Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

  • Núm. del document 277/2016

  • Data del document 02/08/2016

  • Data de publicació 04/08/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7177

TEXT CONSOLIDAT

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments.

Aquesta nova regulació ha fet necessària la redefinició de l'estructura organitzativa dels departaments afectats i, com a conseqüència, s'ha aprovat el Decret 226/2016, de 15 de març, de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'organització interna del Departament de Territori i Sostenibilitat està actualment regulada pel Decret 342/2011, de 17 de maig, modificat per diverses disposicions. En el cas del Decret 170/2013, de 28 de maig, de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, no s'ha arribat a adequar l'estructura i les funcions departamentals a les modificacions introduïdes.

D'altra banda, el Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha introduït canvis estructurals i competencials que fan necessària la modificació de l'estructura territorial del Departament.

Finalment, l'aprovació del Decret 226/2016, de 15 de març, de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i les diverses modificacions sofertes per aquest darrer Decret, redunda en una situació en la qual és aconsellable ajustar l'estructura del Departament als canvis produïts des de l'aprovació del Decret 342/2011, de 17 de maig, en un únic text que, alhora, facilita l'adaptació estructural a les necessitats organitzatives actuals.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat

Article 1

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

Article 2

Gabinet del/de la Conseller/a

2.1 La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a.

2.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d'assistència del/de la conseller/a, les següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del/de la conseller/a.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

2.3 Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen les unitats següents:

a) Oficina de Relacions Institucionals.

b) Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a.

c) Oficina de Comunicació.

d) Oficina de Protocol.

2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i de tots els assumptes que interessin el Departament.

c) Elaborar els informes i assessorar en matèria de relacions institucionals la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

2.5 L'Oficina de la Secretaria del/la Conseller/a té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

e) Trametre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

g) Supervisar la gestió dels programes de comunicació intradepartamental.

h) Supervisar, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, les actuacions de difusió externa del Departament pels diferents mitjans disponibles.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir en matèria de protocol la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

2.8 Les persones titulars del Gabinet del/de la Conseller/a i de les unitats que en depenen són personal eventual.

2.9 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, i en fa el seguiment de l'execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; per les persones titulars de les unitats directives amb nivell orgànic de secretaria general i de direcció general; per la persona titular del Gabinet del Conseller/a i per altres persones que la persona titular del Departament designi. A més hi poden assistir, d'acord amb el que determini la presidència del Consell, les persones titulars de qualsevol altre càrrec del Departament o titulars dels ens que en depenen.

Capítol 3

Secretaria General

Article 3

Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa vigent, com també les altres que li encomani el/la conseller/a. També li correspon dirigir les expropiacions que derivin de l'actuació del Departament o d'altres entitats, departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o d'altres administracions públiques quan se li encomani i acordar l'inici dels expedients expropiatoris, si escau, i coordinar les activitats de la Comissió de Preus de Catalunya, en relació amb la intervenció sobre preus.

3.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en les unitats següents:

a) Direcció de Serveis.

b) Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

c) Gabinet Tècnic.

d) Subdirecció General de Projectes i Expropiacions.

e) Secció de la Comissió de Preus de Catalunya.

f) Serveis Territorials del Departament.

3.3 [No vigent]

3.4 El Registre cartogràfic de Catalunya s'adscriu administrativament a la Secretaria General.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Direcció de Serveis

4.1 Corresponen a la Direcció de Serveis les funcions següents:

a) Administrar i gestionar els serveis generals del Departament, i dur a terme la coordinació d'aquests serveis en les entitats que en depenen.

b) Adequar al Departament les polítiques de Govern en matèria de recursos humans i dirigir els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

c) Dirigir i coordinar les polítiques de relacions laborals i de prevenció de riscos i salut laboral.

d) Impulsar i supervisar els projectes de la qualitat del servei, la millora organitzativa del Departament i la racionalització de procediments per tal de cercar la millora contínua en la prestació de serveis.

e) Dirigir les actuacions del Departament en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions, en col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les polítiques TIC corporatives.

f) Dirigir la preparació de la proposta de l'avantprojecte de pressupost i supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, les obres dels edificis adscrits o gestionats pel Departament i el seu manteniment, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

g) Dirigir les accions encaminades a garantir la seguretat de la informació i la protecció de les dades de caràcter personal.

h) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial derivats d'actuacions dels òrgans i unitats que depenen de la Secretaria General.

i) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

j) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.

k) Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular de la Secretaria General.

4.2 Depenen de la Direcció de Serveis els òrgans i l'àrea següents:

a) Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals.

b) Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.

c) Subdirecció General d'Organització i Informació.

d) Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions.

Article 5

Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals

5.1 Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals les funcions següents:

a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans i de relacions laborals del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització i racionalització dels recursos humans.

c) Dissenyar i impulsar actuacions de millora social en la gestió dels recursos humans i promoure accions de garantia de la igualtat d'oportunitats de dones i homes dins l'àmbit del personal del Departament.

d) Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

e) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

f) Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

g) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que siguin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

h) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut del personal i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

i) Executar la política de relacions laborals del Departament i participar en les negociacions i en la resolució dels conflictes que es puguin produir amb el personal del Departament i amb el personal laboral adscrit als ens vinculats al Departament.

j) Coordinar i donar suport als ens públics vinculats al Departament en la implantació de les actuacions relacionades amb les funcions de la Subdirecció.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

5.2 De la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals depenen les unitats següents:

a) Servei de Recursos Humans.

b) Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

c) Àrea de Relacions Laborals i Retribucions.

d) Àrea de Formació i Desenvolupament.

Article 6

Servei de Recursos de Humans

6.1 Corresponen al Servei de Recursos de Humans les funcions següents:

a) Tramitar i controlar tots els assumptes relatius a la gestió en matèria de personal.

b) Coordinar i executar les actuacions necessàries per a la incorporació de les noves tecnologies que en aquest àmbit de gestió siguin impulsades pels òrgans competents en matèria de funció pública.

c) Estudiar, planificar i elaborar propostes d'optimització de plantilles que permetin una assignació eficient dels recursos disponibles.

d) Supervisar els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball promoguts pel Departament.

e) Supervisar el procés d'incorporació del personal provinent dels processos selectius i de provisió de llocs de treball promoguts per la Direcció General de Funció Pública.

f) Supervisar els expedients relatius a les situacions administratives, les compatibilitats, els permisos, les llicències i altres incidències de personal.

g) Aplicar la normativa en matèria de funció pública, laboral i de la Seguretat Social i d'altres règims de previsió social que afecti el personal.

h) Gestionar la plantilla del personal.

i) Supervisar l'actualització del sistema d'informació de personal, custodiar els expedients personals, i supervisar les certificacions corresponents al seu àmbit de competències.

j) Elaborar les propostes de valoració dels llocs de treball, i coordinar i controlar les relacions de llocs de treball.

k) Controlar la contractació laboral del personal que presta serveis al Departament.

l) Assessorar en matèria de personal les unitats del Departament.

m) Controlar l'aplicació de la normativa referent al control de presència de personal i la seva identificació.

n) Supervisar l'avaluació i anàlisi de costos dels recursos humans dels projectes de modificació de l'estructura i/o de l'organització del Departament.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

6.2 Del Servei de Recursos Humans depenen les unitats següents:

a) Secció d'Administració de Recursos Humans.

b) Secció de Gestió de Recursos Humans.

Article 7

Secció d'Administració de Recursos Humans

Corresponen a la Secció d'Administració de Recursos Humans les funcions següents:

a) Tramitar els expedients referents a les situacions administratives, permisos, llicències del personal, i altres incidències del personal del Departament.

b) Gestionar les autoritzacions de compatibilitat del personal.

c) Gestionar els expedients de reconeixement de grau personal i de serveis prestats del personal.

d) Elaborar estudis, circulars internes i informes per homogeneïtzar l'aplicació de la normativa en matèria de personal.

e) Gestionar el sistema d'elaboració de targetes d'identificació del personal del Departament i del sistema de control horari.

f) Gestionar les incidències de gestió del portal de l'empleat públic.

g) Preparar els certificats vinculats a la gestió del personal del Departament en assumptes que siguin competència seva.

h) Gestionar i mantenir les dades del Registre general de personal, del Directori Corporatiu de la Generalitat i de qualsevol altra base de dades de personal en els temes de la seva competència.

i) Supervisar la custòdia i el trasllat interdepartamental dels expedients del personal adscrit al Departament, i gestionar els tràmits de vista sol·licitats pels interessats.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 8

Secció de Gestió de Recursos Humans

a) Corresponen a la Secció de Gestió de Recursos Humans les funcions següents:

b) Proposar i avaluar les mesures d'adequació dels efectius humans a les necessitats del Departament.

c) Controlar les modificacions de les relacions de llocs de treball del Departament i organismes adscrits.

d) Supervisar l'elaboració de les descripcions de llocs de treball.

e) Controlar les dades de les ofertes públiques d'ocupació i la gestió del procés d'incorporació del personal provinent dels processos selectius i de provisió de llocs de treball promoguts per la Direcció General de Funció Pública.

f) Controlar la gestió de l'oferta pública departamental del personal laboral i dels concursos de canvi de destinació per al personal laboral fix que sigui competència del Departament.

g) Gestionar la documentació administrativa derivada de la incorporació, mobilitat i extincions de les relacions de servei del personal de les diferents unitats.

h) Supervisar la documentació derivada de la contractació laboral del personal que presta serveis al Departament.

i) Controlar les plantilles de personal i realitzar els estudis econòmics dels projectes de modificació de l'estructura i/o de l'organització del Departament, així com la proposta de permutes pressupostàries.

j) Gestionar i mantenir les dades del Registre general de personal, del Directori Corporatiu de la Generalitat i de qualsevol altra base de dades de personal en els temes de la seva competència.

k) Preparar els certificats vinculats a la gestió del personal del Departament en els assumptes que siguin competència seva.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 9

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Corresponen al Servei de Prevenció de Riscos Laborals les funcions següents:

a) Promoure la seguretat i la salut del personal realitzant activitats que fomentin la seguretat, la salut i, en general, la millora de les condicions de treball en tots els àmbits del Departament, amb especial consideració, dins de la protecció, promoció i millora de la salut laboral, a la prevenció de situacions d'assetjament.

b) Establir i executar l'estratègia d'integració progressiva de la prevenció en l'organització i en els processos de treball del Departament.

c) Identificar i avaluar els riscos laborals i fer la proposta de la subsegüent planificació preventiva a tots els centres de treball del Departament.

d) Coordinar les actuacions que s'hagin de dur a terme en matèria de prevenció de riscos laborals.

e) Promoure activitats de formació, informació, recerca, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos.

f) Realitzar les activitats de vigilància i control de la salut del personal del Departament.

g) Fer el seguiment de l'aplicació de les normes especials de protecció de determinats grups de persones considerades especialment sensibles als riscos del treball.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 10

Àrea de Relacions Laborals i Retribucions

Corresponen a l'Àrea de Relacions Laborals i Retribucions, que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Coordinar les relacions sindicals del Departament.

b) Assessorar sobre propostes objecte de negociació en matèria de personal i assessorar jurídicament la Direcció de Serveis en matèria de negociació col·lectiva laboral.

c) Canalitzar i centralitzar la informació entre el Departament i els sindicats i representants dels treballadors.

d) Representar el Departament als òrgans i les comissions de negociació col·lectiva.

e) Participar en comissions, òrgans de negociació de condicions de treball i grups de treball relacionats amb l'àmbit de competència de la Direcció de Serveis.

f) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost i controlar-ne l'execució.

g) Controlar l'elaboració de les nòmines del Departament, dels sistemes de previsió social i de les assegurances socials del personal.

h) Fer el seguiment i anàlisi de la jurisprudència i doctrina en matèria de personal amb vinculació funcionarial i laboral.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 11

Àrea de Formació i Desenvolupament

Corresponen a l'Àrea de Formació i Desenvolupament, que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Proposar, consensuar, planificar, difondre i avaluar les activitats formatives del personal del Departament.

b) Establir els criteris i procediments que es concretin en itineraris formatius per aconseguir l'adequació de la persona al lloc de treball.

c) Impulsar, coordinar i supervisar la detecció de necessitats formatives entre el personal del Departament assessorant les unitats directives, tenint en compte els continguts funcionals de cada lloc de treball.

d) Dissenyar, programar, coordinar i supervisar el pla de formació del personal del Departament, tenint en compte les necessitats detectades i les disponibilitats pressupostàries.

e) Impulsar la participació en les activitats formatives organitzades en matèria de polítiques transversals de la Generalitat, en particular en relació amb els cursos de formació sobre polítiques i drets de les dones.

f) Representar el Departament en les comissions i els grups de treball de responsables de formació per contribuir a la implantació del model de formació de la Generalitat fent d'enllaç entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i les diferents unitats del Departament per a la difusió i gestió de les demandes formatives.

g) Dinamitzar i impulsar noves metodologies aplicades a la formació, així com proposar experiències formatives innovadores que tinguin un impacte positiu en la qualitat del servei i en el desenvolupament professional de les persones.

h) Establir, fer el seguiment i interpretar els indicadors d'avaluació i de control de la gestió de la formació.

i) Fer el manteniment del registre informàtic de totes les activitats formatives realitzades pel personal del Departament.

j) Concretar propostes de coordinació entre les diferents institucions i organismes dedicats a la formació i al reconeixement de les competències professionals de l'àmbit del Departament.

k) Promoure la participació de les diferents unitats del Departament en la identificació d'oportunitats de millora afavorint el coneixement diferencial de cadascuna d'elles.

l) Establir noves vies per potenciar l'impuls i el suport al desenvolupament de les persones del Departament realitzant activitats formatives orientades a acompanyar-les en el seu desenvolupament professional.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 12

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

12.1 Corresponen a la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior les funcions següents:

a) Impulsar i fer el seguiment dels objectius del Departament en matèria econòmica i controlar-ne l'execució.

b) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sens perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

c) Coordinar la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, i la tramitació de les seves modificacions.

d) Supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable, la gestió dels recursos patrimonials, i la contractació administrativa.

e) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i controlar les modificacions pressupostàries.

f) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

g) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

h) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació i els que donin lloc a la signatura de convenis.

i) Efectuar el seguiment i control de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.

j) Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per l'acompliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com la gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents, en relació amb els edificis i seus del Departament.

k) Coordinar i impulsar el conjunt d'actuacions que siguin necessàries per a la posada en marxa dels nous equipaments del Departament.

l) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i alienes del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.

m) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

n) Coordinar i controlar l'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques del Departament.

o) Coordinar les actuacions del Departament en matèria d'assegurances.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

12.2 De la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior depenen les unitats següents:

a) Servei de Contractació i Subministraments.

b) Servei de Gestió Econòmica.

c) Servei de Règim Interior.

12.3 S'adscriu a la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior l'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques.

Article 13

Servei de Contractació i Subministraments

13.1 Corresponen al Servei de Contractació i Subministraments les funcions següents:

a) Coordinar, elaborar i tramitar les propostes d'expedients de contractació efectuades per les diferents unitats directives del Departament, i donar suport i assessorament a les unitats del Departament en qüestions relatives a la contractació.

b) Elaborar la documentació dels expedients que donin lloc a la signatura de convenis, acords i documents equivalents, impulsar-ne la tramitació i mantenir el registre de convenis.

c) Tramitar les assegurances i gestionar les reclamacions davant de les companyies asseguradores.

d) Gestionar les compres dels béns necessaris per al funcionament dels serveis administratius del Departament.

e) Gestionar els magatzems de material per a serveis administratius.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

13.2 Del Servei de Contractació i Subministraments depèn la Secció de Contractes i Convenis.

Article 14

Secció de Contractes i Convenis

Corresponen a la Secció de Contractes i Convenis les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació administrativa del Departament i de les modificacions que s'hi produeixin.

b) Tramitar els convenis.

c) Tramitar els expedients de devolució de fiances, de liquidació, de revisió de preus, de resolució de contractes, i qualsevol altre derivat de la contractació administrativa.

d) Confeccionar i custodiar el fitxer de contractes del Departament i gestionar la tramitació amb el Registre públic de contractes.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 15

Servei de Gestió Econòmica

15.1 Corresponen al Servei de Gestió Econòmica les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Departament i les seves modificacions.

b) Fer el seguiment, el control i l'anàlisi de l'execució pressupostària i preparar les modificacions pressupostàries.

c) Fer l'informe sobre la disposició de crèdit i altres expedients amb contingut econòmic.

d) Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l'execució comptable.

e) Coordinar, controlar i supervisar el procediment de tramitació i atorgament de subvencions.

f) Gestionar l'habilitació i el fons de maniobra del Departament.

g) Controlar i liquidar les taxes i altres ingressos de dret públic i tramitar la via de constrenyiment.

h) Elaborar estudis i informes econòmics així com assessorar les unitats directives del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

15.2 Del Servei de Gestió Econòmica depèn la Secció de Pressupostos.

Article 16

Secció de Pressupostos

Corresponen a la Secció de Pressupostos les funcions següents:

a) Gestionar els pressupostos i les variacions de crèdit.

b) Portar la comptabilitat pressupostària i elaborar i controlar programes de seguiment econòmic d'inversions.

c) Portar a terme la gestió administrativa pressupostària i comptable dels expedients de subvencions i dels de cofinançament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 17

Servei de Règim Interior

17.1 Corresponen al Servei de Règim Interior les funcions següents:

a) Coordinar el personal adscrit als serveis interns.

b) Gestionar la conservació i el manteniment dels edificis administratius, serveis, consums i despeses que hi siguin inherents.

c) Supervisar i coordinar les obres d'adequació i el manteniment que cal realitzar en els espais ocupats pel Departament, i elaborar propostes per aprofitar millor els espais.

d) Gestionar el patrimoni moble i immoble adscrit als serveis administratius i seu inventari.

e) Gestionar els mitjans de caràcter general necessaris per al funcionament del Departament.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

17.2 Del Servei de Règim Interior depèn la Secció de Gestió Tècnica d'Edificis.

Article 18

Secció de Gestió Tècnica d'Edificis

Corresponen a la Secció de Gestió Tècnica d'Edificis les funcions següents:

a) Programar i executar, si escau, les tasques de conservació dels edificis i les instal·lacions.

b) Supervisar i controlar els serveis, els consums i les despeses inherents als edificis.

c) Analitzar i fer la proposta de distribució i ocupació d'espais i dels plans de seguretat i emergència.

d) Elaborar dictàmens tècnics per a la tramitació d'expedients de compra, lloguer, reparació, manteniment i subministrament de serveis dels edificis.

e) Mantenir el programa informàtic de suport a la gestió tècnica d'edificis.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 19

Subdirecció General d'Organització i Informació

19.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Organització i Informació les funcions següents:

a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos.

b) Planificar, impulsar i coordinar projectes de millora i simplificació dels processos administratius del departament, sobre la base dels principis de gestió de qualitat.

c) Planificar i impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica en l'àmbit del Departament d'acord amb els criteris corporatius i fer-ne el seguiment de la implantació.

d) Supervisar l'aplicació de les directrius i l'ús dels instruments establerts en el protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat, així com les instruccions concretes que s'aprovin a nivell departamental.

e) Coordinar els ens públics vinculats al Departament i donar-los suport en la implantació de les actuacions relacionades amb les funcions de la Subdirecció.

f) Avaluar l'impacte de la implantació de millores en els processos administratius.

g) Planificar i coordinar les actuacions de comunicació interna al Departament.

h) Definir el model departamental d'atenció ciutadana per a tots els canals, establir les condicions i requeriments departamentals d'acord amb els quals s'han de prestar i vetllar per la seva correcta aplicació.

i) Analitzar la coherència entre les necessitats funcionals del Departament per a l'exercici de les seves competències i l'estructura organitzativa, i fer propostes de racionalització d'aquesta, basades en els criteris d'eficàcia, eficiència i simplificació, d'acord amb les directrius corporatives.

j) Supervisar l'elaboració dels projectes de les disposicions que afecten l'estructura organitzativa del Departament i les de creació, modificació o supressió d'entitats instrumentals del Departament i dels organismes que en depenen.

k) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

l) Identificar estratègies d'evolució i innovació per a la millora dels serveis i transformació de processos mitjançant les TIC, i gestionar les actuacions necessàries en aquesta matèria, seguint els criteris dels òrgans transversals competents.

m) Impulsar instruments i actuacions d'innovació i millora de la qualitat dels serveis i dels sistemes de gestió.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

19.2 De la Subdirecció General d'Organització i Informació depenen les unitats següents:

a) Servei d'Organització.

b) Servei d'Informació.

Article 20

Servei d'Organització

20.1 Corresponen al Servei d'Organització les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar-ne la implementació i avaluació.

b) Informar les disposicions normatives que afecten els processos administratius, per assegurar-ne l'adequació als criteris de simplificació, racionalització i administració electrònica.

c) Gestionar projectes d'anàlisi, millora, simplificació i redisseny de processos i tècniques de gestió, i col·laborar en la seva implantació.

d) Gestionar projectes d'implantació de sistemes de gestió de la qualitat i vetllar pel correcte manteniment dels sistemes implantats.

e) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement, així com estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.

f) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, per millorar la interacció administrativa amb la ciutadania, la interoperabilitat i les relacions interadministratives.

g) Assessorar les unitats del Departament i donar-hi suport en els temes relacionats amb l'impuls i desenvolupament de l'administració electrònica.

h) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

i) Analitzar les necessitats de les unitats del Departament relatives a les TIC, avaluar la relació cost-benefici de la seva implantació i informar sobre l'oportunitat de l'encàrrec corresponent al CTTI.

j) Dissenyar els indicadors necessaris per a una correcta avaluació de l'impacte de la implementació de les millores en els processos administratius i del desenvolupament de l'administració electrònica en el Departament, gestionar-ne la recolllida i fer el tractament de les dades per a l'elaboració dels corresponents informes d'avaluació.

k) Definir les accions encaminades a garantir la seguretat de la informació d'acord amb els criteris corporatius i vetllar per la seva aplicació.

l) Dur a terme les accions necessàries per adequar l'activitat departamental a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

m) Coordinar les actuacions en matèria de gestió documental i arxiu del Departament.

n) Validar les instruccions per precisar l'aplicació les directrius generals establertes en el protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat, i proposar-ne l'aprovació.

o) Col·laborar en el disseny i la implementació de programes interdepartamentals dins del seu àmbit d'actuació.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

20.2 Del Servei d'Organització depèn la Secció de Gestió Documental i Arxiu.

Article 21

Secció de Gestió Documental i Arxiu

Corresponen a la Secció de Gestió Documental i Arxiu les funcions següents:

a) Definir, implantar i fer el manteniment del sistema de gestió documental corporatiu de la Generalitat al Departament i als organismes que en depenen.

b) Elaborar, aplicar i mantenir els elements del sistema de gestió de la documentació del Departament i dels seus arxius.

c) Analitzar els procediments administratius del Departament per definir el quadre de classificació funcional i el mapa de sèries documentals.

d) Gestionar la consulta i el préstec de la documentació custodiada per l'arxiu.

e) Elaborar i aplicar les taules d'accés, avaluació i tria de la documentació en qualsevol suport, inclosos els documents electrònics.

f) Controlar l'adequada conservació de la documentació localitzada als diferents dipòsits i als repositoris digitals que contenen documents electrònics d'arxiu.

g) Dissenyar els continguts, la programació i la supervisió de la formació en gestió documental del Departament i organismes que en depenen.

h) Participar i col·laborar en els projectes d'impuls i implantació de l'administració electrònica relacionats amb l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit de la gestió documental del Departament.

i) Participar i col·laborar en els grups de treball i de coordinació de les actuacions de millora de la gestió documental de la Generalitat.

j) Elaborar instruccions per precisar l'aplicació de les directrius generals establertes en el protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat.

k) Assessorar les unitats promotores de projectes que incloguin la gestió de documents electrònics perquè la seva formulació compleixi les directrius establertes.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 22

Servei d'Informació

22.1 Corresponen al Servei d'Informació les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar els sistemes d'informació a la ciutadania sobre els serveis i tràmits del Departament.

b) Homogeneïtzar els criteris d'atenció ciutadana que es presten al Departament a través dels canals presencial, telefònic i electrònic o virtual i coordinar la prestació dels serveis corresponents, d'acord amb el model departamental.

c) Promoure la millora contínua i la simplificació de processos en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania.

d) Coordinar funcionalment les oficines d'atenció ciutadana departamentals per garantir-ne el funcionament homogeni.

e) Col·laborar amb els responsables de la prestació del servei d'atenció telefònica corporatiu en relació amb els tràmits i serveis departamentals.

f) Donar suport a la unitat d'informació departamental en l'àmbit de la publicitat activa i del dret d'accés a la informació pública en la gestió de les sol·licituds d'accés a aquesta informació, en col·laboració amb les unitats prestadores dels serveis.

g) Elaborar i gestionar els programes de comunicació interna.

h) Impulsar accions que facilitin el treball col·laboratiu entre les unitats i el personal del Departament.

i) Proposar noves eines i canals que facilitin la comunicació interna i assegurar-ne la implantació.

j) Gestionar les accions adreçades a difondre el coneixement dins del Departament.

k) Coordinar i donar directrius en relació amb les activitats de registre de totes les oficines de registre departamentals.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

22.2 Del Servei d'Informació depèn la Secció d'Atenció Ciutadana i Comunicació Interna.

Article 23

Secció d'Atenció Ciutadana i Comunicació Interna

Corresponen a la Secció d'Atenció Ciutadana i Comunicació Interna les funcions següents:

a) Gestionar i actualitzar els tràmits del Departament que cal publicar al web de la Generalitat de Catalunya.

b) Elaborar els continguts departamentals que es publiquen a les eines corporatives d'informació sobre serveis, equipaments, organigrama i altres.

c) Coordinar els continguts informatius que es faciliten des de les oficines i punts d'atenció ciutadana, i garantir-ne la coherència i l'homogeneïtat.

d) Gestionar les consultes, queixes i suggeriments que formuli la ciutadania.

e) Gestionar i mantenir actualitzada la intranet del Departament.

f) Gestionar les accions adreçades a difondre la informació interna del Departament.

g) Coordinar l'edició i la distribució de butlletins informatius i altres productes de comunicació interna.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 24

Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

24.1 A l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions li corresponen les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de ciberseguretat.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i dels criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com el manteniment evolutiu i correctiu dels Sistemes d'Informació, i vetllant per la seva adequada implantació en el Departament.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa, i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.

g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament.

i) Vetllar per tal que els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de manera preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment amb el marc normatiu vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

24.2 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està dirigida pel director/a de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament per a tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes que estableix el Govern.

24.3 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans que calen per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, sobre la base de la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

24.4 A l'organisme competent en matèria de ciberseguretat li correspon impulsar el desplegament del Programa de ciberseguretat del Departament, desenvolupant la funció j) de l'article 24.1 en coordinació amb l'Àrea TIC, i informar periòdicament el/la director/a de Serveis de l'estat de situació en matèria de ciberseguretat.

Article 25

Assessoria Jurídica

25.1 L'Assessoria Jurídica, assimilada orgànicament a subdirecció general, es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que desplega la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

25.2 L'Assessoria Jurídica coordina els criteris jurídics que han de seguir l'Àrea d'Assessorament Jurídic a l'Àmbit de Medi Ambient i la resta d'unitats que tenen funcions d'assessorament i gestió jurídica del Departament.

Article 26

Gabinet Tècnic

Corresponen al Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i les entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i la definició de les prioritats en les polítiques departamentals.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

e) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.

f) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

g) Supervisar, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació del Gabinet del Conseller, les actuacions de difusió externa del Departament pels diferents mitjans, telemàtics o presencials, disponibles.

h) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i l'execució del pla de publicacions.

i) Fer el seguiment de les actuacions dutes a terme pels organismes i empreses vinculats al Departament i l'anàlisi del compliment dels objectius marcats.

j) Donar suport i informar les propostes de les diferents unitats del Departament sobre la viabilitat econòmica de les normes, plans, programes, actuacions o projectes, i col·laborar en l'elaboració del pressupost per a programes, els programes d'inversió i els seus mecanismes de seguiment, sens perjudici de les funcions de la Subdirecció de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.

k) Coordinar i donar suport en la programació de projectes i d'actuacions del Departament susceptibles de rebre finançament europeu.

l) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

m) Coordinar les activitats de la biblioteca.

n) Garantir el compliment de la normativa en matèria lingüística i coordinar les actuacions i plans de normalització i millora lingüística, així com donar suport a les unitats del Departament en matèria de llengües estrangeres.

o) Coordinar i supervisar la presència dels representants del Departament en òrgans col·legiats de Govern, d'entitats amb personalitat jurídica pròpia o de comissions, consells i altres òrgans on el Departament hagi de ser present.

p) Col·laborar, sota les directrius del departament competent en matèria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, en l'impuls de les polítiques de promoció externa del Departament, en les iniciatives de cooperació internacional i en les relacions amb la Unió Europea, i coordinar les activitats que en aquest àmbit realitzin altres unitats del Departament.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 27

Subdirecció General de Projectes i Expropiacions

27.1 Corresponen a la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions les funcions següents:

a) Controlar i supervisar la valoració econòmica dels projectes d'expropiació i serveis afectats.

b) Coordinar, supervisar i impulsar l'elaboració dels projectes i la gestió dels expedients relatius al desplaçament dels serveis afectats.

c) Dirigir la gestió patrimonial dels béns immobles no afectes a serveis administratius, sens perjudici de les funcions que corresponen a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat.

d) Coordinar i controlar les expropiacions que derivin de l'actuació del Departament o de l'actuació d'altres departaments o administracions quan se li encomani.

e) Coordinar i controlar els sistemes d'informació geogràfica de patrimoni immoble i dels serveis afectats inclosos en els projectes d'inversió.

f) Fer el seguiment i l'avaluació dels projectes d'expropiació i serveis afectats i els projectes modificats i complementaris.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

27.2 De la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions depenen les unitats següents:

a) Servei d'Expropiacions.

b) Servei de Gestió Patrimonial Immobiliària.

c) Àrea de Serveis Afectats.

d) Servei d'Inspecció Tècnica d'Obres.

Article 28

Servei d'Expropiacions

Corresponen al Servei d'Expropiacions les funcions següents:

a) Gestionar l'expropiació de béns i drets que derivin de les actuacions del Departament o de l'actuació d'altres departaments o administracions quan se li encomani.

b) Fer el seguiment dels expedients que es trametin als jurats provincials d'expropiació.

c) Fer el seguiment dels procediments que se segueixen en via administrativa o contenciosa.

d) Portar a terme la valoració i la gestió econòmica inherent a les expropiacions.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 29

Servei de Gestió Patrimonial Immobiliària

Corresponen al Servei de Gestió Patrimonial Immobiliària les funcions següents:

a) Gestionar els béns immobles no afectes a serveis administratius, sens perjudici de les funcions que corresponen a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat.

b) Administrar, explotar, defensar, investigar i inventariar els béns i drets de naturalesa immobiliària de la Generalitat de Catalunya assignats al Departament.

c) Coordinar la gestió dels expedients patrimonials immobiliaris instats per les entitats que depenen del Departament.

d) Gestionar els béns immobles adquirits mitjançant expropiació per ministeri de la llei a instància dels particulars.

e) Coordinar i impulsar la inscripció en el Registre de la propietat dels béns immobles adquirits per expropiació, i efectuar en el cadastre les alteracions que en derivin.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 30

Àrea de Serveis Afectats

Corresponen a l'Àrea de Serveis Afectats, amb rang orgànic de servei, les funcions següents:

a) Fer el seguiment i la supervisió final dels projectes constructius i annexos de serveis afectats pels projectes del Departament.

b) Elaborar projectes de modificació de serveis afectats, gestionar-ne la tramitació i dirigir i supervisar-ne l'execució.

c) Fer el seguiment del procés de modificació i reposició dels serveis i valorar l'obra executada.

d) Iniciar els expedients de modificació de serveis afectats davant les companyies afectades pels projectes del Departament, i ser-ne l'interlocutor durant tot el procés de trasllat.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 31

Servei d'Inspecció Tècnica d'Obres

Corresponen al Servei d'Inspecció Tècnica d'Obres les funcions següents:

a) Avaluar el cost econòmic dels projectes d'inversió i dels seus modificats abans de la seva aprovació.

b) Informar les propostes de redacció de projectes de modificacions d'obres contractades quan el pressupost addicional que puguin produir excedeixi el 10% del pressupost d'adjudicació del contracte inicial i, en tot cas, quan superi la quantitat de 120.000 euros.

c) Informar sobre les propostes de redacció de projectes d'obres complementàries d'acord amb la legislació de contractes del sector públic sempre que la seva quantia excedeixi els 120.000 euros.

d) Inspeccionar l'execució de les obres públiques que, amb càrrec als seus pressupostos respectius, porten a terme les diferents direccions i entitats que depenen del Departament, quant al compliment de les clàusules del contracte i de les condicions tècniques i a la conformitat de les obres amb el projecte d'adjudicació.

e) Reconèixer, comprovar i rebre tota classe d'obres públiques executades per les diferents direccions, societats i organismes públics.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 32

Secció de la Comissió de Preus de Catalunya

Corresponen a la Secció de la Comissió de Preus de Catalunya les funcions següents:

a) Exercir la Secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya.

b) Conèixer els expedients d'aprovació i de modificació dels preus dels subministraments d'aigua, transport urbà de viatgers (autotaxi, autobús urbà i metro) i companyies ferroviàries d'àmbit autonòmic (FGC) o de les tarifes dels béns i serveis subjectes al règim d'autorització administrativa d'àmbit autonòmic i elaborar les corresponents propostes per a la Comissió de Preus de Catalunya.

c) Conèixer dels expedients dels serveis sotmesos al règim de comunicació administrativa d'àmbit autonòmic.

d) Emetre els informes proposta sobre els recursos d'alçada interposats davant el/la conseller/a contra els acords de la Comissió.

e) Elaborar els informes sobre l'increment mitjà anual de les tarifes dels serveis sotmeses a autorització autonòmica per aplicar el sistema simplificat d'actualització de tarifes.

f) Assessorar empreses i ajuntaments sobre l'anàlisi tècnica i econòmica dels serveis amb preus i tarifes sotmesos a autorització administrativa.

g) Col·laborar en la recerca de dades d'aquest sector previstos en la llei vigent.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 33

Serveis Territorials

33.1 El Departament s'organitza funcionalment al territori de la manera següent:

a) Serveis Territorials a Barcelona.

Àmbit territorial: les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

b) Serveis Territorials a Girona.

Àmbit territorial: les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva.

c) Serveis Territorials a Lleida.

Àmbit territorial: les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell.

d) Serveis Territorials a Tarragona.

Àmbit territorial: les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

e) Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre.

Àmbit territorial: les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

f) Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Àmbit territorial: les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.

g) Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran.

Àmbit territorial: les comarques d'Era Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

33.2 Els Serveis Territorials del Departament, amb rang orgànic assimilat a subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat i, funcionalment, de la mateixa Secretaria General i de les direccions generals del Departament, en relació amb les matèries en què actuen.

33.3 Els recursos contra les resolucions dictades per les persones titulars de les direccions dels Serveis Territorials els resoldrà la unitat competent per raó de la matèria del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Article 34

Funcions dels Serveis Territorials

34.1 Als Serveis Territorials, al capdavant de cadascun dels quals hi ha un director o directora, els correspon l'exercici de les funcions següents:

a) Representar el Departament al seu àmbit territorial.

b) Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal que té a càrrec seu, sense perjudici de la dependència funcional per part dels Serveis Territorials adscrits a les direccions generals corresponents per raó de la matèria.

c) Coordinar el personal que exerceix la funció inspectora en matèria de ports i costes adscrit als Serveis Territorials.

d) Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions al seu àmbit territorial.

e) Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

f) Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament a l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i programes aprovats.

g) Executar i supervisar les tasques d'administració general.

h) Tramitar els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, tinguin atribuïda la competència i, si s'escau, emetre'n la resolució.

i) Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.

j) Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

34.2 La persona titular de la direcció dels Serveis Territorials pot assistir a les comissions d'urbanisme específiques de la seva demarcació territorial.

Article 35

Estructura dels Serveis Territorials

35.1 L'estructura dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona és la següent:

a) Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

b) Servei Territorial de Transports de Barcelona.

c) Servei Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Àmbit territorial: els municipis de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besos, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

d) Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona.

Àmbit territorial: les comarques del Garraf, l'Alt Penedès i el Vallès Oriental i els municipis Abrera, d'Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Castellar del Vallès, Castellví de Rosanes, Collbató, Dosrius, Esparreguera, Gallifa, Malgrat de Mar, Martorell, el Masnou, Matadepera, Mataró, Olesa de Montserrat, Òrrius, Palafolls, Palau-solità i Plegamans, Pineda de Mar, Polinyà, Premià de Dalt, Premià de Mar, Rellinars, Rubí, Sabadell, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Esteve Sesrovires, Sant Iscle de Vallalta, Sant Llorenç Savall, Sant Pol de Mar, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç de Montalt, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Susanna, Sentmenat, Teià, Terrassa, Tordera, Ullastrell, Vacarisses, Vallirana, Viladecavalls, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

e) Oficina de Gestió Ambiental Unificada.

f) Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental.

g) Secció de Biodiversitat i Medi Natural.

h) Secció de Serveis Generals.

35.2 L'estructura dels Serveis Territorials del Departament a Girona, Lleida i Tarragona és la següent:

a) Servei Territorial de Carreteres.

b) Servei Territorial de Transports.

c) Servei Territorial d'Urbanisme.

d) Oficina de Gestió Ambiental Unificada.

e) Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental.

f) Secció de Biodiversitat i Medi Natural.

g) Secció de Serveis Generals.

35.3 L'estructura dels Serveis Territorials del Departament a les Terres de l'Ebre és la següent:

a) Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre.

b) Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.

c) Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre.

d) Secció de Biodiversitat i Medi Natural.

e) Secció de Serveis Generals de les Terres de l'Ebre.

35.4 Dels Serveis Territorials del Departament a la Catalunya Central depèn el Servei Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central.

Article 36

Serveis Territorials de Carreteres de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

36.1 Corresponen als Serveis Territorials de Carreteres, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Portar a terme la conservació de les carreteres, la redacció de projectes i la direcció d'obres de conservació i millora i l'execució dels plans de conservació i de seguretat viària, així com la direcció del funcionament de les brigades i dels centres de conservació de carreteres.

b) Portar a terme l'explotació en les carreteres, així com la seva senyalització, la recollida de dades d'aforaments i accidents; la vigilància de les carreteres, la tramitació dels expedients dels danys ocasionats a les vies públiques i als seus elements quan se li encomani, els permisos i les autoritzacions, les denúncies i multes.

c) Emetre l'informe de plans territorials urbanístics o tècnics que afectin la xarxa viària.

d) Controlar la maquinària i els centres de conservació de carreteres.

e) Dirigir les obres, quan li sigui encarregat per la direcció general competent en matèria de carreteres.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

36.2 Del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona depenen les unitats següents:

a) Secció d'Autoritzacions i Règim Sancionador.

b) Secció de Conservació.

c) Secció d'Explotació.

36.3 Dels Serveis Territorials de carreteres de Girona, Lleida i Tarragona depenen les unitats següents:

a) Secció d'Autoritzacions i Règim Sancionador.

b) Secció de Conservació.

Article 37

Seccions d'Autoritzacions i Règim Sancionador de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

Corresponen a les seccions d'Autoritzacions i Règim Sancionador, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Realitzar la vigilància en les zones d'influència de la carretera, el ferm i els elements funcionals dels vials de les actuacions de conservació realitzades per tercers no contractistes.

b) Tramitar els expedients de danys ocasionats a les vies públiques i els seus elements, quan se li encomani.

c) Iniciar i tramitar expedients d'autoritzacions i els relatius a la protecció de la legalitat i el règim sancionador.

d) Tramitar, fins a l'elaboració de la proposta de resolució, els expedients de responsabilitat patrimonial, quan se li encomani.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Article 38

Seccions de Conservació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

Corresponen a les seccions de Conservació, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Supervisar la direcció de les unitats productives pròpies, concretament els centres de conservació de carreteres, en l'execució del pla de conservació aprovat per la direcció general competent.

b) Controlar les operacions de conservació contractades amb externs.

c) Elaborar la proposta de redacció dels projectes i obres de reforç del ferm i de la seguretat viària.

d) Realitzar la vigilància de l'estat del ferm, de la senyalització, de l'enllumenat i de la totalitat dels elements funcionals dels vials.

e) Fer la comunicació dels danys ocasionats a usuaris dels vials a causa de l'estat dels vials o dels seus elements funcionals.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Article 39

Secció d'Explotació

Correspon a la Secció d'Explotació, a l'àmbit de Barcelona, les funcions següents:

a) Coordinar i fer el seguiment tècnic d'actuacions d'ús i defensa del domini públic viari i les zones de protecció de la carretera.

b) Elaborar els informes sobre planejament urbanístic derivat i sobre projectes i actuacions viàries en curs.

c) Elaborar els informes tècnics per a l'autorització de proves esportives i de transports especials.

d) Elaborar els informes tècnics per a la gestió patrimonial.

e) Actualitzar les dades del Catàleg oficial de carreteres.

f) Delimitar els trams urbans i travesseres.

g) Coordinar i fer el seguiment d'actuacions de senyalització vertical i horitzontal.

h) Coordinar el pla d'aforaments de les estacions no permanents.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 40

Serveis Territorials de Transports de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

40.1 Corresponen als Serveis Territorials de Transports, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Gestionar l'ordenació dels serveis de transport i d'altres actuacions pròpies de la direcció general competent en la matèria.

b) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament, modificació, extinció, visat i rehabilitació d'autoritzacions per a la realització del transport de mercaderies per carretera i les seves activitats auxiliars i complementàries, i, si s'escau, emetre'n la resolució.

c) Tramitar i informar els expedients relatius a concessions i autoritzacions administratives de transport públic de viatgers per carretera i de modificació de les seves condicions.

d) Inspeccionar els serveis i les activitats de transport competència de la Direcció General i, si escau, resoldre els expedients sancionadors.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

40.2 Del Servei Territorial de Transports de Barcelona depenen les unitats següents:

a) Secció de Transports de Mercaderies.

b) Secció de Transports de Viatgers.

c) Secció d'Inspecció i Règim Sancionador.

40.3 Dels Serveis Territorials de Transports de Girona, Lleida i Tarragona depenen les unitats següents:

a) Secció de Concessions i Autoritzacions.

b) Secció d'Inspecció i Règim Sancionador.

Article 41

Secció de Transports de Mercaderies

Corresponen a la Secció de Transports de Mercaderies, a l'àmbit de Barcelona, les funcions següents:

a) Tramitar i elaborar informes i propostes de resolució referents als expedients d'atorgament, modificació, extinció, visat i rehabilitació d'autoritzacions de transport privat i públic de mercaderies per carretera.

b) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament, modificació, extinció, visat i rehabilitació d'autoritzacions d'activitats auxiliars i complementàries del transport per carretera.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 42

Secció de Transports de Viatgers

Corresponen a la Secció de Transports de Viatgers, a l'àmbit de Barcelona, les funcions següents:

a) Tramitar els expedients relatius a l'autorització i modificació d'itineraris, calendaris i horaris de concessions de serveis regulars de viatgers.

b) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament i modificació, extinció, visat i rehabilitació d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera.

c) Elaborar els informes relatius a l'atorgament de subvencions, modificació de tarifes en el transport de viatgers i estacions d'autobusos i altres equipaments.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 43

Seccions d'Inspecció i Règim Sancionador de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

Corresponen a les seccions d'Inspecció i Règim Sancionador, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Inspeccionar els serveis i activitats de transport de viatgers i mercaderies per carretera.

b) Tramitar els expedients sancionadors.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Article 44

Seccions de Concessions i Autoritzacions de Girona, Lleida i Tarragona

Corresponen a les seccions de Concessions i Autoritzacions, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament, modificació, extinció, visat i rehabilitació d'autoritzacions de transports públic i privat de mercaderies per carretera.

b) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament, modificació, extinció, visat i rehabilitació d'autoritzacions d'activitats auxiliars i complementàries del transport per carretera.

c) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament, modificació, extinció, visat i rehabilitació d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera, i a la modificació de les condicions d'explotació dels serveis regulars.

d) Elaborar els informes relatius a l'atorgament de subvencions, modificació de tarifes en el transport de viatgers i estacions d'autobusos i altres equipaments.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Article 45

Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

Corresponen al Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre les funcions següents:

a) Portar a terme la conservació de les carreteres, la redacció de projectes i la direcció d'obres de conservació i millora i l'execució dels plans de conservació i de seguretat viària, així com la direcció del funcionament de les brigades i dels centres de conservació de carreteres.

b) Portar a terme l'explotació en les carreteres, així com la seva senyalització, la recollida de dades d'aforaments i accidents; la vigilància de les carreteres, la tramitació dels expedients dels danys ocasionats a les vies públiques i als seus elements quan se li encomani, els permisos i les autoritzacions, les denúncies i les multes.

c) Emetre l'informe de plans territorials urbanístics o tècnics que afectin la xarxa viària.

d) Controlar la maquinària i els centres de conservació de carreteres.

e) Dirigir les obres, quan li sigui encarregat per la direcció general competent en matèria de carreteres.

f) Gestionar les competències relatives a l'ordenació dels serveis de transport i d'altres actuacions pròpies de la direcció general competent en la matèria.

g) Tramitar els expedients relatius a l'atorgament, modificació, extinció, visat i rehabilitació d'autoritzacions per a la realització del transport de mercaderies per carretera i les seves activitats auxiliars i complementàries, i, si s'escau, emetre'n la resolució.

h) Tramitar i informar els expedients relatius a concessions i autoritzacions administratives de transport públic de viatgers per carretera i de modificació de les seves condicions.

i) Inspeccionar els serveis i activitats de transport de competència de la Direcció General competent en la matèria i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 46

Serveis Territorials d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Arc Metropolità de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.

46.1 Corresponen als Serveis Territorials d'Urbanisme, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Portar a terme la tramitació administrativa i emetre o supervisar els dictàmens dels expedients que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de la comissió territorial d'urbanisme competent, i elevar les propostes de resolució.

b) Fer el seguiment i control del planejament urbanístic aprovat, d'acord amb la normativa vigent, amb la finalitat de donar suport tecnicojurídic a la comissió territorial d'urbanisme, als ens locals i als diferents agents urbanitzadors.

c) Donar assistència tècnica i administrativa a les corporacions locals en l'elaboració, la tramitació i l'aplicació dels instruments de planejament urbanístic.

d) Dirigir l'activitat de les persones coordinadores comarcals d'urbanisme que hi estan adscrites, d'acord amb la distribució geogràfica i el nombre de llocs de treball que es determini a la relació de llocs de treball.

e) Donar suport tècnic en l'actualització i el manteniment del sistema d'informació territorial i del planejament urbanístic.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

46.2 De cadascun dels Serveis Territorials d'urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Arc Metropolità de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central depèn, respectivament, una secció de Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Article 47

Seccions de Secretaria de les Comissions Territorials d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Arc Metropolità de Barcelona, la Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Corresponen a les seccions de Secretaria de les Comissions Territorials d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Arc Metropolità de Barcelona, la Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, al seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Donar suport i assessorament jurídic a la comissió territorial d'urbanisme corresponent, mitjançant l'elaboració d'informes i propostes.

b) Supervisar i fer el seguiment dels expedients, i vetllar per tal que la seva tramitació es faci dins els terminis establerts en cada cas i d'acord amb la legislació vigent.

c) Exercir, per mitjà de la persona titular, les funcions de secretaria de les reunions de l'òrgan col·legiat competent i, en conseqüència, elaborar la documentació corresponent i l'ordre del dia, redactar les actes corresponents, certificar els acords que la Comissió adopti, i custodiar les actes i els acords adoptats.

d) Donar suport tècnic en l'actualització i el manteniment del sistema d'informació territorial del planejament urbanístic.

e) Coordinar i portar a terme la supervisió jurídica dels expedients tramitats al seu àmbit territorial que s'hagin de sotmetre a la consideració de la comissió territorial d'urbanisme competent.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Article 48

Oficines de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

Corresponen a les oficines de Gestió Ambiental Unificada, amb rang orgànic de servei, les funcions següents:

a) Gestionar les sol·licituds d'autorització ambiental, i les seves revisions, i emetre les propostes de declaració d'impacte ambiental d'acord amb les competències atribuïdes per la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

b) Custodiar els expedients d'autorització ambiental i dels projectes tècnics de les activitats.

c) Emetre els informes ambientals que corresponguin segons la normativa i integrar els informes ambientals emesos per altres òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Avaluar els resultats dels actes d'inspecció i control i instruir, si escau, els expedients corresponents.

e) Assessorar tècnicament els ens locals, les empreses i la ciutadania en matèria de prevenció i control de les activitats.

f) Subministrar informació ambiental en relació amb les activitats i rebre-la dels ens locals en matèria d'activitats.

g) Gestionar els mitjans tècnics de control i prevenció de la contaminació que li hagin assignat.

h) Emetre els informes relatius als programes de restauració i les afeccions ambientals de les activitats extractives i dels permisos d'investigació dels recursos miners i d'hidrocarburs i, si escau, de les seves modificacions, que els siguin assignats.

i) Gestionar els expedients d'activitats tramitats d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats i de restauració d'espais afectats per activitats extractives i els que es puguin incoar durant el seguiment de les dites activitats.

j) Inspeccionar les activitats que els siguin atribuïdes en aplicació de les disposicions normatives de prevenció i control ambiental i fer el seguiment de la seva restauració en el cas de les extractives.

k) Donar suport en totes aquelles actuacions que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic realitzi en l'àmbit territorial de la seva competència.

l) Realització d'actuacions de compliment de la normativa en matèria de responsabilitat ambiental.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Article 49

Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre

Corresponen a l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre, amb rang orgànic de servei, les funcions següents:

a) Gestionar les sol·licituds d'autorització i les seves revisions, i emetre les propostes de declaració d'impacte ambiental, d'acord amb les competències atribuïdes per la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

b) Gestionar i fer el seguiment de les sol·licituds d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes i tramitar els expedients d'avaluació ambiental que siguin competència seva i fer la proposta de resolució corresponent.

c) Emetre els informes ambientals que corresponguin segons la normativa i integrar els informes ambientals emesos per altres òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Avaluar els resultats dels actes d'inspecció i control i emetre els informes d'inspecció i instruir, si escau, els expedients corresponents.

e) Emetre informes i assessorar els ens locals, les empreses i la ciutadania, dins del seu àmbit d'actuació.

f) Subministrar informació ambiental en relació amb les activitats i rebre-la dels ens locals en matèria d'activitats.

g) Gestionar els mitjans tècnics de control i prevenció de la contaminació que se li hagin assignat.

h) Custodiar els expedients d'autorització ambiental i dels projectes tècnics de les activitats.

i) Donar suport als projectes de declaració i planificació d'espais naturals protegits, de connectivitat ecològica, i de protecció d'hàbitats i patrimoni geològic que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural porti a terme al seu àmbit territorial.

j) Coordinar les actuacions i donar suport en l'exercici de les funcions pròpies de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

k) Emetre els informes relatius als programes de restauració i les afeccions ambientals de les activitats extractives i dels permisos d'investigació dels recursos miners i d'hidrocarburs i, si escau, de les seves modificacions, que els siguin assignats.

l) Gestionar els expedients d'activitats tramitats d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats i de restauració d'espais afectats per activitats extractives i els que es puguin incoar durant el seguiment de dites activitats.

m) Inspeccionar les activitats que li siguin atribuïdes en aplicació de les disposicions normatives de prevenció i control ambiental i fer el seguiment de la seva restauració en el cas de les extractives.

n) Donar suport en totes les actuacions que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic realitzi en l'àmbit territorial de la seva competència.

o) Realitzar actuacions de compliment de la normativa en matèria de responsabilitat ambiental.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 50

Oficines Territorials d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

Corresponen a les oficines territorials d'Acció i Avaluació Ambiental, que es configuren com a àrees funcionals, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Fer el seguiment de les sol·licituds d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.

b) Tramitar els expedients d'avaluació ambiental que siguin competència dels Serveis Territorials i fer la proposta de resolució corresponent.

c) Informar i assessorar en relació amb l'avaluació ambiental a ens locals, empreses i ciutadania.

d) Emetre els informes sobre els plans, programes i projectes que els siguin requerits.

e) Fer el seguiment de l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.

f) Coordinar les actuacions i donar suport en l'exercici de les funcions pròpies de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

g) Donar suport als projectes de declaració i planificació d'espais naturals protegits, de connectivitat ecològica, i de protecció d'hàbitats i patrimoni geològic que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural porti a terme al seu àmbit territorial.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Article 51

Seccions de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre

Corresponen a les seccions de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Vetllar per l'aplicació de la normativa referent a hàbitats, espais protegits i espècies protegides.

b) Coordinar la gestió dels espais naturals protegits i els seus programes d'actuació, d'acord amb les funcions que pugui encomanar la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural.

c) Elaborar els informes ambientals integrats del vector medi natural dels projectes i actuacions que afectin espais naturals protegits o que siguin objecte d'avaluació ambiental estratègica o d'avaluació d'impacte ambiental.

d) Coordinar l'aplicació dels diferents plans de conservació i seguiment d'espècies de flora i fauna en l'àmbit del servei territorial, llevat les espècies cinegètiques i piscícoles.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Article 52

Seccions de Serveis Generals de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre

Corresponen a les seccions de Serveis Generals, a l'àmbit del seu territori, les funcions següents:

a) Gestionar el registre, l'arxiu i l'atenció al públic.

b) Gestionar els serveis generals, el règim intern i els assumptes del personal adscrit als Serveis Territorials.

c) Gestionar el pressupost, l'habilitació, els subministraments i l'inventari del patrimoni adscrit.

d) Tramitar les denúncies del seu àmbit territorial i, si s'escau, assignar-les a la unitat o organisme competent per continuar-ne la tramitació.

e) Tramitar els expedients administratius i instruir els expedients sancionadors que se li assignin.

f) Coordinar i executar, dins del seu àmbit territorial, les funcions de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural en matèria d'informació i educació ambiental.

g) Donar suport a la persona titular de la direcció dels Serveis Territorials.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Capítol 4

Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat
Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat

Article 53

Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat

53.1 La Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

a) Dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d'infraestructures relacionades amb la mobilitat, transports terrestres, ports, aeroports, carreteres i autopistes.

b) Definir i executar les polítiques dels serveis de transport i dels centres logístics integrals.

c) Impulsar la gestió del domini públic portuari i la regulació del seu règim economicofinancer en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

d) Dirigir i coordinar la relació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb les empreses gestores d'infraestructures viàries de què sigui titular.

e) Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions sobre les infraestructures i els serveis de transport situats a Catalunya.

f) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.

g) Planificar les actuacions relacionades amb la política internacional i europea en matèria de mobilitat i la seva aplicació a Catalunya, i vehicular la participació del Departament en el Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO), d'acord amb el departament competent en matèria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, i en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

53.2 De la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat depenen les unitats següents:

a) Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.

b) Direcció General de Transports i Mobilitat.

c) Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat.

Article 54

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

54.1 Corresponen a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat les funcions següents:

a) Ordenar i planificar les infraestructures i els equipaments de mobilitat, incloent-hi les infraestructures viàries i ferroviàries, en l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya.

b) Dissenyar, projectar, construir, fer el seguiment i supervisar les infraestructures viàries, ferroviàries i altres que li siguin encomanades, titularitat de la Generalitat de Catalunya.

c) Gestionar de manera integrada la xarxa viària de Catalunya.

d) Conservar, explotar i inspeccionar la xarxa viària titularitat de la Generalitat de Catalunya.

e) Coordinar les infraestructures de mobilitat amb els plans urbanístics, els plans territorials, els plans de mobilitat, la planificació ambiental o qualsevol altra planificació sectorial que pugui tenir incidència en aquest àmbit.

f) Establir el règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària de la qual és titular la Generalitat de Catalunya.

g) Fer el seguiment i la concertació d'actuacions d'infraestructures de mobilitat d'altres administracions o ens.

h) Exercir el control i supervisar els òrgans i organismes que en depenen o els adscrits o vinculats al Departament en les activitats que afecten les funcions de la Direcció General.

i) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials de Mobilitat, en el que els correspongui per raó de la matèria i els Serveis Territorials de Carreteres.

j) Supervisar les actuacions de la Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat, en el que correspongui per raó de la matèria.

k) Impulsar l'exercici de les actuacions adreçades a la coordinació i relació amb les empreses gestores d'infraestructures viàries de què es titular la Generalitat de Catalunya i donar suport a la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat en l'exercici de les seves funcions sobre aquesta matèria.

l) Participar en la presa de decisions sobre la qualificació d'interès general de les obres públiques que siguin competència de la Direcció General.

m) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.

n) Participar en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per raó de la matèria sigui designada.

o) Establir la connectivitat dels elements que integren la xarxa viaria de Catalunya entre ells o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.

p) Participar en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per la raó de la matèria sigui designada.

q) Participar en la planificació i la programació d'infraestructures viàries i ferroviàries de titularitat estatal, en els termes que estableix la normativa aplicable.

r) Elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll de les infraestructures, els plans d'acció en matèria de contaminació acústica i els plans específics destinats a la protecció ambiental i sostenibilitat, d'acord amb la normativa que li sigui d'aplicació.

s) Gestionar el traspàs dels trams urbans de carreteres titularitat de la Generalitat de Catalunya a favor dels ajuntaments i l'assumpció de la titularitat per part de la Generalitat de Catalunya de les vies municipals que siguin integrables a la xarxa bàsica o comarcal.

t) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

54.2 De la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat depenen les unitats següents:

a) Subdirecció General de Planificació i Tecnologia

b) Subdirecció General de Programació i Execució

c) Subdirecció General d'Explotació Viària

d) Servei de Gestió Jurídica

Article 55

Subdirecció General de Planificació i Tecnologia

55.1 Corresponen a la Subdirecció General de Planificació i Tecnologia les funcions següents:

a) Elaborar, supervisar, revisar, avaluar, o fer el seguiment de plans i programes d'infraestructures de mobilitat i informar dels plans d'infraestructures d'altres administracions.

b) Elaborar informes sobre l'afecció a infraestructures de mobilitat dels plans urbanístics, dels plans territorials, dels plans de mobilitat, de la planificació ambiental o de qualsevol altra planificació sectorial que pugui tenir incidència en aquest àmbit.

c) Dirigir i coordinar l'elaboració de propostes de reserva urbanística, redactar i supervisar estudis de viabilitat tècnica i/o funcional, de millora o de noves infraestructures de mobilitat.

d) Dirigir treballs i estudis funcionals, de diagnosi, de prognosi, econòmics, estratègics, d'impactes, d'emissions, de consums, territorials, socials, de normativa tècnica i d'altres treballs i estudis d'infraestructures de mobilitat.

e) Dirigir i supervisar l'avaluació socioeconòmica, financera, macroeconòmica i territorial de les actuacions en infraestructures de mobilitat tant en la seva fase inicial com en la resta d'etapes.

f) Elaborar, especificar, coordinar o supervisar els sistemes d'informació i sistemes de coneixement de la Direcció General.

g) Donar suport a les unitats de la Direcció General en l'elaboració dels treballs d'oficina tècnica i delineació.

h) Definir, coordinar o supervisar la implementació d'avenços tecnològics per a la millora de la gestió de les infraestructures.

i) Participar en la planificació de les infraestructures de mobilitat del Ministeri de Foment i d'altres administracions.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

55.2 De la Subdirecció General de Planificació i Tecnologia depenen les unitats següents:

a) Servei d'Estudis i Avaluació.

b) Servei de Planejament i Disseny.

c) Servei de l'Oficina Tècnica i Tecnologia.

Article 56

Servei d'Estudis i Avaluació

56.1 Corresponen al Servei d'Estudis i Avaluació les funcions següents:

a) Definir metodologies d'avaluació socioeconòmica i financera d'infraestructures.

b) Coordinar l'elaboració i informar l'avaluació socioeconòmica, financera, macroeconòmica i territorial de les actuacions en infraestructures de mobilitat tant en la seva fase inicial com en la definició i la posterior avaluació.

c) Coordinar i supervisar l'elaboració de treballs i estudis funcionals, de diagnosi, de prognosi, econòmics, estratègics, d'impactes, d'emissions, de consums, territorials, socials, de normativa tècnica i d'altres treballs i estudis d'infraestructures de mobilitat.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

56.2 Del Servei d'Estudis i Avaluació depenen les unitats següents:

a) Secció d'Avaluació d'Infraestructures de Mobilitat.

b) Secció d'Estudis.

Article 57

Secció d'Avaluació d'Infraestructures de Mobilitat

Corresponen a la Secció d'Avaluació d'Infraestructures de Mobilitat les funcions següents:

a) Fer l'estudi i la proposta de les metodologies d'avaluació socioeconòmica i financera d'infraestructures.

b) Elaborar l'avaluació socioeconòmica, financera, macroeconòmica i territorial de les actuacions en infraestructures de mobilitat, tant en la seva fase inicial com en la definició i la posterior avaluació.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 58

Corresponen a la Secció d'Estudis les funcions següents:

a) Elaborar estudis funcionals, de diagnosi, de prognosi, econòmics, estratègics, d'impactes, d'emissions, de consums, territorials, socials, de normativa de les infraestructures de mobilitat.

b) Elaborar, supervisar, revisar, avaluar els plans i programes d'infraestructures de mobilitat , o fer-ne el seguiment i informar dels plans d'infraestructures d'altres administracions.

c) Col·laborar en l'elaboració d'estudis i propostes de reserva urbanística, redactar o supervisar estudis previs, de viabilitat tècnica i/o funcional, de millora o de noves infraestructures de mobilitat.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 59

Servei de Planejament i Disseny

59.1 Corresponen al Servei de Planejament i Disseny les funcions següents:

a) Elaborar informes sobre l'afecció a infraestructures de mobilitat dels plans urbanístics, dels plans territorials, dels plans de mobilitat, de la planificació ambiental, d'altres planificacions.

b) Estudiar propostes de reserva urbanística, redactar o supervisar estudis previs, de viabilitat tècnica i/o funcional, de millora o de noves infraestructures de mobilitat.

c) Supervisar els informes sobre desafeccions de terrenys.

d) Participar en el seguiment de les actuacions del Ministeri de Foment i d'altres administracions.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

59.2 Del Servei de Planejament i Disseny depèn la Secció de Planejament.

Article 60

Secció de Planejament

Corresponen a la Secció de Planejament les funcions següents:

a) Elaborar informes sobre l'afecció a infraestructures de mobilitat dels plans urbanístics, dels plans territorials, dels plans de mobilitat, d'altres plans sectorials i de la planificació ambiental.

b) Estudiar les propostes de reserva urbanística, la redacció o supervisió d'estudis previs, de viabilitat tècnica i/o funcional, de millora o de noves infraestructures de mobilitat.

c) Participar en el seguiment de les actuacions del Ministeri de Foment i d'altres administracions.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 61

Servei de l'Oficina Tècnica i Tecnologia

Corresponen al Servei de l'Oficina Tècnica i Tecnologia les funcions següents:

a) Elaborar, especificar, coordinar o supervisar els sistemes d'informació i sistemes de coneixement de la Direcció General.

b) Donar suport a les unitats de la Direcció General en l'elaboració dels treballs d'oficina tècnica i delineació.

c) Definir, coordinar o supervisar la implementació d'avenços tecnològics per a la millora de la gestió de les infraestructures de mobilitat.

d) Definir i elaborar criteris d'edició gràfica de la informació dels documents de la Direcció General.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 62

Subdirecció General de Programació i Execució

62.1 Corresponen a la Subdirecció General de Programació i Execució les funcions següents:

a) Elaborar els programes d'inversió de les infraestructures de mobilitat.

b) Dirigir, elaborar, aprovar i tramitar tot tipus d'estudis i projectes en matèria d'infraestructures de mobilitat, d'acord amb la normativa que li sigui aplicable.

c) Dirigir, fer el seguiment i supervisar l'execució de les obres en matèria d'infraestructures de mobilitat.

d) Fer el seguiment i la concertació d'actuacions en matèria d'infraestructures de mobilitat promogudes per altres administracions o ens.

e) Avaluar les actuacions realitzades pels òrgans i organismes que en depenen o dels adscrits o vinculats al Departament, d'acord amb els objectius establerts.

f) Donar suport a la Direcció General en la seva participació en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació que exerceixen funcions sobre les infraestructures de mobilitat situades a Catalunya.

g) Participar en la gestió de les infraestructures, d'acord amb el que estableixin les lleis.

h) Participar en el seguiment de l'execució de les infraestructures de mobilitat del Ministeri de Foment i d'altres administracions.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

62.2 De la Subdirecció General de Programació i Execució depenen les unitats següents:

a) Servei d'Avaluació i Seguiment de Projectes.

b) Servei de Programació i Modernització.

Article 63

Servei d'Avaluació i Seguiment de Projectes

Corresponen al Servei d'Avaluació i Seguiment de Projectes les funcions següents:

a) Supervisar i emetre informe de tots els estudis informatius, estudis d'impacte ambiental, projectes, projectes modificats, projectes complementaris o altres figures, amb caràcter previ a l'adopció de la corresponent resolució i les liquidacions d'obra.

b) Verificar que l'estudi informatiu, l'estudi d'impacte ambiental i el projecte i les seves modificacions o altres figures s'han fet d'acord amb les disposicions generals i la normativa tècnica aplicable.

c) Analitzar i comprovar que l'obra compleix la funció per a la qual ha estat projectada i que incorpora l'estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, l'estudi bàsic de seguretat i salut en el treball.

d) Verificar la proposta de classificació exigible als contractistes i de la fórmula de revisió de preu.

e) Recopilar la normativa tècnica i fer el seguiment de la seva evolució de manera que se'n pugui exigir el compliment en la redacció dels projectes.

f) Elaborar els mapes estratègics de soroll de les infraestructures de mobilitat, els plans d'acció en matèria de contaminació acústica i els plans específics de mesures per minimitzar l'impacte acústic, d'acord amb la normativa que li sigui d'aplicació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 64

Servei de Programació i Modernització

Corresponen al Servei de Programació i Modernització les funcions següents:

a) Elaborar els programes d'inversió de les infraestructures de mobilitat.

b) Tramitar, gestionar i arxivar tota la documentació relativa als expedients de les actuacions.

c) Dissenyar, gestionar i explotar els sistemes de seguiment de les actuacions.

d) Avaluar les actuacions realitzades pels òrgans i empreses públiques d'acord amb els objectius establerts.

e) Implantar nous sistemes de gestió en la redacció i elaboració de projectes i seguiment i execució d'infraestructures.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 65

Subdirecció General d'Explotació Viària

65.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Explotació Viària les funcions següents:

a) Establir directrius, coordinar i elaborar els programes i la gestió de la conservació ordinària i extraordinària de la xarxa de carreteres titularitat de la Generalitat de Catalunya, tant de gestió directa com indirecta.

b) Establir directrius, coordinar i elaborar els programes i la gestió de la seguretat viària de la xarxa de carreteres titularitat de la Generalitat de Catalunya, tant de gestió directa com indirecta.

c) Elaborar i supervisar estudis en matèria de seguretat i conservació d'infraestructures viàries.

d) Coordinar, implementar i avaluar innovacions en les tecnologies de la conservació de carreteres.

e) Establir directrius i coordinar l'explotació de les carreteres i la seva senyalització.

f) Establir directrius i coordinar l'ús, la defensa i la protecció del patrimoni viari de la xarxa de carreteres.

g) Proposar els programes d'adquisicions i manteniment dels equipaments, maquinària, immobles i instal·lacions.

h) Establir les directrius i coordinar els inventaris dels elements de la carretera i els sistemes de gestió de la conservació i seguretat viària de la xarxa de carreteres.

i) Coordinar les funcions dels Serveis Territorials de Mobilitat, en el que els correspongui per raó de la matèria, i dels Serveis Territorials de Carreteres.

j) Establir directrius i coordinar les actuacions d'eficiència energètica a la xarxa de carreteres.

k) Qualsevol altra funció que se li encomani.

65.2 De la Subdirecció General d'Explotació Viària depenen les unitats següents:

a) Servei d'Instal·lacions i Equipaments Viaris.

b) Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió.

c) Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya.

Article 66

Secció d'Equipaments i Dades Viàries

Corresponen a la Secció d'Equipaments i Dades Viàries les funcions següents:

a) Coordinar, elaborar i publicar els plans anuals d'aforaments.

b) Gestionar els programes d'adquisició de maquinària i vestuari i la seva distribució entre els Serveis Territorials.

c) Actualitzar i publicar la informació final que s'incorpora al Catàleg oficial de carreteres de la Generalitat.

d) Realitzar el manteniment dels equipaments i les instal·lacions dels centres de conservació.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 67

Secció d'Equipaments i Dades Viàries

Corresponen a la Secció d'Equipaments i Dades Viàries les funcions següents:

a) Coordinar, elaborar i publicar els plans anuals d'aforaments.

b) Gestionar els programes d'adquisició de maquinària i vestuari i la seva distribució entre els Serveis Territorials.

c) Actualitzar i publicar la informació final que s'incorpora al Catàleg oficial de carreteres de la Generalitat.

d) Realitzar el manteniment dels equipaments i les instal·lacions dels centres de conservació.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 68

Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió

Corresponen al Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió les funcions següents:

a) Redactar els manuals, les directrius i les recomanacions sobre seguretat viària, senyalització, ferms, estructures i altres àmbits de la tecnologia de conservació viària.

b) Coordinar i supervisar l'aplicació de la normativa tècnica de seguretat viària, senyalització, ferms i estructures en les actuacions que afectin la xarxa viària.

c) Coordinar i supervisar les avaluacions d'impacte de la seguretat viària, les auditories de seguretat viària i les inspeccions de seguretat viària.

d) Redactar projectes i dirigir obres extraordinàries de seguretat viària, senyalització, ferms, estructures i altres àmbits de la tecnologia de la conservació viària.

e) Supervisar tècnicament informes i estudis relatius als àmbits de seguretat viària, senyalització, ferms, estructures i altres àmbits de la tecnologia de la conservació.

f) Fer el seguiment de l'accidentalitat, l'estudi estadístic dels trams de concentració d'accidents i elaborar els plans específics de millora de la seguretat viària de la Direcció General.

g) Supervisar el seguiment econòmic i de contractació de la gestió i conservació de la xarxa viària.

h) Supervisar la tramitació d'adjudicacions, pròrrogues, modificats i revisions de preus dels contractes de conservació.

i) Coordinar i impulsar els sistemes de gestió de seguretat viària, senyalització, ferms, estructures i conservació.

j) Coordinar i impulsar els inventaris d'elements funcionals de la xarxa de carreteres.

k) Col·laborar en grups de treball per a la millora de la seguretat viària, la senyalització, els ferms, les estructures i altres àmbits de la tecnologia de la conservació .

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 69

Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya

Corresponen al Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya, amb rang orgànic de servei, les funcions següents:

a) Efectuar el seguiment del correcte manteniment de les instal·lacions integrades al Centre i els sistemes de comunicacions que en depenen.

b) Realitzar la vigilància i control dels túnels de carretera i dels trams de carretera sensoritzats assignats al Centre.

c) Atendre les incidències que es produeixin en els túnels gestionats pel Centre, d'acord amb el pla d'autoprotecció corresponent.

d) Recollir, trametre i fer el seguiment de la informació sobre les incidències a la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya.

e) Recollir, trametre i fer el seguiment de l'estat de les carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya.

f) Informar a tercers de l'estat de les carreteres de manera permanent.

g) Centralitzar la informació relacionada amb els plans especials d'emergències activats pel Govern de la Generalitat que tinguin incidència en la xarxa viària i fer-ne el seguiment.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 70

Servei de Gestió Jurídica

Corresponen al Servei de Gestió Jurídica les funcions següents:

a) Elaborar, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament, els projectes de disposicions de caràcter general relacionats amb les competències de la Direcció General que se li encomanin.

b) Elaborar convenis, altres documents i informes jurídics relacionats amb les competències de la Direcció General que se li encomanin.

c) Estudiar la legislació i projectes normatius en matèries de competència de la Direcció General, i assessorar les unitats que en depenen.

d) Elaborar informes o, si s'escau, propostes de resolució dels recursos administratius i requeriments en les matèries de competència de la Direcció General, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.

e) Fer el seguiment dels expedients en via contenciosa i sentències fermes en les matèries i emetre informes per a la defensa dels recursos contenciosos administratius interposats contra assumptes de competència de la Direcció General, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.

f) Tramitar i informar els expedients relatius a la protecció de la legalitat i al règim sancionador en matèries competència de la Direcció General.

g) Tramitar els procediments d'informació pública dels projectes d'infraestructures de mobilitat fins a la seva aprovació definitiva.

h) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial derivats d'actuacions dels òrgans i unitats que depenen de la Direcció General.

i) Elaborar les propostes de circulars i instruccions relatives als àmbits competència de la Direcció General.

j) Analitzar i tramitar les propostes de normativa tècnica d'aplicació a les infraestructures de mobilitat.

k) Coordinar la tramitació dels expedients de modificació de la línia d'edificació i elaborar, si s'escau, la seva resolució.

l) Coordinar els expedients d'utilització del domini públic viari per a la instal·lació d'infraestructures de telecomunicacions i elaborar, si s'escau, la seva resolució.

m) Elaborar la proposta de declaració d'emergència d'obres competència de la Direcció General.

n) Supervisar la gestió dels expedients amb contingut econòmic competència de la Direcció General.

o) Coordinar i supervisar les tasques relatives a l'aplicació de la informació pública i transparència pel que fa als àmbits i matèries competencials de la Direcció General.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 71

Direcció General de Transports i Mobilitat

71.1 Corresponen a la Direcció General de Transports i Mobilitat les funcions següents:

a) Planificar, coordinar, executar i fer el seguiment de la política general del transport per carretera, ferroviari i per cable, de ports i d'aeroports.

b) Planificar els serveis del transport per carretera, ferroviari i per cable, de ports i aeroports, a l'àmbit de Catalunya.

c) Planificar i, si escau, projectar i construir, les infraestructures i els equipaments propis del seu servei.

d) Dirigir les actuacions relatives a l'ordenació del transport per carretera, ferroviari i per cable, i establir-hi criteris.

e) Regular i inspeccionar el transport per carretera, ferroviari, per cable, marítim i aeri.

f) Exercir el control i la supervisió dels òrgans i organismes que en depenen o dels adscrits o vinculats al Departament en les activitats que afecten les funcions de la Direcció General.

g) Supervisar les actuacions de la Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat, en el que correspongui per raó de la matèria.

h) Impulsar i coordinar les actuacions en la gestió i l'ordenació del transport per carretera, ferroviari i per cable, dels ports i dels aeroports.

i) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials de Mobilitat en el que els correspongui per raó de la matèria, i els Serveis Territorials de Transports.

j) Participar en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per raó de la matèria sigui designat.

k) Participar en la presa de decisions, inclosa la planificació, sobre la qualificació d'interès general de les obres públiques en matèries que siguin competència de la Direcció General.

l) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial derivats d'actuacions dels òrgans i unitats que depenen de la Direcció General.

m) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

71.2 De la Direcció General de Transports i Mobilitat depenen els òrgans següents:

a) Subdirecció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial.

b) Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat.

c) Subdirecció General de Ports i Aeroports.

d) Servei de Col·laboració amb el Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO)

Article 72

Subdirecció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial

72.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial les funcions següents:

a) Dur a terme les actuacions relatives a l'ordenació, la inspecció i el foment del transport terrestre de persones i mercaderies.

b) Programar, impulsar i fer el seguiment de l'acció administrativa en l'àmbit del transport terrestre i donar suport tècnic als organismes de col·laboració, consulta i participació sectorial en la matèria.

c) Elaborar i executar programes d'actuació en el transport de mercaderies i activitats logístiques per impulsar la consolidació del sector amb accions de millora en l'entorn empresarial i operatiu.

d) Promoure accions en l'àmbit sectorial del transport per a la seva adaptació a les polítiques sobre intermodalitat, tractament de les especialitats en el transport, condicions d'ús de les infraestructures, condicions tècniques dels vehicles i desenvolupament d'estratègies per a l'ús d'energies alternatives.

e) Impulsar, organitzar, fer el seguiment i controlar les activitats formatives i proves per a l'accés a la professió de transportista, les seves activitats auxiliars i complementàries, així com qualsevol activitat formativa del sector del transport dins l'àmbit de les seves competències.

f) Fomentar la realització d'activitats dirigides a promoure la resolució de conflictes en el sector del transport terrestre i elaborar propostes per a la regulació d'un sistema de mediació en matèria de transport terrestre.

g) Donar suport tècnic a la Direcció General en la seva coordinació funcional dels Serveis Territorials de Mobilitat i dels Serveis Territorials de Transports, en el que li correspongui per raó de la matèria.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

72.2 De la Subdirecció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial depenen les unitats següents:

a) Servei d'Inspecció i Règim Sancionador.

b) Servei de la Junta Arbitral del Transport.

c) Secció de Qualificació i Formació Professional del Transport.

Article 73

Servei d'Inspecció i Règim Sancionador

Corresponen al Servei d'Inspecció i Règim Sancionador les funcions següents:

a) Elaborar, implementar i controlar l'execució del Pla d'inspecció en matèria de transport terrestre.

b) Dirigir i coordinar la funció inspectora i sancionadora dels Serveis Territorials de Transports i dels Serveis Territorials de Mobilitat en matèria de transport terrestre.

c) Coordinar la funció inspectora amb les forces de seguretat que hi col·laboren i establir-ne els plans d'actuació.

d) Coordinar els criteris i mètodes sancionadors entre la Generalitat i l'Administració de l'Estat i la resta de comunitats autònomes.

e) Gestionar, organitzar i controlar l'activitat dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 74

Servei de la Junta Arbitral del Transport

Corresponen al Servei de la Junta Arbitral del Transport les funcions següents:

a) Donar el suport i l'assessorament jurídic necessaris a la Junta Arbitral del Transport per al compliment de les funcions que aquesta té atribuïdes per la normativa vigent.

b) Supervisar i fer el seguiment dels expedients, i vetllar per tal que la seva tramitació es faci dins els terminis establerts en cada cas i d'acord amb la legislació vigent.

c) Desenvolupar, per mitjà de la persona titular, les funcions de secretaria de les reunions de l'òrgan col·legiat i, en conseqüència, elaborar la documentació corresponent i l'ordre del dia, redactar les actes corresponents, certificar els acords que la Junta Arbitral del Transport adopti, i custodiar les actes i els acords adoptats.

d) Coordinar i fer la supervisió jurídica dels expedients tramitats que s'hagin de sotmetre a la consideració de la Junta Arbitral del Transport.

e) Realitzar activitats dirigides a la resolució de conflictes entre les parts en els àmbits que siguin de la seva competència.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 75

Secció de Qualificació i Formació Professional del Transport

Corresponen a la Secció de Qualificació i Formació Professional del Transport les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les proves de capacitació professional per a l'accés a la professió de transportista i les seves activitats auxiliars i complementàries, el seu reconeixement i l'expedició de títols.

b) Preparar les propostes per autoritzar centres, i homologar cursos de formació per al certificat d'aptitud professional de conductors, i organitzar, fer el seguiment de les proves i expedir certificats i targetes de conductor.

c) Organitzar i fer el seguiment de les proves per a l'obtenció del certificat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses, i expedir els certificats.

d) Elaborar programes d'actuació i col·laboració, fer-ne el seguiment i controlar les activitats formatives en el sector del transport.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 76

Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat

76.1 Corresponen a la Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat les funcions següents:

a) Elaborar i executar els plans i programes d'actuació i de serveis de la Direcció General per a la millora i l'optimització de la xarxa de transport per carretera, ferroviari i per cable, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

b) Impulsar i controlar el funcionament i coordinació de la xarxa de serveis i la gestió de les infraestructures i equipaments de transport públic de viatgers.

c) Programar, fer el seguiment i controlar el finançament i el règim tarifari dels serveis de transport públic per carretera, ferroviari i per cable.

d) Coordinar les relacions amb les empreses gestores del transport per carretera, ferroviari i per cable.

e) Coordinar les relacions amb les autoritats territorials de mobilitat i altres administracions en relació amb la gestió dels serveis de transport per carretera i ferroviari.

f) Donar suport tècnic a la Direcció General en la direcció funcional dels Serveis Territorials de Mobilitat i dels Serveis Territorials de Transports, en el que li correspongui per raó de la matèria.

g) Coordinar l'elaboració dels plans de mobilitat i emetre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada i el desenvolupament de les funcions incloses a la normativa vigent en matèria de mobilitat.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

76.2 De la Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat depenen les unitats

següents:

a) Servei de Transport Públic per Carretera.

b) Servei de Transport Ferroviari i per Cable.

c) Servei de Mobilitat.

Article 77

Servei de Transport Públic per Carretera

77.1 Corresponen al Servei de Transport Públic per Carretera les funcions següents:

a) Fer el seguiment de la gestió dels serveis de transport de viatgers per carretera.

b) Coordinar les relacions amb les empreses operadores i concessionàries de serveis de transport de viatgers.

c) Avaluar l'explotació de les concessions i autoritzacions atorgades per a la gestió dels serveis de transport i, en especial, dels plans d'innovació i millora de la qualitat de les empreses concessionàries.

d) Fer el seguiment i controlar els instruments de finançament dels serveis de transport.

e) Coordinar els serveis de transport de viatgers per carretera de la Generalitat de Catalunya amb les autoritats territorials de mobilitat i altres administracions.

f) Elaborar i fer difusió d'informació i d'estadístiques respecte la gestió del transport de viatgers.

g) Redactar els treballs tècnics relacionats amb el planejament en matèria de serveis de transport.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

77.2 Del Servei de Transport Públic per Carretera depèn la Secció de Planejament de Serveis de Transport.

Article 78

Secció de Planejament de Serveis de Transport

Corresponen a la Secció de Planejament de Serveis de Transport les funcions següents:

a) Estudiar i elaborar propostes relacionades amb els serveis de transport públic.

b) Analitzar les diverses explotacions i elaborar les propostes de reordenació d'itineraris i tarifes.

c) Estudiar i elaborar propostes per afavorir l'accessibilitat.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 79

Servei de Transport Ferroviari i per Cable

Corresponen al Servei de Transport Ferroviari i per Cable les funcions següents:

a) Fer el seguiment de les relacions amb les empreses operadores dels serveis de transport ferroviari i per cable i de la seva gestió dels serveis.

b) Avaluar la prestació dels serveis de transport ferroviari i per cable i elaborar les propostes de millora respecte a la seva gestió.

c) Fer el seguiment i controlar el finançament i el règim tarifari dels serveis de transport ferroviari.

d) Redactar els treballs tècnics del planejament, plans i estudis de les actuacions en matèria de transport ferroviari i per cable.

e) Fer el seguiment i avaluar el funcionament de les autoritzacions i concessions per a la prestació de serveis de transport ferroviari i per cable.

f) Inspeccionar les instal·lacions i els serveis de transport ferroviari i per cable.

g) Elaborar i fer difusió d'informació i d'estadístiques respecte de la gestió del transport ferroviari i per cable.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 80

Servei de Mobilitat

Corresponen al Servei de Mobilitat les funcions següents:

a) Redactar la proposta dels plans directors de mobilitat de competència de la Direcció General.

b) Emetre els informes preceptius sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada previstos a la normativa sobre mobilitat.

c) Fer el seguiment i la inspecció de la gestió per part dels operadors de les infraestructures i equipaments de transport públic.

d) Fer el seguiment i l'avaluació dels indicadors del Pla de transport de viatgers de Catalunya.

e) Coordinar amb les autoritats territorials de mobilitat el desenvolupament dels seus plans directors de mobilitat.

f) Coordinar i fomentar amb les administracions locals la redacció de plans de mobilitat urbana sostenible i els plans de mobilitat sostenible als polígons i zones industrials. 

g) Elaborar els informes que han de ser sotmesos al Consell Català de la Mobilitat.

h) Elaborar els indicadors i la resta de documentació que forma part de l'Observatori Català de la Mobilitat.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 81

Subdirecció General de Ports i Aeroports

81.1 Corresponen a la Subdirecció General de Ports i Aeroports les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats, i a la regulació i la gestió del règim econòmic financer en matèria de ports, aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.

b) Donar suport a la Direcció General en la gestió i ordenació de les infraestructures portuàries, nàutiques i aeroportuàries de competència de la Generalitat.

c) Dirigir els instruments de planificació en matèria de ports i infraestructures aeroportuàries.

d) Dirigir la tramitació dels projectes d'obres portuàries i nàutiques, d'obres costaneres i d'obres d'infraestructures aeroportuàries i, si s'escau, aprovar-los.

e) Tutelar i controlar la gestió de les infraestructures portuàries i aeroportuàries de competència de la Generalitat de Catalunya.

f) Donar suport a la Direcció General en la seva participació en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per raó de la matèria sigui designat.

g) Emetre l'informe previ a la qualificació com a obra d'interès general dels ports i aeroports, quan s'escaigui.

h) Fer el seguiment de l'adequació dels instruments de planejament en relació amb les competències de la Direcció General en matèria de ports i instal·lacions aeroportuàries.

i) Donar suport a la Direcció General en l'elaboració de la planificació estratègica de les infraestructures portuàries i aeroportuàries de Catalunya.

j) Proposar i, si escau, elaborar informes sobre la forma de gestió de cadascuna de les infraestructures portuàries i aeroportuàries de la Generalitat.

k) Donar suport a la Direcció General en l'aprovació definitiva dels projectes i elaboració dels contractes que comportin la construcció de noves instal·lacions portuàries i aeroportuàries, i dels projectes d'ampliació i de modificació de les existents.

l) Donar suport tècnic a la Direcció General en la direcció funcional dels Serveis Territorials de Mobilitat i dels Serveis Territorials de Transports, en el que li correspongui per raó de la matèria.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

81.2 De la Subdirecció General de Ports i Aeroports depenen les unitats següents:

a) Servei de Ports.

b) Servei d'Aeroports i Transport Aeri.

Article 82

Servei de Ports

82.1 Corresponen al Servei de Ports les funcions següents:

a) Portar a terme l'ordenació del domini públic necessari per a la prestació dels serveis en els recintes portuaris que siguin competència de la Direcció General.

b) Formular i redactar els instruments de planejament portuari.

c) Emetre informe dels instruments de planejament en relació amb les infraestructures portuàries i nàutiques que siguin competència de la Generalitat de Catalunya.

d) Elaborar i tramitar els projectes d'obres portuàries i nàutiques.

e) Impulsar i avaluar els programes d'actuació de la Direcció General en el marc del Pla de ports de Catalunya.

f) Impulsar i coordinar les actuacions de gestió de les infraestructures portuàries competència de la Direcció General.

g) Elaborar els estudis sobre les necessitats de desenvolupament del sistema portuari català i dels plans i programes per promoure'n l'optimització.

h) Establir, en col·laboració amb altres organismes competents, el règim econòmic dels serveis portuaris.

i) Portar a terme la inspecció i les tasques de policia en matèria portuària i del transport marítim, tramitar i fer la gestió administrativa dels expedients de protecció de la legalitat i sancionadors.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

82.2 Del Servei de Ports depèn la Secció de Gestió Portuària.

Article 83

Secció de Gestió Portuària

Corresponen a la Secció de Gestió Portuària les funcions següents:

a) Gestionar les actuacions administratives en matèria de ports i d'altres instal·lacions portuàries i nàutiques que siguin competència de la Direcció General.

b) Analitzar i avaluar el funcionament de les concessions atorgades.

c) Elaborar propostes en relació amb els usos i les activitats en els ports i altres instal·lacions portuàries i nàutiques i amb els aspectes relatius a la gestió del domini públic portuari.

d) Estudiar les necessitats i la planificació del desenvolupament dels ports i d'altres instal·lacions portuàries i nàutiques.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 84

Servei d'Aeroports i Transport Aeri

Corresponen al Servei d'Aeroports i Transport Aeri les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats en matèria d'aeroports i transport aeri.

b) Ordenar el domini públic necessari per a la prestació dels serveis als recintes aeroportuaris i a altres instal·lacions de transport aeri.

c) Coordinar la gestió de les infraestructures aeroportuàries i d'altres instal·lacions de transport aeri i participar-hi.

d) Formular i redactar els instruments en matèria de planificació dels aeroports i d'altres instal·lacions de transport aeri en general que corresponguin a la Generalitat de Catalunya.

e) Elaborar i tramitar els projectes d'obres aeroportuàries i de transport aeri en coordinació amb els instruments de planejament i, si s'escau, aprovar-los.

f) Fer el seguiment de l'adequació dels instruments de planejament en relació amb les competències de la Direcció General en matèria de transport aeri.

g) Avaluar i impulsar els programes d'actuació de la Direcció General en el marc de les infraestructures aeroportuàries i d'altres instal·lacions de transport aeri competència de la Generalitat de Catalunya.

h) Donar suport a la Direcció General en la seva participació en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per raó de la matèria sigui designat.

i) Tutelar i controlar la gestió de les infraestructures aeroportuàries i de transport aeri que siguin competència de la Generalitat de Catalunya sigui quina sigui la forma de gestió.

j) Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'ús i la defensa de les infraestructures aeroportuàries i de transport aeri.

k) Portar a terme la inspecció i policia en matèria aeroportuària, tramitar els expedients de protecció de la legalitat i sancionadors.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 85

Servei de Col·laboració amb el CETMO

Corresponen al Servei de Col·laboració amb el CETMO les funcions següents:

a) Realitzar estudis i informes sobre les infraestructures de transport, els programes regionals o subregionals, la utilització de les TIC en els procediments i en els sistemes de gestió per a la seva millora i per a l'aplicació i adhesió a les convencions internacionals.

b) Assessorar en qüestions de comunicacions portuàries i de coordinació modal: marítimo-terrestre, portuària i de transport multimodal.

c) Gestionar i actualitzar la base de dades estadístiques sobre fluxos de transport, reglamentació i infraestructures.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 86

Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat

Corresponen a la Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat, en relació amb les infraestructures i serveis viaris, ferroviaris, portuaris, aeroportuaris i de transport per cable, gestionades indirectament o directament sota qualsevol modalitat empresarial, les funcions següents:

a) Avaluar les possibles formes de gestió i explotació de les infraestructures i de prestació dels serveis dins dels àmbits de competència de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

b) Impulsar les actuacions i les operacions a dur a terme amb col·laboració privada respecte de les infraestructures i els serveis.

c) Participar en l'elaboració i en el seguiment de la gestió dels programes de finançament d'altres administracions quan s'escaigui.

d) Analitzar i informar sobre la viabilitat econòmica i financera de les operacions a dur a terme amb col·laboració d'empreses o entitats del sector privat.

e) Participar en l'elaboració de la documentació preparatòria de caràcter jurídic, patrimonial i economicofinancera dels contractes o concessions, relativa a les actuacions i operacions a dur a terme amb col·laboració privada.

f) Donar suport a l'òrgan de contractació durant les fases de licitació i execució del contracte o de la concessió pel que fa a les actuacions i les operacions a dur a terme amb col·laboració privada en les infraestructures i els serveis viaris, ferroviaris, portuaris i aeroportuaris.

g) Actuar com a interlocutora, quan se li encomani, amb les institucions prescriptores en matèria de col·laboració publico privada i vetllar per l'aplicació de les bones pràctiques, i pels procediments d'aplicació.

h) Vetllar pel compliment adequat per part de les empreses gestores d'infraestructures i serveis de les obligacions que deriven de la concessió o del títol pel qual gestionin la infraestructura o el servei i proposar la inspecció d'obres, instal·lacions i serveis que siguin necessaris.

i) Verificar el compliment i fer el seguiment del pla economicofinancer de les empreses privades gestores d'infraestructures i serveis i requerir la informació i documentació que escaigui a aquests efectes.

j) Informar sobre les operacions que afectin el règim societari i econòmic i financer de les societats gestores que siguin rellevants per al compliment del PEF.

k) Informar el Reglament d'explotació del servei públic, així com els plans, programes i documents de conservació i explotació corresponents que preveuen els contractes o les concessions des de la perspectiva jurídica, patrimonial i economicofinancera i verificar-ne el compliment i l'actualització.

l) Coordinar les actuacions de les empreses gestores amb els òrgans competents en matèria d'expropiació forçosa i de serveis afectats per les obres.

m) Informar els procediments de responsabilitat patrimonial, autoritzacions i denúncies en l'àmbit de les infraestructures i serveis i de les seves zones de protecció, així com instar les accions de defensa demanial que siguin procedents i la seva execució subsidiària.

n) Iniciar i instruir els expedients per a l'aprovació i revisió de les tarifes o altres sistemes retributius, així com els expedients per a l'abonament a les empreses gestores privades dels seus sistemes de retribució d'acord amb els contractes o les concessions respectives, quan no estiguin atribuïts a un altre òrgan de l'Administració.

o) Proposar les mesures adients per a la millora i racionalització de la gestió de la infraestructura o del servei públic.

p) Establir les mesures relatives a la reversió de les infraestructures o dels serveis.

q) Instar la incoació i tramitació de la resolució anticipada del contracte o de la concessió i l'inici dels expedients de segrest en els supòsits previstos legalment i en les clàusules de cada contracte o concessió.

r) Emetre informe proposta en els supòsits de pròrroga, ampliació o modificació del contracte o la concessió.

s) Emetre els informes i elaborar i tramitar les propostes de resolució que siguin necessaris en relació amb les incidències i actuacions de les empreses gestores d'infraestructures i serveis dins l'àmbit de les seves competències.

t) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Capítol 5

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilita

Article 87

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat

87.1 La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

a) Definir i impulsar les polítiques ambientals, de canvi climàtic i de sostenibilitat aplicables als plans, programes i projectes de la Generalitat.

b) Impulsar i coordinar la participació de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en la política ambiental europea, d'acord amb el departament competent en matèria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, a través dels mecanismes que estableixen la Unió Europea i l'Estat espanyol.

c) Impulsar, coordinar i fer el seguiment de les relacions bilaterals, transfrontereres i interregionals, de política internacional i de cooperació, que siguin d'interès per a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat dins del seu àmbit competencial, d'acord amb el departament competent en matèria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, i en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

d) Definir i impulsar la política d'informació, participació, promoció, educació, recerca i formació en l'àmbit del medi ambient i el desenvolupament sostenible; també la de recerca, desenvolupament i innovació en aquest àmbit.

e) Fomentar el desenvolupament sostenible en totes les esferes d'activitat i amb el conjunt d'actors amb incidència sobre les polítiques ambientals.

f) Definir i impulsar les actuacions del Departament com a òrgan ambiental en matèria de plans, programes i projectes.

g) Definir i impulsar la política relativa a la protecció i gestió del medi natural i de la biodiversitat.

h) Impulsar una planificació i gestió integrada en el espais naturals de protecció especial (ENPE).

i) Definir i impulsar les polítiques de prevenció i control de la qualitat de l'aire i formular i fer el seguiment dels plans, els programes i les normatives sobre protecció de l'ambient atmosfèric, acústic i lumínic.

j) Definir i impulsar el funcionament global i la gestió del sistema d'intervenció integral que estableixi el marc legal vigent i del sistema d'avaluació de les activitats sotmeses a declaració d'impacte ambiental, així com d'inspecció d'activitats amb incidència ambiental.

k) Definir i impulsar les polítiques relatives a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

l) Coordinar les actuacions d'inspecció d'activitats amb incidència ambiental.

m) Definir i impulsar el sistema d'auditoria i gestió mediambiental i, també, els sistemes d'etiqueta ecològica europea i el distintiu de garantia de qualitat ambiental.

n) Definir i impulsar el sistema d'habilitació de les entitats col·laboradores de l'Administració ambiental.

o) Coordinar l'actuació del conjunt d'entitats instrumentals i òrgans col·legiats adscrits a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

p) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.

q) Exercir la potestat sancionadora per a les infraccions en els termes que preveu la legislació vigent.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

87.2 De la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat depenen les unitats següents:

a) Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

b) Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

c) Àrea d'Assessorament Jurídic a l'Àmbit de Medi Ambient.

Article 88

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

88.1 Corresponen a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic les funcions següents:

a) Regular, vigilar, prevenir i controlar l'ambient atmosfèric i les seves diverses classes de contaminació; formular i gestionar els plans i programes de millora de la qualitat de l'aire i reducció de la contaminació acústica i lumínica.

b) Dirigir el funcionament global i el sistema d'intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental.

c) Impulsar a Catalunya l'establiment d'estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea i vetllar per a la integració de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials, i per l'impuls de projectes i actuacions concertades amb d'altres governs en matèria de polítiques climàtiques.

d) Dirigir el sistema d'habilitació de les entitats col·laboradores de l'Administració ambiental i emetre les resolucions d'habilitació, suspensions i retirades de les entitats col·laboradores i les dels seus tècnics.

e) Dirigir funcionalment les oficines de gestió ambiental unificada i les oficines de medi ambient, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

f) Aprovar la resolució de declaració d'episodis ambientals de contaminació i la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica en els supòsits que preveu la normativa.

g) Aprovar les zones d'especial protecció de qualitat acústica, els mapes estratègics de soroll i la declaració d'espais de qualitat del cel nocturn.

h) Emetre les resolucions de les autoritzacions d'emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i les seves revisions.

i) Aprovar la incorporació de nous punts de mesurament de qualitat de l'aire a la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, i de nous focus emissors dels establiments industrials a la xarxa d'emissions atmosfèriques de Catalunya.

j) Aprovar les instruccions tècniques i criteris en les matèries competència de la Direcció General.

k) Dirigir l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes d'activitats definits a la normativa d'intervenció ambiental amb incidència ambiental, que requereixen autorització ambiental o altres autoritzacions substantives d'altres òrgans de l'administració de la Generalitat o de les administracions locals.

l) Aprovar els plans i programes d'inspecció i les actuacions de control de les activitats amb incidència ambiental en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

m) Dirigir la realització d'estudis i formular propostes de plans territorials sectorials en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

n) Presidir la Ponència Ambiental.

o) Dirigir l'aplicació del règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle de la Unió Europea.

p) Dirigir el sistema europeu d'auditoria i gestió ambiental (EMAS), el sistema d'etiqueta ecològica europea i el sistema del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

q) Dirigir programes d'ecodisseny, compra verda i d'eficiència i millora ambiental en l'ús dels recursos i l'energia en les activitats, productes, serveis i sistemes de transport.

r) Dirigir l'aplicació de la legislació en matèria de responsabilitat ambiental i resoldre els expedients en aquesta matèria.

s) Proposar mesures fiscals en l'àmbit de les matèries de competència de la Direcció General.

t) Exercir la potestat sancionadora per a les infraccions en els termes que preveu la legislació vigent.

u) Dirigir l'avaluació i l'emissió d'informes relatius als programes de restauració de les activitats extractives i dels permisos d'investigació dels recursos miners i d'hidrocarburs i establir-ne la fiança com a garantia de restauració.

v) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.

w) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

88.2 De la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic depenen els òrgans següents:

a) Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental.

b) Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica.

c) Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

d) Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores.

Article 89

Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental

89.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental les funcions següents:

a) Formular propostes de programes operatius sobre la prevenció i el control integrats de la contaminació i sobre l'aplicació dels sistemes de responsabilitat ambiental.

b) Supervisar, coordinar i controlar l'execució de les funcions atribuïdes a la Direcció General en matèria d'intervenció administrativa de les activitats, de recerca i de qualificació ambiental.

c) Formular propostes de directrius, criteris i instruccions dels procediments d'avaluació d'impacte ambiental, de prevenció i control ambiental de les activitats amb incidència ambiental i de restauració d'activitats extractives.

d) Proposar i executar, si escau, les actuacions en matèria de tecnologies, sistemes i substàncies químiques per a l'avaluació, prevenció, minimització i control de les activitats amb impacte sobre el medi.

e) Establir la coordinació de les actuacions sectorials ambientals de seguiment i control del Departament en relació amb la intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental.

f) Col·laborar en la coordinació de les actuacions d'inspecció i control integrats de la contaminació quan hi intervinguin agents de l'autoritat o jurisdicció competent.

g) Dirigir el sistema d'inspecció integral de les activitats, supervisant els plans i programes d'inspecció de les activitats amb incidència ambiental.

h) Assessorar els ens locals i agents socials per a la implantació i el seguiment de la intervenció integral d'activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la legislació vigent.

i) Formular propostes d'adequació i actualització de la legislació en matèria d'intervenció i d'avaluació d'impacte ambiental de les activitats, de responsabilitat ambiental, de qualificació ambiental i de restauració d'espais afectats per activitats extractives.

j) Formular propostes per a la protecció dels espais afectats per activitats extractives en els termes que preveu la legislació vigent.

k) Impulsar i coordinar els sistemes d'informació i les bases de dades ambientals desenvolupats per l'aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

l) Formular propostes d'instruccions tècniques i criteris sobre la metodologia en les actuacions de les entitats col·laboradores en l'àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats competència de la Direcció General, i de desgravació fiscal per inversions en millores ambientals.

m) Supervisar, coordinar i controlar l'execució de les funcions atribuïdes a la Direcció General, en matèria d'intervenció i avaluació d'impacte ambiental de les activitats, i dirigir l'actuació de les oficines de gestió ambiental unificada i les oficines de medi ambient en l'exercici de les funcions que tenen assignades en aquestes matèries.

n) Supervisar i coordinar el sistema d'aplicació de les millors tècniques disponibles en els processos d'autorització, inspecció i control ambiental i per a l'establiment dels valors límits d'emissió i d'altres prescripcions tècniques.

o) Impulsar i coordinar la constitució de grups de treball amb sectors productius estratègics a Catalunya per formular propostes als organismes competents sobre l'aplicació als sectors de les millors tècniques disponibles i dels convenis i acords internacionals en matèria de substàncies químiques.

p) Formular propostes sobre programes d'ajuts, subvencions i, si s'escau, desgravacions i altres incentius fiscals que es puguin establir a les empreses per a inversions que redueixen l'impacte ambiental.

q) Instruir els expedients sancionadors, de responsabilitat patrimonial, de responsabilitat ambiental i els que correspongui, en l'àmbit de les funcions de la Subdirecció General.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

89.2 De la Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental depenen les unitats següents:

a) Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats.

b) Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats.

c) Servei de Qualificació Ambiental.

Article 90

Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats

Corresponen al Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats les funcions següents:

a) Donar suport operatiu a la Ponència Ambiental i exercir-ne la Secretaria.

b) Elaborar directrius i criteris d'homogeneïtzació i normalització documental del procediment de prevenció i control ambiental, d'acord amb la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats.

c) Fer propostes de legislació en matèria de prevenció i control ambiental d'activitats i avaluar-ne l'aplicació.

d) Gestionar, informar i integrar els informes vectorials sobre les sol·licituds d'autorització o llicència ambiental que són objecte d'inspecció i control de la Direcció General.

e) Gestionar i informar les sol·licituds d'autorització o llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental que siguin atribuïdes a la Direcció General, així com les declaracions d'impacte ambiental que no corresponen a activitats extractives.

f) Gestionar els expedients d'activitats tramitats d'acord amb el marc normatiu sobre intervenció ambiental i els que es puguin incoar durant el seguiment de dites activitats, sota els criteris i les directrius fixats per la Direcció General, per tal de fer homogènia arreu la intervenció ambiental de les activitats.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 91

Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats

Corresponen al Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats les funcions següents:

a) Planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció, control ambiental i verificació de les emissions, de les activitats atribuïdes a la Direcció General.

b) Inspeccionar les activitats atribuïdes a la Direcció General en aplicació de les disposicions normatives de prevenció i control ambiental i de restauració d'espais afectats per activitats extractives.

c) Gestionar els expedients de control ambiental d'activitats atribuïdes a la Direcció General, tramitats d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats.

d) Proposar directrius, guies i criteris de metodologia i de coordinació de les actuacions de seguiment, control i verificació de les activitats en matèria d'intervenció integrada ambiental, de restauració de les extractives, i coordinar-ne l'aplicació per part de les oficines de gestió ambiental unificada i l'oficina de medi ambient dels Serveis Territorials del Departament.

e) Gestionar, fer el seguiment i millorar els mecanismes d'administració electrònica per a la difusió i consulta als sistemes d'informació desenvolupats per aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

f) Gestionar, coordinar i fer el seguiment de les bases de dades ambientals de la seva competència.

g) Gestionar l'inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya (PRTR-CAT).

h) Difondre pel que fa als ens locals, les empreses i els agents socials en general, l'aplicació dels procediments previstos en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i de restauració de les extractives.

i) Avaluar i emetre els informes relatius als programes de restauració i les afeccions ambientals de les activitats extractives i dels permisos d'investigació del recursos miners i d'hidrocarburs i, si escau, de les seves modificacions, atribuïts a la Direcció General, així com fer-ne el seguiment.

j) Gestionar la constitució, revisió i retorn de les fiances establertes com a garantia dels programes de restauració de les activitats extractives i dels permisos d'investigació de recursos miners i d'hidrocarburs.

k) Donar suport tècnic a la Ponència Ambiental i a les oficines de gestió ambiental unificada i l'oficina de medi ambient en les matèries de la seva àrea.

l) Proposar els expedients sancionadors per a les infraccions previstes en les matèries de la seva àrea.

m) Gestionar i informar els expedients d'execució forçosa de la restauració de les activitats extractives.

n) Promoure la recerca i l'aplicació de noves tècniques per a la restauració dels terrenys afectats per les activitats extractives.

o) Elaborar i difondre les instruccions, guies i criteris tècnics i col·laborar en les propostes de legislació en matèria de restauració d'activitats extractives.

p) Gestionar i informar els expedients d'avaluació d'impacte ambiental d'activitats extractives, sotmeses a una autorització substantiva, que siguin atribuïdes a la Direcció General.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 92

Servei de Qualificació Ambiental

92.1 Corresponen al Servei de Qualificació Ambiental les funcions següents:

a) Donar suport operatiu al Consell de Qualitat Ambiental.

b) Gestionar els sistemes de qualificació ambiental: sistemes de gestió i auditoria ambientals, d'etiqueta ecològica europea i del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

c) Assessorar tècnicament les organitzacions i sectors empresarials en els acords i sistemes voluntaris de qualificació ambiental i impulsar-ne la integració en altres sistemes de gestió.

d) Proposar legislació i actuacions en matèria de qualificació ambiental.

e) Coordinar i promoure la compra pública verda a la Generalitat de Catalunya i fomentar la compra verda a tot tipus d'organització.

f) Coordinar programes d'ecodisseny, d'ecoinnovació i d'eficiència en l'ús dels recursos i l'energia, de les activitats, productes i serveis i d'ajuts per al foment de la producció i el consum sostenibles.

g) Avaluar i informar sobre l'aplicació de les millors tècniques disponibles en els processos d'autorització i control ambiental i per a l'establiment dels valors límits d'emissió i d'altres prescripcions tècniques.

h) Impulsar la constitució de grups de treball de sectors productius estratègics a Catalunya per formular propostes als organismes competents sobre l'aplicació als sectors de les millors tècniques disponibles i dels convenis i acords internacionals en matèria de substàncies químiques.

i) Coordinar i gestionar els programes de desgravacions fiscals a les empreses per a inversions que redueixen l'impacte ambiental.

j) Proposa i coordinar actuacions per a l'aplicació de la normativa en matèria de substàncies químiques.

k) Coordinar l'aplicació de la normativa sobre responsabilitat ambiental i gestionar-ne els expedients.

l) Proposar i gestionar actuacions per promoure l'eficiència i la millora ambiental en l'àmbit de la mobilitat de productes, serveis i dels sistemes de transport.

m) Donar suport a la participació en els comitès, xarxes i d'altres òrgans de representació, cooperació i presa de decisions de l'Estat espanyol, la Unió Europea i internacionals en matèria de qualitat ambiental.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

92.2 Del Servei de Qualificació Ambiental depenen les unitats següents:

a) Secció de Sistemes de Qualificació.

b) Secció de les Millors Tècniques Disponibles.

Article 93

Secció de Sistemes de Qualificació

Corresponen a la Secció de Sistemes de Qualificació les funcions següents:

a) Gestionar el sistema europeu d'auditoria i gestió ambiental (EMAS), el sistema d'etiqueta ecològica europea i el sistema del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

b) Informar i gestionar programes d'ecodisseny, ecoinnovació i d'eficiència en l'ús dels recursos i l'energia en les activitats, productes i serveis i d'ajuts per al foment de la producció i el consum sostenibles.

c) Aplicar, definir i avaluar criteris de compra verda pública a la Generalitat de Catalunya i fomentar la compra verda a tot tipus d'organització.

d) Realitzar estudis i propostes sobre l'aplicació dels sistemes de qualificació ambiental als diferents sectors i la seva integració en d'altres sistemes de gestió.

e) Qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que si li encomani.

Article 94

Secció de les Millors Tècniques Disponibles

Corresponen a la Secció de les Millors Tècniques Disponibles les funcions següents:

a) Formular propostes sobre el sistema d'aplicació de les millors tècniques disponibles en els processos d'autorització, inspecció i control ambiental i per a l'establiment dels valors límits d'emissió i d'altres prescripcions tècniques, així com informar els expedients corresponents.

b) Formular les prescripcions tècniques i gestionar acords i convenis amb associacions empresarials en matèria de qualitat ambiental.

c) Proposar criteris d'actuació en relació amb l'aplicació de la normativa en matèria de substàncies químiques, i informar sobre les prescripcions derivades de l'aplicació de la mateixa en els processos d'autorització i inspecció ambiental.

d) Informar en relació amb l'aplicació de la normativa sobre responsabilitat ambiental i gestionar-ne els expedients.

e) Gestionar les sol·licituds relatives a l'aplicació de les desgravacions fiscals a les empreses per a la realització d'inversions que redueixen l'impacte ambiental

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 95

Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica

95.1 Corresponen a la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica les funcions següents:

a) Supervisar, coordinar i gestionar l'avaluació i la vigilància de la qualitat de l'aire i fer propostes per a la reducció de la contaminació atmosfèrica.

b) Formular propostes d'adequació i actualització de la legislació en matèria de contaminació atmosfèrica, i promoure l'elaboració de les directrius tècniques per aplicar la normativa en matèria de contaminació atmosfèrica.

c) Donar suport tècnic especialitzat a la Ponència Ambiental, altres unitats del departament, altres administracions, institucions i empreses.

d) Formular les propostes d'autorització i revisió d'autorització d'emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

e) Dirigir, i programar les accions d'inspecció en matèria de contaminació atmosfèrica.

f) Promoure exercicis d'intercomparació de les entitats col·laboradores de l'administració així com definir els criteris tècnics en matèria de contaminació de l'aire, lumínica i acústica.

g) Supervisar els controls en matèria de contaminació de l'aire, acústica i lumínica.

h) Dirigir les actuacions dels Serveis Territorials en matèria de contaminació atmosfèrica.

i) Donar suport a la participació en els comitès, xarxes i altres òrgans de representació, cooperació i presa de decisions de l'Estat espanyol, la Unió Europea i internacionals en matèria de contaminació atmosfèrica.

j) Promoure campanyes de difusió, educació, formació i sensibilització ciutadana sobre la contaminació atmosfèrica.

k) Formular programes d'ajuts i subvencions per a la prevenció i millora de la contaminació atmosfèrica.

l) Donar suport tècnic per a l'aplicació de mesures fiscals en matèria de contaminació atmosfèrica.

m) Gestionar el fons de protecció de l'ambient atmosfèric.

n) Exercir la potestat sancionadora en matèria de contaminació atmosfèrica en els termes establerts a la legislació ambiental.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

95.2 De la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica depenen les unitats següents:

a) Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

b) Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica.

Article 96

Servei de Vigilància i Control de l'Aire

96.1 Corresponen al Servei de Vigilància i Control de l'Aire les funcions següents:

a) Ordenar i gestionar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya i els sistemes per al control en continu de les emissions de contaminants a l'aire.

b) Proposar la formulació de zones que requereixen una protecció especial pel que fa a la contaminació de l'aire.

c) Proposar la formulació de plans d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire ambient, coordinar-se amb els agents implicats i fer el seguiment de la seva implantació.

d) Elaborar els informes en matèria de prevenció de la contaminació de l'aire de les activitats, infraestructures, plans i programes potencialment contaminants de l'aire.

e) Elaborar les propostes de resolució de les autoritzacions d'emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

f) Vigilar, prevenir, inspeccionar i controlar les emissions a l'aire de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, i proposar mesures de correcció.

g) Gestionar i mantenir actualitzat l'inventari de referència de les emissions atmosfèriques de Catalunya.

h) Coordinar la tramesa de la informació de la qualitat de l'aire a la Unió Europea d'acord amb les directrius normatives establertes.

i) Assessorar i donar suport tècnic i material a les entitats locals, policials i judicials en les tasques de prevenció, inspecció i control de la contaminació de l'aire, així com assessorar els ens locals, empreses, entitats col·laboradores de l'administració i la societat en general sobre els aspectes relatius a la contaminació de l'aire.

j) Aprovar i difondre les instruccions tècniques, guies i criteris tècnics sobre l'avaluació de les emissions a l'atmosfera i la qualitat de l'aire.

k) Qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

96.2 Del Servei de Vigilància i Control de l'Aire depenen les unitats següents:

a) Secció d'Emissions.

b) Secció d'Immissions.

c) Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire.

Article 97

Secció d'Emissions

Corresponen a la Secció d'Emissions les funcions següents:

a) Vigilar i inspeccionar les activitats que generen emissions a l'aire.

b) Gestionar i tramitar els expedients de les autoritzacions d'emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

c) Avaluar els resultats dels controls en matèria de contaminació atmosfèrica i fer-ne el seguiment, supervisar les actuacions de revisió de control d'emissions a l'atmosfera efectuades per les unitats dels Serveis Territorials.

d) Mantenir actualitzat l'inventari de les emissions industrials a l'atmosfera de Catalunya.

e) Proposar instruccions tècniques i criteris relacionats amb la prevenció i el control de les emissions de contaminants a l'aire.

f) Vetllar pel compliment de les millors tècniques disponibles en matèria de contaminació de l'aire.

g) Promoure actuacions de sensibilització per a la prevenció de les emissions a l'aire.

h) Gestionar i tramitar el registre de focus emissors a l'atmosfera.

i) Supervisar les actuacions de prevenció efectuades per les unitats dels Serveis Territorials de la Direcció General: oficines de Gestió Ambiental Unificada i oficines de Medi Ambient.

j) Donar suport especialitzat en la supervisió de les entitats col·laboradores de l'Administració, col·laborar en el disseny i l'execució dels programes d'intercomparació i definir les instruccions tècniques en matèria de control de les emissions atmosfèriques.

k) Qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 98

Secció d'Immissions

Corresponen a la Secció d'Immissions les funcions següents:

a) Avaluar la qualitat de l'aire ambient d'acord amb els mètodes que estableix la legislació, ordenar, instal·lar i fer el seguiment de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.

b) Elaborar la diagnosi i el pronòstic de la qualitat de l'aire i definir els criteris tècnics d'avaluació.

c) Determinar i controlar els sistemes de mesurament i transmissió de paràmetres de contaminants.

d) Implantar noves tècniques d'avaluació de la qualitat de l'aire d'acord amb els criteris de la normativa. Gestionar tant les eines de modelització de la dispersió de contaminants utilitzades per avaluar la qualitat de l'aire com les destinades a la determinació de focus emissors.

e) Proposar instruccions tècniques i criteris relacionats amb l'avaluació de la qualitat de l'aire ambient.

f) Gestionar els sistemes d'informació a la població en casos d'episodis ambientals de contaminació, i els sistemes d'avisos per a les campanyes de seguiment dels nivells d'ozó troposfèric.

g) Assessorar i col·laborar amb les administracions locals en les tasques relacionades amb l'avaluació de la qualitat de l'aire.

h) Qualsevol altre funció anàloga que li sigui encomanada.

Article 99

Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire

Corresponen a l'Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire, que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Gestionar els expedients per a la declaració de les zones on cal definir actuacions per a la millora de la qualitat de l'aire ambient.

b) Gestionar els expedients d'aprovació dels plans per a la millora de la qualitat de l'aire.

c) Proposar la implantació de mesures dels plans i fer el seguiment, l'avaluació i les comunicacions a la Unió Europea.

d) Assessorar i col·laborar amb altres administracions en les tasques relacionades amb la redacció i implantació de plans de millora de la qualitat de l'aire locals.

e) Donar suport operatiu als òrgans de seguiment establerts als plans de millora de la qualitat de l'aire.

f) Elaborar, aprovar i donar publicitat a les instruccions tècniques i criteris relacionats amb l'avaluació de mesures per a la reducció de les emissions de contaminants.

g) Elaborar els inventaris d'emissions de contaminants a l'aire de referència a Catalunya pels diferents sectors emissors: industrial, transport, domèstic i generació elèctrica.

h) Elaborar els informes en matèria de prevenció de la contaminació atmosfèriques en els plans de mobilitat.

i) Promoure les mesures de sensibilització ciutadana en matèria de contaminació atmosfèrica.

j) Estudiar i proposar l'aplicació d'actuacions de reducció de les emissions atmosfèriques en l'àmbit de la mobilitat.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 100

Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica

Corresponen al Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica les funcions següents:

a) Fomentar i proposar actuacions per garantir el compliment de les normes de qualitat acústica i de prevenció de la contaminació lumínica i la seva reducció.

b) Controlar la contaminació acústica de les obres públiques i de les infraestructures titularitat de la Generalitat de Catalunya.

c) Formular i gestionar els expedients per a la declaració de zones d'especial protecció de la qualitat acústica, de punts de referència i d'espais de qualitat del cel nocturn, en els termes que prevegi la normativa.

d) Prestar el suport tècnic necessari per a l'elaboració dels mapes estratègics de soroll i els corresponents plans d'acció en matèria de contaminació acústica a les administracions locals i a les administracions titulars d'infraestructures.

e) Assessorar i donar suport tècnic i material a les entitats locals, policials i judicials en les tasques de prevenció, zonificació del territori, inspecció i control de la contaminació acústica i lumínica, així com assessorar els ens locals, empreses, entitats col·laboradores de l'administració i la societat en general sobre els aspectes relatius a la contaminació acústica i lumínica i la promoció de l'eficiència energètica en els enllumenats.

f) Inspeccionar, controlar i verificar que les instal·lacions d'il·luminació compleixin la normativa d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

g) Informar en relació amb la contaminació acústica i lumínica en els diferents processos d'autorització i control ambiental d'activitats i projectes, i d'avaluació de l'impacte ambiental en els termes que prevegi la normativa vigent.

h) Avaluar la qualitat del cel nocturn a Catalunya.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 101

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Corresponen a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, assimilada orgànicament a subdirecció general, les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar a Catalunya el desenvolupament normatiu, les estratègies, els plans, i els objectius en matèria de canvi climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea.

b) Actuar com a secretaria tècnica i administrativa de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic.

c) Analitzar periòdicament l'evolució de les emissions de GEH i els mercats de carboni; la vulnerabilitat dels recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris als impactes del canvi climàtic i avaluar el grau d'implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic a Catalunya.

d) Emetre l'informe corresponent en el marc del procés d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.

e) Promoure i realitzar activitats de conscienciació, d'informació i de difusió al conjunt de la societat de tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic.

f) Promoure les activitats de recerca de la comunitat científica catalana sobre el canvi climàtic, l'observació del sistema climàtic i la generació de models regionals.

g) Impulsar actuacions i projectes per millorar la capacitat adaptativa davant dels impactes del canvi climàtic a Catalunya i la integració de l'adaptació a les polítiques sectorials.

h) Coordinar el desenvolupament de l'inventari d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) català, inclosos els embornals ambientals, i de sistemes de projecció d'emissions, sobre la base de les metodologies internacionalment aprovades.

i) Desenvolupar metodologies de càlcul de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a les organitzacions, els seus productes i serveis.

j) Donar suport a la participació d'empreses, de les administracions i d'altres institucions i organitzacions en projectes i programes voluntaris de mitigació i adaptació, i a la utilització, si escau, dels mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto.

k) Exercir les competències que la legislació atribueix a la Direcció General en matèria del règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle de la UE.

l) Donar suport a la participació en els comitès, xarxes i d'altres òrgans de representació, cooperació i presa de decisions de l'Estat espanyol, la Unió Europea i internacionals en matèria climàtica.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 102

Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores

Corresponen a l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores de l'Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient, assimilada orgànicament a servei, les funcions següents:

a) Gestionar el sistema d'acreditació i habilitació de les entitats col·laboradores i del seu personal tècnic.

b) Gestionar les actuacions d'avaluació de l'habilitació i les relatives a la pèrdua d'aquesta condició del personal adscrit a les entitats col·laboradores.

c) Realitzar la supervisió administrativa de les actuacions de les entitats col·laboradores, en els termes que preveu el Decret 60/2015.

d) Realitzar el seguiment de les habilitacions de les entitats col·laboradores.

e) Proposar i coordinar l'elaboració d'instruccions tècniques sobre equips, procediments i presa de mostra i anàlisi, mesurament, calibratge, auditoria i verificació i les instruccions sobre requisits de formació i experiència del personal de les entitats col·laboradores.

f) Impulsar programes de formació adreçats al personal tècnic de les entitats col·laboradores.

g) Impulsar i coordinar exercicis d'intercomparació per tal de garantir la qualitat i uniformitat dels resultats analítics, assajos, informes i dictàmens de les actuacions realitzades per les entitats col·laboradores.

h) Proposar la instrucció del procediment sancionador.

i) Informar i col·laborar en matèria d'habilitació d'entitats col·laboradores amb els ens locals que ho sol·licitin.

j) Assessorar i col·laborar amb l'Administració local en les tasques d'inspecció i control realitzades per les entitats col·laboradores.

k) Gestionar la tramitació i resolució de les reclamacions interposades contra les entitats col·laboradores.

l) Coordinar les comissions tècniques de les entitats col·laboradores.

m) Coordinar la liquidació de les taxes que meriten les actuacions d'acreditació i habilitació de les entitats col·laboradores i la supervisió de les seves actuacions.

n) Coordinar el sistema de qualitat per a l'habilitació d'entitats col·laboradores.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 103

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

103.1 Corresponen a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural les funcions següents:

a) Exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes, d'acord amb la normativa vigent i assumint un paper proactiu en aquest àmbit.

b) Dirigir funcionalment les oficines territorials d'acció i avaluació ambiental, les oficines de medi ambient i les seccions territorials de Biodiversitat i Medi Natural.

c) Donar suport a la Ponència Ambiental en relació amb l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes d'infraestructures i d'activitats sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva.

d) Impulsar un desenvolupament sostenible de Catalunya i la incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible adreçant-se al conjunt d'actors amb incidència sobre les polítiques ambientals.

e) Promoure projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I) en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

f) Promoure plans, programes i activitats adreçades a la promoció, l'educació, la recerca i la formació ambiental i vetllar per la coordinació de l'acció pública de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els òrgans que té adscrits, els de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en aquestes matèries.

g) Establir els mecanismes adients per garantir l'accés a la informació ambiental i promoure la participació ciutadana i del conjunt d'actors més directament concernits en el desenvolupament de les polítiques ambientals.

h) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi natural, així com les directrius i propostes normatives relatives al medi natural i la biodiversitat i fer-ne l'avaluació i el seguiment.

i) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d'espais naturals protegits de Catalunya, i formular i tramitar les declaracions d'espais naturals protegits i els instruments de planificació i de gestió integral dels espais naturals protegits, de la connectivitat ecològica, i de la protecció dels hàbitats, de les espècies i del patrimoni geològic.

j) Exercir les funcions d'autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000.

k) Dissenyar i dirigir les mesures i actuacions en matèria de flora, fauna, llevat de la fauna cinegètica i piscícola.

l) Dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural terrestre i marí, per evitar accions que en pugui lesionar els valors i promoure la custòdia del territori a Catalunya.

m) Identificar i preservar els serveis ecosistèmics que requereixin una especial protecció i promoure actuacions de restauració o creació d'infraestructura verda en el territori.

n) Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

o) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la matèria.

p) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

103.2 De la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural depenen les unitats següents:

a) Subdirecció General d'Avaluació Ambiental.

b) Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat.

c) Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural.

d) Secció de Protecció dels Animals de Companyia.

Article 104

Subdirecció General d'Avaluació Ambiental

104.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental les funcions següents:

a) Establir les directrius aplicables a l'avaluació ambiental de plans i programes.

b) Exercir les competències que li corresponen en relació amb l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes, en els termes que preveu la normativa aplicable.

c) Informar a la Ponència Ambiental i donar-li suport en relació amb el procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

d) Assessorar els promotors de plans, programes i projectes en relació amb els aspectes procedimentals i sobre l'existència i disponibilitat d'informació per a l'avaluació ambiental.

e) Fer la supervisió dels efectes ambientals de l'aplicació dels plans i programes i el seguiment dels efectes ambientals de l'aplicació dels projectes, en els termes que preveu la normativa aplicable.

f) Incoar i tramitar els expedients sancionadors en matèria d'avaluació ambiental en els termes que preveu la normativa aplicable.

g) Emetre els informes sobre aspectes ambientals que es demanin a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en aplicació de les legislacions de política territorial, urbanística i sectorials.

h) Elaborar i gestionar el banc de dades d'avaluació ambiental d'acord amb la normativa d'avaluació ambiental i establir els mecanismes per a la valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes en els procediments d'avaluació ambiental.

i) Facilitar l'accés del públic a la informació esmentada d'acord amb el que preveu la normativa d'accés a la informació ambiental, sens perjudici de les funcions que en aquest punt també corresponen al promotor del pla o programa i a l'òrgan competent per raó de la matèria.

j) Elaborar un catàleg de procediments de consultes i participació social per orientar als promotors de plans, programes i projectes sobre les tècniques disponibles.

k) Proposar i executar, si s'escau, projectes d'R+D+I en matèria de tecnologies i sistemes d'avaluació, prevenció, minimització i control dels impactes sobre el medi ambient.

l) Impulsar projectes de millora i correcció ambiental d'actuacions anteriors a la normativa d'avaluació d'impacte ambiental.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

104.2 De la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental depenen les unitats següents:

a) Servei de Plans i Programes.

b) Servei de Projectes.

Article 105

Servei de Plans i Programes

Corresponen al Servei de Plans i Programes les funcions següents:

a) Elaborar les directrius aplicables a l'avaluació ambiental de plans i programes i coordinar-ne l'aplicació per part de les oficines territorials d'acció i avaluació ambiental i les oficines de medi ambient.

b) Assessorar els promotors de plans i programes en relació amb els aspectes procedimentals i sobre l'existència i disponibilitat d'informació per a l'avaluació ambiental.

c) Fer el seguiment dels aspectes ambientals dels plans i programes.

d) Elaborar i difondre les guies metodològiques i les instruccions tècniques per facilitar l'execució i la qualitat del procés d'avaluació ambiental, d'acord amb la normativa d'avaluació ambiental de plans i programes.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 106

Servei de Projectes

Corresponen al Servei de Projectes les funcions següents:

a) Donar suport a l'òrgan ambiental competent en relació amb el procediment d'avaluació d'impacte ambiental de projectes.

b) Assessorar els promotors de projectes en relació amb els aspectes procedimentals i sobre l'existència i disponibilitat d'informació per a l'avaluació ambiental.

c) Fer el seguiment dels aspectes ambientals dels projectes que requereixen avaluació d'impacte ambiental.

d) Evacuar i coordinar els informes ambientals i de seguiment ambiental dels projectes promoguts per l'Administració de l'Estat i dels projectes amb finançament europeu o de cooperació internacional.

e) Efectuar l'adequada avaluació de les repercussions en els espais Natura 2000 dels projectes sotmesos a avaluació ambiental, així com també d'altre tipologia d'actuacions, i desenvolupar eines i instruments per a realitzar-la correctament.

f) Incoar i tramitar els expedients sancionadors en matèria d'avaluació ambiental de projectes i fer el seguiment i controlar les mesures correctores establertes en les declaracions d'impacte ambiental de projectes no inclosos en la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats.

g) Elaborar, proposar i impulsar metodologies i projectes de recerca i de cooperació internacional en matèria de tecnologies i sistemes per a l'avaluació, prevenció, minimització i control de l'impacte ambiental.

h) Impulsar i executar projectes de correcció, restauració i millora ambiental.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 107

Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat

107.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat les funcions següents:

a) Impulsar estratègies, plans, projectes i actuacions que fomentin un desenvolupament sostenible de Catalunya i la incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible adreçant-se al conjunt d'actors i polítiques sectorials amb incidència sobre les polítiques ambientals.

b) Promoure la cohesió i coordinació dels agents públics i privats en matèria d'R+D+I de l'àmbit de medi ambient i sostenibilitat per facilitar la priorització estratègica, la detecció de necessitats i la identificació de tendències emergents en R+D+I exercint en aquesta matèria la valoració i l'impuls de la transferència d'R+D+I i la consolidació de grups referents.

c) Promoure la integració dels conceptes de medi ambient i desenvolupament sostenible en els programes educatius a tots els nivells i donar suport a les iniciatives que es duguin a terme en aquest sentit.

d) Promoure actuacions per incrementar el grau de consciència ambiental de la societat catalana i l'enfortiment de l'associacionisme i el voluntariat ambiental.

e) Promoure espais i processos per a la participació ciutadana en l'elaboració de normes, plans, programes i projectes en l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat.

f) Vetllar per la coordinació de les campanyes i els programes de sensibilització ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els òrgans adscrits.

g) Vetllar per a la coordinació de l'acció pública de l'Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria d'informació i educació per a la sostenibilitat.

h) Vetllar per tal que el Departament complexi la normativa reguladora del dret d'accés a la informació ambiental i, en especial, per la difusió del contingut mínim de la informació ambiental que hagi de ser objecte de difusió.

i) Dissenyar i avaluar el sistema d'informació ambiental del Departament, la connexió amb les bases de dades existents i els fluxos d'informació necessaris perquè s'actualitzin de manera permanent i garantir-hi l'accessibilitat mitjançant les tecnologies de la informació i les comunicacions.

j) Coordinar les funcions d'informació al públic en matèria ambiental a través de les tecnologies de la informació en l'àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i de les entitats que en depenen, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

k) Vetllar per la realització dels informes sobre l'estat del medi ambient a Catalunya.

l) Impulsar i coordinar l'edició de publicacions i dels productes audiovisuals de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la seva distribució, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

107.2 De la Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat depenen les unitats següents:

a) Servei d'Educació Ambiental.

b) Servei d'Informació Ambiental.

Article 108

Servei d'Educació Ambiental

108.1 Corresponen al Servei d'Educació Ambiental les funcions següents:

a) Formular plans i programes adreçats a la integració dels conceptes de medi ambient i desenvolupament sostenible en els programes educatius a tots els nivells, donar suport als que es duguin a terme en aquest sentit i coordinar els programes educatius que porti a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes adscrits.

b) Promoure i planificar programes, campanyes i actuacions d'educació i sensibilització ambiental per incrementar el grau de consciència ambiental de la societat catalana i coordinar-les en l'àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes adscrits.

c) Fomentar les activitats d'educació i sensibilització ambiental que realitzen institucions i associacions.

d) Formular i promoure plans i programes que promoguin l'enfortiment de l'associacionisme i el voluntariat ambiental i el seu reconeixement social.

e) Planificar i coordinar els espais i processos de participació ciutadana de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes adscrits.

f) Promoure la coordinació de l'acció pública de l'Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria d'educació per a la sostenibilitat.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

108.2 Del Servei d'Educació Ambiental depenen les unitats següents:

a) Secció d'Entitats Ambientals i Participació Ciutadana.

b) Secció de Programes Educatius.

Article 109

Secció d'Entitats Ambientals i Participació Ciutadana

Corresponen a la Secció d'Entitats Ambientals i Participació Ciutadana les funcions següents:

a) Dissenyar i executar plans i programes que promoguin l'enfortiment de l'associacionisme i el voluntariat ambiental i el seu reconeixement social i, alhora, afavoreixin el treball col·laboratiu amb la resta d'actors socials i la seva coresponsabilitat en l'assoliment dels reptes ambientals de Catalunya.

b) Gestionar el Registre d'entitats de medi ambient i sostenibilitat.

c) Dissenyar i executar, en l'àmbit de les competències de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, plans, programes i actuacions d'educació i sensibilització per incrementar el grau de consciència ambiental de la societat catalana i afavorir la seva implicació en l'assoliment dels reptes ambientals.

d) Dissenyar i organitzar la participació ciutadana en l'àmbit de les competències de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat d'acord amb el que preveu la normativa de participació pública.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 110

Secció de Programes Educatius

Corresponen a la Secció de Programes Educatius les funcions següents:

a) Impulsar i desenvolupar programes que promoguin la integració dels conceptes de medi ambient i desenvolupament sostenible en els projectes educatius dels centres educatius de Catalunya i donar suport a les iniciatives que es duguin a terme en aquest sentit.

b) Elaborar i promoure recursos educatius en l'àmbit de l'educació per a la sostenibilitat i coordinar els recursos i propostes educatives que portin a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes adscrits.

c) Dissenyar i executar plans i programes per promoure l'ambientalització universitària i de la formació professional inicial, ocupacional i continuada a Catalunya i donar suport a iniciatives que es duguin a terme en aquest sentit.

d) Fomentar i difondre les activitats d'educació ambiental que realitzen institucions i associacions.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 111

Servei d'Informació Ambiental

111.1 Corresponen al Servei d'Informació Ambiental les funcions següents:

a) Dissenyar, coordinar i avaluar el sistema d'informació ambiental del Departament i els fluxos d'informació necessaris per a una actualització permanent.

b) Dissenyar els sistemes telemàtics de difusió externa de la informació ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

c) Definir els continguts de l'apartat de medi ambient del web del Departament, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

d) Coordinar les actuacions necessàries perquè el Departament compleixi la normativa reguladora del dret d'accés a la informació ambiental.

e) Coordinar les funcions d'informació al públic en matèria de medi ambient i de comunicació ambiental dels diferents òrgans del Departament i les seves entitats dependents o vinculades.

f) Vetllar per una correcta adequació de la informació ambiental adreçada als diversos públics i una òptima utilització dels canals de comunicació existents.

g) Coordinar i difondre de manera activa la informació ambiental a través dels mitjans electrònics, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació i el Gabinet Tècnic.

h) Coordinar els informes sobre l'estat del medi ambient a Catalunya.

i) Fer el seguiment de l'edició de les publicacions i dels productes audiovisuals de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la seva distribució.

j) Adquirir, catalogar, mantenir i prestar el material documental i bibliogràfic de temàtica ambiental del Departament.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

111.2 Del Servei d'Informació Ambiental depèn la Secció d'Informació i Documentació.

Article 112

Secció d'Informació i Documentació

Corresponen a la Secció d'Informació i Documentació les funcions següents:

a) Recopilar, gestionar i tractar el material bibliogràfic de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

b) Coordinar la gestió dels fons documentals de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i dels diferents organismes adscrits.

c) Coordinar les funcions d'informació al públic en matèria de medi ambient dels diferents òrgans i entitats dependents o vinculades de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

d) Garantir l'accés a la informació ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat tal i com s'estableix en els tractats internacionals i la normativa europea.

e) Coordinar l'edició i el registre legal de les publicacions i dels mitjans audiovisuals de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la seva distribució.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 113

Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural

113.1 Corresponen a la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural les funcions següents:

a) Elaborar directrius relatives a la biodiversitat i la planificació ambiental del medi natural terrestre i marí, desenvolupar la gestió dels espais naturals protegits, i executar els plans i programes relatius a aquestes matèries, previstos per la normativa sectorial.

b) Portar a terme els instruments de planificació i gestió integral dels espais naturals protegits, així com de la connectivitat ecològica i de la protecció dels hàbitats, les espècies, el patrimoni geològic i el foment de la custòdia del territori.

c) Avaluar el grau de conservació i de protecció de la biodiversitat, els espais naturals protegits i assumir-ne la restauració i millora.

d) Dissenyar i executar el desplegament del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya mitjançant el Pla d'espais d'interès natural i la xarxa Natura 2000 i gestionar el sistema d'informació sobre el medi natural i la biodiversitat.

e) Aplicar les directrius i les polítiques i coordinar l'actuació del Departament amb els organismes i institucions implicats en matèria d'espècies silvestres.

f) Tramitar els procediments sancionadors que pertoquin en l'àmbit de les seves competències.

g) Establir, conjuntament amb la Subdirecció General dels Agents Rurals, els protocols de coordinació necessaris per garantir la vigilància en matèria d'espais naturals i biodiversitat.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

113.2 De la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural depenen les unitats següents:

a) Servei de Planificació de l'Entorn Natural.

b) Servei d'Espais Naturals Protegits.

c) Servei de Fauna i Flora.

Article 114

Servei de Planificació de l'Entorn Natural

114.1 Corresponen al Servei de Planificació de l'Entorn Natural les funcions següents:

a) Elaborar i tramitar estratègies, plans i programes globals i directrius ambientals en matèria de protecció de la biodiversitat i del patrimoni natural.

b) Promoure la incorporació d'objectius de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural a les polítiques públiques.

c) Promoure la custòdia del territori a Catalunya, i impulsar-ne instruments de foment i de difusió.

d) Elaborar i executar projectes d'informació, avaluació i seguiment de la biodiversitat i el patrimoni natural, dels seus elements i la seva protecció.

e) Proporcionar informació a les organitzacions nacionals, estatals i internacionals.

f) Promoure la recerca aplicada en matèria de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural i establir mecanismes de transferència de coneixements entre la recerca i la conservació.

g) Promoure la divulgació sobre la biodiversitat, el patrimoni natural i els serveis ambientals dels ecosistemes.

h) Realitzar i promoure projectes de cooperació internacional en matèria de conservació de la biodiversitat i dels serveis ambientals dels ecosistemes, i definir les accions per reduir la petjada ecològica de Catalunya en el que afecta la biodiversitat i el patrimoni natural de països tercers.

i) Analitzar les relacions entre economia, biodiversitat i serveis ambientals dels ecosistemes, i definir i impulsar instruments econòmics per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat i el patrimoni natural.

j) Dissenyar el sistema d'espais naturals protegits de Catalunya mitjançant el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) i la xarxa Natura 2000 i participar en el seu desenvolupament.

k) Formular i tramitar les propostes de declaració d'espais naturals protegits, incloent-hi els espais naturals de protecció especial i les normes que els despleguen, la inclusió d'espais al PEIN i a la xarxa Natura 2000 i les figures de protecció d'altres normatives i convenis internacionals, i participar en les que promogui l'Administració de l'Estat.

l) Formular els plans d'ordenació dels recursos naturals.

m) Proposar l'adopció de mesures cautelars i preventives durant la tramitació dels instruments de protecció i de planificació dels espais naturals.

n) Formular plans, programes, projectes i directrius de protecció del patrimoni geològic, la connectivitat biològica i ecològica, i de protecció d'hàbitats i sistemes naturals.

o) Col·laborar amb el departament competent en matèria de forests en la planificació i regulació dels boscos singulars i d'evolució natural.

p) Assessorar i informar, quan escaigui, quant a plans territorials i altres plans globals, normes, estratègies i programes territorials i sectorials que tinguin incidència sobre la biodiversitat i el patrimoni natural.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

114.2 Del Servei de Planificació de l'Entorn Natural depèn la Secció de Plans i Projectes.

Article 115

Secció de Plans i Projectes

Corresponen a la Secció de Plans i Projectes les funcions següents:

a) Col·laborar en el disseny del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya mitjançant el PEIN i la xarxa Natura 2000.

b) Tramitar les propostes de declaració d'espais naturals protegits, incloent-hi els espais naturals de protecció especial, la inclusió d'espais al PEIN i a la xarxa Natura 2000 i les figures de protecció d'altres normatives i convenis internacionals, i participar en les que promogui l'Administració de l'Estat.

c) Elaborar i tramitar els plans d'ordenació dels recursos naturals.

d) Proposar l'adopció de mesures cautelars i preventives durant la tramitació dels instruments de protecció i de planificació dels espais naturals.

e) Col·laborar en la redacció de plans i programes globals de connectivitat biològica i ecològica, i de protecció d'hàbitats i sistemes naturals, en la redacció de plans, programes, projectes i directrius de protecció del patrimoni geològic.

f) Assessorar i informar, quan escaigui, quant a plans territorials i altres plans globals, normes, estratègies i programes territorials i sectorials que tinguin incidència sobre la biodiversitat i el patrimoni natural.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 116

Servei d'Espais Naturals Protegits

116.1 Corresponen al Servei d'Espais Naturals Protegits les funcions següents:

a) Coordinar, supervisar i gestionar els espais naturals protegits.

b) Gestionar les mesures relacionades amb els espais naturals de protecció especial i coordinar-ne la intervenció administrativa.

c) Coordinar l'elaboració, el seguiment i l'execució dels programes d'actuacions, plans i projectes que es realitzin en els espais naturals de protecció especial que depenen del Departament i participar en els òrgans rectors i col·laboradors d'aquests parcs o espais naturals protegits.

d) Gestionar els ajuts per a la conservació dels espais naturals protegits, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres direccions generals.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

116.2 Del Servei d'Espais Naturals Protegits depenen les unitats següents:

a) Secció de Gestió d'Espais Naturals.

b) Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals.

116.3 Els equips de gestió dels espais naturals de protecció especial depenen dels/de les directors/ores dels parcs o dels espais naturals de protecció especial i els correspon:

a) Les funcions que estableix l'article 29.2 de la Llei 12/1985.

b) Les funcions que estableixen les lleis o decrets de declaració de l'espai natural de projecció especial, així com les que disposin els instruments de planificació de l'espai.

c) Executar les acords dels òrgans rectors dels respectius parcs o dels espais naturals que depenen del Departament, així com donar suport tècnic i administratiu al/a la director/a del parc.

d) Donar suport a les entitats ambientals, socials, culturals i a les representatives dels sectors socials interessats, i assessorar-les.

e) Elaborar anualment el pressupost i la proposta de programa d'actuació i fer-se càrrec de la seva execució.

f) Vetllar pel compliment en l'interior de l'espai natural de les normes generals de protecció de la natura que estableixen les normes de creació i l'específica de l'espai protegit.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada.

Article 117

Secció de Gestió d'Espais Naturals

Corresponen a la Secció de Gestió d'Espais Naturals les funcions següents:

a) Tramitar els expedients administratius, d'ajuts, de realització de projectes i actuacions relatius a la gestió dels parcs o dels espais naturals protegits.

b) Fer el control i el seguiment de les obres, ajuts i programes associats a la gestió dels parcs o dels espais naturals protegits.

c) Executar actuacions en matèria de gestió dels espais naturals protegits.

d) Executar actuacions en matèria de protecció d'arbres monumentals.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 118

Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals

Corresponen a la Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals les funcions següents:

a) Dur a terme la realització, la programació i el seguiment d'actuacions de desplegament de la gestió en els espais del Pla d'espais d'interès natural i de la xarxa Natura 2000 i coordinar-ne la intervenció administrativa.

b) Dur a terme el desenvolupament, l'execució i el seguiment de convenis, contractes de conservació, consorcis i altres fórmules de col·laboració per a la gestió dels espais del Pla d'espais d'interès natural i de la xarxa Natura 2000.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 119

Servei de Fauna i Flora

119.1 Corresponen al Servei de Fauna i Flora les funcions següents:

a) Gestionar les mesures en matèria d'espècies protegides i amenaçades de la fauna i la flora.

b) Coordinar les accions de conservació i gestió de la fauna i la flora protegides i de les invasions biològiques que s'executin en el territori de Catalunya.

c) Desenvolupar les polítiques de prevenció dels danys produïts per la fauna salvatge protegida envers les activitats ramaderes, agrícoles i piscícoles.

d) Elaborar, coordinar i aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores i mantenir el seu banc de dades.

e) Gestionar els ajuts i subvencions en les matèries de biodiversitat.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

119.2 Del Servei de Fauna i Flora depenen les unitats següents:

a) Secció de Conservació de la Fauna.

b) Secció de Conservació de la Flora.

Article 120

Secció de Conservació de la Fauna

Corresponen a la Secció de Conservació de la Fauna les funcions següents:

a) Controlar l'estat de conservació de les espècies protegides i amenaçades de la fauna.

b) Aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies de fauna exòtica invasores i mantenir el seu banc de dades.

c) Elaborar, tractar i difondre la informació sobre la fauna protegida i amenaçada.

d) Mantenir i actualitzar el sistema d'informació geogràfica (SIG) de les espècies de fauna amenaçades i protegides.

e) Proposar i tramitar la declaració i/o revisió de l'estatus de les espècies de fauna protegides i amenaçades, i gestionar els plans de recuperació i de conservació de les espècies amenaçades.

f) Gestionar i coordinar projectes de reintroducció d'espècies i les autoritzacions o acreditacions de captura científica, captura, recol·lecció, tinença, fotografia, filmació, activitats esportives, foragitament, registre de taxidèrmia, falconeria i d'altres de naturalesa similar, llevat de la fauna cinegètica i piscícola.

g) Coordinar la tramitació dels expedients de limitació d'activitats ramaderes i agrícoles en sectors crítics de nidificació de fauna protegida i danys produïts per la fauna protegida.

h) Gestionar els centres de recuperació i reproducció en captivitat d'espècies de fauna i les accions de conservació ex situ i coordinar els centres de recuperació o reproducció, llevat de la fauna cinegètica i piscícola.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 121

Secció de Conservació de la Flora

Corresponen a la Secció de Conservació de la Flora les funcions següents:

a) Controlar l'estat de conservació de les espècies protegides i amenaçades de la flora.

b) Elaborar, tractar i difondre la informació sobre la flora.

c) Proposar i tramitar la declaració i/o revisió de l'estatus de les espècies de flora protegides i amenaçades, i gestionar els plans de recuperació i de conservació de les espècies de flora amenaçades.

d) Gestionar els centres de recuperació i reproducció en captivitat d'espècies de flora i les accions de conservació ex situ i coordinar els centres de recuperació o reproducció.

e) Aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies de flora exòtica invasora i mantenir el seu banc de dades.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 122

Secció de Protecció dels Animals de Companyia

Corresponen a la Secció de Protecció dels Animals de Companyia les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions relatives a la protecció dels animals de companyia, la identificació i l'abandonament i gestionar el registre en matèria d'animals de companyia.

b) Tramitar les denúncies en matèria d'animals de companyia, en coordinació amb les administracions locals.

c) Coordinar les relacions amb les associacions de protecció dels animals col·laboradors de la Generalitat de Catalunya.

d) Gestionar les autoritzacions i coordinar la inspecció dels nuclis zoològics.

e) Gestionar el registre en matèria de nuclis zoològics i gestionar els aspectes d'experimentació animal, amb especial atenció a la capacitació, acreditació del personal investigador i de gestió dels procediments d'experimentació animal.

f) Gestionar els expedients d'autorització dels centres autoritzats en experimentació animal.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 123

Àrea d'Assessorament Jurídic a l'Àmbit de Medi Ambient

123.1 Corresponen a l'Àrea d'Assessorament Jurídic a l'Àmbit de Medi Ambient, que es configura com a àrea funcional, les funcions de preparar la documentació, fer propostes o emetre informes, segons escaigui, i, en general, el compliment de les funcions d'assessorament relatives a les matèries que siguin competència de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

123.2 Al capdavant d'aquesta Àrea hi haurà un/a advocat/ada en cap de la Generalitat, que actua en coordinació amb l'advocat/ada en cap de l'Assessoria Jurídica del Departament.

Capítol 6

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Article 124

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 125

Subdirecció General d'Urbanisme.

125.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Urbanisme les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar en el territori les activitats inherents al planejament urbanístic, d'acord amb els criteris de sostenibilitat, el planejament territorial i les polítiques de paisatge i fer-ne el seguiment.

b) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials d'Urbanisme.

c) Supervisar els informes tècnics dels expedients que se sotmeten a la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya i a la resta d'òrgans urbanístics de la Generalitat de Catalunya.

d) Establir mesures i criteris homogenis per a la redacció del contingut normatiu del planejament i dels documents urbanístics lligats a la tramitació urbanística, i fer-ne el seguiment.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

125.2 De la Subdirecció General d'Urbanisme depenen funcionalment les unitats següents:

a) Servei Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona.

c) Servei Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central.

d) Servei Territorial d'Urbanisme de Girona.

e) Servei Territorial d'Urbanisme de Lleida.

f) Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona.

g) Servei Territorial d'Urbanisme de Les Terres de l'Ebre.

Article 126

Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà.

126.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà les funcions següents:

a) Elaborar els instruments de planejament territorial que són competència del Departament, i impulsar i coordinar accions per al seu desenvolupament, i per garantir la coherència entre el desenvolupament urbanístic i el planejament territorial.

b) Impulsar actuacions per a la ordenació, preservació i gestió del sistema territorial dels espais oberts i del litoral, així com per al desenvolupament dels instruments d'ordenació del paisatge.

c) Elaborar i coordinar l'execució dels plans directors urbanístics i d'altres instruments de planejament supramunicipal en coherència amb el planejament territorial.

d) Elaborar i tramitar propostes fetes a la Direcció General respecte a la delimitació de les trames urbanes consolidades que preveu la legislació en matèria de comerç.

e) Impulsar l'agenda urbana catalana amb l'objectiu d'assolir uns entorns urbans més inclusius, productius, sostenibles, resilients i habitables.

f) Definir i impulsar les polítiques de millora de l'hàbitat urbà, amb especial atenció a les actuacions orientades a prevenir i resoldre necessitats urbanístiques, a la millora de la qualitat de vida de les persones, i a la dinamització econòmica.

g) Definir i impulsar les polítiques de millora de la qualitat arquitectònica i foment de l'arquitectura com a bé d'interès públic, distingint-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la cohesió social i, preservar-la com a patrimoni social i cultural.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

126.2 La Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà s'estructura en les unitats següents:

a) Servei d'Acció en l'Hàbitat Urbà.

b) Servei d'Actuacions Estratègiques.

Article 127

Servei d'Acció en l'Hàbitat Urbà

Corresponen al Servei d'Acció en l'Hàbitat Urbà les funcions següents:

a) Redactar instruments de planejament territorial que són competència del Departament i coordinar els instruments de planejament sectorials.

b) Impulsar actuacions per a la ordenació, preservació, i gestió del sistema territorial dels espais oberts i del litoral.

c) Dur a terme actuacions per al desenvolupament dels instruments d'ordenació del paisatge.

d) Elaborar l'agenda urbana catalana.

e) Coordinar les actuacions per a la millora de l'hàbitat urbà, amb especial incidència a les trames residencials i d'activitat econòmica que acumulen dèficits més importants.

f) Coordinar les actuacions per a l'impuls de la qualitat i el foment de l'arquitectura, i pel reforçament dels seus valors intrínsecs.

g) Elaborar estudis i dictàmens en matèria d'arquitectura, en relació amb la integració urbanística i a l'aportació en l'hàbitat urbà.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 128

Servei d'Actuacions Estratègiques

Corresponen al Servei d'Actuacions Estratègiques les funcions següents:

a) Elaborar els programes d'actuació i els mecanismes de cooperació interadministrativa i publicoprivada per a un correcte desenvolupament de les polítiques territorials.

b) Redactar els plans directors urbanístics d'actuacions estratègiques pel seu interès territorial, econòmic i social, i altres instruments de planejament urbanístic especialment de caràcter supramunicipal que li siguin encomanats, i fer el seguiment i la supervisió del seu desenvolupament en la fase de gestió.

c) Redactar els instruments d'execució del planejament i gestió urbanística en relació amb les competències del Departament.

d) Redactar els instruments de planejament urbanístic que per la seva complexitat requereixen l'impuls per part del departament o una concertació especial entre els diferents àmbits de l'administració pública i el sector privat.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 129

Subdirecció General d'Acció Jurídica i de Gestió del Litoral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 130

Servei de Recursos i Reclamacions

130.1 Corresponen al Servei de Recursos i Reclamacions les funcions següents:

a) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial en l'àmbit de competència de la Direcció General.

b) Emetre informes sobre els recursos administratius, els requeriments presentats per les administracions públiques i altres reclamacions en les matèries que són competència de la Direcció General.

c) Fer el seguiment dels expedients en via contenciosa i de les sentències fermes sobre les determinacions del planejament.

d) Emetre informes per a la defensa dels recursos contenciosos administratius interposats contra assumptes de competència de la Direcció General.

e) Gestionar el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

130.2 Del Servei de Recursos i Reclamacions depèn la Secció de Recursos Administratius i Requeriments.

Article 131

Secció de Recursos Administratius i Requeriments

Corresponen a la Secció de Recursos Administratius i Requeriments les funcions següents:

a) Analitzar tècnicament i jurídicament els recursos administratius i els requeriments de les administracions públiques interposats contra els acords adoptats pels òrgans urbanístics del Departament.

b) Estudiar i tramitar les peticions d'expropiació per ministeri de la llei i altres reclamacions que es puguin interposar en matèries que són competència de la Direcció General.

c) Notificar als recurrents, a les corporacions locals i a les persones interessades la resolució dels recursos i les reclamacions interposats.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 132

Servei de Protecció de la Legalitat

Corresponen al Servei de Protecció de la Legalitat les funcions següents:

a) Coordinar la inspecció i el desenvolupament de les tasques de policia en matèria de disciplina urbanística i de defensa del litoral.

b) Tramitar i fer el seguiment dels expedients de protecció de la legalitat urbanística i de defensa del litoral.

c) Elaborar, implementar i controlar l'execució dels plans d'inspecció.

d) Supervisar l'emissió d'informes i assessorar les corporacions locals en matèria de disciplina i protecció de legalitat.

e) Fer el seguiment i la coordinació de les execucions forçoses i subsidiàries de les ordres d'enderroc.

f) Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat, els òrgans judicials i altres organismes i administracions públiques en relació amb les seves competències.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 133

Servei de Gestió del Litoral

133.1 Corresponen al Servei de Gestió del Litoral les funcions següents:

a) Fer el seguiment dels instruments d'ordenació i gestió del litoral.

b) Gestionar el domini públic maritimoterrestre.

c) Gestionar les autoritzacions dels usos de temporada a les platges i al mar territorial, i les d'ocupació del domini públic maritimoterrestre d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

d) Gestionar els usos a les zones de servitud de protecció i a les zones de servitud de trànsit i accés al mar.

e) Gestionar les concessions demanials requerides per efectuar abocaments al domini públic maritimoterrestre i les d'ocupació del domini públic maritimoterrestre, d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

f) Donar suport tècnic a la regulació i a la gestió del règim economicofinancer del domini públic maritimoterrestre en els termes que estableixi la legislació general.

g) Gestionar el registre de concessions en el domini públic maritimoterrestre català.

h) Emetre informes de projectes i actuacions a desenvolupar en el domini públic maritimoterrestre i, en general, en el litoral.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

133.2 Del Servei de Gestió del Litoral depèn la Secció de Gestió del Domini Públic Costaner i Concessions.

Article 134

Secció de Gestió del Domini Públic Costaner i Concessions

Corresponen a la Secció de Gestió del Domini Públic Costaner i Concessions les funcions següents:

a) Valorar i analitzar els projectes que s'hagin d'emplaçar a la zona de domini públic maritimoterrestre i del litoral.

b) Estudiar els problemes d'estabilització de les zones de domini públic maritimoterrestre.

c) Analitzar i avaluar el funcionament de les concessions demanials.

d) Elaborar propostes en relació amb els aspectes relatius a la gestió del domini públic maritimoterrestre.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 135

Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Coneixement

135.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Coneixement les funcions següents:

a) Impulsar els estudis, anàlisis i programes de seguiment en l'àmbit de competències de la Direcció General.

b) Dirigir la implementació de mecanismes de cooperació amb els ens de recerca, estudi i documentació territorials.

c) Dirigir els instruments que permeten donar transparència a la informació urbanística vigent.

d) Dirigir la implementació de criteris per a les estratègies i planejament territorials per a un desenvolupament urbanístic eficient i sostenible.

e) Elaborar i coordinar un programa d'actuacions de caràcter supramunicipal que siguin estratègiques pel seu interès territorial i econòmic.

f) Establir directius i criteris en relació amb la política del sòl.

g) Establir directrius i criteris en relació amb l'ordenació del litoral.

h) Establir les directrius per crear els instruments necessaris per a la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge.

i) Participar en l'orientació i definició de les línies d'actuació de l'Observatori del Paisatge.

j) Dirigir els programes d'actuació de caràcter supramunicipal per a un correcte desenvolupament de les polítiques territorials.

k) Dirigir estratègicament i supervisar els ens de promoció i desenvolupament territorial adscrits o vinculats amb la Direcció General.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

135.2 De la Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Coneixement depenen les unitats següents:

a) Servei d'Estratègies Territorials.

b) Servei de l'Observatori del Territori.

Article 136

Servei d'Estratègies Territorials

Corresponen al Servei d'Estratègies Territorials les funcions següents:

a) Formular criteris, estratègies i planejament territorials –amb rang de normes, directrius o recomanacions– per a un desenvolupament urbanístic eficient i sostenible.

b) Informar el planejament territorial sectorial i el planejament urbanístic supramunicipal.

c) Definir els instruments i actuacions necessaris per a la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge.

d) Establir i desenvolupar els mecanismes de cooperació interadministrativa i publicoprivada per a un correcte desenvolupament de les polítiques territorials, la resolució de conflictes territorials i l'atenció als territoris amb situacions especials.

e) Elaborar un programa d'actuacions de caràcter supramunicipal, que es considerin estratègiques pel seu interès territorial i econòmic.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Article 137

Servei de l'Observatori del Territori

Corresponen al Servei de l'Observatori del Territori les funcions següents:

a) Realitzar estudis i anàlisis sobre les dinàmiques territorials, els valors i els usos del sòl i el desenvolupament urbanístic.

b) Generar i gestionar cartografies i bases de dades georeferenciades d'interès per a l'ordenació del territori.

c) Desenvolupar programes de seguiment del planejament territorial i urbanístic i, en general, del conjunt d'actuacions d'autorització i d'intervenció de la Direcció General.

d) Establir mecanismes de cooperació amb els ens de recerca, estudi i documentació territorials.

e) Realitzar el seguiment i gestionar els instruments de transparència de la informació urbanística vigent.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Capítol 7

Direcció General de Polítiques de Muntanya

Article 138

Direcció General de Polítiques de Muntanya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 139

Servei d'Actuacions de Muntanya

139.1 Corresponen al Servei d'Actuacions de Muntanya les funcions següents:

a) Elaborar tècnicament els plans comarcals de muntanya i la seva revisió.

b) Instrumentar la participació de la Direcció General en la gestió dels plans comarcals de muntanya i en els plans específics de desenvolupament de les zones de muntanya.

c) Preparar els informes, els estudis i les recerques que efectuï la Direcció General sobre qüestions relatives a la política de muntanya i als plans específics de desenvolupament de les zones de muntanya.

d) Elaborar propostes de directrius i mesures necessàries d'àmbit comarcal i supracomarcal per a la coordinació d'actuacions en aquests àmbits.

e) Gestionar i tramitar les convocatòries d'ajuts destinades a les estacions de muntanya.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

139.2 Del Servei d'Actuacions de Muntanya depèn la Secció de Gestió de Plans Comarcals de Muntanya.

Article 140

Secció de Gestió de Plans Comarcals de Muntanya

Corresponen a la Secció de Gestió de Plans Comarcals de Muntanya les funcions següents:

a) Elaborar els plans comarcals de muntanya o altres que li puguin ser encomanats.

b) Executar les actuacions directes que preveuen els plans comarcals de muntanya i els programes de zones de muntanya.

c) Fer el seguiment del grau de compliment dels plans i donar suport tècnic a les entitats que hi participen.

d) Fer el seguiment del nivell de compliment dels plans específics de desenvolupament i la gestió de les actuacions directes que preveuen els plans.

e) Realitzar estudis i propostes de mesures a incloure en els programes d'actuació corresponents.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

Supressió d'òrgans

Se suprimeixen els òrgans actius i àrees següents:

1. De la Secretaria General:

Servei de Secretaria de les Comissions d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona.

Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona II.

2. De la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme:

Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge.

Àrea de Planificació i Estudis Territorials.

Servei de Documentació.

Secció de Seguiment Urbanístic.

3. De la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat:

Centre de Control de Carreteres de Vic.

Disposició addicional segona

Adaptacions

1. La Secció de Gestió i Administració de Personal passa a denominar-se Secció de Gestió de Recursos Humans.

2. La Secció de Situacions i Incidències de Personal passa a denominar-se Secció d'Administració de Recursos Humans.

3. L'Àrea de Coordinació i Interlocució Sindical passa a denominar-se Àrea de Relacions Laborals i Retribucions.

4. L'Àrea de Formació passa a denominar-se Àrea de Formació i Desenvolupament.

5. El Servei d'Informació i Comunicació Interna passa a denominar-se Servei d'Informació.

6. La Secció d'Informació i Registre passa a denominar-se Secció d'Atenció Ciutadana i Comunicació Interna.

7. El Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona I passa a denominar-se Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona.

8. La Subdirecció General de Costes i Acció Territorial passa a denominar-se Subdirecció General d'Acció Jurídica i Gestió del Litoral.

9. El Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística passa a denominar-se Servei de Protecció de la Legalitat.

10. El Servei de Coordinació Jurídica i Recursos passa a denominar-se Servei de Recursos i Reclamacions.

11. La Secció de Recursos i Requeriments passa a denominar-se Secció de Recursos Administratius i Requeriments.

12. El Servei de Costes passa a denominar-se Servei de Gestió del Litoral.

13. La Secció d'Ordenació del Litoral passa a denominar-se Secció de Gestió del Domini Públic Costaner i Concessions.

14. La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre passa a denominar-se Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.

15. La Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris passa a denominar-se Subdirecció General de Planificació i Tecnologia.

16. La Subdirecció General d'Infraestructures de Transport Terrestre passa a denominar-se Subdirecció General de Programació i Execució.

17. El Servei de Planejament i Estudis passa a denominar-se Servei d'Estudis i Avaluació.

18. El Servei de Planificació passa a denominar-se Servei de Planejament i Disseny.

19. El Servei de l'Oficina Tècnica passa a denominar-se Servei de l'Oficina Tècnica i Tecnologia.

20. El Servei de Supervisió de Projectes passa a denominar-se Servei de Programació i Modernització.

21. La Secció de Planejament d'Infraestructures passa a denominar-se Secció d'Estudis.

22. La Secció de Tecnologia passa a denominar-se Secció d'Avaluació d'Infraestructures de Mobilitat.

23. La Subdirecció General d'Ordenació i Inspecció passa a denominar-se Subdirecció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial.

24. La Subdirecció General de Coordinació i Gestió passa a denominar-se Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat.

25. El Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera passa a denominar-se Servei de Transport Públic per Carretera.

26. El Servei de Coordinació i Gestió del Transport Ferroviari i per Cable passa a denominar-se Servei de Transport Ferroviari i per Cable.

27. La Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures Viàries passa a denominar-se Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat.

28. La Direcció General de Qualitat Ambiental passa a denominar-se Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

29. El Servei de Seguiment i Informació d'Activitats passa a denominar-se Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats.

30. El Servei d'Intervenció Integral d'Activitats passa a denominar-se Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats.

31. La Secció de Control d'Emissions passa a denominar-se Secció d'Emissions.

32. La Direcció General de Polítiques Ambientals passa a denominar-se Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

33. La Subdirecció General d'Informació i Educació Ambiental passa a denominar-se Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat.

34. La Secció d'Entitats Ambientals i Participació passa a denominar-se Secció d'Entitats Ambientals i Participació Ciutadana.

35. La Secció de Documentació passa a denominar-se Secció d'Informació i Documentació.

36. La Subdirecció General de la Biodiversitat passa a denominar-se Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural.

37. El Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals passa a denominar-se Servei de Fauna i Flora.

38. La Secció de Conservació de la Biodiversitat passa a denominar-se Secció de Conservació de la Fauna.

Disposició addicional tercera

Totes les referències que la normativa actual fa als òrgans suprimits o modificats mitjançant aquest Decret s'han d'entendre realitzades a les unitats creades o modificades que n'han assumit les funcions.

Disposició addicional quarta

Els Serveis Territorials a Barcelona i a Lleida, en funció de l'àmbit territorial, donen suport als Serveis Territorials a la Catalunya Central amb l'excepció de les competències del Servei Territorial d'Urbanisme.

Disposició addicional cinquena

Els Serveis Territorials a Tarragona donen suport als Serveis Territorials a Les Terres de l'Ebre en l'àmbit competencial del transport.

Disposició addicional sisena

Els Serveis Territorials a Lleida i Girona, en funció de l'àmbit territorial, donen suport als Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran.

Disposició addicional setena

L'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre exerceix al seu àmbit territorial, entre altres, les funcions que la normativa vigent atribueix a les oficines de gestió ambiental unificada i a les oficines territorials d'avaluació ambiental.

Disposició addicional vuitena

1. Es modifica l'article 19.7.6 del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que queda redactat de la manera següent:

La Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental té les funcions següents:

a) Administrar i ordenar la gestió i l'aprofitament cinegètic de les àrees privades i locals de caça, les zones de seguretat i els refugis de caça, així com dels refugis de fauna salvatge, i realitzar la interlocució amb els titulars o promotors d'aquestes.

b) Tramitar i autoritzar els expedients d'autoritzacions especials de captura per a la prevenció o lluita contra els prejudicis i riscos provocats per les espècies cinegètiques de les zones detallades al punt a) i, si s'escau, organitzar i coordinar les actuacions de control que se'n derivin.

c) Realitzar el control de les repoblacions d'espècies cinegètiques i piscícoles en l'àmbit del servei territorial.

d) Coordinar el control de les activitats piscícoles en l'àmbit del servei territorial.

e) Informar en relació amb les expedients de cabals, lleres, plans de salvament i connectivitat a les zones de pesca, a les zones lliures i als refugis de pesca.

f) Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

2. Les referències a les seccions de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques que conté el Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s'entenen fetes a les seccions d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental

Disposició addicional novena

 La Secció de Serveis Generals de Girona assumirà les funcions que, d'acord amb l'article 52 d'aquest Decret li corresponen, amb el benentès que les corresponents a les lletres a), b) i c) les realitzarà en coordinació amb la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del Govern a Girona en tot el que aquesta unitat hagi d'assumir, d'acord amb el Decret 6/2010, de 26 de gener, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat a Girona. 

Disposició addicional desena

 La Ponència Ambiental a la qual fa referència aquest Decret exerceix les funcions que preveuen l'article 14 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, l'article 18 de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, i la resta de funcions que la normativa li atribueixi. 

Disposició addicional onzena

Els òrgans competents per imposar les sancions que preveu la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, són:

Sancions fins a 25.000 euros, la persona titular de la direcció de Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat competent per raó del territori.

Sancions de 25.001 euros fins a 75.000 euros, la persona titular de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Sancions de 75.001 euros fins a 600.000 euros, la persona titular de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Sancions superiors a 600.001 euros, la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

 Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modificats per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenament o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada. 

Disposició transitòria segona

 El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents. 

Disposició transitòria tercera

 Els negociats dependents dels òrgans que regula aquest Decret subsistiran mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents. 

Disposició transitòria quarta

 Mentre no es desenvolupi l'estructura orgànica competent en matèria de carreteres als Serveis Territorials a la Catalunya Central, els centres de conservació de carreteres ubicats en aquesta demarcació dependran orgànicament dels Serveis Territorials a la Catalunya Central i funcionalment del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. El Servei Territorial de Carreteres de Barcelona haurà d'exercir la direcció funcional dels centres de conservació de carreteres esmentats de manera coordinada amb els Serveis Territorials a la Catalunya Central. 

Disposició transitòria cinquena

 Mentre no es desenvolupi l'estructura orgànica competent en matèria de carreteres als Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, els centres de conservació de carreteres ubicats en aquesta demarcació dependran orgànicament dels Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran i funcionalment del Servei Territorial de Carreteres de Lleida. El Servei Territorial de Carreteres de Lleida haurà d'exercir la direcció funcional dels centres de conservació de carreteres esmentats de manera coordinada amb els Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran. 

Disposicions derogatòries

Disposició derogatòria primera

Queden derogades les disposicions de caràcter general següents:

1. Articles 34 i 35 del Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

2. Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

3. Decret 24/2012, de 6 de març, de modificació parcial del Decret 325/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència, i del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

4. Decret 170/2013, de 28 de maig, de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

5. Disposició addicional segona del Decret 121/2014, de 26 d'agost, de la Comissió de Preus de Catalunya.

6. Disposició final primera del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

7. Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 del Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

8. Decret 226/2016, de 15 de març, de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

9. Decret 321/1980, d'1 de desembre, estructurant el Servei Cartogràfic de la Direcció General de Política Territorial, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

10. Decret 525/1982, de 24 de desembre, que estableix la incorporació a l'Institut Cartogràfic de Catalunya de les funcions, el personal i el material del Servei Cartogràfic actualment dependent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

11. Decret 360/1988, de 12 de desembre, pel qual es crea en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques la Direcció General del Medi Ambient.

12. Decret 62/1989, de 13 de març, pel qual es desplega l'estructura de la Direcció General del Medi Ambient.

13. Decret 102/1991, de 7 de maig, pel qual s'estructuren el Gabinet del Conseller i la Secretaria General del Departament de Medi Ambient.

14. Decret 61/1999, de 9 de març, de modificació del Decret 209/1991, d'1 d'octubre, pel qual s'estableixen les delegacions territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona del Departament de Medi Ambient.

15. Decret 181/2002, de 25 de juny, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient.

16. Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

17. Ordre de 3 de gener de 1979, d'organització dels Serveis de la Direcció General d'Urbanisme.

18. Ordre de 14 de febrer de 1979, de posada en funcionament del Servei Cartogràfic, dins la Secretaria General Tècnica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

19. Ordre de 21 de novembre de 1981, sobre dependència orgànica i funcional del Servei d'Actuació Administrativa, de la Direcció General d'Obres Hidràuliques, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

20. Ordre de 24 de març de 1983, de reorganització de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

21. Ordre de 10 d'octubre de 1983, per la qual es desplega el Decret 394/1983, de modificació parcial de l'estructura orgànica de la Direcció General d'Obres Hidràuliques.

22. Ordre de 7 de febrer de 1984, sobre funcions del Servei del Medi Ambient de la Direcció General de Política Territorial en relació amb les activitats relacionades amb la recollida, el transport, l'eliminació i el reciclatge dels residus industrials.

Disposició derogatòria segona

 Queda derogada qualsevol disposició del mateix rang o de rang inferior que s'oposi al que estableix aquest Decret. 

Disposicions finals

Disposició final primera

 Es faculta la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè dicti les disposicions i adopti les mesures necessàries per al desplegament i l'execució del que estableix aquest Decret, i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, perquè realitzi les adaptacions pressupostàries per donar compliment al que s'hi disposa. 

Disposició final segona

 Mitjançant una ordre de la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat s'han d'adaptar a la nova estructura que resulta d'aquest Decret l'organització i l'adscripció dels negociats existents actualment en el Departament. 

Disposició final tercera

 Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.