Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  • Núm. del document 063/2015

  • Data del document 28/04/2015

  • Data de publicació 30/04/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6862

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

El Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5897, de 9.6.2011), va establir l’estructura completa del Departament, d’acord amb el seu àmbit competencial.

Aquest Decret va ser modificat posteriorment pel Decret 60/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial del Departament d’Empresa i Ocupació i del Departament de Benestar Social i Família (DOGC núm. 6139 de 2.5.2012), i se li va adscriure a aquest Departament l’òrgan tècnic administratiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció.

Durant l’any 2013 es van fer dues modificacions del Decret d’estructura. D’una banda, el Decret 91/2013, de 29 de gener, de modificació del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6305 de 31.1.2013), va modificar l’estructura departamental creant la Secretaria d’Empresa i Competitivitat. D’altra banda, el Decret 138/2013, de 12 de març, de modificació de funcions en els òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació que gestionen el Fons Social Europeu (DOGC núm. 6335, de 14.3.2013), va comportar modificacions en la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals per garantir l’aplicació dels requeriments de la Comissió Europea en els òrgans que gestionen el Fons Social Europeu.

Finalment, l’estructura departamental ha estat modificada pel Decret 121/2014, 26 d’agost, de la Comissió de Preus de Catalunya (DOGC núm. 6696, de 29.8.2014), en què la Secció de la Comissió de Preus de Catalunya passa a adscriure’s al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Atès els canvis esmentats que s’han produït en el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i per tal d’aconseguir més simplicitat i transparència en les normes i disminuir la dispersió normativa existent, garantint més seguretat jurídica, esdevé necessari derogar els decrets de reestructuració anteriors i regular de manera completa l’estructura departamental. A més, en aquesta nova norma, i per tal d’adaptar l’estructura actual a les necessitats existents garantint més eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis, es produeixen canvis en l’estructura nova.

Les modificacions més destacades que inclou aquest Decret són, pel que fa a la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, l’establiment de l’estructura de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral dependent de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, regulant-ne les funcions d’assessorament tècnic i prestació de serveis en matèria de prevenció de riscos laborals segons el marc actual. Així mateix, la Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals passa a dependre de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, assumint funcions en programes de mobilitat de caire internacional. Respecte de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, se’n concreta una nova definició en l’àmbit de la renda mínima d’inserció laboral per tal d’aconseguir una millora estratègica alhora que més eficàcia en la seva gestió.

Pel que fa a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, passa a dependre d’aquesta Secretaria la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, depenent fins a l’actualitat del conseller, adaptació amb la qual es pretén més racionalització organitzativa, en aglutinar sota la mateixa Direcció les polítiques de foment de les tecnologies de la informació i les comunicacions i les direccions generals relatives a l’economia productiva.

En l’àmbit de la mateixa Secretaria, i també amb l’objectiu de racionalitzar l’espectre competencial del Departament d’Empresa i Ocupació, s’estructura l’Àrea d’Emprenedoria i Formació, on s’adscriu el Servei d’Emprenedoria, actualment incardinat en l’estructura de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals.

Per tot això exposat, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 23 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, i d’acord amb el Govern

 

Decreto:

 

Capítol 1

Organització general del Departament d’Empresa i Ocupació

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d’Empresa i Ocupació, sota la direcció del/de la conseller/a, s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals.

c) La Secretaria d’Empresa i Competitivitat.

1.2 [No vigent]

1.3 Resten adscrits al Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals.

a) El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

b) El Consell de Relacions Laborals.

c) El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

1.4 Resten adscrits al Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant la Secretaria d’Empresa i Competitivitat:

a) L’Agència Catalana del Consum (ACC).

b) L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

c) L’Agència Catalana de Turisme (ACT).

d) L’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

e) El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).

1.5 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya que es relaciona amb el Govern de la Generalitat mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació. El Departament ha d’instrumentar aquesta relació a través de la Secretaria General.

Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Consell de Direcció del Departament

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l’activitat del Departament.

Formen part del Consell de Direcció els titulars d’òrgans directius amb nivell orgànic de secretari/ària general o de director/a general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del/de la Conseller/a, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitat d’assistència i suport al/a la conseller/a

Article 3

Gabinet del/de la Conseller/a

3.1 La unitat d’assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a.

3.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d’assistència del/de la conseller/a, les següents:

a) Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

3.3 Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen les unitats següents:

a) L’Oficina de Relacions Institucionals.

b) L’Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a.

c) L’Oficina de Comunicació.

d) L’Oficina de Protocol.

3.4 El Gabinet del/de la Conseller/a i de les unitats que en depenen són ocupats per personal subjecte al règim eventual, d’acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005).

Article 4

Oficina de Relacions Institucionals

L’Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i fer el seguiment dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

b) Fer el seguiment de l’activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Article 5

Oficina de la Secretaria del/la Conseller/a

L’Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al titular del Departament.

b) Assistir el titular del Departament en l’organització de la seva agenda d’activitats.

c) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Article 6

Oficina de Comunicació

L’Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l’exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.

g) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d’identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

h) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Article 7

Oficina de Protocol

L’Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departament i d’aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Capítol 3

Secretaria General

Article 8

Secretaria General

8.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les altres funcions que li assigni la normativa vigent.

Així mateix, té encomanada la tutela de l’activitat de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, segons la normativa vigent.

8.2 Per a l’exercici de les seves funcions, la Secretaria General s’estructura en els òrgans i les àrees següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L’Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) L’Àrea de Planificació i Transparència.

e) L’Oficina de Gestió Empresarial.

f) Els Serveis Territorials.

g) L’Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

Article 9

Direcció de Serveis

9.1 La Direcció de Serveis té les funcions següents:

a) Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, patrimoni, prevenció de riscos, organització, qualitat, recursos humans, tecnologies de la informació i telecomunicacions.

b) Dirigir i coordinar l’administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general i també coordinar la resta de serveis administratius de les unitats directives i orgàniques del Departament.

c) Impulsar, coordinar i supervisar la simplificació administrativa i la millora continuada de l’atenció a la ciutadania i de la prestació dels serveis en l’àmbit reglamentari, sigui en l’atenció presencial o mitjançant eines multicanal.

d) Dirigir projectes de millora organitzativa d’acord amb els programes i els objectius del Departament i els criteris i plans interdepartamentals.

e) Donar suport directe al/a la conseller/a i al/a la secretari/ària general en les matèries que li siguin pròpies.

f) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

g) Dirigir i alinear amb les polítiques corporatives les tecnologies de la informació i comunicació al Departament.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la titular del Departament i de la Secretaria General.

9.2 La Direcció de Serveis s’estructura en:

a) La Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals.

b) La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.

c) L’Àrea de Subvencions i Anàlisi Pressupostària.

d) L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Article 10

Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals

10.1 La Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals té les funcions següents:

a) Planificar, coordinar i supervisar l’aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans i organització i fer-ne l’avaluació.

b) Dissenyar i impulsar els programes d’actuació en matèria de personal per a una optimització millor dels recursos humans.

c) Dirigir i supervisar la preparació de l’avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

d) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins de l’àmbit departamental, així com planificar i avaluar l’impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d’acords i millores en l’àmbit de les relacions laborals.

e) Dissenyar i implementar el Pla de prevenció de riscos laborals departamental i impulsar l’avaluació dels riscos existents relatius a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores, i programar i vetllar per l’aplicació de l’acció preventiva del Departament, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Planificar, coordinar i avaluar les experiències en matèria formativa relacionades amb la innovació i la millora contínua, per tal d’integrar la cultura organitzativa del Departament.

g) Coordinar la selecció i provisió del personal del Departament per tal de dur a terme processos que contribueixin a la incorporació del talent en la organització.

h) Promoure l’adaptabilitat dels recursos humans i potenciar l’adequació permanent de l’organització als nous perfils de treball requerits.

i) Vetllar per l’impuls a la cohesió dels equips a través d’eines organitzacionals i formatives.

j) Planificar i supervisar els projectes de disseny organitzatiu d’estructures i auditories operatives per afavorir l’optimització i el dimensionament adequat dels efectius, assegurant-ne la implementació.

k) Impulsar i organitzar programes i sistemes de gestió de la qualitat en la prestació de serveis interns i externs, així com coordinar l’elaboració de quadres de comandament i altres eines de control de la gestió per facilitar la presa de decisió dels òrgans directius del Departament.

l) Establir mecanismes de coordinació amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per a la supervisió i el seguiment del Pla director de sistemes d’informació del Departament, així com impulsar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació.

m) Impulsar i supervisar el Pla director de processos i administració electrònica del Departament.

n) Garantir la implantació dels criteris normatius i corporatius en matèria de protecció de dades.

o) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

10.2 De la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals depenen:

a) El Servei de Personal.

b) L’Àrea d’Organització i Administració electrònica.

c) L’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 11

Servei de Personal

El Servei de Personal té les funcions següents:

a) Analitzar les necessitats de personal dins dels diferents àmbits del Departament i els perfils professionals requerits per tal de formalitzar els processos d’anàlisi i valoració dels llocs de treball i elaborar les propostes de modificació de les relacions de llocs de treball.

b) Gestionar els recursos humans del Departament: elaboració de les nòmines, incidències, situacions administratives, incompatibilitats del personal i sistemes de previsió social.

c) Gestionar la formulació de les propostes de modificació de les relacions de llocs de treball, de provisió de llocs de treball, la definició de les necessitats i els perfils professionals.

d) Supervisar els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball promoguts pel Departament, així com gestionar la provisió i avaluació del personal al Departament.

e) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del capítol I i controlar-ne l’execució.

f) Assessorar sobre l’aplicació del règim jurídic en matèria de recursos humans.

g) Proposar les mesures disciplinàries i assessorar en la resolució.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 12

Àrea d’Organització i Administració Electrònica

L’Àrea d’Organització i Administració Electrònica es configura com una àrea funcional i té les funcions següents:

a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d’actuació departamentals en matèria d’organització.

b) Revisar les propostes normatives del Departament en relació amb els processos administratius i amb les càrregues administratives sobre la ciutadania i les empreses, i assessorar el Departament en aquesta matèria.

c) Impulsar el redisseny de processos, i mantenir actualitzat el mapa de processos i el catàleg de serveis del Departament.

d) Gestionar els projectes de simplificació, racionalització i optimització de processos i coordinar la normalització i simplificació documental, per millorar l’eficiència i les relacions del Departament amb la ciutadania, les empreses i les organitzacions.

e) Implantar i gestionar el sistema de gestió de la qualitat i millora contínua dels serveis interns i externs del Departament, així com coordinar les auditories operatives i les avaluacions de satisfacció del ciutadà que es realitzin.

f) Elaborar quadres de comandament i altres eines de control de la gestió per facilitar l’avaluació dels serveis i la presa de decisió dels òrgans directius del Departament.

g) Exercir la direcció tècnica dels projectes de millora que s’impulsin des de la Direcció de Serveis.

h) Recollir, analitzar i avaluar les necessitats de les unitats del Departament en matèria d’administració electrònica i fer les propostes de desenvolupament.

i) Elaborar les propostes de racionalització prèvia dels processos de producció dels serveis electrònics, així com realitzar l’anàlisi i el disseny funcional del tràmit a implantar electrònicament.

j) Estudiar i elaborar propostes de creació, modificació i racionalització de les estructures orgàniques del Departament i la seva implementació i avaluació.

k) Supervisar la gestió del web del Departament i l’actualització permanent, així com coordinar les diferents pàgines web dels organismes autònoms adscrits al Departament.

l) Impulsar la intranet del Departament com a eina de comunicació i de gestió del coneixement.

m) Planificar, coordinar i homogeneïtzar les actuacions, els criteris i les eines corporatives i departamentals d’informació i atenció ciutadana, així com el sistema de consultes, queixes i suggeriments del Departament.

n) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 13

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

L’Àrea Prevenció de Riscos Laborals es configura com a àrea funcional i té les funcions següents:

a) Coordinar l’aplicació del pla de prevenció de riscos que aprovi el Departament.

b) Promoure la integració de la prevenció de riscos en el funcionament del Departament.

c) Avaluar amb plena objectivitat els riscos dels llocs de treball del Departament, informar els òrgans i els representants que correspongui sobre les propostes de millora i controlar el compliment de les mesures correctores proposades.

d) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 14

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

14.1 La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior té les funcions següents:

a) Coordinar les funcions relacionades amb la gestió econòmica de les unitats del Departament i elaborar, gestionar i administrar el pressupost anual de despeses, gestionar i administrar aquest pressupost i controlar-ne l’execució.

b) Desenvolupar i coordinar la planificació del Departament en matèria econòmica, així com controlar-ne l’execució, en coordinació amb l’Àrea de Subvencions i Anàlisi Pressupostària.

c) Supervisar la comptabilitat interna i l’habilitació del Departament i controlar les modificacions pressupostàries.

d) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

e) Estudiar les propostes i normes internes sobre gestió econòmica.

f) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d’obres, serveis i subministraments.

g) Supervisar la tramitació i gestió dels expedients patrimonials i l’inventari del Departament, així com controlar el seguiment de les subvencions i els ajuts que atorga el Departament.

h) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

i) Coordinar i supervisar l’arxiu, el registre i el fons documental i bibliogràfic del Departament.

j) Vetllar per l’aplicació del compliment de la normativa de competència d’aquesta Subdirecció a les entitats i/o organismes dependents, prestant-los el suport necessari per a una millora en la seva gestió.

k) Coordinar les actuacions d’adequació dels espais del Departament en què s’ubiquen els serveis administratius, així com conservar i mantenir les instal·lacions del Departament, i la seva seguretat.

l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

14.2 De la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior depenen:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Contractació i Patrimoni.

c) El Servei de Règim Interior.

d) L’Àrea de Coordinació d’Obres i Projectes Tècnics.

Article 15

Servei de Gestió Econòmica

El Servei de Gestió Econòmica té les funcions següents:

a) Gestionar el pressupost del Departament i controlar-ne l’estat de l’execució comptable.

b) Efectuar les modificacions pressupostàries i gestionar els expedients de despeses pluriennals.

c) Gestionar, tramitar i controlar les despeses, els ingressos i els documents comptables corresponents.

d) Controlar i supervisar la gestió econòmica de les convocatòries, les justificacions de les subvencions i convenis de la Secretaria General.

e) Preparar l’avantprojecte de pressupost.

f) Elaborar estudis i informes econòmics, així com assessorar les unitats directives del Departament pel que fa a la gestió econòmica.

g) Gestionar l’habilitació i el fons de maniobra del Departament i les seves subhabilitacions.

h) Dissenyar indicadors de costos dels diferents serveis del Departament.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 16

Servei de Contractació i Patrimoni

El Servei de Contractació i Patrimoni té les funcions següents:

a) Estudiar i coordinar les propostes de tramitació d’expedients de contractació fetes per les diferents unitats directives del Departament.

b) Gestionar la tramitació dels expedients de contractació, obres i subministraments.

c) Assessorar els diferents òrgans del Departament en matèria de contractació administrativa.

d) Coordinar i gestionar l’inventari dels béns immobles adscrits al Departament.

e) Impulsar, supervisar i gestionar els expedients relatius a l’adquisició, la cessió o l’arrendament del edificis i les dependències per a la instal·lació dels serveis del Departament.

f) Tramitar i gestionar els expedients patrimonials.

g) Tramitar les assegurances i les propostes en aquest àmbit de les unitats directives o orgàniques.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 17

Servei de Règim Interior

El Servei de Règim Interior té les funcions següents:

a) Proposar les instruccions relatives al règim interior del Departament i fer-ne el seguiment.

b) Controlar l’adquisició i l’inventari dels béns mobles.

c) Controlar l’adquisició de material no inventariable i la distribució.

d) Planificar l’adquisició, la conservació, el manteniment, la catalogació i la divulgació del fons documental i bibliogràfic.

e) Organitzar el registre del Departament, l’arxiu central i la coordinació amb els arxius de gestió de les unitats.

f) Coordinar l’aplicació en el Departament del sistema de gestió de la documentació administrativa.

g) Ordenar els serveis de recepció, majordomia, telefonia i correspondència interna i externa.

h) Controlar els serveis prestats per empreses externes en règim de contracte o concessió que afectin els serveis generals del Departament.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 18

Àrea de Coordinació d’Obres i Projectes Tècnics

L’Àrea de Coordinació d’Obres i Projectes Tècnics es configura com a àrea funcional i té les funcions següents:

a) Dur a terme la direcció tècnica, la coordinació i la planificació de les obres, reparacions i millores que executa el Departament en els edificis i locals que té adscrits, en coordinació amb l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals.

b) Supervisar les tasques que garanteixin la seguretat i el manteniment dels edificis i locals del Departament.

c) Coordinar el conjunt d’actuacions que resultin necessàries per a la posada en marxa dels nous equipaments del Departament.

d) Altres funcions de naturalesa anàloga que li puguin ser encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 19

Àrea de Subvencions i Anàlisi Pressupostària

L’Àrea de Subvencions i Anàlisi Pressupostària, que es configura com un àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar la planificació dels recursos econòmics del Departament, tant dels procedents de la pròpia activitat, com de programes i plans europeus i de l’Administració de l’Estat, en col·laboració amb les unitats del Departament, i fer el seguiment de l’execució i justificació dels fons finalistes.

b) Proposar i implementar el sistema unificat de gestió de les subvencions del Departament.

c) Planificar i fer el seguiment de la disponibilitat econòmica de les línies d’ajut del Departament i coordinar l’anàlisi econòmica de l’impacte.

d) Dissenyar i implementar el quadre de comandament per al seguiment i l’execució de les línies d’ajuts i/o préstecs, i gestionar els indicadors econòmics essencials per avaluar les polítiques públiques implementades en el Departament.

e) Assessorar les unitats del Departament en matèria de subvencions i fons finalistes, en l’àmbit d’anàlisi financera i pressupostària.

f) Dirigir i coordinar el disseny i l’anàlisi dels escenaris pressupostaris plurianuals del Departament i la seva evolució.

g) Participar i supervisar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost del conjunt del Departament i tota la informació complementària, en col·laboració amb la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.

h) Proposar i desplegar els instruments d’avaluació i seguiment pressupostari necessaris per procurar millores en la gestió dels recursos econòmics disponibles.

i) Coordinar la preparació del pressupost de les entitats adscrites al Departament, supervisar-ne l’adequació a la normativa pressupostària, fer el seguiment de les liquidacions pressupostàries i auditories, i proposar mesures correctores, si escau.

j) Impulsar i fer el seguiment dels processos de racionalització del sector públic del Departament

k) Realitzar anàlisis i informes en matèria pressupostària i econòmica.

l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 20

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

20.1 A l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, li corresponen les funcions següents:

a) Garantir l’alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC de la Generalitat de Catalunya, difonent i adoptant les seves normes, estàndards i protocols TIC.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes d’informació, de l’arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l’activitat, a la gestió i a la informació del Departament, d’acord amb els criteris i les directrius de la Direcció de Serveis.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, proposant la prioritat de les actuacions que se’n derivin, gestionant-ne el pressupost, avaluant-ne els resultats, i vetllant per la qualitat dels productes i serveis rebuts per part dels subministradors externs. També supervisa i dóna suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, incloent-hi el suport i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions, dels equips, de les comunicacions i de la resta de mitjans TIC associats a aquests serveis, mantenint i gestionant les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts als contractes de serveis i equipaments TIC vigents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i vetllant per la implantació en el Departament de les aplicacions i els serveis TIC corporatius de la Generalitat de Catalunya.

e) Identificar estratègies d’evolució i innovació per a la millora dels serveis mitjançant les TIC, en l’àmbit tecnològic, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, en coordinació amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa i seguint els criteris de la Direcció General de Processos i Administració Electrònica del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

f) Col·laborar en els projectes d’implantació de l’administració electrònica i la interoperabilitat dels sistemes d’informació, en coordinació amb les unitats del Departament on recau la funció organitzativa, i d’acord amb els criteris funcionals del Departament i de la Direcció General de Processos i Administració Electrònica del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

g) Determinar criteris per a l’explotació de les TIC, d’acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya i avaluar-ne periòdicament la situació al Departament, el grau de satisfacció entre els usuaris i emetre els corresponents informes per a la Direcció, proposant les mesures correctores.

h) Definir i desplegar la política de seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat, garantir la capacitat de satisfer els nivells de servei definits i vetllar per la continuïtat d’aquests serveis, en coordinació amb les directrius corporatives de seguretat dels sistemes.

i) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

20.2 L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que està dirigida pel/per la director/a de l’Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament per tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l’Administració de la Generalitat.

Article 21

Assessoria Jurídica
L’Assessoria Jurídica, assimilada orgànicament a subdirecció general, es configura d’acord amb el que estableix l’article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3584, de 27.2.2002), que desenvolupa la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 22

Gabinet Tècnic

22.1 El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Impulsar la integració de dades orientada a la presa de decisions de la Direcció i a la difusió externa, així com a l’elaboració d’informes de conjuntura per a la Direcció.

b) Elaborar, impulsar i fer el seguiment del Pla d’estudis i estadístiques coordinant i assessorant els diferents òrgans i direccions generals del Departament en les iniciatives que tingui en aquest terreny.

c) Donar suport en el disseny d’eines de planificació i avaluació per a la implementació de les polítiques del Departament i de les entitats adscrites.

d) Establir directrius i criteris tècnics i coordinar la producció estadística de les diferents unitats, així com elaborar, gestionar i difondre estadístiques, estudis i informes en les matèries competència del Departament.

e) Integrar i executar les funcions d’observatori del Departament com a instrument per conèixer, seguir i avaluar les variables relacionades amb els àmbits de la seva competència.

f) Coordinar les actuacions en matèria estadística del Departament amb l’Institut d’Estadística de Catalunya i altres organismes oficials.

g) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l’elaboració i execució del Pla de publicacions del Departament.

h) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament, en coordinació amb l’Oficina de Comunicació.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

22.2 Per al compliment de les seves funcions el Gabinet Tècnic s’estructura en:

a) El Servei d’Estadística.

b) El Servei d’Anàlisi, Estudis i Prospectiva.

22.3 El Gabinet Tècnic, en l’exercici de la funció e) de l’apartat 1 d’aquest article, ha de difondre la informació i relacionar-se amb l’exterior amb el nom d’Observatori d’Empresa i Ocupació.

Article 23

Servei d’Estadística

El Servei d’Estadística té les funcions següents:

a) Elaborar el pla de producció d’estadístiques destinades a la difusió pública i/o per a la Direcció del Departament, incloent-hi el Pla estadístic i els programes anuals d’actuació estadística, així com fer-ne el seguiment.

b) Elaborar les estadístiques del Departament i supervisar la metodologia i la producció d’aquelles elaborades per altres unitats i que siguin de difusió pública.

c) Supervisar la idoneïtat de les fonts d’informació per a l’elaboració de les estadístiques, anàlisis, estudis i prospectives destinades a la difusió pública i/o per a la Direcció del Departament.

d) Supervisar el disseny i els resultats de les bases de dades de gestió amb la finalitat de garantir l’obtenció de la informació necessària per a la presa de decisions de la Direcció del Departament, així com per a la difusió pública.

e) Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats i organitzacions que elaboren estadístiques en els àmbits competència del Departament i, si escau, fer propostes de convenis de col·laboració.

f) Qualsevol altra que, d’acord amb la naturalesa de les activitats del Gabinet Tècnic, li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 24

Servei d’Anàlisi, Estudis i Prospectiva

El Servei d’Anàlisi, Estudis i Prospectiva té les funcions següents:

a) Elaborar el pla de producció d’anàlisis, estudis i prospectives destinades a la difusió pública i/o per a la Direcció del Departament, així com fer-ne el seguiment.

b) Elaborar informes, estudis, anàlisis prospectives i publicacions del Departament i supervisar la producció d’aquells elaborats per altres unitats i que siguin de difusió pública.

c) Fer el seguiment de la informació que sigui rellevant per a l’elaboració d’anàlisis i estudis útils per a la diagnosi, el disseny i el seguiment de les polítiques públiques del Departament.

d) Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats i organitzacions que elaboren informació en els àmbits competència del Departament i, si escau, fer propostes de convenis de col·laboració.

e) Qualsevol altra que, d’acord amb la naturalesa de les activitats del Gabinet Tècnic, li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 25

Àrea de Planificació i Transparència

L’Àrea de Planificació i Transparència, que es configura com una àrea funcional, té les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i entitats adscrites, i fer el seguiment i valorar l'acció de Govern en els programes i les actuacions dels àmbits de competència del Departament.

b) Supervisar la planificació i el seguiment de l’acció de Govern i dels programes interdepartamentals en què participa el Departament.

c) Elaborar instruments per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i impulsar la cultura de l'avaluació entre les unitats del Departament.

d) Impulsar i supervisar l’avaluació de les polítiques i actuacions que es realitzen en matèries objecte de les competències del Departament, i els informes d’impacte.

e) Establir les directrius per a la implementació de les mesures i actuacions en matèria de transparència en el Departament i fer-ne el seguiment de l’aplicació.

f) Coordinar els procediments interns i formular propostes organitzatives encaminades a complir els principis vigents en matèria de transparència, en coordinació amb l’Àrea d’Organització i Administració Electrònica.

g) Vetllar pel compliment dels principis de transparència a les entitats i els organismes autònoms adscrits al Departament, fent-ne el seguiment.

h) Impulsar línies de treball d’informació i formació al personal en matèria de transparència.

i) Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de transparència.

j) Coordinar la programació i el seguiment de fons europeus.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 26

Oficina de Gestió Empresarial
L’Oficina de Gestió Empresarial manté l’assimilació orgànica, les funcions i l’estructura que preveu el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica (DOGC núm. 5131, de 15.5.2008).

Article 27

Serveis territorials

27.1 En l’àmbit territorial del Departament d’Empresa i Ocupació s’estructura en els serveis territorials següents:

a) Serveis Territorials a Barcelona.

Àmbit territorial: comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

b) Serveis Territorials a Girona.

Àmbit territorial: comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.

c) Serveis Territorials a Lleida.

Àmbit territorial: comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

d) Serveis Territorials a Tarragona.

Àmbit territorial: comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

e) Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.

Àmbit territorial: comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

f) Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Àmbit territorial: comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

g) Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran.

Àmbit territorial: comarques d’Era Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

27.2 Els Serveis Territorials a Lleida donen suport als Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran.

27.3 Els serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació estan assimilats orgànicament a subdirecció general i depenen orgànicament de la Secretaria General, i funcionalment d’aquesta així com de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat en l’àmbit de les seves competències.

27.4 Els serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació tenen les funcions següents:

a) Representar el Departament d’Empresa i Ocupació en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament d’Empresa i Ocupació.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les competències que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Impulsar i coordinar les accions dels òrgans i les àrees del Departament i dels organismes adscrits presents en el territori per tal de garantir el compliment dels objectius territorials de les polítiques del Departament.

e) Resoldre les autoritzacions inicials de treball per compte propi o d’altri de les persones estrangeres que exerceixin a Catalunya la seva relació laboral.

f) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que li corresponen en el seu àmbit territorial.

g) Impulsar, participar i coordinar la intermediació laboral en l’àmbit de la seva competència, inclosa la solució extrajudicial de conflictes.

h) Imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.

i) Relacionar-se amb les direccions generals amb la finalitat d’obtenir la informació necessària en el seu àmbit territorial, per tal d’emetre, analitzar i canalitzar les informacions competència del Departament.

j) Altres funcions que li siguin expressament delegades.

27.5 La resolució dels recursos d’alçada interposats contra els actes del director/de la directora dels serveis territorials correspon, segons el cas, a la persona titular de la Secretaria General, de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat o de la Direcció General competent per raó de la matèria.

Article 28

Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona

28.1 Els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona s’estructuren en els òrgans següents:

a) El Servei de Coordinació.

b) El Servei de Conciliacions.

c) El Servei de Relacions Laborals.

d) El Servei d’Entitats d’Economia Social i Treball Autònom.

e) L’Oficina de Gestió Empresarial a Barcelona.

28.2 L’Oficina de Gestió Empresarial depèn orgànicament del/de la director/a dels Serveis Territorials i funcionalment de la Gerència de l’Oficina de Gestió Empresarial.

Article 29

Servei de Coordinació

29.1 Al Servei de Coordinació li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar l’organització i el funcionament administratiu dels òrgans dels Serveis Territorials, assegurant la transversalitat de funcions.

b) Fer el seguiment i control de la gestió pressupostària i de la gestió econòmica dels Serveis Territorials.

c) Supervisar les qüestions relatives al personal adscrit als Serveis Territorials.

d) Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i aplicar un sistema d’indicadors de gestió i l’elaboració d’estadístiques relatives a competències dels Serveis Territorials.

e) Coordinar el manteniment del fons documental, bibliogràfic i audiovisual dels Serveis Territorials i fer propostes de noves necessitats.

f) Coordinar les actuacions relacionades amb l’atenció al ciutadà, així com el Registre d’entrades i sortides dels Serveis Territorials.

g) Coordinar l’organització i el funcionament administratiu dels Serveis Territorials, els assumptes relacionats amb la gestió econòmica del pressupost, la gestió del patrimoni, l’organització, el personal, la intendència i la contractació administrativa.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

29.2 Per al compliment de les seves funcions, en depèn la Secció d’Atenció al Ciutadà.

Article 30

Secció d’Atenció al Ciutadà

A la Secció d’Atenció al Ciutadà li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar les accions adreçades a la informació i l’atenció a la ciutadania.

b) Atendre la ciutadania des dels diferents punts d’atenció presencials, telemàtics i telefònics dels Serveis Territorials.

c) Gestionar el Registre general d’entrades i sortides dels Serveis Territorials.

d) Elaborar estadístiques mensuals d’atenció al públic i fer-ne el control i el seguiment.

e) Fer propostes de millora per al bon funcionament de l’atenció ciutadana.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 31

Servei de Conciliacions

Al Servei de Conciliacions li corresponen les funcions següents:

a) Proposar millores per afavorir les solucions extrajudicials en l’àmbit laboral.

b) Gestionar les conciliacions prèvies en la tramitació dels procediments laborals davant la jurisdicció social i la coordinació de les unitats de conciliació.

c) Emetre les certificacions dels actes de conciliació realitzats.

d) Proposar els requeriments funcionals dels serveis i la informació del portal d’informació del web corporatiu.

e) Definir i coordinar el servei d’acompanyament per a la gestió dels serveis de conciliació telemàtics.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 32

Servei de Relacions Laborals

32.1 Al Servei de Relacions Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Conèixer i coordinar les propostes de resolució en els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, ocupació, i obstrucció a la tasca inspectora, així com sobre qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.

b) Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

c) Conèixer i coordinar les propostes de resolució per a l’acreditació dels serveis de prevenció, d’autorització d’auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d’auditories i d’empreses exemptes.

d) Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

e) Coordinar el control de legalitat, registre, dipòsit i publicació dels convenis col·lectius i supervisar la normalització lingüística de l’àmbit dels Serveis Territorials.

f) Tramitar els expedients d’acomiadaments col·lectius, suspensions i reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i vetllar per l’efectivitat del període de consultes.

g) Tramitar i elaborar les resolucions dels expedients referents a la reducció de jornada, suspensió i extinció de contractes de treball per causa major, i els de reducció de jornada, suspensió i cessament d’activitats de socis cooperativistes de cooperatives de treball associat; autorització administrativa del treball de menors; autorització d’empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquells formalitzin amb les empreses usuàries.

h) Coordinar els expedients relatius al dipòsit d’estatuts de sindicats, associacions empresarials i actes d’eleccions sindicals i el seu registre.

i) Fer el seguiment de les dades referents a la representativitat dels sindicats.

j) Vigilar el compliment i fer el seguiment de la normativa aplicable a les matèries competència d’aquest Servei, especialment en relació amb les denúncies presentades per infracció a les normes mencionades.

k) Coordinar l’estudi, la redacció i la remissió dels informes a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel Servei Territorial corresponent.

l) Coordinar i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes, en els respectius àmbits de competència.

m) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

32.2 El Servei de Relacions Laborals s’estructura en les seccions següents:

a) La Secció de Sancions.

b) La Secció de Seguretat i Salut en el Treball.

c) La Secció de Relacions Col·lectives

d) La Secció de Regulació d’Ocupació i Normes Laborals.

e) La Secció d’Eleccions i Estatuts.

Article 33

Secció de Sancions

A la Secció de Sancions li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, ocupació i obstrucció a la tasca inspectora, així com qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.

b) Instruir i fer la proposta de resolució dels expedients sancionadors esmentats.

c) Remetre els expedients sancionadors als organismes corresponents.

d) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes en els expedients en tràmit.

e) Cobrar les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

f) Elaborar i trametre els informes a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades per la delegació territorial corresponent.

g) Gestionar el tractament estadístic dels procediments sancionadors.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 34

Secció de Seguretat i Salut en el Treball

A la Secció de Seguretat i Salut en el Treball li corresponen les funcions següents:

a) Vigilar el compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral i dels reglaments tècnics específics.

b) Elaborar i tramitar els expedients i fer les propostes de resolució per a l’acreditació dels serveis de prevenció i d’autorització d’auditories i la paralització del treball, així com el registre dels serveis de prevenció i d’auditories i empreses exemptes.

c) Tramitar i controlar els expedients relatius a les obertures de centres de treball, accidents i malalties professionals.

d) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i amb l’institut de seguretat i salut laboral en els expedients en tràmit.

e) Elaborar i trametre els informes a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades per la delegació territorial corresponen.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 35

Secció de Relacions Col·lectives

A la Secció de Relacions Col·lectives li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de conflictes col·lectius amb la realització de la conciliació prèvia davant l’autoritat laboral.

b) Tramitar, impulsar i fer el seguiment fins a la finalització dels expedients de vaga.

c) Estudiar, tramitar i elaborar les propostes de resolució en els expedients de tancament patronal.

d) Organitzar i supervisar les mediacions i els arbitratges, potenciant la solució extrajudicial dels conflictes.

e) Organitzar i gestionar el dipòsit, el registre, la publicació dels convenis col·lectius, les adhesions i les extensions; els pactes anàlegs, els acords i els laudes amb eficàcia de conveni col·lectiu; els acords i els pactes de funcionaris públics i el registre de pacte d’eficàcia limitada, així com el control de legalitat dels convenis col·lectius estatutaris.

f) Rebre les comunicacions d’inaplicació de condicions de treball de convenis col·lectius.

g) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social en els expedients en tràmit.

h) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 36

Secció de Regulació d’Ocupació i Normes Laborals

A la Secció de Regulació d’Ocupació i Normes Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal l’inici del període de consultes, vetllar per la seva efectivitat, realitzar advertències i recomanacions, així com tramitar l’acord o decisió final en els procediments de suspensió de contractes o reducció de jornada i d’acomiadament col·lectiu.

b) Tramitar i elaborar les propostes de resolució dels expedients de reducció de jornada, suspensió i extinció de contractes de treball per causes de força major i els referits als socis cooperativistes de cooperatives de treball associat.

c) Estudiar, tramitar i elaborar les propostes de resolucions relatives a l’autorització administrativa del treball de menors i dels expedients d’autorització d’empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquestes formalitzin amb les empreses usuàries, així com el control de les actuacions de les garanties financeres, les modificacions i el seu alliberament.

d) Rebre les comunicacions de desplaçaments transnacionals en el marc d’una prestació de serveis, de treball nocturn i de les decisions empresarials de mobilitat geogràfica de caràcter col·lectiu.

e) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el Fons de Garantia Salarial i altres organismes en els expedients en tràmit, inclosos aquells que formen part de la jurisdicció social.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 37

Secció d’Eleccions i Estatuts

A la Secció d’Eleccions i Estatuts li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d’estatuts de les associacions empresarials i sindicats de treballadors, en concret el dipòsit, el registre i la publicació dels estatuts de les associacions i sindicats esmentats.

b) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre i tramitar els expedients relatius al dipòsit de les actes relatives a les eleccions dels òrgans representatius a l’empresa, de dades referents a la representativitat dels òrgans empresarials, i l’examen i la valoració previs de les actes dipositades.

c) Expedir les certificacions de la documentació en dipòsit.

d) Tramitar i donar suport als expedients d’arbitratge en matèria d’eleccions sindicals.

e) Certificar les dades referents a la representativitat dels sindicats en l’àmbit territorial dels Serveis Territorials.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 38

Servei d’Entitats d’Economia Social i Treball Autònom

38.1 Al Servei d’Entitats d’Economia Social i Treball Autònom li corresponen, dins el seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Conèixer els expedients de creació d’empreses d’economia social i dels ajuts i les subvencions que hi estan relacionades, així com coordinar-ne el registre en l’àmbit territorial.

b) Estudiar i determinar les actuacions sobre expedients sancionadors en matèria de cooperatives.

c) Gestionar la publicació al DOGC de les inscripcions de les cooperatives en l’àmbit territorial, i elaborar les certificacions pertinents.

d) Organitzar l’assessorament a les iniciatives de caràcter empresarial, dins dels programes de capitalització, de foment de l’emprenedoria.

e) Conèixer i fer el seguiment de les actuacions relatives als programes de foment de l’emprenedoria, el treball autònom i l’economia social i cooperativa.

f) Conèixer i supervisar els expedients de capitalització de prestacions.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

38.2 El Servei d’Entitats d’Economia Social i Treball Autònom s’estructura en les dues seccions següents:

a) La Secció d’Iniciatives per a l’Ocupació.

b) La Secció de Cooperatives.

Article 39

Secció d’Iniciatives per a l’Ocupació

A la Secció d’Iniciatives per a l’Ocupació, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar un servei d’assessorament a la iniciativa empresarial, lligat als programes que són competència de la Secció, sota les directrius de la direcció general corresponent.

b) Implementar les actuacions relatives als programes de foment de l’emprenedoria i el treball autònom.

c) Revisar, esmenar, si escau, i tramitar a la unitat directiva corresponent els expedients de capitalització de prestacions per a la creació d’empreses.

d) Tramitar i estudiar els expedients de sol·licitud de col·laboració d’entitats interessades en el programa de foment de l’emprenedoria, així com fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions que derivin d’aquesta col·laboració.

e) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 40

Secció de Cooperatives

A la Secció de Cooperatives, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el Registre de cooperatives dins del seu àmbit territorial.

b) Instruir, tramitar i qualificar els expedients d’empreses d’economia social des de la constitució fins a la liquidació.

c) Comprovar i informar sobre les subvencions o qualsevol altra consulta en relació amb les matèries que li corresponen que li sigui encomanada.

d) Tramitar i elaborar la proposta de resolució dels expedients d’ajuts i subvencions a empreses d’economia social i cooperativa.

e) Realitzar les anotacions pertinents i gestionar el registre territorial de cooperatives, i emetre les certificacions corresponents.

f) Instruir, elaborar i tramitar les propostes de resolució en els expedients sancionadors en matèria de cooperatives.

g) Implementar les actuacions relatives als programes de foment de l’economia social i cooperativa.

h) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 41

Oficina de Gestió Empresarial de Barcelona

L’Oficina de Gestió Empresarial de Barcelona manté les funcions i el rang orgànic que preveu el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.

Article 42

Serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Girona, Lleida i Tarragona

42.1 Els serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Girona, Lleida, i Tarragona s’estructuren en els òrgans següents:

a) El Servei de Coordinació.

b) El Servei d’Empresa.

c) El Servei d’Ocupació.

d) L’Oficina de Gestió Empresarial.

42.2 L’Oficina de Gestió Empresarial depèn orgànicament del/de la director/a dels serveis territorials i funcionalment de la Gerència de l’Oficina de Gestió Empresarial.

Article 43

Servei de Coordinació

43.1 Al Servei de Coordinació als serveis territorials a Lleida i Tarragona li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar l’organització i el funcionament administratiu dels òrgans dels serveis territorials.

b) Fer el seguiment i control de la gestió pressupostària i de la gestió econòmica dels serveis territorials.

c) Supervisar les qüestions relatives al personal adscrit als serveis territorials.

d) Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i aplicar un sistema d’indicadors de gestió i l’elaboració d’estadístiques relatives a competències dels serveis territorials.

e) Coordinar el manteniment del fons documental, bibliogràfic i audiovisual dels serveis territorials i fer propostes de noves necessitats.

f) Gestionar les accions adreçades a la informació i a l’atenció a la ciutadania.

g) Atendre la ciutadania des dels diferents punts d’atenció presencials, telemàtics i telefònics dels serveis territorials.

h) Gestionar el Registre general d’entrades i sortides dels serveis territorials.

i) Elaborar estadístiques mensuals d’atenció i fer-ne el control i el seguiment.

j) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

43.2 Al Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Girona li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar l’organització i el funcionament administratiu dels òrgans dels serveis territorials.

b) Fer el seguiment i control de la gestió pressupostària i de la gestió econòmica dels serveis territorials.

c) Supervisar les qüestions relatives al personal adscrit als serveis territorials.

d) Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i aplicar un sistema d’indicadors de gestió i l’elaboració d’estadístiques relatives a competències dels serveis territorials.

e) Coordinar el manteniment del fons documental, bibliogràfic i audiovisual dels serveis territorials i fer propostes de noves necessitats.

f) Elaborar estadístiques mensuals d’atenció i fer-ne el control i el seguiment.

g) Efectuar la interlocució amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Gerència de Serveis comuns per a la coordinació en el desenvolupament de les competències.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

43.3 Per al compliment de les seves funcions, la Secció d’Administració depèn del Servei de Coordinació de Lleida, Tarragona i Girona.

Article 44

Secció d’Administració

A la Secció d’Administració li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l’organització i el funcionament administratiu dels serveis territorials, els assumptes relacionats amb la gestió econòmica del pressupost, l’organització, el personal, la intendència i la contractació administrativa.

b) Cobrar les sancions imposades per via voluntària, i si escau, per via executiva.

c) Emetre informes sobre les actuacions competència del Departament que li siguin encomanades pel/per la director/a dels serveis territorials, quan sigui preceptiu d’acord amb les disposicions vigents.

d) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 45

Servei d’Empresa

45.1 El Servei d’Empresa té les funcions següents:

a) Coordinar, supervisar i controlar les actuacions dels òrgans que en depenen.

b) Elaborar informes, recopilar dades i assessorar tècnicament el/la director/a dels serveis territorials en matèries pròpies del seu àmbit.

c) Analitzar, i estudiar i proposar sistemes de control en matèria de gestió de comerç, turisme, seguretat industrial, automòbils i metrologia, activitats radioactives, i extractives i energia.

d) Gestionar i tramitar els expedients administratius en les matèries que li són de competència.

e) Proposar i aplicar mecanismes de coordinació de les actuacions pròpies de cada àmbit territorial amb les unitats directives del Departament i ens adscrits i que s’hi relacionen.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

45.2 El Servei d’Empresa s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secció de Comerç i Turisme.

b) La Secció de Seguretat Industrial, Automòbils i Metrologia.

c) La Secció d’Activitats Radioactives i Extractives i Energia.

Article 46

Secció de Comerç i Turisme

La Secció de Comerç i Turisme té les funcions següents:

a) Dur a terme la tramitació d’expedients en matèria d’ordenació i foment del comerç i equipaments comercials i d’establiments, empreses i activitats turístiques, i la proposta de resolució, si escau.

b) Donar assistència tècnica per a la promoció del comerç i dels serveis i les activitats turístiques.

c) Informar i assessorar sobre les activitats de l’àmbit del turisme.

d) Informar i assessorar sobre les activitats de l’àmbit del comerç, i tramitar denúncies i reclamacions en aquest àmbit.

e) Fer el control i el seguiment de la inspecció i el procediment sancionador en l’àmbit de comerç i turisme.

f) Gestionar l’execució dels programes formatius en matèria de comerç i distribució, sens perjudici de les competències del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

g) Coordinar i supervisar el funcionament de les oficines de turisme del Departament en l’àmbit territorial dels serveis.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 47

Secció de Seguretat Industrial, Automòbils i Metrologia

La Secció de Seguretat Industrial, Automòbils i Metrologia té les funcions següents:

a) Tenir coneixement i fer l’estudi, la gestió, la resolució, si escau, i la inspecció dels expedients relatius a les reglamentacions de seguretat referides a les instal·lacions industrials, vehicles automòbils i tallers de reparació d’automòbils.

b) Fer el control tècnic i administratiu de les actuacions de les entitats d’inspecció i control reglamentari que li siguin encomanades.

c) Fer el control tècnic i administratiu de les actuacions de les entitats concessionàries del Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles Automòbils que li siguin encomanades.

d) Tenir el coneixement i fer l’estudi i, si escau, la proposta de resolució i la inspecció dels expedients relatius a la metrologia, certificació de màquines, aparells i mecanismes industrials.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 48

Secció d’Activitats Radioactives i Extractives i Energia

A la Secció d’Activitats Radioactives i Extractives i Energia li corresponen les funcions següents:

a) Conèixer, estudiar, gestionar i resoldre, si escau, els expedients d’autorització, declaració d’utilitat pública, expropiació, pòlisses d’abonament, drets de connexió de servei i fraus.

b) Inspeccionar i comprovar el compliment de les legislacions de seguretat de les instal·lacions de producció, transport, distribució i consum d’energia, així com els expedients de protecció radiològica.

c) Controlar i administrar les actuacions de les entitats d’inspecció i control reglamentari que li siguin encomanades.

d) Estudiar i analitzar la documentació relativa a l’autorització, modificació i clausura d’instal·lacions radioactives.

e) Coordinar les actuacions relatives a la vigilància radiològica ambiental.

f) Controlar i coordinar el procés de llicenciament del personal professional supervisor i operador de les instal·lacions radioactives.

g) Coordinar activitats inspectores i instruir expedients relatius a activitats extractives.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 49

Servei d’Ocupació

49.1 Al Servei d’Ocupació dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, dins el seu àmbit territorial, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i controlar les conciliacions prèvies a la tramitació dels procediments laborals.

b) Coordinar i controlar el registre, el dipòsit, la publicació i el control de legalitat dels convenis col·lectius i el dipòsit d’estatuts dels sindicats i les associacions empresarials i d’actes d’eleccions sindicals.

c) Gestionar i tramitar els assumptes i expedients relatius a les condicions de treball en matèria de seguretat i salut en el treball, de les propostes de resolució per a l’acreditació dels serveis de prevenció, d’autorització d’auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d’auditories i d’empreses exemptes.

d) Gestionar els expedients d’obertura de centres de treball i conèixer, coordinar i tramitar els expedients d’acomiadaments col·lectius i de suspensions i reduccions de jornada, trasllats col·lectius, relacions col·lectives, autorització d’empreses de treball temporal i el seu registre i, també, coordinar i controlar els expedients sancionadors dins l’àmbit territorial corresponent.

e) Coordinar-se i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes.

f) Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

g) Conèixer els expedients de creació d’empreses d’economia social i dels ajuts i subvencions.

h) Assessorar sobre les iniciatives de caràcter empresarial dins el programes d’autoocupació i emprenedoria.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

49.2 Per al compliment de les seves funcions, el Servei d’Ocupació dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona s’estructuren en:

a) La Secció de Relacions Col·lectives i Sancions.

b) La Secció de Relacions Laborals.

c) La Secció d’Economia Social i Treball Autònom.

Article 50

Secció de Relacions Col·lectives i Sancions

A la Secció de Relacions Col·lectives i Sancions, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el dipòsit, el registre, la publicació i el control de legalitat dels convenis col·lectius d’àmbit dels serveis territorials.

b) Tramitar els expedients de conflictes col·lectius amb la realització de la mediació davant l’autoritat laboral.

c) Gestionar i tramitar els expedients que se suscitin per controvèrsia en relació amb les matèries de caràcter laboral, gestionar i tramitar els expedients relatius a declaracions de vagues, tancaments patronals i mediacions.

d) Gestionar i tramitar els expedients d’acomiadaments col·lectius i de suspensió i de reducció de jornada, i impulsar tota la tramitació d’expedients sancionadors.

e) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la tramitació dels expedients.

f) Redactar i trametre els informes, a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 51

Secció de Relacions Laborals

A la Secció de Relacions Laborals, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar les conciliacions prèvies amb caràcter obligatori a la tramitació dels procediments laborals davant dels jutjats socials.

b) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d’estatuts de les associacions empresarials i els sindicats de treballadors, en concret el dipòsit dels estatuts de les associacions i sindicats esmentats.

c) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre, i tramitar els expedients relatius al dipòsit de les actes relatives a les eleccions dels òrgans representatius a l’empresa, de dades referents a la representativitat dels òrgans empresarials, i l’examen i la valoració prèvies de les dipositades.

d) Expedir les certificacions de la documentació en dipòsit.

e) Certificar les dades referents a la representativitat dels sindicats en l’àmbit territorial dels serveis territorials.

f) Vigilar el compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i dels reglaments tècnics específics.

g) Elaborar i tramitar les propostes de resolució per a l’acreditació dels serveis de prevenció i d’autorització d’auditories i la paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d’auditories i d’empreses exemptes.

h) Controlar i supervisar els expedients relatius a les obertures de centres de treball, accidents i malalties professionals.

i) Redactar i trametre els informes, a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades per la delegació territorial corresponent.

j) Estudiar, elaborar i tramitar les propostes de resolució dels expedients d’autorització d’empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquelles formalitzin amb les empreses usuàries.

k) Gestionar i tramitar els expedients referents als trasllats col·lectius.

l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 52

Secció d’Economia Social i Treball Autònom

A la Secció d’Economia Social i Treball Autònom, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar un servei d’assessorament a la iniciativa empresarial en relació amb els programes que gestiona la Secció i sota les directrius de la direcció general corresponent.

b) Estudiar i tramitar els expedients de cooperatives des de la constitució fins a la liquidació i realitzar les anotacions corresponents al Registre territorial de cooperatives.

c) Instruir, elaborar i tramitar les propostes de resolució en els expedients sancionadors en matèria de cooperatives.

d) Revisar, esmenar, si escau, i tramitar a la direcció general corresponent els expedients de capitalització de prestacions.

e) Tramitar i estudiar els expedients de sol·licitud de col·laboració en els programes de foment de l’autoocupació i emprenedoria.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 53

Oficina de Gestió Empresarial de Girona, Lleida i Tarragona
L’Oficina de Gestió Empresarial de Girona, Lleida i Tarragona manté les funcions i el rang orgànic que preveu el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.

Article 54

Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre

54.1 Els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre s’estructuren en els òrgans següents:

a) El Servei d’Empresa i Ocupació.

b) L’Oficina de Gestió Empresarial.

54.2 L’Oficina de Gestió Empresarial, amb nivell orgànic de secció, depèn orgànicament del/de la director/a dels Serveis Territorials, i funcionalment de la Gerència de l’Oficina de Gestió Empresarial.

Article 55

Servei d’Empresa i Ocupació

55.1 Al Servei d’Empresa i Ocupació, dins el seu àmbit territorial, li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar l’organització i el funcionament administratiu dels òrgans dels Serveis Territorials, així com el personal adscrit.

b) Fer el seguiment i control de la gestió pressupostària i de la gestió econòmica dels Serveis Territorials.

c) Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i aplicar un sistema d’indicadors de gestió de les diferents unitats i planificar l’elaboració d’estadístiques relatives a competències dels Serveis Territorials.

d) Conèixer i coordinar les propostes de resolució en els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, les relatives a ocupació i obstrucció a la tasca inspectora, així com sobre qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.

e) Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

f) Conèixer i coordinar les propostes de resolució per a l’acreditació dels serveis de prevenció, d’autorització d’auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d’auditories i d’empreses exemptes.

g) Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

h) Coordinar el control de la legalitat, el registre, el dipòsit i la publicació dels convenis col·lectius, i supervisar la normalització lingüística de l’àmbit dels Serveis Territorials.

i) Gestionar, coordinar i tramitar els expedients d’acomiadaments col·lectius i de suspensió i de reducció de jornada i de trasllats col·lectius, així com l’autorització administrativa del treball de menors, i l’autorització d’empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que es formalitzin amb les empreses usuàries.

j) Coordinar els expedients relatius al dipòsit d’estatuts de sindicats, associacions empresarials i actes d’eleccions sindicals i el seu registre.

k) Fer el seguiment de les dades referents a la representativitat dels sindicats.

l) Vigilar el compliment i fer el seguiment de la normativa aplicable a les matèries competència d’aquest Servei, especialment en relació amb les denúncies presentades per infracció a les normes mencionades.

m) Coordinar l’estudi, la redacció i la remissió dels informes, a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades per la delegació territorial corresponent.

n) Coordinar-se i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes.

o) Conèixer els expedients de creació d’empreses d’economia social i dels ajuts i les subvencions.

p) Fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria.

q) Analitzar, i estudiar i proposar sistemes de control en matèria de gestió de comerç, turisme, seguretat industrial, automòbils i metrologia, activitats radioactives, i extractives i energia.

r) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

55.2 El Servei d’Empresa i Ocupació s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secció de Comerç i Turisme.

b) La Secció de Seguretat Industrial, Energia i Activitats Radioactives i Extractives.

c) La Secció d’Ocupació.

Article 56

Secció de Comerç i Turisme

La Secció de Comerç i Turisme té les funcions següents:

a) Dur a terme la tramitació d’expedients en matèria d’ordenació i foment del comerç i equipaments comercials i d’establiments, empreses i activitats turístiques, i la proposta de resolució, si escau.

b) Donar assistència tècnica per a la promoció del comerç i dels serveis i les activitats turístiques.

c) Informar i assessorar sobre les activitats de l’àmbit del turisme.

d) Informar i assessorar sobre les activitats de l’àmbit del comerç, i tramitar denúncies i reclamacions en aquest àmbit.

e) Fer el control i el seguiment de la inspecció i el procediment sancionador en l’àmbit del comerç i turisme.

f) Gestionar l’execució dels programes formatius en matèria de comerç i distribució, sens perjudici de les competències del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

g) Coordinar i supervisar el funcionament de les oficines de turisme del Departament en l’àmbit territorial dels serveis.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 57

Secció de Seguretat Industrial, Energia, i Activitats Radioactives i Extractives

La Secció de Seguretat Industrial, Energia, i Activitats Radioactives i Extractives té les funcions següents:

a) Tenir coneixement i fer l’estudi, la gestió, la resolució, si escau, i la inspecció dels expedients relatius a les reglamentacions de seguretat referides a les instal·lacions industrials.

b) Fer el control tècnic i administratiu de les actuacions de les entitats d’inspecció i control reglamentari que li siguin encomanades.

c) El coneixement, l’estudi, la gestió i la resolució, si escau, dels expedients d’autorització, declaració d’utilitat pública, expropiació, pòlisses d’abonament, drets de connexió de servei i fraus.

d) La inspecció i la comprovació del compliment de les legislacions de seguretat de les instal·lacions de producció, transport, distribució i consum d’energia, així com els expedients de protecció radiològica.

e) El control i l’administració de les actuacions de les entitats d’inspecció i control reglamentari que li siguin encomanades.

f) Estudiar i analitzar la documentació relativa a l’autorització, modificació i clausura d’instal·lacions radioactives.

g) Coordinar les actuacions relatives a la funció de la vigilància radiològica ambiental.

h) Controlar i coordinar el procés de llicenciament del personal professional supervisor i operador de les instal·lacions radioactives.

i) Coordinar activitats inspectores i instruir expedients relatius a activitats extractives.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 58

Secció d’Ocupació

La Secció d’Ocupació té les funcions següents:

a) Gestionar i organitzar les conciliacions prèvies a la tramitació dels procediments laborals.

b) Gestionar i controlar el registre, el dipòsit, la publicació i el control de legalitat dels convenis col·lectius i el dipòsit d’estatuts dels sindicats i les associacions empresarials i d’actes d’eleccions sindicals.

c) Gestionar i tramitar els assumptes i expedients relatius a les condicions de treball en matèria de seguretat i salut en el treball, de les propostes de resolució per a l’acreditació dels serveis de prevenció, d’autorització d’auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d’auditories i d’empreses exemptes.

d) Gestionar els expedients d’obertura de centres de treball i conèixer, coordinar i tramitar els expedients de regulació d’ocupació, trasllats col·lectius, relacions col·lectives, autorització d’empreses de treball temporal i el seu registre i, també, coordinar i controlar els expedients sancionadors dins l’àmbit territorial corresponent.

e) Coordinar-se i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes.

f) Conèixer i tramitar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

g) Comprovar i informar sobre les subvencions a cooperatives o qualsevol consulta en relació amb les matèries que té assignades i que li sigui encomanada.

h) Estudiar i tramitar els expedients de cooperatives des de la constitució fins a la liquidació, i realitzar les anotacions corresponents al Registre territorial de cooperatives.

i) Instruir, elaborar i tramitar les propostes de resolució en els expedients sancionadors en matèria de cooperatives.

j) Revisar, esmenar, si escau, i tramitar a la direcció general corresponent els expedients de capitalització de prestacions.

k) Tramitar i estudiar els expedients de sol·licitud de col·laboració d’entitats interessades en els programes de foment de l’emprenedoria, així com fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions de col·laboració.

l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 59

Oficina de Gestió Empresarial de les Terres de l’Ebre
L’Oficina de Gestió Empresarial de les Terres de l’Ebre té les funcions i el rang orgànic que preveu el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.

Article 60

Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central

60.1 Els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central s’estructuren en els òrgans següents:

a) La Secció d’Empresa.

b) La Secció d’Ocupació.

60.2 La Secció d’Empresa té les funcions següents:

a) Dur a terme la tramitació d’expedients en matèria d’ordenació i foment del comerç i equipaments comercials i d’establiments, empreses i activitats turístiques i la proposta de resolució, si escau.

b) Gestionar els expedients d’autorització, declaració d’utilitat pública, expropiació, pòlisses d’abonament, drets de connexió de serveis i fraus.

c) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

60.3 La Secció d’Ocupació té les funcions següents:

a) Gestionar i organitzar les conciliacions prèvies a la tramitació dels procediments laborals.

b) Gestionar i tramitar els assumptes i els expedients relatius a les condicions de treball en matèria de seguretat i salut en el treball, de les propostes de resolució per a l’acreditació dels serveis de prevenció, d’autorització d’auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d’auditories i d’empreses exemptes.

c) Gestionar els expedients d’obertura de centres de treball i conèixer, coordinar i tramitar els expedients d’acomiadaments col·lectius i de suspensió i reducció de jornada, trasllats col·lectius, relacions col·lectives, autorització d’empreses de treball temporal i el seu registre i, també, coordinar i controlar els expedients sancionadors dins l’àmbit territorial corresponent.

d) Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

e) Coordinar el control de la legalitat, el registre, el dipòsit i la publicació dels convenis col·lectius.

f) Coordinar els expedients relatius al dipòsit d’estatuts de sindicats, associacions empresarials i actes d’eleccions sindicals i el seu registre, fent el seguiment de les dades referents a la representativitat del sindicats.

g) Conèixer i coordinar la gestió dels expedients de creació d’empreses d’economia social i dels ajuts i les subvencions.

h) Cobrar les sancions imposades per via voluntària, i si escau, via executiva.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 61

Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya

L’Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya es configura com a àrea funcional i té les funcions següents:

a) Gestionar la tutela i vetllar pel compliment de la legalitat de les actuacions de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya i el Consell General de les Cambres d’acord amb la normativa vigent.

b) Estudiar i proposar la resolució d’aprovació i d’autorització, si escau, de les activitats de les cambres i del Consell General subjectes a la tutela administrativa i fiscalització, així com de les reclamacions i recursos, si n’hi ha.

c) Gestionar les actuacions i proposar la resolució que correspongui, en els assumptes de modificació de l’àmbit territorial i de suspensió de les activitats dels òrgans de govern de les cambres i el Consell General, mitjançant expedient contradictori.

d) Coordinar, supervisar i gestionar les actuacions que implica la tutela, en els processos electorals per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres i del Consell General.

e) Coordinar les actuacions de l’òrgan tutelar amb altres departaments i altres administracions públiques i organismes públics, en especial amb la Sindicatura de Comptes, així com la supervisió de les actuacions de les cambres, desenvolupades en l’exercici de les seves funcions de caràcter públic administratiu, en especial en l’exercici de les funcions o serveis delegats, concedits o encomanats per les administracions públiques.

f) Proposar i elaborar projectes de normativa reguladora de les actuacions subjectes a tutela i fiscalització de les cambres i el Consell General.

g) Proposar iniciatives que fomentin l’actuació de les cambres i el Consell en la defensa del interessos generals, i en especial vetllar per garantir el paper de les cambres com a òrgans de consulta de les administracions públiques i la seva presència en els òrgans administratius o els organismes de composició plural.

h) Actuar davant les cambres i el Consell General en els assumptes de relació i gestió ordinària, i en els que li encomani o delegui el superior jeràrquic, tot assessorant-lo en els assumptes que impliqui l’execució de la tutela de les cambres i del Consell General.

i) Qualsevol altra funció relacionada que li encomani el superior jeràrquic.

Capítol 4

Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals

Article 62

Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals

62.1 La Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals es configura com a secretaria sectorial, de conformitat amb l’article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

62.2 La Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius sobre les polítiques laborals, inspecció de treball i ocupació.

b) Planificar i dirigir les polítiques en matèria de relacions laborals, inspecció de treball i d’ocupació, i fer el seguiment de l’execució de les línies d’actuació en la matèria.

c) Impulsar i promoure iniciatives en matèria de relacions laborals i ocupació que siguin d’interès per a l’economia catalana.

d) Vetllar per la coordinació de les polítiques i les accions dels diferents departaments de la Generalitat en les matèries pròpies d’aquesta Secretaria.

e) Dirigir i coordinar les unitats orgàniques que en depenen, així com realitzar la direcció estratègica del Servei d’Ocupació de Catalunya.

f) Resoldre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

g) Planificar i impulsar programes específics d’igualtat d’oportunitats en el treball com un element imprescindible per a la qualitat i competitivitat laborals.

h) Emetre les resolucions per a l’homologació d’entitats i/o programes en el marc dels programes per a la igualtat d’oportunitats en el treball.

i) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el/la conseller/a o el/la secretari/ària li pugui delegar.

62.3 La Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals s’estructura en els òrgans i les àrees funcionals següents:

a) La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

b) La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.

c) La Direcció General de la Inspecció de Treball.

d) L’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals.

e) El Servei de Suport a la Gestió d’Ocupació.

f) L’Àrea de Planificació i Coordinació.

Article 63

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

63.1 La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball té les funcions següents:

a) Executar la legislació laboral en l’àmbit de les relacions de treball individuals i col·lectives i la regulació de l’ocupació.

b) Fer el seguiment de la contractació laboral.

c) Promocionar les polítiques i els programes de seguretat i salut laboral.

d) Dirigir i organitzar els registres de convenis col·lectius, associacions empresarials i sindicals, eleccions sindicals i empreses de treball temporal.

e) Executar la potestat sancionadora en matèria de l’ordre social.

f) Planificar i impulsar programes específics, en l’àmbit de les empreses i en el marc de la normativa laboral, i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el treball com un element imprescindible per a la qualitat i competitivitat laborals.

g) Incentivar el desenvolupament de projectes formatius específics en relació amb la igualtat d’oportunitats en el treball, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

h) Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral.

i) Representar el Departament d’Empresa i Ocupació en totes aquelles comissions interdepartamentals en relació amb la promoció de la igualtat d’oportunitats en el treball.

j) Coordinar i impulsar les activitats de prevenció de riscos laborals de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

k) Proposar objectius d’actuació de vigilància i de control en les matèries competència de la Direcció General.

l) Assistir i assessorar tècnicament, en matèria de seguretat i salut laboral, empreses, treballadors/ores i organismes públics, així com en matèria de subvencions públiques en aquest àmbit.

m) Promocionar, avaluar i fer el seguiment de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball relatius a empreses i a centres de treball radicats a Catalunya.

n) Col·laborar amb el ministeri competent respecte a l’aplicació de les normes de l’ordre social.

o) Dirigir i coordinar els expedients relatius a les autoritzacions inicials de treball i impulsar els programes internacionals.

p) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

63.2 La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball s’estructura i organitza en:

a) La Subdirecció General de Relacions Laborals.

c) L’Àrea de Qualitat en el Treball.

d) La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball.

e) L’Àrea d’Administració i Control Econòmic.

63.3 L’Institut de Seguretat i Salut Laboral i les unitats tècniques territorials que en depenen s’adscriuen a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Article 64

Subdirecció General de Relacions Laborals

64.1 La Subdirecció General de Relacions Laborals té les funcions següents:

a) Conèixer i supervisar l’execució de la legislació laboral sobre els convenis col·lectius, les sancions, la regulació d’ocupació, els conflictes col·lectius, les empreses de treball temporal, les eleccions sindicals i les associacions empresarials i sindicals.

b) Realitzar les mediacions i els arbitratges d’acord amb la normativa aplicable.

c) Coordinar i supervisar el funcionament dels registres públics de convenis col·lectius, empreses de treball temporal, representants sindicals dels treballadors, associacions empresarials i sindicals.

d) Realitzar l’estudi de la negociació col·lectiva i la perspectiva i l’anàlisi dels conflictes col·lectius de treball.

e) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

64.2 La Subdirecció General de Relacions Laborals s’estructura i organitza en:

a) El Servei de Regulació de l’Ocupació.

b) El Servei de Seguiment de les Condicions Laborals.

c) El Servei de Negociació i Registres Laborals.

Article 65

Servei de Regulació de l’Ocupació

El Servei de Regulació de l’Ocupació té les funcions següents:

a) Vetllar i controlar els procediments d’acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i resoldre els expedients presentats per causa de força major i per cooperatives de treball associat.

b) Instar els procediments d’ofici davant dels jutjats socials.

c) Proposar l’establiment de criteris jurídics i tècnics per aplicar en els expedients de regulació d’ocupació, mitjançant circulars o instruccions.

d) Efectuar el seguiment informatiu i estadístic del conjunt d’expedients de regulació d’ocupació a Catalunya, i resoldre les matèries que requereixin la intervenció administrativa a les relacions laborals, quan no estiguin atribuïdes a altres òrgans de la Subdirecció.

e) Informar i donar suport als jutjats mercantils radicats a Catalunya en la totalitat dels expedients que tramiten sobre mesures col·lectives que afecten treballadors d’empreses concursades.

f) Informar i donar suport, d’acord amb l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, al Consell de Relacions Laborals sobre els aspectes formals i de fons dels expedients d’inaplicació de condicions de treball previstes en conveni col·lectiu, els quals siguin competència de la Comissió Executiva.

g) Tramitar, gestionar i fer el pagament dels ajuts previs a la jubilació ordinària.

h) Resoldre expedients d’autorització, modificació d’àmbit, requeriments anuals de garanties financeres, execució i alliberament de garanties i altres actuacions administratives en l’àmbit de les relacions laborals relatives a les empreses de treball temporal.

i) Coordinar i organitzar el Registre públic d’empreses de treball temporal, fent el seguiment mensual de la contractació amb empreses usuàries, així com proposar l’establiment de criteris jurídics i tècnics per aplicar en aquests expedients, mitjançant circulars o instruccions.

j) Resoldre els expedients en l’àmbit de Catalunya de declaració d’excepcionalitat i mesures alternatives a la contractació de persones treballadores amb discapacitat, així com el seguiment i control del compliment de les obligacions empresarials en la matèria.

k) Coordinar la competència d’informació sobre les condicions de treball mínimes aplicables als treballadors en els desplaçaments transnacionals, i efectuar el seguiment de les comunicacions empresarials en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya.

l) Resoldre en primera instància els expedients d’autorització de treball de menors en espectacles públics.

m) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels superiors jeràrquics.

Article 66

Servei de Seguiment de les Condicions Laborals

El Servei de Seguiment de les Condicions Laborals té les funcions següents:

a) Coordinar i preparar la instrucció i la proposta de resolució dels expedients sancionadors d’ordre social quan corresponguin ser resolts per la Direcció General, per la Conselleria o pel Govern, en matèria de relacions laborals, de prevenció de riscos laborals, d’ocupació, d’empreses de treball temporal, d’obstrucció a la tasca inspectora, i les que per assumpció de noves competències puguin correspondre.

b) Proposar la incoació de procediments d’ofici davant dels jutjats socials en matèria sancionadora, supervisar la tramitació i fer la coordinació amb el Gabinet Jurídic per a la defensa, en col·laboració amb l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals.

c) Tramitar i supervisar els recursos que s’interposin contra les resolucions sancionadores dictades en primera instància pels serveis territorials, per la Direcció General, per la Conselleria i pel Govern, en matèria de relacions laborals, de prevenció de riscos laborals, d’ocupació, d’empreses de treball temporal, d’obstrucció a la tasca inspectora, i les que per assumpció de noves competències puguin correspondre, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals.

d) Proposar l’establiment de criteris jurídics per aplicar en els procediments sancionadors i la seva fixació mitjançant circulars o instruccions quan sigui necessari, així com la realització dels estudis relacionats amb la matèria sancionadora, i dirigir-los quan escaigui.

e) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 67

Servei de Negociació i Registres Laborals

67.1 El Servei de Negociació i Registres Laborals té les funcions següents:

a) Conèixer i supervisar els expedients relatius a matèria de vagues i conflictes col·lectius, d’àmbit superior al dels serveis territorials o que afectin serveis essencials per a la comunitat, sol·licitant els informes tècnics necessaris i dissenyant la proposta per al/a la conseller/a de les ordres de serveis mínims en les vagues.

b) Impulsar la negociació entre els agents socials i promoure l’establiment de pactes col·lectius estables sobre diferents aspectes de les relacions laborals, així com promoure l’adopció per part de les empreses de codis de conducta i bones pràctiques empresarials en l’àmbit de les relacions laborals i impulsar-ne la divulgació.

c) Organitzar i supervisar les mediacions, les conciliacions i els arbitratges, potenciant la solució extrajudicial dels conflictes.

d) Coordinar i organitzar les activitats de l’Oficina Pública de Catalunya d’Eleccions Sindicals i coordinar les oficines públiques territorials, així com impulsar les reunions de la Comissió d’Eleccions Sindicals a Catalunya.

e) Conèixer i coordinar la tramitació administrativa dels expedients relatius a estatuts d’associacions empresarials i sindicals d’àmbit superior a la competència d’un servei territorial, fent el control de legalitat i el manteniment del Registre públic d’estatuts d’associacions empresarials i sindicals.

f) Conèixer i coordinar la tramitació administrativa dels expedients relatius a convenis col·lectius d’àmbit autonòmic o superior a la competència d’un servei territorial, fent el control de legalitat i supervisant el funcionament i manteniment del Registre públic de convenis col·lectius, i proposant la promoció de demandes d’ofici davant dels jutjats socials en relació amb els convenis que conculquin la legalitat vigent.

g) Coordinar el manteniment de la pàgina web de convenis col·lectius aplicables a Catalunya, així com la que incorpora la informació d’associacions empresarials i sindicals.

h) Coordinar, supervisar i avaluar la tramitació contenciosa administrativa i de l’ordre jurisdiccional derivada dels expedients tramitats per la Subdirecció General, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

67.2 Del Servei de Negociació i Registres Laborals en depèn la Secció de Registres Laborals.

Article 68

Secció de Registres Laborals

La Secció de Registres Laborals té les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el dipòsit, el registre, la publicació dels convenis col·lectius, les adhesions i les extensions; els pactes anàlegs, els acords i els laudes amb eficàcia de conveni col·lectiu; els acords i els pactes de funcionaris públics i el registre de pacte d’eficàcia limitada, així com el control de legalitat dels convenis col·lectius estatutaris.

b) Fer el seguiment de la negociació col·lectiva a Catalunya.

c) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d’estatuts de les associacions empresarials i sindicats de treballadors, en concret, el dipòsit, el registre i la publicació dels estatuts de les associacions i els sindicats esmentats.

d) Controlar i coordinar el Registre d’associacions professionals del treball autònom.

e) Coordinar i organitzar el Registre públic d’empreses de treball temporal, fent el seguiment mensual de la contractació amb empreses usuàries, així com proposar l’establiment de criteris jurídics i tècnics per aplicar en aquests expedients, mitjançant circulars o instruccions.

f) Fer el disseny conceptual i metodològic del sistema de buidatge dels convenis col·lectius aplicables a Catalunya, i establir un sistema d’explotació de les dades extretes, en col·laboració amb el Gabinet Tècnic del Departament.

g) Fer el manteniment de la pàgina web de convenis col·lectius aplicables a Catalunya, i d’associacions empresarials i sindicals, en col·laboració amb l’Àrea d’Organització i Administració Electrònica.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 69

Àrea de Qualitat en el Treball

69.1 L’Àrea de Qualitat en el Treball, assimilada orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Supervisar i analitzar la contractació laboral en l’àmbit català.

b) Planificar programes de foment de la contractació estable per tal de promoure aquesta pràctica a les empreses.

c) Impulsar i promoure, a partir del criteri de la transversalitat, el desenvolupament i l’execució de programes i la realització d’actes, estudis i publicacions, així com accions concertades de promoció de la igualtat en el món laboral.

d) Definir i dissenyar eines formatives i metodologies sobre la igualtat d’oportunitats en el treball.

e) Promoure programes per al foment de la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral en col·laboració amb la resta de departaments de la Generalitat.

f) Aquelles funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

69.2 De l’Àrea de Qualitat en el Treball en depèn el Servei de Polítiques d’Igualtat, Promoció de la Contractació i Organització del Temps de Treball.

Article 70

Servei de Polítiques d’Igualtat, Promoció de la Contractació i Organització del Temps de Treball

70.1 El Servei de Polítiques d’Igualtat, Promoció de la Contractació i Organització del Temps de Treball té les funcions següents:

a) Coordinar el disseny, la implementació, la gestió i l’avaluació d’accions i programes d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el treball i fer-ne el control i seguiment.

b) Participar en el desenvolupament d’accions i programes per a la plena igualtat d’oportunitats i condicions, i potenciar les xarxes d’empreses per al foment de la igualtat d’oportunitats.

c) Realitzar el control tècnic dels estudis i publicacions en matèria d’igualtat d’oportunitats i col·laborar amb la resta de conselleries en l’organització d’actuacions de difusió i sensibilització en relació amb la igualtat d’oportunitats en el treball.

d) Establir i mantenir relacions amb la Unió Europea i comissions internacionals per a la igualtat d’oportunitats, intercanvi d’experiències i desenvolupament del mainstreaming en l’àmbit laboral.

e) Fer el desenvolupament, el seguiment tècnic i l’avaluació de plans estratègics i altres programes de caire participatiu referents a la igualtat d’oportunitats en el treball.

f) Fer el seguiment de la contractació laboral a Catalunya i proposar mesures incentivadores de la contractació.

g) Coordinar i implementar els programes que fomentin la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral, en coordinació amb la Direcció General de la Funció Pública

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li puguin ser encomanades pels seus superiors jeràrquics.

70.2 Del Servei de Polítiques d’Igualtat, Promoció de la Contractació i Organització del Temps de Treball depèn la Secció de Programes de Foment de la Igualtat.

Article 71

Secció de Programes de Foment de la Igualtat

La Secció de Programes de Foment de la Igualtat té les funcions següents:

a) Gestionar l’execució dels objectius dels programes en matèria d’accions i programes de foment de la igualtat en el treball en coordinació amb les altres unitats de la Direcció i/o del Departament.

b) Organitzar actes de promoció i sensibilització i elaborar estudis i anàlisi en matèria de foment de la igualtat en el treball.

c) Implementar els instruments formatius i les metodologies dissenyades en relació amb la igualtat d’oportunitats en el treball.

d) Altres funcions de naturalesa anàloga que li puguin ser encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 72

Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball

72.1 A la Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball, li corresponen les funcions següents:

a) Aplicar la política departamental en matèria d’autoritzacions inicials de treball.

b) Garantir la coordinació amb l’Administració general de l’Estat, així com amb les entitats i els organismes que participen en el procés de les autoritzacions inicials de treball, i impulsar l’aplicació dels protocols de col·laboració que s’estableixin.

c) Dirigir els processos d’instrucció i tramitació de les sol·licituds d’autorització i dels recursos, i formular les corresponents propostes de resolució d’acord amb la legislació vigent.

d) Vetllar pel correcte funcionament dels fluxos d’informació i processos amb les unitats i els agents implicats.

e) Coordinar les diferents entitats i organismes que participen en el procés de les autoritzacions inicials de treball.

f) Impulsar i promoure la internacionalització de les polítiques d’ocupació i impulsar acords de col·laboració amb altres estats i regions.

g) Dirigir i coordinar els programes que permetin la mobilitat laboral mitjançant els intercanvis internacionals, així com dur a terme les relacions necessàries amb els organismes i les institucions.

h) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

72.2 Per al compliment de les seves funcions la Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball s’organitza en els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball.

b) El Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball.

c) L’Àrea de Programes Internacionals.

Article 73

Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball

73.1 Al Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball, li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar la tramitació dels expedients d’autoritzacions de residència i treball en totes les seves fases: inici, instrucció i resolució.

b) Fer el seguiment de la tramitació dels recursos d’alçada i de reposició que s’interposin contra les resolucions d’autorització de residència i treball.

c) Dur el control de la tramitació dels recursos interposats, per tal de garantir el compliment dels terminis màxims legalment establerts per resoldre els procediments.

d) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

73.2 Per al compliment de les seves funcions, la Secció de Gestió depèn del Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball.

Article 74

Secció de Gestió

A la Secció de Gestió li corresponen les funcions següents:

a) Rebre i custodiar els expedients de sol·licituds i la documentació de les autoritzacions inicials de permisos de treball i requerir, si escau, les persones interessades perquè aportin nova documentació.

b) Examinar i valorar el contingut dels expedients, i consultar i valorar els informes emesos per altres organismes.

c) Notificar l’inici del tràmit d’audiència, examinar les al·legacions presentades per les persones interessades, elaborar els informes de proposta de resolució i coordinar les signatures de la resolució conjunta de residència i treball.

d) Gestionar i tramitar els recursos presentats contra les resolucions d’autoritzacions inicials de treball.

e) Fer el seguiment dels recursos contenciosos administratius que es puguin interposar en via judicial contra les resolucions dels recursos, sens perjudici de les funcions que corresponen a l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 75

Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball

Al Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l’elaboració de les instruccions i circulars de desenvolupament de la normativa d’estrangeria i supervisar-ne la difusió.

b) Elaborar quadres de comandament per al seguiment periòdic de la gestió de tramitació dels permisos inicials de treball.

c) Impulsar i fer el seguiment del funcionament dels fluxos d’informació i processos de la Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball amb les unitats i agents implicats.

d) Analitzar les dades estadístiques i de gestió de la demanda de les autoritzacions inicials de treball.

e) Establir els mecanismes de control i seguiment de les diferents unitats operatives relacionades amb l’àrea de competència.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 76

Àrea de Programes Internacionals

A l’Àrea de Programes Internacionals, configurada com una àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar les accions que han de contenir els programes europeus aplicats al territori de Catalunya en matèria de mobilitat internacional per al foment de les estades de formació i perfeccionament professional a l’estranger, i col·laborar en la difusió.

b) Analitzar i executar els programes de mobilitat i intercanvis internacionals, així com altres propostes i iniciatives fetes per altres organismes o entitats públiques o privades.

c) Establir i coordinar els mecanismes necessaris per a la gestió eficaç dels programes de mobilitat internacional, així com avaluar-ne els resultats.

d) Organitzar, supervisar i fer el seguiment del procés administratiu previ i posterior de les estades transnacionals per garantir-ne l’òptim desenvolupament en els diferents països d’acolliment.

e) Impulsar línies de treball dirigides a la internacionalització.

f) Identificar i contactar amb els organismes i les institucions nacionals i internacionals per tal de consolidar relacions de participació, coordinació i cooperació en matèria de mobilitat geogràfica.

g) Vetllar per la correcta gestió de la documentació que pugui ser objecte de control i/o inspeccions.

h) Altres funcions encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 77

L’Àrea d’Administració i Control Econòmic

L’Àrea d’Administració i Control Econòmic, que es configura com una àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General.

b) Elaborar els expedients de compres i contractacions de la Direcció General, i fer-ne el seguiment de la gestió, en col·laboració amb la Direcció de Serveis.

c) Coordinar i supervisar la tramitació dels expedients de règim comptable i elaborar la proposta de despesa de la Direcció General.

d) Assessorar les unitats de la Direcció General en matèria de contractació, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels superiors jeràrquics.

Article 78

Institut de Seguretat i Salut Laboral

78.1 L’Institut de Seguretat i Salut Laboral, amb rang orgànic de subdirecció general, té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i planificar les actuacions internes i externes, així com la proposta d’actuacions anuals i plurianuals en l’àmbit de les seves competències.

b) Coordinar l’elaboració d’estudis i d’informes en matèria de seguretat i salut laboral.

c) Coordinar les relacions amb institucions i organitzacions especialitzades en matèria de seguretat i salut laboral.

d) Coordinar la proposta d’actuacions anuals o plurianuals a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per promoure la seguretat i salut laboral.

e) Organitzar la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral que ha de dur a terme el Departament a la mateixa autoritat laboral, a la Inspecció de Treball i a organismes públics, empreses i persones treballadores.

f) Proposar actuacions i participar a les comissions relacionades amb la seguretat i salut laboral del Consell de Relacions Laborals, en representació de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

g) Participar en consells, comissions i àmbits de participació relacionats amb la seguretat i la salut laboral.

h) Organitzar, desenvolupar i promoure la investigació, la recerca i les activitats de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.

i) Organitzar, desenvolupar i promoure activitats relacionades amb la formació i la promoció de la formació en matèria de seguretat i salut laboral.

j) Coordinar la cooperació i l’intercanvi d’informació i experiències amb altres administracions públiques, entitats públiques i privades en matèria de la millora de les condicions de treball i la seguretat i salut laboral.

k) Coordinar els sistemes d’informació relatius a la seguretat i la salut laboral dins de l’àmbit de competències de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

l) Coordinar l’acreditació de serveis de prevenció i l’autorització de persones o entitats auditores, així com d’altres activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

m) Coordinar les actuacions administratives per a l’acreditació dels serveis de prevenció aliens i l’autorització de les entitats auditores del sistema de prevenció de les empreses i d’altres relacionades amb la prevenció de riscos laborals, amb la resta de les comunitats autònomes.

n) Coordinar els registres, els tràmits i les comunicacions derivats de la normativa de prevenció de riscos laborals.

o) Realitzar les auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals implantats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els termes previstos al Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 2784, d’11.12.1998).

p) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

78.2 L’Institut de Seguretat i Salut Laboral s’estructura i organitza en:

a) L’Àrea Tècnica.

b) L’Àrea d’Investigació.

c) L’Àrea d’Informació i Registres.

d) L’Àrea de Gestió i Coordinació.

Article 79

L’Àrea Tècnica

L’Àrea Tècnica, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Coordinar, planificar i fer el seguiment dels plans i dels programes d’actuació competència de l’Institut per tal de donar suport tècnic en matèria de seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals a l’autoritat laboral, sanitària, judicial, al Ministeri Fiscal, a la Inspecció de Treball, a altres institucions públiques i administracions, i a empreses i persones treballadores.

b) Establir criteris per a l’assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut laboral, i coordinar la realització dels programes d’investigació i estudis competència de l’Institut desenvolupats per les unitats tècniques territorials de l’Institut.

c) Conèixer la informació de procedència estatal i supraestatal sobre prevenció de riscos laborals i elaborar estudis i informes en matèria de seguretat i salut laboral, així com col·laborar en l’elaboració de guies de bona praxi.

d) Elaborar els criteris tècnics per utilitzar en l’acreditació i autorització dels serveis de prevenció i de persones o entitats auditores i d’altres relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

e) Coordinar, amb les altres administracions públiques, les actuacions tècniques i administratives per a l’acreditació dels serveis de prevenció aliens i l’autorització de les entitats auditores del sistema de prevenció de les empreses i d’altres relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

f) Coordinar les actuacions tècniques relatives a treballs i empreses amb risc d’amiant i amb altres riscos especials del seu àmbit competencial.

g) Coordinar els procediments de la seva competència amb la Inspecció de Treball de Catalunya i altres unitats i organismes públics.

h) Prestar un servei d’assessorament especialitzat per tal d’avaluar l’impacte dels riscos laborals i establir les mesures oportunes per prevenir-los o, si més no, reduir-ne l’impacte.

i) Gestionar els programes i les actuacions que es dissenyin per afavorir la integració de la prevenció a les empreses i l’adopció de mesures preventives.

j) Gestionar els informes corresponents a les determinacions analítiques i coordinar les condicions de presa de mostres i els tipus de mostreig.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 80

Àrea d’Investigació

L’Àrea d’Investigació, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Dissenyar, elaborar i mantenir un seguiment sistemàtic i continu de la situació de la seguretat i salut laboral.

b) Definir, dissenyar i desenvolupar els programes i les actuacions de recerca competència de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral.

c) Dissenyar i avaluar els programes d’actuació per al control de l’exposició a factors de risc en l’entorn de treball, que han de ser desenvolupats per les unitats tècniques territorials de l’Institut.

d) Investigar la repercussió en matèria de prevenció de les noves formes d’organització del treball i dels riscos nous o emergents.

e) Fomentar i promocionar els estudis i la recerca relacionats amb la seguretat i la salut laboral.

f) Analitzar els recursos i l’activitat preventiva desenvolupada per les empreses, pels serveis de prevenció a Catalunya i per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals a Catalunya.

g) Coordinar, supervisar i gestionar els projectes de recerca en matèria de seguretat i salut laborals, en col·laboració amb altres centres de recerca, grups d’investigadors, universitats, etc.

h) Avaluar els processos i resultats dels projectes i dels programes, i les actuacions de recerca executats, d’extracció de conclusions i de resultats.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 81

Àrea d’Informació i Registres

L’Àrea d’Informació i Registres, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Controlar i coordinar els registres, les comunicacions i els tràmits relacionats amb la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut laboral.

b) Controlar i coordinar els procediments de notificació de danys a la salut derivats del treball, dels accidents de treball, així com el registre i les malalties professionals.

c) Coordinar l’extracció i el tractament estadístic descriptiu de la informació derivada dels registres, en col·laboració amb el Gabinet Tècnic.

d) Recollir les dades d’àmbit nacional i supranacional sobre sinistralitat comparada, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

e) Coordinar la informació derivada dels registres en matèria de seguretat i salut laboral amb altres departaments, administracions o agents.

f) Conèixer i coordinar l’elaboració periòdica de comunicacions, extractes i d’altres sobre la documentació esmentada.

g) Dur a terme l’assessorament tècnic als serveis territorials en matèria de registres de seguretat i salut laboral.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 82

Àrea de Gestió i Coordinació

82.1 L’Àrea de Gestió i Coordinació, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Coordinar l’elaboració del pla de treball anual de l’Institut i fer-ne el seguiment del desenvolupament.

b) Donar suport a la protocol·lització dels mecanismes de relació amb institucions i organitzacions en matèria de seguretat i salut laboral.

c) Coordinar la gestió dels assumptes i expedients administratius dins l’àmbit de les seves competències.

d) Avaluar i analitzar les condicions de treball, l’organització de la prevenció i les activitats preventives de les empreses.

e) Coordinar la gestió de l’organització de les activitats formatives i de les activitats de promoció de les unitats tècniques territorials de seguretat i salut laboral.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

82.2 De l’Àrea de Gestió i Coordinació depenen les unitats tècniques territorials de seguretat i salut laboral a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.

Article 83

Unitats tècniques territorials de seguretat i salut laboral

Les unitats tècniques territorials de seguretat i salut laboral, assimilades orgànicament a secció, tenen les funcions següents:

a) Desenvolupar activitats d’avaluació i anàlisi dels factors causals relacionats amb accidents de treball, les malalties professionals i altres danys a la salut relacionats amb la feina i elaborar els informes pertinents.

b) Avaluar i analitzar les condicions de treball, l’organització de la prevenció i les activitats preventives de les empreses.

c) Elaborar informes d’assessorament sobre les condicions de treball, l’organització de la prevenció i les activitats preventives de les empreses.

d) Impartir cursos i activitats formatives en matèria de seguretat i salut laboral.

e) Executar activitats d’impuls, difusió i promoció de la seguretat i salut laboral.

f) Participar en l’elaboració d’estudis i activitats d’investigació, d’anàlisi i innovació en matèria de seguretat i salut laboral.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 84

Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

84.1 La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom té les funcions següents:

a) Planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb l’economia social i cooperativa i del treball autònom.

b) Ordenar i controlar l’activitat de l’economia cooperativa i el treball autònom sotmesa a la regulació específica.

c) Dirigir les actuacions relatives a l’anàlisi i l’estudi del sector econòmic competència de la Direcció General.

d) Promoure mesures per a la integració en el mercat de treball de les persones en situació de risc d’exclusió sociolaboral, en coordinació amb el Departament de Benestar Social i Família i amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

e) Promoure la formació i la readaptació professional en l’àmbit de les entitats de l’economia social.

f) Impulsar la participació dels treballadores i les treballadores en les empreses d’economia social.

g) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

h) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el/la conseller/a li pugui encomanar.

84.2 La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom s’estructura en:

a) La Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives.

b) La Subdirecció General d’Ocupació en la Diversitat.

c) L’Àrea d’Administració i Control Econòmic.

84.3 S’adscriu a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, configurat com a àrea funcional, l’òrgan tècnic administratiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, que preveuen la Llei 10/1997, de 3 de juliol, i el Decret 384/2011, de 30 d’agost. Les funcions que té són les següents:

a) Donar suport a la Comissió Interdepartamental en la Renda Mínima d’inserció en la definició, el seguiment i l’avaluació del seu pla d’actuació.

b) Definir escenaris i proposar criteris i polítiques per a la planificació de la renda mínima d’inserció.

c) Proposar i dissenyar actuacions, procediments i instruments de seguiment de la prestació de la renda mínima d’inserció.

d) Coordinar els mecanisme d’avaluació de les actuacions de la prestació de la renda mínima d’inserció.

e) Realitzar l’estudi comparat dels sistemes d’inserció en altres comunitats autònomes.

f) Aquelles funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 85

Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives

85.1 La Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives té les funcions següents:

a) Dissenyar i proposar les línies d’ajuts i programes en matèria de cooperatives i societats laborals.

b) Planificar i impulsar les actuacions de difusió, promoció i foment de les cooperatives i societats laborals.

c) Fomentar i coordinar les relacions amb les organitzacions representatives de l’economia social i cooperativa i amb la resta d’agents implicats en el foment d’aquestes societats.

d) Elaborar les línies estratègiques i els plans i programes per al foment del treball autònom.

e) Supervisar els criteris jurídics en les matèries competència de la Direcció General, així com actualitzar la normativa en la matèria.

f) Coordinar i assessorar sobre criteris jurídics en matèria de cooperatives i societats laborals.

g) Planificar i supervisar el procediment de tramitació de subvencions en matèria de cooperatives i societats laborals i treball autònom.

h) Supervisar i controlar els procediments sancionadors en l’àmbit d’economia cooperativa.

i) Coordinar la gestió del Registre general de cooperatives i del Registre administratiu de societats laborals de Catalunya.

j) Coordinar les tasques d’anàlisi i prospectiva en l’àmbit de la seva competència en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

85.2 De la Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives en depèn:

a) El Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals.

b) El Servei de Foment.

c) El Servei de Treball Autònom.

Article 86

Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals

86.1 El Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals té les funcions següents:

a) Gestionar el Registre central de cooperatives i el Registre administratiu de societats laborals i coordinar els registres territorials.

b) Gestionar l’aplicació dels criteris jurídics en les matèries de cooperatives i societats laborals.

c) Conèixer i coordinar els expedients sancionadors en les matèries de la seva competència.

d) Coordinar el procediment d’arbitratge i conciliacions del Consell Superior de la Cooperació.

e) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

86.2 Del Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals depèn la Secció de Registre.

Article 87

Secció de Registre

La Secció de Registre té les funcions següents:

a) Gestionar el Registre central de cooperatives de Catalunya i el Registre administratiu de societats laborals de Catalunya.

b) Elaborar els informes i els estudis jurídics en matèria de cooperatives i societats laborals.

c) Instruir els expedients sancionadors pel que fa al compliment de la legislació vigent en les matèries de cooperatives i societats laborals.

d) Donar suport a la coordinació de les activitats que afectin els registres territorials de cooperatives.

e) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 88

Servei de Foment

El Servei de Foment té les funcions següents:

a) Promoure i gestionar els plans i programes relatius al foment i la difusió del moviment cooperatiu, les cooperatives i les societats laborals.

b) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i/o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d’homologació d’entitats prestadores de serveis.

c) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l’atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l’aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

d) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

e) Fomentar la creació i consolidació d’empreses cooperatives i societats laborals.

f) Implementar eines que millorin la coordinació amb les entitats representatives de l’economia social i cooperativa.

g) Dissenyar i coordinar actuacions sectorials en relació amb empreses d’economia cooperativa.

h) Promoure estudis sobre variables relatives a empreses d’economia cooperativa i analitzar les dades que se’n derivin.

i) Coordinar i assessorar les unitats dels serveis territorials corresponents en matèries de la seva competència.

j) Elaborar els plans de control i de seguiment de l’impacte per als programes de la seva competència.

k) Assessorar econòmicament el Registre central i territorial de cooperatives.

l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 89

Servei de Treball Autònom

El Servei de Treball Autònom té les funcions següents:

a) Col·laborar en el disseny de les línies estratègiques per al foment del treball autònom.

b) Estudiar, promoure i gestionar els plans i els programes relatius al foment del treball autònom.

c) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i/o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d’homologació d’entitats prestadores de serveis.

d) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l’atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l‘aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

e) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

f) Coordinar les diferents línies de suport al treball autònom.

g) Coordinar i assessorar les unitats corresponents dels serveis territorials per a la implantació en matèria de treball autònom.

h) Implementar eines que permetin el disseny i impuls del treball autònom, en coordinació amb les entitats representatives.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 90

Subdirecció General d’Ocupació en la Diversitat

90.1 La Subdirecció General d’Ocupació en la Diversitat té les funcions següents:

a) Definir i dissenyar accions de formació i metodologies de foment de l’ocupació per a col·lectius amb risc d’exclusió sociolaboral.

b) Proposar el desenvolupament d’accions per a la millora de l’ocupabilitat de persones amb risc d’exclusió sociolaboral, en coordinació amb les unitats del Departament que tingui competències i amb els altres departaments de la Generalitat de Catalunya que correspongui.

c) Promoure mesures de prospecció a l’empresa, de foment de la inserció i d’acompanyament laboral per a persones amb risc d’exclusió social i per a persones amb discapacitat.

d) Planificar i avaluar les actuacions per a la inserció laboral de les persones que es trobin en risc d’exclusió social i persones amb discapacitat en col·laboració amb els agents implicats en el sector.

e) Promoure actuacions en matèria de centres especials de treball i supervisar el seu registre administratiu.

f) Promoure actuacions en matèria d’empreses d’inserció sociolaboral i supervisar el seu registre administratiu.

g) Aquelles funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

90.2 De la Subdirecció General d’Ocupació en la Diversitat depèn:

a) El Servei de Programes d’Inserció Laboral.

b) El Servei de Programes per a la Diversitat.

Article 91

Servei de Programes d’Inserció Laboral

91.1 El Servei de Programes d’Inserció Laboral té les funcions següents:

a) Planificar i controlar els itineraris d’inserció sociolaboral adreçats a les persones acollides a la renda mínima d’inserció a través d’entitats col·laboradores o empreses d’inserció.

b) Controlar i coordinar el pagament de la prestació de les persones acollides a la renda mínima d’inserció, així com els programes d’ajuts per a la inserció laboral mitjançant empreses i entitats col·laboradores.

c) Planificar la gestió de les sol·licituds i els projectes de la renda mínima d’inserció.

d) Coordinar la qualificació i la inscripció registral de les empreses d’inserció en el Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya i participar en el seguiment i l’adaptació al pla estratègic del sector.

e) Coordinar els itineraris i les accions ocupacionals, i projectes de sensibilització social i empresarial per a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials.

f) Supervisar l’elaboració de les disposicions reguladores dels ajuts dels programes de la seva competència.

g) Avaluar l’impacte de les accions i els programes de la seva competència.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

91.2 Del Servei de Programes d’Inserció Laboral depenen els òrgans següents:

a) La Secció de Prestacions de la Renda Mínima d’Inserció.

b) La Secció de Programes d’Inserció.

c) La Secció d’Administració de la Renda Mínima d’Inserció.

Article 92

Secció de Prestacions de la Renda Mínima d’Inserció

La Secció de Prestacions de la Renda Mínima d’Inserció té les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar l’abonament de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

b) Tramitar els recursos administratius i contenciosos relatius a l’RMI i la reclamació dels cobraments indeguts.

c) Gestionar el pagament de les subvencions a les empreses col·laboradores d’inserció (ECI), la reclamació dels cobraments indeguts i la tramitació dels recursos administratius i contenciosos.

d) Tramitar i proposar l’actualització de la normativa relativa a la prestació econòmica de l’RMI i de les ECI.

e) Confeccionar les dades estadístiques resultants de la prestació econòmica de l’RMI i de les subvencions a les empreses col·laboradores d’inserció, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 93

Secció de Programes d’Inserció

La Secció de Programes d’Inserció té les funcions següents:

a) Coordinar les accions per a la inserció laboral de les persones acollides a l’RMI.

b) Gestionar i fer el seguiment dels plans individuals d’inserció per a les persones acollides a l’RMI en coordinació amb l’atenció primària i les entitats homologades a través dels equips d’assessorament tècnic.

c) Gestionar els programes d’acompanyament laboral i les mesures de prospecció a l’empresa per a persones amb especials dificultats d’inserció.

d) Gestionar la qualificació i la inscripció registral de les empreses d’inserció en el Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya, i coordinar-ne les mesures de foment.

e) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i/o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d’homologació d’entitats prestadores de serveis.

f) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l’atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l’aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

g) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

h) Fer el seguiment dels programes d’ajuts per a la inserció laboral de les persones acollides a l’RMI.

i) Avaluar i controlar la qualitat de les accions realitzades en els programes d’inserció laboral.

j) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 94

Secció d’Administració de la Renda Mínima d’Inserció

La Secció d’Administració de la Renda Mínima d’Inserció té les funcions següents:

a) Gestionar i valorar les sol·licituds i els projectes del la individual de reinserció social i laboral i formular les propostes de resolució corresponents.

b) Oferir serveis d’informació, tramitació i orientació a la ciutadania en les qüestions relatives als programes i plans d’inserció laboral, renda mínima d’inserció o altres prestacions que es puguin aprovar, pels canals presencials, telemàtics i telefònics.

c) Fer el seguiment de la situació laboral dels beneficiaris de la prestació a l’efecte de la percepció.

d) Gestionar les mesures laborals, els contractes i l’autoocupació dels usuaris de la renda mínima d’inserció.

e) Fer el seguiment dels centres col·laboradors de la renda mínima d’inserció.

f) Aquelles funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 95

Servei de Programes per a la Diversitat

95.1 El Servei de Programes per a la Diversitat té les funcions següents:

a) Supervisar i gestionar les accions i els programes de foment, l’assessorament i la sensibilització per a la inserció laboral de col·lectius competència de la Direcció General.

b) Dissenyar i coordinar les accions ocupacionals i d’integració laboral adreçades a persones incloses en col·lectius de risc, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

c) Fer el seguiment i el control de l’impacte de les accions i els programes.

d) Coordinar l’elaboració de plans per a la inserció laboral de les persones discapacitades, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

e) Dur a terme la gestió de les accions que es programin en l’àmbit de l’ocupació juvenil, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

f) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i/o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d’homologació d’entitats prestadores de serveis.

g) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l’atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l’aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

h) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

i) Definir els criteris d’aplicació que han de regir l’homologació d’entitats, així com l’atorgament i la valoració dels projectes i la concessió dels ajuts.

j) Coordinar les actuacions i la gestió dels centres especials de treball i gestionar el Registre de centres especials de treball.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li puguin ser encomanades pels seus superiors jeràrquics.

95.2 Del Servei de Programes per a la Diversitat depenen els òrgans següents:

a) La Secció de Programes de Foment per a la Diversitat.

b) La Secció de Centres Especials de Treball

Article 96

Secció de Programes de Foment per a la Diversitat

La Secció de Programes de Foment per a la Diversitat té les funcions següents:

a) Gestionar els programes de foment de la contractació de persones amb discapacitat i de les actuacions de suport laboral a persones amb discapacitat inserides a l’empresa ordinària, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

b) Coordinar les accions de motivació, orientació i formació per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

c) Donar suport en l’elaboració d’indicadors de discriminació en l’àmbit laboral entre la població autòctona i la població immigrant, així com en l’elaboració d’indicadors d’inserció laboral de les persones discapacitades.

d) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i/o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d’homologació d’entitats prestadores de serveis.

e) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l’atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l’aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

f) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li puguin ser encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 97

Secció de Centres Especials de Treball

La Secció de Centres Especials de Treball té les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar les accions de foment, orientació i suport a la gestió empresarial dels centres especials de treball, fer-ne el seguiment i derivar els informes de resultats i les propostes de mesures i línies d’actuació.

b) Gestionar la qualificació i la inscripció registral dels centres especials de treball de Catalunya, i fer el seguiment dels requisits registrals.

c) Elaborar les propostes d’ordres de bases i de resolucions de convocatòries dels centres especials de treball, així com la tramitació de les sol·licituds de subvencions i preparació dels informes valoratius corresponents.

d) Altres funcions de naturalesa anàloga que li puguin ser encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 98

Àrea d’Administració i Control Econòmic

L’Àrea d’Administració i Control Econòmic, que es configura com una àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General.

b) Elaborar els expedients de compres i contractacions de la Direcció General, i fer el seguiment de la gestió, en col·laboració amb la Direcció de Serveis.

c) Coordinar i supervisar la tramitació dels expedients de règim comptable i elaborar la proposta de despesa de la Direcció General.

d) Fer la verificació administrativa de l’execució i la justificació econòmica, així com les corresponents revocacions i liquidacions de les accions i programes de subvencions i/o ajuts.

e) Assessorar les unitats de la Direcció General en matèria de contractació, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels superiors jeràrquics.

Article 99

Direcció General de la Inspecció de Treball

99.1 La Direcció General de la Inspecció de Treball, que exerceix les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat en matèria d’inspecció de treball a Catalunya, i aquelles a què es refereix el Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, exerceix la direcció, l’organització, la coordinació, la planificació, la fiscalització i l’avaluació de la inspecció de treball.

99.2 El/la director/a general és assistit/ida en les funcions de coordinació general i seguiment de l’activitat de la inspecció de treball a Catalunya pel Consell Assessor que la presideix. En formen part les persones titulars dels òrgans dels serveis centrals de la Direcció General amb rang de subdirector/a general i els titulars de les inspeccions territorials, així com qualsevol altra persona que el/la director/a general determini. Una persona funcionària designada pel/per la director/a general actua com a secretari/ària.

99.3 Corresponen a la Direcció General de la Inspecció de Treball les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i organitzar la Direcció General.

b) Dirigir, i fer la supervisió tècnica i l’avaluació de les actuacions inspectores.

c) Dirigir, planificar i supervisar els recursos humans i materials de la Direcció General, sens perjudici de les competències que corresponen al/a la secretari/ària general del Departament.

d) Impulsar i aprovar els plans i els programes de formació i de perfeccionament del personal de la Direcció, sens perjudici de les competències que corresponen al/a la secretari/ària general del Departament.

e) Proposar i promoure la política de comunicació i de relacions institucionals de la Direcció General, en col·laboració amb l’Oficina de Comunicació del Departament.

f) Establir la interlocució amb les organitzacions sindicals i empresarials, en els àmbits de la seva competència.

g) Planificar i fer el seguiment dels objectius estratègics i dels plans i programes d’actuacions, i vetllar per la qualitat dels serveis prestats mitjançant l’avaluació i auditoria interna.

h) Garantir la unitat i la integració de la informació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

i) Dirigir, fer la supervisió tècnica i avaluar les actuacions de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat.

j) Conèixer i proposar els procediments d’habilitació del personal tècnic de seguretat i salut laboral adscrit a la Direcció General.

k) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

l) Qualsevol altra funció necessària que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 100

Estructura de la Direcció General de la Inspecció de Treball

La Direcció General de la Inspecció de Treball s’estructura en:

a) La Subdirecció General d’Estratègia i Ordenació.

b) La Subdirecció General d’Assistència i Coordinació Institucional.

c) Les inspeccions territorials.

Article 101

Subdirecció General d’Estratègia i Ordenació

Correspon a la Subdirecció General d’Estratègia i Ordenació l’exercici de les funcions següents:

a) Planificar i proposar els objectius de les actuacions inspectores.

b) Proposar a la Direcció General els criteris d’execució, protocols i mètodes d’actuació dels plans, els programes i les accions de la Direcció General.

c) Vetllar per la unitat i la integració de la informació del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i coordinar l’anàlisi i el tractament de les dades i la seva accessibilitat per al Gabinet Tècnic del Departament.

d) Coordinar l’estudi i l’anàlisi del grau de compliment de la legislació de l’ordre social, i la detecció i la identificació de les irregularitats i modalitats de frau detectades per la Inspecció de Treball no cobertes per les disposicions legals.

e) Planificar i supervisar l’elaboració d’informes, memòries i estadístiques de la Direcció General.

f) Dirigir el control i la supervisió del funcionament intern de la Direcció General, i avaluar-ne periòdicament la gestió, els resultats i el nivell d’eficàcia, d’eficiència i de qualitat del servei.

g) Supervisar i fer el seguiment de les actuacions inspectores i de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat, així com dels resultats i la qualitat.

h) Planificar i proposar els objectius de les actuacions de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat.

i) Elevar a la Direcció General la proposta d’habilitació de nous tècnics o tècniques per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut laboral i, si escau, la proposta de revocació de les habilitacions actuals.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 102

Subdirecció General d’Assistència i Coordinació

Correspon a la Subdirecció General d’Assistència i Coordinació l’exercici de les funcions següents:

a) Informar i proposar a la Direcció General projectes normatius relacionats amb la Inspecció de Treball i les seves activitats.

b) Donar suport i assistència tècnica als òrgans de la Inspecció de Treball per al desenvolupament de les seves funcions inspectores, de comprovació i de control, mitjançant l’establiment d’instruccions, de criteris tècnics, operatius i de funcionament intern.

c) Coordinar la política de comunicació i de relacions institucionals de la Direcció General en col·laboració amb el Gabinet del titular del Departament d’Empresa i Ocupació.

d) Planificar i executar la cooperació i col·laboració institucional en matèria d’inspecció de treball i seguretat social amb les autoritats laborals, els òrgans i les entitats de les administracions públiques autonòmiques, estatals i supraestatals que es determinin.

e) Planificar i coordinar l’execució dels plans i programes de formació del personal de la Direcció, en l’àmbit del pla de formació del Departament.

f) Vetllar per l’adequada disposició dels recursos, mitjans i equipaments per al funcionament eficaç de la Direcció General, fent propostes de dotacions, recursos i inversions.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 103

Estructura territorial de la Inspecció de Treball

103.1 La Direcció General de la Inspecció de Treball s’estructura, en l’àmbit territorial, en inspeccions territorials de treball que constitueixen l’àmbit territorial principal per a l’exercici de les funcions inspectores en l’ordre social dins el marc de competències de la Generalitat de Catalunya.

103.2 Els caps de les inspeccions territorials de treball, amb rang orgànic de subdirecció general, depenen orgànicament i funcionalment de la Direcció General de la Inspecció de Treball, sens perjudici de les funcions de coordinació dels directors dels serveis territorials corresponents.

103.3 L’àmbit territorial de les inspeccions territorials de treball és el següent:

a) La Inspecció Territorial de Treball de Barcelona inclou les comarques del Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès.

b) La Inspecció Territorial de Treball de Girona inclou les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el Pla del Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i la Selva.

c) La Inspecció Territorial de Treball de Lleida inclou les comarques d’Era Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el Solsonès, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell i les Garrigues.

d) La Inspecció Territorial de Treball de Tarragona inclou les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, el Priorat, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès.

103.4 Les inspeccions territorials de treball tenen les funcions següents:

a) Actuar com a màxim òrgan executiu i de gestió de la inspecció territorial.

b) Garantir l’assoliment dels objectius assignats a la Inspecció de Treball en l’àmbit de la seva inspecció territorial.

c) Dirigir, programar i coordinar l’organització, les accions i les activitats de la inspecció territorial i de les àrees funcionals i dels òrgans que la integren i aquelles que li siguin encomanades per la Direcció General, vetllant per l’aplicació de les instruccions i els criteris tècnics dictats a aquest efecte.

d) Fer la representació i la coordinació institucional al territori en matèria d’inspecció de treball, sens perjudici de les funcions d’altres òrgans.

e) Remetre als òrgans jurisdiccionals els informes sol·licitats i la promoció de les actuacions judicials que siguin pertinents mitjançant el trasllat de les comunicacions que corresponguin al Ministeri Fiscal.

f) Coordinar l’elaboració dels informes que li siguin encomanats per la Direcció General.

g) Fer la valoració i el seguiment de les actuacions inspectores i de les de comprovació i control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral realitzades pels tècnics i tècniques habilitats/ades, assignant els serveis al personal corresponent i vetllant per la seva qualitat tècnica.

h) Ordenar la gestió de les ordres de serveis i el seu registre.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

103.5 En cas d’absència, malaltia o vacant del titular de la Inspecció Territorial de Treball, les seves funcions han de ser assumides pel/per la cap de l’àrea especialitzada més antic/iga en aquest lloc de treball o el/la cap de l’àrea territorial d’Inspecció de Treball més antic/iga en el cas que no hi hagi caps d’àrea especialitzada.

Article 104

Estructura de les inspeccions territorials de Treball

104.1 La Inspecció Territorial de Treball de Barcelona s’estructura en:

a) L’Àrea Especialitzada de Seguretat i Salut Laboral, configurada com a àrea funcional.

b) L’Àrea Especialitzada de Relacions Laborals i Ocupació, configurada com a àrea funcional.

c) Les 16 àrees territorials d’Inspecció de Treball, que es configuren com a àrees funcionals.

d) La Secretaria Territorial, amb rang orgànic de servei.

e) El Servei de Coordinació i Suport Tècnic.

104.2 Les inspeccions territorials de Girona, Lleida i Tarragona s’estructuren en:

a) Quatre àrees territorials d’Inspecció de Treball a les delegacions territorials de Girona i Tarragona i tres àrees territorials d’Inspecció de Treball a Lleida, que es configuren com a àrees funcionals.

b) La Secretaria Territorial, amb rang orgànic de servei.

Article 105

Àrea Especialitzada de la Inspecció de Treball

Corresponen a l’Àrea Especialitzada de la Inspecció de Treball les funcions següents:

a) Organitzar, coordinar i supervisar el funcionament de l’Àrea, d’acord amb les directrius de la direcció de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball i en coordinació amb la resta d’àrees especialitzades.

b) Planificar l’activitat inspectora corresponent a l’àrea funcional que gestiona i distribuir-la entre els funcionaris i les funcionàries que l’han de dur a terme.

c) Coordinar i fer el seguiment de les àrees territorials d’Inspecció de Treball creades dins l’àmbit funcional de l’Àrea i del treball especialitzat desenvolupat en equip en el mateix àmbit.

d) Fer la coordinació, la supervisió tècnica i la valoració de les actuacions inspectores i de comprovació i control dutes a terme pel personal assignat a l’àrea especialitzada, assignant les ordres de servei que li corresponguin i vetllant pel correcte compliment dels serveis assignats.

e) Establir els mètodes d’investigació més adients per al compliment adequat de les ordres de servei.

f) Elaborar els informes que corresponguin sobre les activitats de l’àrea especialitzada, així com fer el seguiment i l’avaluació dels seus programes d’actuació.

g) Assistir i donar suport a la persona titular de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 106

Àrea Territorial d’Inspecció de Treball

106.1 Les àrees territorials d’Inspecció de Treball tenen per objecte desenvolupar la funció inspectora de forma integrada i coordinada, atenent criteris territorials, sectorials o altres factors. Correspon al titular de la inspecció territorial la delimitació de l’àmbit en el qual actuarà cada àrea territorial d’Inspecció de Treball en funció de les necessitats operatives de la Inspecció. En tot cas hi ha d’haver, com a mínim, una àrea territorial d’Inspecció de Treball per a cadascuna de les entitats territorials supracomarcals en què s’estructuri l’àmbit territorial del Departament d’Empresa i Ocupació.

106.2 Poden incloure inspectors o inspectores i subinspectors/ores i tècnics/iques habilitats/ades, en funció de les necessitats a les quals obeeixi la seva creació.

106.3 Les àrees territorials d’Inspecció de Treball són dirigides per un/a cap, que ha de ser membre del cos superior d’Inspecció de Treball i Seguretat Social. Correspon a l’àrea territorial d’Inspecció de Treball l’exercici de les funcions següents:

a) Coordinar i organitzar el funcionament de l’àrea territorial d’Inspecció de Treball, d’acord amb les directrius de l’àrea especialitzada.

b) Assignar les ordres de servei que corresponguin al personal adscrit a l’àrea territorial d’Inspecció de Treball.

c) Fer el seguiment i el control del compliment correcte de les ordres de serveis assignades en els terminis i amb els requisits i la qualitat tècnica establerts, així com la devolució, si escau, dels serveis insuficients, defectuosos o que no s’ajustin als criteris de qualitat establerts.

d) Elaborar informes periòdics sobre els serveis, l’activitat i els resultats de l’àrea territorial d’Inspecció de Treball.

e) Visar les actes d’infracció practicades pels subinspectors o subinspectores que s’integrin a l’àrea territorial d’Inspecció de Treball.

f) Estendre les actes d’infracció derivades de les actuacions dels tècnics o tècniques habilitats/ades que s’integrin a l’àrea territorial d’Inspecció de Treball.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors.

Article 107

Secretaria Territorial

107.1 La Secretaria Territorial és l’òrgan de gestió i d’administració de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball i dels seus serveis generals.

107.2 Correspon a la Secretaria Territorial l’exercici de les funcions següents:

a) Dirigir, planificar i coordinar les activitats administratives i de gestió de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball.

b) Organitzar, fer el seguiment i l’avaluació de les activitats administratives i de gestió que es deriven de la tasca inspectora, i de comprovació i control de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball.

c) Coordinar i supervisar les activitats de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball en matèria d’informació estadística, recursos humans i gestió econòmica i patrimonial, en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

d) Coordinar les activitats del registre de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

e) Coordinar i supervisar les activitats adreçades a facilitar informació i atenció a la ciutadania, pel que fa referència als àmbits de competència de la Inspecció de Treball al territori, així com dels seus procediments d’actuació en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

f) Coordinar les activitats i les actuacions relatives a la prevenció de riscos laborals en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

g) Organitzar i supervisar el funcionament intern de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 108

Secretaria Territorial de la Inspecció de Treball a Barcelona

De la Secretaria Territorial de la Inspecció de Treball a Barcelona depenen les seccions següents:

a) La Secció d’Atenció Ciutadana i Serveis.

b) La Secció d’Afers Administratius.

Article 109

Secció d’Atenció Ciutadana i Serveis

Corresponen a la Secció d’Atenció Ciutadana les funcions següents:

a) Facilitar les accions adreçades a la informació i l’atenció a la ciutadania sobre les competències i el funcionament de la Inspecció de Treball, així com informar de manera telefònica o telemàtica les persones interessades sobre l’estat dels expedients que els afectin.

b) Gestionar les activitats del Registre.

c) Gestionar les qüestions relacionades amb tràmits i documentació de personal.

d) Executar les activitats en matèria de contractació, de gestió econòmica i de gestió del patrimoni.

e) Fer l’anàlisi dels documents d’entrada i proposar el tractament administratiu que escaigui, elaborant les propostes de resposta i tramitació que se li encomanin.

f) Coordinar els auxiliars de suport.

g) Impulsar i executar les activitats relatives a la prevenció de riscos laborals.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 110

Secció d’Afers Administratius

Corresponen a la Secció d’Afers Administratius les funcions següents:

a) Gestionar la distribució i l’assignació d’ordres de servei conforme als criteris establerts.

b) Coordinar l’elaboració de les citacions o dels requeriments de compareixença d’empreses i treballadors/ores.

c) Gestionar els expedients, els informes, les actes i els documents resultants de les actuacions inspectores i d’assessorament tècnic.

d) Fer el control formal de la qualitat dels expedients finalitzats.

e) Organitzar i executar les altres activitats administratives relacionades amb l’activitat inspectora.

f) Organitzar, gestionar i controlar l’arxiu.

g) Donar suport dins dels àmbits de la seva competència a la secretaria territorial, a la inspecció territorial, a les àrees especialitzades i a les àrees territorials d’Inspecció de Treball.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 111

Servei de Coordinació i Suport Tècnic

Correspon al Servei de Coordinació i Suport Tècnic l’exercici de les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment dels criteris organitzatius, dels procediments de treball i dels criteris de qualitat en la prestació de serveis fixats per la Direcció General.

b) Impulsar i coordinar les activitats de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona en matèria d’organització, de processos i de qualitat.

c) Aplicar els criteris per a l’organització i el funcionament intern de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona.

d) Aplicar i vetllar pel compliment dels indicadors d’eficàcia, d’eficiència, de gestió, de qualitat del servei i de transparència establerts.

e) Proposar l’aplicació dels criteris per mesurar la productivitat dins la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona.

f) Col·laborar i facilitar la informació que requereixi la Direcció General de la Inspecció de Treball en el desenvolupament de les seves funcions.

g) Facilitar la informació necessària per planificar i desenvolupar l’activitat inspectora.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Article 112

Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals

112.1 L’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals es configura com una àrea funcional i li correspon la preparació de la documentació i les propostes o l’emissió d’informes, i l’assessorament en dret sobre les matèries competència de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, en els termes previstos a l’article 19 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, que modifica el Reglament del serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

112.2 Al capdavant de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals hi ha un/a advocat/ada en cap, que actua sota la direcció de l’advocat/ada en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament.

Article 113

Servei de Suport a la Gestió d’Ocupació

Article 114

Àrea de Planificació i Coordinació

A l’Àrea de Planificació i Coordinació, que es configura com una àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l’elaboració del Pla departamental i el Pla de Govern, en matèria de la competència de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, així com el seguiment i control de la implementació respecte de les unitats de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals.

b) Coordinar l’elaboració d’indicadors i el seguiment del quadre de comandament de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals.

c) Coordinar l’execució de les actuacions i dels plans estratègics competència de la Secretaria, en col·laboració amb les unitats que en depenen, i en coordinació amb el Gabinet Tècnic,

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, els estudis i la informació en les matèries que són competència de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

e) Donar suport i assistència a la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals en relacions amb altres institucions responsables en matèria d’ocupació.

f) Coordinar l’actuació de la Secretaria en matèria de gestió del coneixement i de transversalitat de la informació, amb l’objectiu de millorar els serveis que presta a la ciutadania, les empreses i les organitzacions, amb criteris d’eficàcia i eficiència.

g) Assessorar en matèria de recursos humans el personal adscrit a la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, i coordinar les propostes de les diferents direccions generals de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

h) Altres funcions encomanades pel superior jeràrquic.

Capítol 5

Secretaria d’Empresa i Competitivitat

Article 115

Secretaria d’Empresa i Competitivitat

115.1 La Secretaria d’Empresa i Competitivitat té les funcions següents:

a) Coordinar les unitats directives adscrites a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, regulades en aquest capítol.

b) Planificar les polítiques en les matèries gestionades per les unitats directives que en depenen i fer el seguiment de l’execució de les línies d’actuació en aquestes matèries.

c) Impulsar i promoure iniciatives en l’àmbit de l’empresa que siguin d’interès per a la competitivitat de l’economia catalana.

d) Vetllar per la coordinació entre els organismes adscrits i vinculats al Departament previstos en l’article 1 d’aquest Decret i les unitats directives depenents d’aquesta Secretaria.

e) Resoldre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

f) Altres funcions que li assigni la normativa vigent i que les persones titulars del Departament o de la Secretaria General li puguin delegar.

115.2 La Secretaria d’Empresa i Competitivitat s’estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció General d’Indústria.

b) La Direcció General de Comerç.

c) La Direcció General de Turisme.

d) La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

e) La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

f) L’Àrea d’Emprenedoria i Formació.

Article 116

Direcció General d’Indústria

116.1 A la Direcció General d’Indústria, li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar i executar polítiques de foment de la competitivitat industrial i empresarial en els àmbits de la innovació, la internacionalització, la qualitat i la productivitat.

b) Dissenyar i executar polítiques de foment de l’emprenedoria i desenvolupament sectorial de les PIME i les microempreses.

c) Dirigir la política de clústers i les actuacions de reforçament de la competitivitat sectorial.

d) Fomentar el seguiment, el manteniment i la captació d’inversions a Catalunya.

e) Dirigir les tasques de prospectiva i anàlisi sectorial per tal d’identificar la situació dels sectors industrials i productius a Catalunya, en coordinació amb la Secretaria General.

f) Dialogar amb el teixit productiu català per tal d’observar, diagnosticar i fer propostes per a la creació dels entorns favorables al desenvolupament empresarial i la fixació d’inversions productives a Catalunya.

g) Encarregar a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), mitjançant el contracte programa, l’execució de les finalitats i funcions que es recullen en els articles 156 i 159 de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa.

h) Supervisar les actuacions i els programes en l’àmbit industrial en coordinació amb els serveis territorials del Departament.

i) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

j) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el/la conseller/a li pugui encomanar.

116.2 La Direcció General d’Indústria s’estructura en els òrgans i l’àrea funcionalsegüents:

a) L’Àrea de Desenvolupament Empresarial.

b) La Subdirecció General de Política Industrial.

c) La Secció d’Assessorament Jurídic i Coordinació Administrativa.

Article 117

Àrea de Desenvolupament Empresarial

A l’Àrea de Desenvolupament Empresarial, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Planificar les iniciatives de reforçament de la competitivitat sectorial de la indústria catalana, en especial d’aquelles que es refereixen a la política de clústers, i coordinar el diàleg amb els agents econòmics i socials en aquest àmbit.

b) Elaborar i gestionar les propostes per a la cooperació empresarial, específicament en l’àmbit de la petita i mitjana empresa.

c) Elaborar propostes per a l’impuls del canvi estratègic en l’activitat empresarial.

d) Dissenyar instruments i desenvolupar programes de suport a les iniciatives conjuntes sorgides dels projectes de millora de la competitivitat sectorial, i dirigir les actuacions de promoció i dinamització dels sectors de la indústria catalana.

e) Proporcionar informació prospectiva sobre la competitivitat dels sectors industrials i de la seva cadena de valor amb l’objectiu de poder dissenyar polítiques industrials anticipatives.

f) Fer el seguiment de les actuacions públiques en els sectors industrials, i dels resultats i l’impacte, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 118

Subdirecció General de Política Industrial

118.1 A la Subdirecció General de Política Industrial, li corresponen les funcions següents:

a) Planificar les propostes estratègiques en matèria de política industrial d’acord amb les directrius del seu superior jeràrquic i coordinar-ne l’execució.

b) Coordinar i supervisar els programes d’actuació industrial de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

c) Coordinar les actuacions transversals de la Direcció General.

d) Desenvolupar els projectes de manteniment i seguiment del teixit productiu, i el foment de la captació d’inversions a Catalunya.

118.2 De la Subdirecció General depèn l’Àrea d’Actuacions Industrials.

Article 119

Àrea d’Actuacions Industrials

L’Àrea d’Actuacions Industrials es configura com a àrea funcional i li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar els programes de foment de l’activitat industrial que són competència de la Direcció General d’Indústria.

b) Elaborar el pressupost de la Direcció General d’Indústria i dels seus organismes i entitats vinculades.

c) Actualitzar el sistema d’informació geogràfic de polígons d’activitat econòmica.

d) Elaborar i fer el seguiment tècnic dels objectius, les actuacions i els indicadors del Pla de Govern en l’àmbit del suport a la indústria, la innovació, la internacionalització i el foment empresarial.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 120

Secció d’Assessorament Jurídic i Coordinació Administrativa

120.1 A la Secció d’Assessorament Jurídic i de Coordinació Administrativa, li corresponen les funcions següents:

a) Assessorar jurídicament, en matèria d’indústria, els òrgans de la Direcció General d’Indústria.

b) Elaborar les propostes de normativa relatives a la indústria, d’acord amb els criteris i les instruccions de política industrial que estableixi l’òrgan competent de la Direcció General d’Indústria.

c) Fer el seguiment de totes les propostes normatives i de tràmits administratius que afectin els sectors industrials, per tal de garantir-ne la utilitat i facilitat per a les empreses.

d) Coordinar amb altres unitats del Departament i amb altres departaments i administracions públiques la resolució dels conflictes i problemes que afectin el desenvolupament de l’activitat empresarial.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

120.2 La Secció d’Assessorament Jurídic i de Coordinació Administrativa, per a l’exercici de les seves funcions, actuarà en coordinació amb l’Assessoria Jurídica del Departament.

Article 121

Direcció General de Comerç

121.1 La Direcció General de Comerç té les funcions següents:

a) Planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb els equipaments comercials, l’activitat comercial i firal, l’artesania i els serveis no sotmesos a una normativa específica, d’acord amb les directrius fixades pel Govern.

b) Impulsar i promoure iniciatives en el sector que siguin d’interès per a l’economia catalana.

c) Ordenar i controlar l’activitat del comerç i firal, de l’artesania i dels serveis no sotmesos a una regulació específica.

d) Dissenyar i coordinar les actuacions relacionades amb el foment de la competitivitat del sector comercial, de l’activitat firal, de l’artesania i del sector de serveis de Catalunya no sotmesos a una normativa específica, així com dissenyar i coordinar les actuacions relacionades amb la formació del sector comercial i de l’artesania.

e) Dirigir les actuacions relatives a l’anàlisi i l’estudi del sector del comerç, de l’activitat firal i de l’artesania i dels serveis no sotmesos a una normativa específica.

f) Exercir la potestat sancionadora i resoldre recursos contra actes o resolucions dictats per òrgans jeràrquicament inferiors i pels/per les directors/ores dels serveis territorials.

g) Coordinar les unitats corresponents dels serveis territorials del Departament en relació amb les actuacions i programes en el territori en matèria d’equipaments comercials, l’activitat comercial i firal, l’artesania i els serveis no sotmesos a una normativa específica.

h) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

i) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el/la conseller/a li pugui encomanar.

121.2 De la Direcció General de Comerç depèn la Subdirecció General de Comerç.

Article 122

Subdirecció General de Comerç

122.1 La Subdirecció General de Comerç té encomanades les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar l’elaboració, la modificació i la gestió de les normes que regulen l’activitat comercial, les fires, l’artesania i els serveis no sotmesos a una regulació específica, en l’àmbit de les competències del Departament, així com el compliment del marc legal vigent per part d’aquestes activitats.

b) Programar, coordinar i supervisar l’actuació inspectora.

c) Iniciar els procediments en matèria sancionadora que siguin competència de la Direcció General de Comerç, i resoldre els procediments sancionadors en què sigui competent d’acord amb la normativa vigent.

d) Coordinar i supervisar l’elaboració de propostes d’ordenació i planificació d’equipaments comercials.

e) Coordinar i executar les polítiques de suport a la promoció i al desenvolupament de les infraestructures de l’activitat firal i gestionar el Registre d’activitats firals.

f) Coordinar l’activitat dels serveis territorials del Departament en l’exercici de les funcions d’aquesta Subdirecció General.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

122.2 La Subdirecció General de Comerç s’estructura en els òrgans i l’àrea funcional següents:

a) El Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial.

b) El Servei d’Equipaments Comercials.

c) El Servei d’Activitats Firals i Serveis.

d) L’Àrea Jurídica.

Article 123

Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial

123.1 El Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial té encomanades les funcions següents:

a) Dirigir les actuacions en matèria d’inspecció d’activitats comercials i de serveis en l’àmbit de les competències de la Direcció General de Comerç.

b) Exercir el control del compliment de les normes que regulen l’activitat comercial, les fires, l’artesania i els serveis en l’àmbit de les competències de la Direcció General de Comerç, així com el compliment del marc legal vigent d’aquestes activitats, i informar sobre aquestes matèries.

c) Coordinar la tasca inspectora dels serveis territorials en l’àmbit de les competències de la Direcció General de Comerç.

d) Informar i proposar la iniciació i la resolució dels expedients sancionadors que siguin competència de la Direcció General de Comerç.

e) Supervisar i controlar les actuacions sancionadores en matèria de comerç, fires, d’artesania i serveis, en coordinació amb els serveis territorials i la resta d’àmbits de la Direcció General de Comerç.

f) Impulsar i participar en l’elaboració i interpretació de la normativa relacionada amb l’ordenació comercial.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

123.2 Del Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial depenen les seccions següents:

a) La Secció d’Inspecció.

b) La Secció de Procediment.

Article 124

Secció d’Inspecció

La Secció d’Inspecció té encomanades les funcions següents:

a) Programar i realitzar les tasques inspectores en matèria de comerç, de fires, d’artesania i de serveis, en coordinació amb els serveis territorials i amb la resta d’àmbits de la Direcció General de Comerç.

b) Assessorar i actuar de suport en les tasques d’inspecció dels serveis territorials en els àmbits propis de la Direcció General de Comerç.

c) Realitzar el seguiment de les comunicacions i fer propostes d’autorització en matèria de liquidacions, saldos i vendes promocionals.

d) Realitzar la verificació i coordinar la inspecció de subvencions atorgades en l’àmbit de comerç pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 125

Secció de Procediment

La Secció de Procediment té encomanades les funcions següents:

a) Proposar i tramitar les actuacions dels expedients sancionadors en matèria de comerç, d’artesania, de fires i de serveis, i els informes relatius als recursos administratius que s’interposin, en coordinació amb els serveis territorials i amb la resta d’unitats de la Direcció General de Comerç.

b) Assessorar i actuar donant suport en la tramitació dels procediments sancionadors que es realitzin en els serveis territorials en els àmbits propis de la Direcció General de Comerç.

c) Elaborar informes tècnics relatius al compliment de la normativa comercial.

d) Estudiar, planificar i fer el seguiment de les actuacions necessàries en relació amb el compliment de la normativa en matèria de comerç, de fires, d’artesania i de serveis amb coordinació amb la Inspecció.

e) Donar suport a l’impuls i la participació en l’elaboració i interpretació de la normativa relacionada amb l’ordenació comercial.

f) Informar i assessorar sobre l’aplicació de la normativa d’ordenació comercial.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 126

Servei d’Equipaments Comercials

126.1 El Servei d’Equipaments Comercials té encomanades les funcions següents:

a) Elaborar les propostes normatives d’ordenació i planificació dels equipaments comercials.

b) Gestionar l’aplicació de la normativa en matèria d’equipaments comercials i supervisar la tramitació de les sol·licituds que se’n derivin, i informar i assessorar en aquesta matèria.

c) Portar a terme la política d’assistència tècnica per a l’elaboració dels programes d’estratègia d’orientació comercial.

d) Coordinar les actuacions i la tramitació dels expedients corresponents als serveis territorials del Departament per a l’execució de la política d’equipaments comercials.

e) Coordinar els treballs d’elaboració del planejament territorial sectorial comercial.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

126.2 Del Servei d’Equipaments Comercials depèn la Secció d’Anàlisi dels Equipaments Comercials.

Article 127

Secció d’Anàlisi dels Equipaments Comercials

La Secció d’Anàlisi dels Equipaments Comercials té encomanades les funcions següents:

a) Estudiar, analitzar i elaborar informes en matèria d’equipaments comercials en relació amb el planejament urbanístic, trames urbanes consolidades i llicències comercials i d’altres que se’n puguin derivar, i col·laborar amb els serveis territorials en matèria d’equipaments comercials.

b) Efectuar l’anàlisi i l’estudi relatius als equipaments comercials.

c) Participar en l’elaboració de la normativa d’equipaments comercials.

d) Prestar assessorament a altres institucions, empreses i particulars sobre implantacions en matèria d’equipaments comercials.

e) Participar en les relacions amb diferents entitats públiques i privades per desenvolupar qüestions tècniques contingudes en la normativa de política d’equipaments comercials.

f) Elaborar les propostes gràfiques que es derivin de les actuacions d’equipaments comercials als sistemes d’informació corresponents.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 128

Servei d’Activitats Firals i dels Serveis

El Servei d’Activitats Firals i dels Serveis té encomanades les funcions següents:

a) Exercir la tutela administrativa de les fires oficials, controlar les activitats firals, gestionar el Registre d’activitats firals i coordinar l’actuació inspectora en matèria d’activitats firals.

b) Coordinar les actuacions de la Direcció General de Comerç amb les entitats públiques i privades organitzadores d’activitats firals.

c) Executar els programes que li són propis en relació amb els plans de dinamització i d’incentius al comerç i les activitats firals.

d) Coordinar i executar les polítiques de suport a la promoció i el desenvolupament de les infraestructures de l’activitat firal, els ajuts a recintes firals i les aportacions al capital fundacional.

e) Executar el desplegament de la normativa vigent en matèria d’activitats firals.

f) Realitzar la identificació dels serveis i formalitzar una proposta de tutela de les activitats dels serveis a les persones i a les empreses.

g) Proposar i executar les mesures de foment de noves activitats, tant dels serveis a les persones com a les empreses.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 129

Àrea Jurídica

129.1 L’Àrea Jurídica, que es configura com a àrea funcional, té encomanades les funcions següents:

a) Elaborar els informes sobre propostes de normativa nova, de modificació i d’interpretació de la normativa comercial, de fires, d’artesania i de serveis, i els relatius als processos contenciosos.

b) Informar sobre les normatives promogudes per altres administracions públiques i organismes respecte de l’afectació a l’activitat comercial, firal, artesanal i de serveis.

c) Orientar l’activitat dels serveis territorials en matèria de normativa comercial i de serveis, firal i artesanal.

d) Elaborar les propostes de resolució d’excepcionalitat horària.

e) Coordinar els criteris jurídics de la Direcció General de Comerç en l’elaboració de normatives.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

129.2 L’Àrea Jurídica, per a l’exercici de les seves funcions, s’ha de coordinar amb l’Assessoria Jurídica del Departament.

Article 130

Direcció General de Turisme

130.1 La Direcció General de Turisme té les funcions següents:

a) Dissenyar, coordinar i executar les polítiques per al foment de la competitivitat del sector turístic, la innovació i la qualitat dels productes turístics de Catalunya.

b) Elaborar els instruments de planificació per tal que l’activitat turística sigui equilibrada i sostenible en el territori.

c) Ordenar i controlar els establiments, les empreses i les activitats turístiques, en l’àmbit de les competències del Departament.

d) Dissenyar i coordinar les actuacions relacionades amb la formació del sector turístic.

e) Dirigir i coordinar les actuacions relatives a l’anàlisi, l’estudi, el coneixement, la recerca i la definició d’estratègies del sector del turisme.

f) Dissenyar i coordinar el suport als ens locals per al foment i la dinamització turística.

g) Exercir la potestat inspectora, sancionadora i de disciplina turística d’establiments, empreses i activitats turístiques reglades.

h) Impulsar, dissenyar i coordinar la participació i adequació de les actuacions que en l’àmbit estatal i internacional puguin incidir en matèria turística competència de la Generalitat de Catalunya.

i) Gestionar les dades del Registre de turisme de Catalunya.

j) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

130.2 La Direcció General de Turisme s’estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d’Ordenació Turística.

b) La Subdirecció General de Programació Turística.

Article 131

Subdirecció General d’Ordenació Turística

131.1 A la Subdirecció General d’Ordenació Turística, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar l’elaboració, modificació i execució de les normes reguladores dels establiments, empreses i activitats turístiques en l’àmbit de les competències del Departament.

b) Programar, coordinar i supervisar els processos de verificació i control, i l’actuació inspectora, sancionadora i de disciplina de la Direcció General.

c) Definir, impulsar i gestionar els models i projectes específics que impulsi la Direcció General en matèria de qualitat i innovació turística.

d) Coordinar l’activitat dels serveis territorials en l’exercici de les funcions d’aquesta Subdirecció.

e) Supervisar el suport tècnic necessari per al desenvolupament efectiu de les funcions i tasques pròpies de les taules sectorials turístiques d’interlocució publicoprivades que es constitueixin en el si del Departament i de la Comissió Interdepartamental de Turisme.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

131.2 La Subdirecció General d’Ordenació Turística s’estructura en els òrgans següents:

a) El Servei de Règim Jurídic Turístic.

b) El Servei de Qualitat Turística.

Article 132

Servei de Règim Jurídic Turístic

132.1 Al Servei de Règim Jurídic Turístic, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar les propostes per a l’ordenació dels establiments, empreses i activitats turístiques, així com efectuar la interpretació de la normativa turística i sistematitzar-ne la informació en relació amb l’aplicació.

b) Efectuar la coordinació tècnica de les actuacions territorials d’inspecció i sanció dels establiments, les empreses i les activitats turístiques, i executar la política d’inspecció dels establiments, les empreses i les activitats turístiques.

c) Informar, investigar i proposar la resolució dels expedients competència del Servei.

d) Donar el suport administratiu i tècnic necessari a la Direcció General en l’execució de models i projectes específics derivats del desplegament de polítiques de qualitat turística.

e) Exercir les funcions de secretariat i donar suport administratiu, tècnic i logístic a les taules d’interlocució sectorials turístiques publicoprivades que es constitueixin en el si del Departament i a la Comissió Interdepartamental de Turisme, en totes aquelles qüestions competència del Servei.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

132.2 El Servei de Règim Jurídic Turístic s’estructura en els òrgans següents:

a) La Secció d’Inspecció.

b) La Secció de Procediment.

Article 133

Secció d’Inspecció

A la Secció d’Inspecció, li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i coordinar les actuacions del personal dedicat a les tasques d’inspecció.

b) Supervisar els estudis tècnics i els projectes presentats per les empreses turístiques i avaluar-ne l’adequació a la normativa aplicable.

c) Informar sobre les condicions i els requisits normatius de les empreses i establiments per a l’exercici de l’activitat turística.

d) Assessorar i actuar de suport en les tasques d’inspecció en matèria de turisme a petició d’altres unitats de la Direcció General de Turisme, així com dels serveis territorials.

e) Executar les visites tècniques de verificació del compliment d’estàndards i requisits en processos de categorització, reconeixement d’especialitat i distinció en qualitat a què s’hagin adherit voluntàriament establiments, empreses i activitats turístiques i d’interès turístic.

f) Estudiar, planificar i fer el seguiment d‘establiments, empreses i activitats turístiques amb vista al control de disciplina turística, qualitat i marc lleial de competència que es derivin del règim jurídic d’aplicació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 134

Secció de Procediment

A la Secció de Procediment, li corresponen les funcions següents:

a) Obrir diligències i instruir, si escau, expedients sancionadors derivats del control i la disciplina administrativa necessària en l’exercici de l’activitat turística il·legal o irregular.

b) Coordinar les actuacions que en matèria sancionadora es puguin derivar en exercici de les funcions a nivell intradepartamental, interdepartamental i interadministratiu, així com instruir i tramitar els expedients sancionadors corresponents a l’àmbit territorial de Barcelona.

c) Preparar les resolucions sancionadores que en primera instància correspongui dictar als òrgans de la Direcció General de Turisme.

d) Informar i tramitar els recursos interposats contra resolucions del seu àmbit.

e) Desenvolupar, si escau, accions mediadores per a la resolució pactada dels conflictes.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 135

Servei de Qualitat Turística

135.1 Al Servei de Qualitat turística, li corresponen les funcions següents:

a) Definir, impulsar i col·laborar amb el sector turístic en la implantació de sistemes i processos de qualitat turística a Catalunya, i impulsar les actuacions necessàries que garanteixin la màxima informació i la correcta publicitat de les dades de l’activitat turística.

b) Proposar i facilitar l’intercanvi de dades entre administracions públiques i les entitats del sector d’acord amb les previsions legals vigents.

c) Gestionar les dades del Registre de turisme de Catalunya i sistematitzar el procediment d’informació a organismes i ens públics o entitats i empreses privades.

d) Acreditar, supervisar i coadjuvar amb la resta d’òrgans de la Direcció General en el control de la disciplina turística dels establiments, empreses i activitats turístiques.

e) Informar, investigar i proposar la resolució dels expedients de competència del Servei.

f) Proposar i impulsar iniciatives que promoguin la cooperació i coordinació entre administracions i entitats en l’assoliment dels objectius i les funcions encomanats a aquest Servei.

g) Fomentar processos d’innovació i millora contínua de les activitats turístiques i mesures de desenvolupament del sector turístic orientades a la millora de la competitivitat de les empreses del sector.

h) Impulsar l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació al sector turístic.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

135.2 Del Servei de Qualitat turística depèn la Secció d’Activitat Turística.

Article 136

Secció d’Activitat Turística

A la Secció d’Activitat Turística li corresponen les funcions següents:

a) Efectuar les tasques de control per a l’exercici de l’activitat turística segons el marc legal i, si escau, instruir expedients de disciplina turística.

b) Preparar les resolucions en matèria de disciplina turística que en primera instància correspongui dictar als òrgans de la Direcció General de Turisme.

c) Informar i tramitar els recursos interposats contra resolucions del seu àmbit.

d) Supervisar les garanties de les agències de viatges i certificacions per a la tramitació d’obertures, en relació amb seus i sucursals d’establiments d’agències de viatges a Catalunya.

e) Elaborar els informes preceptius relacionats amb l’activitat turística, d’acord amb el marc legal vigent.

f) Executar les actuacions necessàries per realitzar intercanvis de dades entre administracions públiques i entitats del sector d’acord amb les previsions legals vigents.

g) Gestionar i tramitar els expedients de categorització turística, reconeixement d’especialitat turística i distinció en qualitat a establiments, empreses i activitats turístiques i d’interès turístic.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 137

Subdirecció General de Programació Turística

137.1 A la Subdirecció General de Programació Turística, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar, proposar i coordinar els programes d’actuació turística amb incidència territorial d’acord amb els objectius del Departament.

b) Elaborar les propostes d’actuació de les línies de suport a la dinamització turística territorial.

c) Dissenyar i gestionar les línies d’ajut i de foment per al sector.

d) Definir i executar actuacions d’acord amb l’anàlisi dels recursos turístics de cada territori.

e) Proposar, impulsar i coordinar les polítiques formatives en matèria de turisme.

f) Dissenyar i gestionar l’activitat d’informació i difusió turística.

g) Coordinar i gestionar la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya.

h) Coordinar l’activitat dels serveis territorials en l’exercici de les funcions de la Subdirecció General de Programació Turística.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

137.2 La Subdirecció General de Programació Turística s’estructura en els òrgans i l’àrea funcional següents:

a) El Servei de Planificació Turística.

b) El Servei d’Informació i Difusió Turística.

c) L’Àrea de Coneixement i Estratègia.

Article 138

Servei de Planificació Turística

Al Servei de Planificació Turística, li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar l’estat de l’oferta de recursos i de la demanda en els territoris, elaborar propostes i programes de millora de la competitivitat sectorial, de foment i de dinamització turística, i realitzar el seguiment i control de les actuacions desenvolupades pels sectors públic i privat amb el suport de la Direcció General de Turisme.

b) Gestionar els acords de cooperació entre administracions i entre el sector públic i el privat per a la implantació de plans de foment i de dinamització turística i de plans de creació i/o dinamització de productes d’abast superior a les divisions administratives tradicionals.

c) Dissenyar i gestionar línies de foment per a l’activitat turística dels sectors públic i privat i elaborar les propostes per al finançament.

d) Proposar, definir i executar els plans del Departament en matèria de senyalització turística en coordinació amb altres departaments o ens locals.

e) Estudiar i analitzar qualsevol disposició o eina de planejament d’altres departaments o administracions que tinguin incidència sobre el sector turístic.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 139

Servei d’Informació i Difusió Turística

139.1 Al Servei d’Informació i Difusió Turística, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el funcionament de les oficines de turisme pròpies de la Generalitat de Catalunya i coordinar la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya.

b) Gestionar i coordinar el funcionament dels canals de difusió d’informació turística en què el Departament pugui participar, especialment els que utilitzin les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

c) Proposar i gestionar accions de cooperació amb altres ens per implementar activitats d’informació, comercialització i dinamització turística.

d) Proposar, supervisar i gestionar els programes, les accions informatives i de difusió, les publicacions i el material de divulgació de l’oferta turística de Catalunya.

e) Proposar el programa de publicacions i material informatiu de la Direcció General de Turisme.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

139.2 Del Servei d’Informació i Difusió Turística depèn la Secció de Publicacions i Documentació Turística.

Article 140

Secció de Publicacions i Documentació Turística

A la Secció de Publicacions i Documentació Turística, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar la producció de publicacions i material informatiu de la Direcció General de Turisme.

b) Col·laborar en l’edició de continguts de publicacions en matèria turística produïts per ens vinculats al Departament, altres administracions o agents del sector.

c) Distribuir les publicacions esmentades.

d) Assessorar i promoure la qualitat de la documentació sobre turisme que es pugui generar referent a Catalunya.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 141

Àrea de Coneixement i Estratègia

A l’Àrea de Coneixement i Estratègia, que es configura com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar i desenvolupar els programes de formació, l’ordenament de les professions turístiques i gestionar els processos d’habilitació dels/de les guies de turisme.

b) Proposar actuacions que contribueixin a la dinamització i millora dels recursos humans del sector turístic.

c) Analitzar i estudiar la millora dels recursos i l’activitat turística.

d) Gestionar el sistema integral d’informació i coordinar la recerca turística i la producció d’estudis i informes en aquesta matèria.

e) Fer el seguiment tècnic de les polítiques i actuacions d’àmbit turístic d’abast estatal i internacional en els quals el Departament participa.

f) Participar en la definició i realitzar l’avaluació de resultats dels diferents plans estratègics de turisme en els quals participi la Direcció General de Turisme.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 142

Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

142.1 La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial té les funcions següents:

a) Dirigir, executar i coordinar les actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació en matèria de règim energètic, miner i de seguretat industrial.

b) Planificar les infraestructures energètiques corresponents a l’àmbit territorial de Catalunya.

c) Dissenyar les polítiques energètiques per aplicar a Catalunya i elaborar les iniciatives normatives, en el marc de les competències de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’energia elèctrica, hidrocarburs, eficiència energètica, mineria i seguretat industrial.

d) Dirigir el model de seguretat industrial i les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de metrologia.

e) Realitzar l’autorització administrativa de les instal·lacions energètiques ubicades a Catalunya, d’acord amb el que preveu la normativa sectorial.

f) Fer el seguiment i control de les actuacions previstes per les empreses operadores.

g) Inspeccionar i controlar les prescripcions tècniques i de seguretat de les instal·lacions industrials, energètiques i mineres.

h) Gestionar els registres administratius de competència autonòmica, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’energia, mines i seguretat industrial.

i) Resoldre els recursos d’alçada interposats contra les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors i exercir la potestat sancionadora que tingui atribuïda per la normativa vigent.

j) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l’instructor o la instructora del procediment.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

142.2 De la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial depenen els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d’Energia.

b) La Subdirecció General de Mines i Protecció Radiològica.

c) La Subdirecció General de Seguretat Industrial.

d) El Servei Jurídic i de Regulació.

e) El Servei d’Anàlisi i Control de l’Activitat.

Article 143

Subdirecció General d’Energia

143.1 La Subdirecció General d’Energia té les funcions següents:

a) Dur a terme l’ordenació general de les activitats i les instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica, gas i productes petrolífers, dins del marc de les competències del Departament en matèria de règim energètic.

b) Efectuar el seguiment de les funcions exercides pels gestors de les xarxes de distribució elèctrica i de gas.

c) Coordinar l’intercanvi d’informació amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el que preveuen les lleis del sector elèctric i d’hidrocarburs i la normativa que les desplega.

d) Supervisar i coordinar l’atorgament de les subvencions corresponents al Pla d’electrificació rural de Catalunya i al Pla d’extensió de la xarxa de gas canalitzat.

e) Supervisar i coordinar l’elaboració i execució dels convenis que signi l’Administració de la Generalitat en matèria de producció, transport i distribució d’energia.

f) Coordinar les actuacions dels serveis territorials en l’àmbit de competències de la Subdirecció.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

143.2 De la Subdirecció General d’Energia depenen els òrgans següents:

a) El Servei d’Autorització d’Instal·lacions Elèctriques.

b) El Servei d’Inspecció i Control d’Instal·lacions Elèctriques.

c) El Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric.

d) El Servei d’Hidrocarburs.

Article 144

Servei d’Autorització d’Instal·lacions Elèctriques

144.1 El Servei d’Autorització d’Instal·lacions Elèctriques té les funcions següents:

a) Supervisar els procediments administratius relatius a l’atorgament de les autoritzacions administratives de les instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica.

b) Supervisar els procediments administratius relatius a la implantació de les instal·lacions de règim especial.

c) Supervisar la gestió dels avals per sol·licitar el punt de connexió a la xarxa elèctrica d’instal·lacions d’energies renovables.

d) Resoldre els conflictes que es plantegin en relació amb l’accés i la connexió a les xarxes de distribució elèctrica en l’àmbit territorial de Barcelona.

e) Coordinar les funcions de les seccions territorials corresponents pel que fa a l’àmbit competencial del Servei.

f) Supervisar el Registre d’instal·lacions de producció elèctrica en règim especial i dirigir els programes d’inspecció de les instal·lacions.

g) Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.

h) Efectuar propostes regulatòries de l’activitat de producció en règim especial a Catalunya, i de l’autorització d’instal·lacions d’alta tensió.

i) Informar a través del web departamental sobre la legislació, els procediments i els models d’impresos de tramitació, en l’àmbit d’actuació del Servei.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

144.2 Del Servei d’Autorització d’Instal·lacions Elèctriques depenen les seccions següents:

a) La Secció de Transport i Distribució.

b) La Secció de Generació.

Article 145

Secció de Transport i Distribució

La Secció de Transport i Distribució té les funcions següents:

a) Gestionar i resoldre, si escau, els procediments administratius relatius a l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica, ubicades dins l’àmbit territorial de Barcelona.

b) Gestionar les autoritzacions administratives simplificades d’instal·lacions elèctriques de distribució sense informació pública i les posades en servei.

c) Gestionar les autoritzacions administratives d’instal·lacions elèctriques de transport i distribució amb informació pública, les aprovacions de projecte executiu, les declaracions d’utilitat pública i les posades en servei.

d) Gestionar els expedients d’expropiació que es derivin de l’establiment de les instal·lacions competència de la Secció.

e) Tramitar les instal·lacions de 400 kV, competència del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme..

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 146

Secció de Generació

La Secció de Generació té les funcions següents:

a) Gestionar i resoldre, si escau, els procediments administratius relatius a l’atorgament de les autoritzacions d’instal·lacions de producció en règim ordinari, de cogeneració i altres instal·lacions tèrmiques.

b) Tramitar l’autorització administrativa i l’aprovació de projecte executiu de les plantes de biomassa, la posada en marxa i la inscripció al registre (RIPRE).

c) Tramitar l’autorització administrativa i l’aprovació de projecte executiu de les plantes de cogeneració, la posada en marxa i la inscripció al registre (RIPRE).

d) Tramitar l’autorització administrativa i l’aprovació de projecte executiu de les plantes de reducció de residus o residus combustibles, la posada en marxa i la inscripció al registre (RIPRE).

e) Tramitar l’autorització administrativa amb informació pública de les centrals de generació que són competència del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i tramitar l’aprovació de projecte executiu, de la declaració d’utilitat pública i de la posada en marxa.

f) Gestionar els avals per sol·licitar el punt de connexió a la xarxa elèctrica d’instal·lacions d’energies renovables.

g) Fer el seguiment de les memòries anuals i del control de rendiments energètics, costos de combustible i preus de venda.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 147

Servei d’Inspecció i Control d’Instal·lacions Elèctriques

El Servei d’Inspecció i Control d’Instal·lacions Elèctriques té les funcions següents:

a) Controlar les prescripcions tècniques i de seguretat del conjunt d’instal·lacions de producció ordinària, transport i distribució elèctrica, ubicades a l’àmbit territorial de Catalunya.

b) Coordinar territorialment i establir criteris en relació amb el control de les prescripcions tècniques i de seguretat del conjunt d’instal·lacions de producció en règim ordinari, transport i distribució, ubicades a l’àmbit territorial de Catalunya.

c) Resoldre els procediments administratius relatius a les denúncies que es presentin sobre la situació tècnica i de seguretat de les instal·lacions elèctriques.

d) Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.

e) Gestionar els expedients administratius relatius a l’atorgament de les subvencions en matèria d’electrificació rural.

f) Elaborar i coordinar territorialment el Pla d’inspeccions d’instal·lacions elèctriques de Catalunya (PIIEC) anual.

g) Gestionar el Sistema d’Informació Geogràfica de la Direcció General, per integrar-hi les instal·lacions de generació, transport i distribució d’electricitat.

h) Coordinar les inspeccions efectuades pels mitjans propis de l’administració energètica de Catalunya i els mitjans contractats per aquesta Administració.

i) Gestionar la correcció de defectes de les inspeccions d’instal·lacions elèctriques.

j) Implantar la tramitació electrònica en els procediments d’inspecció.

k) Elaborar els estudis de l’estat de la xarxa elèctrica de Catalunya.

l) Tramitar l’obtenció de la capacitat legal, tècnica i econòmica per a l’exercici de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.

m) Tramitar l’autorització per al desenvolupament de l’activitat de comercialització d’energia elèctrica.

n) Controlar les inversions declarades per les empreses elèctriques en els seus plans d’inversió presentats davant de l’administració energètica pel que fa a l’àmbit territorial de Catalunya.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 148

Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric

148.1 El Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i controlar la qualitat del subministrament elèctric.

b) Efectuar el control estadístic d’incidències en el subministrament elèctric.

c) Elaborar i fer el seguiment dels convenis de plans de millora de la qualitat de les empreses subministradores d’energia elèctrica.

d) Supervisar el procediment d’atenció als usuaris del subministrament elèctric, tant pel que fa a la dotació del subministrament com pel que fa a la prestació.

e) Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.

f) Coordinar territorialment les funcions de les seccions territorials corresponents en les matèries competència del Servei.

g) Coordinar les activitats relatives a la qualitat del subministrament elèctric.

h) Informar sobre l’aprovació dels plans d’actuació de les empreses distribuïdores davant d’incidències.

i) Representar la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial en els òrgans de seguiment dels plans d’emergències.

j) Donar suport tècnic a institucions públiques en les sol·licituds de nous subministraments.

k) Efectuar el seguiment de les incidències que comportin una interrupció del subministrament elèctric rellevant.

l) Instruir els expedients informatius en els àmbits de competència del Servei.

m) Tramitar els expedients d’incidents causats per tercers.

n) Tramitar expedients de queixa institucional sobre nous subministraments o qualitat de servei.

o) Registrar els convenis de rescabalament relatius a connexions de subministrament.

p) Tramitar expedients d’exempció reglamentària.

q) Tramitar els expedients de justificació de la inversió dels plans de millora de la qualitat del subministrament elèctric.

r) Elaborar informes periòdics de la qualitat de la distribució i del transport d’energia elèctrica.

s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

148.2 Del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric depèn la Secció d’Atenció a les Persones Usuàries.

Article 149

Secció d’Atenció a les Persones Usuàries

La Secció d’Atenció a les Persones Usuàries té les funcions següents:

a) Tramitar les queixes que presentin les persones usuàries relatives a discrepàncies sobre la dotació del subministrament elèctric (règim de connexions de servei elèctric), el procés de facturació del subministrament, les interrupcions del servei elèctric i la manca de qualitat del producte.

b) Atendre les queixes de les persones usuàries del subministraments elèctric.

c) Efectuar el registre dels talls de subministrament elèctric programats a la demarcació de Barcelona.

d) Inspeccionar les instal·lacions d’equips de mesura en expedients de queixa del subministrament elèctric.

e) Elaborar les propostes de resolució, de mesures provisionals, i de sanció en expedients de queixa per la facturació del subministrament elèctric i en d’altres tramitats per la Secció.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 150

Servei d’Hidrocarburs

150.1 El Servei d’Hidrocarburs té les funcions següents:

a) Coordinar i, si escau, resoldre els procediments administratius relatius a l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions de producció, emmagatzematge, transport i distribució de gas i productes petrolífers, i gestionar els expedients d’expropiació que es deriven de la implantació de les instal·lacions.

b) Controlar les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions de producció, emmagatzematge, transport i distribució de gas i productes petrolífers.

c) Controlar la qualitat dels combustibles gasosos i líquids, i efectuar el control metrològic de les instal·lacions petrolíferes.

d) Gestionar i atendre les reclamacions presentades per les persones usuàries del subministrament de gas i del subministrament de productes petrolífers.

e) Realitzar l’anàlisi i el seguiment de les inversions de les empreses distribuïdores de gas natural.

f) Supervisar el registre d’estacions de servei de Catalunya.

g) Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.

h) Coordinar les funcions de les seccions corresponents dels serveis territorials en les matèries competència del Servei.

i) Gestionar els expedients administratius relatius a l’atorgament de les subvencions en matèria d’extensió de la xarxa de gas canalitzat.

j) Elaborar els informes tècnics de les propostes per al desplegament de la normativa sectorial estatal.

k) Tramitar l’autorització administrativa de les instal·lacions de transport, emmagatzematge i distribució de combustibles gasosos i de productes petrolífers.

l) Tramitar l’autorització administrativa de les instal·lacions d’emmagatzematge i distribució de productes gasosos i de distribució a l’engròs de productes petrolífers.

m) Tramitar l’autorització per al desenvolupament de la comercialització de gas natural i la inscripció al Registre de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors qualificats de combustibles.

n) Fomentar i impulsar la seguretat de les xarxes que circulen pel subsòl relacionades amb les instal·lacions d’hidrocarburs.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

150.2 Del Servei d’Hidrocarburs depenen les seccions següents:

a) La Secció d’Autorització d’Instal·lacions de Gasos Combustibles.

b) La Secció d’Inspecció d’Instal·lacions de Gasos Combustibles.

Article 151

Secció d’Autorització d’Instal·lacions de Gasos Combustibles

La Secció d’Autorització d’Instal·lacions de Gasos Combustibles té les funcions següents:

a) Gestionar i resoldre, si escau, els procediments administratius relatius a l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions de producció, emmagatzematge, transport i distribució de gas canalitzat, gasos liquats del petroli i gas natural liquat, ubicades dins l’àmbit territorial de Barcelona.

b) Gestionar els expedients d’expropiació que es derivin de l’establiment de les instal·lacions competència de la Secció.

c) Gestionar les autoritzacions relatives a centres d’emmagatzematge i distribució de gasos liquats del petroli envasats.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 152

Secció d’Inspecció d’Instal·lacions de Gasos Combustibles

La Secció d’Inspecció d’Instal·lacions de Gasos Combustibles té les funcions següents:

a) Controlar i fer el seguiment de les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions de producció, emmagatzematge, transport i distribució de gasos combustibles.

b) Resoldre els procediments administratius relatius a denúncies que es presentin sobre la situació tècnica i de seguretat de les instal·lacions competència de la Secció.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 153

Subdirecció General de Mines i Protecció Radiològica

153.1 La Subdirecció General de Mines i Protecció Radiològica té les funcions següents:

a) Dur a terme les actuacions en matèria de règim miner destinades a la investigació i el coneixement de nous recursos minerals.

b) Planificar les actuacions encaminades a la correcta gestió dels recursos minerals existents, el coneixement i l’optimització dels jaciments del país.

c) Establir la política inspectora en l’àmbit de la seguretat minera.

d) Dirigir les actuacions de divulgació dels recursos existents en el subsòl i la mineria a Catalunya.

e) Dirigir i coordinar els òrgans del Departament que tinguin encomanades funcions en matèria d’instal·lacions radioactives i protecció radiològica.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

153.2 De la Subdirecció General de Mines i Protecció Radiològica depenen els òrgans següents:

a) El Servei d’Investigació i Recursos Minerals.

b) El Servei de Seguretat Minera.

c) El Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives.

Article 154

Servei d’Investigació i Recursos Minerals

154.1 El Servei d’Investigació i Recursos Minerals té les funcions següents:

a) Coordinar, controlar i difondre la recerca minera i el coneixement del subsòl i del patrimoni miner, així com la gestió dels recursos minerals a Catalunya i la relació amb altres organismes públics.

b) Conèixer, estudiar i, si ’escau, resoldre o fer la proposta de resolució dels expedients relatius a l’atorgament, caducitat i transmissió dels diferents drets miners, així com els permisos d’investigació d’hidrocarburs.

c) Controlar, fer el seguiment i aprovar els plans de labors dels permisos d’investigació.

d) Gestionar i controlar el llibre-registre i la tramitació i, si escau, la resolució dels expedients relatius als drets miners dels recursos de les seccions B, C, D de la vigent Llei de mines per a tot Catalunya. Tramitar i atorgar els permisos d’investigació minera i concursos de drets miners.

e) Coordinar, programar i controlar la gestió de les aigües minerals i termals i altres recursos de la secció B de la vigent Llei de mines en l’àmbit de tot Catalunya, així com la tramitació i, si escau, la resolució o proposta de resolució dels expedients administratius d’aquesta matèria i la tramitació, si escau, dels plans de labors.

f) Elaborar estudis i establir propostes d’actuació dins l’àmbit de la mineria i els recursos minerals, encaminades a la correcta gestió i aprofitament dels recursos miners i del subsòl i a la seva divulgació, difusió i coneixement.

g) Coordinar les funcions de les seccions corresponents dels serveis territorials en les matèries de la seva competència.

h) Tramitar les concessions directes d’explotació o les derivades d’un permís d’investigació.

i) Autoritzar l’explotació de recursos miners de la secció A.

j) Supervisar i aprovar els treballs subcontractats per a l’explotació de recursos miners de la secció B.

k) Tramitar l’autorització de la condició mineromedicinal, mineral natural, termal o de brolladors d’una aigua.

l) Gestionar l’autorització de plantes d’envasament d’aigua i balnearis.

m) Exercir la potestat sancionadora d’acord amb la normativa sectorial.

n) Coordinar i programar les actuacions per al correcte aprofitament dels aqüífers minerals i termals de Catalunya.

o) Coordinar i programar les actuacions per a la preservació del patrimoni miner de Catalunya i el coneixement del subsòl.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

154.2 Del Servei d’Investigació i Recursos Minerals depèn la Secció d’Anàlisi i Recerca.

Article 155

Secció d’Anàlisi i Recerca

La Secció d’Anàlisi i Recerca té les funcions següents:

a) Controlar, fer el seguiment i comprovar les denúncies d’activitats mineres.

b) Administrar i gestionar el sistema d’informació geogràfica de mines.

c) Vetllar pel compliment de la normativa d’ordenació minera i proposar mesures sancionadores.

d) Instruir els expedients de drets miners, gestionar del cadastre miner i els llibres de registre.

e) Col·laborar en l’aprovació de projectes miners.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 156

Servei de Seguretat Minera

156.1 El Servei de Seguretat Minera té les funcions següents:

a) Promoure la informació i l’assessorament en matèria preventiva, així com el seguiment de les actuacions preventives de les empreses mineres d’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.

b) Supervisar les actuacions per al compliment de la normativa de seguretat i de prevenció de riscos laborals que afecten les explotacions dels recursos miners de les seccions A, C i D i els establiments de benefici miners de la Llei de mines de la demarcació de Barcelona.

c) Vetllar per al compliment de la normativa de seguretat i de prevenció de riscos laborals, mitjançant les actuacions de vigilància i control als establiments de benefici miners inclosos a la Llei de mines de la demarcació de Barcelona.

d) Estudiar i, si escau, aprovar els plans de labors de les explotacions de les seccions A, C i D de la demarcació de Barcelona i vetllar perquè els recursos minerals s’aprofitin i s’explotin d’una manera racional.

e) Impulsar, proposar i estudiar els canvis normatius necessaris a fi d’augmentar la seguretat minera.

f) Preparar informes sobre seguretat minera i sinistres laborals en el sector.

g) Coordinar les funcions de les seccions corresponents dels serveis territorials en les matèries de la seva competència.

h) Exercir la potestat sancionadora d’acord amb la normativa sectorial.

i) Atorgar els certificats i les acreditacions professionals en l’àmbit de la seguretat minera.

j) Gestionar els certificats d’empreses executores de voladures especials.

k) Tramitar l’aprovació de projectes d’ús d’explosius per a la realització de voladures especials a la demarcació de Barcelona.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

156.2 Del Servei de Seguretat Minera depenen les seccions següents:

a) La Secció de Seguretat de Concessions Mineres.

b) La Secció d’Actuacions Sectorials.

Article 157

Secció de Seguretat de Concessions Mineres

La Secció de Seguretat de Concessions Mineres té les funcions següents:

a) Gestionar les actuacions per al compliment de la normativa de seguretat i de prevenció de riscos laborals, mitjançant les actuacions de vigilància i control a les explotacions dels recursos miners de les seccions C i D de la Llei de mines de la demarcació de Barcelona.

b) Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat i de prevenció de riscos laborals, mitjançant les actuacions de vigilància i control als establiments de benefici miners relacionats amb les explotacions dels recursos de les seccions C i D, inclosos a la Llei de mines, de la demarcació de Barcelona.

c) Estudiar i, si escau, aprovar els plans de labors de les explotacions dels recursos minerals de les seccions C i D de la Llei de mines de la demarcació de Barcelona i vetllar perquè els recursos minerals s’aprofitin i s’explotin d’una manera racional.

d) Elaborar informes sobre els accidents laborals que es puguin produir en l’àmbit de la seva competència.

e) Exercir la potestat sancionadora d’acord amb la normativa sectorial.

f) Gestionar els certificats d’empreses executores de voladures especials.

g) Tramitar l’aprovació de projectes d’ús d’explosius per a la realització de voladures especials a la demarcació de Barcelona.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 158

Secció d’Actuacions Sectorials

La Secció d’Actuacions Sectorials té les funcions següents:

a) Exercir funcions de representació en els òrgans de participació sectorial.

b) Exercir la interlocució amb la resta d’òrgans i unitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions amb competències concurrents en la matèria.

c) Gestionar les línies d’ajuts relatives a les explotacions de recursos miners: Pla de reestructuració del carbó (ajuts a la reconversió de les zones afectades per la reestructuració de la mineria de carbó).

d) Analitzar i aprovar mètodes d’explotació racional de recursos miners.

e) Coordinar les seccions corresponents dels serveis territorials en aquest àmbit.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 159

Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives

159.1 El Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives té les funcions següents:

a) Elaborar informes, inspeccionar i fer el seguiment de les qüestions que tinguin relació amb instal·lacions nuclears i radioactives, i que tingui encomanades el Departament d’Empresa i Ocupació, en la demarcació de Barcelona.

b) Coordinar les funcions de les seccions corresponents dels serveis territorials, en les matèries de la seva competència.

c) Donar suport en l’emergència radiològica en la forma prevista en el Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT).

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

159.2 Del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives depenen les seccions següents:

a) La Secció d’Estudis i Informes Tècnics.

b) La Secció d’Inspecció d’Instal·lacions Radioactives, Transports i Llicències.

c) La Secció d’Instal·lacions de Raigs X de Radiodiagnosi Mèdica.

Article 160

Secció d’Estudis i Informes Tècnics

La Secció d’Estudis i Informes Tècnics té les funcions següents:

a) Estudiar les documentacions presentades per a l’autorització de noves instal·lacions radioactives o per a la modificació o clausura de les existents.

b) Realitzar les inspeccions de comprovació i preparar els informes corresponents per trametre al Consell de Seguretat Nuclear.

c) Dur a terme l’avaluació tècnica del funcionament de les instal·lacions radioactives.

d) Coordinar les actuacions d’intervenció administrativa relatives a la vigilància radiològica ambiental i preparar propostes per als expedients sancionadors.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 161

Secció d’Inspecció d’Instal·lacions Radioactives, Transports i Llicències

La Secció d’Inspecció d’Instal·lacions Radioactives, Transports i Llicències té les funcions següents:

a) Realitzar les inspeccions de control i especials de les instal·lacions radioactives.

b) Realitzar la inspecció als transports de combustibles nuclears i residus radioactius.

c) Controlar i coordinar el procés de llicenciament del personal professional supervisor i operador de les instal·lacions radioactives.

d) Realitzar les inspeccions de control i especials de les instal·lacions radioactives.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 162

Secció d’Instal·lacions de Raigs X de Radiodiagnosi Mèdica

La Secció d’Instal·lacions de Raigs X de Radiodiagnosi Mèdica té les funcions següents:

a) Realitzar les inspeccions de control i especials a les instal·lacions de raigs X de radiodiagnosi mèdica.

b) Fer l’avaluació tècnica del funcionament de les instal·lacions des del punt de vista de la seguretat i de la protecció radiològica.

c) Coordinar les actuacions necessàries per al correcte compliment de les mesures correctores en les instal·lacions de raig X.

d) Proposar mesures sancionadores.

e) Supervisar el registre d’instal·lacions de raigs X per a usos mèdics.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 163

Subdirecció General de Seguretat Industrial

163.1 La Subdirecció General de Seguretat Industrial té les funcions següents:

a) Proposar i executar la política de seguretat industrial.

b) Proposar l’aprovació de disposicions en matèria de seguretat industrial.

c) Gestionar el model de seguretat industrial i les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de metrologia.

d) Exercir el control sobre els agents de la seguretat industrial per assegurar la qualitat del servei i una competència efectiva entre els operadors de la inspecció.

e) Fomentar la cultura de la seguretat industrial i difondre els valors de la prevenció dels riscos industrials.

f) Proposar convenis de col·laboració, en relació amb la seguretat industrial, amb altres administracions públiques i organismes.

g) Executar les competències en relació amb el control dels riscos inherents als accidents greus que són conseqüència de la presència de substàncies perilloses als establiments industrials definits en l’article 3. E) de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

h) Supervisar i controlar els compromisos de qualitat, els requisits i les obligacions dels agents de la seguretat.

i) Gestionar les accions i els programes de difusió i promoció de la seguretat industrial.

j) Fer el seguiment de les obligacions econòmiques i de la liquidació de les taxes dels operadors de la inspecció.

k) Gestionar les campanyes de control del compliment de les obligacions administratives dels titulars de les activitats industrials, de les instal·lacions i dels automòbils que estan sotmesos a inspeccions periòdiques.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

163.2 De la Subdirecció General de Seguretat Industrial depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Seguretat d’Instal·lacions.

b) El Servei d’Automòbils, Metrologia i Productes.

c) La Secció de Seguretat del Sector Químic.

Article 164

Servei de Seguretat d’Instal·lacions

164.1 El Servei de Seguretat d’Instal·lacions té les funcions següents:

a) Proposar, elaborar i executar la normativa relativa a la seguretat de les instal·lacions d’aparells elevadors, d’equips de pressió, d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, d’instal·lacions frigorífiques, d’instal·lacions receptores d’alta tensió, d’instal·lacions receptores de baixa tensió, d’instal·lacions receptores de gasos combustibles, d’instal·lacions petrolíferes per a ús propi, d’instal·lacions de protecció contra incendis, i dels bancs solars en centres de bronzejat.

b) Planificar, coordinar i fer seguiment del control tècnic de l’actuació dels agents de la seguretat que actuen en l’àmbit de les competències d’aquest Servei.

c) Coordinar l’anàlisi i la investigació d’accidents i incidents en les instal·lacions que són competència d’aquest Servei, i definir i establir les metodologies que permetin determinar-ne les causes i que facilitin l’aprenentatge de seguretat, per tal de poder introduir mesures correctores, actuacions de prevenció i millores en la seguretat.

d) Planificar, dirigir i fer el seguiment de les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb la seguretat de les instal·lacions que són competència d’aquest Servei.

e) Impulsar convenis de col·laboració, en relació amb la seguretat de les instal·lacions que són competència d’aquest Servei, amb altres administracions públiques i organismes.

f) Participar en les comissions de coordinació i grups de treball existents en l’àmbit de competència d’aquest Servei.

g) Coordinar les seccions corresponents dels serveis territorials.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

164.2 Del Servei de Seguretat d’Instal·lacions depenen les seccions següents:

a) La Secció d’Aparells de Pressió.

b) La Secció d’Aparells Elevadors.

c) La Secció d’Instal·lacions Energètiques Receptores.

Article 165

Secció d’Aparells de Pressió

La Secció d’Aparells de Pressió té les funcions següents:

a) Elaborar informes i propostes de normativa, i instruccions i convenis relatius a la seguretat de les instal·lacions d’equips de pressió, d’instal·lacions frigorífiques, d’instal·lacions de protecció contra incendis, i dels bancs solars en centres de bronzejat.

b) Fer el control tècnic dels agents que actuen en les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció, d’acord amb la normativa i les instruccions establertes.

c) Estudiar i investigar els accidents i incidents en les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció.

d) Participar en les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb la seguretat de les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció.

e) Gestionar els expedients i les consultes, en relació amb la seguretat de les instal·lacions competència d’aquesta Secció.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 166

Secció d’Aparells Elevadors

La Secció d’Aparells Elevadors té les funcions següents:

a) Elaborar informes i propostes de normativa i convenis relatius a la seguretat de les instal·lacions d’aparells elevadors, d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions petrolíferes per a ús propi.

b) Fer el control tècnic dels agents que actuen en les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció d’acord amb la normativa i les instruccions establertes.

c) Estudiar i investigar els accidents i els incidents en les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció.

d) Participar en les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb la seguretat de les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció.

e) Gestionar els expedients i les consultes, en relació amb la seguretat de les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 167

Secció d’Instal·lacions Energètiques Receptores

La Secció d’Instal·lacions Energètiques Receptores té les funcions següents:

a) Exercir el control de les condicions de seguretat de les instal·lacions receptores d’ús privat d’energia elèctrica, gas i aigua, i la coordinació de les tasques d’inspecció de les instal·lacions corresponents a l’àmbit territorial de Barcelona, així com la intervenció de les actuacions de les entitats d’inspecció i control en el camps de la seva competència.

b) La coordinació de les tasques d’inspecció de les instal·lacions corresponents a l’àmbit territorial de Barcelona.

c) Elaborar informes i propostes de normativa i convenis relatius a la seguretat de les instal·lacions receptores d’alta tensió, de baixa tensió i de gasos combustibles.

d) Estudiar i investigar els accidents i els incidents en les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció.

e) Participar en les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb la seguretat de les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció.

f) Gestionar els expedients i les consultes, en relació amb la seguretat de les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 168

Servei d’Automòbils, Metrologia i Productes

168.1 El Servei d’Automòbils, Metrologia i Productes té les funcions següents:

a) Proposar, elaborar i executar la normativa relativa a la seguretat dels vehicles automòbils, als tallers de reparació de vehicles, a la seguretat dels productes industrials, a la metrologia en totes les seves àrees i a la contrastació de metalls preciosos.

b) Planificar, coordinar i fer seguiment del control tècnic de l’actuació dels agents de la seguretat que actuen en l’àmbit de les competències d’aquest Servei.

c) Coordinar l’anàlisi i la investigació d’accidents i d’incidents relacionats amb productes industrials que són competència d’aquest Servei, i definir i establir les metodologies que permetin determinar-ne les causes i que facilitin l’aprenentatge de seguretat, per tal de poder introduir mesures correctores, actuacions de prevenció i millores en la seguretat.

d) Planificar, dirigir i fer el seguiment de les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb la seguretat dels àmbits de competència d’aquest Servei.

e) Impulsar convenis de col·laboració, en relació amb els àmbits de competència d’aquest Servei, amb altres administracions públiques i organismes.

f) Participar amb les comissions de coordinació i grups de treball existents en l’àmbit de competència d’aquest Servei.

g) Impulsar la planificació territorial del servei d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.

h) Controlar les actuacions dels organismes de control i verificació metrològica, i dels laboratoris de contrastació de metalls preciosos.

i) Planificar actuacions de vigilància del mercat en relació amb la seguretat dels productes industrials.

j) Coordinar les seccions corresponents dels serveis territorials en l’àmbit de la seva competència.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

168.2 Del Servei d’Automòbils, Metrologia i Productes depenen les seccions següents:

a) La Secció de Productes.

b) La Secció de Metrologia.

c) La Secció d’Inspecció Tècnica de Vehicles.

Article 169

Secció de Productes

La Secció de Productes té les funcions següents:

a) Elaborar informes i propostes de normativa, instruccions i convenis relatius a la seguretat dels productes industrials.

b) Fer el control tècnic de les entitats d’avaluació de conformitat de productes industrials.

c) Proposar i executar programes de vigilància del mercat en relació amb la seguretat dels productes industrials.

d) Estudiar i investigar els accidents i els incidents relacionats amb els productes industrials.

e) Participar en les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb els productes industrials.

f) Gestionar els expedients i les consultes en relació amb els productes industrials.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 170

Secció de Metrologia

La Secció de Metrologia té les funcions següents:

a) Elaborar informes i propostes de normativa, instruccions i convenis relatius a la metrologia legal i la contrastació de metalls preciosos.

b) Fer el control tècnic dels organismes de control i verificació metrològica, i dels laboratoris de contrastació de metalls preciosos.

c) Participar en les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb la metrologia legal i la contrastació de metalls preciosos.

d) Gestionar els expedients i les consultes en relació amb la metrologia legal i la contrastació de metalls preciosos.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 171

Secció d’Inspecció Tècnica de Vehicles

La Secció d’Inspecció Tècnica de Vehicles té les funcions següents:

a) Proposar i informar normativa, instruccions i convenis relatius a la seguretat dels automòbils i dels tallers de reparació.

b) Fer el control tècnic dels titulars del servei d’inspecció tècnica de vehicles d’acord amb la normativa i les instruccions establertes.

c) Participar en les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb la seguretat dels automòbils.

d) Gestionar els expedients i les consultes en relació amb la seguretat dels automòbils.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 172

Secció de Seguretat del Sector Químic

La Secció de Seguretat del Sector Químic té les funcions següents:

a) Elaborar informes i propostes sobre normativa i convenis relatius a la seguretat de les instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics i dels establiments amb risc d’accidents greus.

b) Fer el control tècnic dels agents que actuen en les instal·lacions i establiments que són competència d’aquesta unitat, d’acord amb la normativa i les instruccions establertes.

c) Estudiar i investigar els accidents i els incidents en les instal·lacions i els establiments que són competència d’aquesta unitat.

d) Participar en les tasques de promoció, difusió i formació en relació amb la seguretat de les instal·lacions i establiments que són competència d’aquesta unitat.

e) Gestionar els expedients i les consultes en relació amb la seguretat de les instal·lacions i expedients que són competència d’aquesta unitat.

f) Planificar, coordinar i fer el seguiment del control tècnic de l’actuació dels agents de la seguretat que actuen en l’àmbit de les competències d’aquesta unitat.

g) Coordinar l’anàlisi i la investigació d’accidents i d’incidents en establiments i en les instal·lacions que són competència d’aquesta Secció, i definir i establir les metodologies que permetin determinar-ne les causes i que facilitin l’aprenentatge de seguretat, per tal de poder introduir mesures correctores, actuacions de prevenció i millores en la seguretat.

h) Coordinar-se amb les seccions corresponents dels serveis territorials dins de l’àmbit de la seva competència.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 173

Servei Jurídic i de Regulació

173.1 El Servei Jurídic i de Regulació té les funcions següents:

a) Assessorar jurídicament els òrgans que componen la Direcció General, mitjançant l’elaboració dels informes jurídics sol·licitats.

b) Dur a terme la coordinació juridicotecnica territorial, mitjançant l’elaboració de les instruccions corresponents.

c) Elaborar les propostes de normativa sobre els àmbits d’actuació de la Direcció General, en l’àmbit de les competències assumides estatutàriament sobre aquesta matèria.

d) Fer el seguiment de la normativa estatal i, en concret, fer el control i l’estudi de les disposicions de caràcter general que s’aprovin en el desplegament de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector dels hidrocarburs, elaborant els informes sol·licitats per la Comissió Nacional d’Energia.

e) Analitzar i elaborar les al·legacions corresponents sobre els projectes de normativa elaborats per altres departaments de la Generalitat.

f) Donar suport jurídic en l’elaboració dels convenis competència de la Direcció General.

g) Donar suport jurídic en la tramitació de les subvencions competència de la Direcció General.

h) Elaborar la proposta de resolució dels recursos administratius que s’interposin en relació amb l’àmbit competencial de la Direcció General.

i) Gestionar els recursos contenciosos administratius que s’interposin en relació amb l’àmbit competencial de la Direcció General.

j) Gestionar els procediments sancionadors que es tramitin en l’àmbit de competències de la Direcció General.

k) Coordinar el procés concursal per a l’adjudicació de parcs eòlics i coordinar l’aplicació posterior de la normativa reguladora dels parcs eòlics als projectes adjudicats.

l) Coordinar i establir dels criteris de resolució dels expedients relatius a la declaració de caducitat dels drets miners.

m) Coordinar i establir dels criteris de resolució en matèria d’instal·lacions radioactives en aplicació de l’encàrrec de gestió del Consell de Seguretat Nuclear.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

173.2 Les funcions del Servei Jurídic i de Regulació s’exerceixen sota la coordinació jurídica de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Ocupació.

Article 174

Servei d’Anàlisi i Control de l’Activitat

174.1 El Servei d’Anàlisi i Control de l’Activitat té les funcions següents:

a) Coordinar i controlar les activitats de l’administració energètica, minera i de seguretat industrial de Catalunya i donar compliment als requeriments d’informació adreçats a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

b) Efectuar el seguiment dels projectes i processos de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. Fer el seguiment del desenvolupament de les corresponents actuacions del Pla de Govern i del Pla departamental.

c) Coordinar la resposta a preguntes i altres iniciatives parlamentàries i d’altres institucions sobre els àmbits energètic, miner i de seguretat industrial.

d) Coordinar l’elaboració de la memòria anual de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

e) Analitzar des del punt de vista tècnic les propostes reguladores i coordinar la preparació de la documentació tècnica necessària.

f) Fer el seguiment de l’evolució de l’execució d’infraestructures energètiques planificades.

g) Fer el seguiment de les incidències de la Direcció General pel que fa als equips informàtics.

h) Supervisar la tramitació i execució del pressupost de la Direcció General, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

i) Coordinar i controlar l’actualització dels continguts de la Direcció General al web del Departament d’Empresa i Ocupació, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

j) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

k) Supervisar i col·laborar en el desenvolupament dels sistemes de gestió electrònica dels expedients de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

174.2 Del Servei d’Anàlisi i Control de l’Activitat depèn la Secció de Suport Funcional

Article 175

Secció de Suport Funcional

La Secció de Suport Funcional té les funcions següents:

a) Elaborar i fer el seguiment i control posterior del pressupost de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, informant sobre l’evolució dels indicadors pressupostaris.

b) Tramitar les transferències de crèdit pròpies de l’execució del pressupost.

c) Tramitar i fer el seguiment dels expedients de contractació.

d) Gestionar i supervisar els procediments de gestió de recursos humans de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

e) Gestionar els registres de la Direcció General.

f) Tramitar i controlar les factures corresponents als serveis prestats i autoritzats per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

g) Fer el seguiment de la gestió de les despeses corresponent als desplaçaments per raó de servei del personal de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

h) Gestionar i coordinar les activitats de formació en coordinació amb la Direcció de Serveis.

i) Gestionar l’aprovisionament i la distribució del material necessari per al desenvolupament de les activitats pròpies de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

j) Controlar les tasques de manteniment ordinàries, així com altres qüestions que li encomani el/la director/a general o el/la cap del Servei.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 176

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 177

Servei de Societat del Coneixement
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 178

Servei de Telecomunicacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 179

Àrea de Suport a la Gestió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 180

Àrea d’Emprenedoria i Formació

180.1 L’Àrea de Suport a l’Emprenedoria i Formació, assimilada orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Planificar i dissenyar els plans i programes de difusió per la consolidació de la cultura i el foment de l’esperit emprenedor i l’autoocupació a Catalunya.

b) Elaborar les eines i els instruments per a la promoció de la creació d’empreses.

c) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i/o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d’homologació d’entitats prestadores de serveis.

d) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l’atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l’aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

e) Fer l’anàlisi d’experiències en el marc europeu sobre programes de suport a l’emprenedoria i la formació per tal d’implementar noves estratègies en el model català.

f) Col·laborar en les actuacions d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions o organismes, relacionades amb l’emprenedoria, l’autoocupació i la formació empresarial.

g) Coordinar i supervisar l’oferiment de serveis als emprenedors, assessorant en la creació i consolidació de les empreses.

h) Assessorar les unitats corresponents dels serveis territorials per a la implantació, en matèria d’emprenedoria.

i) Elaborar programes de formació de foment de les iniciatives empresarials.

j) Elaborar programes de formació continua per a emprenedors per tal de potenciar el talent i la visió estratègica, promovent la innovació i la competitivitat.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

180.2 De l’Àrea d’Emprenedoria i Formació depèn el Servei d’Emprenedoria.

Article 181

Servei d’Emprenedoria

El Servei d’Emprenedoria té les funcions següents:

a) Estudiar i gestionar els plans i els programes relatius al foment de les persones emprenedores.

b) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

c) Col·laborar en el foment de la difusió del pla de l’esperit emprenedor i promoure la cultura d’empresa a Catalunya.

d) Fer la verificació administrativa de l’execució i la justificació econòmica, així com les corresponents revocacions i liquidacions, de les accions i dels programes de subvencions i ajuts.

e) Col·laborar en la creació d’empreses amb finalitats d’autoocupació, assessorant-les, formant-les i acompanyant-les en el procés de llançament, en l’àmbit de la competència del Departament.

f) Implementar eines que permetin el foment de l’emprenedoria, d’acord amb les directrius de la Subdirecció.

g) Portar a terme les directius per a l’elaboració dels instruments i les eines per a la innovació empresarial.

h) Realitzar estudis, anàlisis i seguiments sobre variables relatives a la creació d’empreses amb finalitat d’autoocupació.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Disposicions Addicionals

Disposició addicional Primera

Es suprimeixen els òrgans següents:

- De la Direcció de Serveis:

Servei d’Atenció Ciutadana.

- Del Gabinet Tècnic:

Àrea de Planificació Estratègica i Avaluació.

- De la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Direcció dels Centres de Seguretat i Salut Laboral a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.

Àrea d’Assistència Tècnica a Barcelona.

Àrea de Gestió i Suport a Barcelona.

Laboratori d’Anàlisi a Barcelona.

Àrea d’Assistència Tècnica a Girona, Lleida i Tarragona.

Àrea de Gestió i Suport a Girona, Lleida i Tarragona.

Servei de Promoció de la Contractació i Organització del Temps de Treball.

Secció d’Itineraris d’Ocupació per a Dones.

Àrea de Suport Jurídic i Econòmic.

Disposició addicional Segona

Es modifica la unitat orgànica d’adscripció dels llocs següents:

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i els òrgans dependents, adscrita al conseller, passa a adscriure’s a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat.

La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, i els òrgans dependents, passen a adscriure’s a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

El Servei de Treball Autònom de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i el Treball Autònom passa a adscriure’s a la Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives.

El Servei d’Emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom passa a adscriure’s a l’Àrea d’Emprenedoria i Formació.

Disposició addicional Tercera

Es modifica la denominació dels òrgans següents:

L’Àrea de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya passa a denominar-se Àrea de les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

La Secció de Relacions Col·lectives i Normes Laborals dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Barcelona passa a denominar-se Secció de Relacions Col·lectives.

La Secció de Regulació d’Ocupació dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Barcelona passa a denominar-se Secció de Regulació d’Ocupació i Normes Laborals.

La Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral passa a denominar-se Institut de Seguretat i Salut Laboral

El Servei de Polítiques d’Igualtat passa a denominar-se Servei de Polítiques d’Igualtat, Promoció de la Contractació i Organització del Temps de Treball.

La Subdirecció de Polítiques Empresarials i Laborals per a la Diversitat passa a denominar-se Subdirecció General d’Ocupació en la Diversitat.

L’Àrea de Planificació Tècnica de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral passa a denominar-se Àrea Tècnica de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral.

L’Àrea d’Informació i Registres de Seguretat i Salut Laboral de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral passa a denominar-se Àrea d’Informació i Registres de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral.

L’Àrea d’Administració i Control de la Gestió de la Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom passa a denominar-se Àrea d’Administració i Control Econòmic.

Disposicions Transitòries

Disposició transitòria Primera

Els/les funcionaris/àries i la resta de personal de l’Administració que resultin afectats per les modificacions d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven fins que s’adoptin les disposicions de desplegament pressupostàries corresponents.

Disposició transitòria Segona

Les persones que ocupen llocs adscrits als òrgans i les àrees funcionals que resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s’adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d’acord amb l’estructura reglada.

Disposició transitòria Tercera

Els negociats dependents dels òrgans actius afectats per aquest Decret subsistiran mentre no es dictin les ordres de desplegament pertinents.

Disposició transitòria Quarta

Les funcions que en matèria d’activitats radioactives s’atribueixen en aquest Decret als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació, a les Seccions d’Activitats Radioactives i Extractives i Energia, així com a la Secció de Seguretat Industrial, Energia i Activitats Radioactives i Extractives, seran exercides pel Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives, mentre no es modifiqui l’actual encàrrec de gestió del Consell de Seguretat Nuclear.

Disposició transitòria Cinquena

Mentre no s'estructurin els Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, les seves funcions seran exercides pels Serveis Territorials a Lleida, excepte pel que fa a les de la comarca de la Cerdanya que seran exercides pels Serveis Territorials a Girona.

Disposició transitòria Sisena

Mentre no culmini el dimensionament d’efectius als Serveis Territorials a la Catalunya Central, els Serveis Territorials a Barcelona els donaran suport en tot el que sigui necessari, amb l’excepció de l’àmbit territorial del Solsonès, que rebrà el suport dels Serveis Territorials a Lleida.

Disposició transitòria Setena

Per a les habilitacions de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball, efectuades per la Resolució EMO/1126/2014, de 12 de maig, que resten vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, en queda suprimida la limitació del període de vigència d’un any establert inicialment.

Disposicions derogaròries

Disposició derogatòria Primera

Es deroguen les disposicions següents:

Les disposicions transitòries i derogatòries del Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball. Els apartats 1 i 2 de la disposició addicional cinquena del Decret 86/2010, de 29 de juny, d'organització territorial de la Inspecció de Treball. El Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació. L’article 2 del Decret 60/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial del Departament d’Empresa i Ocupació, i del Departament de Benestar Social i Família. Els articles de l’1 al 7 del Decret 91/2013, de 29 de gener, de modificació del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació. Els articles de l’11 al 21 del Decret 138/2013, de 12 de març, de modificació de funcions en els òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació.

Disposició derogatòria Segona

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s’hi oposin.

Disposicions finals

Disposició final Primera

Es modifica el Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya, de la manera següent:

1. El títol de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

Efectes de l’habilitació.

2. Se suprimeix l’apartat 1 de l’article 6 i la lletra c de l’apartat 2 de l’article 7.

Disposició final Segona

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de publicar-lo al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.