Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 170/2014

  • Data del document 23/12/2014

  • Data de publicació 24/12/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6777

TEXT CONSOLIDAT

L’Estatut d’autonomia de Catalunya regula al títol V les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya amb l’Estat, amb les altres comunitats autònomes, amb la Unió Europea i en l’àmbit de la seva acció exterior. En concret, el capítol II del títol esmentat preveu la participació de la Generalitat en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya, mentre que al capítol III es preveu que la Generalitat ha de participar en els organismes internacionals competents en matèries d'interès rellevant per a Catalunya, especialment la UNESCO i altres organismes de caràcter cultural, en la forma que estableixi la normativa corresponent.

D’acord amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de la Presidència assumeix la competència en l’àmbit de les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. D’altra banda, mitjançant el Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, es va unificar l’execució de les polítiques d’actuació davant la Unió Europea i de l’acció exterior del Govern de la Generalitat sota un únic òrgan administratiu, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència, de la qual depenen tant la Delegació del Govern davant la Unió Europea com les delegacions del Govern a l’exterior. Finalment, mitjançant el Decret 80/2014, de 3 de juny, de modificació del Decret 118/2013, de 26 de febrer, es crea la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus i s’harmonitza l’estructura orgànica de la Delegació del Govern davant la Unió Europea en relació amb la resta de delegacions a l’exterior, tot i mantenir la seva inqüestionable especificitat en coordinació amb la nova Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus

D’acord amb el decret vigent d’estructura, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea s’estructura en la Direcció General d’Afers Exteriors, la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, la Delegació del Govern davant la Unió Europea, les delegacions del Govern a l’exterior i la Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes.

Catalunya és i ha estat part d’Europa i comparteix els seus valors des de la seva concepció. Les decisions de la Unió Europea són essencials en moltes competències de la Generalitat. Que la posició de Catalunya sigui escoltada i tinguda en compte és essencial per als interessos de tota la societat catalana i el Govern hi vol posar l’èmfasi que requereix, fet que exigeix una unitat específica ben preparada per acompanyar cada departament de la Generalitat en l’aplicació del dret europeu i la promoció i defensa de la nostra voluntat i el nostres interessos en les seves decisions.

A més, el procés que actualment viu Catalunya exigeix comptar amb una veu política directa d’alt rang davant les institucions de la Unió Europea. Per aquest motiu, amb aquest Decret es crea la figura del/de la Representant Permanent davant la Unió Europea, amb rang de director/a general, que ha de representar, defensar i promoure els interessos generals de Catalunya davant la Unió Europea amb el recolzament institucional que es requereix, i, en particular, amb la força i el mandat polítics que les prioritats actuals i futures del Govern demanden. Així mateix, a banda de les funcions pròpies que li atorga el present Decret, assumeix la titularitat de la Delegació del Govern davant la Unió Europea.

Aquest reforçament de l’àrea d’actuació davant la Unió Europea implica una delimitació de les competències que tenia la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, que ara passa a ocupar-se de les relacions amb organismes internacionals i europeus de caràcter multilateral, amb l’excepció de les institucions de la Unió Europea.

Tots aquests motius justifiquen la reestructuració de les competències de les diferents unitats dependents de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, que es du a terme amb el present Decret, amb l’aprovació del qual quedaran derogades les disposicions organitzatives vigents. Per tot això, a proposta del conseller de la Presidència i d’acord amb el Govern,

Article 1

Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

1.1 A la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, amb rang de secretaria general en els termes previstos a l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

a) Donar suport a la persona titular del Departament en l’execució de l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i envers la Unió Europea.

b) Dirigir, impulsar i coordinar l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a l’exterior.

c) Dirigir, coordinar i impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea, i, en particular, dirigir la representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea i fixar les regles de participació en el sistema de presa de decisions de la Unió.

d) Impulsar i facilitar el seguiment del dret de la Unió per fixar la posició de la Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió i seguir les eventuals iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la presa de posició de la Generalitat.

e) Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l’estatut en el si de la Unió.

f) Actuar com a òrgan de relació del Govern de la Generalitat amb l’Administració General de l’Estat en l’àmbit de la política exterior i envers la Unió Europea.

g) Impulsar i coordinar les relacions bilaterals i la cooperació territorial amb altres governs i mantenir la interlocució amb el cos diplomàtic i consular.

h) Impulsar i coordinar les relacions amb organismes multilaterals i la participació en associacions i xarxes de cooperació interregionals d’àmbit europeu i internacional.

i) Promoure i coordinar la participació del Govern de la Generalitat i de les entitats catalanes en els organismes internacionals competents en matèries d’interès per a Catalunya.

j) Dirigir, coordinar i fer el seguiment de la política de cooperació al desenvolupament del Govern, i vetllar per la coherència de les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat amb aquesta política.

k) Donar suport a les comunitats catalanes de l’exterior i a la projecció internacional de les organitzacions catalanes.

l) Dirigir la promoció i la projecció exterior de Catalunya.

m) Mantenir les relacions necessàries amb els departaments i organismes del Govern de la Generalitat, per tal d’establir la coordinació oportuna i garantir la coherència de les accions relacionades amb les funcions anteriors. A aquest efecte, els departaments i organismes de la Generalitat hauran d’informar la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea dels seus projectes i actuacions en l’àmbit de l’acció exterior i envers la Unió Europea.

n) Mantenir la relació amb els òrgans consorcials i fundacions que actuïn en l’àmbit de les relacions exteriors i envers la Unió Europea.

o) Coordinar i donar suport a l’activitat del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública.

p) Coordinar i impulsar les accions relatives a la capacitació i formació específica més apropiada del personal vinculat a l’activitat exterior del Govern per tal d’assegurar-ne la seva màxima eficiència, sense perjudici de les competències atribuïdes en aquest àmbit a altres òrgans de la Generalitat.

q) Dirigir i promoure l’anàlisi, els estudis i activitats necessàries per a l’optimització dels recursos vinculats a l’activitat exterior, fonamentant-ne la major coherència respecte dels contexts de la seva aplicació, sense perjudici de els competències atribuïdes en aquest àmbit a altres òrgans de la Generalitat.

r) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

1.2 De la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea en depenen:

a) La Direcció General de Relacions Exteriors.

b) La Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus.

c) La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.

d) La Delegació del Govern davant la Unió Europea

e) Les delegacions del Govern a l’exterior.

f) La Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes.

1.3 De la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea també en depèn el/la Representant Permanent davant la Unió Europea, amb rang de director/a general.

 

Article 2

Direcció General de Relacions Exteriors

2.1 A la Direcció General de Relacions Exteriors li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i desplegar les relacions bilaterals del Govern de la Generalitat amb altres governs, i fer el seguiment dels acords i convenis de col·laboració que puguin establir-se en aquest àmbit.

b) Impulsar i coordinar la participació del Govern a les associacions i xarxes de cooperació territorial transfrontereres i interregionals.

c) Dirigir, impulsar i mantenir la relació i interlocució amb les delegacions de naturalesa bilateral del Govern a l’exterior.

d) Rebre informació sobre les actuacions que desenvolupi la Casa de la Generalitat a Perpinyà i de les altres representacions en territoris de parla i cultura catalanes a l’exterior.

e) Mantenir la relació amb els òrgans consorciats i fundacions que actuen en l’àmbit de les relacions exteriors.

f) Als efectes del desenvolupament de les funcions que li són atribuïdes, coordinar i fer el seguiment dels grups de treball o comissions interdepartamentals que s’acordi constituir.

g) Assumir la representació del secretari/ària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea en els fòrums i organismes internacionals en l’àmbit de la seva competència.

h) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

2.2 De la Direcció General de Relacions Exteriors en depèn la Subdirecció General de Relacions Exteriors.

Article 3

Subdirecció General de Relacions Exteriors

A la Subdirecció General de Relacions Exteriors li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar la participació del Govern a les associacions i xarxes de cooperació territorial transfrontereres i interregionals.

b) Coordinar el desplegament de les relacions bilaterals del Govern de la Generalitat amb altres governs, i fer el seguiment dels acords i convenis de col·laboració que puguin establir-se en aquest àmbit.

c) Coordinar i mantenir la relació i interlocució amb les delegacions de naturalesa bilateral del Govern a l’exterior.

d) Coordinar i fer el seguiment de l’acció exterior dels departaments de la Generalitat.

e) Donar suport a la interlocució ordinària amb l’Administració General de l’Estat per als assumptes relacionats amb els afers exteriors.

f) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades per la Direcció General de Relacions Exteriors.

Article 4

Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus

A la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i desplegar les relacions del Govern de la Generalitat amb els organismes multilaterals i europeus, i fer el seguiment dels acords i convenis de col·laboració que puguin establir-se en aquest àmbit.

b) Impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de les relacions de Catalunya amb els organismes multilaterals i europeus i, en particular, promoure la presència de Catalunya en els seus òrgans, llevat de les institucions de la Unió Europea, analitzar-ne els mecanismes de participació i vetllar pels interessos catalans en el sistema de presa de decisions.

c) Seguir les iniciatives de revisió dels instruments internacionals de caràcter multilateral per tal de facilitar la posició de la Generalitat al respecte, fer seguiment del dret internacional i europeu per fixar la posició de la Generalitat davant de les seves iniciatives, facilitar l’aplicació del dret internacional i europeu, coordinar la gestió dels procediments de negociació i mantenir la participació en els mecanismes de cooperació administrativa relatius al dret internacional i europeu.

d) Promoure, dirigir i coordinar la representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya davant les institucions d’àmbit europeu, a excepció de les institucions de la Unió Europea.

e) Donar suport i impulsar les activitats relacionades amb la política i els projectes euromediterranis conjuntament amb la Direcció General de Relacions Exteriors.

f) Impulsar i mantenir la relació i interlocució amb les delegacions de naturalesa multilateral del Govern a l’exterior. En coordinació amb la Direcció General de Relacions Exteriors, impulsar i mantenir la relació i interlocució d’aquelles delegacions del Govern a l’exterior que duguin a terme activitats dins dels àmbits multilateral i europeu.

g) Mantenir les relacions ordinàries amb els organismes multilaterals, internacionals i europeus amb seu a Catalunya, i impulsar la implantació en el territori de nous organismes d’aquesta naturalesa.

h) Assumir la representació del secretari/ària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea en els fòrums i organismes internacionals en l’àmbit de la seva competència.

i) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

Article 5

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament

A la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar, dissenyar, planificar, fer el seguiment i avaluar la política catalana de cooperació al desenvolupament i acció humanitària.

b) Impulsar la qualitat i l’eficàcia de la política de cooperació al desenvolupament.

c) Elaborar les directrius sobre el control d’eficàcia i eficiència de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, així com el suport a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea en les seves relacions amb l’Agència.

d) Vetllar per la coordinació de les actuacions de cooperació al desenvolupament del Govern i impulsar la coherència de polítiques per al desenvolupament.

e) Impulsar la participació, la coordinació i la col·laboració amb el conjunt dels actors de la cooperació al desenvolupament.

f) Promoure la participació i la contribució de la Generalitat de Catalunya en els espais de definició de l’agenda internacional en matèria de desenvolupament i cooperació al desenvolupament i la incorporació d’aquesta agenda a la política de cooperació del Govern.

g) Promoure l’equitat de gènere i la resta d’eixos transversals en els nivells estratègic, operatiu i institucional de la política de cooperació al desenvolupament.

h) L’exercici de les funcions que estableix l’article 21.1 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

i) Assumir la representació de la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea en els fòrums i organismes internacionals en l’àmbit de les seves competències.

j) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

Article 6

Representant Permanent davant la Unió Europea
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Delegació del Govern davant la Unió Europea
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Delegacions del Govern a l’exterior
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes

A la Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar la gestió i el funcionament de la Delegació del Govern davant de la Unió Europea i de les delegacions del Govern a l’exterior.

b) Dirigir i supervisar la gestió econòmica i pressupostària, la contractació de subministraments i de serveis, la gestió patrimonial així com del personal adscrit a la Secretaria, en coordinació amb els serveis centrals del Departament de la Presidència.

c) Gestionar les subvencions, ajuts i premis de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

d) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que se suprimeixen o es modifiquen en aquest Decret s’han d’entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

Disposició addicional Segona

Al personal destinat a l’exterior no li és aplicable l’article 2 del Decret 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret i, especialment, les normes següents:

L’article 3.3 del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França.

Els articles 44 a 51 i la disposició addicional setena del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.

El Decret 80/2014, de 3 de juny, de modificació del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.

 

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficinal de la Generalitat de Catalunya.