Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 254/2016, de 17 de maig, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  • Núm. del document 254/2016

  • Data del document 17/05/2016

  • Data de publicació 19/05/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7123

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya va crear l'Escola com un organisme autònom amb competències específiques en matèria de formació i selecció del personal funcionari, i el Decret 407/2011, de 15 de novembre, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb les seves modificacions, n'estableix l'estructura.

Actualment, l'Escola afronta una nova etapa en la qual se li plantegen els reptes estratègics següents: implantar un model de prestigi orientat a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del personal de les administracions públiques catalanes; adequar la seva oferta de serveis i recursos a les exigències i demandes polítiques i socials del segle XXI, i reforçar les seves xarxes internacionals amb centres homòlegs i acadèmics, tot posicionant-se entre els principals referents internacionals en la formació i la recerca en l'àmbit públic.

Així, la nova estructura de l'Escola estableix tres àmbits ben diferenciats, amb la finalitat de potenciar la formació en alta direcció i la recerca, la formació contínua professionalitzadora, i la projecció externa, amb una clara voluntat de servei a les administracions públiques catalanes i orientada cap a un model d'excel·lència.

D'acord amb el Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya resta adscrita a aquest Departament.

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Article 1

Funcions i estructura de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

1.1 A l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, li corresponen les funcions que preveu la seva Llei de creació, la normativa de funció pública i la de règim local de Catalunya.

1.2 De la direcció de l'Escola depenen:

a) La Subdirecció General de Recerca i de Formació en Alta Direcció.

b) La Subdirecció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora.

c) La Subdirecció General d'Administració, Serveis i Projecció Externa.

Article 2

Subdirecció General de Recerca i de Formació en Alta Direcció

2.1 A la Subdirecció General de Recerca i de Formació en Alta Direcció, li corresponen les funcions següents:

a) Proposar els programes formatius d'Alta Direcció Pública, de màsters i de postgraus i dirigir-ne la gestió executiva.

b) Avaluar i controlar els resultats dels programes formatius de màsters i postgraus i proposar les modificacions de millora necessàries.

c) Impulsar la formació i les estratègies de qualitat transversals de l'Escola.

d) Promoure i dirigir la recerca i la gestió del coneixement vinculada als àmbits de la gestió pública, l'organització i la funció pública.

e) Planificar, organitzar, supervisar i difondre les activitats d'investigació pròpies en el marc de la generació i difusió de coneixement expert.

f) Promoure, coordinar i avaluar el foment i la difusió de les matèries relatives a la millora i la innovació en els àmbits de l'Administració i la funció pública.

g) Dirigir la formació adreçada als alts càrrecs i al personal directiu de les administracions públiques.

h) Dissenyar programes i accions per al desenvolupament de la gestió del coneixement i el desenvolupament d'equips i persones en l'àmbit de l'alta direcció i de la recerca.

i) Promoure i dirigir actuacions per implementar i fomentar la innovació i la qualitat en la recerca i en la formació del personal directiu i l'alta direcció.

j) Donar suport tècnic a la implantació de la direcció pública professional, a la formació i a l'intercanvi d'experiències entre el personal directiu.

k) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

2.2 La Subdirecció General de Recerca i de Formació en Alta Direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya s'estructura en els òrgans següents:

a) El Servei de Formació en Alta Direcció.

b) El Servei de Recerca, Documentació i Publicacions.

Article 3

Servei de Formació en Alta Direcció

Al Servei de Formació en Alta Direcció, li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar els programes formatius d'Alta Direcció Pública, de màsters i de postgraus.

b) Supervisar i coordinar els programes formatius dels màsters i postgraus realitzats a l'Escola i executar les mesures de control i avaluació dels resultats dels programes establerts per promoure les accions de millora necessàries.

c) Supervisar i coordinar la formació transversal i les estratègies de qualitat.

d) Executar els instruments de col·laboració amb altres centres de formació en gestió i polítiques públiques i, especialment, amb les universitats públiques.

e) Dissenyar, coordinar i avaluar els encàrrecs de formació a mida i estratègica que rep l'Escola adreçada a personal directiu i alts càrrecs.

f) Supervisar i coordinar la programació, el control d'execució i l'avaluació dels programes d'activitats formatives adreçats al personal directiu i alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

g) Supervisar i coordinar les activitats formatives de llarga durada en col·laboració amb les universitats i les altres unitats de formació de l'Escola.

h) Coordinar els programes i accions per al desenvolupament de la gestió del coneixement i el desenvolupament d'equips i persones en l'àmbit de l'alta direcció pública i el personal directiu.

i) Definir els perfils de l'alta direcció d'acord amb les competències professionals i les competències tècniques de direcció d'equips i dissenyar-ne els itineraris formatius i establir models d'identificació, detecció i avaluació del talent directiu.

j) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

Del Servei de Formació en Alta Direcció, en depèn la Secció de Gestió de la Formació en Alta Direcció.

Article 4

Secció de Gestió de la Formació en Alta Direcció

A la Secció de Gestió de la Formació en Alta Direcció, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i avaluar els mestratges, postgraus i totes les activitats formatives directives adreçades a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

b) Coordinar l'execució de les activitats i les relacions amb els departaments i les institucions de la Generalitat dins l'àmbit dels mestratges, postgraus i les altres activitats formatives directives.

c) Gestionar els cursos de formació directiva vinculats a processos selectius de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

d) Gestionar els cursos de formació directiva vinculats a processos selectius del sistema universitari públic de Catalunya.

e) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

 

Article 5

Servei de Recerca, Documentació i Publicacions

Al Servei de Recerca, Documentació i Publicacions, li corresponen les funcions següents:

a) Promoure la gestió del coneixement, la investigació, la innovació i la difusió de les matèries relatives a l'Administració, la gestió i la funció públiques, i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en l'àmbit de la recerca, documentació i publicacions de l'Escola.

b) Donar suport als grups de recerca integrats a l'Escola.

c) Impulsar i coordinar estudis sobre metodologies o instruments de gestió en els àmbits que són propis de l'Escola.

d) Gestionar la biblioteca especialitzada en Administració, gestió i funció públiques i donar suport documental a la resta d'òrgans de l'Escola.

e) Planificar i gestionar el programa editorial, la difusió i publicitat de les activitats de l'Escola i la distribució de les publicacions resultants, en coordinació amb els altres òrgans amb competències sobre aquestes matèries.

f) Donar suport documental a altres unitats de l'Escola i a les administracions públiques catalanes.

g) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

Article 6

Subdirecció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora

6.1 A la Subdirecció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora, li corresponen les funcions següents:

a) Promoure i dirigir les actuacions necessàries per implementar i fomentar la qualitat pedagògica de la formació.

b) Dirigir la definició i implantació de la detecció de necessitats formatives i dissenyar i aplicar mètodes d'avaluació d'activitats de formació d'acord amb els objectius i les estratègies dels plans de formació.

c) Promoure, coordinar i controlar l'elaboració del pla de formació de la Generalitat de Catalunya.

d) Garantir el suport necessari per al correcte desenvolupament de les funcions de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació.

e) Dissenyar, coordinar i avaluar els encàrrecs de formació a mida i estratègica amb destí als ens públics i unitats orgàniques que rep l'Escola.

f) Impulsar activitats formatives i d'aprenentatge que produeixin bones pràctiques en la gestió pública.

g) Dissenyar i coordinar l'establiment de criteris de qualitat estandarditzats en les activitats formatives que siguin directament aplicables a les activitats pròpies de l'Escola i a les que es desenvolupen per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

h) Identificar estratègies per la captació de talent a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb els òrgans competents de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració.

i) Aplicar polítiques formatives que permetin el desenvolupament dels recursos humans de la Generalitat.

j) Donar suport a l'exercici de les funcions i actuacions en matèria de selecció atribuïdes a l'Escola en virtut de l'article 3.1.a) de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i de l'article 44 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

k) Coordinar les unitats responsables de la formació adscrites a les unitats directives dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

l) Promoure les actuacions dirigides a assegurar la capacitació i les competències necessàries per a la transversalitat de gènere en els diferents nivells orgànics de les administracions públiques de Catalunya.

m) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

6.2 La Subdirecció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya s'estructura en les unitats següents:

a) El Servei de Formació Contínua Professionalitzadora.

b) El Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local.

c) El Centre de Formació i Estudis Agrorurals.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora

Al Servei de Formació Contínua Professionalitzadora, li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i planificar els instruments de coordinació de la formació contínua de les administracions de Catalunya.

b) Supervisar i coordinar la programació, el control d'execució i l'avaluació de les línies i els programes d'activitats de formació adreçats als empleats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

c) Supervisar i coordinar la programació, el control d'execució i l'avaluació dels programes de formació per al suport a les polítiques públiques interdepartamentals de la Generalitat de Catalunya.

d) Coordinar i impulsar l'elaboració de propostes i estudis tècnics sobre formació en col·laboració amb les unitats responsables de formació dels departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.

e) Atendre i gestionar les demandes d'homologació d'activitats formatives en l'àmbit de les activitats de formació pròpies del Servei, i emetre'n l'informe.

f) Participar en el disseny i desenvolupament d'activitats relacionades amb la captació de talent en coordinació amb els òrgans competents de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració.

g) Desenvolupar les activitats previstes en el pla de captació de talent a l'Administració de la Generalitat de Catalunya que estableixi l'Escola d'Administració Pública de Catalunya dins de les seves competències.

h) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

Del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora, en depèn la Secció de Disseny i Programes de Formació Contínua Professionalitzadora.

Article 8

Secció de Disseny i Programes de Formació Contínua Professionalitzadora

A la Secció de Disseny i Programes de Formació Contínua Professionalitzadora, li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar les necessitats formatives, dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de formació contínua professionalitzadora i recursos d'aprenentatge.

b) Realitzar el manteniment i l'actualització dels programes de formació i dels recursos d'aprenentatge de l'Escola.

c) Coordinar, en els aspectes pedagògics, el personal docent de les activitats de formació.

Gestionar i avaluar les activitats formatives professionalitzadores adreçades a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

d) Coordinar l'execució de les activitats i les relacions amb els departaments i les institucions de la Generalitat dins l'àmbit de les activitats formatives professionalitzadores.

e) Gestionar els cursos de formació contínua professionalitzadora vinculats a processos selectius de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

f) Gestionar els cursos de formació contínua professionalitzadora vinculats a processos selectius del sistema universitari públic de Catalunya.

g) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

Article 9

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local

9.1 Al Servei de Formació i Selecció per a l'Administració Local, li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar i coordinar la planificació, la coordinació, la programació, el control d'execució i l'avaluació de les línies i els programes d'activitats de formació i d'actualització, reflexió i debat adreçats principalment als empleats de l'Administració local.

b) Programar, coordinar i impulsar l'elaboració de propostes i estudis tècnics sobre formació en col·laboració amb els ens locals, i vetllar pel respecte de la paritat de gènere en la composició d'aquests òrgans.

c) Assessorar els ens locals i cooperar-hi en matèria de formació, selecció i altres aspectes que hi estiguin relacionats.

d) Dur a terme el procés de selecció per a l'ingrés en les subescales en què s'estructura l'habilitació de caràcter estatal.

e) Donar suport als òrgans de selecció en el desenvolupament del procés de selecció per a l'accés als cossos d'habilitació de caràcter estatal.

f) Assistir i donar suport tècnic a les entitats locals en matèria de selecció, d'acord amb els convenis que hagin subscrit amb l'Escola.

g) Gestionar la participació en els òrgans de selecció en les convocatòries dels ens locals.

h) Atendre i gestionar les demandes d'homologació d'activitats formatives en l'àmbit de les activitats de formació pròpies del Servei, i emetre'n l'informe.

i) Certificar el valor de la formació del personal funcionari d'habilitació de caràcter estatal als efectes de mobilitat administrativa.

j) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

9.2 Del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local en depèn la Secció de Formació i d'Assistència a la Selecció.

Article 10

Secció de Formació i d'Assistència a la Selecció

A la Secció de Formació i d'Assistència a la Selecció, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar, executar i avaluar els programes formatius que impulsa l'Escola per al personal de l'Administració local.

b) Impulsar, coordinar i avaluar els programes formatius elaborats conjuntament amb les administracions locals.

c) Planificar i coordinar les actuacions de suport tècnic a les entitats locals en matèria de selecció.

d) Donar suport als òrgans de selecció de l'Administració local.

e) Gestionar les proves i els cursos de formació vinculats als processos selectius del personal funcionari d'habilitació de caràcter estatal.

f) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

Article 10 bis

Centre de Formació i Estudis Agrorurals

El Centre de Formació i Estudis Agrorurals, assimilat a servei, té les funcions següents:

a) Realitzar cursos de formació i reciclatge en matèria agrorural.

b) Elaborar estudis i treballs sobre temes administratius i tècnics relacionats amb la formació i el reciclatge en matèria agrorural.

c) Proposar les necessitats formatives en matèria agrorural.

d) Coordinar i programar l'elaboració del material de divulgació, introduint-hi l'ús de noves tecnologies.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Aquestes funcions s'han d'exercir en coordinació amb el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Subdirecció General d'Administració, Serveis i Projecció Externa

11.1 A la Subdirecció General d'Administració, Serveis i Projecció Externa, li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar instruments per a la planificació i avaluació dels objectius de l'Escola i fer el seguiment de l'execució i avaluació del Pla de Govern en l'àmbit de les competències de l'Escola.

b) Dirigir la gestió de personal i coordinar les actuacions en matèria de riscos laborals i medicina preventiva del personal amb el departament d'adscripció.

c) Dirigir i coordinar la gestió econòmica i pressupostària, la contractació, els convenis i els serveis generals de l'Escola, i fer el seguiment de la gestió econòmica de les entitats beneficiàries del Fons de formació contínua dels empleats públics.

d) Donar suport i assistència jurídica, amb la coordinació de l'assessoria jurídica del departament d'adscripció.

e) Impulsar, coordinar i supervisar les propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió.

f) Impulsar, planificar i dirigir l'arxiu de l'Escola.

g) Dirigir, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica i les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació, així com la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i les aplicacions informàtiques de l'Escola, vetllant de forma especial per l'adequació als requeriments de la normativa en matèria de protecció de dades.

h) Dissenyar i implementar la política de difusió i comunicació de l'Escola i coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació.

i) Supervisar i coordinar la gestió del web, de la intranet, de les xarxes socials i dels continguts de les bases de dades d'informació corporativa de l'Escola.

j) Impulsar, coordinar i supervisar les mesures d'organització interna per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública, i dirigir les actuacions necessàries per a l'obertura de dades públiques de l'Escola i la reutilització de la informació.

k) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària i de Govern en tots els assumptes que interessin a l'Escola, i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges i altres institucions, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del departament d'adscripció.

m) Dissenyar i dirigir el pla d'internacionalització de l'Escola, i proposar convenis o acords de col·laboració amb centres de formació en gestió i polítiques públiques d'altres països.

n) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats per l'Escola i d'aquells en què participa.

o) Qualsevol altra que li encomani la direcció de l'Escola.

11.2 De la Subdirecció General d'Administració, Serveis i Projecció Externa de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en depèn el Servei de Gestió Administrativa i Règim interior.

Article 12

Servei de Gestió Administrativa i Règim Interior

Al Servei de Gestió Administrativa i Règim Interior, li corresponen les funcions següents:

a) Controlar i fer el seguiment en matèria pressupostària, de personal i de règim interior.

b) Gestionar els convenis que subscriu l'Escola i les subvencions que atorga.

c) Proposar i executar propostes de normes internes de funcionament, en especial aquelles que comportin una millora contínua.

d) Planificar, coordinar, supervisar i controlar el manteniment, la seguretat i el suport logístic de les dependències de l'Escola i els serveis comuns: majordomia, recepció, atenció telefònica, repartiment de correspondència, i altres.

e) Gestionar el Registre i la Seu electrònica de l'Escola.

f) Executar la gestió administrativa de les activitats formatives de l'Escola.

g) Qualsevol altra que se li encomani en relació amb les anteriors.

Del Servei de Gestió Administrativa i Règim Interior, en depèn la Secció de Gestió Pressupostària i Personal.

Article 13

Secció de Gestió Pressupostària i Personal

A la Secció de Gestió pressupostària i Personal, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte de pressupost de l'Escola i gestionar i fer el seguiment de la seva execució, sens perjudici de les competències que sobre aquesta matèria corresponguin a altres òrgans.

b) Supervisar la tresoreria, planificant els pagaments i les previsions d'ingressos.

c) Gestionar i administrar el personal de l'Escola.

d) Gestionar i tramitar la contractació de professorat i de serveis de l'Escola.

e) Coordinar les propostes de resolució dels recursos i les reclamacions administratives.

f) Supervisar els convenis amb altres administracions o entitats.

g) Gestionar l'adjudicació de beques atorgades per l'Escola.

h) Qualsevol altra que se li encomani.

Disposicions addicionals

Disposició addicional 1

Se suprimeix l'Àrea de Processos de Selecció, regulada als articles 1.1.c) i 12 del Decret 407/2011, de 15 de novembre, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Disposició addicional 2

Les funcions fins ara atribuïdes a l'Àrea de Processos de Selecció són assumides per la Subdirecció General de Gestió de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Disposició addicional 3

La Subdirecció General de Formació i Suport a la Selecció passa a denominar-se Subdirecció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora.

Disposició addicional 4

La Subdirecció General de Recerca i Gestió passa a denominar-se Subdirecció General d'Administració, Serveis i Projecció Externa.

Disposició addicional 5

El Servei de Formació Contínua i Suport a la Selecció passa a denominar-se Servei de Formació Contínua Professionalitzadora.

Disposició addicional 6

El Servei de Formació i Selecció per a l'Administració Local passa a denominar-se Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local.

Disposició addicional 7

La Secció de Disseny i Programes passa a denominar-se Secció de Disseny i Programes de Formació Contínua Professionalitzadora.

 

Disposició addicional 8

La Secció de Suport a la Formació passa a denominar-se Secció de Gestió de la Formació en Alta Direcció.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria Primera

Les persones que ocupen llocs de treball adscrits als òrgans que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret seguiran exercint les seves funcions mentre no es duguin a terme les adaptacions en les relacions de llocs de treball i es regularitzin d'acord amb la normativa corresponent.

Disposició transitòria Segona

El personal funcionari i la resta de personal que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 407/2011, de 15 de novembre, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, modificat pel Decret 184/2013, de 23 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin o contradiguin aquest Decret.

Disposicions finals

Disposició final Primera

Es faculta la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i la persona titular de la direcció de l'Escola perquè dictin les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret, i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda perquè realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries per donar-li compliment.

Disposició final Segona

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.