Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 195/2013, de 16 de juliol, de modificació parcial del Decret 49/2008, d’11 de març, del Decret 50/2008, d’11 de març, del Decret 51/2008, d’11 de març, i del Decret 179/2008, de 9 de setembre, de creació de les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, al Regne Unit, a Alemanya i als Estats Units d’Amèrica, respectivament.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 195/2013

  • Data del document 16/07/2013

  • Data de publicació 18/07/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6420

  • No Vigent
Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’estructura, regulació, funcionament i articulació territorial dels seus òrgans. Així mateix, l’article 194 de l’Estatut determina que la Generalitat de Catalunya pot establir oficines a l’exterior per a la promoció dels interessos de Catalunya.

En virtut d’aquests articles estatutaris, mitjançant el Decret 49/2008, d’11 de març, el Decret 50/2008, d’11 de març, el Decret 51/2008, d’11 de març, i el Decret 179/2008, de 9 de setembre, es van crear les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, al Regne Unit, a Alemanya i als Estats Units d’Amèrica, respectivament.

A l’article 2 de cada un d’aquests decrets s’hi estableixen les funcions de cada una de les delegacions, a la vegada que s’hi determina l’àmbit geogràfic d’actuació de cada delegació en concret.

Ara es considera adient modificar aquests àmbits geogràfics d’actuació per atendre millor les necessitats de presència exterior de la Generalitat de Catalunya i atribuir amb més concreció l’àmbit geogràfic on cada delegació ha d’exercici les seves competències.

En concret, la delegació a França estén les seves funcions a Suïssa, la delegació al Regne Unit ho fa a Irlanda, la delegació a Alemany amplia la seva actuació a Àustria i la delegació als EUA ho fa a Mèxic. La justificació d’aquestes assignacions geogràfiques ve clarament determinada per raons de proximitat i lingüístiques.

En aquest sentit, vist que la modificació d’aquests 4 decrets és molt específica i idèntica en els seus objectius, s’ha optat per unificar-les en un únic decret que modifica l’article corresponent de cada un d’aquests decret i en determina el nou àmbit geogràfic competencial de cada delegació.

Atès que l’article 5.2 del Decret 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació executiva de l’acció exterior del Govern de la Generalitat estableix que les delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior es creen per decret del Govern;

De conformitat amb el que estableixen els articles 39 i següents de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i els articles 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller de la Presidència i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

Article 1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Es modifiquen els apartats b) i c) de l’article 2 del Decret 50/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit, que queden redactats de la manera següent:

“b) Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats del Regne Unit de la Gran Bretanya i d’Irlanda del Nord i de la República d’Irlanda en l’àmbit de les competències de la Generalitat.

”c) Facilitar les funcions de prospecció del Govern de la Generalitat respecte a les relacions amb els països del Consell Nòrdic.”

Article 3

Es modifiquen els apartats b) i c) de l’article 2 del Decret 51/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya, que queden redactats de la manera següent:

“b) Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República Federal d’Alemanya i de la República d’Àustria en l’àmbit de les competències de la Generalitat.

”c) Facilitar la participació de la Generalitat a organismes internacionals d’interès rellevant per a Catalunya amb seu a Alemanya i Àustria, així com les funcions de prospecció del Govern de la Generalitat respecte a les relacions amb els països de l’est d’Europa.”

Article 4

Es modifiquen els apartats b) i c) de l’article 2 del Decret 179/2008, de 9 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d’Amèrica, que queden redactats de la manera següent:

“b) Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats del Canadà, dels Estats Units d’Amèrica i dels Estats Units Mexicans, així com amb els altres governs descentralitzats en l’àmbit de les competències de la Generalitat.

”c) Promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb les Nacions Unides i els altres organismes internacionals amb seu al Canadà, als Estats Units d’Amèrica i als Estats Units Mexicans que tinguin interès rellevant per a Catalunya, especialment en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació al desenvolupament.”

Disposició addicional

S’autoritza les delegacions a adaptar la denominació i el nom del càrrec de la persona titular, fent notar en les relacions bilaterals corresponents, a més del país de referència, la representació dels països en els quals estén les seves funcions.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.