Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE TSF/141/2016, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document TSF/0141/2016

  • Data del document 27/05/2016

  • Data de publicació 08/06/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7137

  • No Vigent
Afectacions
09/06/2016 - 02/06/2017
TEXT PUBLICAT

Atesos la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i en concret els apartats 3.1.1 i 3.1.2 del catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials que aquesta regula, així com el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesos la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com el Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència;

Atès el Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajuts d'atenció social a persones amb disminució;

Atès el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011;

La present Ordre conté totes les bases, generals i específiques, per a l'atorgament dels ajuts del Programa d'atenció social per a persones amb discapacitat. Es manté, per tant, la separació entre les bases generals i les específiques, d'una banda, i la convocatòria anual corresponent, de l'altra. Les bases generals recullen el procediment general de gestió dels ajuts, i les bases específiques concreten els requisits específics per a cada tipus d'ajut, segons la tipologia. La convocatòria ordinària anual determina, fonamentalment, l'inici i el període de gestió dels ajuts subvencionables, i concreta la partida pressupostaria disponible, d'acord amb la Llei de pressupostos anuals. L'Ordre consta d'un article únic que aprova les bases que figuren a l'annex 1 i els models d'informes que preveuen els annexos 2, 3 i 4.

Atesos la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015; el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016; el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;

Atesos la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, que continua en vigor en tot allò que no contradigui o s'oposi a l'anterior;

D'acord amb l'informe de la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials, i en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,


Ordeno:


Article

Objecte

S'aproven les bases que han de regir la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016, que es detallen a l'annex 1, i s'aproven els models d'informes que preveuen els annexos 2, 3 i 4 d'aquesta Ordre.Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre BSF/36/2015, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2015.Disposicions finals


–1 Es faculta la persona titular de la Direcció General de Protecció Social perquè prengui les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta disposició.


–2 Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 27 de maig de 2016


Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i FamíliesAnnex 1

Bases per a la concessió d'ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016


–1 Objecte

Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social per al període 2016.


–2 Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits que especifiquen aquestes bases.


–3 Requisits d'accés

a) Empadronament i residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, d'acord amb el que disposen la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència.

També estan eximides d'aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles mateixes i/o als seus fills i filles d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i es trobin en situació de compliment de la resta de requisits exigits.

La residència continuada es considerarà interrompuda si hi ha absències superiors a 90 dies l'any.

Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d'algun dels altres dels estats membres de la Unió Europea, han d'acreditar la residència mitjançant l'autorització per residir, que expedeix l'Administració general de l'Estat.

b) Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació d'aquesta Ordre de convocatòria. O ser beneficiari d'una pensió de la Seguretat Social d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d'acord amb l'article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

En el cas de més petits de quatre anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l'evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació.

Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

c) En el cas de prestació per a transport per assistir l'atenció precoç, aquest límit queda establert en 6 anys.

d) No poder beneficiar-se d'ajuts i prestacions econòmics de la mateixa naturalesa, abast i finalitat provinents d'entitats públiques o privades.

e) Trobar-se en situació de necessitat d'acord amb el que estableix el punt 7 d'aquestes bases.

f) Complir les condicions específiques d'accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que estableixen aquestes bases.

 

–4 Documentació acreditativa

D'acord amb la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, el departament competent en matèria de serveis socials està habilitat per poder comprovar, d'ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades per les persones sol·licitants de les prestacions que regulen la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i el Decret que aprova la Cartera de serveis socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

Als efectes del que estableix l'apartat anterior, s'entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix domicili.

Documentació que cal presentar juntament amb el formulari de sol·licitud en el moment de la presentació:

Documentació general:

4.1 Dades personals i administratives.

a) Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, carta verda i passaport, vigents en cas de persones estrangeres comunitàries.

En el cas que la persona amb discapacitat sol·licitant sigui una persona estrangera no comunitària, fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la targeta de resident (TIE) vigent.

En el cas dels més petits de 14 anys que no disposin de DNI/NIF, fotocòpia compulsada, o bé original i fotocopia de la targeta d'identificació fiscal (TIF).

b) En el cas que la persona amb discapacitat sigui menor d'edat, també cal aportar, si escau, original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del NIE de la persona que actua com a tutor o tutora.

c) En el cas que la persona amb discapacitat sigui major d'edat amb incapacitació legal, també cal aportar, si escau:

Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del NIE de la persona que actua com a representant legal.

Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, si escau, de la sentència d'incapacitació i del nomenament de tutor o tutora.

d) Dades bancàries de la persona beneficiària que ha de figurar com a titular del compte bancari o d'estalvi també en cas que sigui menor de 14 anys. Aquestes dades s'han de fer constar en el formulari de sol·licitud.

e) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels certificats de residència dels períodes anteriors a l'any 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d'empadronament a Catalunya.

f) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat de residència legal de la persona sol·licitant, si es tracta d'una persona estrangera no comunitària. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant cinc anys. Aquest certificat s'ha de sol·licitar a les dependències de la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a l'oficina d'estrangeria o a les comissaries de la Policia Nacional.

La presentació de la documentació d'aquest apartat no és necessària per a la persona sol·licitant que l'hagi aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sempre que no hagi transcorregut més de cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l'aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant, que s'inclou al formulari de sol·licitud, amb la qual s'acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada. S'hi ha d'especificar l'expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada per tal que la unitat promotora pugui verificar-les.

D'acord amb l'habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar el document identificador (DNI/NIF) de la persona amb discapacitat, ni de qui actuï com a tutor o tutora o com a representant legal. Tampoc cal aportar el volant de convivència de la unitat econòmica familiar.

g) En el cas que es tracti d'una dona víctima de violència masclista que hagi hagut de marxar del seu lloc de residència, sentència o acreditació judicial que hi ha un procediment obert que justifiqui l'existència d'una situació de maltractament o qualsevol dels documents que preveu com a mitjà de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència masclista l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret a les dones a eradicar la violència masclista.

4.2 Dades econòmiques.

D'acord amb l'habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar la declaració de la renda de les persones físiques de l'últim exercici fiscal disponible ni el certificat actualitzat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les pensions que es percebin de 2016 ni de la persona sol·licitant ni de les persones membres de la unitat econòmica de convivència

Documentació que cal presentar de la persona sol·licitant i, si escau, dels membres de la unitat econòmica de convivència:

a) En el cas de no tenir l'obligació de presentar declaració de l'IRPF, i que l'Agència Estatal d'Administració Tributària no disposi de cap dada econòmica, cal presentar:

Certificat o justificant d'ingressos de prestacions econòmiques públiques o privades i de retribucions en diners de 2015.

Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de 2015.

Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari de 2015.

b) Pressupost original o factura i rebut originals de l'ajut sol·licitat, referits a l'any 2016, signats i segellats per la persona distribuïdora.

4.3 Declaracions i declaracions responsables.

S'entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix aquesta convocatòria per accedir a l'ajut sol·licitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament a verificar la conformitat de les dades que contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació quan sigui necessari.

El formulari de sol·licitud ha de contenir les declaracions responsables següents:

a) Conforme la persona sol·licitant té un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, ha presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació d'aquesta Ordre.

b) Conforme la persona amb discapacitat sol·licitant ha residit legalment a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals són immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

c) En cas que la persona amb discapacitat sol·licitant sigui una persona retornada, declaració responsable conforme gaudeix d'aquesta condició.

d) En cas d'actuar com a representant legal de la persona amb discapacitat sol·licitant, declaració responsable conforme gaudeix d'aquesta representació.

e) Conforme són certes les dades consignades a la sol·licitud, així com la documentació que s'hi adjunta, que compleix les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i que la persona sol·licitant està assabentada de l'obligació de comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies qualsevol variació que es pugui produir d'ara endavant.

El formulari de sol·licitud també ha de contenir les declaracions següents:

a) Conforme ha informat la resta dels membres de la seva unitat econòmica de convivència sobre el fet que el departament competent en matèria de serveis socials pot comprovar d'ofici i sense consentiment previ les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos, atesa l'habilitació legal que estableix la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

b) Conforme la persona amb discapacitat sol·licitant s'obliga a comunicar a l'Administració els ajuts i prestacions econòmiques de la mateixa naturalesa, abast i finalitat provinents d'entitats públiques o privades, als efectes de les incompatibilitats que preveu l'article 4.3 del Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb disminució.

c) Conforme la persona amb discapacitat sol·licitant es compromet a aportar els documents que calguin i que està assabentada que la falsedat o l'ocultació de dades podria deixar sense efecte l'ajut o ser motiu de cancel·lació.

d) Conforme que les quanties sol·licitades són les més idònies en relació amb les activitats que cal desenvolupar.

e) Conforme la persona sol·licitant està informada del contingut de l'apartat de comunicació que consta a la sol·licitud.

4.4 En el cas d'endossament del pagament, cal presentar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI/NIE de la persona o del NIF de l'entitat que cobra la prestació.

b) Document d'autorització de cobrament degudament emplenat.

c) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o de l'entitat que cobra la prestació. Aquest document també es pot presentar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, un cop s'hagi resolt favorablement l'expedient.

Els documents b) i c) es faciliten a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (treballiaferssocials.gencat.cat/registres) o a través d'Internet a treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis.

4.5 Documentació específica.

Prestació per a mobilitat i transport:

4.5.1.1 Permís de conduir (obtenció o reconversió, ajuts 100 i 101).

a) Fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l'obtenció del permís de conduir, expedit pels centres específics autoritzats.

b) Pressupost original signat i segellat per una autoescola i referit a l'any 2016.

4.5.1.2 Adaptacions del vehicle (ajuts 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 118 i 119).

a) Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia (anvers i revers) del permís de conduir vigent de la persona beneficiària de la prestació on constin les condicions restrictives de la persona amb discapacitat. Si es té el permís de conduir en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per obtenir-lo.

b) Pressupost original, signat i segellat, de l'adaptació, referit a l'any 2016.

c) Si es tracta d'un vehicle automàtic, cal presentar-ne el pressupost total o, en cas d'haver fet la despesa, la factura i el rebut originals.

d) Fotocòpia compulsada de la fitxa tècnica del vehicle on constin les adaptacions dutes a terme, visada per la Direcció General d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement (ITV).

4.5.1.3 Transport (ajuts 200 i 202).

a) En el cas de transport per assistir a atenció precoç, certificat del centre de la xarxa pública (propi o concertat) que acrediti els dies d'assistència setmanal, les setmanes i els mesos durant l'any 2016.

b) En cas de transport per assistir a ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional per a l'alumnat més gran de 16 anys, certificat del centre que indiqui quins són els estudis fets, així com si es tracta d'un ensenyament reglat i postobligatori.

4.5.1.4 Productes de suport (prestacions de la 300 a la 770).

a) Pressupost original o factura i rebut originals de l'ajut sol·licitat, referit a l'any 2016, signats i segellats per l'empresa distribuïdora.

b) En el cas que la persona ho cregui convenient, es pot adjuntar el dictamen facultatiu sobre la prescripció del producte de suport sol·licitat.

4.5.1.5 Ajuda per curs d'aprenentatge de la llengua de signes (codi 998) i ajuda per a intèrpret per a persones sordes i persones sordcegues per a cursos d'ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats (codi 999).

Pressupost original de l'entitat o del professional autònom referit a la persona beneficiària on consti el nombre d'hores de durada del curs i preu o bé que farà d'intèrpret durant l'any 2016.

 

–5 Incompatibilitats

5.1 Aquests ajuts són incompatibles amb les altres prestacions econòmiques que tingui reconegudes la persona beneficiària o amb les prestacions a les quals pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la concessió dels ajuts objecte de la convocatòria en pot comportar la pèrdua, la disminució o la no-concessió.

5.2 Els ajuts objecte d'aquest Programa, i sempre amb el límit màxim establert, són incompatibles amb d'altres que la persona beneficiària pugui tenir reconeguts per qualsevol entitat pública o privada per al mateix concepte, abast i finalitat.

5.3 Els òrgans que informen sobre els ajuts i els tramiten han de comprovar, en l'exercici de les seves funcions, que no es produeix aquesta incompatibilitat.

5.4 Els ajuts per al mateix tipus no es poden tornar a concedir fins que hagin transcorregut quatre anys des de la notificació de la resolució de la darrera concessió, llevat que el punt 14 d'aquestes bases disposi un altre termini .

 

–6 Criteris econòmics

6.1 El percentatge de l'import màxim de la prestació s'estableix en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat, així com de les seves condicions socials.

La situació familiar o convivencial i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència només es tenen en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

6.2 No es tenen en compte com a ingressos els que pot percebre la persona beneficiària provinents d'ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d'atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d'una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida.

El total d'ingressos mensuals s'obté dividint el total dels ingressos anuals entre dotze mesos.

Es consideren rendes les que preveu la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no-residents i sobre el patrimoni.

En el supòsit d'ingressos anuals bruts per rendes de treball, per obtenir els imports totals anuals cal deduir, prèviament, els imports de quotes de la Seguretat Social, formació professional i desocupació (mai més d'un 6,4% de gener a desembre de l'any anterior).

6.3 Són unitats familiars o unitats de convivència les que estableixen els articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

 

–7 Criteris de valoració

7.1 Als efectes d'aquesta convocatòria, es considera que hi ha una situació de necessitat quan els ingressos anuals nets de la persona beneficiària s'ajusten als barems de les taules d'aplicació següents:

a) Quan la persona amb discapacitat té ingressos personals, la taula d'aplicació és la següent:

Fins a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de 2015, el 100%.

D'1,5 a 2,5 vegades l'IRSC de 2015, el 75%.

De 2,5 a 3 vegades l'IRSC de 2015, el 50%.

Més de 3 vegades l'IRSC de 2015, el 0%.

D'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat, el valor de l'IRSC per al 2015 està fixat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

No té la consideració de renda l'ajut econòmic que estableix l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i aquells altres ajuts amb el mateix contingut que hagin pogut establir les comunitats autònomes, ni la indemnització que preveu l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Els límits d'ingressos es corregeixen, en funció de les circumstàncies sociofamiliars, multiplicant els límits indicats pels factors de correcció següents:

Fins a 3 membres, per 1.

Fins a 4 membres, per 1,166.

Fins a 5 membres, per 1,333.

Fins a 6 membres, per 1,5.

Fins a 7 membres, per 1,666.

Fins a 8 membres, per 1,833.

Fins a 9 membres, per 2.

Fins a 10 membres, per 2,166.

Per cada membre de més s'augmenta el coeficient en un 0,07.

b) En el cas que un dels membres de la unitat familiar que no sigui la persona sol·licitant de la prestació tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s'augmenta el coeficient en un 0,07.

7.2 En els casos de complexitat especial, es possibilita la compatibilització de les prestacions concurrents que estableix l'article 2 del Decret 24/1998, de 4 de febrer, i el tractament d'excepcionalitat que estableix l'article 5 del mateix Decret. En aquest sentit, la persona titular del servei d'Atenció a les Persones que correspongui, una vegada constatada la concurrència d'elements que determinin aquesta complexitat especial per mitjà d'un informe emès per l'equip de valoració i orientació corresponent, ha de determinar les condicions específiques dels ajuts necessaris per donar una resposta adequada a les demandes derivades del cas.

S'entén com a casos de complexitat especial aquells en què concorrin diferents necessitats socials, laborals, sanitàries, familiars i econòmiques que calgui articular en el seu conjunt.

7.3 Per a l'atorgament dels ajuts, s'estableixen els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

Persones amb ingressos inferiors a 1,5 vegades l'IRSC de 2015: 10 punts.

Persones amb ingressos entre 1,5 i 2,5 vegades l'IRSC de 2015: 5 punts.

Persones amb ingressos entre 2,5 i 3 vegades l'IRSC de 2015: 3 punts.

D'acord amb la valoració establerta, els expedients s'aniran resolent d'acord amb la Comissió de Valoració, tenint en compte la puntuació establerta i valorant en tot moment que són ajuts que s'atorguen amb caràcter de dret de concurrència competitiva i estan subjectes a disponibilitat pressupostària.

Igualment, en el procés de selecció de les persones beneficiàries dels ajuts es té en compte la situació diferencial i les condicions específiques de les dones amb discapacitat, en particular d'aquelles que tinguin càrregues familiars, les que visquin en l'àmbit rural (municipis de menys de 2.000 habitants) i les que es trobin o surtin d'una situació de violència masclista, i es valora aquesta situació amb 3 punts.

 

–8 Comissió de Valoració

8.1 La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció dels ajuts a subvencionar.

8.2 La Comissió de Valoració estarà integrada per la persona titular responsable del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal de la Direcció General de Protecció Social, que fa les funcions de presidència; un representant de cada un dels serveis d'Atenció a les Persones dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o la persona en qui deleguin; un tècnic o tècnica proposat pel cap o la cap de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres; un representant per cadascun dels col·lectius dels equips tècnics següents: metges, psicòlegs i treballadors socials, aquests representants els ha de proposar la persona titular responsable del Servei de Valoracions de la Direcció General de Protecció Social; un representant dels centres d'atenció a discapacitats, que ha de proposar la persona titular responsable del Servei de Valoracions de la Direcció General de Protecció Social, i una persona adscrita a la Subdirecció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal, que fa les funcions de secretari o secretària.

Així mateix, poden assistir-hi les persones que per la seva especialitat tècnica pugui requerir el grup de treball per tal de comptar amb el seu assessorament.

Els membres de la comissió els nomena per la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials.

8.3 S'atribueixen a la Comissió de Valoració les funcions d'aplicar les bases reguladores de la convocatòria; analitzar, valorar i proposar respecte a les ajudes amb caràcter excepcional, proposar la regulació tècnica de les ajudes del programa i fer el seguiment dels ajuts gestionats a l'efecte d'avaluació, així com d'adaptació o proposta de modificació normativa o de gestió.

8.4 La persona titular de la presidència de la Comissió de Valoració és responsable de signar cada una de les actes de proposta valorades i trametre-les a l'òrgan que ha d'emetre la resolució.

8.5 L'òrgan administratiu responsable de la convocatòria ha de garantir la paritat de gènere en la composició de la Comissió de Valoració si és viable tècnicament.

8.6 El règim de funcionament de la Comissió de Valoració, en tot el que no preveuen aquestes bases, s'ajusta a les normes aplicables pel capítol II sobre el règim jurídic dels òrgans col·legiats de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–9 Procediment de concessió

9.1 El procediment de concessió de cada subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

9.2 A l'efecte de donar compliment a l'article 17.3 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, el text íntegre de la convocatòria es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

9.3 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–10 Òrgans competents per a la tramitació del procediment

10.1 La tramitació de les sol·licituds presentades correspon a la Secció d'Informació i Orientació del Barcelonès del Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès i a les seccions d'Informació, Valoració i Seguiment respectius dels serveis d'Atenció a les Persones de Girona, Lleida i Tarragona, i al Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre, dels respectius serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents al domicili de la persona sol·licitant.

10.2 La resolució la dicten les persones responsables dels serveis d'Atenció a les Persones dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i del Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, d'acord amb el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

 

–11 Justificació i règim de pagament

11.1 El compliment de la finalitat i l'aplicació dels ajuts s'han de justificar mitjançant les factures i els rebuts o els documents originals que acreditin que s'ha dut a terme la despesa per a la qual es va atorgar la prestació, d'acord amb el que estableix la resolució de concessió. S'accepta com a justificant de la despesa efectuada el document de transferència bancària.

11.2 Aquests justificants han de correspondre al mateix exercici econòmic de la convocatòria, llevat del que pugui indicar la resolució de l'expedient.

11.3 En tot cas, la data límit de la justificació de la despesa de prestacions tècniques és d'un mes a comptar de la data de notificació de la resolució. En el cas de les prestacions relacionades amb l'adaptació o modificació de vehicles, la data límit de la justificació és de quatre mesos, o el que dicti la resolució d'atorgament.

11.4 L'obligació de justificar recau sobre qui percebi la subvenció ja sigui com a beneficiari o com a entitat col·laboradora. La justificació ha de correspondre a factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i si escau, la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, la documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

Es considera pagada efectivament la despesa a l'efecte de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

Per a aquells productes de consum que no superin els 100 euros de cost per unitat, que comptin amb informe o prescripció mèdica i sobre els quals l'Equip de Valoració i Orientació n'informi positivament, n'hi ha prou amb la presentació de l'original de la factura reduïda, que acredita la realització i la justificació de la despesa efectuada.

11.5 D'acord amb la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa financera, els pagaments en efectiu no poden superar els 2.500 euros, tot i que no s'aplica aquesta limitació quan cap de les persones que intervenen en l'operació actuï en qualitat d'empresari o professional, així com els pagaments o ingressos realitzats a entitats de crèdit.

11.6 Per a la justificació del compliment de l'objecte de l'ajut per a transport per atenció precoç (codi 200), les persones que hagin gaudit d'aquesta prestació al llarg de l'any 2016 han de presentar durant els dos primers mesos de l'any 2017 un certificat d'assistència al centre d'atenció precoç.

 

–12 Obligacions dels beneficiaris

12.1 Complir la finalitat de la subvenció fent l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases reguladores.

12.2 Les persones beneficiàries dels ajuts han de facilitar tota la informació que els requereixin la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

12.3 Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

12.4 Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

12.5 Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores de cada subvenció.

 

–13 Modificació, control, extinció i reintegrament

13.1 L'ens concedent pot revisar els ajuts concedits i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts i pot comprovar en qualsevol moment el compliment de les condicions que determinen l'accés a la prestació.

Igualment, abans que no es dicti la resolució definitiva, es pot reduir parcialment o totalment l'import de la subvenció com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 92.2.g) bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, afegit per la Llei 2/2014, del 27 de gener.

13.2 Les persones beneficiàries dels ajuts o els membres de la unitat familiar o de convivència o les entitats col·laboradores i prestadores del servei estan obligats a comunicar a l'òrgan gestor que s'ha produït alguna de les causes d'extinció o suspensió que preveu la normativa reguladora de les subvencions.

13.3 Els perceptors de les prestacions han de reintegrar les quanties percebudes indegudament, si incorren en alguna de les causes d'extinció, invalidesa de la resolució de concessió o reintegrament que preveu la legislació de subvencions. El reintegrament es tramita d'acord amb el procediment que estableix l'article 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

13.4 Es deixa de percebre l'ajut des del moment en què no es compleixin tots els requisits establerts.

 

–14 Caràcter dels ajuts

14.1 Els ajuts del programa estan sotmesos al règim jurídic que regula les subvencions, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

14.2 Els ajuts per a la mobilitat i el transport es consideren rendiment subjecte a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i no exempt, perquè tenen la consideració de guany patrimonial. Això no obstant, la determinació de l'obligació de declarar de cada contribuent perceptor de l'ajut s'efectua conforme a les regles que estableix l'article 96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no-residents i sobre el patrimoni.

Pel que fa als ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació, tenen la consideració de guany patrimonial, llevat dels ajuts següents, que queden exempts de gravamen: ulleres i lents de contacte i audiòfons. Això no obstant, la determinació de l'obligació de declarar de cada contribuent perceptor de l'ajut s'efectua conforme a les regles que estableix l'article 96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no-residents i sobre el patrimoni.

14.3 En tot el que no preveuen aquestes bases ni les convocatòries corresponents, s'aplica el següent:

a) Pel que fa a l'objecte, els requisits i les incompatibilitats específics dels ajuts, el Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat.

b) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

c) Pel que fa als actes de transcendència pressupostària, en particular el reintegrament, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–15 Tractament de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

–16 Publicitat dels ajuts

16.1 La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

A aquest efecte, les administracions concedents han de remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.2 Els beneficiaris han de donar publicitat de les subvencions i ajudes rebudes en els termes i les condicions que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faci ús de la previsió continguda a l'article 5.4, la Base de Dades Nacional de Subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.

 

–17 Tipologia dels ajuts

 

17.1 La tipologia, les condicions d'accés i les quanties màximes dels ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat es detallen a continuació:

1. Ajuts per a mobilitat i transport.

1.1 Ajuts per a mobilitat.

1.1.1 Obtenció o reconversió del permís de conduir.

1.1.2 Adaptació de vehicle.

1.2 Ajuts per a transport per assistir a determinats serveis.

1.2.1 Atenció precoç.

1.2.2 Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l'alumnat més gran de 16 anys.

2. Ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació.

 

17.2 Condicions d'accés i quanties màximes:

 

1. Ajuts per a mobilitat i transport.

Objectiu: tenen per objecte contribuir a cobrir les despeses ocasionades per la mobilitat i el transport, i proporcionar a les persones amb discapacitat els mitjans per augmentar la seva capacitat de desplaçament.

Aquest grup de productes el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

Modalitats: ajuts per a mobilitat; ajuts per a transport per assistir a determinats serveis.

 

1.1 Ajuts per a mobilitat.

Definició: són ajuts destinats a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb mobilitat reduïda.

Modalitats: obtenció o reconversió del permís de conduir; adaptació de vehicle.

 

1.1.1 Obtenció o reconversió del permís de conduir.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: cal que la persona beneficiària estigui afectada d'una discapacitat que li impedeixi la utilització dels transports públics col·lectius. Per mesurar aquesta circumstància cal que la persona beneficiària superi el barem de mobilitat que preveu el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre. En el cas de la prestació de reconversió del permís de conduir (codi 100), el concepte subvencionable correspon a les despeses corresponents a autoescola, i queden excloses les corresponents a impostos relacionats amb aquesta reconversió.

 

Import màxim:

 

Reconversió del permís de conduir (codi 100), 210,35 euros.

Funció: fer les pràctiques a l'autoescola per conduir amb vehicle adaptat.

 

Obtenció del permís de conduir (codi 101), 450,76 euros.

Funció: aprendre a conduir en una autoescola amb vehicle adaptat.

 

1.1.2 Adaptació de vehicle.

Persones destinatàries i condicions d'accés: cal que la persona beneficiària superi el barem de mobilitat que preveu el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, o que no superin el barem de mobilitat però que requereixi adaptacions al vehicle d'acord amb les condicions restrictives del permís de conduir.

Caldrà que estigui en possessió del permís de conduir vigent.

Caldrà presentar la fitxa tècnica on consti la modificació tècnica del vehicle, d'acord amb les condicions restrictives del permís de conduir.

Les noves sol·licituds d'adaptacions per a un vehicle quan han transcorregut els cinc anys de la concessió de les anteriors es consideraran noves adaptacions i no substitucions.

Incompatibilitats: caldrà que s'acrediti que han transcorregut cinc anys per a la concessió d'una nova prestació, segons el Decret 24/1998, des de la data d'adaptació del vehicle, o que s'ha produït un sinistre total.

 

Import màxim:

 

Import màxim per al conjunt de conceptes per a persones que superin el barem de mobilitat, 3.000,00 euros.

Import màxim per al conjunt de conceptes per a persones que no superin el barem de mobilitat, 1.000,00 euros.

Si les adaptacions de vehicles sol·licitades ja estan incorporades en el vehicle de segona mà, l'import subvencionable per a cada una d'aquestes serà del 70% del que indica aquesta convocatòria.

 

Embragament o vehicle automàtic (codi 103), 1.400,00 euros.

Funció: permet fer l'acció d'embragar amb la mà i evita haver de prémer el pedal amb el peu. El vehicle automàtic no necessita embragatge.

 

Fre autoblocador (codi 104), 500,00 euros.

Funció: permet fer l'acció de frenar amb la mà i evita haver de prémer el pedal del fre amb el peu.

 

Accelerador mecànic (codi 105), 900,00 euros.

Funció: permet fer l'acció d'accelerar amb la mà i evita haver de prémer el pedal de l'accelerador amb el peu.

 

Inversor de pedal (codi 106), 300,00 euros.

Funció: permet prémer l'accelerador amb el peu esquerra.

 

Cinturó de seguretat tipus arnès (codi 108), 200,00 euros.

Funció: permet mantenir l'estabilitat del cos durant la conducció.

 

Persones destinatàries: persones conductores, o no, amb poca estabilitat del seu cos quan estan assegudes.

 

 

Accelerador electrònic (vehicles amb coixí de seguretat) (codi 109), 1.600,00 euros.

Funció: permet fer l'acció d'accelerar amb la mà i evita haver de prémer el pedal amb el peu.

 

Fre d'estacionament elèctric (codi 112), 1.000,00 euros.

Funció: permet accionar el fre d'estacionament prement un botó.

 

Accelerador i fre per a persones amb tetraplegia (codi 114), 2.500,00 euros.

Funció: permet fer les dues funcions principals, accelerar i frenar, amb un sol dispositiu accionat per un braç que té una empunyadura especial.

 

Suplement de pedals (codi 115), 300,00 euros.

Funció: base amb prolongadors de pedals per a usuaris i usuàries que no arriben als pedals.

 

Adaptació de volant (codi 116), 150,00 euros.

Funció: empunyadures i poms que permeten moure el volant quan hi ha afectació en una o les dues mans.

 

Telecomandament de funcions de conducció (codi 118), 1.100,00 euros.

Funció: permet maniobrar amb el volant i al mateix temps fer totes les funcions secundàries: llums, llums intermitents, eixugaparabrises, clàxon, etc.

 

Altres adaptacions de les accions per a la conducció (codi 119), 150,00 euros.

Funció: adaptacions individualitzades que facilitin o permetin realitzar algunes accions necessàries per a la conducció.

 

Persones destinatàries: persones amb diferents discapacitats (física, auditiva, etc.) que necessiten adaptar el vehicle per a la conducció.

 

1.2 Ajuts per al transport per assistir determinats serveis.

Definició: ajuts econòmics destinats a contribuir en les despeses ocasionades per la utilització de mitjans de transport individuals per a l'accés a serveis d'atenció precoç o ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l'alumnat més gran de 16 anys.

Objectiu: cobrir les despeses ocasionades pel transport que possibilitin rebre els serveis esmentats a persones amb problemes greus de mobilitat.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones amb problemes greus de mobilitat.

Aquest grup de productes no el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

Per mesurar aquesta circumstància caldrà que la persona superi el barem de mobilitat que preveu el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, excepte en el cas de l'atenció precoç.

Modalitats: atenció precoç; ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l'alumnat més gran de 16 anys.

 

1.2.1 Atenció precoç (codi 200).

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: famílies que hagin de desplaçar el nen o la nena per rebre el servei d'atenció precoç a un altre municipi i tinguin dificultats greus per utilitzar els mitjans de transport ordinaris, o dins el mateix municipi quan es tracti d'infants que depenen de forma continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. El tractament d'atenció precoç ha de tenir l'informe favorable del Servei de Valoració i Orientació i dur-se a terme en centres de la xarxa pública (propis o concertats).

Tant les persones que hagin gaudit d'aquesta prestació en convocatòries anteriors com les que la sol·licitin per primer cop, podran gaudir-ne amb efectes del mes de gener d'enguany o del mes d'inici del tractament, d'acord amb el que disposa el punt 4.5.1.3 de les bases d'aquesta Ordre.

Import màxim:

Màxim anual de 1.116,00 euros.

Màxim mensual de 93,00 euros.

En cas de transport privat es pagarà a raó de 0,18 euros/km.

En cas de taxi es pagarà a raó de 3,00 euros/viatge.

En cas de transport públic col·lectiu es pagarà a raó de 0,850 euros/viatge.

 

1.2.2 Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l'alumnat major de 16 anys (codi 202).

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: alumnat més gran de 16 anys que cursen ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats que acreditin l'assistència al centre.

Incompatibilitats: el transport escolar de nivell preescolar i ensenyament obligatori es continuarà regint pel seu règim específic.

Màxim anual de 1.116,00 euros.

Màxim mensual de 93,00 euros.

En cas de transport privat es pagarà a raó de 0,18 euros/km.

En cas de taxi es pagarà a raó de 3,00 euros/viatge.

En cas de transport públic col·lectiu es pagarà a raó de 0,850 euros/viatge.

 

2. Ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació.

Definició: tot mitjà que, actuant com a intermediari entre la persona i l'entorn, possibiliti l'accés al nivell general de qualitat de vida.

També es considera ajut a la comunicació els ajuts d'intèrpret i guia intèrpret per a l'alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i visual més gran de 16 anys que cursen ensenyament reglat postobligatori o formació ocupacional en centres autoritzats.

Objectiu: contribuir a cobrir les despeses d'adquisició dels productes de suport que figuren en aquest annex.

Funció: segons la utilitat i la relació amb la discapacitat de la persona beneficiària.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: cal que l'ajut estigui relacionat directament amb la causa de la discapacitat per la qual ha estat reconeguda la persona beneficiària. Els ajuts sol·licitats hauran d'estar en relació amb la capacitat intel·lectual i/o edat de la persona beneficiària.

Incompatibilitats: els ajuts del mateix tipus, excepte els d'intèrpret o guia intèrpret, no es podran tornar a concedir fins que hagin transcorregut quatre anys des de la darrera concessió. Aquest termini es podrà reduir d'acord amb les característiques i el tipus d'ajut, i també en el cas que la persona destinatària sigui menor de 18 anys i en els casos que s'especifiqui expressament un termini diferent.

El termini per tornar a concedir els ajuts serà de 4 anys a excepció de les ulleres i els audiòfons per a menors de 18 anys i també els arnesos de grues i els commutadors que es podrà reduir a 2 anys.

No es podran concedir productes de suport (a excepció d'aparells d'ús exclusivament personal i que estan determinats en aquest annex) a persones amb discapacitat ingressades en centres residencials propis i/o subvencionats perquè es considera que aquests aparells formen part dels elements necessaris per a l'atenció que ha de donar el centre.

El material fungible, com ara piles, bateries, pneumàtics, etc., no serà objecte de subvenció.

Modalitats: productes de suport per a persones amb discapacitat visual; productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva, i productes de suport per a persones amb discapacitat física.

Subvenció màxima: import màxim de 3.500,00 euros, a excepció de les prestacions relacionades en l'apartat 2.3 h) d'aquest annex.

Només en casos excepcionals justificats es podrà augmentar aquest import fins a la totalitat del cost.

 

2.1 Productes de suport per a persones amb discapacitat visual.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquests ajuts van dirigits a persones amb discapacitat visual igual o superior al 33%. Els productes amb els codis 301, 308, 311, 317, 318, 325, 326, 327 i 331 estan destinats a persones cegues o amb dèficit visual greu.

Aquest grup de productes el podran demanar també les persones amb discapacitat que viuen en residències.

 

Modalitats i subvencions màximes:

 

Anotador parlant i accessoris (codi 301), 1.500,00 euros.

Funció: entrada de dades mitjançant sistema Braille o teclat QWERTY i sortida mitjançant veu.

Els accessoris serveixen per introduir la informació a l'ordinador.

 

Lupa TV (codi 303), 1.000,00 euros.

Funció: permet ampliar, il·luminar i contrastar el text o les imatges de llibres, documents o escrits.

 

Lupa amb llum (codi 304), 120,00 euros.

Funció: permet veure imatges ampliades i il·luminades.

 

Lupa (codi 305), 55,00 euros.

Funció: permet veure imatges ampliades.

 

Faristol (codi 306), 100,00 euros.

Funció: permet subjectar el paper o els llibres de manera que faciliti la visió en millorar la posició de la persona per llegir o escriure.

 

Impressora braille (codi 308), 600,00 euros.

Funció: permet imprimir en braille.

 

Persones destinatàries: persones cegues.

 

 

Programa de magnificació de caràcters (codi 310), 600,00 euros.

Funció: permet ampliar, il·luminar i contrastar imatges o escrits que surten per la pantalla.

 

Reproductor DAISY (codi 311), 240,00 euros.

Funció: permet reproduir i gravar la veu.

 

Ulleres o lents de contacte per corregir el dèficit de refracció (codi 312), 420,00 euros.

Funció: permet millorar el dèficit visual.

 

Llum flexo (codi 314), 150,00 euros.

Funció: llum amb bombeta de llum controlada. El flexo permet ajustar la direcció i la distància de la llum.

 

Mesurador de glucèmia amb veu (codi 315), 50,00 euros.

Funció: eina per al control de la glucèmia. El resultat és emès mitjançant veu.

 

Filtres (codi 316), 150,00 euros.

Funció: permet controlar l'espectre lumínic per millorar la visió.

 

Programa per utilitzar l'escàner ROC (OCR) (codi 317), 200,00 euros.

Funció: permet guardar i controlar el text escanejat per tal de llegir-lo amb revisor de pantalla.

 

Programa per utilitzar el Windows amb síntesi de veu o revisor de pantalla per a PC (codi 318), 400,00 euros.

Funció: descriu el contingut de la pantalla mitjançant la síntesi de veu.

 

Línia braille (codi 320), 1.900,00 euros.

Funció: permet reconèixer per sistema Braille els textos que estan en la pantalla de l'ordinador.

 

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquests ajuts van dirigits a persones sordcegues.

 

 

Telèfon mòbil amb veu (codi 322), 350,00 euros.

Funció: transforma en veu sintètica la informació necessària per utilitzar el telèfon mòbil.

 

Lupa electrònica portàtil (codi 323), 435,00 euros.

Funció: permet amplificar, il·luminar i contrastar objectes, escrits o imatges al carrer o en llocs que no ens hi podem acostar.

 

Telemicroscopi o telescopi (codi 324), 440,00 euros.

Funció: permet veure a mitjana o llarga distància perquè augmenta la imatge i l'apropa a la vista. S'utilitza per veure la TV, cinema, teatre; també poden ser monoculars o binoculars i poden ser manuals o es poden muntar en unes ulleres (ulleres telescòpiques). No corregeixen el dèficit de refracció.

 

Lector d'etiquetes parlant (codi 325), 200,00 euros.

Funció: grava etiquetes i les reprodueix amb veu per poder reconèixer els objectes.

 

Detector de colors (codi 326), 125,00 euros.

Funció: informa dels colors dels objectes mitjançant la veu.

 

GPS amb veu (codi 327), 275,00 euros.

Funció: informa de la localització de la persona mitjançant la veu.

 

Comunicador per a persones sordcegues (codi 328), 2.195,00 euros.

Funció: permet la comunicació presencial amb les persones sordcegues, a través de l'intercanvi d'informació textual entre el sistema Braille i el llenguatge alfabètic escrit.

 

Persones destinatàries: persones sordcegues.

 

 

Ulleres prismàtiques o microscòpiques (codi 330), 200,00 euros.

Funció: ulleres amb prisma o microscopi adaptat a la muntura per llegir o escriure. No corregeixen el dèficit de refracció.

 

Teclat braille (codi 331), 100 euros.

Funció: permet accedir a dispositius electrònics que tenen l'accés per pantalla digital i utilitzar-los.

 

Persones destinatàries: persones cegues o amb dèficit visual greu.

 

2.2 Productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquests ajuts van adreçats a persones amb una discapacitat auditiva que els permet assolir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Les ajudes tècniques referides a adaptacions per a domicili no les podran demanar les persones que viuen en residències.

 

Modalitats i subvencions màximes:

 

Adaptació de l'habitatge.

 

Telèfon fix adaptat amb amplificació i/o bobina (sense fils o de taula) (codi 403), 120,00 euros.

Funció: la bobina incorporada al telèfon amplifica el volum del so que arriba a l'auricular. És compatible amb audiòfons en posició T.

 

Despertador (codi 404), 100,00 euros.

Funció: despertador que avisa amb senyals lluminosos o vibratoris.

 

Transmissor del so del timbre del telèfon (codi 405), 70,00 euros.

Funció: avisa la persona usuària del timbre del telèfon mitjançant un transmissor que envia el so (cal disposar d'un receptor de senyals lluminosos o vibratoris).

 

Transmissor del so del timbre de la porta (codi 406), 85,00 euros.

Funció: avisa la persona usuària del timbre de la porta mitjançant un transmissor que envia el so (cal disposar d'un receptor de senyals lluminosos o vibratoris).

 

Transmissor vigilabebès (codi 407), 140,00 euros.

Funció: avisa la família del plor o els crits del bebè mitjançant un transmissor que envia el so (cal disposar d'un receptor de senyals lluminosos o vibratoris).

 

Audiòfons:

Un audiòfon (codi 408), 1.000,00 euros.

Dos audiòfons (codi 409), 2.000,00 euros.

Funció: millorar o corregir el dèficit auditiu.

 

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquests ajuts van dirigits a persones amb discapacitat auditiva que tinguin la prescripció facultativa corresponent; infants i adolescents fins als 16 anys amb dèficit auditiu inferior o igual a 160 dB SDNA (suma de dB en els nivells d'audició 500, 1.000, 2.000 i 3.000) en la pitjor de les oïdes i amb trastorns de llenguatge i/o dèficit visual i/o dèficit psíquic, i que per aquestes deficiències assoleixin un grau de discapacitat igual o superior al 33%; infants i adolescents més grans de 16 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% per discapacitat auditiva, i infants i adolescents més grans de 16 anys amb discapacitat auditiva i dèficit visual i/o dèficit psíquic que conjuntament arribin a un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

 

Equip de comunicació amb freqüència modulada (FM) (codi 410), 800,00 euros.

Funció: permet una comunicació vocal millorada i sense interferències mitjançant un transmissor (micròfon) utilitzat per la persona que parla i un receptor utilitzat per l'oient amb discapacitat auditiva. El so es transmet per FM.

 

Amplificador magnètic de transmissió del so (codi 413), 200,00 euros.

Funció: millora la comunicació personal, les converses telefòniques i les aplicacions multimèdia, ja que transmet el so de manera nítida directament als audiòfons o als auriculars.

 

Receptor de senyals acústics (codi 415), 140,00 euros.

Funció: permet percebre diferents sons (telèfon, porta, plor del bebè o alarmes). És un aparell portàtil que rep els senyals dels diferents transmissors i els converteix en vibració i/o llum.

 

Avisadors d'alarmes contra incendis (codi 429), 175,00 euros.

Funció: avisa amb senyals visuals, com llampecs de llum en cas d'incendi.

 

Dispositiu de transmissió de so d'una oïda a l'altra (codi 430), 650,00 euros.

Funció: dispositiu que permet transmetre el so que arriba a l'oïda amb pèrdua completa cap a l'oïda amb restes auditius.

 

Persones destinatàries: persones sense audició en una oïda i amb una pèrdua auditiva en l'altra oïda.

 

 

Ajuda per curs d'aprenentatge de la llengua de signes (codi 998), import mitjà de 400,00 euros per un curs de 120 hores. En el supòsit de cursos de menys hores, s'atorgarà la part proporcional. Aquesta prestació es podrà demanar anualment, fins a un màxim de tres anys.

Ajuda per a intèrpret per a persones sordes i persones sordcegues per a cursos d'ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats (codi 999), 8,00 euros/hora per un import màxim anual de 1.168,00 euros.

 

2.3 Productes de suport per a persones amb discapacitat física.

 

Modalitats i subvencions màximes:

 

a) Dormitori.

Aquest grup de productes no el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

 

Llit articulat (codi 501), 400,00 euros.

Funció: permet fer canvis de posició al llit i col·locar l'usuari o usuària en una posició adequada.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones amb tetraplegia, hemiplegia o que la seva afectació dificulti els canvis de posició al llit i les transferències.

 

Matalàs o sobrematalàs antiescares (codi 503), 400,00 euros.

Funció: prevenir les úlceres per decúbit.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones que per la seva afectació tinguin un risc moderat o alt d'úlceres per decúbit.

 

Baranes de llit (codi 504), 156,26 euros.

Funció: evita la caiguda del llit.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones que a causa de la seva discapacitat tenen risc de caure del llit.

 

Respatller de llit ajustable (codi 506), 35,00 euros.

Funció: accessori que permet modificar la posició de l'esquena per mantenir incorporada la persona.

Persones destinatàries: persones que no toleren el decúbit i necessiten estar incorporades.

 

Barra lateral de llit (codi 507), 80,00 euros.

Funció: facilita fer els girs, incorporar-se i dona suport per a posar-se dret o fer la transferència a la cadira de rodes.

Persones destinatàries: persones que per la seva discapacitat necessiten un suport per a moure's al llit o fer transferències.

 

Llit clínic (inclou somier articulat, carro elevador i baranes) (codi 508), 650 euros

Funció: permet fer canvis de posició i col·locar l'usuari o usuària en una posició adequada. Permet aixecar el llit a una alçada adequada per al cuidador per poder fer les tasques bàsiques d'atenció personal. Evita que la persona caigui del llit.

Persones destinatàries: persones que necessitin assistència d'una altra persona per fer les tasques bàsiques d'atenció personal al llit. En activitats com la higiene, el vestit, canvis de posició o de bolquer, etc.

 

b) Higiene personal i activitats de la vida diària.

Aquest grup de productes no el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències, a excepció del codi 547. Estris per a activitats de la vida diària.

 

Adaptació de banyera, dutxa i inodor:

 

Fusta de banyera (codi 530), 40,00 euros.

Funció: permet dutxar-se assegut. Facilita l'entrada i sortida de la banyera i evita el perill de caigudes.

 

Cadira de dutxa (codi 531), 80,00 euros

Funció: permet dutxar-se assegut.

 

Seient giratori de banyera (codi 532), 120,00 euros.

Funció: permet dutxar-se assegut. Facilita l'entrada i sortida de la banyera i evita el perill de caigudes.

 

Seient elevador de banyera (codi 533), 580,00 euros.

Funció: permet l'elevació i el descens de la persona dins la banyera. Facilita l'entrada i sortida de la banyera i evita el perill de caigudes.

 

Barres de paret (codi 534), 90,15 euros.

Funció: dóna suport i seguretat en l'entrada i sortida de la banyera o dutxa i durant l'activitat del bany o dutxa.

 

Cadira de dutxa i vàter (codi 535), 390,66 euros.

Funció: permet la utilització de l'inodor i la dutxa des de la mateixa cadira. Evita haver de fer transferències dins de la cambra de bany.

 

Seient abatible de dutxa (codi 536), 150,25 euros.

Funció: permet dutxar-se assegut.

 

Alçavàter (codi 537), 50,00 euros.

Funció: augmenta l'alçada de l'inodor per facilitar la transferència i facilita aixecar-se i asseure's.

 

Barra abatible (codi 538), 60,00 euros.

Funció: dóna suport i seguretat per facilitar la incorporació i les transferències.

 

Alçavàter amb recolzabraços (codi 539), 100,00 euros.

Funció: augmenta l'alçada de l'inodor i juntament amb el recolzabraços facilita aixecar-se i asseure's.

 

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquests ajuts van dirigits a aquelles persones que amb la seva utilització poden realitzar les tasques d'higiene personal sense l'ajut d'una altra persona o que milloren substancialment la seva autonomia i seguretat (530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 i 539).

 

 

Plataforma abatible de dutxa (codi 540), 700,00 euros.

Funció: permet al cuidador o cuidadora dutxar la persona estirada sobre la llitera de dutxa a la cambra de bany a una alçada adequada.

 

Hamaca banyera (infants) (codi 542), 640,00 euros.

Funció: permet mantenir l'infant assegut o reclinat de manera segura durant el bany.

 

Reductor de seient amb subjeccions (infants) (codi 543), 240,00 euros.

Funció: permet mantenir assegut l'infant tot sol al vàter.

 

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquests ajuts estan dirigits a les persones que necessiten l'assistència d'una persona per a les tasques d'higiene (540, 542 i 543).

 

 

Vàter bidet (codi 544), 420,71 euros.

Funció: permet el rentat i assecat de la zona anal i perianal en accionar els comandaments.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquelles persones que no poden utilitzar les extremitats superiors en la higiene personal.

 

Estris per a activitats de la vida diària (codi 547), 40,00 euros per unitat.

Funció: permeten o faciliten la realització d'activitats com vestir-se, cura personal, menjar, cuinar, fer la neteja o activitats generals com obrir una aixeta, obrir amb clau, etc.

Persones destinatàries: persones amb afectació física que presenten alteracions en la mobilitat articular, la força, la sensibilitat o la coordinació dels moviments.

 

Cadira de dutxa i vàter basculant amb accessoris (codi 549), 1.100,00 euros.

Funció: permet la utilització de l'inodor i la dutxa des de la mateixa cadira. Evita haver de fer transferències dins la cambra de bany. La basculació i els accessoris permeten a la persona usuària mantenir una posició estable durant l'activitat.

Persones destinatàries: persones amb poca estabilitat del tronc.

 

c) Transferències.

Aquest grup de productes no el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències

 

Grua estàndard (codi 570), 800,00 euros.

Funció: permet aixecar i desplaçar la persona amb discapacitat amb l'ajuda d'una sola persona assistent.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: va dirigit a aquelles persones que degut al pes o l'afectació no poden fer la transferència manual assistida d'una persona. Trapezi (codi 571), 84,14 euros.

 

Funció: facilita la incorporació i la transferència del llit a la cadira.

Taula de transferències (codi 572), 60,00 euros.

 

Funció: facilita la transferència de seient a seient lliscant sobre la taula.

Disc giratori (codi 573), 60,10 euros.

Funció: facilita a l'assistent fer la transferència de la persona d'un seient a un altre fent un moviment de rotació sobre el disc.

 

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: va dirigit a aquelles persones que amb la seva utilització poden fer transferències o de manera autònoma o més fàcilment amb l'ajuda del seu assistent (571, 572 i 573)

 

 

Plataforma de transferències (codi 574), 650,00 euros.

Funció: facilitar a l'assistent posar dempeus i traslladar la persona d'un seient a un altre fent partícip la persona usuària en l'activitat.

Persones destinatàries: persones que no siguin capaces de fer les transferències per si mateixes però que amb ajuda puguin mantenir-se dretes per fer-les.

 

Arnès per a grua (codi 575), 120,00 euros. Periodicitat: 2 anys.

Funció: permet a la persona assistent subjectar i donar un bon suport al cos de la persona usuària mentre utilitza la grua.

Persones destinatàries: persones a les quals cal assistir mitjançant l'ús de grues per fer les transferències i que tenen necessitats especials.

 

Disc giratori amb recolzament (codi 576), 300,00 euros.

Funció: ajuda la persona a posar-se dempeus i facilita a l'assistent la transferència d'un seient a un altre fent un moviment de rotació sobre el disc.

Persones destinatàries: persones que no siguin capaces de fer les transferències per si mateixes, però que amb ajuda puguin mantenir-se dretes per fer-les.

 

Grua de bipedestació (codi 577), 1.800,00 euros.

Funció: posa dempeus i trasllada la persona assistida d'un seient a un altre. Facilita a la persona assistent fer amb comoditat algunes tasques com portar la persona assistida al lavabo, canviar-la de bolquers, vestir-la, etc.

Persones destinatàries: persones que necessiten una altra persona per fer les transferències però amb poc esforç poden passar d'estirades a assegudes. Cal adjuntar un informe que justifiqui la idoneïtat de la petició, d'acord amb l'annex 3 d'aquesta Ordre.

 

Grua de sostre (codi 578), 2.300,00 euros.

Funció: permet fer les transferències de forma autònoma o assistida d'un lloc a un altre dins del recorregut de la guia del sostre.

Persones destinatàries: persones que a causa del pes o l'afectació no poden fer la transferència manual assistida d'una persona i, especialment, si disposen de poc espai.

 

Tapissos lliscants (codi 579), 60 euros.

Funció: facilita al cuidador moure la persona usuària sobre la superfície del llit.

Persones destinatàries: persones que per la seva afectació tinguin dificultats per fer canvis de posició al llit.

 

d) Mobilitat.

Aquest producte el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

 

Motor propulsor per a cadira manual per a l'assistent (codi 604), 800,00 euros.

Funció: disminueix l'esforç de l'assistent en empènyer la cadira de rodes.

Persones destinatàries: usuaris o usuàries de cadira de rodes més grans de 18 anys, que no poden autopropulsar la cadira ni utilitzar una cadira de rodes de motor elèctric, o per a menors d'edat sempre que el pes en el seu conjunt ho justifiqui (pes del menor més la cadira de rodes i els seus accessoris). Cal tenir en compte el pendent del terreny per on es desplaça habitualment el menor.

 

Motors o sistemes que facilitin l'autopropulsió de cadires de rodes manuals per la persona usuària (codi 605), 1.500 euros.

Funció: facilita l'autopropulsió.

Persones destinatàries: persones usuàries de cadires de rodes manuals autònomes en l'autopropulsió però que per edat o afectació tenen dificultat per autopropulsar la cadira de rodes.

 

Cadira per al desplaçament a l'interior, tipus despatx, amb fre manual i diferents tipus de seients i accessoris (codi 606), 700 euros

Funció: permet el desplaçament per l'interior de l'habitatge guanyant en maniobrabilitat, funcionalitat, confort i seguretat. El seient i l'alçada són ajustables a les necessitats de la persona usuària.

Persones destinatàries: persones amb una marxa poc funcional però amb suficient mobilitat per impulsar la cadira amb els peus i/o les mans. Persones amb limitació greu de la flexió de maluc i/o genoll que necessiten un seient partit.

 

e) Posicionament.

 

Cadira d'interior de posicionament (codi 623), 1.000,00 euros.

Funció: permet aconseguir la sedestació estable mitjançant accessoris i xassís regulables.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: infants que no poden mantenir control cefàlic ni de tronc. Aquest producte no el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

 

Falca de posicionament (codi 624), 300,00 euros.

Funció: permet controlar el cos de la persona en posició prona i supina amb l'objectiu de descansar i fer canvis de posició evitant postures perjudicials.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: infants amb greu afectació motora que no poden fer canvis de posició de manera autònoma. Aquest producte el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

 

Cadira d'interior amb taula (codi 626), 500,00 euros.

Funció: permet mantenir l'infant assegut en una posició controlada.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: nens amb afectacions severes de conducta o de comportament.

 

f) Comunicació.

Aquest grup de productes el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

Pel que fa al Comunicador senzill i al Comunicador de pantalla dinàmica i/o ortogràfic, es podrà fer seguiment dels ajuts atorgats, per part de l'equip tècnic del Departament, a l'efecte de supervisar, per facilitar i maximitzar-ne l'aprofitament.

 

Faristol (codi 306), 100,00 euros.

Funció: subjecta el paper o els llibres per millorar-ne la posició a la vista.

Persones destinatàries: persones amb afectació en extremitats superiors, amb alteracions en la força, sensibilitat o coordinació dels moviments, que impedeixin subjectar un llibre; persones amb poc control de tronc en sedestació, i persones que no es poden acostar a la taula per llegir, escriure, utilitzar un teclat, etc.

 

Adaptacions de l'ordinador:

 

Adaptador d'USB per a commutadors (codi 655), 40,00 euros.

Funció: permet utilitzar i activar els commutadors.

 

Ratolí alternatiu (codi 656), 360,00 euros.

Funció: permet controlar els moviments del cursor en la pantalla mitjançant ratolins diferents de l'habitual, per exemple un multiratolí (multimouse) amb cinc commutadors, un ratolí de bola (track ball), un ratolí de botó (tipus joystick), un ratolí facial... En cas de requerir un ratolí amb prestacions especials cal sol·licitar el codi 677.

 

Programa d'accés alternatiu a l'ordinador (codi 658), 400,00 euros.

Funció: permet, gràcies al seu programari transparent, executar programes estàndard d'ordinador sense utilitzar el teclat ni el ratolí.

 

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquests ajuts van dirigits a aquelles persones que a causa de la seva discapacitat a les dues extremitats superiors tenen dificultats per utilitzar el teclat i el ratolí habituals i requereixen poder escriure i comunicar-se de forma alternativa

 

 

Programa de símbols i/o text per a la comunicació amb síntesi de veu (codi 662), 480,00 euros.

Funció: permet dissenyar diferents pantalles de comunicació amb símbols, lletres o paraules. Les persones usuàries poden seleccionar ítems per dir una frase. Té sortida de veu sintètica i gravada (digital).

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones amb dificultats de comunicació oral.

 

Instruments per a l'accés:

 

Licorni (codi 665), 80,00 euros.

Funció: permet fer diferents activitats amb el moviment del cap, segons l'accessori de la punta: senyalar, teclejar, passar pàgines, etc.

Persones destinatàries: persones amb les dues extremitats superiors poc funcionals i control cefàlic suficient.

 

Commutador (codi 666), 140,00 euros.

Funció: permet que persones amb dificultat motriu puguin controlar diferents aparells i productes de suport (joguines, ordinador, comunicador, etc.).

Persones destinatàries: persones amb les dues extremitats superiors poc funcionals.

 

Màxim 4 unitats. Cada 2 anys.

 

Lector de llibres electrònics adaptat (codi 669), 200,00 euros.

Funció: permet utilitzar i controlar un lector de llibres electrònic.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones amb les dues extremitats superiors poc funcionals

 

Comunicador senzill (de caselles o botons) (codi 670), 520,00 euros.

Funció: permet gravar paraules o frases i reproduir-les prement directament la casella o mitjançant un commutador (fins a vint missatges).

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquelles persones que no tenen llenguatge oral i només poden accedir a la comunicació bàsica per aquest mitjà.

Caldrà adjuntar un informe que justifiqui la idoneïtat de la petició realitzat per algun dels professionals següents: logopeda, psicòleg o psicòloga, psicopedagog o psicopedagoga, terapeuta ocupacional o persona responsable de l'àrea de comunicació en el cas de les persones que es troben en centre de dia o residència, d'acord amb el model de l'annex 2 d'aquesta Ordre del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius.

 

Comunicador de pantalla dinàmica i/o ortogràfic: (codi 671), 3.000,00 euros.

Funció: produeix missatges amb veu digital o sintètica.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones amb afectació greu de la parla però amb capacitat comunicativa suficient.

Cal adjuntar un informe que justifiqui la idoneïtat de la petició elaborat per algun dels professionals següents: logopeda, psicòleg o psicòloga, psicopedagog o psicopedagoga, terapeuta ocupacional o persona responsable de l'àrea de comunicació en el cas de les persones que es troben en centre de dia o residència, d'acord amb el model de l'annex 2 d'aquesta Ordre, del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius.

 

Sistema de muntatge de dispositiu electrònic al llit o a la cadira (codi 672), 700,00 euros.

Funció: permet que persones que es desplacen en cadira de rodes i han d'utilitzar productes de suport puguin tenir l'aparell al seu abast i en el posicionament adequat.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones usuàries de cadira de rodes o enllitades que utilitzen un comunicador o un ordinador, i si escau, un sistema d'accés (commutadors).

 

Avisador (codi 674), 60,00 euros.

Funció: transmet un so o un missatge amb veu digital.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones amb greu discapacitat motora que necessiten poder avisar a certa distància, infants en les primeres etapes d'utilitzar sistemes augmentatius de comunicació, persones adultes que necessiten cridar l'atenció dels seus cuidadors o cuidadores.

 

Teclat alternatiu o adaptació de teclat (codi 675), 250,00 euros.

Funció: teclats diferents del convencional en mida i/o distribució o sense fil per utilitzar un ordinador. També adaptacions com un cobertor a mida.

Persones destinatàries: persones amb deficiència en les funcions manipulatives que dificulten l'acció de teclejar en un teclat estàndard però ho poden fer en un teclat personalitzat. En cas de requerir un altre sistema d'accés, cal sol·licitar el codi 677.

 

Adaptació per al mòbil (codi 676), 115,00 euros.

Funció: permet utilitzar el mòbil mitjançant un commutador o un sistema de control d'entorn, marcació per veu, trucada d'emergència, mans lliures, etc.

Persones destinatàries: persones que, a causa de la seva discapacitat en les dues extremitats superiors, no poden utilitzar els telèfons convencionals.

 

Altres sistemes d'accés a l'ordinador o comunicador (codi 677), 1.550,00 euros

Funció: permeten l'accés a l'ordinador quan els altres sistemes d'accés no funcionen. Com a exemple es pot citar l'accés a traves de la mirada.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: usuaris d'ordinador o comunicador amb discapacitat motriu molt greu. Tetraplegia.

La seva sol·licitud requereix de forma imprescindible l'avaluació a la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius, que emetran un informe.

 

Braç de suport per al posicionament de perifèrics (codi 678), 150,00 euros per unitat (màxim de 2 unitats).

Funció: permet posicionar els perifèrics (commutadors, ratolins...) en la ubicació que permeti un ús més funcional per a cada persona usuària.

Persones destinatàries: persones que degut a la seva limitació o poc control en la mobilitat, requereixen posicionament personalitzat dels elements perifèrics d'accés a dispositius electrònics (comunicadors, ordinadors, joguines, cadires de rodes elèctriques...).

 

g) Accessibilitat.

Definició: són elements que s'instal·len sense grans actuacions a l'edifici, ja que aquestes actuacions les preveu un altre programa.

Aquest grup de productes no el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

 

Cadira per pujar i baixar escales (amb dues persones) (codi 708), 300,00 euros.

Funció: facilitar a les persones assistents la tasca de pujar i baixar escales a les persones assegudes a una cadira.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones que no poden pujar i baixar escales i amb poc pes.

 

Rampes manuals portàtils (codi 709), 450,00 euros.

Funció: permet superar petits desnivells en una cadira de rodes manual o elèctrica o en un cotxet d'infant amb l'ajut d'un o una assistent.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquelles persones que van en cadira de rodes o amb caminador i que les necessiten per superar desnivells.

 

Aparell salvaescales portàtil (codi 710), 3.005,06 euros.

Funció: permet a la persona que assisteix pujar i baixar una persona que va amb cadira de rodes manual o amb caminador per les escales sense que hagi de fer gaire força.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquelles persones de més de 15 kg de pes que superin el barem de mobilitat que preveu el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i que tinguin barreres arquitectòniques insalvables i sense ascensor en l'accés o a l'interior del seu domicili.

Caldrà adjuntar un informe que justifiqui la idoneïtat de la petició, d'acord amb l'annex 4 d'aquesta Ordre.

 

Automatisme de portes (codi 711), 1.500,00 euros.

Funció: permet obrir i tancar portes de forma automàtica o mitjançant un comandament.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones amb cadira de rodes o amb greu discapacitat motora que no poden obrir manualment una porta o l'espai de maniobra és insuficient per obrir-la.

 

h) Vehicle.

Accés i posicionament al vehicle.

Aquest grup de productes no el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències.

 

Ajuts per a la transferència de la persona junt amb la seva cadira de rodes.

 

Plataforma per a furgoneta (codi 738), 4.000,00 euros.

Funció: permet pujar i baixar qualsevol tipus de cadira de rodes de forma autònoma d'una furgoneta o sense esforç per part de la persona assistent.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones usuàries de cadira de rodes que tenen molta dificultat per fer transferències i que amb aquest mitjà poden accedir a la furgoneta i viatjar assegudes a la mateixa cadira. Incompatible amb els codis 739, 740 i 745.

 

Seient de vehicle adaptable a xassís de cadira de rodes (codi 739), 4.000,00 euros.

Funció: permet que el seient de la cadira de rodes s'acobli al terra del vehicle evitant així la transferència de la persona.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones usuàries de cadira de rodes que tenen molta dificultat per fer transferències i que amb aquest mitjà poden accedir al seu turisme o monovolum i viatjar assegudes a la mateixa cadira. Incompatible amb els codis 738, 740 i 745.

 

Transformació de carrosseria (codi 740), 4.000,00 euros.

Funció: habilitació d'una plaça per a cadira de rodes en la part posterior del vehicle a la qual la persona amb la seva cadira accedeix per una rampa i queda fixada a terra.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones usuàries de cadira de rodes que tenen molta dificultat per a les transferències i que amb aquest mitjà poden accedir al monovolum i viatjar assegudes a la mateixa cadira. Incompatible.

 

Ajuts per a la subjecció de la cadira i la persona al terra del vehicle.

 

Ancoratges (furgoneta) (codi 741), 650,00 euros.

Funció: fixa la cadira de rodes al terra del vehicle i subjecta la persona amb un cinturó per viatjar de forma segura.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones usuàries de cadira de rodes i que per la dificultat de fer transferències necessiten viatjar assegudes a la mateixa cadira.

 

Ajuts per a la transferència de la persona.

 

Grua de persona (codi 742), 1.500,00 euros.

Funció: facilita fer la transferència assistida de la persona usuària de la cadira de rodes al seient del vehicle.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: usuaris o usuàries amb cadira de rodes que tenen molta dificultat per a les transferències.

 

Base giratòria per al seient del vehicle (codi 744), 800,00 euros.

Funció: gira el seient del vehicle per facilitar-ne l'entrada i sortida.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones que necessiten un o una assistent per fer transferències.

 

Rampa manual fixa al terra de la furgoneta (codi 745), 1.300,00 euros.

Funció: facilitar l'accés d'una persona en cadira de rodes.

Persones destinatàries: persones usuàries de cadira de rodes i que per la dificultat de fer transferències necessiten viatjar assegudes a la mateixa cadira.

 

Seient de vehicle adaptat amb subjeccions (codi 746), 1.000,00 euros

Funció: permet a infants i joves anar al seu vehicle ben posats i amb seguretat segons la normativa de trànsit.

Persones destinatàries: infants i joves que no poden mantenir control cefàlic o estabilitat de tronc o per a infants amb alteracions severes de conducta o comportament.

 

Ajuts per a la transferència de la cadira.

 

Grua de cadira de rodes (codi 747), 2.000,00 euros.

Funció: facilita les tasques de posar i treure la cadira de rodes del cotxe.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: usuaris o usuàries en cadira de rodes que a causa de l'elevat pes de la cadira o per falta de força no poden carregar la pròpia cadira.

 

Base giratòria amb elevació (codi 748), 3.000,00 euros.

Funció: facilita la transferència assistida de la persona usuària de la cadira de rodes al seient del vehicle.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: usuaris o usuàries en cadira de rodes que necessiten una altra persona per fer les transferències.

 

Cinturó de seguretat tipus arnès (codi 108), 200,00 euros.

Funció: subjecta la persona amb la finalitat de garantir la seva seguretat dins del vehicle.

Persones destinatàries: persones amb poca estabilitat de tronc assegudes.

 

i) Altres.

Aquest grup de productes no el podran demanar les persones amb discapacitat que viuen en residències amb l'excepció dels codis 765 Protector de cap i 766 Laringòfon.

 

Politges (codi 762), 180,30 euros.

Funció: ajuda al manteniment de la mobilitat en les extremitats superiors.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones que necessitin fer exercicis de manteniment per no perdre la mobilitat en les extremitats superiors.

 

Passamans (codi 764), 60,10 euros/metre.

Funció: dóna suport en la marxa.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: persones amb inestabilitat a la marxa o que necessitin recolzar-se per pujar i baixar escales.

 

Protector de cap (codi 765), 180,30 euros.

Funció: protegeix el cap en possibles caigudes o cops.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquelles persones que tenen riscos de caigudes incontrolades o cops a causa de la seva discapacitat.

 

Laringòfon o mans lliures per a pròtesi fonatòria (codi 766), 400,00 euros.

Funció: permet amplificar i articular les paraules mitjançant vibracions. El mans lliures permet parlar sense utilitzar les mans.

Persones destinatàries i condicions específiques d'accés: aquelles persones a les quals s'ha practicat una laringectomia.

 

Sistema de control d'entorn (codi 768), 770,00 euros

Funció: control alternatiu a través d'un comandament adaptat, de diversos elements de la llar, com per exemple la televisió, altres aparells que funcionin amb un comandament a distància, l'enllumenat, electrodomèstics, persianes, portes, joguines, etc. És imprescindible adjuntar un escrit realitzat per la persona beneficiària o la seva família que descrigui les característiques del sistema i les funcions a les quals permetrà accedir.

Persones destinatàries: persones que a causa de la seva afectació motriu no poden accionar aquests elements necessaris per a la seva autonomia de forma habitual.

 

Taula adaptada (codi 770), 400,00 euros.

Funció: permet ajustar la taula a les necessitats de la persona.

Persones destinatàries: usuaris o usuàries amb problemes de sedestació.

 

Suport de cap actiu (codi 771), 200 euros.

Funció: permet subjectar i mantenir el cap en una bona posició i facilita el moviment actiu mentre es fa una activitat (menjar, escriure, jugar, interactuar amb l'entorn).

Persones destinatàries: persones sense control cefàlic.

 

 

Annex 2

Model d'informe d'idoneïtat per a comunicador senzill (de caselles o botons) (670) o per a comunicador de pantalla dinàmica i/o ortogràfic (671) (extensió màxima de 2 pàgines)

 

–1 Breu descripció de la persona sol·licitant i les seves competències comunicatives

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Sexe:

Data de naixement:

Diagnòstic:

Característiques principals: (expliciteu específicament les necessitats, habilitats i limitacions de la persona que justifiquen la sol·licitud d'un comunicador).

Productes de suport per a la comunicació (plafons, llibretetes, comunicadors, sistema de símbols, forma d'accés, volum de vocabulari aproximat...) que utilitza actualment.

Competències comunicatives que mostra amb aquests productes de suport (funcions del llenguatge, nombre d'elements en les produccions, iniciativa comunicativa, contextos en què els utilitza...).

Centre/s on és atesa la persona (escola, taller ocupacional residència, centre de rehabilitació...), si escau.

 

–2 Descripció del comunicador d'alta autonomia que se sol·licita.

 

–3 Avaluació realitzada de l'ús del producte de suport que se sol·licita i seguiment previst

Productes de suport per a la comunicació que s'han utilitzat en l'avaluació (maquinari i programari).

Breu descripció de l'avaluació realitzada (procediments, durada, context/os, professionals implicats...).

Conclusions de l'avaluació (grau de funcionalitat de la solució avaluada i competència de l'usuari o usuària en el seu ús).

Breu descripció del seguiment previst.

 

–4 Signatura

Professional/s responsable/s (nom, professió, centre, telèfon, correu electrònic i signatura).

Nota: El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reserva el dret de fer un seguiment de l'ús de les ajudes concedides.

 

 

Annex 3

Model d'informe per a grua de bipedestació (577)

 

Breu descripció de la persona sol·licitant.

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Sexe:

Data de naixement:

Telèfon:

 

–1 Diagnòstic

 

–2 Descripció de l'estat de la persona usuària (limitacions i habilitats de la persona que justifiquen la sol·licitud de la grua de bipedestació)

Cames.

Tronc i cap.

Braços.

 

–3 Transferències: acte amb el qual es mobilitza una persona d'una superfície a una altra (exemple: del llit a la cadira de rodes, de la cadira al vàter...)

Quines transferències fa actualment?

Descrigui com es fan aquestes transferències.

 

–4 Quines transferències vol fer amb la grua bipedestadora? Marqui-les amb una X.

Pas de llit a cadira.

Pas de cadira a vàter.

Pas de llit a butaca.

Altres.

 

–5 Coneix el funcionament de la grua de bipedestació? (el seu ús, com s'utilitza)

Sí.

No.

L'ha provat?

Sí.

No.

L'ha pogut manipular bé el seu assistent?

Sí.

No.

 

–6 En quin lloc ha provat la grua de bipedestació?

 

–7 Descripció de l'espai que té per maniobrar amb la grua (si és possible, mesuri les distàncies en centímetres)

Nom i signatura.

Data.

Nota: El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reserva el dret de fer un seguiment de l'ús de les ajudes concedides.

 

 

Annex 4

Model d'informe per a l'aparell salvaescales portàtil (710)

 

Breu descripció de la persona sol·licitant

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Sexe:

Data de naixement:

Diagnòstic:

 

–1 Expliqui el motiu pel qual sol·licita l'aparell salvaescales portàtil.

 

–2 Quin model d'aparell salvaescales portàtil sol·licita?

Amb seient incorporat.

Amb cadira de rodes adaptada a l'aparell.

Amb plataformes per a cadires de rodes.

 

–3 Quin tipus de producte de suport per a la mobilitat utilitza?

Caminador/crosses.

Cadira de rodes manual.

Cadira de rodes elèctrica.

 

–4 Qui és la persona que portarà l'aparell com a assistent?

La persona que ha de fer d'assistent, ha provat l'aparell amb la persona usuària a l'escala de l'habitatge?

Sí.

No.

 

–5 Ha pogut fer servir l'aparell sense dificultat?

Sí.

No.

 

–6 Es troben segurs, la persona assistent i la persona usuària, utilitzant l'aparell salvaescales?

Descripció de l'escala en la qual s'ha de fer servir l'aparell salvaescales.

 

–7 Nombre de pisos que ha de pujar i baixar?

 

–8 Amplada de l'escala i dimensions del replà (si n'hi ha). Adjuntar fotos de l'escala.

 

–9 Té lloc per desar l'aparell a la porteria mentre està amb la persona al carrer o a casa? (En cas que la persona visqui en un edifici de veïns, s'ha de tenir en compte que si no té lloc per guardar l'aparell a la porteria, ho haurà de pujar al pis mentre la persona usuària s'ha de quedar sola esperant a baix.)

Sí.

No.

 

Data.

 

Nom i cognoms.

 

Nota: El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reserva el dret de fer el seguiment de l'ús de l'ajuda concedida.