Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 53/2015, de 14 d'abril, de reestructuració del Servei Català de Trànsit.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Interior

  • Núm. del document 053/2015

  • Data del document 14/04/2015

  • Data de publicació 16/04/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6852

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d’Interior, creat per la Llei 14/1997, de 24 de desembre, exerceix les competències que en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària van ser atribuïdes a la Generalitat de Catalunya per la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Mitjançant el Decret 191/2001, de 10 de juliol, de reestructuració del Servei Català de Trànsit, es va modificar l’estructura i organització general del Servei per tal d’adequar-la al seu àmbit competencial.

Tenint en compte que l’estructura vigent data de l’any 2001, i que s’ha produït un increment en les activitats derivades de les competències atribuïdes al Servei Català de Trànsit, resulta clarament insuficient per al desenvolupament de les funcions pròpies del Servei.

Correspon al Servei Català de Trànsit impulsar l’elaboració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest Pla, en el marc de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, els quals han de ser aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya. El Pla de seguretat viària és el document clau que revisa i proposa les línies estratègiques a seguir i les actuacions a realitzar per aconseguir els objectius generals de seguretat viària.

El Pla de seguretat viària es vertebra en tres línies d’actuació, cadascuna de les quals engloba les mesures necessàries per assolir l’objectiu comú. La primera línia d’actuació és la lluita contra la velocitat excessiva o inadequada i la segona comporta la cooperació amb els ajuntaments i l’àmbit local en matèria de seguretat viària. Si bé aquestes dues línies són continuació del Pla anterior, la tercera línia és del tot innovadora i consisteix en la combinació de criteris de caràcter mediambiental amb els propis de seguretat viària i mobilitat. Aquesta línia planteja la repercussió en beneficis ambientals derivats de l’aplicació de determinades mesures com ara la reducció de velocitat, alhora que aquestes mesures permeten una reducció de la sinistralitat i una mobilitat sostenible més segura.

Concretament, el Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020 té com a objectiu prioritari assolir l’any 2020 una reducció del cinquanta per cent en el nombre de morts a les vies catalanes respecte a l’any 2010, alineat amb la fita que estableix la Unió Europea per al mateix període. Aquest repte suposa una primera fita a l’hora d’assolir la visió zero l’any 2050, que planteja la desaparició total de la mortalitat a les vies catalanes.

La implementació d’aquestes línies d’actuació fa aconsellable una configuració organitzativa que prevegi l’adequació i definició de llocs de treball amb coneixements i experiència en trànsit, seguretat viària i mobilitat que han de dur a terme actuacions encaminades al desenvolupament de mesures i projectes innovadors, per a la qual cosa es requereix disposar d’una estructura especialitzada, amb llocs de responsabilitat, coordinació, especialització i competència adequats.

És per aquest motiu que en aquests moments es fa necessari regular l’estructura del Servei Català de Trànsit, per adaptar-la a les noves necessitats organitzatives i funcionals. Així mateix, el funcionament intern del Servei Català de Trànsit ha de garantir una prestació de serveis més eficaç i eficient adequada als requeriments actuals.

Aquestes consideracions, a més, fan necessària la revisió del model organitzatiu del Servei Català de Trànsit. Aquest canvi organitzatiu pretén incrementar la capacitat per a la implementació de les polítiques relatives a la formació i educació viària, la prevenció de la sinistralitat, la gestió del trànsit i la informació al ciutadà, i també la gestió dels processos interns.

Per tot això, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d’Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

La Direcció

El director del Servei Català de Trànsit té atribuïdes les funcions que estableixen els articles 5 i concordants de la Llei 14/1997, de 24 de setembre, de creació del Servei Català de Trànsit.

 

Article 2

Estructura del Servei Català de Trànsit

2.1 De la Direcció del Servei Català de Trànsit en depenen:

a) La Subdirecció General de Serveis.

b) La Subdirecció General de Gestió del Trànsit.

c) La Subdirecció General de Seguretat Viària.

També depèn del director del Servei Català de Trànsit l’Àmbit funcional de comunicació i informació en matèria de seguretat viària, el qual n’exerceix la direcció.

2.2 Així mateix, el Servei Català de Trànsit s’estructura territorialment en els serveis territorials a què fa referència l’article 3.2, adscrits a la Subdirecció General de Serveis.

 

Article 3

Subdirecció General de Serveis

3.1 A la Subdirecció General de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i supervisar les funcions d’administració, de gestió de serveis generals, les polítiques de relacions laborals i dels recursos humans.

b) Planificar i impulsar accions i propostes adreçades a la integració, a la rendibilització i a l’optimització màxima de la gestió dels recursos i de les actuacions de les diferents unitats del Servei Català de Trànsit.

c) Dirigir iniciatives que condueixin a la millora de l’avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Servei Català de Trànsit.

d) Dirigir i coordinar la preparació de l’avantprojecte de pressupost del Servei Català de Trànsit, i dirigir i supervisar la gestió econòmica i financera.

e) Impulsar les actuacions dirigides a l’elaboració del quadre de comandament del Servei Català de Trànsit i del Pla de Govern en l’àmbit d’aquest Servei i fer-ne el seguiment.

f) Dirigir i coordinar la gestió patrimonial i la tramitació dels expedients de despesa i contractació del Servei Català de Trànsit.

g) Coordinar l’assessorament jurídic dels òrgans del Servei Català de Trànsit.

h) Dirigir i coordinar els òrgans del Servei Català de Trànsit en l’àmbit de la informàtica i les tecnologies de la informació de desenvolupament del trànsit i la seguretat viària, i supervisar la implementació i el manteniment dels sistemes informàtics propis.

i) Dirigir les actuacions per a la millora dels sistemes de gestió, dels nivells de la qualitat en la prestació de serveis i de l’organització en l’àmbit del Servei Català de Trànsit i impulsar les actuacions i els programes adreçats a la millora i modernització de l’Administració i dels sistemes d’informació a la ciutadania.

j) Dirigir, coordinar i supervisar la tramitació del procediment sancionador en matèria de trànsit que exerceixen els òrgans territorials i centrals del Servei Català de Trànsit, en l’àmbit de les seves respectives competències.

k) Dirigir, coordinar i impulsar les actuacions del Servei Català de Trànsit destinades a la difusió, informació i atenció al ciutadà en matèria de trànsit.

l) Dirigir i supervisar el seguiment de la implantació de les mesures derivades en matèria de riscos laborals, en col·laboració amb la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del departament competent en matèria de trànsit i seguretat viària.

m) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.2 De la Subdirecció General de Serveis en depenen:

a) El Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

b) El Servei d’Assessorament Jurídic i Recursos.

c) El Servei de Recursos Humans.

d) El Servei de Coordinació Administrativa i Organització.

e) El Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.

f) El Servei Territorial de Trànsit de Girona.

g) El Servei Territorial de Trànsit de Lleida.

h) El Servei Territorial de Trànsit de Tarragona.

 

Article 4

Servei de Gestió Econòmica i Contractació

4.1 Al Servei de Gestió Econòmica i Contractació li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i tramitar la proposta d’avantprojecte anual del pressupost del Servei Català de Trànsit i controlar-ne l’execució.

b) Dur a terme i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Servei Català de Trànsit, confeccionar les propostes de liquidacions dels pressupostos i la presentació dels comptes anuals corresponents.

c) Coordinar l’elaboració, la tramitació i el registre dels convenis del Servei Català de Trànsit amb altres administracions o entitats, així com els encàrrecs de gestió amb diferents entitats o organismes.

d) Gestionar la Tresoreria del Servei Català de Trànsit i supervisar els pagaments i la recaptació d’ingressos del Servei.

e) Gestionar els expedients de contractació i assessorar en matèria de patrimoni, contractació i en l’àmbit econòmic, i sobre normes i directrius dictades en l’àmbit de la Unió Europea relacionades amb la matèria.

f) Coordinar i gestionar el parc mòbil, els serveis generals, les assegurances i el patrimoni, i responsabilitzar-se del seu manteniment.

g) Supervisar la comptabilitat pressupostària, extrapressupostària i de costos.

h) Fer el seguiment i el control de la recaptació d’ingressos derivats de les sancions per infraccions a la normativa de trànsit.

i) Proposar i analitzar indicadors d’avaluació de l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat en l’àmbit econòmic.

j) Proposar l’expedició de les certificacions de descobert corresponent, una vegada comprovat que la resolució sancionadora ha estat notificada segons el procediment legalment establert.

k) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

4.2 El Servei de Gestió Econòmica i Contractació s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secció de Gestió Pressupostària i Comptabilitat.

b) La Secció de Gestió dels Ingressos i de Recaptació.

c) La Secció de Contractació i Règim Interior.

 

Article 5

Secció de Gestió Pressupostària i Comptabilitat

A la Secció de Gestió Pressupostària i Comptabilitat li corresponen les funcions següents:

a) Participar en la preparació de l’avantprojecte de pressupost de despesa i d’ingressos del Servei Català de Trànsit.

b) Gestionar l’execució del pressupost de despesa i d’ingressos, i també tramitar els corresponents expedients de modificació del pressupost, com ara transferències, generacions, ampliacions, habilitacions i incorporacions de crèdit.

c) Coordinar totes les qüestions relacionades amb els ingressos i les despeses del Servei Català de Trànsit.

d) Supervisar i controlar la tramitació dels expedients amb contingut econòmic.

e) Controlar les habilitacions i subhabilitacions del Servei Català de Trànsit i el fons de maniobra.

f) Tramitar i controlar els pagaments i els ingressos del Servei Català de Trànsit.

g) Gestionar el manteniment de la base de dades de deutors i creditors del Servei Català de Trànsit.

h) Coordinar les unitats de caixa dels diferents serveis territorials quant a la recaptació de multes per sancions de trànsit i taxes pròpies del Servei Català de Trànsit.

i) Planificar els pagaments i les previsions d’ingressos i controlar els saldos de les entitats financeres.

j) Confeccionar les liquidacions tributàries corresponents, i també gestionar la presentació de resums anuals davant l’Administració tributària.

k) Controlar i supervisar els expedients d’ajuts gestionats pel Servei Català de Trànsit.

l) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 6

Secció de Gestió dels Ingressos i de Recaptació

Corresponen a la Secció de Gestió dels Ingressos i de Recaptació les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar els ingressos derivats de les sancions imposades per infraccions contra la normativa en matèria de trànsit

b) Tramitar i avaluar els expedients de devolució d’ingressos indeguts pel que fa a la recaptació de multes per sancions de trànsit i proposar-ne la devolució.

c) Gestionar els ingressos derivats de la recaptació de taxes corresponents als serveis prestats pel Servei Català de Trànsit.

d) Elaborar, per a la seva tramitació, la proposta d’expedició de les certificacions de descobert corresponent, una vegada comprovat que la resolució sancionadora ha estat notificada segons el procediment legalment establert.

e) Coordinar i controlar els deutes pendents un cop finalitzat el període voluntari per al pagament i iniciar els tràmits per a l’exigibilitat en via executiva.

f) Controlar la gestió dels ingressos propis del Servei Català de Trànsit mitjançant la via executiva i fer-ne el seguiment.

g) Analitzar el funcionament de la via de constrenyiment del procediment sancionador en matèria de trànsit, estudiar incidències i proposar-hi millores.

h) Tramitar i gestionar els recursos administratius en via executiva i fer les propostes per a la seva resolució.

i) Tramitar i gestionar les peticions de suspensions d’execució en via executiva i les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de deutes.

j) Tramitar les reclamacions economicoadministratives, fer-ne el seguiment i mantenir les relacions de coordinació necessàries amb la Junta de Finances.

k) Controlar i gestionar les anul·lacions, prescripcions, insolvències i qualsevol altra incidència que es produeixi relacionada amb els ingressos del Servei Català de Trànsit.

l) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 7

Secció de Contractació i Règim Interior

Corresponen a la Secció de Contractació i Règim Interior les funcions següents:

a) Estudiar, analitzar i coordinar les propostes de tramitació d’expedients de contractació efectuades per les diferents unitats del Servei Català de Trànsit, i tramitar i formalitzar tots els expedients de contractació administrativa que siguin competència del Servei.

b) Gestionar els expedients relatius a propostes de conveni que hagi de subscriure el Servei Català de Trànsit.

c) Confeccionar, coordinar i gestionar l’inventari dels béns mobles del Servei Català de Trànsit i actualitzar la seva valoració econòmica.

d) Elaborar els plecs de clàusules administratives, així com els informes en matèria de contractació administrativa que se’n puguin derivar.

e) Coordinar el procediment de tramitació de les subvencions.

f) Gestionar i supervisar la propietat industrial i altres dominis del Servei Català de Trànsit.

g) Controlar l’adquisició de béns inventariables i no inventariables i la seva distribució.

h) Gestionar i mantenir les assegurances del Servei Català de Trànsit.

i) Coordinar i supervisar la gestió de la conservació i manteniment dels edificis administratius i dels serveis, consums i despeses inherents a aquests.

j) Coordinar i supervisar els serveis de neteja, vigilància i manteniment i els serveis de règim interior del Servei Català de Trànsit.

k) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 8

Servei d’Assessorament Jurídic i Recursos

8.1 Corresponen al Servei d’Assessorament Jurídic i Recursos les funcions següents:

a) Assessorar jurídicament el director del Servei Català de Trànsit i els diferents òrgans del Servei Català de Trànsit en els assumptes de la seva competència.

b) Elaborar disposicions normatives, instruccions i circulars relatives al desenvolupament i la interpretació de la normativa de trànsit i seguretat viària.

c) Col·laborar amb l’Assessoria Jurídica del departament competent en matèria de trànsit i seguretat viària en l’elaboració de projectes de llei i disposicions de caràcter general que afectin el Servei.

d) Fer el seguiment dels procediments judicials que afectin el Servei Català de Trànsit i, si escau, preparar els antecedents, expedients i informes en relació amb aquests procediments.

e) Impulsar i supervisar la tramitació dels recursos administratius en matèria de trànsit i seguretat viària la resolució dels quals correspongui al director del Servei Català de Trànsit i col·laborar amb l’Assessoria Jurídica del departament competent en matèria de trànsit i seguretat viària en l’emissió dels informes sobre els recursos contenciosos administratius que afectin el Servei.

f) Elaborar les instruccions, circulars internes i comunicats informatius en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, destinats a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, a totes les policies locals de Catalunya i a les altres unitats del Servei Català de Trànsit.

g) Elaborar estudis i informes jurídics en matèries pròpies del Servei Català de Trànsit.

h) Emetre informes jurídics sobre la proposta de convenis i contractes administratius i altres negocis jurídics relatius a matèries que siguin competència del Servei Català de Trànsit.

i) Fer el seguiment de les novetats legislatives, reglamentàries i jurisprudencials que s’atenguin a la matèria de competència del Servei Català de Trànsit i fer-ne difusió a les unitats administratives corresponents.

j) Elaborar els informes sobre les ordenances municipals en matèria de trànsit, circulació, mobilitat i seguretat viària i fer-hi les observacions i al·legacions pertinents.

k) Supervisar els informes jurídics relatius a les peticions del Síndic de Greuges i el Defensor del Poble, així com les propostes de resposta a les preguntes parlamentàries.

l) Resoldre les peticions, consultes i queixes formulades per la ciutadania.

m) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

8.2 Del Servei d’Assessorament Jurídic i Recursos en depèn la Secció de Recursos.

 

Article 9

Secció de Recursos

Corresponen a la Secció de Recursos les funcions següents:

a) Instruir i tramitar els recursos administratius ordinaris en relació amb els actes administratius dictats en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

b) Instruir i tramitar els procediments de revisió d’ofici en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

c) Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial per presumptes danys derivats de l’activitat del Servei Català de Trànsit.

d) Instruir i tramitar els recursos administratius extraordinaris de revisió en relació amb els actes administratius dictats en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

e) Evacuar els informes jurídics i preparar la tramesa de l’expedient administratiu als òrgans jurisdiccionals dels recursos contenciosos administratius en matèries pròpies del Servei Català de Trànsit, i fer el seguiment de la tramitació judicial i de l’execució de les sentències que recaiguin.

f) Gestionar les peticions i requeriments d’informació o documentació formulats per altres òrgans administratius i pels òrgans jurisdiccionals.

g) Assessorar o, si escau, instruir els procediments disciplinaris o d’informació reservada que s’incoïn contra el personal del Servei Català de Trànsit.

h) Instruir i tramitar les reclamacions prèvies a la via judicial i procediments relatius al dret de petició.

i) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 10

Servei de Recursos Humans

Corresponen al Servei de Recursos Humans les funcions següents:

a) Coordinar la gestió i l’administració dels assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats del Servei Català de Trànsit.

b) Elaborar la nòmina i supervisar el règim administratiu i disciplinari del personal, així com els sistemes de previsió corresponents.

c) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de capítol I del Servei Català de Trànsit.

d) Estudiar i elaborar propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Servei Català de Trànsit i la seva implementació i avaluació.

e) Gestionar els processos de provisió del personal funcionari i els de selecció i promoció de personal laboral.

f) Elaborar estudis, circulars i instruccions en matèria de personal, així com supervisar l’aplicació de les disposicions en matèria de funció pública i normativa interna que afectin el personal.

g) Definir les característiques dels llocs de treball i les condicions per a l’exercici de les tasques, elaborar estudis sobre necessitats quantitatives i qualitatives de recursos humans, i gestionar la modificació de la relació de llocs de treball del Servei Català de Trànsit.

h) Elaborar els indicadors de recursos humans del Servei Català de Trànsit i fer-ne el seguiment.

i) Col·laborar en l’elaboració del Pla de formació del personal, fer-ne el seguiment i coordinar la realització de les activitats formatives.

j) Participar en les reunions de la junta de personal i del comitè de seguretat i salut del Servei Català de Trànsit.

k) Coordinar la implantació i l’ús d’eines telemàtiques per a la realització de gestions administratives en procediments generals o específics, com a mitjà d’informació i comunicació del personal, i fer-ne el seguiment.

l) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 11

Servei de Coordinació Administrativa i Organització

Corresponen al Servei de Coordinació Administrativa i Organització les funcions següents:

a) Proposar la modernització dels sistemes d’informació a la ciutadania i participar en la seva implementació.

b) Coordinar les actuacions de millora de la gestió i organització en l’àmbit dels diferents serveis territorials de Trànsit.

c) Assessorar en matèria d’organització administrativa els diferents serveis centrals i territorials de Trànsit.

d) Avaluar el funcionament del procediment sancionador en matèria de trànsit i els altres procediments administratius del Servei Català de Trànsit, i proposar-hi millores.

e) Col·laborar en la implementació i millora de la qualitat dels serveis, dels sistemes de gestió en l’àmbit del Servei Català de Trànsit i de les polítiques de modernització i racionalització de l’Administració.

f) Supervisar la tramitació centralitzada de les infraccions per excés de velocitat detectades per cinemòmetres, en el marc del Pla integral contra la velocitat excessiva.

g) Coordinar els serveis de recepció, d’atenció telefònica i presencial de la ciutadania al Servei Català de Trànsit i impulsar que s’hi apliquin criteris comuns.

h) Gestionar el registre oficial i l’arxiu del Servei Català de Trànsit.

i) Dur a terme les actuacions necessàries per a la prestació de serveis relacionada amb el procediment sancionador que es desenvolupin de manera centralitzada.

j) Supervisar i coordinar la gestió del web del Servei Català de Trànsit i de les bases de dades d’informació corporativa destinades a l’atenció al ciutadà.

k) Elaborar i coordinar les accions adreçades a la difusió de la informació interna i externa del Servei Català de Trànsit, especialment a través dels nous canals relacionats amb l’ús de les noves tecnologies.

l) Coordinar les actuacions relacionades amb el procediment sancionador de les diferents unitats del Servei Català de Trànsit que hi participen.

m) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 12

Estructura territorial del Servei Català de Trànsit

12.1 Corresponen als serveis territorials de Trànsit, en els respectius àmbits territorials, les funcions següents:

a) Planificar les propostes d’actuació en matèria de seguretat viària.

b) Acreditar els centres de reconeixement d’aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors, sens perjudici de les competències d’autorització que corresponen al departament competent en matèria de salut.

c) Autoritzar, en l’àmbit de les competències del Servei Català de Trànsit, les proves esportives, les autoritzacions complementàries de circulació i els transports de mercaderies perilloses els itineraris dels quals transcorrin pel territori corresponent, llevat dels que transcorrin íntegrament per vies urbanes.

d) Autoritzar els transports per carretera els dies en què hi ha restriccions i autoritzar els talls i usos excepcionals de la via.

e) Instruir els expedients sancionadors que s’incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària i per altres infraccions, la competència de les quals correspongui a l’òrgan titular del Servei Català de Trànsit.

f) Supervisar l’activitat economicoadministrativa i de gestió del personal al seu servei.

g) Establir les relacions amb els mitjans de comunicació, dins el seu àmbit territorial.

h) Promoure l’educació i formació viària als centres escolars i altres institucions interessades.

i) Exercir les funcions relatives a l’obertura, el funcionament i la inspecció de les escoles particulars de conductors, el control i la inspecció dels centres i els cursos de sensibilització i reeducació viària.

j) Instruir els expedients sancionadors que s’originin en matèria d’inspecció d’escoles particulars de conductors i d’inspecció de centres de reconeixement d’aptituds psicotècniques dels conductors.

k) Coordinar les relacions amb els municipis i les actuacions amb els titulars de via per millorar la seguretat viària de les infraestructures mitjançant estudis i informes sobre sinistralitat a la carretera.

l) Proposar la baixa temporal o definitiva de la circulació dels vehicles abandonats en vies interurbanes i ordenar el precinte i dipòsit de vehicles.

m) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

12.2 En relació amb les funcions de gestió del trànsit i educació i formació viària atribuïdes als serveis territorials de Trànsit, aquests depenen funcionalment en l’exercici de les funcions esmentades de la Subdirecció General de Gestió del Trànsit i de la Subdirecció General de Seguretat Viària, respectivament.

12.3 Els serveis territorials de Trànsit de Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona s’estructuren, tots ells, en els òrgans següents:

a) La Secció de Seguretat Viària.

b) La Secció de Procediment.

 

Article 13

Secció de Seguretat Viària

Corresponen a les seccions de Seguretat Viària, en els àmbits territorials respectius, les funcions següents:

a) Dur a terme la gestió i el control dels serveis de vigilància de trànsit, establir les mesures i coordinar les operacions especials de trànsit i les propostes d’actuació en matèria de seguretat viària.

b) Tramitar i gestionar, dins l’àmbit de les competències del Servei Català de Trànsit, les autoritzacions de les proves esportives i circulació de mercaderies perilloses, les autoritzacions especials de circulació i els talls i usos excepcionals de la via, sens perjudici de les autoritzacions que corresponen al Servei de Gestió i Informació del Trànsit.

c) Assessorar sobre educació i formació viària centres escolars i institucions interessades, promoure activitats en l’àmbit de l’educació reglada i no reglada i fer el seguiment de les activitats dels parcs infantils de trànsit i altres esdeveniments relacionats.

d) Coordinar les relacions amb les policies locals en matèria de trànsit i la cessió de material per exercir les seves funcions.

e) Assessorar els municipis en matèria de senyalització i ordenació viària.

f) Tramitar i gestionar les activitats relatives a l’obertura, el funcionament i la inspecció de les escoles particulars de conductors, dels centres de reconeixement d’aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors i dels centres que imparteixen els cursos de sensibilització i reeducació viària.

g) Elaborar informes sobre la realització de proves esportives, accidentalitat, parades de transport escolar, mobilitat en espectacles públics, circulació de mercaderies perilloses i autoritzacions especials de circulació.

h) Proposar mesures especials de circulació i dispositius per regular el trànsit i fer propostes d’actuació en trams de concentració d’accidents.

i) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 14

Secció de Procediment

Corresponen a les seccions de Procediment, en els àmbits territorials respectius, les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar els expedients sancionadors per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

b) Tramitar i gestionar els expedients sancionadors que s’incoïn per altres infraccions, la competència de les quals correspongui a l’òrgan titular del Servei Català de Trànsit.

c) Tramitar i gestionar els expedients sancionadors per infraccions comeses contra la normativa de centres particulars de conductors i centres de reconeixement d’aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors.

d) Col·laborar en la realització d’estadístiques en matèria d’expedients sancionadors en matèria de trànsit.

e) Controlar el registre d’entrada i sortida de documents, així com l’arxiu de la documentació.

f) Supervisar l’atenció i la informació al públic, els cobraments per sancions i els tràmits de vista d’expedients.

g) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 15

Subdirecció General de Gestió del Trànsit

15.1 Corresponen a la Subdirecció General de Gestió del Trànsit les funcions següents:

a) Planificar, dirigir i coordinar les instal·lacions i tecnologies per al control, regulació i vigilància del trànsit.

b) Coordinar els projectes d’incorporació de les noves tecnologies per millorar la gestió de la mobilitat i de la seguretat viària.

c) Dirigir i supervisar els projectes d’instal·lació de videocàmeres i dispositius anàlegs per al control, regulació i vigilància del trànsit.

d) Dirigir i supervisar les activitats dels procediments i sistemes relatius a la informació viària, gestió d’esdeveniments a la xarxa de carreteres i d’altres aspectes relacionats amb la circulació.

e) Dirigir i supervisar les actuacions relatives a l’establiment de les mesures especials de trànsit en les restriccions a la circulació, en les autoritzacions de proves esportives, en els transports especials i en les obres en matèria de seguretat viària a les carreteres.

f) Dirigir i supervisar el procediment dels expedients relatius a les autoritzacions de proves esportives i a les autoritzacions especials de circulació, de transports de mercaderies perilloses i d’obres en matèria de seguretat viària que afectin les carreteres.

g) Dirigir el funcionament del Centre d’Informació Viària de Catalunya.

h) Dirigir i supervisar la instal·lació i el manteniment dels dispositius per a la gestió del trànsit a les vies interurbanes de Catalunya.

i) Elaborar les propostes de requeriments tecnològics i les eines destinades a millorar la informació i la gestió de la mobilitat en les vies interurbanes.

j) Proposar la definició i la implementació de mesures adreçades a la millora de la mobilitat.

k) Coordinar el funcionament dels serveis territorials en les matèries de la seva competència.

l) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

15.2 De la Subdirecció General de Gestió del Trànsit en depenen:

a) El Servei de Gestió i Informació del Trànsit.

b) El Servei de Planificació i Execució d’Infraestructures de Trànsit.

 

Article 16

Servei de Gestió i Informació del Trànsit

Corresponen al Servei de Gestió i Informació del Trànsit les funcions següents:

a) Definir, implementar i supervisar, amb la col·laboració de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, els dispositius especials de trànsit, així com els plans generals de gestió del trànsit.

b) Gestionar les incidències del trànsit i les infraestructures i elements destinats a la millora del transport públic de superfície i dels vehicles d’alta ocupació.

c) Assessorar els òrgans del Servei Català de Trànsit en matèria d’informació viària.

d) Definir els plans de senyalització amb els sistemes propis del Centre d’Informació Viària de Catalunya.

e) Establir i supervisar els sistemes d’operacions de mitjans aeris.

f) Participar en els dispositius establerts en situacions d’emergència en aquells aspectes de coordinació d’efectius i de mesures de regulació del trànsit.

g) Elaborar estudis i informes d’ordenació del trànsit en punts conflictius a les carreteres i a les poblacions i elaborar propostes de millora de la xarxa viària.

h) Assessorar tècnicament sobre el desenvolupament de projectes relacionats amb la mobilitat segura i sostenible.

i) Proposar la normativa de regulació de la circulació de transport de mercaderies per carretera.

j) Definir, supervisar i coordinar els criteris de la tramitació dels expedients d’autorització de proves esportives, autoritzacions especials de circulació i transports de mercaderies perilloses.

k) Coordinar les actuacions dels serveis territorials de Trànsit en matèria d’autoritzacions de proves esportives, autoritzacions especials de circulació i transports de mercaderies perilloses, i resoldre les sol·licituds d’autorització que correspongui, segons normativa interna.

l) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 17

Servei de Planificació i Execució d’Infraestructures de Trànsit

Corresponen al Servei de Planificació i Execució d’Infraestructures de Trànsit les funcions següents:

a) Elaborar projectes d’equipaments de trànsit i seguretat viària.

b) Coordinar i supervisar els projectes d’obres i instal·lacions dels dispositius i les instal·lacions de gestió de la mobilitat en vies interurbanes.

c) Dur a terme les gestions per a l’obtenció de les autoritzacions per a l’execució d’obres davant dels òrgans titulars de les vies públiques.

d) Controlar i efectuar el seguiment i la direcció d’obres.

e) Estudiar i revisar els projectes, els modificats, els complementaris i les liquidacions d’obres.

f) Fer la supervisió del funcionament dels equips i el manteniment de l’inventari de sistemes i equips de gestió i control de trànsit.

g) Fer estudis sobre les inversions realitzades en equipament.

h) Supervisar la documentació de caràcter tècnic que ha de regir els expedients de contractació d’obres i manteniment.

i) Fer la supervisió, el seguiment i l’avaluació d’expedients d’obres i de sistemes de control de trànsit.

j) Dirigir i coordinar les instal·lacions i tecnologies per al control, la regulació i la vigilància del trànsit.

k) Proposar els requeriments tecnològics i les eines necessàries destinades a millorar la informació i la gestió de la mobilitat en les vies interurbanes.

l) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 18

Subdirecció General de Seguretat Viària

18.1 Corresponen a la Subdirecció General de Seguretat Viària les funcions següents:

a) Elaborar la proposta del Pla català de seguretat viària i els plans d’activitats en matèria de trànsit i seguretat viària.

b) Elaborar, executar i supervisar, si escau, estudis, informes, treballs tècnics i projectes de recerca en l’àmbit del trànsit i la seguretat viària.

c) Participar en els projectes europeus relacionats amb el trànsit i la seguretat viària i promoure l’intercanvi de coneixements amb organismes i entitats nacionals i internacionals.

d) Col·laborar en la definició de les directrius de vigilància i control del trànsit adreçades a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i a les policies locals de Catalunya.

e) Coordinar les actuacions de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i de les subcomissions que en depenen.

f) Donar suport tècnic al Comitè de Direcció del Trànsit i als altres òrgans col·legiats competents en matèria de seguretat viària.

g) Analitzar, explotar i avaluar les dades estadístiques i els indicadors de seguretat viària i mobilitat.

h) Coordinar l’organització de congressos, jornades i conferències en matèria de trànsit i seguretat viària.

i) Donar suport al director del Servei Català de Trànsit en l’àmbit de les relacions interadministratives i amb altres institucions públiques o privades.

j) Supervisar la implementació de les directives i recomanacions de la Unió Europea en matèria de trànsit i seguretat viària i coordinar la participació del Servei en els projectes i programes internacionals sobre aquesta matèria.

k) Establir criteris per a la tramitació dels expedients administratius relatius a escoles particulars de conductors i centres de reconeixement d’aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors, així com la coordinació dels serveis territorials en aquesta matèria.

l) Dirigir i coordinar els processos de formació i acreditació de les persones amb funcions docents o que ocupen la direcció d’escoles particulars de conductors.

m) Supervisar les diferents actuacions en matèria d’educació, prevenció i divulgació de la seguretat viària i coordinar la producció editorial del Servei Català de Trànsit.

n) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

18.2 De la Subdirecció General de Seguretat Viària en depèn el Servei de Processos Formatius de Mobilitat Segura.

 

Article 19

Servei de Processos Formatius de Mobilitat Segura

Corresponen al Servei de Processos Formatius de Mobilitat Segura les funcions següents:

a) Coordinar la definició i el desenvolupament del model d’educació i sensibilització per a la mobilitat segura i de la formació viària, a partir de recerques, estudis i treballs tècnics universitaris i de models i experiències d’entitats públiques i privades i d’experts.

b) Assessorar i col·laborar amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya que desenvolupen intervencions educatives i de sensibilització viària.

c) Elaborar i desenvolupar projectes per al desplegament de l’educació per a la mobilitat segura i de la formació viària basada en la seguretat i eficàcia i coordinar les actuacions necessàries per a la seva aplicació.

d) Impulsar la recerca de noves línies preventives i integrar-les en projectes i programes d’actuació de noves línies d’intervenció.

e) Establir el model de formació de formadors en matèria d’educació per a la mobilitat segura i de formació viària, gestionar la seva aplicació i avaluar-ne els resultats.

f) Dissenyar i proposar una xarxa de participació d’agents d’educació per a la mobilitat segura que aportin coneixements, intercanviïn experiències i apliquin noves propostes, supervisar-ne la implantació i avaluar-ne els resultats.

g) Proposar la creació i edició de materials didàctics i divulgatius, supervisar-ne els continguts i controlar-ne els costos.

h) Donar suport en la planificació, seguiment i avaluació dels projectes recollits en el Pla de seguretat viària i en els programes d’activitats anuals, així com en els projectes i activitats relacionats amb l’educació i formació viària del Servei Català de Trànsit.

i) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

 

Article 20

Àmbit funcional de comunicació i informació en matèria de seguretat viària

El director del Servei Català de Trànsit dirigeix l’Àmbit funcional de comunicació i informació en matèria de seguretat viària, que li dóna suport en el desenvolupament de les funcions següents:

a) Dissenyar i executar la política informativa del Servei Català de Trànsit en l’àmbit de la seguretat viària per a la reducció de la sinistralitat i dur a terme la informació adreçada als usuaris de la xarxa viària.

b) Dissenyar, planificar i executar, si s’escau, les campanyes de publicitat institucional del Servei.

c) Dissenyar i executar, si s’escau, les accions d’interacció informativa i comunicativa adreçades al conjunt de la societat, així com altres activitats adreçades a entitats públiques i privades vinculades a la seguretat viària i a la mobilitat.

d) Participar en l’establiment de nous canals de col·laboració amb els usuaris de la xarxa viària de Catalunya.

e) Dur a terme les relacions institucionals amb les entitats públiques i privades que correspongui en l’àmbit del trànsit i la seguretat viària.

 

Article 21

D’acord amb els articles 15, 19 i concordants del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les funcions d’assessorament en dret establertes en aquest Decret s’han de portar a terme en coordinació amb l’Assessoria Jurídica del departament competent en matèria de trànsit i seguretat viària.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

D’acord amb l’estructura que regula aquest Decret, s’efectuen les adaptacions següents:

a) El Servei d’Administració i Finances passa a denominar-se Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

b) La Secció de Gestió Pressupostària passa a denominar-se Secció de Gestió Pressupostària i Comptabilitat.

c) La Unitat de Contractació i Recursos Físics passa a denominar-se Secció de Contractació i Règim Interior.

d) El Servei d’Assessorament, Organització i Recursos Humans passa a denominar-se Servei d’Assessorament Jurídic i Recursos.

e) La Secció de Recursos i Normativa passa a denominar-se Secció de Recursos.

f) La Subdirecció General de Trànsit passa a denominar-se Subdirecció General de Gestió del Trànsit.

g) El Servei de Gestió del Trànsit passa a denominar-se Servei de Gestió i Informació del Trànsit.

h) Les quatre seccions d’Administració dels serveis territorials passen a denominar-se Secció de Procediment.

 

Segona

D’acord amb l’estructura que regula aquest Decret, se suprimeixen els òrgans i les àrees funcionals següents:

a) L’Oficina del Pla Català de Seguretat Viària.

b) El Servei Territorial de Trànsit de les Terres de l’Ebre.

c) L’Àrea Funcional de Tecnologies de la Informació.

d) La Secció de Personal i Retribucions.

e) La Secció de Gestió del Centre d’Informació Viària de Catalunya.

f) La Secció de Gestió del Trànsit.

 

Tercera

El Servei de Gestió Econòmica i Contractació assumeix totes les competències que el Decret 190/2001, de 10 de juliol, pel qual es regula el procediment de recaptació per via de constrenyiment de les sancions de multes imposades pel Servei Català de Trànsit, atribueix al Servei d’Administració i Finances.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de treball o els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin o s’adaptin els llocs de treball corresponents d’acord amb l’estructura regulada.

 

Segona

Els funcionaris i la resta de personal del Servei Català de Trànsit que resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 191/2001, de 10 de juliol, de reestructuració del Servei Català de Trànsit.

 

 

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Economia i Coneixement i el conseller d’Interior per al desplegament i l’execució del que disposa aquest Decret.

 

Barcelona, 14 d’abril de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior