Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

  • Núm. del document 045/2016

  • Data del document 19/01/2016

  • Data de publicació 20/01/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7041

TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, se n'han creat de nous i s'ha modificat la denominació d'altres.

Aquests canvis comporten la necessitat d'estructurar el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, d'acord amb el seu àmbit de competències.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, sota la direcció del conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

c) La Secretaria de Transparència i Govern Obert.

1.2 Resten adscrits al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans següents:

a) L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

b) El Memorial Democràtic, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

c) El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

d) El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

e) El Centre d'Història Contemporània de Catalunya.

f) El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (CETC).

1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència els organismes següents:

a) L'Institut Europeu de la Mediterrània, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

b) L'Institut Català Internacional per la Pau, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la política d'aquest, i en fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de director general; per la persona titular del Gabinet del conseller/a i per altres persones que la persona titular del Departament designi.

Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Gabinet del conseller/a

2.1 La unitat d'assistència i suport al conseller/a és el Gabinet del conseller/a.

2.2 El Gabinet té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats de la persona titular del Departament.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del Departament.

2.3 Del Gabinet del conseller/a depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Protocol.

2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del Departament.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del Departament.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.5 L'Oficina de la Secretaria té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.8 Els titulars de les unitats previstes en aquest article són personal eventual d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les altres que li assigni la normativa vigent.

3.2 De la Secretaria General en depenen:

a) La Direcció de Serveis

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes previstos pel Decret 57/2002, de 19 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

e) l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat

3.3 S'adscriuen a la Secretaria General el Centre d'Història Contemporània de Catalunya i el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, fins ara adscrits al Departament de la Presidència, que tenen la naturalesa i funcions previstos al Decret 118/2013, de 26 de febrer, i la resta de la normativa aplicable.

Article 4

Direcció de Serveis

4.1 Correspon a la Direcció de Serveis administrar, dirigir el règim interior i gestionar els serveis generals del Departament, així com exercir les altres funcions que li delegui la persona titular de la Secretaria General del Departament.

4.2 La Direcció de Serveis s'estructura en els òrgans i l'àrea següents:

a) La Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior.

b) la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

c) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Article 5

Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

5.1 A la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

c) Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

d) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

e) Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte del pressupost de despeses del personal.

f) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

g) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

i) Supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, com també el manteniment.

j) Elaborar i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos i fer-ne el seguiment.

k) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

l) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

m) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla de sistemes d'informació i en coordinació amb l'Àrea TIC.

n) Impulsar, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica, així com les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació, i coordinar l'Àrea TIC pel que fa a la seva actuació en l'àmbit organitzatiu.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

5.2 De la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior, en depenen:

a) El Servei de Recursos Humans i Prevenció de Riscos.

b) El Servei d'Organització i Règim Interior.

Article 6

Servei de Recursos Humans i Prevenció de Riscos

Al Servei de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Aplicar en el Departament les polítiques del Govern en matèria de personal.

b) Proposar mesures que permetin adequar els efectius del Departament a les necessitats en matèria de personal.

c) Gestionar i administrar el personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.

d) Planificar la formació del personal del Departament, l'assessorament i la coordinació de la detecció de les necessitats formatives del personal de les diferents unitats i el control i la coordinació de la realització dels cursos.

e) Elaborar el capítol I de l'avantprojecte de pressupost i el control de la despesa corresponent.

f) Confeccionar la nòmina i mantenir el sistema d'informació de personal i gestió de les assegurances socials del personal i de les indemnitzacions per raó de servei.

g) Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.

h) Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció laboral.

i) Fer el seguiment de la negociació laboral en què participi el Departament i l'aplicació dels convenis subscrits, sens perjudici de les funcions que en aquesta matèria corresponguin a la Direcció General de Funció Pública.

j) Exercir la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals.

k) Dirigir i coordinar les actuacions que s'hagin de dur a terme al Departament en matèria de prevenció de riscos laborals i elaborar estudis i propostes relatives a aquesta matèria.

l) Informar, consultar i garantir la participació del personal a través de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos i dels comitès de seguretat i salut.

m) Coordinar les actuacions que es realitzin amb altres institucions i empreses que es relacionen amb el Departament en matèria de seguretat i salut.

n) Fer la supervisió de les activitats de vigilància i control de la salut dels treballadors.

o) Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 7

Servei d'Organització i Règim Interior

Al Servei d'Organització i Règim Interior li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar les accions adreçades a la informació i a l'atenció a la ciutadania, de forma presencial o telefònica.

b) El registre general.

c) Dissenyar, dirigir i mantenir el sistema de gestió documental i l'arxiu central administratiu.

d) Coordinar les obres d'adequació i el manteniment que cal realitzar en els espais ocupats pel Departament, i elaborar propostes per aprofitar millor els espais.

e) Gestionar els serveis del Departament com la neteja, el manteniment, la seguretat, l'ús de zones comunes, el mobiliari o els ornaments.

f) Organitzar i dirigir els serveis comuns com el suport subaltern, les sales de reunions, els audiovisuals o el correu i la missatgeria.

g) Supervisar i coordinar la gestió del parc mòbil i la telefonia fixa i mòbil.

h) Supervisar i coordinar l'adquisició, el control i la distribució del material no inventariable.

i) Proposar i dur a terme accions en matèria de sostenibilitat ambiental i estalvi energètic.

j) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos del Departament, inclosos els organismes que en depenen.

k) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

l) Coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió. Elaborar els estudis i l'anàlisi de les normes que hi estan vinculades.

m) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis, així com estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.

n) Impulsar i desenvolupar eines de gestió del coneixement i de comunicació interna.

o) Impulsar i coordinar mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, a través del desenvolupament dels serveis electrònics i d'actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives.

p) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de la seva execució.

q) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i coordinar les accions que en resultin.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 8

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

8.1 A la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i fer el seguiment dels objectius del Departament en matèria econòmica, així com controlar-ne l'execució.

b) Impulsar i desenvolupar els instruments de programació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sens perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

c) Coordinar l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, així com la gestió i administració d'aquest pressupost.

d) Supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable.

e) Supervisar la comptabilitat interna i de l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

f) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

g) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

h) Coordinar i fer el seguiment de la gestió econòmica dels organismes i entitats públiques adscrits al Departament.

i) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació administrativa.

j) Supervisar els expedients patrimonials i l'inventari del Departament, com també controlar el seguiment de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.

k) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i alienes del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

8.2 De la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni en depenen:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Contractació i Patrimoni.

Article 9

Servei de Gestió Econòmica

Al Servei de Gestió Econòmica li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Departament.

b) Fer el seguiment, control i anàlisi de l'execució pressupostària i la preparació de les modificacions pressupostàries.

c) Impulsar i fer el seguiment de la programació, planificació i compliments dels objectius del departament en matèria pressupostària i comptable.

d) Elaborar i tramitar els documents comptables i el control de l'execució comptable.

e) Gestionar i tramitar els ingressos del Departament.

f) Controlar el funcionament de la caixa d'habilitació.

g) Tramitar, supervisar i fer el seguiment de les subvencions que el Departament atorgui en coordinació amb les unitats directives del Departament.

h) Donar suport als diferents òrgans del Departament pel que fa a la gestió econòmica.

i) Elaborar estudis i informes econòmics en relació amb les seves competències.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 10

Servei de Contractació i Patrimoni

Al Servei de Contractació i Patrimoni li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació administrativa del Departament.

b) Assessorar, en matèria de contractació administrativa, totes les unitats del Departament i les entitats vinculades i donar-hi suport.

c) Participar en òrgans consultius i grups de treball interdepartamental en matèria de contractació administrativa.

d) Tramitar i gestionar els expedients patrimonials.

e) Gestionar l'inventari dels béns mobles i immobles adscrits al Departament.

f) Gestionar els expedients relatius a l'adquisició i arrendaments dels edificis i dependències per a la instal·lació de serveis del Departament.

g) Tramitar i gestionar els expedients d'assegurances.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 11

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11.1 A l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions li corresponen les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC de la Generalitat de Catalunya, difonent i adoptant les seves normes, estàndards i protocols TIC.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes d'informació, de l'arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació del Departament, d'acord amb els criteris i directrius de la Direcció de Serveis.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, proposant la prioritat de les actuacions que se'n derivin, gestionant-ne el pressupost, avaluant els resultats, i vetllant per la qualitat dels productes i serveis rebuts per part dels subministradors externs. També supervisar la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament i donar-hi suport.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, incloent el suport i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions, dels equips, de les comunicacions i de la resta de mitjans TIC associats a aquests serveis, mantenint i gestionant les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts pels contractes de serveis i equipaments TIC vigents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i vetllant per la implantació en el Departament de les aplicacions i serveis TIC corporatius de la Generalitat de Catalunya.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació per a la millora dels serveis mitjançant les TIC, a nivell tecnològic, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, en coordinació amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració electrònica i la interoperabilitat dels sistemes d'informació, en coordinació amb les unitats del Departament en què recau la funció organitzativa, i d'acord amb els criteris funcionals del Departament i de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

g) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament, el grau de satisfacció entre les persones usuàries i emetre els corresponents informes per a la Direcció, proposant les mesures correctores.

h) Definir i desplegar la política de seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat, garantint la capacitat de satisfer els nivells de servei definits i vetllar per la continuïtat d'aquests serveis, en coordinació amb les directrius corporatives de seguretat dels sistemes.

i) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

11.2 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que està dirigida pel director/a de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament per tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament i depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat.

Article 12

Assessoria Jurídica

L'Assessoria Jurídica, amb nivell orgànic de subdirecció general, es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i li corresponen les funcions que preveu la normativa sobre els serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat.

Article 13

Gabinet Tècnic

El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i la definició de les prioritats en les polítiques departamentals.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

e) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.

f) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

g) Supervisar les actuacions de difusió i informació interna i externa del Departament pels diferents mitjans, telemàtics o presencials, disponibles.

h) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del pla de publicacions.

i) Dirigir i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals de dones en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern, a l'efecte d'assolir la igualtat efectiva de dones i homes.

j) Planificar, elaborar i executar els programes de normalització lingüística i promoure els plans d'acció que se'n deriven.

k) Donar assistència tècnica i assessorament en matèria de protecció de dades.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 14

Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

14.1 Corresponen a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat i el de les altres comunitats autònomes.

b) Emetre informe preceptivament de tots els projectes de convenis de col·laboració i cooperació, així com mantenir el registre de convenis de col·laboració i cooperació.

c) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Parlament. La persona titular d'aquesta Direcció General assisteix a les reunions de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en representació del Govern.

d) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Consell de Garanties Estatutàries i el Síndic de Greuges, així com coordinar i vetllar pel compliment de les seves recomanacions.

e) Proposar les polítiques públiques de recuperació i foment del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica, la promoció de la pau i dels drets humans, i de la participació ciutadana.

f) Fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l'àmbit de competència de la Direcció General puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del territori.

g) Vetllar pel reconeixement i la gestió de les indemnitzacions a les persones que van patir privacions de llibertat per motius d'intencionalitat política. Tramitar i resoldre les noves sol·licituds que s'hi puguin presentar.

h) Impulsar i coordinar actuacions en matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la postguerra.

i) Fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica i la pràctica de l'associacionisme, i promoure espais, processos i experiències de participació ciutadana.

j) Vehicular la relació de la Generalitat amb el Memorial Democràtic, amb l'Institut Català Internacional per la Pau, amb el Consorci del Museu Memorial de l'Exili i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla del'Ebre (COMEBE).

k) Participar en els diferents ens i òrgans públics de l'Administració de la Generalitat que promoguin actuacions en matèria de memòria democràtica per tal de garantir la transversalitat i cohesió de les polítiques públiques del Govern respecte d'això.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

14.2 La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament s'estructura en els òrgans següents:

a) Subdirecció General de Relacions amb el Parlament.

b) Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans.

c) Servei de Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació.

14.3 S'adscriu a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament la Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament.

Article 15

Subdirecció general de Relacions amb el Parlament

Correspon a la Subdirecció General de Relacions amb el Parlament l'exercici de les funcions següents:

a) Coordinar els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat en relació amb l'activitat parlamentària i donar-los suport i assessorament.

b) Assignar, coordinar, assessorar, fer el seguiment i controlar el compliment de les iniciatives parlamentàries adreçades al Govern i de la informació sol·licitada pel Parlament al Govern en aplicació del principi de subsidiarietat a les iniciatives legislatives europees, d'acord amb les directrius del/de la titular de la Direcció General.

c) Fer el seguiment, l'anàlisi i l'estudi de les iniciatives parlamentàries i del conjunt de l'activitat parlamentària.

d) Elaborar informes sobre activitat parlamentària per al Govern de la Generalitat.

e) Coordinar i assessorar la Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament, d'acord amb les directrius del seu president.

f) Editar publicacions, organitzar jornades, seminaris i cursos sobre les relacions entre el Parlament i el Govern.

g) Promoure, coordinar i, si s'escau, adoptar les mesures i disposicions necessàries per vetllar pel compliment de les recomanacions del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 16

Subdirecció general de Memòria, Pau i Drets Humans

Corresponen a la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans les funcions següents:

a) Promoure la relació amb institucions memorialistes d'arreu del món, com també amb entitats culturals.

b) Organitzar cursos, seminaris, conferències, jornades, exposicions i actes de comunicació en general, relacionats amb la recuperació de la memòria democràtica.

c) Facilitar la coordinació de les actuacions en matèria de persones desaparegudes i del cens corresponent, així com de les fosses comunes de la Guerra Civil i la postguerra.

d) Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.

e) Promoure i gestionar els ajuts públics a entitats que desenvolupin projectes destinats a la recuperació de la memòria democràtica.

f) Coordinar l'elaboració de convenis de col·laboració amb entitats i institucions per a l'articulació de projectes transversals de memòria democràtica.

g) Facilitar la vehiculació de la relació i coordinació de la Generalitat amb el Memorial Democràtic, amb el Consorci del Museu Memorial de l'Exili i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).

h) Donar suport a la Direcció General en les relacions i la coordinació de la Generalitat amb l'Institut Català Internacional per la Pau.

i) Impulsar la coordinació de les activitats de foment de la pau i dels drets humans de la Generalitat i assegurar-ne la coherència i transversalitat de l'acció de govern en temes de foment de la pau i dels drets humans.

j) Fomentar la col·laboració de la Generalitat i la societat civil compromesa en la promoció de la pau i dels drets humans, i donar suport a les seves activitats en la mesura del possible.

k) Donar suport a les relacions de la Generalitat amb les administracions municipals i altres administracions en matèria de polítiques de pau i de drets humans.

l) Afavorir la presència de Catalunya en les xarxes governamentals de defensa dels drets humans i de promoció de la pau i garantir-hi la representació de la Generalitat.

m) Fomentar la formació del personal de les administracions públiques i de la societat catalana en drets humans i pau, en col·laboració amb altres departaments i òrgans de l'Administració, l'Institut Català Internacional per la Pau, i les universitats i centres de recerca catalans.

n) Promoure, juntament amb la resta d'instàncies competents, missions de monitoratge dels drets humans, de bons oficis, així com accions orientades a fomentar la defensa i protecció dels drets humans a països tercers, sens perjudici de les competències en matèria d'actuacions exteriors i de cooperació al desenvolupament del departament competent.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 17

Servei de Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació

Corresponen al Servei de Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació les funcions següents:

a) Fer publicitat dels protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb qualsevol persona pública o privada, que s'han d'inscriure en el Registre, així com també dels encàrrecs de gestió que subscriu.

b) Portar a terme la gestió administrativa i el manteniment del Registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té caràcter administratiu i públic.

c) Emetre informe preceptivament en relació amb tots els projectes de convenis de col·laboració i cooperació que signa la Generalitat de Catalunya, en els casos establerts per reglament.

d) Assessorar en matèria de convenis a tots els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com al seu sector públic, i vetllar per la millora de la qualitat jurídica dels instruments convencionals.

e) Facilitar l'impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat i el de les altres comunitats autònomes, especialment mitjançant instruments de col·laboració i cooperació, com ara les conferències sectorials, comitès, consells i altres que es puguin crear.

f) Editar publicacions, organitzar jornades, seminaris i cursos sobre les relacions de col·laboració i cooperació intergovernamentals.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li pugui ser encomanada.

Article 18

Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament

18.1 La Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament és presidida pel director/a general de Relacions Institucionals i amb el Parlament i en formen part com a vocals els caps de Gabinet dels titulars dels diferents departaments de la Generalitat, que podran delegar en els responsables de les qüestions parlamentàries, el subdirector/a general de Relacions amb el Parlament i fins a un màxim de dues persones més de la Subdirecció General, designades pel seu titular. Actua com a secretari/ària la persona que designi el director/a general.

18.2 Són funcions de la Comissió coordinar, intercanviar informació i establir criteris en relació amb les qüestions parlamentàries.

18.3 La Comissió es reuneix amb caràcter ordinari cada quinze dies durant els períodes de sessions del Parlament de Catalunya i amb caràcter extraordinari quan la convoqui el president/a.

Article 19

Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat

19.1 L'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, amb rang orgànic de direcció general, té les funcions següents:

a) Vetllar pel respecte dels àmbits materials i funcionals corresponents a les competències de la Generalitat, sense perjudici de les competències del Departament de la Presidència.

b) Assessorar els departaments en matèria competencial i de cooperació institucional.

c) Coordinar, donar suport i fer el seguiment del procés de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat.

d) Proposar actuacions i donar suport a les tasques de la representació de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures i exercir les funcions de secretaria d'aquests òrgans paritaris.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

19.2 De l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat en depèn l'Àrea d'Assessorament i Coordinació, configurada com una àrea funcional, amb les funcions següents:

a) Col·laborar amb el/la titular de l'Oficina en la planificació i l'execució de les activitats pròpies d'aquesta.

b) Donar suport jurídic al/a la titular de l'Oficina i, per indicació seva, assessorar altres òrgans en matèria competencial i de cooperació institucional.

c) Elaborar les propostes d'acords relatives al traspàs de funcions i serveis i analitzar els documents que serveixin de suport a la negociació.

d) Donar suport al/a la titular de l'Oficina en l'impuls de les actuacions de les comissions paritàries a les quals aquesta dóna suport.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 20

Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea

20.1 La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, amb rang de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions i l'estructura prevista al Decret 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, i de la resta de la normativa aplicable.

20.2 Es crea el Servei de Gestió i Seguiment de les Relacions Exteriors adscrit a la Direcció General de Relacions Exteriors, el qual té les funcions següents:

a) Gestionar la interlocució ordinària amb l'Administració General de l'Estat dels assumptes relacionats amb els afers exteriors.

b) Efectuar el seguiment de l'acció exterior dels departaments de la Generalitat.

c) Elaborar propostes de participació en les associacions i xarxes de cooperació territorial transfrontereres i interregionals.

d) Donar suport als esdeveniments, reunions i trobades d'associacions i xarxes de cooperació.

e) Mantenir la interlocució amb les delegacions de naturalesa bilateral del Govern a l'exterior.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Secretaria de Transparència i Govern Obert

21.1 A la Secretaria de Transparència i Govern Obert, amb rang de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i promoure el govern obert

b) Dirigir i impulsar les polítiques de transparència dins l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

c) Dirigir les estratègies per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments de l'Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

d) Dirigir el procés d'obertura de dades públiques de la Generalitat i facilitar la reutilització de la informació del sector públic.

e) Dirigir les actuacions en matèria de contractació pública, amb la finalitat d'assolir objectius de rigor jurídic, transparència, simplificació, eficiència, foment de la inserció social i la col·laboració amb les entitats, i l'accés a la contractació pública de les empreses.

f) Impulsar el pla de Govern Obert de la Generalitat.

g) Donar suport al món local en la implementació i el desplegament de les polítiques de Govern Obert.

h) Establir els criteris de qualitat democràtica que han de complir els canals, processos i espais de participació ciutadana de la Generalitat.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

21.2 De la Secretaria de Transparència i Govern Obert en depenen:

a) La Direcció General de Contractació Pública.

b) La Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica.

Article 22

Direcció General de Contractació Pública

22.1 La Direcció General de Contractació Pública té les funcions següents:

a) Vetllar per l'aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic, i proposar totes les mesures tendents a la seva millora i efectivitat.

b) Proposar i impulsar les disposicions generals i els acords necessaris per a la millora continuada de la contractació pública, així com fer el seguiment de la posada en marxa i execució d'aquells, i avaluar-ne l'aplicació.

c) Assessorar sobre els continguts dels projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació publica.

d) Dirigir les actuacions relacionades amb la consecució dels objectius establerts per la normativa vigent sobre contractació pública.

e) Proposar els canvis a introduir en l'àmbit de la contractació pública per a la millora dels aspectes administratius, tècnics i econòmics que es considerin adients, especialment per a la seva simplificació, eficiència i facilitació de l'accés a la contractació.

f) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de contractació pública i garantir la introducció de millores en els procediments, processos i sistemes de gestió i organització de la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

g) Establir directrius i unificar criteris d'actuació en matèria de contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

h) Analitzar, supervisar i controlar els procediments, processos i sistemes de gestió i organització de la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de les funcions que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

i) Dirigir i coordinar els mitjans electrònics en la contractació pública.

j) Promoure que la contractació pública contribueixi al desenvolupament de polítiques d'interès general, entre aquestes, el foment de la inserció social i la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, i l'accés a la contractació pública de les pimes.

k) Elaborar i elevar al Govern, a través de la persona titular del Departament, informes sobre la gestió contractual de la Generalitat.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

22.2 De la Direcció General de Contractació Pública en depèn la Subdirecció General de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública.

Article 23

Subdirecció General de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública

A la Subdirecció General de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública li corresponen les funcions següents:

a) Fer el seguiment de les dades econòmiques i estadístiques sobre contractació pública a Catalunya derivades dels instruments previstos en la normativa vigent.

b) Avaluar la implementació de les disposicions i els acords que s'adoptin en l'àmbit de la contractació pública.

c) Analitzar els sistemes de gestió, organització i avaluació de la contractació pública en l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i en les diferents administracions.

d) Fer el seguiment de l'aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic, i proposar mesures tendents a la seva millora i efectivitat.

e) Informar sobre els continguts dels projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública.

f) Proposar directrius i criteris unificats d'actuació en matèria de contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com vetllar per la correcta implementació.

g) Proposar millores en els aspectes administratius, tècnics i econòmics en l'àmbit de la contractació pública, i vetllar pel seu adequat compliment.

h) Supervisar el funcionament dels mitjans electrònics en la contractació pública i realitzar propostes per a la seva adequada direcció i coordinació.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 24

Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica

24.1 Corresponen a la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica les funcions següents:

a) Impulsar les mesures d'organització interna i coordinar l'aplicació de les directrius i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per garantir el compliment de les obligacions de publicitat activa, l'eficàcia del dret d'accés a la informació pública i la rendició de comptes.

c) Coordinar el pla de Govern Obert de la Generalitat

d) Assessorar els diferents departaments de la Generalitat en matèria de qualitat democràtica.

e) Dirigir la implementació, avaluació i difusió de canals i instruments per fomentar i afavorir la participació ciutadana.

f) Dirigir i planificar les iniciatives de suport per a la millora de la qualitat democràtica.

g) Promoure el canvi cultural i la innovació dins les administracions públiques per avançar cap al Govern obert.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

24.2 La Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció general de Transparència i Dades Obertes.

b) La Subdirecció general de Qualitat Democràtica.

Article 25

Subdirecció General de Transparència i Dades Obertes

La subdirecció General de Transparència i Dades Obertes té assignades les funcions següents:

a) Gestionar i desenvolupar el Portal de la transparència i coordinar el procés d'integració i garantia de la interoperabilitat dels portals, les aplicacions i la informació que s'hi ha de vincular.

b) Gestionar i coordinar el Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.

c) Implementar el pla de Govern Obert de la Generalitat i fer seguiment de la seva execució i avaluació.

d) Gestionar els programes adreçats al canvi cultural i la innovació dins les administracions públiques per avançar cap al Govern obert.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 26

Subdirecció General de Qualitat Democràtica

La Subdirecció General de Qualitat Democràtica té assignades les funcions següents:

a) Assessorar els diferents departaments de la Generalitat en matèria de qualitat democràtica.

b) Dissenyar, coordinar i avaluar els processos de participació ciutadana que duguin a terme els departaments de la Generalitat i organismes que en depenen.

c) Coordinar els espais estables de participació de la Generalitat.

d) Gestionar la implementació, avaluació i difusió de canals i instruments per fomentar i afavorir la participació ciutadana.

e) Gestionar els programes de suport a les iniciatives socials per a la millora de la qualitat democràtica.

f) Promoure la formació, innovació i recerca en matèria de qualitat democràtica.

g) Facilitar l'intercanvi de coneixements i d'experiències locals i internacionals en matèria de qualitat democràtica.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Disposicions addicionals

Primera

Queden suprimits:

- El Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la Informació Pública

- L'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern

Segona

L'Oficina de la Supervisió i Avaluació de la Contractació passa a denominar-se Direcció General de Contractació Pública

Tercera

Totes les referències que la normativa vigent facin a departaments les competències de les quals han estat atribuïdes al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, pel que fa a aquestes competències s'han d'entendre fetes a aquest Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

Altres versions d'aquest precepte

Quarta

El Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments. Pel que fa als serveis centrals, aquests departaments han de transferir al departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència els recursos humans i materials necessaris en la proporció corresponent.

Altres versions d'aquest precepte

Cinquena

Resten adscrits o es relacionen amb el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per la seva normativa específica en tot allò no previst en aquest Decret.

Altres versions d'aquest precepte

Sisena

Les entitats i òrgans col·legiats enumerats a l'article 1 d'aquet Decret es regeixen per la seva normativa aplicable en tot allò que no contradigui al present Decret.

Setena

Les delegacions territorials del Govern actuaran com a serveis territorials del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència en el seu territori, amb les funcions següents:

a) Representar el Departament en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Executar les funcions que són competència del Departament en el seu àmbit territorial.

e) Coordinar les actuacions en el territori de les unitats directives del Departament i dels organismes públics adscrits.

f) Les que li siguin expressament delegades.

En l'exercici de les funcions pròpies del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, les delegacions territorials del Govern dependran d'aquest.

Altres versions d'aquest precepte

Vuitena

Resta adscrit a la Secretaria de Transparència i Govern Obert el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica en els termes que preveu l'article 52.1 i 52.2 del Decret 184/2013, de 25 de juny i la resta de la normativa aplicable.

Disposicions transitòries

Primera

Mentre no sigui operativa l'estructura orgànica de la Secretaria General prevista en aquest Decret, els òrgans competents de la Secretaria General del Departament de la Presidència donaran suport al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

Altres versions d'aquest precepte

Segona

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

Tercera

Els funcionaris i la resta del personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin i, especialment, el Decret 19/2015, de 24 de febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la Informació Pública.

Disposicions finals

Primera

Es faculta la persona titular del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència per al desplegament d'aquest Decret i a la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

Altres versions d'aquest precepte

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.