Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 152/1991, de 17 de juny, de regulació de les confraries de pescadors.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  • Núm. del document 152/1991

  • Data del document 17/06/1991

  • Data de publicació 26/07/1991

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1472

Afectacions
Afectacions passives (21)
TEXT CONSOLIDAT

L'article 9.21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria depòsits. En conseqüència, per mitjà del Reial Decret 1137/1987, d'11 de setembre, es varen transferir a la Generalitat les funcions i els serveis en matèria de confraries de pescadors.
Atesa la seva incorporació a l'Administració catalana, cal fixar el marc legal idoni que articuli les funcions assessores i de col·laboració que tenen encomanades com a corporacions de dret públic.
Recollint la tradició històrica de les confraries de pescadors com a organitzacions defensores dels interessos generals del sector, aquesta normativa pretén atorgar-los el suport institucional necessari en el marc del procés de descentralització de funcions, alhora que estableix el marc general de la seva actuació, tenint en compte la conveniència que les confraries participin en la promoció, el consum, la transformació i la comercialització dels productes de la pesca, i també en les instal·lacions d'aqüicultura i en totes aquelles actuacions que contribueixin al millorament del sector i a l'augment del nivell de vida dels seus membres.
Per això, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Article 1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

12.1 Les confraries de pescadors i/o les seves federacions participaran en aquelles accions que a instància de la Direcció General de Pesca Marítima o a iniciativa pròpia es fomentin per a la promoció, el consum, la transformació, la conservació, la manipulació i la comercialització dels productes de la pesca.
12.2 En aquells casos en què es realitzin vendes a llotges foranes, les confraries estaran obligades a retornar a les confraries d'origen un percentatge sobre l'import del peix subhastat no inferior a l'ú per cent (1%).

Article 13

Les federacions territorials de confraries de pescadors o, quan la modalitat de pesca depassi l'àmbit territorial d'aquestes, la Federació Catalana aprovaran els horaris de cada modalitat de pesca, en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb la seva regulació específica. L'horari aprovat serà notificat a la Direcció General de Pesca Marítima per a la seva ratificació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 14

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Per facilitar i estimular la incorporació del sector pesquer tradicional en els cultius marins, gaudiran d'especial consideració a l'hora d'atorgar concessions i permisos els projectes que siguin presentats a les confraries de pescadors o a les seves federacions o per empreses associades a aquestes.

Disposicions transitòries

-1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

-2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

-1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

-2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte