar més agilitat i tenir en compte les peculiaritats de les confraries amb menys nombre de persones confrares. A aquests efectes, la nova regulació del procés electoral té per objecte flexibilitzar el procés, escurçar la seva durada i aconseguir una adequació més gran dels principis electorals al procediment que se segueix per a les eleccions per als òrgans de govern de les confraries de pescadors i de les seves federacions.

Així mateix s’introdueix en el procés la possibilitat que les comunicacions entre l’Administració electoral i els escrits que hi vagin dirigits es puguin efectuar per mitjans electrònics.

Igualment s’estableix de celebració de sessions de l’Administració electoral pel sistema no presencial.

En l’elaboració del Decret s’ha tingut en compte l’informe emès pel Consell de Pesca i Afers Marítims.

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

D’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Normativa aplicable

El procés d’elecció dels òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les seves federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors es regeix per la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, per aquest Decret, per les disposicions que el despleguin i pel que estableixin com a norma complementària els estatuts de les confraries i els de les seves federacions i, supletòriament, per la normativa general electoral.

Article 2

Terminis del procés electoral

2.1 A l’efecte del còmput dels terminis establerts en el procediment electoral, es considera termini inicial el de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Ordre de convocatòria.

2.2 Els terminis establerts per a tot el procés electoral són els que figuren en aquest Decret i en l’Ordre de convocatòria del procés electoral.

2.3 A l’efecte del còmput dels terminis, els dies s’entenen naturals. Si l’acabament del termini coincideix en dia festiu o diumenge s’entén que finalitza el dia feiner immediatament següent.

2.4 Les dates de votació i de constitució dels diferents òrgans de govern han de ser preferentment en dissabte.

Article 3

Despeses electorals

Totes les despeses que generi el procés electoral són a càrrec de les mateixes confraries de pescadors o de les corresponents federacions, de les quals s’han de renovar els òrgans de govern.

Article 4

Dret de sufragi

4.1 Tenen la condició d’electors en el procés electoral que regula aquest Decret totes les persones membres de la confraria, amb nacionalitat espanyola o estrangera, que compleixin els requisits següents:

a) Ser treballadors en situació d’alta o en les situacions assimilades a l’alta, en una embarcació amb base en l’àmbit de la confraria, o representants d’una empresa armadora titular d’embarcacions amb base en l’àmbit de la confraria, o ser mariscadors o teixidors de xarxes en actiu en l’àmbit de la confraria.

b) Ser majors d’edat.

c) Constar al cens electoral definitiu.

d) No estar incapacitats o inhabilitats per resolució o sentència judicial ferma per a l’exercici del dret de sufragi actiu.

4.2 Per poder elegir els membres del capítol i el patró o la patrona major, els electors han de ser membres de la junta general.

4.3 Els vocals que representen els armadors i les armadores són escollits pels armadors i els vocals que representen els treballadors són escollits pels treballadors de cada sector.

4.4 Tenen la condició d’elegibles les persones membres de les confraries, amb nacionalitat espanyola o estrangera, que, a més de la condició d’electores, compleixin els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a membre de la confraria.

b) Trobar-se en actiu en l’exercici de la professió en el moment de l’elecció.

c) No estar incapacitats o inhabilitats per resolució administrativa o sentència judicial ferma per a l’exercici del dret de sufragi passiu per a l’exercici de càrrecs representatius.

4.5 Per ser membre del capítol o patró o patrona major, cal ser membre de la junta general.

4.6 Als efectes de la presentació de candidatures i de votació, cada part armadora té un vot, independentment del nombre de socis. Les persones jurídiques i les comunitats de béns que siguin titulars d’embarcacions exerceixen el dret de sufragi a través del seu representant legal o persona física designada per l’òrgan de govern. Les persones copropietàries d’una embarcació exerceixen el dret de sufragi a través d’una de les persones copropietàries i s’ha de fer constar aquesta delegació per escrit. Totes aquestes circumstàncies hauran de constar al cens electoral.

Article 5

Requisits de les persones candidates

5.1 Les persones candidates han de figurar inscrites al cens de l’agrupació que correspon a cada modalitat per la qual es presenten.

5.2 Les persones candidates han de fer constar en la presentació de les candidatures, de manera precisa i inequívoca, el nom, els cognoms, el NIF, el NIE o passaport i la seva adreça, als efectes de notificacions durant el procés electoral.

Article 6

Administració electoral

6.1 Amb la finalitat de garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral que regula aquest Decret, l’Administració electoral està formada per:

a) La Junta Electoral, única per a tot Catalunya.

b) Un comitè electoral per a cada confraria, per a cada federació territorial i per a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

c) Una mesa electoral per a cada confraria, per a cada federació territorial i per a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

6.2 La Junta Electoral, que té la seva seu a la direcció general competent en matèria de pesca, està formada pels membres següents:

a) President o presidenta: el director o la directora general competent en matèria de pesca.

b) Vocals: un lletrat o lletrada de l’Assessoria Jurídica del departament competent en matèria de pesca, dues persones representants del departament competent en matèria de pesca, una de les quals actua com a secretari o secretària, i el secretari o la secretària de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

6.3 El comitè electoral de cada confraria de pescadors, que té la seva seu a la mateixa confraria, està format pels membres següents:

a) President o presidenta: el membre de més edat de la confraria.

b) Vocals: l’armador o armadora i el treballador o treballadora amb mes antiguitat en la confraria, i l’armador o armadora i el treballador o treballadora amb menys antiguitat en la confraria. Actua com a secretari o secretària el que ho és de la confraria.

6.4 A les sessions del comitè electoral hi pot assistir, si escau, amb veu però sense vot un vocal de la Junta Electoral.

6.5 La mesa electoral de cada confraria de pescadors està ubicada a la seva seu, i està formada pels membres següents:

a) President o presidenta: el membre que segueixi en edat al de més edat de la confraria.

b) Vocals: l’armador o armadora i el treballador o treballadora que segueixin en antiguitat als de més antiguitat en la confraria, i l’armador o armadora i el treballador o treballadora que segueixin en antiguitat als de menys antiguitat en la confraria. Actua com a secretari o secretària el que ho és de la confraria.

6.6 Les confraries de pescadors o les seves federacions en els seus organigrames poden determinar que els comitès electorals exerceixin les funcions de mesa electoral.

6.7 Les persones integrants dels comitès i les meses electorals de les federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que tenen la seva seu als domicilis de les respectives federacions, es determinen d’acord amb els criteris que estableixen els apartats 3 i 5 d’aquest article, entre els vocals del Ple de cada federació territorial o Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

Les secretaries dels comitès i les meses electorals de les federacions són exercides pel corresponents secretaris de les federacions que es tracti.

6.8 Els membres de la Junta Electoral són designats per resolució del conseller o la consellera del departament competent en matèria de pesca i afers marítims, que podrà preveure el nomenament de vocals suplents mantenint la representativitat dels vocals titulars.

6.9 La suplència del president o la presidenta de la Junta Electoral correspondrà al subdirector o subdirectora general de coordinació de la direcció general en matèria de pesca i afers marítims i la suplència del secretari o secretària de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors correspondrà a un secretari o secretària de les federacions territorials elegit per sorteig.

6.10 En el supòsit que un membre dels òrgans que integren l’Administració electoral es presenti com a candidat/ata a les eleccions, aquesta presentació es considera incompatible amb la condició de membre de l’Administració electoral i és substituït per qui el segueixi en edat o antiguitat, d’acord amb l’ordre establert als apartats tercer i cinquè d’aquest article, si es tracta dels comitès electorals o les meses electorals.

Article 7

Funcions de la Junta Electoral

Són funcions de la Junta Electoral les següents:

a) Vetllar per la coordinació correcta del procés electoral.

b) Nomenar els membres dels comitès electorals.

c) Supervisar i vigilar el compliment de les funcions assignades als comitès electorals.

d) Emetre resolució sobre les reclamacions i les consultes que formulen els comitès electorals.

e) Resoldre els recursos que es puguin plantejar davant els comitès electorals.

f) Emetre resolució sobre les qüestions del procés electoral que la Llei 22/2002, de 12 de juliol, no determina específicament i sobre les que plantegi la seva interpretació.

g) Supervisar els censos electorals.

h) Vetllar pel compliment dels criteris de paritat i representativitat en els organigrames.

Article 8

Funcions dels comitès electorals

Són funcions dels comitès electorals les següents:

a) Publicar el cens electoral i l’organigrama dins del Pla electoral i trametre’ls a la Junta Electoral.

b) Nomenar els membres de les meses electorals.

c) Decidir en primera instància les reclamacions que es puguin plantejar.

d) Aprovar el cens definitiu.

e) Rebre escrits i la documentació de presentació de candidats.

f) Establir els horaris de votació.

g) Proclamar els candidats.

h) Tutelar el desenvolupament del procés electoral respectiu.

i) Proclamar els membres electes.

j) Vetllar en tot moment per la legalitat dels comicis.

Article 9

Funcions de les meses electorals

Són funcions de les meses electorals les següents:

a) Presidir la votació.

b) Efectuar l’escrutini.

c) Resoldre les incidències que es puguin presentar durant les votacions.

Article 10

Documentació a formalitzar durant el procés electoral

10.1 Durant el procés electoral la Junta Electoral ha de formalitzar la documentació següent:

a) Actes de cada sessió aixecades pel secretari o secretària.

b) Resolució dels recursos o les reclamacions sobre actes dels comitès electorals.

10.2 Durant el procés electoral els comitès electorals han de formalitzar la documentació següent:

a) Comunicació a la Junta Electoral de la constitució del comitè.

b) Edicte de publicació del cens provisional i del cens definitiu.

c) Resolució de les reclamacions efectuades sobre el cens.

d) Acta de proclamació de persones candidates a la junta general i comunicació a la Junta Electoral.

e) Acta de proclamació de persones electes de la junta general i comunicació a la Junta Electoral.

f) Acta de proclamació de persones candidates al capítol i a patró o patrona major i comunicació a la Junta Electoral.

g) Acta de proclamació de persones electes al capítol i a patró o patrona major i comunicació a la Junta Electoral.

h) Actes de cada sessió aixecades pel secretari o secretària.

i) Acta de proclamació de candidats i de proclamació d’electes als òrgans de govern de les federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i comunicació a la Junta Electoral.

10.3 Durant el procés electoral les meses electorals han de formalitzar la documentació següent:

a) Acta de constitució de la mesa electoral.

b) Acta d’escrutini dels vots emesos.

c) Actes de cada sessió aixecades pel secretari o secretària.

10.4 En el supòsit que les funcions de les meses electorals siguin assumides pels comitès electorals, aquesta documentació ha de ser formalitzada per aquests.

10.5 Durant el procés electoral els candidats han de formalitzar l’escrit de presentació de la candidatura corresponent.

Article 11

Normes generals de la votació

11.1 La votació és personal i secreta.

11.2 Són considerats vots nuls:

a) Els corresponents a paperetes en les quals hi hagi noms ratllats o esborrats, o bé hi constin inscripcions no pròpies del contingut de les paperetes.

b) Els corresponents a sobres en els quals s’hagin introduït dues o més paperetes on es votin diferents persones candidates o persones candidates de diferents censos.

c) Els que continguin un nombre de persones candidates superior a les que es poden escollir.

d) Els que siguin emesos en paperetes que no corresponguin al model aprovat pel comitè electoral.

11.3 Els sobres en què no hi hagi cap papereta, o en què hi hagi papereta sense assenyalar cap candidat, es computen com a vots en blanc.

11.4 Les persones electores que prevegin que en la data de la votació per elegir els membres de la junta general de la confraria respectiva no poden desplaçar-se a la mesa electoral constituïda per exercir el seu dret a vot, poden emetre el seu vot per correu, amb la sol·licitud prèvia al comitè electoral corresponent i d’acord amb el procediment següent:

a) La persona electora ha de sol·licitar per escrit el seu dret de vot per correu al comitè electoral de la confraria de pescadors a la qual pertanyi, a partir del dia de la convocatòria de les eleccions i fins a quinze dies abans de la votació.

b) La sol·licitud es presenta personalment, exhibint el NIF o NIE davant el secretari o la secretària de la confraria, que l’ha de traslladar al comitè electoral.

c) En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi la presentació personal de la sol·licitud, la pot efectuar, en nom de la persona electora, una persona degudament autoritzada que ha d’acreditar la seva identitat i la representació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància.

11.5 Un cop rebuda la sol·licitud, el comitè electoral de la confraria de pescadors ha de comprovar la inscripció i realitzarà l’anotació pertinent al cens, a fi que el dia de les eleccions no es realitzi el vot personalment.

11.6 El comitè electoral de la confraria de pescadors ha de trametre la documentació necessària a la persona electora, per correu certificat, al domicili indicat a la sol·licitud o al que figuri al cens, juntament amb un sobre adreçat a la mesa electoral de la confraria de pescadors corresponent.

11.7 La persona electora ha d’introduir la papereta en el sobre de votació. Aquest sobre s’introdueix dins del que va adreçat a la mesa electoral i es lliura a la confraria abans de finalitzar el termini que estableix l’apartat 4.a) d’aquest article. El secretari o secretària de la confraria custodia aquesta documentació fins al dia de la votació.

11.8 Contra els actes del comitè electoral es pot interposar recurs davant la Junta Electoral en el termini de 2 dies des de la rebuda de la notificació. El recurs ha de ser resolt en el termini de dos dies a partir de la seva interposició.

Capítol 2

Procés electoral per escollir els òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les federacions territorials de confraries de pescadors i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors

Article 12

Convocatòria del procés electoral

12.1 Correspon al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de pesca la convocatòria del procés electoral per a la provisió dels càrrecs als òrgans de govern de les confraries de pescadors, les federacions territorials i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, mitjançant una Ordre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que ha de fixar el calendari de les eleccions.

12.2 A les confraries de pescadors on hi hagi persones associades no relacionades amb la flota pesquera, com ara persones mariscadores o teixidores de xarxes, la seva representativitat s’ha de regular d’acord amb els estatuts.

12.3 La representativitat als òrgans de govern de les confraries de pescadors i les seves federacions és la que assenyalen l’article 32.4 de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, aquest Decret i la que determinin supletòriament els estatuts de cada confraria i de cada federació.

12.4 El mandat dels òrgans de govern de les confraries de pescadors, de les seves federacions territorials i de la Federació Nacional Catalana expira transcorreguts quatre anys comptats des de la data de la seva constitució definitiva.

12.5 Els òrgans de govern cessants resten en funcions fins a la constitució definitiva dels nous òrgans de govern.

12.6 L’Ordre de convocatòria d’eleccions s’ha d’efectuar abans de l’expiració del mandat dels òrgans de govern de les confraries de pescadors i de les seves federacions.

Article 13

Constitució de la Junta Electoral i dels comitès electorals

13.1 L’endemà de la publicació de l’ordre de convocatòria, el capítol de la confraria ha de comunicar a la direcció general competent en matèria de pesca els membres del comitès electorals, i el Pla electoral, que inclou l’organigrama.

13.2 En el termini màxim de dos dies, posterior a la data de convocatòria, s’han de constituir la Junta Electoral i els comitès electorals.

13.3 Els òrgans de l’Administració electoral es dissolen un mes després de la proclamació del president o la presidenta de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

Article 14

Pla electoral

14.1 El Pla electoral de les confraries de pescadors i de les federacions ha de contenir:

a) El nombre de membres de la junta general i del capítol i l’organigrama.

b) La representativitat i la proporcionalitat de cada sector, tenint en compte el que disposa l’apartat següent.

14.2 En el cas de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el Pla electoral ha de contenir:

a) El nombre de membres del comitè executiu.

b) El nombre de vocals que compon la junta general.

c) El nombre de vocals representants de cada confraria de pescadors i la representativitat de cada sector.

14.3 Els òrgans de govern de les confraries de pescadors han de mantenir la paritat de representació entre la part treballadora i la part empresarial o armadora sempre que sigui possible.

14.4 En el cas que a conseqüència de les eleccions o posteriorment no hi hagi paritat en els òrgans de govern de la confraria, i per tal de garantir-la, s’ha d’establir la fórmula de vot ponderat a favor dels vocals del cens que tinguin menys representativitat, de tal manera que s’estableixi la paritat.

Article 15

Cens electoral

15.1 En el termini màxim de tres dies posterior a la data de convocatòria, el capítol de cada confraria ha de trametre el cens electoral provisional a la Junta Electoral i al comitè electoral corresponent, ordenat en agrupació d’armadors/es i agrupació de treballadors/ores, i dins de cada agrupació pels sectors de la confraria que tenen dret a representació als òrgans de govern.

15.2 El mateix dia que ho rep, el comitè electoral ha de trametre el cens provisional als serveis territorials i als serveis centrals del departament competent en matèria de pesca.

15.3 El cens provisional ha de romandre exposat als taulers d’anuncis de les confraries i dels serveis territorials i als serveis centrals del departament competent en matèria de pesca per un termini de quatre dies.

15.4 Es poden formular reclamacions contra el cens provisional en el termini de dos dies un cop finalitzat el termini d’exposició pública. Aquestes reclamacions han de ser resoltes pel comitè electoral en un termini màxim d’un dia.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant de la Junta Electoral en el termini màxim de dos dies, la qual ha d’emetre resolució en el termini d’un dia.

15.5 Al cens electoral hi han de figurar les dades següents:

Quant a les persones físiques:

a) El nom i els cognoms.

b) El domicili.

c) El NIF o NIE.

d) La classificació com a armador/a o treballador/a.

e) La denominació de la modalitat de pesca en la qual està ubicada.

Quant a les persones jurídiques i comunitats de béns:

a) La denominació.

b) El NIF.

c) El domicili.

d) La identificació del seu representant per exercir tant el dret al sufragi actiu com al passiu.

En el supòsit que la representació del dret de sufragi actiu amb el dret de sufragi passiu no coincideixi s’haurà d’especificar.

e) La classificació com a part armadora.

f) La denominació de la modalitat de pesca en la qual està ubicada.

15.6 El comitè electoral ha de publicar el cens definitiu en els mateixos llocs on es va publicar el cens provisional en el termini màxim d’ un dia, a partir de la resolució de la reclamació contra el cens provisional o de la resolució del recurs davant de la Junta Electoral.

15.7 El comitè electoral ha d’enviar a la Junta Electoral el cens provisional el mateix dia de la seva exposició publica, la qual pot formular observacions i verificar la seva legalitat sobre el seu contingut en el mateix termini indicat a l’apartat tercer.

Article 16

Presentació de candidatures

16.1 Les candidatures són individuals als efectes de votació i escrutini i es presenten davant del comitè electoral corresponent en el termini de quatre dies a partir de la publicació del cens definitiu pel comitè electoral.

16.2 En el supòsit que en un cens concret, el nombre de candidats no superi el de vocals elegibles, no es duen a terme les votacions i són proclamats membres electes al segon dia de la proclamació de candidats definitius.

16.3 Al dia següent de la finalització del termini de presentació de candidatures el comitè electoral ha de fer la proclamació provisional de persones candidates. Contra la proclamació provisional es pot presentar reclamació en el termini màxim de dos dies, davant del comitè electoral, el qual ha d’emetre resolució en el termini d’un dia.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant de la Junta Electoral en un termini de dos dies, la qual ha d’emetre resolució en un termini màxim d’un dia.

16.4 En cas de haver-se interposat recurs, el comitè electoral ha de fer la proclamació definitiva de persones candidates el dia següent de la resolució de la Junta Electoral.

16.5 Dins dels quinze dies des de la proclamació definitiva de persones candidates, aquest inclòs, es constitueix la mesa electoral, es farà la votació i l’escrutini, la proclamació provisional de persones electes i la constitució provisional de la junta general.

Article 17

Votació per escollir els membres de la Junta General

17.1 L’horari de la votació és l’establert per cada comitè electoral.

17.2 El dia de la votació els armadors o armadores i els treballadors o treballadores han de votar separadament els seus candidats. Amb aquesta votació resten elegits com a membres de la junta general el president o la presidenta de l’agrupació d’armadors, el president o la presidenta de l’agrupació de treballadors i els vocals.

17.3 La mesa electoral es constituirà una hora abans del començament de la votació. Un cop obert el termini per a la votació, les persones electores es dirigeixen a la mesa electoral i, després d’identificar-se degudament, lliuren al president o presidenta de la mesa el sobre que contindrà el vot. El president o presidenta introdueix el sobre a l’urna i un vocal de la mesa anota al cens l’exercici del vot.

17.4 En cap cas no s’admet la delegació de vot.

Article 18

Escrutini dels vots

18.1 L’escrutini es du a terme mitjançant el procediment següent:

a) Un cop finalitzat el període de votació, s’obre l’urna i es procedeix a extreure els sobres de la votació i, un cop oberts, se’n llegeix el contingut en veu alta, s’exhibeix la papereta a les persones presents i s’anota el vot corresponent a cada candidat.

b) Una vegada finalitzada la lectura de totes les paperetes i efectuat el recompte, el secretari o la secretària de la mesa estén acta de l’escrutini, i fa constar el nombre de vots obtingut per cada candidat, els vots nuls i els vots en blanc, com també totes les incidències que s’hagin produït al llarg de la votació.

c) L’acta és signada per totes les persones membres de la mesa.

d) L’acta d’escrutini s’introdueix en un sobre, juntament amb l’acta de constitució de la mesa. Aquest sobre l’han de signar les persones membres de la mesa de manera que les signatures es creuin a la part del sobre on posteriorment s’hagi d’obrir, i ha de ser tramès al comitè electoral per tal que procedeixi al recompte definitiu dels vots emesos.

e) Una vegada el comitè electoral corresponent hagi rebut la documentació esmentada a l’apartat anterior, procedeix al recompte definitiu dels vots, proclama les persones candidates que hagin obtingut el major nombre de vots i lliura immediatament a la Junta Electoral una còpia de les actes d’escrutini i proclamació.

18.2 En cas d’empat entre dues o més persones candidates, preval el més antic a la confraria i, si subsisteix l’empat, es desfà per sorteig.

18.3 El mateix dia assenyalat per a la votació, escrutini i proclamació es constitueix provisionalment la junta general de la confraria de pescadors, que esdevé definitiva si no s’interposa reclamació.

18.4 Contra la constitució provisional es pot interposar reclamació en el termini màxim de dos dies davant del comitè electoral, el qual ha d’emetre resolució en el termini d’un dia.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant de la Junta Electoral en un termini de dos dies, la qual ha d’emetre resolució en un termini màxim d’un dia.

Si no s’ha interposat recurs, l’endemà del termini màxim per presentar-lo es procedeix a la proclamació definitiva.

18.5 En cas de haver-se interposat recurs, el comitè electoral ha de fer la proclamació definitiva de persones candidates el dia següent de la resolució de la Junta Electoral.

Article 19

Eleccions per elegir les persones membres del capítol

19.1 Un cop constituïdes les juntes generals de les confraries de pescadors es procedeix a iniciar la fase d’elecció dels membres del capítol. Les juntes generals han d’elegir el patró o patrona major i els membres del capítol, el qual es constitueix provisionalment el mateix dia de la seva elecció i proclamació, i esdevé definitiu si no s’interposa reclamació o, si s’escau, l’endemà de la seva resolució o de la resolució del recurs.

19.2 Els terminis per interposar i resoldre reclamacions o recursos contra l’elecció dels membres del capítol són els que es determinen a l’article 18.4.

Article 20

Eleccions per escollir els òrgans de govern de les federacions territorials de confraries de pescadors

20.1 L’endemà del dia en què s’hagin constituït definitivament tots els capítols de les confraries de pescadors és el dia en què s’inicia el procés d’eleccions dels membres dels comitès executius i presidents o presidentes de les federacions territorials de confraries de pescadors.

20.2 La presentació de candidatures s’ha de fer en el termini de tres dies a partir de l’inici del procés d’eleccions, i es poden presentar reclamacions contra les candidatures en el termini de dos dies, reclamacions que han de ser resoltes pel corresponent comitè electoral en el termini d’un dia.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant de la Junta Electoral en un termini de dos dies, la qual ha d’emetre resolució en un termini màxim d’un dia.

20.3 Els presidents o presidentes de les federacions territorials de confraries de pescadors han de convocar els respectius plens per al segon dissabte següent, en què es procedeix a la votació, l’escrutini i la proclamació de persones electes.

20.4 Els presidents o presidentes de les federacions territorials són elegits entre els vocals membres del ple. Aquest mateix dia es constitueixen provisionalment els òrgans de govern de les federacions territorials, i esdevenen definitius si no s’interposa reclamació davant del comitè electoral.

20.5 Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant de la Junta Electoral en un termini de dos dies, la qual ha d’emetre resolució en un termini màxim d’un dia.

Si no s’ha interposat recurs l’endemà del termini màxim per presentar-lo es procedeix a la proclamació definitiva.

20.6 En cas de haver-se interposat recurs, el comitè electoral ha de fer la proclamació definitiva de persones candidates el dia següent de la resolució de la Junta Electoral.

20.7 En cas de vacant, absència o malaltia d’algun dels presidents o presidentes de les corresponents federacions territorials, la convocatòria l’efectua el vicepresident o vicepresidenta a qui correspongui cobrir aquesta suplència segons els estatuts.

Article 21

Eleccions per escollir els òrgans de govern de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors

21.1 L’endemà del dia en què s’hagin constituït definitivament tots els òrgans de govern de les federacions territorials de confraries de pescadors és el dia en què s’inicia el procés d’eleccions dels membres del comitè executiu i president o presidenta de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

21.2 La presentació de candidatures s’ha de fer en el termini de tres dies a partir de l’inici del procés d’eleccions, i es poden presentar reclamacions contra les candidatures en el termini de dos dies, que ha de ser resolt pel corresponent comitè electoral en un termini d’un dia.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant de la Junta Electoral en un termini de dos dies, la qual ha d’emetre resolució en un termini màxim d’un dia.

21.3 El president o la presidenta de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors ha de convocar el ple per al segon dissabte següent al dia de la convocatòria, en el qual es procedeix a la votació, l’escrutini i la proclamació d’electes.

21.4 El president o la presidenta de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors és elegit entre els vocals membres del ple. Aquest mateix dia es constitueixen provisionalment els òrgans de govern de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, els quals esdevenen definitius si no s’interposa reclamació davant del comitè electoral.

21.5 Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant de la Junta Electoral en un termini de dos dies, la qual ha d’emetre resolució en un termini màxim d’un dia.

Si no s’ha interposat recurs, l’endemà del termini màxim per presentar-lo es procedeix a la proclamació definitiva.

21.6 En cas d’haver-se interposat recurs, el comitè electoral ha de fer la proclamació definitiva de persones candidates al dia següent de la resolució de la Junta Electoral.

21.7 En cas de vacant, absència o malaltia del president o presidenta de la Federació Nacional Catalana, la convocatòria l’efectua el vicepresident o vicepresidenta a qui correspongui cobrir aquesta suplència segons els estatuts.

Disposicions addicionals

Primera

Les comunicacions, notificacions, recursos i reclamacions a què fa referència aquest Decret s’han de realitzar preferentment per mitjans electrònics.

Segona

De conformitat amb el que disposa l’article 18 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques, les sessions de la Junta Electoral i, si s’escau, dels comitès electorals es poden celebrar de manera no presencial.

Tercera

Els membres de la Junta Electoral, comitès electorals i meses electorals no tenen dret a cap indemnització o dieta per l’exercici de les seves funcions.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 143/2008, de 15 de juliol, pel qual es desplega la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, en matèria de procediment electoral.

Barcelona, 4 de setembre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(12.244.001)