Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EMO/263/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 de la línia d'ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  • Núm. del document EMO/0263/2015

  • Data del document 17/08/2015

  • Data de publicació 31/08/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6946

TEXT PUBLICAT

L’objecte d’aquesta convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya és regular la concessió d’ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics previstos en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 destinat a les persones afectades per la pobresa energètica.

La naturalesa de l’ajut del Fons d’atenció solidària de subministraments justifica la realització de pagaments avançats amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció: donar suport econòmic a les unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica que no poden complir els compromisos de pagament dels subministraments d’aigua, gas i electricitat.

La disposició addicional primera de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), crea el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics. Aquest Fons té per objecte donar suport econòmic a aquelles unitats familiars que no poden atendre els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas, de conformitat amb les previsions de l’apartat 9 de l’article 252-4 del Codi de consum.

D’acord amb l’apartat segon de la disposició addicional primera de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics s’ha de desplegar per reglament i s’ha de nodrir, entre d’altres aportacions, de les que facin les empreses subministradores i les administracions públiques.

La disposició addicional onzena de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015), disposa que el Govern ha d’establir els mecanismes legals per a garantir que el Fons d’atenció als subministraments bàsics es nodreixi, preferentment, a partir de les aportacions de les empreses subministradores i, a aquest efecte ha de presentar, abans del 31 de març una proposta de mecanisme que garanteixi aquestes aportacions i l’ha d’aplicar abans del 30 de setembre de 2015.

El desenvolupament reglamentari amb l’objectiu de regular el Fons d’atenció als subministraments bàsics s’ha de fer mitjançant la figura del decret. Ara bé, el procediment d’elaboració d’un decret col·lideix, pel que fa als terminis, amb la necessitat urgent d’atendre situacions de vulnerabilitat econòmica, per la qual cosa és necessari una solució alternativa per a l’any en curs.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6830 de 13.3.2015).

Atès aquest interès, vist l'informe de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada i, en virtut de les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234 de 22.12.1989),

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions de la línia d’ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics.

Els recursos econòmics del Fons s’han de destinar a donar suport econòmic a les unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica que no poden complir els compromisos de pagament dels subministraments d’aigua, gas i electricitat, i que han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes, d’acord amb que preveu l’article 252-4 i les definicions de l’article 111-2 del Codi de consum de Catalunya.

1.2 Fer pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts del Fons d’atenció Solidària de subministraments bàsics al col·lectiu de persones esmentades a l’apartat anterior i previstos a la base 2.

1.3 Els ajuts emparen les situacions de vulnerabilitat econòmica reconegudes per un certificat dels serveis socials amb vigència igual o posterior a l’1 de gener del 2015 i abasten l’import acumulat del deute durant el període de vigència del certificat.

 

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquests ajuts és de 5.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 6170 D/480.0024.00/4610/0000, Fons d’ajuts per a afectats per la pobresa energètica.

2.2 Quan el nombre de sol·licituds superi la previsió pressupostària es podrà incrementar excepcionalment la quantia màxima d’aquest crèdit en un import addicional, sense necessitat d’una nova convocatòria, com a conseqüència d’una generació, ampliació o incorporació de crèdit, tal com estableix l’apartat 2 de l’article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit que habiliti un increment de la dotació pressupostària destinada a aquests ajuts.

Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la resolució de la convocatòria, s’utilitzarà per a concedir noves subvencions per als expedients que hagin quedat en la llista d’espera per falta de pressupost.

2.3 L’atorgament dels ajuts està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de l’ajut, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de setembre i finalitza el 15 d’octubre de 2015.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 5.

 

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei d’Administració de l’Agència Catalana del Consum.

L'òrgan competent per dictar la resolució sobre les sol·licituds és el conseller d’Empresa i Ocupació.

El termini per emetre resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de 2 mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat) i al web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://empresaiocupacio.gencat.cat).

 

Article 5

Termini de justificació

El termini màxim per justificar és d’un mes comptador a partir del pagament efectiu de l’ajut a la persona sol·licitant.

Les persones sol·licitants poden sol·licitar una pròrroga del termini de justificació de les actuacions a l’òrgan concedent en els termes que estableix l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992).

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 d’agost 2015

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

 

Annex

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments, els recursos econòmics del qual s’han de destinar a donar suport econòmic a les unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica que no poden complir els compromisos de pagament dels subministraments d’aigua, gas i electricitat, i que han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes, d’acord amb que preveu l’article 252-4 i les definicions de l’article 111-2 del Codi de consum de Catalunya.

 

Base 2

Persones beneficiàries i sol·licitants perceptors

2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones consumidores que no poden assolir els compromisos de pagament dels serveis bàsics d’aigua, llum i gas, que han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes i que compleixen els requisits que preveu l’article 111-2, en relació amb l’article 252-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya així com els requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.2 Per a accedir als ajuts, cal que les persones beneficiaries disposin d’un certificat de vulnerabilitat econòmica emès pels serveis socials, amb vigència igual o posterior a l’1 de gener de 2015.

2.3 No obstant això, atès que la destinació d’aquests ajuts és assumir els costos del subministraments de serveis bàsics, d’aigua, llum i gas, són sol·licitants en nom del beneficiari, i perceptors dels ajuts, les empreses subministradores creditores.

 

Base 3

Quantia

L’import dels ajuts concedits per cada beneficiari serà l’import de les factures dels subministraments bàsics d’aigua, llum i gas pendents de pagament durant el període de vigència del certificat.

 

Base 4

Sol·licitants

Són sol·licitants d’aquests ajuts les empreses subministradores de serveis bàsic d’aigua, llum i gas que rebin l’autorització de les persones consumidores que no poden assolir els compromisos de pagament, degudament acreditats i un cop exhaurits els mecanismes de resolució de conflictes, després de verificar el compliment dels requisits que fixa l’article 111-2, en relació amb l’article 252-4 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, i per aquells imports que no s’han pogut cobrir amb d’altres recursos.

 

Base 5

Sol·licituds i documentació

5.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat) i al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Declaració responsable, d’acord amb el model de l’annex I, relativa al compliment dels requisits següents:

1) Verificació per part de l’empresa subministradora del compliment per part de beneficiari dels requisits als quals fa referència la base 2.

2) Import pendent de pagament de les factures en la data de presentació de sol·licituds, així com el compromís de renúncia total o parcial a l’ajut sol·licitat si es produeix per qualsevol mitjà al pagament d’aquestes, durant el procediment de tramitació o un cop atorgat.

3) Autorització o consentiment exprés del beneficiari vers l’empresa subministradora per tal que en nom propi sol·liciti l’ajut i faci ús de les dades de caràcter personal que disposa amb estricte compliment amb la LOPD.

4) Indicació que s’han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes.

5) Declaració del beneficiari que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

b) Llista de persones deutores titulars de contractes de subministrament, amb el detall dels imports pendents de pagament, els consums i els períodes de facturació als quals corresponen.

c) Original o còpia compulsada de l’informe dels serveis socials bàsics sobre la situació personal del beneficiari al que es refereix l’article 252-4.7 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol.

5.2 Les sol·licituds es poden presentar a la seu de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona (c. de Pamplona, 113, Barcelona) i als serveis territorials de l'Agència a Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1, Girona), a Lleida (av. del Segre, 7, Lleida), a Tarragona (c. de Pompeu Fabra, 1, Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. de la Rosa, 9, Tortosa).

5.3 La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

5.4 La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització al Departament d’Empresa i Ocupació per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s’hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

5.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquest termini es podrà prorrogar de manera expressa, per un termini no superior a la meitat del principal, ateses les circumstàncies extraordinàries d’aquesta convocatòria i la situació de vulnerabilitat de les persones beneficiàries.

5.6 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

5.7 De manera prèvia a la concessió dels ajuts, l’òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, cosa que ha de ser notificada d’acord amb el procediment previst a la base 7.

 

Base 6

Procediment de concessió

6.1 El procediment de concessió dels ajuts es regeix pel procediment reglat i es tramita basant-se en l’ordre cronològic de les sol·licituds en el registre d’entrada de l’administració competent.

6.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el cap del Servei d’Administració de l’Agència Catalana de Consum.

6.3 L’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6.4 S’entén que les persones sol·licitants desisteixen de la sol·licitud si no presenten la documentació prevista a l’apartat anterior, si escau, dins del termini esmentat.

6.5 L’òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució de les subvencions a la vista de la documentació presentada per les persones beneficiàries proposades, de les comprovacions realitzades, i l’elevarà a l’òrgan resolutori.

 

Base 7

Resolució i notificació

7.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el conseller d’Empresa i Ocupació.

7.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de 2 mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució s’ha de notificar a les persones sol·licitants mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Agència Catalana del Consum (c. Pamplona, 113 08018 Barcelona) i amb caràcter complementari al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

7.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d’incloure, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants de l’ajut, que ha d’incloure el NIF, així com la de les persones beneficiàries, amb el detall dels imports atorgats.

7.4 En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 2 mesos, s’entendrà que la sol·licitud s’ha desestimat d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.5 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Empresa i Ocupació en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l’article 46 i l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Base 8

Publicitat de la resolució

8.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l’import de les subvencions atorgades, individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat per mitjà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o les finalitats de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no escaurà la publicació al DOGC.

8.2 Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://empresaiocupacio.gencat.cat).

 

Base 9

Pagament

9.1. Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan encarregat d’emetre’n la proposta, pot comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiaria implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

9.2. El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 100% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió, per la qual cosa no s’exigeixen garanties. Per part de les persones sol·licitants s’haurà de presentar la documentació justificativa prevista a la base 10 i en el termini previst a l’article 5 de la convocatòria.

9.3. L’ordre de pagament corresponent i el seu pagament material s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria del l’Agencia Catalana de Consum.

 

Base 10

Justificació

La justificació consistirà en la presentació, per la persona sol·licitant, del compte justificatiu que ha de contenir la següent informació:

a. Certificat de compliment de la finalitat de l’acció o actuació subvencionada.

b. Relació classificada de les persones beneficiaries segons la sol·licitud presentada per la persona sol·licitant, amb identificació de la persona i número de contracte, import del deute inicial (període i consums), import del deute saldat (període i consums), i data de pagament.

c. En cas que se’n percebin, relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i de la seva procedència.

El termini de justificació és d’un mes comptador a partir del pagament efectiu de l’ajut a la persona sol·licitant.

 

Base 11

Verificació de les accions subvencionables

11.1 Les actuacions de verificació per part de l’òrgan concedent de les accions subvencionables tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones sol·licitants s’acompanyen de la documentació justificativa.

11.2 Les persones sol·licitants i les persones beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l’òrgan concedent.

 

Base 12

Revocació

12.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d’instar l’inici del procediment corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 13

Renúncia

13.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l’òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

13.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

Base 14

Règim de compatibilitat dels ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.

 

Base 15

Infraccions i sancions

15.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

15.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’algun motiu d’infracció hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 16

Obligacions de les persones sol·licitants i de les beneficiàries

Són obligacions generals de les persones beneficiàries, i de les sol·licitants perceptores d’aquest ajuts:

a) Complir l'objectiu pel qual s’ha concedit l’ajut.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan instructor, abans de la finalització del termini d’execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d’Empresa i Ocupació, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d’altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se’n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s’indiquin a la resolució corresponent.

 

Base 17

Protecció de dades de caràcter personal

En la sol·licitud dels beneficiaris a l’empresa subministradora prevista a la base 5 ha de constar el consentiment per la cessió de les dades de caràcter personal que calguin per a la tramitació de l’ajut.

El destinatari de la cessió de les dades és l’òrgan instructor i s’inclouen al fitxer titularitat de l’Agència Catalana del Consum (c. de Pamplona 113, 08018, Barcelona (Barcelonès), lopd.acc@gencat.cat, on les persones interessades poden exercir els drets.

Les empreses sol·licitants i l’òrgan instructor han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i que desenvolupa el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

Annex I

Declaració responsable d’empreses subministradores de serveis bàsics sol·licitants dels ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics.

 

El/La senyor/a ................................................................., en nom propi / en nom i representació de .............. de la qual actua en qualitat de ……... declara sota la seva responsabilitat, com a empresa de subministrament ................:

 

a) Que està facultat/ada per sol·licitar a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en nom dels beneficiaris, els ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics de la llista que s’acompanya de conformitat amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre............(1)

b) Que s’ha donat compliment a l’article 252.4 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, en especial que s’han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes previstos a l’efecte.

En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de ser requerit als efectes de verificació de les dades i contingut de la documentació.

c) Que ni els beneficiaris ni l’empresa en nom dels beneficiaris ha sol·licitat cap altre ajut ni ha rebut cap import pels mateixos conceptes a què es refereix aquesta declaració.

d) Que els beneficiaris han declarat responsablement estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Que s’ha recollit el consentiment exprés de les persones beneficiàries per la cessió de les dades de caràcter personal que calguin per a la tramitació de la sol·licitud i concessió de l’ajut

Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació en la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida.

 

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

 

(lloc i data )

Signatura

 

(1) Llista de persones titulars de contractes de subministraments, DNI, adreça del subministrament, imports endeutats, períodes de facturació i consums.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest document constaran en el fitxer automatitzat de dades del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics. L’òrgan responsable d’aquest fitxer és l’Agència Catalana del Consum. Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades davant l’Agència Catalana del Consum (c. Pamplona, 113 08018, Barcelona lopd.acc@gencat.cat,)