Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document 289/2016

  • Data del document 30/08/2016

  • Data de publicació 01/09/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7196

TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

L'article 150 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va establir les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atribuint-li, a més de les que ja tenia, les polítiques d'igualtat, les relacions laborals i la inspecció de treball, les polítiques de treball i la intermediació laboral, la qualificació professional, i l'economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa.

Posteriorment, el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va adequar la configuració del Departament per a l'exercici del nou àmbit competencial i en va establir l'estructura bàsica.

A partir d'aquest Decret, cal establir l'estructura completa del Departament que detalli les funcions i l'estructura dels diferents òrgans que el componen, fixar les entitats i els organismes adscrits, i contribuir des dels principis de seguretat jurídica i administrativa a una clarificació de la normativa organitzativa preexistent, d'acord amb el principi de simplificació administrativa.

Per tot això, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sota la direcció del conseller o consellera,

s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

c) La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

d) La Direcció General de Protecció Social.

1.2 Resten adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les entitats i els òrgans següents:

a) L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, mitjançant la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

b) L'Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

c) El Consell Nacional de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

d) L'Agència de Migracions de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, en els termes previstos legalment.

e) El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

f) El Consorci de Formació Contínua de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

g) El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la Secretaria General.

1.3 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es relaciona amb el Govern mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El Departament ha d'instrumentar aquesta relació a través de la Secretaria General.

Article 2

Consell de Direcció del Departament

El Consell de Direcció assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, i fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de direcció general; pel cap o la cap del Gabinet del Conseller o Consellera, i per altres persones que la persona titular del Departament designi.

Capítol 2

Unitats d'assistència i suport a la persona titular del Departament

Article 3

Gabinet del Conseller o Consellera
3.1 La unitat d'assistència i suport al conseller o consellera és el Gabinet del Conseller o Consellera.

3.2 Són funcions del Gabinet del Conseller o Consellera les següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del conseller o consellera.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller o consellera.

3.3 Del Gabinet del Conseller o Consellera en depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Protocol.

3.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i els informes sol·licitats pel Síndic de Greuges i fer-ne el seguiment.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i de tots els assumptes que interessin el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.5 L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l'anàlisi i la difusió interna del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació i valorar-ne la repercussió.

e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que se li encarreguin sobre aquest àmbit d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i dels actes en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

3.8 El Gabinet del Conseller o Consellera i les unitats que en depenen els ocupa personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat.

Capítol 3

Secretaria General

Secció 1

Funcions i estructura de la Secretaria General

Article 4

Funcions de la Secretaria General
La persona titular de la Secretaria General, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les funcions corresponents a l'àmbit sectorial de treball que li atribueix aquest Decret, així com totes les que li assigni la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

En l'àmbit sectorial de treball, la Secretaria General té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius sobre les polítiques laborals, inspecció de treball i treball.

b) Planificar i dirigir les polítiques en matèria de relacions laborals i inspecció de treball, i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en la matèria.

c) Impulsar i promoure iniciatives en matèria de relacions laborals i treball que siguin d'interès per a l'economia catalana.

d) Vetllar per la coordinació de les polítiques i les accions dels diferents departaments de la Generalitat en les matèries pròpies de l'àmbit sectorial de treball.

e) Dirigir i coordinar les unitats orgàniques que en depenen, així com dur a terme la direcció estratègica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

f) Resoldre sobre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

g) Planificar i impulsar programes específics d'igualtat d'oportunitats en el treball com un element imprescindible per a la qualitat i la competitivitat laborals.

h) Emetre les resolucions per a l'homologació d'entitats o programes en el marc dels programes per a la igualtat d'oportunitats en el treball.

i) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el conseller o consellera li pugui delegar.

Article 5

Estructura de la Secretaria General
5.1 Per a l'exercici de les seves funcions generals, la Secretaria General s'estructura en:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica.

c) El Gabinet Tècnic.

d) Els serveis territorials.

5.2 Pel que fa a l'àmbit sectorial de treball, i per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en:

a) La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

b) La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

c) La Direcció General de la Inspecció de Treball.

d) L'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals.

e) L'Observatori del Treball i Model Productiu.

f) L'Àrea de Planificació i Coordinació.

Secció 2

Estructura de la Secretaria General derivada de la Llei 13/1989, de 14 de desembre

Article 6

Direcció de Serveis
6.1 A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, la tramitació de les seves modificacions i el seu seguiment, la planificació i l'avaluació econòmica i la gestió econòmica, comptable, patrimonial i contractual.

b) Desenvolupar en l'àmbit departamental les polítiques impulsades pel Govern de la Generalitat en matèria de personal.

c) Dirigir les actuacions relatives a la prevenció de riscos i seguretat laboral, així com a la protecció i promoció de la salut dels treballadors i treballadores del Departament.

d) Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilització i optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.

e) Planificar, dirigir i supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, així com les actuacions per a la posada en marxa de nous equipaments.

f) Dirigir les iniciatives conduents a la modernització i la millora organitzativa, a l'avaluació de la qualitat i a l'optimització de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

g) Coordinar i supervisar els sistemes d'informació i impulsar les polítiques de seguretat de la informació i de protecció de dades personals del Departament.

h) Dirigir i coordinar el model de comunicació i d'atenció i informació ciutadanes d'acord amb les directrius corporatives en aquesta matèria.

i) Administrar i gestionar els serveis generals del Departament i coordinar els serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

j) Dirigir i supervisar la inspecció i el Registre de les entitats, els serveis i els establiments socials.

k) Supervisar la implementació del sistema d'acreditació de les entitats autoritzades per prestar serveis i dur a terme activitats de serveis socials, que possibiliti l'assoliment dels estàndards de qualitat exigits per formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

6.2 La Direcció de Serveis s'estructura en:

a) La Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària.

b) La Subdirecció General de Contractació i Equipaments.

c) La Subdirecció General de Recursos Humans i Administració.

d) L'Àrea d'Organització.

e) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

f) El Servei d'Inspecció i Registre.

g) El Servei de Suport a la Gestió de Treball.

Article 7

Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària
7.1 A la Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar els estudis econòmics necessaris per a la planificació de les polítiques del Departament.

b) Coordinar la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, i la tramitació de les seves modificacions.

c) Supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Departament.

d) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament.

e) Analitzar, dissenyar i gestionar indicadors econòmics per a l'avaluació de l'eficiència dels programes pressupostaris.

f) Elaborar propostes tecnicoeconòmiques per articular les directrius respecte a la cooperació i la col·laboració amb entitats públiques i privades en matèria d'assistència i serveis socials.

g) Impulsar, en el Departament, l'aplicació de les polítiques corporatives sobre gestió pressupostària i comptable.

h) Assessorar en matèria pressupostària i comptable els òrgans i les unitats del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

7.2 Depenen de la Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica.

Article 8

Servei de Gestió Econòmica
8.1 Al Servei de Gestió Econòmica li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i controlar la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat patrimonial i analítica, i fer-ne el seguiment.

b) Coordinar i controlar les habilitacions del Departament.

c) Fer anàlisis i informes en matèria econòmica, de la despesa i dels ingressos pressupostaris relatius a subvencions, contractes, inversions i en l'acció concertada amb entitats públiques i privades.

d) Coordinar la tramitació pressupostària i administrativa necessària per a la gestió de les subvencions, i dur a terme el control i seguiment de les operacions financeres i els avals que atorga el Departament per finançar inversions en matèria de serveis socials.

e) Controlar la gestió dels documents comptables.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

8.2 Depenen del Servei de Gestió Econòmica els òrgans següents:

a) La Secció de Comptabilitat i Habilitació.

b) La Secció de Subvencions.

Article 9

Secció de Comptabilitat i Habilitació
A la Secció de Comptabilitat i Habilitació li corresponen les funcions següents:

a) Comptabilitzar les despeses del Departament.

b) Controlar i supervisar la tramitació dels expedients de despesa.

c) Supervisar i controlar la gestió de les diferents habilitacions del Departament.

d) Exercir el fons de maniobra dels serveis centrals del Departament.

e) Tramitar les indemnitzacions per raó de servei.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 10

Secció de Subvencions
A la Secció de Subvencions li corresponen les funcions següents:

a) Participar en la definició i l'elaboració dels criteris funcionals a aplicar en les diferents convocatòries de subvencions del Departament.

b) Gestionar els expedients de subvencions, així com coordinar i supervisar les actuacions que en aquesta matèria puguin executar les diferents unitats de gestió.

c) Gestionar els avals atorgats i les subvencions que se'n deriven.

d) Analitzar les convocatòries de subvencions del Departament en la seva implicació econòmica i pressupostària i fer el seguiment de les aplicacions pressupostàries afectades.

e) Gestionar els sistemes d'informació de les subvencions d'àmbit departamental, així com supervisar i coordinar-ne el manteniment i millora.

f) Elaborar informes en relació amb la concessió de subvencions, així com revisar les convocatòries de subvencions i els convenis que ha de signar el Departament que se'n derivin.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 11

Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica
11.1 Al Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica li corresponen les funcions següents:

a) Preparar i elaborar les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, aplicant els criteris d'elaboració per objectius.

b) Elaborar els diferents escenaris pressupostaris d'acord amb la priorització de programes i polítiques.

c) Analitzar i fer el seguiment dels escenaris pressupostaris pluriennals.

d) Avaluar l'execució del pressupost i supervisar la gestió dels expedients de modificacions pressupostàries.

e) Coordinar totes les qüestions relacionades amb els ingressos i les despeses del Departament.

f) Supervisar l'elaboració d'estudis de caràcter economicofinancer dels diferents serveis i recursos.

g) Fer els informes i les memòries preceptius previs a l'elaboració de normativa i els altres que es determinin necessaris en matèria econòmica.

h) Coordinar el seguiment de la comptabilitat pressupostària, financera i patrimonial de les entitats de l'agrupació departamental.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

11.2 Depèn del Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica la Secció de Pressupostos.

Article 12

Secció de Pressupostos
A la Secció de Pressupostos li corresponen les funcions següents:

a) Fer les actuacions necessàries per a l'elaboració, seguiment i tancament dels pressupostos del Departament, per direccions i exercicis.

b) Analitzar l'execució del pressupost d'ingressos i despeses i gestionar els expedients de modificació de crèdit.

c) Tramitar les incorporacions i les transferències de crèdit.

d) Controlar la racionalització de la despesa.

e) Elaborar el pressupost per programes, fer-ne el seguiment i avaluar-lo.

f) Fer estudis pressupostaris per tal de donar suport a la programació de la despesa, així com els altres informes i estudis sobre matèria pressupostària.

g) Proposar instruccions i normes per millorar la gestió del pressupost.

h) Comptabilitzar els ingressos i gestionar els comptes restringits del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 13

Subdirecció General de Contractació i Equipaments
13.1 A la Subdirecció General de Contractació i Equipaments li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir, supervisar i controlar la gestió patrimonial dels immobles i dels béns administratius del Departament i les entitats adscrites.

b) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.

c) Coordinar les actuacions en matèria d'assegurances, cobertures de responsabilitat patrimonial de persones, béns, riscos i garanties a cobrir.

d) Supervisar els projectes i les execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, així com el seu manteniment.

e) Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per a l'acompliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com la gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents.

f) Coordinar i impulsar el conjunt d'actuacions que resultin necessàries per a la posada en marxa dels nous equipaments del Departament.

g) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i alienes del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.

h) Supervisar la implementació del sistema d'acreditació de les entitats per formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

13.2 Depenen de la Subdirecció General de Contractació i Equipaments els òrgans següents:

a) El Servei de Contractació i Patrimoni.

b) El Servei de Projectes, Obres i Equipaments.

Article 14

Servei de Contractació i Patrimoni
14.1 Al Servei de Contractació i Patrimoni li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar els expedients de contractació d'obres, gestió de serveis públics, consultoria i serveis i subministraments, així com els convenis l'objecte dels quals comporti la prestació d'un servei.

b) Supervisar els expedients relatius a l'adquisició, la cessió o l'arrendament de béns immobles per a la instal·lació dels serveis corresponents.

c) Coordinar l'elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars dels expedients de contractació administrativa del Departament i les entitats adscrites.

d) Coordinar i supervisar la gestió corresponent a l'adquisició dels subministraments que requereixin la resta d'unitats del Departament i les entitats adscrites, així com la tramitació dels expedients administratius que se'n derivin.

e) Dissenyar i impulsar l'establiment d'indicadors per a l'anàlisi de la gestió de les compres i els subministraments, la proposta de mesures per a la seva homogeneïtzació i millora, així com les anàlisis de costos per a la seva optimització.

f) Supervisar el manteniment de l'inventari dels béns immobles adscrits al Departament i la confecció i el manteniment del corresponent als béns mobles.

g) Administrar els béns patrimonials del Departament i les entitats adscrites.

h) Estudiar i proposar l'assegurament dels centres propis, així com els tràmits per a la inscripció registral dels immobles, en el marc de les competències del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

14.2 Depenen del Servei de Contractació i Patrimoni els òrgans següents:

a) La Secció de Contractació.

b) La Secció de Patrimoni.

Article 15

Secció de Contractació
A la Secció de Contractació li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació administrativa, així com coordinar les actuacions que en aquesta matèria puguin executar les diferents unitats de gestió.

b) Participar en la Mesa de Contractació, la Comissió de Subministraments del Departament i, en general, en qualsevol dels òrgans relacionats amb les seves competències i amb les funcions específiques que li siguin encomanades en cada cas.

c) Elaborar els plecs de clàusules administratives particulars, així com els informes en matèria de contractació administrativa que se'n puguin derivar.

d) Estudiar i redactar els documents contractuals, així com supervisar-ne l'adequació a les modificacions de la normativa aplicable i fer-ne el seguiment.

e) Assessorar en matèria de contractació administrativa les diferents unitats i entitats adscrites del Departament i donar-los suport.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 16

Secció de Patrimoni
A la Secció de Patrimoni li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients relatius a l'adquisició, la cessió o l'arrendament de béns immobles per a la instal·lació dels serveis corresponents.

b) Confeccionar i mantenir l'inventari dels béns mobles del Departament.

c) Mantenir l'inventari dels béns immobles adscrits al Departament.

d) Gestionar i mantenir l'assegurament dels béns del Departament i entitats adscrites.

e) Tramitar les revisions de renda i controlar i administrar els béns.

f) Tramitar les assegurances i gestionar les reclamacions davant de les companyies asseguradores.

g) Gestionar el Registre de la propietat intel·lectual i altres dominis del Departament i entitats adscrites.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 17

Servei de Projectes, Obres i Equipaments
17.1 Al Servei de Projectes, Obres i Equipaments li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i coordinar el seguiment del Pla d'inversions del Departament, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i la planificació proposada per les diferents unitats.

b) Elaborar dictàmens i plantejaments immobiliaris corresponents a terrenys, locals i projectes implicats en la construcció i l'equipament d'establiments assistencials, cívics i socials.

c) Definir els programes funcionals dels centres dependents del Departament, en col·laboració amb les diferents unitats, així com definir i proposar els criteris de condicions materials mínimes d'aquests.

d) Elaborar i supervisar els projectes d'obres i instal·lacions, executar els projectes d'equipament dels centres del Departament, així com establir els criteris per al seu manteniment.

e) Fer el seguiment i la verificació dels projectes de centres que són objecte de subvencions o convenis per part del Departament, i fer el seguiment de les justificacions de la despesa de les obres corresponents.

f) Coordinar i supervisar la redacció de projectes i l'execució d'obres de nous centres i reconversions efectuades per unitats de contractació externa.

g) Tramitar i fer el seguiment de la documentació tècnica relacionada amb qualsevol aspecte de les actuacions d'inversió.

h) Controlar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per a l'acompliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com gestionar i tramitar els expedients de llicències i legalitzacions corresponents.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

17.2 Depenen del Servei de Projectes, Obres i Equipaments els òrgans següents:

a) La Secció d'Obres i Manteniment.

b) La Secció de Projectes i Equipaments.

Article 18

Secció d'Obres i Manteniment
A la Secció d'Obres i Manteniment li corresponen les funcions següents:

a) Identificar i avaluar les necessitats per a la millora de les infraestructures dels centres propis.

b) Coordinar la programació d'obres d'adequació i millora dels edificis adscrits o gestionats pel Departament.

c) Fer el seguiment de les obres de reforma, conservació i manteniment vetllant per l'aplicació dels criteris i línies d'actuació assenyalats en la planificació de les diferents unitats.

d) Fer el seguiment del procés tecnicoadministratiu de totes les actuacions d'obres, instal·lacions i manteniment de centres, promogudes per aquesta unitat.

e) Elaborar els plans de manteniment i aspectes tècnics dels centres, així com fer el seguiment de les actuacions administratives necessàries per portar-los a terme.

f) Aplicar els criteris tècnics per a l'adequació normativa dels centres existents.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 19

Secció de Projectes i Equipaments
A la Secció de Projectes i Equipaments li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar els dictàmens tècnics previs a l'acceptació de nous terrenys, locals i edificacions existents en què se'n valorin la idoneïtat tècnica i l'adequació funcional.

b) Dur a terme la supervisió tècnica i, si escau, executar els projectes d'obres i d'equipament dels centres del Departament.

c) Definir els criteris funcionals dels projectes i equipaments dels centres propis, els de nova creació i els subvencionats.

d) Coordinar els projectes d'edificació i fer-ne el seguiment, i posar en obra les solucions adoptades.

e) Coordinar la implantació de les dotacions d'equipament prèviament a la posada en funcionament dels centres.

f) Supervisar tècnicament, analitzar i verificar els projectes, d'acord amb la normativa vigent, en els processos de subvencions o convenis.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 20

Subdirecció General de Recursos Humans i Administració
20.1 A la Subdirecció General de Recursos Humans i Administració li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

c) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

d) Impulsar i coordinar la política de formació i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

e) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

f) Estudiar i supervisar l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

g) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores, i la programació i l'execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

i) Dirigir i supervisar la logística i els afers generals de la seu central del Departament.

j) Coordinar i supervisar el registre general, l'arxiu, el fons documental i les publicacions, així com l'aplicació de les directrius generals en matèria de planificació lingüística.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

20.2 Depenen de la Subdirecció General de Recursos Humans i Administració els òrgans següents:

a) El Servei de Recursos Humans.

b) El Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

c) El Servei de Règim Interior.

Article 21

Servei de Recursos Humans
21.1 Al Servei de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar i controlar els assumptes relatius a la gestió del personal, així com coordinar i executar les actuacions necessàries per a la incorporació de les noves tecnologies que en aquest àmbit de gestió impulsin els òrgans competents en matèria d'administració i funció publica.

b) Gestionar els procediments i els expedients relatius a convocatòries, concursos i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs i règim disciplinari, així com a les incidències i situacions administratives del personal.

c) Estudiar i aplicar la normativa en matèria de funció pública, laboral i de la Seguretat Social que afecti el personal.

d) Estudiar, elaborar i desenvolupar les propostes d'actuació i millora social dels recursos humans del Departament i participar en la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals.

e) Preparar i gestionar el pressupost de capítol I, així com supervisar i controlar les nòmines i les assegurances socials del personal.

f) Gestionar i mantenir el sistema d'informació de personal, custodiar els expedients personals, així com preparar i emetre els certificats corresponents al seu àmbit de competències.

g) Estudiar, proposar i controlar les modificacions de les relacions de llocs de treball.

h) Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció laboral.

i) Preparar els antecedents i els informes necessaris en relació amb els recursos que, en matèria de personal, es tramitin en via jurisdiccional.

j) Detectar les necessitats formatives, així com planificar, preparar, executar i avaluar el Pla anual de formació i de qualsevol altra activitat formativa.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

21.2 Depenen del Servei de Recursos Humans els òrgans següents:

a) La Secció d'Administració de Personal.

b) La Secció de Règim Retributiu i de Previsió Social.

c) La Secció de Planificació i Provisió de Llocs de Treball.

Article 22

Secció d'Administració de Personal
A la Secció d'Administració de Personal li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar les propostes d'incorporació, mobilitat i finalització de vinculació del personal de les diferents unitats del Departament.

b) Tramitar els expedients referents a les situacions administratives, les incompatibilitats, l'execució d'expedients disciplinaris, els certificats, el reconeixement de serveis i altres incidències del personal funcionari i laboral del Departament.

c) Gestionar el manteniment del registre de personal i dels expedients de personal.

d) Gestionar el reconeixement de grau personal.

e) Elaborar directrius i informes tècnics en l'àmbit de la seva competència.

f) Elaborar els certificats que li siguin sol·licitats en l'àmbit de la seva competència.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 23

Secció de Règim Retributiu i de Previsió Social
A la Secció de Règim Retributiu i de Previsió Social li corresponen les funcions següents:

a) Controlar la gestió de totes les actuacions derivades dels diferents sistemes de previsió social del personal del Departament.

b) Controlar la confecció i el pagament de la nòmina i tramitar els documents comptables de nòmines, extrapressupostaris i bestretes referents a mutualitats i retencions judicials.

c) Controlar el compliment de la normativa en matèria de gestió del temps de treball del personal i garantir l'aplicació dels seus criteris ordenadors.

d) Supervisar el sistema d'elaboració de targetes d'identificació del personal del Departament i el sistema de control horari.

e) Verificar els requeriments de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball, i elaborar les liquidacions complementàries corresponents.

f) Revisar els expedients d'incapacitat temporal, estudiar-ne la possible tramitació a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, i formalitzar l'informe corresponent.

g) Elaborar directrius i informes tècnics en l'àmbit de la seva competència.

h) Elaborar els certificats que li siguin sol·licitats en l'àmbit de la seva competència.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 24

Secció de Planificació i Provisió de Llocs de Treball
A la Secció de Planificació i Provisió de Llocs de Treball li corresponen les funcions següents:

a) Proposar i avaluar mesures d'adequació dels efectius humans a les necessitats del Departament.

b) Preparar l'oferta d'ocupació pública del Departament.

c) Gestionar les convocatòries i els concursos de selecció i provisió del personal funcionari i laboral, i fer-ne el seguiment.

d) Controlar les plantilles i les modificacions corresponents de les relacions de llocs de treball del Departament i organismes adscrits.

e) Elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost de personal.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 25

Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores fent activitats que promoguin la seguretat, la higiene, la salut i, en general, la millora de les condicions de treball en tots els àmbits del Departament.

b) Establir i executar l'estratègia d'integració progressiva de la prevenció en l'organització i en els processos de treball del Departament.

c) Dissenyar i executar la política preventiva, així com elaborar i executar els plans i els programes del Departament en matèria de prevenció de riscos.

d) Identificar i avaluar els riscos laborals i proposar la subsegüent planificació preventiva de tots els centres de treball del Departament.

e) Proposar i fer activitats de formació, informació i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Promoure i conduir els comitès de seguretat i salut del Departament com a òrgans paritaris de consulta i participació del personal en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.

g) Representar el Departament davant de la Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Vetllar per l'aplicació de regles especials de protecció a determinats grups de persones que són considerades especialment sensibles als riscos del treball, entre elles les treballadores en situació d'embaràs o lactància.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 26

Servei de Règim Interior
26.1 Al Servei de Règim Interior li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el subministrament dels materials, impresos i altres serveis de les diferents unitats del Departament.

b) Supervisar i coordinar el funcionament de l'Arxiu Central del Departament, òrgan encarregat de la gestió documental del Departament.

c) Gestionar i supervisar el registre general de les diferents unitats del Departament.

d) Editar les publicacions que preveu el Pla editorial i fer-ne la distribució d'acord amb les instruccions de l'òrgan editor, per encàrrec de les diferents unitats del Departament.

e) Prestar assessorament lingüístic a les unitats del Departament que ho requereixin.

f) Planificar, coordinar, supervisar i controlar el manteniment, la seguretat i el suport logístic de les dependències centrals del Departament i els seus serveis generals.

g) Vetllar i coordinar l'atenció presencial i telefònica a la ciutadania a les seus centrals del Departament.

h) Coordinar els serveis de missatgeria, recepció i seguretat.

i) Coordinar i gestionar el parc mòbil dels serveis generals i responsabilitzar-se del seu manteniment.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

26.2 Del Servei de Règim Interior en depenen els òrgans següents:

a) La Secció de Publicacions i Assessorament Lingüístic.

b) La Secció de Logística i Serveis Generals.

Article 27

Secció de Publicacions i Assessorament Lingüístic
A la Secció de Publicacions i Assessorament Lingüístic li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar el Pla de publicacions del Departament, sota les directrius tècniques del Gabinet Tècnic, i controlar-ne el grau d'acompliment.

b) Editar les publicacions del Departament i distribuir les publicacions impreses, d'acord amb les instruccions dels òrgans editors.

c) Proveir el fons bibliogràfic que requereixin les unitats del Departament.

d) Vetllar pel compliment de les directrius sobre política lingüística que són aplicables a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dur a terme accions de dinamització en aquesta matèria en l'àmbit del Departament.

e) Prestar assessorament tècnic en matèria de drets d'autor i imatge corporativa en matèria de publicacions.

f) Prestar assessorament lingüístic a les diferents unitats del Departament i organismes adscrits.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 28

Secció de Logística i Serveis Generals
A la Secció de Logística i Serveis Generals li corresponen les funcions següents:

a) Controlar, proveir, produir, manipular i distribuir els impresos i documents propis.

b) Gestionar les compres de material d'oficina i d'altres articles, i fer-ne l'emmagatzematge i la distribució.

c) Coordinar els serveis de trameses postals, reprografia, missatgeria, consergeria i qualsevol altra funció de logística interna.

d) Assegurar la informació i atenció directa a la ciutadania en la seu del Departament i garantir el bon funcionament de la centraleta telefònica.

e) Gestionar el registre d'entrades i sortides de la seu central i coordinar funcionalment la resta de registres del Departament.

f) Gestionar i coordinar les tasques de neteja, recollida i reciclatge de residus, enjardinament i operativa logística en general de les seus centrals del Departament.

g) Assegurar el manteniment i la gestió del parc mòbil dels serveis generals del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 29

Àrea d'Organització
A l'Àrea d'Organització, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar els projectes d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes per la seva avaluació.

b) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals i del dimensionament de la plantilla del Departament i entitats i organismes adscrits, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

c) Elaborar els estudis i l'anàlisi de les normes que vinculen un procés administratiu, així com coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió.

d) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis.

e) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement, així com estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.

f) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament i entitats i organismes adscrits, així com de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives.

g) Impulsar i coordinar els projectes d'administració electrònica.

h) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament i entitats i organismes adscrits.

i) Coordinar i supervisar els continguts dels sistemes d'informació ciutadana del Departament i entitats i organismes adscrits, en col·laboració amb les diferents unitats directives, per dotar d'informació homogènia els diferents canals presencials, telefònics i telemàtics d'atenció ciutadana disponibles.

j) Coordinar els continguts del Departament i entitats i organismes adscrits als sistemes interdepartamentals d'informació ciutadana.

k) Coordinar i supervisar els continguts telemàtics de difusió i informació interna del Departament i entitats i organismes adscrits mitjançant la intranet corporativa.

l) Coordinar l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions pel que fa a l'àmbit d'actuació de l'Àrea d'Organització i establir mecanismes de coordinació amb l'Àrea esmentada per a la supervisió i el seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament i entitats i organismes adscrits.

m) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

n) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions necessàries per a la producció i l'evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de l'execució en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

o) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives necessàries per a l'adequació del Departament i entitats i organismes adscrits a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat de la informació.

p) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

q) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 30

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
30.1 A l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions li corresponen les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC que estableix la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de ciberseguretat.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i els criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.

c) Executar i implantar les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC i fer-ne el seguiment, així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com el manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllar per la seva adequada implantació en el Departament.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa, i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.

g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar-ne periòdicament la situació al Departament.

i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de forma preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

j) Desplegar i coordinar les actuacions que estableix el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb el marc normatiu vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

30.2 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està dirigida pel director o directora de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament per tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes que estableix el Govern.

30.3 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, basant-se en la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

30.4 A l'organisme competent en matèria de ciberseguretat li correspon impulsar el desplegament del Programa de ciberseguretat del Departament, desenvolupant la funció j) de l'article 19.1 en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i informar periòdicament el director o directora de Serveis de l'estat de situació en matèria de ciberseguretat.

Article 31

Servei d'Inspecció i Registre
31.1 Al Servei d'Inspecció i Registre li corresponen les funcions següents:

a) Inspeccionar i avaluar el funcionament de les entitats, serveis i establiments de serveis socials, així com altres àmbits materials que li atribueixi la legislació vigent, i vetllar pel compliment de les condicions funcionals i materials que estableixi la normativa vigent.

b) Coordinar funcionalment la inspecció desplegada en el territori.

c) Col·laborar amb les respectives unitats de planificació i ordenació en l'estudi de les necessitats de serveis socials dels diferents àmbits territorials en què s'estructura el Sistema Català de Serveis Socials.

d) Iniciar i tramitar els procediments sancionadors en matèria de serveis socials, així com informar sobre els recursos que es presentin contra les resolucions d'expedients sancionadors en matèria de serveis socials, contra les resolucions d'autorització de serveis i establiments socials i contra les resolucions d'integració de recursos d'iniciativa social a la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.

e) Autoritzar l'obertura, la modificació de funcionament i l'autorització de tancament de serveis i establiments socials.

f) Informar sobre l'acreditació d'entitats titulars de serveis socials.

g) Autoritzar la integració de recursos de la iniciativa social a la xarxa de serveis socials d'atenció pública.

h) Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries de serveis socials i tramitar, en via administrativa, les reclamacions dels ciutadans respecte als serveis socials.

i) Assessorar i informar les entitats i les persones usuàries de serveis socials sobre els drets i deures respectius.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

31.2 Del Servei d'Inspecció i Registre en depèn la Secció de Registre i Règim Sancionador.

Article 32

Secció de Registre i Règim Sancionador
A la Secció de Registre i Règim Sancionador li corresponen les funcions següents:

a) Ordenar, instruir i fer la proposta de resolució d'inscripció dels serveis socials en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, així com de les modificacions registrals que corresponguin.

b) Tramitar els expedients sancionadors en l'àmbit dels serveis socials.

c) Tramitar els informes relatius a recursos presentats contra resolucions d'expedients del Servei d'Inspecció i Registre.

d) Supervisar la tramitació de les queixes presentades amb relació al funcionament dels serveis socials.

e) Elaborar la memòria anual relativa al funcionament de la seva unitat.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 33

Servei de Suport a la Gestió de Treball
Al Servei de Suport a la Gestió de Treball li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar els assumptes del personal adscrit a les unitats de la Secretaria General, en l'àmbit sectorial de treball, vetllant pel compliment de la normativa en gestió de personal, horaris, permisos i llicències del personal, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

b) Fer la verificació sobre el terreny dels plans i programes de subvencions del Departament, durant l'execució, i elaborar els informes corresponents.

c) Planificar l'adquisició de recursos materials a partir de la detecció de necessitats efectuada per les diferents unitats de la Secretaria General, en l'àmbit sectorial de treball, i fer-ne el seguiment.

d) Fer el seguiment dels inventaris de béns mobles i immobles dels centres adscrits a la Secretaria i la proposta d'adquisició de béns mobles.

e) Vetllar per la implementació de les mesures d'eficiència energètica a la Secretaria General, en l'àmbit sectorial de treball.

f) Vetllar per la conservació i el manteniment de l'immobilitzat.

g) Dur a terme el seguiment del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Coordinar i supervisar, en l'àmbit sectorial de treball, el funcionament dels serveis generals i del registre d'entrada i sortida.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 34

Assessoria Jurídica
34.1 L'Assessoria Jurídica, assimilada orgànicament a Subdirecció General, es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, que desplega la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

34.2 L'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals actua sota la direcció i coordinació jurídica de l'advocat en cap de l'Assessoria Jurídica del Departament, d'acord amb l'esmentat Decret 57/2002, de 19 de febrer.

34.3 Correspon als advocats de la Generalitat i als lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del Departament la representació i defensa de la Direcció General de Protecció Social, en els termes que estableix la disposició addicional primera del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre.

Article 35

Gabinet Tècnic
35.1 Al Gabinet Tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, assimilat orgànicament a Subdirecció General, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, la planificació estratègica i l'avaluació de les polítiques del Departament i entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis que permetin formular les prioritats de la política en l'àmbit dels afers socials.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

d) Coordinar la participació del Departament en el disseny i l'avaluació d'estratègies i plans interdepartamentals de la Generalitat.

e) Planificar i coordinar informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament i fer-ne el seguiment.

f) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i l'avaluació del Pla de publicacions.

g) Dissenyar el Pla director de formació en l'àmbit dels afers socials, així com les seves concrecions i implementacions anuals, en coordinació amb el Servei de Recursos Humans quan vagi adreçat al personal del Departament.

h) Promoure fórmules de coordinació entre les diferents institucions i entitats dedicades a la formació dels professionals de l'àmbit dels afers socials.

i) Impulsar la gestió del coneixement especialitzat i la recerca en l'àmbit dels afers socials, en coordinació amb la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

j) Promoure l'actuació del Departament dins d'Europa i en l'àmbit internacional en col·laboració amb el departament competent en matèria d'afers exteriors i de la Unió Europea.

k) Coordinar els observatoris sectorials del Departament.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

35.2 Del Gabinet Tècnic en depenen els òrgans i l'àrea funcional següents:

a) Servei de Planificació i Avaluació Estratègica.

b) Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat.

c) Àrea del Sistema d'Informació Social.

35.3 L'Observatori del Treball i Model Productiu actua en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

Article 36

Servei de Planificació i Avaluació Estratègica
Al Servei de Planificació i Avaluació Estratègica li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i dissenyar eines de planificació i d'avaluació de les polítiques d'afers socials.

b) Coordinar l'elaboració de la Cartera de serveis socials de Catalunya.

c) Elaborar la proposta de disseny i avaluació del Pla d'actuació del Departament, en el marc del Pla de Govern.

d) Planificar, elaborar i coordinar la informació relativa a les estadístiques del Departament i als serveis socials de Catalunya, en el marc del Pla estadístic de Catalunya.

e) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.

f) Fer el seguiment dels observatoris sectorials del Departament.

g) Coordinar les propostes d'estudis que promoguin les diferents unitats directives del Departament.

h) Elaborar i promoure informes, anàlisis i diagnosis d'interès prioritari per al Departament.

i) Coordinar les accions de recerca impulsades pel Departament i dirigir la planificació i l'avaluació del Programa anual d'activitats en aquesta matèria.

j) Col·laborar en el disseny i l'avaluació de plans i programes interdepartamentals de la Generalitat, en l'àmbit d'actuació del Departament.

k) Dissenyar i coordinar l'actuació del Departament dins d'Europa i en l'àmbit internacional en col·laboració amb el departament competent en matèria d'afers exteriors i de la Unió Europea.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 37

Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat
Al Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i executar el Pla director de formació en l'àmbit dels afers socials, en coordinació amb el Servei de Recursos Humans quan vagi adreçat al personal del Departament.

b) Impulsar i dinamitzar noves metodologies aplicades a la formació especialitzada en l'àmbit dels afers socials.

c) Concretar propostes de coordinació entre les diferents institucions i entitats dedicades a la formació i al reconeixement de les competències professionals del personal de l'àmbit dels afers socials.

d) Promoure l'elaboració i l'actualització permanent dels perfils professionals de l'àmbit dels afers socials.

e) Impulsar, desenvolupar i gestionar les eines de gestió del coneixement especialitzat i de promoció i difusió de bones pràctiques per als professionals en l'àmbit dels afers socials.

f) Promoure l'elaboració i la difusió de publicacions monogràfiques en l'àmbit dels afers socials.

g) Coordinar l'elaboració i l'avaluació del Pla de publicacions del Departament.

h) Establir les pautes comunes que han de seguir els butlletins electrònics que edita el Departament i coordinar i supervisar-ne el format, els continguts, la periodicitat i la distribució.

i) Impulsar i gestionar el Centre de Documentació de Serveis Socials, tant en la seva vessant física com en la virtual.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 38

Àrea del Sistema d'Informació Social
A l'Àrea del Sistema d'Informació Social, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i elaborar propostes per al disseny, el desplegament i el seguiment d'un sistema d'informació en l'àmbit dels serveis socials entre les administracions públiques i entre aquestes i el sector privat.

b) Estudiar i elaborar propostes destinades a garantir la coordinació del sistema d'informació social.

c) Estudiar i elaborar propostes de criteris als quals s'han d'ajustar el contingut i les condicions d'accés al sistema d'informació social.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 39

Serveis territorials
39.1 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats vinculades exerceixen les seves funcions en l'àmbit territorial mitjançant els serveis territorials.

39.2 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'estructura territorialment de la manera següent:

a) Els Serveis Territorials a Barcelona, a l'àmbit territorial de les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès.

b) Els Serveis Territorials a Girona, a l'àmbit territorial de les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i la Selva.

c) Els Serveis Territorials a Lleida, a l'àmbit territorial de les comarques d'Era Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i les Garrigues.

d) Els Serveis Territorials a Tarragona, a l'àmbit territorial de les comarques del Priorat, l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès.

e) Els Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, a l'àmbit territorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

39.3 Pel que fa a les comarques de la Catalunya Central, és aplicable la disposició transitòria quarta.

39.4 Els serveis territorials, amb rang orgànic assimilat a Subdirecció General, depenen orgànicament de la Secretaria General del Departament i funcionalment d'aquesta i dels altres òrgans directius del Departament en l'àmbit de les competències que tenen atribuïdes.

Article 40

a) Representar el Departament.

b) Col·laborar en la definició de les polítiques públiques i impulsar l'acció del Departament.

c) Dirigir els òrgans adscrits sota la seva dependència, i fer complir les directrius funcionals que emanen de les secretaries sectorials, les direccions generals o les entitats vinculades al Departament.

d) Exercir el comandament del personal que presti serveis en els serveis territorials, d'acord amb els criteris de la Secretaria General del Departament i segons la dependència funcional de les respectives secretaries sectorials i direccions generals.

e) Impulsar i coordinar els programes, les actuacions i els serveis departamentals en matèria de treball, protecció social, igualtat, gent gran, persones amb discapacitat, dependència, famílies i infància, acolliment i adopcions, violència familiar, inclusió social, immigració, joventut, actuacions comunitàries i cíviques, associacionisme i voluntariat.

f) Elaborar propostes de creació, posada en funcionament, ampliació, modificació o supressió de centres i d'establiments i serveis propis en el seu àmbit territorial.

g) Informar i orientar la ciutadania sobre totes les actuacions, els serveis i les prestacions del Departament.

h) Tramitar els procediments de concessió o denegació de subvencions i ajuts en general, en els termes que estableixi la convocatòria pública corresponent.

i) Detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions socials de les persones i de les famílies, així com tenir coneixement dels recursos disponibles i resoldre, quan correspongui, els procediments d'atorgament de prestacions en l'àmbit dels afers socials, o els recursos interposats.

j) Supervisar la inspecció dels serveis socials en el territori en coordinació amb el Servei d'Inspecció i Registre.

k) Valorar l'estat de necessitat i gestionar l'atenció integral i continuada a les persones en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.

l) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències en l'àmbit de treball.

m) Resoldre les autoritzacions inicials de treball per compte propi o d'altri de les persones estrangeres que exerceixin a Catalunya la seva relació laboral.

n) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que li corresponen en el seu àmbit territorial.

o) Impulsar, participar i coordinar la intermediació laboral en l'àmbit de la seva competència, inclosa la solució extrajudicial de conflictes, i imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.

p) Coordinar l'exercici de les funcions dels òrgans i les unitats territorials del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el seu àmbit territorial.

q) Informar i proposar convenis del Departament que afectin persones jurídiques del seu àmbit territorial.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 41

41.1 Sempre que el secretari o secretària general no disposi una altra cosa, la suplència del director o directora dels serveis territorials, en el cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la seva direcció, correspon:

a) A la persona titular del Servei de Coordinació, als serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

b) A la persona titular del Servei de Coordinació Territorial, als serveis territorials de les Terres de l'Ebre.

41.2 La resolució de recursos d'alçada interposats contra els actes del director o directora dels serveis territorials correspon a la persona titular de l'òrgan superior per raó de la seva competència.

Article 42

Òrgans dels serveis territorials

42.1 Els Serveis Territorials a Barcelona s'estructuren en els òrgans següents:

a) El Servei de Coordinació.

b) El Servei de Suport a la Protecció Social.

c) El Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès.

d) El Servei d'Atenció a les Persones de les Comarques de Barcelona.

e) El Servei de Conciliacions.

f) El Servei de Relacions Laborals.

g) El Servei d'Entitats d'Economia Social i Autoempresa.

42.2 Els Serveis Territorials a Tarragona, Girona i Lleida s'estructuren en els òrgans següents:

a) El Servei de Coordinació.

b) El Servei de Suport a la Protecció Social.

c) El Servei d'Atenció a les Persones.

d) El Servei de Relacions Laborals.

e) El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

42.3 Dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Coordinació Territorial.

b) La Secció de Secretaria.

Article 43

Servei de Coordinació

43.1 El Servei de Coordinació té les funcions següents:

a) Supervisar l'organització i el funcionament administratiu dels òrgans dels serveis territorials, i assegurar la transversalitat de funcions.

b) Fer el seguiment i el control de la gestió pressupostària i econòmica dels serveis territorials, i de l'elaboració dels projectes d'inversió.

c) Supervisar les qüestions relatives al personal adscrit als serveis territorials.

d) Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i aplicar un sistema d'indicadors de gestió, i l'elaboració d'estadístiques relatives a competències dels serveis territorials.

e) Coordinar el manteniment del fons documental, bibliogràfic i audiovisual dels serveis territorials i fer propostes de noves necessitats.

f) Coordinar les actuacions relacionades amb la informació i l'atenció ciutadana, així com el registre d'entrades i sortides dels serveis territorials.

g) Coordinar l'organització i el funcionament administratiu dels serveis territorials, els assumptes relacionats amb la gestió econòmica del pressupost, la gestió del patrimoni, l'organització, el personal, la intendència i la contractació administrativa.

h) Donar suport a la planificació i la realització d'actuacions en els diferents àmbits competencials del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

43.2 Per al compliment de les seves funcions, en depèn la Secció de Secretaria i, en el cas dels Serveis Territorials a Barcelona, a més, la Secció d'Atenció Ciutadana.

Article 44

Secció de Secretaria

La Secció de Secretaria dels serveis territorials exerceix, d'acord amb els criteris de la Direcció de Serveis del Departament, les funcions següents:

a) Gestionar, tramitar i donar suport en els assumptes en matèria de personal competència de la direcció dels serveis territorials.

b) Gestionar l'arxiu.

c) Coordinar els serveis generals, el manteniment i la seguretat de les dependències centrals dels serveis territorials.

d) Gestionar els fons de maniobra i tramitar els subministraments i pagaments, quan correspongui.

e) Gestionar i tramitar, quan escaigui, l'assignació i el lliurament als centres dels fons per finançar les despeses de funcionament i el control sobre la seva justificació.

f) Tramitar i proposar els expedients de caràcter econòmic dels centres i serveis, així com tramitar la gestió del pressupost.

g) Coordinar i administrar, quan correspongui, els serveis i centres.

h) Coordinar l'atenció i informació al públic a les dependències dels serveis territorials.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 45

Secció d'Atenció Ciutadana

A la Secció d'Atenció Ciutadana li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar les accions adreçades a la informació i l'atenció a la ciutadania.

b) Atendre la ciutadania des dels diferents punts d'atenció presencials, telemàtics i telefònics dels serveis territorials.

c) Gestionar el registre general d'entrades i sortides dels serveis territorials.

d) Elaborar estadístiques mensuals d'atenció al públic i fer-ne el control i el seguiment.

e) Fer propostes de millora per al bon funcionament de l'atenció ciutadana.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 46

Servei de Suport a la Protecció Social

El Servei de Suport a la Protecció Social té les funcions següents:

a) Donar suport en la planificació, gestió i execució territorial en matèria de serveis socials, famílies, immigració i actuacions cíviques i comunitàries.

b) Proposar i gestionar en els àmbits territorials respectius les actuacions de foment arbitrades mitjançant convocatòries, convenis, concerts o ajuts adreçades a entitats i ens locals.

c) Fer el seguiment dels contractes programa amb els ens locals en el seu àmbit territorial.

d) Assessorar i informar sobre la creació i el funcionament de les entitats i establiments socials.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 47

Servei d'Atenció a les Persones

47.1 El Servei d'Atenció a les Persones, inclosos el Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès i el Servei d'Atenció a les Persones de les Comarques de Barcelona, tenen, en el seu àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Analitzar i aplicar els mecanismes necessaris per detectar i avaluar les necessitats i les demandes de les persones.

b) Organitzar i dur a terme la informació i l'orientació a les persones sobre les prestacions socials de la Direcció General de Protecció Social, així com dels drets que se'n puguin derivar.

c) Dirigir i coordinar en els àmbits territorials respectius l'organització dels centres i unitats que efectuen l'atenció, la valoració, l'orientació i la qualificació de les persones amb disminució.

d) Tramitar i resoldre, quan correspongui, els procediments de prestacions per tal d'assegurar l'atenció integral i continuada de les persones en el territori i assignar els recursos més adequats en funció de les seves necessitats i d'acord amb els recursos disponibles.

e) Tramitar, fins a la proposta de resolució, les prestacions econòmiques de serveis socials.

f) Tramitar i proposar la resolució de les reclamacions i valorar els suggeriments que efectuïn les persones, en relació amb el seu àmbit d'actuació.

g) Tramitar i resoldre el reconeixement del grau de discapacitat, la situació de dependència i la determinació de les prestacions corresponents, així com les reclamacions prèvies a la jurisdicció social que es formulin contra aquestes resolucions.

h) Coordinar-se amb els serveis socials d'atenció primària.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

47.2 En l'exercici de les funcions corresponents als anteriors apartats e) i g), com a competències atribuïdes per la legislació vigent a la Direcció General de Protecció Social, els Serveis d'Atenció a les Persones dels serveis territorials i el Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre actuen sota la dependència de la Subdirecció General d'Atenció a les Persones i Promoció de l'Autonomia Personal de la Direcció General de Protecció Social.

47.3 La resolució dels recursos en via administrativa que s'interposin contra els actes dictats en matèria de prestacions econòmiques de serveis socials correspon a la Direcció General de Protecció Social.

Article 48

Estructura dels Serveis d'Atenció a les Persones

48.1 Del Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès en depenen els òrgans actius següents:

a) La Secció d'Informació i Orientació del Barcelonès.

b) La Secció de Valoració i Seguiment del Barcelonès.

48.2 Del Servei d'Atenció a les Persones de les Comarques de Barcelona en depenen els òrgans actius següents:

a) La Secció d'Informació i Orientació de les Comarques de Barcelona.

b) La Secció de Valoració i Seguiment de les Comarques de Barcelona.

48.3 Del Servei d'Atenció a les Persones dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona en depèn la Secció d'Informació, Valoració i Seguiment.

48.4 Els centres i les unitats que efectuen l'atenció, la valoració, l'orientació i la qualificació de les persones amb discapacitat depenen dels respectius òrgans territorials competents en matèria d'atenció a les persones.

Article 49

Seccions d'Informació i Orientació

Les seccions d'Informació i Orientació del Barcelonès i de les Comarques de Barcelona tenen, en el seu àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Obtenir la informació necessària per poder valorar l'estat de necessitat de les persones.

b) Atendre les persones que demanen informació i orientació sobre prestacions socials, així com dels drets que se'n puguin derivar.

c) Obtenir la informació i documentació necessàries per tramitar i elaborar la proposta de resolució de les prestacions, així com la proposta de resolució de les reclamacions i recursos.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 50

Seccions de Valoració i Seguiment

Les seccions de Valoració i Seguiment del Barcelonès i de les Comarques de Barcelona tenen, en el seu àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Valorar l'estat de necessitat de les persones i famílies, i fer-ne el seguiment i, quan escaigui, la revisió tècnica.

b) Proposar els recursos més adients per atendre l'estat de necessitat.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 51

Seccions d'Informació, Valoració i Seguiment
Les seccions d'Informació, Valoració i Seguiment de Girona, Lleida i Tarragona tenen, en els seus àmbits territorials respectius, les mateixes funcions que indiquen els dos articles anteriors.

Article 52

Servei de Conciliacions

Al Servei de Conciliacions li corresponen les funcions següents:

a) Proposar millores per afavorir les solucions extrajudicials en l'àmbit laboral.

b) Gestionar les conciliacions prèvies en la tramitació dels procediments laborals davant la jurisdicció social i la coordinació de les unitats de conciliació.

c) Emetre els certificats dels actes de conciliació duts a terme.

d) Proposar els requeriments funcionals dels serveis i la informació del portal d'informació del web corporatiu.

e) Coordinar les unitats de conciliació territorial.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments de la seva matèria.

g) Definir i coordinar el servei d'acompanyament per a la gestió dels serveis de conciliació telemàtics.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 53

Servei de Relacions Laborals

Al Servei de Relacions Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Conèixer i coordinar les propostes de resolució en els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, ocupació, i obstrucció a la tasca inspectora, així com sobre qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.

b) Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

c) Conèixer i coordinar les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció, d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.

d) Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

e) Coordinar el control de legalitat, el registre, el dipòsit i la publicació dels convenis col·lectius i supervisar la normalització lingüística de l'àmbit dels serveis territorials.

f) Tramitar els expedients d'acomiadaments col·lectius, suspensions i reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i vetllar per l'efectivitat del període de consultes.

g) Tramitar i elaborar les resolucions dels expedients referents a la reducció de jornada, la suspensió i l'extinció de contractes de treball per causa major, i els de reducció de jornada, suspensió i cessament d'activitats de socis cooperativistes de cooperatives de treball associat; a l'autorització administrativa del treball de menors, i a l'autorització d'empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquestes empreses de treball temporal formalitzin amb les empreses usuàries.

h) Coordinar els expedients relatius al dipòsit d'estatuts de sindicats, associacions empresarials i actes d'eleccions sindicals i el seu registre.

i) Fer el seguiment de les dades referents a la representativitat dels sindicats.

j) Vigilar el compliment i fer el seguiment de la normativa aplicable a les matèries competència d'aquest Servei, especialment en relació amb les denúncies presentades per infracció de les normes mencionades.

k) Coordinar l'estudi, la redacció i la remissió dels informes a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent.

l) Coordinar i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes, en els respectius àmbits de competència.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 54

Per al compliment de les seves funcions, en el cas dels Serveis Territorials a Barcelona, del Servei de Relacions Laborals en depenen les seccions següents:

a) La Secció de Sancions.

b) La Secció de Seguretat i Salut en el Treball.

c) La Secció de Relacions Col·lectives.

d) La Secció de Regulació d'Ocupació i Normes Laborals.

e) La Secció d'Eleccions i Estatuts.

Article 55

Secció de Sancions

A la Secció de Sancions li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, ocupació i obstrucció a la tasca inspectora, així com qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.

b) Instruir i fer la proposta de resolució dels expedients sancionadors esmentats.

c) Remetre els expedients sancionadors als organismes corresponents.

d) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes en els expedients en tràmit.

e) Cobrar les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

f) Elaborar i trametre els informes a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial.

g) Gestionar el tractament estadístic dels procediments sancionadors.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 56

Secció de Seguretat i Salut en el Treball

A la Secció de Seguretat i Salut en el Treball li corresponen les funcions següents:

a) Vigilar el compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral i dels reglaments tècnics específics.

b) Elaborar i tramitar els expedients i fer les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció i d'autorització d'auditories i de paralització del treball, així com el registre dels serveis de prevenció i d'auditories i empreses exemptes.

c) Tramitar i controlar els expedients relatius a les obertures de centres de treball, els accidents i les malalties professionals.

d) Cooperar amb la Inspecció de Treball i amb la Seguretat Social en els expedients en tràmit.

e) Elaborar els informes en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent i trametre'ls a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Registrar les altes i baixes d'empreses amb risc d'amiant i tramitar i fer les propostes de resolució dels plans de treball amb risc d'amiant.

h) Tramitar i fer les propostes de resolució, si escau, dels requeriments emesos per la Inspecció de Treball en matèria de seguretat i salut a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

i) Tramitar les notificacions d'utilitzacions d'agents biològics al departament competent en matèria de Salut.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 57

Secció de Relacions Col·lectives

A la Secció de Relacions Col·lectives li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de conflictes col·lectius amb la realització de la conciliació prèvia davant l'autoritat laboral.

b) Tramitar i impulsar els expedients de vaga i fer-ne el seguiment fins a la finalització.

c) Estudiar, tramitar i elaborar les propostes de resolució en els expedients de tancament patronal.

d) Organitzar i supervisar les mediacions i els arbitratges, potenciant la solució extrajudicial dels conflictes.

e) Organitzar i gestionar el dipòsit, el registre, la publicació dels convenis col·lectius, les adhesions i les extensions; els pactes anàlegs, els acords i els laudes amb eficàcia de conveni col·lectiu; els acords i els pactes de funcionaris públics i el registre de pacte d'eficàcia limitada, així com el control de legalitat dels convenis col·lectius estatutaris.

f) Rebre les comunicacions d'inaplicació de condicions de treball de convenis col·lectius.

g) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social en els expedients en tràmit.

h) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 58

Secció de Regulació d'Ocupació i Normes Laborals

A la Secció de Regulació d'Ocupació i Normes Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Comunicar al Servei Públic d'Ocupació estatal l'inici del període de consultes, vetllar per la seva efectivitat, fer advertències i recomanacions, així com tramitar l'acord o decisió final en els procediments de suspensió de contractes o reducció de jornada i d'acomiadament col·lectiu.

b) Tramitar i elaborar les propostes de resolució dels expedients de reducció de jornada, suspensió i extinció de contractes de treball per causes de força major i els referits als socis cooperativistes de cooperatives de treball associat.

c) Estudiar, tramitar i elaborar les propostes de resolució relatives a l'autorització administrativa del treball de menors i dels expedients d'autorització d'empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquestes empreses de treball temporal formalitzin amb les empreses usuàries, així com el control de les actuacions de les garanties financeres, les modificacions i el seu alliberament.

d) Rebre les comunicacions de desplaçaments transnacionals en el marc d'una prestació de serveis, de treball nocturn i de les decisions empresarials de mobilitat geogràfica de caràcter col·lectiu.

e) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el Servei Públic d'Ocupació estatal, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, el Fons de Garantia Salarial i altres organismes en els expedients en tràmit, inclosos els que formen part de la jurisdicció social.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Redactar els informes en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pels serveis territorials corresponents i trametre'ls a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 59

Secció d'Eleccions i Estatuts

A la Secció d'Eleccions i Estatuts li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'estatuts d'associacions empresarials i sindicats de treballadors, en concret el dipòsit, el registre i la publicació dels estatuts de les associacions esmentades.

b) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre i tramitar els expedients relatius al dipòsit de les actes relatives a les eleccions dels òrgans representatius a l'empresa, les dades referents a la representativitat dels òrgans empresarials, i l'examen i la valoració previs de les actes dipositades.

c) Expedir els certificats de la documentació en dipòsit.

d) Tramitar i donar suport als expedients d'arbitratge en matèria d'eleccions sindicals.

e) Certificar les dades referents a la representativitat dels sindicats en l'àmbit territorial dels serveis territorials.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre de delegats de prevenció de riscos laborals, així com expedir els certificats corresponents.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 60

60.1 Al Servei de Relacions Laborals, en el cas dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, li correspon, a més de les funcions que estableix l'article 53, les funcions següents:

a) Coordinar i controlar les conciliacions prèvies a la tramitació dels procediments laborals.

b) Conèixer els expedients de creació d'empreses d'economia social i dels ajuts i les subvencions que hi estan relacionats.

c) Assessorar sobre les iniciatives de caràcter empresarial en l'àmbit de l'autoempresa.

60.2 Del Servei de Relacions Laborals en depenen, en el cas dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, les seccions següents:

a) La Secció de Relacions Col·lectives i Sancions.

b) La Secció de Relacions Laborals.

c) La Secció d'Economia Social i Autoempresa.

Altres versions d'aquest precepte

Article 61

Secció de Relacions Col·lectives i Sancions

A la Secció de Relacions Col·lectives i Sancions li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el dipòsit, el registre, la publicació i el control de legalitat dels convenis col·lectius d'àmbit dels serveis territorials.

b) Tramitar els expedients de conflictes col·lectius amb la realització de la mediació davant l'autoritat laboral.

c) Gestionar i tramitar els expedients que se suscitin per controvèrsia en relació amb les matèries de caràcter laboral, i gestionar i tramitar els expedients relatius a declaracions de vagues, tancaments patronals i mediacions.

d) Gestionar i tramitar els expedients d'acomiadaments col·lectius i de suspensió de contractes i de reducció de jornada, i impulsar tota la tramitació d'expedients sancionadors.

e) Cooperar amb la Inspecció de Treball i la Seguretat Social en la tramitació dels expedients.

f) Elaborar els informes per a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 62

Secció de Relacions Laborals

A la Secció de Relacions Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar les conciliacions prèvies amb caràcter obligatori a la tramitació dels procediments laborals davant dels jutjats socials.

b) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'estatuts d'associacions empresarials i sindicats de treballadors, en concret el dipòsit dels estatuts de les associacions esmentades.

c) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre, i tramitar els expedients relatius al dipòsit de les actes relatives a les eleccions dels òrgans representatius a l'empresa, de dades referents a la representativitat dels òrgans empresarials, i l'examen i la valoració prèvies de les dipositades.

d) Expedir els certificats de la documentació en dipòsit.

e) Certificar les dades referents a la representativitat dels sindicats en l'àmbit territorial dels serveis territorials.

f) Vigilar el compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i dels reglaments tècnics específics.

g) Elaborar i tramitar les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció i d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.

h) Controlar i supervisar els expedients relatius a les obertures de centres de treball, els accidents i les malalties professionals.

i) Redactar els informes en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pels serveis territorials corresponents i trametre'ls a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

j) Estudiar, elaborar i tramitar les propostes de resolució dels expedients d'autorització d'empreses de treball temporal, i dur a terme el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que les empreses de treball temporal formalitzin amb les empreses usuàries.

k) Gestionar i tramitar els expedients referents als trasllats col·lectius.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 63

Secció d'Economia Social i Autoempresa

A la Secció d'Economia Social i Autoempresa li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar un servei d'assessorament a la iniciativa empresarial en relació amb els programes que gestiona la Secció i sota les directrius de la direcció general corresponent.

b) Estudiar i tramitar els expedients de cooperatives des de la constitució fins a la liquidació i fer les anotacions pertinents al registre territorial de cooperatives corresponent.

c) Instruir, elaborar i tramitar les propostes de resolució en els expedients sancionadors en matèria de cooperatives.

d) Revisar i esmenar els expedients de capitalització de prestacions i, si escau, tramitar-los a la direcció general corresponent.

e) Tramitar i estudiar els expedients de sol·licitud de col·laboració en els programes de foment de l'autoocupació i autoempresa.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 64

Servei d'Entitats d'Economia Social i Autoempresa

64.1 Al Servei d'Entitats d'Economia Social i Autoempresa li corresponen, dins el seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Conèixer els expedients de creació d'empreses d'economia social i dels ajuts i les subvencions que hi estan relacionats, així com coordinar-ne el registre en l'àmbit territorial.

b) Estudiar i determinar les actuacions sobre expedients sancionadors en matèria de cooperatives.

c) Gestionar la publicació al DOGC de les inscripcions de les cooperatives en l'àmbit territorial, i elaborar els certificats pertinents.

d) Organitzar l'assessorament a les iniciatives de caràcter empresarial, dins dels programes de capitalització, de foment de l'autoempresa.

e) Conèixer les actuacions relatives als programes de foment de l'autoempresa i l'economia social i cooperativa, i fer-ne el seguiment.

f) Conèixer i supervisar els expedients de capitalització de prestacions.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

64.2 El Servei d'Entitats d'Economia Social i Autoempresa s'estructura en les dues seccions següents:

a) La Secció d'Iniciatives per al Treball.

b) La Secció de Cooperatives.

Article 65

Secció d'Iniciatives per al Treball

A la Secció d'Iniciatives per al Treball li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar un servei d'assessorament a la iniciativa empresarial, lligat als programes que són competència de la Secció, sota les directrius de la direcció general corresponent.

b) Implementar les actuacions relatives als programes de foment de l'autoempresa i el treball autònom.

c) Revisar, esmenar, si escau, i tramitar a la unitat directiva corresponent els expedients de capitalització de prestacions per a la creació d'empreses.

d) Tramitar i estudiar els expedients de sol·licitud de col·laboració d'entitats interessades en el Programa de foment de l'autoempresa, així com fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions que derivin d'aquesta col·laboració.

e) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 66

Secció de Cooperatives

A la Secció de Cooperatives li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el registre de cooperatives dins del seu àmbit territorial.

b) Instruir, tramitar i qualificar els expedients d'empreses d'economia social des de la constitució fins a la liquidació.

c) Comprovar les subvencions o qualsevol altra consulta en relació amb les matèries que li corresponen que li sigui encomanada, i informar-ne.

d) Tramitar i elaborar la proposta de resolució dels expedients d'ajuts i subvencions a empreses d'economia social i cooperativa.

e) Fer les anotacions pertinents i gestionar el registre territorial de cooperatives dins del seu àmbit territorial i emetre els certificats corresponents.

f) Instruir, elaborar i tramitar les propostes de resolució en els expedients sancionadors en matèria de cooperatives.

g) Implementar les actuacions relatives als programes de foment de l'economia social i cooperativa.

h) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 67

Serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Els serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència tenen, en els respectius àmbits territorials, les funcions següents:

a) Coordinar els programes i les actuacions relatius als infants i adolescents en situació de risc o desemparament del seu territori i fer-ne el seguiment.

b) Promoure i coordinar l'elaboració de dades relatives a la infància en situació de risc i desemparament del seu territori, especialment pel que fa a les dades i els serveis existents per a l'atenció de la infància i l'adolescència en situació de risc o desemparament.

c) Assignar els serveis necessaris per a l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament, col·laborar en el seguiment i el control dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència i, si escau, fer la proposta per crear-los o contractar-los.

d) Dirigir els equips funcionals en els quals s'organitzi el seu servei.

e) Garantir l'atenció dels casos urgents en matèria de protecció a la infància i derivar-los als serveis adients.

f) Coordinar en els respectius àmbits territorials l'atenció als menors d'edat estrangers sense referents familiars.

g) Supervisar la gestió de la tramitació dels expedients de protecció a la infància i l'adolescència i de les propostes i mesures dels equips tècnics, i garantir-ne la custòdia i l'arxivament.

h) Coordinar amb les forces de seguretat les recollides d'infants i adolescents i derivar-los als recursos assignats.

i) Controlar l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció i gestionar les seves propostes, i fer-ne el seguiment.

j) Coordinar davant de l'autoritat judicial les actuacions relacionades amb la guarda i tutela d'infants i adolescents i promoure quan correspongui la constitució de mesures judicials i la defensa jurídica dels infants o adolescents tutelats.

k) Gestionar els expedients patrimonials, les prestacions o pensions a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i iniciar la tramitació dels expedients econòmics que corresponguin als infants i adolescents tutelats.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 68

Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre

68.1 Al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre li correspon l'exercici de les funcions en matèria de coordinació, suport a la protecció social, atenció a les persones i atenció a la infància i l'adolescència que estableixen els articles 43, 46, 47 i 67 d'aquest Decret, així com les funcions següents corresponents a l'àmbit sectorial de treball:

a) Coordinar les propostes de necessitats informàtiques, aplicar un sistema d'indicadors de gestió de les diferents unitats i planificar l'elaboració d'estadístiques relatives a les competències dels serveis territorials.

b) Conèixer i coordinar les propostes de resolució en els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, les relatives a treball i obstrucció a la tasca inspectora, així com sobre qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.

c) Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

d) Conèixer i coordinar les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció, d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el Registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.

e) Conèixer i coordinar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

f) Coordinar el control de la legalitat, el registre, el dipòsit i la publicació dels convenis col·lectius, i supervisar la normalització lingüística en l'àmbit dels serveis territorials.

g) Gestionar, coordinar i tramitar els expedients d'acomiadaments col·lectius i de suspensió i de reducció de jornada i de trasllats col·lectius, així com l'autorització administrativa del treball de menors, i l'autorització d'empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que es formalitzin amb les empreses usuàries.

h) Coordinar els expedients relatius al dipòsit d'estatuts de sindicats, associacions empresarials i actes d'eleccions sindicals i el seu registre.

i) Fer el seguiment de les dades referents a la representativitat dels sindicats.

j) Vigilar el compliment de la normativa aplicable a les matèries competència d'aquest Servei, especialment en relació amb les denúncies presentades per infracció de les normes mencionades, i fer-ne el seguiment.

k) Coordinar l'estudi i l'elaboració dels informes, en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent, i trametre'ls a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

l) Coordinar-se i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes.

m) Conèixer els expedients de creació d'empreses d'economia social i dels ajuts i les subvencions.

n) Fomentar l'autoempresa.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

68.2 Del Servei de Coordinació de les Terres de l'Ebre en depèn la Secció de Treball.

Altres versions d'aquest precepte

Article 69

Secció de Treball

A la Secció de Treball li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i organitzar les conciliacions prèvies a la tramitació dels procediments laborals.

b) Gestionar i controlar el registre, el dipòsit, la publicació i el control de legalitat dels convenis col·lectius i el dipòsit d'estatuts dels sindicats i les associacions empresarials i d'actes d'eleccions sindicals.

c) Gestionar i tramitar els assumptes i els expedients relatius a les condicions de treball en matèria de seguretat i salut en el treball, les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció, d'autorització d'auditories i de paralització del treball, i el Registre de serveis de prevenció, d'auditories i d'empreses exemptes.

d) Gestionar els expedients d'obertura de centres de treball; conèixer, coordinar i tramitar els expedients de regulació de treball, trasllats col·lectius, relacions col·lectives, autorització d'empreses de treball temporal i el seu registre, i coordinar i controlar els expedients sancionadors dins l'àmbit territorial corresponent.

e) Coordinar-se i col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes.

f) Conèixer i tramitar els expedients de mediació, vaga, tancament patronal i conflicte col·lectiu.

g) Comprovar les subvencions per a cooperatives o qualsevol consulta en relació amb les matèries que té assignades i que li sigui encomanada i informar-ne.

h) Estudiar i tramitar els expedients de cooperatives des de la constitució fins a la liquidació, i fer les anotacions pertinents al registre territorial de cooperatives corresponent.

i) Instruir, elaborar i tramitar les propostes de resolució en els expedients sancionadors en matèria de cooperatives.

j) Revisar, esmenar, si escau, i tramitar a la direcció general corresponent els expedients de capitalització de prestacions.

k) Tramitar i estudiar els expedients de sol·licitud de col·laboració d'entitats interessades en els programes de foment de l'autoempresa, així com fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions de col·laboració.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Secció 3

Estructura de la Secretaria General en l'àmbit sectorial de treball

Article 70

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

70.1 La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball té les funcions següents:

a) Executar la legislació laboral en l'àmbit de les relacions de treball individuals i col·lectives i la regulació de l'ocupació.

b) Fer el seguiment de la contractació laboral.

c) Promocionar les polítiques i els programes de seguretat i salut laboral.

d) Dirigir i organitzar els registres de convenis col·lectius, associacions empresarials i sindicals, eleccions sindicals i empreses de treball temporal.

e) Executar la potestat sancionadora en matèria d'ordre social.

f) Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps, la compatibilitat entre la vida personal i laboral, i la responsabilitat social.

g) Representar el Departament en totes les comissions departamentals i interdepartamentals que siguin de la seva competència.

h) Coordinar i impulsar les activitats de prevenció de riscos laborals de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

j) Proposar objectius d'actuació de vigilància i control en les matèries competència de la Direcció General.

k) Assistir i assessorar tècnicament, en matèria de seguretat i salut laboral, empreses, treballadors i treballadores i organismes públics, així com en matèria de subvencions públiques en aquest àmbit.

l) Promocionar i avaluar les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball relatius a empreses i a centres de treball radicats a Catalunya i fer-ne el seguiment.

m) Col·laborar amb altres administracions competents respecte a l'aplicació de les normes de l'ordre social.

n) Dirigir i coordinar els expedients relatius a les autoritzacions de treball.

o) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin

70.2 La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball s'estructura i organitza en:

a) L'Àrea d'Administració i Control Econòmic.

b) La Subdirecció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

c) La Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball.

70.3 L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral s'adscriu a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Altres versions d'aquest precepte

Article 71

L'Àrea d'Administració i Control Econòmic

L'Àrea d'Administració i Control Econòmic, que es configura com una àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General, el control i gestió econòmics, així com la justificació econòmica de les línies de subvenció de la Direcció General.

b) Elaborar els expedients de compres i contractacions de la Direcció General, i fer-ne el seguiment de la gestió, en col·laboració amb la Direcció de Serveis i d'acord amb els seus criteris.

c) Coordinar i supervisar la tramitació dels expedients de règim comptable i elaborar la proposta de despesa de la Direcció General.

d) Assessorar les unitats de la Direcció General en matèria de contractació, en coordinació amb la Direcció de Serveis i d'acord amb els seus criteris.

e) Coordinar les diferents àrees de la Direcció General.

f) Fer el seguiment i el control del procediment parlamentari.

g) Gestionar temes de personal i formació, amb coordinació amb la Direcció de Serveis.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 72

Subdirecció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

72.1 La Subdirecció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball té les funcions següents:

a) Conèixer i supervisar l'execució de la legislació laboral sobre els convenis col·lectius, les sancions, la regulació d'ocupació, els conflictes col·lectius, les empreses de treball temporal, les eleccions sindicals i les associacions empresarials i sindicals.

b) Fomentar la solució extrajudicial dels conflictes laborals a través de les mediacions i els arbitratges d'acord amb la normativa aplicable.

c) Coordinar i supervisar el funcionament dels registres públics de convenis col·lectius, empreses de treball temporal, representants sindicals dels treballadors i associacions empresarials i sindicals.

d) Supervisar i analitzar la contractació laboral en l'àmbit català.

e) Planificar programes de foment de la contractació estable per tal de promoure aquesta pràctica a les empreses.

f) Promoure programes per al foment de la reorganització del temps, la compatibilitat entre la vida personal i laboral, i la responsabilitat social, en col·laboració amb la resta de departaments de la Generalitat.

g) Efectuar la proposta del calendari de festes laborals a Catalunya.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

72.2 La Subdirecció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball s'estructura i organitza en:

a) El Servei d'Ordenació Laboral.

b) El Servei de Garantia de les Condicions de Treball.

c) El Servei de Negociació i Registres Laborals.

Altres versions d'aquest precepte

Article 73

Servei d'Ordenació Laboral

El Servei d'Ordenació Laboral té les funcions següents:

a) Garantir l'eficàcia dels procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, efectuant el seu seguiment, i advertint, recomanant i assistint les parts, i elaborar les propostes de resolució dels expedients presentats per causa de força major i per cooperatives de treball associat.

b) Instar els procediments d'ofici davant dels jutjats socials.

c) Proposar l'establiment de criteris jurídics i tècnics per aplicar en els expedients de regulació d'ocupació mitjançant circulars o instruccions.

d) Efectuar el seguiment informatiu i estadístic del conjunt d'expedients de regulació d'ocupació a Catalunya, i resoldre les matèries que requereixin la intervenció administrativa a les relacions laborals, quan no estiguin atribuïdes a altres òrgans de la Subdirecció.

e) Informar i donar suport als jutjats mercantils radicats a Catalunya en la totalitat dels expedients que tramiten sobre mesures col·lectives que afecten treballadors d'empreses concursades.

f) Verificar el compliment, per part de les empreses que extingeixen més de 50 contractes de treball, de la seva obligació de presentar un pla de recol·locació subscrit amb empreses de recol·locació, i verificar els resultats efectius de l'execució d'aquests plans.

g) Informar i donar suport, d'acord amb l'article 82.3 de l'Estatut dels treballadors, al Consell de Relacions Laborals sobre els aspectes formals i de fons dels expedients d'inaplicació de condicions de treball que preveu el conveni col·lectiu, els quals siguin competència de la Comissió Executiva.

h) Tramitar, gestionar i fer el pagament dels ajuts previs a la jubilació ordinària, a favor de persones treballadores afectades en processos de reestructuració empresarial.

i) Elaborar les propostes de resolució dels expedients d'autorització per exercir l'activitat d'empresa de treball temporal, i els expedients d'actualització anual de garanties financeres.

j) Gestionar i resoldre els expedients de reclamació de devolució de garanties financeres, i d'execució de garanties financeres de tot l'àmbit de Catalunya, i altres actuacions administratives en l'àmbit de les relacions laborals relatives a les empreses de treball temporal.

k) Coordinar i organitzar el Registre públic d'empreses de treball temporal, fent el seguiment mensual de la contractació amb empreses usuàries, així com proposar l'establiment de criteris jurídics i tècnics per aplicar en aquests expedients, mitjançant circulars o instruccions.

l) Elaborar les propostes de resolució dels expedients en l'àmbit de tot Catalunya de declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives a la contractació de persones treballadores amb discapacitat.

m) Fiscalitzar les memòries anuals que han de presentar les empreses amb declaració d'excepcionalitat reconeguda, els centres especials de treball i les fundacions i associacions que han estat beneficiàries de mesures alternatives.

n) Certificar a les empreses sol·licitants el compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat.

o) Coordinar la competència d'informació sobre les condicions de treball mínimes aplicables als treballadors en els desplaçaments transnacionals, i efectuar el seguiment de les comunicacions empresarials en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya.

p) Elaborar les propostes de resolució dels expedients d'autorització de treball de menors de 16 anys en espectacles públics.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 74

Servei de Garantia de les Condicions de Treball

El Servei de Garantia de les Condicions de Treball té les funcions següents:

a) Coordinar i preparar la instrucció i la proposta de resolució dels expedients sancionadors d'ordre social quan els hagi de resoldre la Direcció General, el Departament o el Govern, en matèria de relacions laborals, de prevenció de riscos laborals, d'ocupació, d'empreses de treball temporal, d'obstrucció a la tasca inspectora i d'autorització de treball per a les persones estrangeres i les que per assumpció de noves competències puguin correspondre.

b) Proposar la incoació de procediments d'ofici davant dels jutjats socials en matèria sancionadora, supervisar la tramitació i fer la coordinació amb el Gabinet Jurídic per a la seva defensa, en col·laboració amb l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals.

c) Tramitar i supervisar els recursos que s'interposin contra les resolucions sancionadores dictades en primera instància pels serveis territorials, per la Direcció General, pel Departament i pel Govern, en matèria de relacions laborals, de prevenció de riscos laborals, d'ocupació, d'empreses de treball temporal, d'obstrucció a la tasca inspectora i d'autorització de treball per a les persones estrangeres i les que per assumpció de noves competències puguin correspondre, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l'Àrea Jurídica.

d) Gestionar i tramitar els requeriments que en matèria de prevenció de riscos laborals es practiquen a l'Administració de la Generalitat i a l'Administració local, quan els hagi de resoldre la Direcció General.

e) Proposar l'establiment de criteris jurídics per aplicar en els procediments sancionadors i la seva fixació mitjançant circulars o instruccions quan sigui necessari, així com la realització dels estudis relacionats amb la matèria sancionadora, i dirigir-los quan escaigui.

f) Gestionar l'inici de la recaptació executiva de les sancions fermes de l'ordre social imposades en primera instància per la Direcció General, per la Conselleria o pel Govern, així com col·laborar en la tramitació de la recaptació amb l'òrgan competent.

g) Gestionar el funcionament del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, i la seva publicació al web i al DOGC.

h) Col·laborar en la gestió de la tramitació de l'ordre jurisdiccional social derivada dels expedients sancionadors tramitats pel Servei, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l'Àrea Jurídica.

i) Elaborar i difondre un butlletí anual de sentències recaigudes en els procediments sancionadors de l'ordre social seguits en el Departament.

j) Fer el seguiment de la contractació laboral a Catalunya i executar mesures incentivadores de la contractació.

k) Executar i implementar els programes que fomentin la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 75

Servei de Negociació i Registres Laborals

75.1 El Servei de Negociació i Registres Laborals té les funcions següents:

a) Conèixer i supervisar els expedients en matèria de vagues i conflictes col·lectius, d'àmbit superior al dels serveis territorials o que afectin serveis essencials per a la comunitat, sol·licitant els informes tècnics necessaris i dissenyant la proposta per al conseller o consellera de les ordres de serveis mínims en les vagues.

b) Impulsar la negociació entre els agents socials i promoure l'establiment de pactes col·lectius estables sobre diferents aspectes de les relacions laborals, així com promoure l'adopció per part de les empreses de codis de conducta i bones pràctiques empresarials en l'àmbit de les relacions laborals i impulsar-ne la divulgació.

c) Coordinar, organitzar i supervisar les mediacions, les conciliacions i els arbitratges, per potenciar la solució extrajudicial dels conflictes.

d) Coordinar i organitzar les activitats de l'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals i coordinar les oficines públiques territorials, així com impulsar les reunions de la Comissió d'Eleccions Sindicals a Catalunya.

e) Conèixer i coordinar la tramitació administrativa dels expedients relatius a estatuts d'organitzacions sindicals i empresarials d'àmbit superior a la competència d'un servei territorial, fent el control de legalitat i el manteniment del Registre públic d'estatuts d'organitzacions sindicals i empresarials a través de l'aplicació corresponent.

f) Conèixer i coordinar la tramitació administrativa dels expedients relatius a convenis col·lectius d'àmbit autonòmic o superior a la competència d'un servei territorial, fent el control de legalitat i supervisant el funcionament i manteniment del Registre públic de convenis col·lectius a través de l'aplicació corresponent, i proposant la promoció de demandes d'ofici davant dels jutjats socials en relació amb els convenis que conculquin la legalitat vigent.

g) Coordinar, supervisar i avaluar la tramitació contenciosa administrativa i de l'ordre jurisdiccional derivada dels expedients que tramita la Subdirecció General, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l'Àrea Jurídica.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

75.2 Del Servei de Negociació i Registres Laborals en depèn la Secció de Registres Laborals.

Article 76

Secció de Registres Laborals

La Secció de Registres Laborals té les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el dipòsit, el registre i la publicació dels convenis col·lectius a través de l'aplicació corresponent, i les adhesions i les extensions; els pactes anàlegs, els acords i els laudes amb eficàcia de conveni col·lectiu; els acords i els pactes de funcionaris públics i el dipòsit de pactes d'eficàcia limitada, així com el control de legalitat dels convenis col·lectius estatutaris.

b) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'estatuts d'organitzacions sindicals i empresarials a través de l'aplicació corresponent, en concret, el dipòsit, el registre i la publicació dels estatuts de les associacions i els sindicats esmentats, així com de les empreses de treball temporal.

c) Controlar i coordinar el Registre d'associacions professionals del treball autònom.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 77

Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball

77.1 A la Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball li corresponen les funcions següents:

a) Aplicar la política departamental en matèria d'autoritzacions inicials de treball.

b) Garantir la coordinació amb l'Administració general de l'Estat, així com amb les entitats i els organismes que participen en el procés de les autoritzacions inicials de treball, i impulsar l'aplicació dels protocols de col·laboració que s'estableixin.

c) Dirigir els processos d'instrucció i tramitació de les sol·licituds d'autorització i dels recursos, i formular les propostes de resolució corresponents d'acord amb la legislació vigent.

d) Vetllar pel correcte funcionament dels fluxos d'informació i processos amb les unitats i els agents implicats.

e) Coordinar les diferents entitats i organismes que participen en el procés de les autoritzacions inicials de treball.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

77.2 Per al compliment de les seves funcions, la Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball

s'organitza en els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball.

b) El Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball.

Altres versions d'aquest precepte

Article 78

Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball

78.1 Al Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar la tramitació dels expedients d'autoritzacions de residència i treball en totes les seves fases: inici, instrucció i resolució.

b) Dur el control de la tramitació dels expedients, per tal de garantir el compliment dels terminis màxims establerts legalment per resoldre els procediments.

c) Definir criteris d'interpretació de la normativa amb l'objectiu de garantir un tractament homogeni i jurídicament sòlid de la casuística.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

78.2 Per al compliment de les seves funcions, la Secció de Gestió depèn del Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball.

Article 79

Secció de Gestió

A la Secció de Gestió li corresponen les funcions següents:

a) Donar indicacions per al seguiment homogeni de l'aplicació dels criteris d'interpretació de la normativa i supervisar-ne la correcta aplicació.

b) Rebre i custodiar els expedients de sol·licituds i la documentació de les autoritzacions inicials de permisos de treball, i requerir, si escau, les persones interessades perquè aportin nova documentació.

c) Examinar i valorar el contingut dels expedients, i consultar i valorar els informes emesos per altres organismes.

d) Notificar l'inici del tràmit d'audiència, examinar les al·legacions presentades per les persones interessades, elaborar els informes de proposta de resolució i coordinar les signatures de la resolució conjunta de residència i treball.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 80

Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball

Al Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració d'informació relativa a la matèria de la Subdirecció i supervisar-ne la difusió.

b) Definir criteris per a la tramitació i la resolució dels recursos administratius que es puguin interposar contra les resolucions d'autorització inicial de treball i portar-ne el control.

c) Elaborar quadres de comandament per al seguiment periòdic de la gestió de tramitació dels permisos inicials de treball.

d) Impulsar el funcionament dels fluxos d'informació i processos de la Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball amb les unitats i els agents implicats, i fer-ne el seguiment.

e) Analitzar les dades estadístiques i de gestió de les autoritzacions inicials de treball.

f) Establir els mecanismes de control i seguiment de les diferents unitats operatives relacionades amb l'àrea de competència.

g) [No vigent]

h) [No vigen ]

i)  [No vigent]

j)  [No vigent]

k) [No vigent]

l) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Altres versions d'aquest precepte

Article 81

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, amb rang orgànic de subdirecció general, dirigit pel director o directora de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i planificar les actuacions internes i externes, així com la proposta d'actuacions anuals i plurianuals en l'àmbit de les seves competències.

b) Coordinar l'elaboració d'estudis i d'informes en matèria de seguretat i salut laboral.

c) Coordinar les relacions amb institucions i organitzacions especialitzades en matèria de seguretat i salut laboral.

d) Coordinar la proposta d'actuacions anuals o plurianuals a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per promoure la seguretat i salut laboral.

e) Organitzar la prestació del servei d'assessorament i d'assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral a l'autoritat laboral i a organismes públics, empreses i persones treballadores.

f) Proposar actuacions i participar a les comissions relacionades amb la seguretat i salut laboral del Consell de Relacions Laborals, en representació de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

g) Participar en consells, comissions i àmbits de participació relacionats amb la seguretat i la salut laboral.

h) Organitzar, desenvolupar i promoure la formació, la investigació, la recerca i les activitats de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.

i) Organitzar, desenvolupar i promoure activitats relacionades amb la formació i la promoció de la formació en matèria de seguretat i salut laboral.

j) Coordinar la cooperació i l'intercanvi d'informació i experiències amb altres administracions públiques, entitats públiques i privades en matèria de la millora de les condicions de treball i la seguretat i salut laboral.

k) Coordinar els sistemes d'informació relatius a la seguretat i la salut laboral dins de l'àmbit de competències de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

l) Coordinar l'acreditació de serveis de prevenció i l'autorització de persones o entitats auditores, així com altres activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

m) Coordinar les actuacions administratives per a l'acreditació dels serveis de prevenció aliens i l'autorització de les entitats auditores del sistema de prevenció de les empreses i d'altres relacionades amb la prevenció de riscos laborals amb la resta de les comunitats autònomes.

n) Coordinar els registres, els tràmits i les comunicacions derivats de la normativa de prevenció de riscos laborals.

o) Realitzar les auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals implantats en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb els termes que preveu el Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 82

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral s'estructura i organitza en:

a) L'Àrea Tècnica i de Formació.

b) L'Àrea d'Investigació.

c) L'Àrea d'Informació i Registres.

d) L'Àrea de Promoció i Coordinació.

Article 83

Àrea Tècnica i de Formació

L'Àrea Tècnica i de Formació, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Coordinar, planificar i fer el seguiment dels plans i dels programes d'actuació competència de l'Institut per tal de donar suport tècnic en matèria de seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals a totes les institucions i administracions públiques, així com a empreses i persones treballadores.

b) Establir criteris per a l'assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut laboral, i coordinar la realització dels programes d'investigació i estudis competència de l'Institut al territori.

c) Conèixer la informació de procedència estatal i supraestatal sobre prevenció de riscos laborals i elaborar estudis i informes en matèria de seguretat i salut laboral, així com col·laborar en l'elaboració de guies de bona praxi.

d) Elaborar els criteris tècnics per utilitzar en l'acreditació i l'autorització dels serveis de prevenció i de persones o entitats auditores i d'altres relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

e) Coordinar, amb les altres administracions públiques, les actuacions tècniques i administratives per a l'acreditació dels serveis de prevenció aliens i l'autorització de les entitats auditores del sistema de prevenció de les empreses i d'altres relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

f) Coordinar les actuacions tècniques relatives a treballs i empreses amb risc d'amiant i amb altres riscos especials del seu àmbit competencial.

g) Prestar un servei d'assessorament especialitzat per tal d'avaluar l'impacte dels riscos laborals i establir les mesures oportunes per prevenir-los o, si més no, per reduir-ne l'impacte.

h) Gestionar els programes i les actuacions que es dissenyin per afavorir la integració de la prevenció a les empreses i l'adopció de mesures preventives.

i) Gestionar els informes corresponents a les determinacions analítiques i coordinar les condicions de presa de mostres i els tipus de mostreig.

j) Coordinar l'elaboració, en col·laboració amb la resta d'àrees de l'Institut, i la difusió de documents tècnics i de publicacions.

k) Determinar les necessitats específiques de formació en prevenció de riscos laborals i els col·lectius prioritaris.

l) Definir, dissenyar i planificar els plans de formació especialitzada en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

m) Coordinar l'organització i execució de les activitats formatives i informatives.

n) Coordinar l'elaboració dels materials de suport a les activitats formatives.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 84

Àrea d'Investigació

L'Àrea d'Investigació, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Dissenyar, elaborar i mantenir un seguiment sistemàtic i continu de la situació de la seguretat i salut laboral.

b) Definir, dissenyar i desenvolupar els programes i les actuacions de recerca competència de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

c) Dissenyar i avaluar els programes d'actuació per al control de l'exposició a factors de risc en l'entorn de treball que l'Institut ha de desenvolupar al territori.

d) Investigar la repercussió en matèria de prevenció de les noves formes d'organització del treball i dels riscos nous o emergents.

e) Elaborar, fomentar i promocionar els estudis i la recerca, tant bàsica com aplicada, relacionats amb la seguretat i la salut laboral.

f) Col·laborar amb les universitats i els centres de recerca en projectes d'investigació i innovació relacionats amb la seguretat i la salut laboral.

g) Analitzar els recursos i l'activitat preventiva desenvolupada a Catalunya i específicament per les empreses, pels serveis de prevenció i per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

h) Coordinar, supervisar i gestionar els projectes de recerca en matèria de seguretat i salut laboral, en col·laboració amb altres centres de recerca, grups d'investigadors, universitats, etc.

i) Avaluar els processos i els resultats obtinguts dels projectes i dels programes, així com les actuacions de recerca executades i l'extracció de conclusions.

j) Identificar els sectors i els col·lectius sobre els quals cal focalitzar les activitats de promoció i foment de l'Institut.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 85

Àrea d'Informació i Registres

L'Àrea d'Informació i Registres, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Controlar i coordinar els registres, les comunicacions i els tràmits relacionats amb la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut laboral.

b) Controlar i coordinar els procediments de notificació de danys a la salut derivats del treball i dels accidents de treball, així com el registre de les malalties professionals.

c) Coordinar l'extracció i el tractament estadístic descriptiu de la informació derivada dels registres, en col·laboració amb l'Observatori del Treball i Model Productiu.

d) Recollir les dades d'àmbit nacional i supranacional sobre sinistralitat comparada, en coordinació amb l'Observatori del Treball i Model Productiu.

e) Coordinar la informació derivada dels registres en matèria de seguretat i salut laboral amb altres departaments, administracions o agents.

f) Conèixer i coordinar l'elaboració periòdica de comunicacions, extractes i altres sobre la documentació esmentada.

g) Dur a terme l'assessorament tècnic als serveis territorials en matèria de registres de seguretat i salut laboral.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 86

Àrea de Promoció i Coordinació

L'Àrea de Promoció i Coordinació, assimilada orgànicament a servei, té les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració del pla de treball anual de l'Institut i fer el seguiment del seu desenvolupament.

b) Donar suport a la protocol·lització dels mecanismes de relació amb institucions i organitzacions en matèria de seguretat i salut laboral.

c) Coordinar la gestió dels assumptes i els expedients administratius dins l'àmbit de les seves competències.

d) Donar suport a l'organització de les actuacions i al personal de l'Institut al territori.

e) Coordinar la gestió de l'organització de les activitats formatives i de les activitats de promoció de l'Institut al territori.

f) Gestionar els expedients de caire econòmic.

g) Supervisar les qüestions relatives al personal adscrit a l'Institut.

h) Coordinar la gestió dels registres, dels arxius i dels fons documentals de l'Institut al territori.

i) Definir, dissenyar i planificar totes les campanyes i accions de difusió i de promoció específiques.

j) Coordinar l'execució de les diferents accions de promoció i foment de la prevenció.

k) Identificar i coordinar les necessitats de comunicació de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral així com els canals de comunicació i els mecanismes per avaluar l'impacte de les accions i els seus resultats.

l) Gestionar i actualitzar els continguts del web de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

m) Coordinar les col·laboracions amb altres unitats i organismes públics en actuacions de la seva competència relacionats amb l'ensenyament primari, el secundari, la formació professional, l'universitari i l'ocupacional.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 87

Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

87.1 La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa té les funcions següents:

a) Planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb l'economia social i cooperativa, del tercer sector i de l'autoempresa.

b) Ordenar i controlar l'activitat de l'economia cooperativa, del tercer sector i de l'autoempresa, sotmesa a la regulació específica.

c) Dirigir les actuacions relatives a l'anàlisi i l'estudi del sector econòmic competència de la Direcció General.

d) Promoure mesures per a la integració en el mercat de treball de les persones en situació de risc d'exclusió sociolaboral, en coordinació amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

e) Promoure la formació i la readaptació professional en l'àmbit de les entitats de l'economia social.

f) Impulsar la participació dels treballadors i treballadores en les empreses d'economia social.

g) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o instructora del procediment.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

87.2 La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa s'estructura en:

a) La Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

b) La Subdirecció General de Treball en la Diversitat.

c) L'Àrea d'Administració i Control Econòmic.

87.3 S'adscriu a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, configurat com a àrea funcional, l'òrgan tècnic administratiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció, que preveuen la Llei 10/1997, de 3 de juliol, i el Decret 384/2011, de 30 d'agost. Les funcions que té són les següents:

a) Donar suport a la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció en la definició, el seguiment i l'avaluació del seu pla d'actuació.

b) Definir escenaris i proposar criteris i polítiques per a la planificació de la renda mínima d'inserció.

c) Proposar i dissenyar actuacions, procediments i instruments de seguiment de la prestació de la renda mínima d'inserció.

d) Coordinar els mecanismes d'avaluació de les actuacions de la prestació de la renda mínima d'inserció.

e) Fer l'estudi comparat dels sistemes d'inserció en altres comunitats autònomes.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 88

Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

88.1 La Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives té les funcions següents:

a) Dissenyar i proposar les línies d'ajuts i programes en matèria de cooperatives, tercer sector i societats laborals.

b) Planificar i impulsar les actuacions de difusió, promoció i foment de les cooperatives i societats laborals.

c) Fomentar i coordinar les relacions amb les organitzacions representatives de l'economia social i amb la resta d'agents implicats en el foment d'aquestes societats.

d) Elaborar les línies estratègiques i els plans i programes per al foment del treball autònom.

e) Supervisar els criteris jurídics en les matèries competència de la Direcció General, així com actualitzar la normativa en la matèria.

f) Coordinar i assessorar sobre criteris jurídics en matèria de cooperatives i societats laborals.

g) Planificar i supervisar el procediment de tramitació de subvencions en matèria de cooperatives, societats laborals i treball autònom.

h) Supervisar i controlar els procediments sancionadors en l'àmbit d'economia cooperativa.

i) Coordinar la gestió del Registre general de cooperatives i del Registre administratiu de societats laborals de Catalunya.

j) Coordinar les tasques d'anàlisi i prospectiva en l'àmbit de la seva competència en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

88.2 De la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives en depenen:

a) El Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals.

b) El Servei de Foment.

c) El Servei d'Autoempresa.

Article 89

Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals

89.1 El Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals té les funcions següents:

a) Gestionar el Registre central de cooperatives i el Registre administratiu de societats laborals i coordinar els registres territorials.

b) Gestionar l'aplicació dels criteris jurídics en les matèries de cooperatives i societats laborals.

c) Conèixer i coordinar els expedients sancionadors en les matèries de la seva competència.

d) Coordinar el procediment d'arbitratge i conciliacions del Consell Superior de la Cooperació.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

89.2 Del Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals en depèn la Secció de Registre.

Article 90

Secció de Registre

La Secció de Registre té les funcions següents:

a) Gestionar el Registre central de cooperatives de Catalunya i el Registre administratiu de societats laborals de Catalunya.

b) Elaborar els informes i els estudis jurídics en matèria de cooperatives i societats laborals, sens perjudici de les funcions d'assessorament i emissió d'informes que corresponen a l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals.

c) Instruir els expedients sancionadors pel que fa al compliment de la legislació vigent en les matèries de cooperatives i societats laborals.

d) Donar suport a la coordinació de les activitats que afectin els registres territorials de cooperatives.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 91

Servei de Foment

El Servei de Foment té les funcions següents:

a) Promoure i gestionar els plans i programes relatius al foment i la difusió del tercer sector i el moviment cooperatiu, les cooperatives i les societats laborals.

b) Elaborar les ordres de convocatòria de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

c) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

d) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

e) Fomentar la creació i la consolidació d'empreses cooperatives i societats laborals.

f) Implementar eines que millorin la coordinació amb les entitats representatives de l'economia social i cooperativa.

g) Dissenyar i coordinar actuacions sectorials en relació amb empreses socials.

h) Promoure estudis sobre variables relatives a empreses socials i analitzar les dades que se'n derivin.

i) Coordinar i assessorar les unitats dels serveis territorials corresponents en matèries de la seva competència.

j) Elaborar els plans de control i de seguiment de l'impacte per als programes de la seva competència.

k) Assessorar econòmicament el Registre central i els registres territorials de cooperatives.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 92

Servei d'Autoempresa

El Servei d'Autoempresa té les funcions següents:

a) Col·laborar en el disseny de les línies estratègiques per al foment del treball autònom.

b) Estudiar, promoure i gestionar els plans i els programes relatius al foment del treball autònom.

c) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

d) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

e) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

f) Coordinar les diferents línies de suport al treball autònom.

g) Coordinar i assessorar les unitats corresponents dels serveis territorials per a la implantació en matèria de treball autònom.

h) Implementar eines que permetin el disseny i l'impuls del treball autònom, en coordinació amb les entitats representatives.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 93

Subdirecció General de Treball en la Diversitat

93.1 La Subdirecció General de Treball en la Diversitat té les funcions següents:

a) Definir i dissenyar accions de formació i metodologies de foment del treball per a col·lectius amb risc d'exclusió sociolaboral.

b) Proposar el desenvolupament d'accions per a la millora de l'ocupabilitat de persones amb risc d'exclusió sociolaboral, en coordinació amb les unitats del Departament que tinguin competències i amb els altres departaments de la Generalitat de Catalunya que correspongui.

c) Promoure mesures de prospecció a l'empresa, de foment de la inserció i d'acompanyament laboral per a persones amb risc d'exclusió social i per a persones amb discapacitat.

d) Planificar i avaluar les actuacions per a la inserció laboral de les persones que es trobin en risc d'exclusió social i les persones amb discapacitat en col·laboració amb els agents implicats en el sector.

e) Promoure actuacions en matèria de centres especials de treball i supervisar el seu registre administratiu.

f) Promoure actuacions en matèria d'empreses d'inserció sociolaboral i supervisar-ne el registre administratiu.

g) Les funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

93.2 De la Subdirecció General de Treball en la Diversitat en depenen:

a) El Servei de Programes d'Inserció Laboral.

b) El Servei de Programes per a la Diversitat.

Article 94

Servei de Programes d'Inserció Laboral

94.1 El Servei de Programes d'Inserció Laboral té les funcions següents:

a) Planificar i controlar els itineraris d'inserció sociolaboral adreçats a les persones acollides a la renda mínima d'inserció a través d'entitats col·laboradores o empreses d'inserció.

b) Controlar i coordinar el pagament de la prestació de les persones acollides a la renda mínima d'inserció, així com els programes d'ajuts per a la inserció laboral mitjançant empreses i entitats col·laboradores.

c) Planificar la gestió de les sol·licituds i els projectes de la renda mínima d'inserció.

d) Coordinar la qualificació i la inscripció registral de les empreses d'inserció en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya i participar en el seguiment del pla estratègic del sector i en la seva adaptació.

e) Coordinar els itineraris i les accions ocupacionals, i els projectes de sensibilització social i empresarial per a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials.

f) Supervisar l'elaboració de les disposicions reguladores dels ajuts dels programes de la seva competència.

g) Avaluar l'impacte de les accions i els programes de la seva competència.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

94.2 Del Servei de Programes d'Inserció Laboral en depenen els òrgans següents:

a) La Secció de Prestacions de la Renda Mínima d'Inserció.

b) La Secció de Programes d'Inserció.

c) La Secció d'Administració de la Renda Mínima d'Inserció.

Article 95

Secció de Prestacions de la Renda Mínima d'Inserció

La Secció de Prestacions de la Renda Mínima d'Inserció té les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar l'abonament de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI).

b) Tramitar els recursos administratius i contenciosos relatius a l'RMI i la reclamació dels cobraments indeguts.

c) Gestionar el pagament de les subvencions a les empreses col·laboradores d'inserció (ECI), la reclamació dels cobraments indeguts i la tramitació dels recursos administratius i contenciosos.

d) Tramitar i proposar l'actualització de la normativa relativa a la prestació econòmica de l'RMI i de les ECI.

e) Confeccionar les dades estadístiques resultants de la prestació econòmica de l'RMI i de les subvencions a les empreses col·laboradores d'inserció, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 96

Secció de Programes d'Inserció

La Secció de Programes d'Inserció té les funcions següents:

a) Coordinar les accions per a la inserció laboral de les persones acollides a l'RMI.

b) Gestionar els plans individuals d'inserció per a les persones acollides a l'RMI en coordinació amb l'atenció primària i les entitats homologades a través dels equips d'assessorament tècnic i fer-ne el seguiment.

c) Gestionar els programes d'acompanyament laboral i les mesures de prospecció a l'empresa per a persones amb especials dificultats d'inserció.

d) Gestionar la qualificació i la inscripció registral de les empreses d'inserció en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya, i coordinar-ne les mesures de foment.

e) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessaris per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

f) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

g) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

h) Fer el seguiment dels programes d'ajuts per a la inserció laboral de les persones acollides a l'RMI.

i) Avaluar i controlar la qualitat de les accions realitzades en els programes d'inserció laboral.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 97

Secció d'Administració de la Renda Mínima d'Inserció
La Secció d'Administració de la Renda Mínima d'Inserció té les funcions següents:

a) Gestionar i valorar les sol·licituds i els projectes del Pla individual d'inserció i reinserció social i laboral, i formular les propostes de resolució corresponents.

b) Oferir serveis d'informació, tramitació i orientació a la ciutadania en les qüestions relatives als programes i plans d'inserció laboral, renda mínima d'inserció o altres prestacions que es puguin aprovar, pels canals presencials, telemàtics i telefònics.

c) Fer el seguiment de la situació laboral dels beneficiaris de la prestació a l'efecte de la percepció.

d) Gestionar les mesures laborals, els contractes i l'autotreball dels usuaris de la renda mínima d'inserció.

e) Fer el seguiment dels centres col·laboradors de la renda mínima d'inserció.

 

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 98

Servei de Programes per a la Diversitat

98.1 El Servei de Programes per a la Diversitat té les funcions següents:

a) Supervisar i gestionar les accions i els programes de foment, assessorament i sensibilització per a la inserció laboral de col·lectius competència de la Direcció General.

b) Dissenyar i coordinar les accions ocupacionals i d'integració laboral adreçades a persones incloses en col·lectius de risc, en coordinació amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Protecció Social.

c) Fer el seguiment i el control de l'impacte de les accions i els programes.

d) Coordinar l'elaboració de plans d'inserció laboral i vida independent de les persones amb discapacitat, en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Protecció Social.

e) Dur a terme la gestió de les accions que es programin en l'àmbit del treball juvenil, en coordinació amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

f) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

g) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

h) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

i) Definir els criteris aplicables que han de regir l'homologació d'entitats, així com l'atorgament i la valoració dels projectes i la concessió dels ajuts.

j) Coordinar les actuacions i la gestió dels centres especials de treball i dels serveis i programes que estiguin sota la seva coordinació i gestió, i gestionar el Registre de centres especials de treball.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

98.2 Del Servei de Programes per a la Diversitat depenen els òrgans següents:

a) La Secció de Programes de Foment per a la Diversitat.

b) La Secció de Treball Protegit, Ocupacional i Autonomia

 

Article 99

Secció de Programes de Foment per a la Diversitat

La Secció de Programes de Foment per a la Diversitat té les funcions següents:

a) Gestionar els programes de foment de la contractació de persones amb discapacitat i els de les actuacions de suport laboral a persones amb discapacitat inserides a l'empresa ordinària, en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

b) Coordinar les accions de motivació, orientació i formació per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

c) Donar suport en l'elaboració d'indicadors de discriminació en l'àmbit laboral entre la població autòctona i la població immigrant, així com en l'elaboració d'indicadors d'inserció laboral de les persones amb discapacitat.

d) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

e) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.

f) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 100

Secció de Treball Protegit, Ocupacional i Autonomia

La Secció de Treball Protegit, Ocupacional i Autonomia té les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar les accions de foment, orientació i suport a la gestió empresarial dels centres especials de treball i les dels serveis i programes que estiguin sota la seva coordinació i gestió, fer-ne un seguiment i derivar els informes de resultats i les propostes de mesures i línies d'actuació.

b) Gestionar la qualificació i la inscripció registral dels centres especials de treball de Catalunya, i fer el seguiment dels requisits registrals.

c) Elaborar les propostes d'ordres de bases i de resolucions de convocatòries dels centres especials de treball i les dels serveis i programes que estiguin sota la seva coordinació i gestió, així com tramitar les sol·licituds de subvencions i preparar els informes valoratius corresponents.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 101

Secció de Treball Protegit, Ocupacional i Autonomia

L'Àrea d'Administració i Control Econòmic, que es configura com una àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual de la Direcció General.

b) Elaborar els expedients de compres i contractacions de la Direcció General i fer el seguiment de la gestió, en col·laboració amb la Direcció de Serveis i d'acord amb els seus criteris.

c) Coordinar i supervisar la tramitació dels expedients de règim comptable i elaborar la proposta de despesa de la Direcció General.

d) Fer la verificació administrativa de l'execució i la justificació econòmiques, així com les corresponents revocacions i liquidacions de les accions i els programes de subvencions o ajuts.

e) Assessorar les unitats de la Direcció General en matèria de contractació, en coordinació amb la Direcció de Serveis i d'acord amb els seus criteris.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels superiors jeràrquics.

 

Article 102

Direcció General de la Inspecció de Treball

102.1 La Direcció General de la Inspecció de Treball, que exerceix les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en matèria d'inspecció de treball a Catalunya, i les que es refereix el Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, exerceix la direcció, l'organització, la coordinació, la planificació, la fiscalització i l'avaluació de la inspecció de treball.

102.2 El director o directora general és assistit en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat de la inspecció de treball a Catalunya pel Consell Assessor que la presideix. En formen part les persones titulars dels òrgans dels serveis centrals de la Direcció General amb rang de subdirector o subdirectora general i els titulars de les inspeccions territorials, així com qualsevol altra persona que el director o directora general determini. Una persona funcionària designada pel director o directora general actua com a secretària.

102.3 Corresponen a la Direcció General de la Inspecció de Treball les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i organitzar la Direcció General.

b) Dirigir les actuacions inspectores, fer-ne la supervisió tècnica i avaluar-les.

c) Dirigir, planificar i supervisar els recursos humans i materials de la Direcció General, sens perjudici de les competències que corresponen al secretari o secretària general del Departament.

d) Impulsar i aprovar els plans i els programes de formació i de perfeccionament del personal de la Direcció, sens perjudici de les competències que corresponen al secretari o secretària general del Departament.

e) Proposar i promoure la política de comunicació i de relacions institucionals de la Direcció General, en col·laboració amb l'Oficina de Comunicació del Departament.

f) Establir la interlocució amb les organitzacions sindicals i empresarials en els àmbits de la seva competència.

g) Planificar els objectius estratègics i els plans i programes d'actuacions i fer-ne el seguiment, i vetllar per la qualitat dels serveis prestats mitjançant l'avaluació i auditoria interna.

h) Garantir la unitat i la integració de la informació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

i) Dirigir, fer la supervisió tècnica i avaluar les actuacions de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat.

j) Conèixer i proposar els procediments d'habilitació del personal tècnic de seguretat i salut laboral adscrit a la Direcció General.

k) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.

l) Dirigir les actuacions inspectores sobre empreses, sectors o situacions que excedeixin l'àmbit territorial d'una inspecció territorial de treball, en l'àmbit de Catalunya, per als supòsits concrets en què així es determini.

m) Atribuir temporalment al seu personal el desenvolupament d'actuacions inspectores fora de la demarcació territorial de la seva destinació per a actuacions en empreses que tinguin centres de treball en més d'un àmbit territorial de les inspeccions territorials, en els supòsits concrets en què així es determini.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Altres versions d'aquest precepte

Article 103

Estructura de la Direcció General de la Inspecció de Treball

La Direcció General de la Inspecció de Treball s'estructura en:

a) La Subdirecció General d'Estratègia i Ordenació.

b) La Subdirecció General d'Assistència i Coordinació Institucional.

c) Les inspeccions territorials.

 

Article 104

Subdirecció General d'Estratègia i Ordenació

Correspon a la Subdirecció General d'Estratègia i Ordenació l'exercici de les funcions següents:

a) Planificar i proposar els objectius de les actuacions inspectores.

b) Proposar a la Direcció General els criteris d'execució, els protocols i els mètodes d'actuació dels plans, els programes i les accions de la Direcció General.

c) Vetllar per la unitat i la integració de la informació del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i coordinar l'anàlisi i el tractament de les dades i la seva accessibilitat per al Gabinet Tècnic del Departament.

d) Coordinar l'estudi i l'anàlisi del grau de compliment de la legislació de l'ordre social, i la detecció i la identificació de les irregularitats i modalitats de frau detectades per la Inspecció de Treball no cobertes per les disposicions legals.

e) Planificar i supervisar l'elaboració d'informes, memòries i estadístiques de la Direcció General.

f) Dirigir el control i la supervisió del funcionament intern de la Direcció General, i avaluar-ne periòdicament la gestió, els resultats i el nivell d'eficàcia, d'eficiència i de qualitat del servei.

g) Supervisar i fer el seguiment de les actuacions inspectores i de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat, així com dels resultats i la qualitat.

h) Planificar i proposar els objectius de les actuacions de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat.

i) Elevar a la persona titular de la Direcció General la proposta d'habilitació de nous tècnics o tècniques per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut laboral i, si escau, la proposta de revocació de les habilitacions actuals.

j) Assessorar en l'actuació inspectora en matèria de seguretat i salut laboral i donar-hi suport tècnic, especialment en relació amb els riscos ergonòmics, psicosocials i higiènics.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 105

Subdirecció General d'Assistència i Coordinació

Correspon a la Subdirecció General d'Assistència i Coordinació l'exercici de les funcions següents:

a) Informar la Direcció General dels projectes normatius relacionats amb la Inspecció de Treball i les seves activitats i proposar-li'n.

b) Donar suport i assistència tècnica als òrgans de la Inspecció de Treball per al desenvolupament de les seves funcions inspectores, de comprovació i de control, mitjançant l'establiment d'instruccions, de criteris tècnics, operatius i de funcionament intern.

c) Coordinar la política de comunicació i de relacions institucionals de la Direcció General en col·laboració amb l'Observatori del Treball i Model Productiu.

d) Planificar i executar la cooperació i col·laboració institucional en matèria d'inspecció de treball i seguretat social amb les autoritats laborals, els òrgans i les entitats de les administracions públiques autonòmiques, estatals i supraestatals que es determinin.

e) Planificar i coordinar l'execució dels plans i programes de formació del personal de la Direcció, en l'àmbit del Pla de formació del Departament.

f) Vetllar per la disposició adequada dels recursos, mitjans i equipaments per al funcionament eficaç de la Direcció General, fent propostes de dotacions, recursos i inversions.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 106

Estructura territorial de la Inspecció de Treball

106.1 La Direcció General de la Inspecció de Treball s'estructura, en l'àmbit territorial, en inspeccions territorials de treball que constitueixen l'àmbit territorial principal per a l'exercici de les funcions inspectores en l'ordre social dins el marc de competències de la Generalitat de Catalunya.

106.2 Els caps de les inspeccions territorials de treball, amb rang orgànic de subdirecció general, depenen orgànicament i funcionalment de la Direcció General de la Inspecció de Treball, sens perjudici de les funcions de coordinació dels directors dels serveis territorials corresponents.

106.3 L'àmbit territorial de les inspeccions territorials de treball és el següent:

a) La Inspecció Territorial de Treball de Barcelona inclou les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès.

b) La Inspecció Territorial de Treball de Girona inclou les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i la Selva.

c) La Inspecció Territorial de Treball de Lleida inclou les comarques d'Era Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i les Garrigues.

d) La Inspecció Territorial de Treball de Tarragona inclou les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Priorat, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès.

106.4 Les inspeccions territorials de treball tenen les funcions següents:

a) Actuar com a màxim òrgan executiu i de gestió de la inspecció territorial.

b) Garantir l'assoliment dels objectius assignats a la Inspecció de Treball en l'àmbit de la seva inspecció territorial.

c) Dirigir, programar i coordinar l'organització, les accions i les activitats de la inspecció territorial i de les àrees funcionals i dels òrgans que la integren i les que li siguin encomanades per la Direcció General, vetllant per l'aplicació de les instruccions i els criteris tècnics dictats a aquest efecte.

d) Fer la representació i la coordinació institucional al territori en matèria d'inspecció de treball, sens perjudici de les funcions d'altres òrgans.

e) Remetre als òrgans jurisdiccionals els informes sol·licitats i la promoció de les actuacions judicials que siguin pertinents mitjançant el trasllat de les comunicacions que corresponguin al Ministeri Fiscal.

f) Coordinar l'elaboració dels informes que li siguin encomanats per la Direcció General.

g) Fer la valoració i el seguiment de les actuacions inspectores i de les de comprovació i control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral realitzades pels tècnics i tècniques habilitats, i assignar els serveis al personal corresponent i vetllar per la seva qualitat tècnica.

h) Ordenar la gestió de les ordres de serveis i el seu registre.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

106.5 En cas d'absència, malaltia o vacant del titular de la Inspecció Territorial de Treball, les seves funcions han de ser assumides pel cap o la cap de l'àrea especialitzada més antic en aquest lloc de treball o el cap o la cap de l'àrea territorial d'Inspecció de Treball més antic en el cas que no hi hagi caps d'àrea especialitzada.

 

Article 107

Estructura de les inspeccions territorials de treball

107.1 La Inspecció Territorial de Treball de Barcelona s'estructura en:

a) L'Àrea Especialitzada de Seguretat i Salut Laboral, configurada com a àrea funcional.

b) L'Àrea Especialitzada de Relacions Laborals i Treball, configurada com a àrea funcional.

c) Les setze àrees territorials d'Inspecció de Treball, que es configuren com a àrees funcionals.

d) La Secretaria Territorial, amb rang orgànic de servei.

e) El Servei de Coordinació i Suport Tècnic.

107.2 Les inspeccions territorials de Girona, Lleida i Tarragona s'estructuren en:

a) Quatre àrees territorials d'Inspecció de Treball a les delegacions territorials a Girona i Tarragona, i tres àrees territorials d'Inspecció de Treball a Lleida, que es configuren com a àrees funcionals.

b) La Secretaria Territorial, amb rang orgànic de servei.

 

Article 108

Àrees especialitzades de la Inspecció de Treball

Corresponen a les àrees especialitzades de la Inspecció de Treball, en l'àmbit de les seves competències, les funcions següents:

a) Planificar l'activitat inspectora corresponent a l'àrea funcional que gestiona i distribuir-la entre els funcionaris i les funcionàries que l'han de dur a terme.

b) Coordinar les àrees territorials d'Inspecció de Treball creades dins l'àmbit funcional de l'Àrea i el treball especialitzat desenvolupat en equip en el mateix àmbit i fer-ne el seguiment.

c) Fer la coordinació, la supervisió tècnica i la valoració de les actuacions inspectores i de comprovació i control dutes a terme pel personal assignat a l'àrea especialitzada, i assignar les ordres de servei que li corresponguin, i vetllar pel compliment correcte dels serveis assignats.

d) Establir els mètodes d'investigació més adients per al compliment adequat de les ordres de servei.

e) Elaborar els informes que corresponguin sobre les activitats de l'àrea especialitzada, així com fer el seguiment i l'avaluació dels seus programes d'actuació.

f) Assistir la persona titular de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball i donar-li suport.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 109

Àrees territorials d'Inspecció de Treball

109.1 Les àrees territorials d'Inspecció de Treball tenen per objecte desenvolupar la funció inspectora de forma integrada i coordinada, atenent criteris territorials, sectorials o altres factors. Correspon al titular de la inspecció territorial la delimitació de l'àmbit en el qual actua cada àrea territorial d'Inspecció de Treball en funció de les necessitats operatives de la Inspecció. En tot cas hi ha d'haver, com a mínim, una àrea territorial d'Inspecció de Treball per a cadascuna de les entitats territorials supracomarcals en què s'estructuri l'àmbit territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

109.2 Poden incloure inspectors, subinspectors i tècnics habilitats, en funció de les necessitats a les quals obeeixi la seva creació.

109.3 Les àrees territorials d'Inspecció de Treball són dirigides per un o una cap, que ha de ser membre del cos superior d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Correspon a l'àrea territorial d'Inspecció de Treball l'exercici de les funcions següents:

a) Coordinar i organitzar el funcionament de l'àrea territorial d'Inspecció de Treball, d'acord amb les directrius de l'àrea especialitzada.

b) Assignar les ordres de servei que corresponguin al personal adscrit a l'àrea territorial d'Inspecció de Treball.

c) Fer el seguiment i el control del compliment correcte de les ordres de serveis assignades en els terminis i amb els requisits i la qualitat tècnica establerts, així com la devolució, si escau, dels serveis insuficients, defectuosos o que no s'ajustin als criteris de qualitat establerts.

d) Elaborar informes periòdics sobre els serveis, l'activitat i els resultats de l'àrea territorial d'Inspecció de Treball.

e) Visar les actes d'infracció practicades pels subinspectors o subinspectores que s'integrin a l'àrea territorial d'Inspecció de Treball.

f) Estendre les actes d'infracció derivades de les actuacions dels tècnics o tècniques habilitats que s'integrin a l'àrea territorial d'Inspecció de Treball.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 110

Secretaria Territorial

110.1 La Secretaria Territorial és l'òrgan de gestió i d'administració de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball i dels seus serveis generals.

110.2 Correspon a la Secretaria Territorial l'exercici de les funcions següents:

a) Dirigir, planificar i coordinar les activitats administratives i de gestió de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball.

b) Organitzar, fer el seguiment i l'avaluació de les activitats administratives i de gestió que es deriven de la tasca inspectora i de comprovació i control de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball.

c) Coordinar i supervisar les activitats de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball en matèria d'informació estadística, recursos humans i gestió econòmica i patrimonial, en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

d) Coordinar les activitats del registre de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

e) Coordinar i supervisar les activitats adreçades a facilitar informació i atenció a la ciutadania, pel que fa referència als àmbits de competència de la Inspecció de Treball al territori, així com els seus procediments d'actuació en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

f) Coordinar les activitats i les actuacions relatives a la prevenció de riscos laborals en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

g) Organitzar i supervisar el funcionament intern de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 111

Secretaria Territorial de la Inspecció de Treball a Barcelona

De la Secretaria Territorial de la Inspecció de Treball a Barcelona en depenen les seccions següents:

a) La Secció d'Atenció Ciutadana i Serveis.

b) La Secció d'Afers Administratius.

 

Article 112

Secció d'Atenció Ciutadana i Serveis

Corresponen a la Secció d'Atenció Ciutadana i Serveis les funcions següents:

a) Facilitar les accions adreçades a la informació i l'atenció a la ciutadania sobre les competències i el funcionament de la Inspecció de Treball, així com informar de manera telefònica o telemàtica les persones interessades sobre l'estat dels expedients que els afectin.

b) Gestionar les activitats del Registre.

c) Gestionar les qüestions relacionades amb tràmits i documentació de personal.

d) Executar les activitats en matèria de contractació, de gestió econòmica i de gestió del patrimoni.

e) Fer l'anàlisi dels documents d'entrada i proposar el tractament administratiu que escaigui, i elaborar les propostes de resposta i tramitació que se li encomanin.

f) Coordinar els auxiliars de suport.

g) Impulsar i executar les activitats relatives a la prevenció de riscos laborals.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Altres versions d'aquest precepte

Article 113

Secció d'Afers Administratius

Corresponen a la Secció d'Afers Administratius les funcions següents:

a) Gestionar la distribució i l'assignació d'ordres de servei conforme als criteris establerts.

b) Coordinar l'elaboració de les citacions o dels requeriments de compareixença d'empreses i treballadors.

c) Gestionar els expedients, els informes, les actes i els documents resultants de les actuacions inspectores i d'assessorament tècnic.

d) Fer el control formal de la qualitat dels expedients finalitzats.

e) Organitzar i executar les altres activitats administratives relacionades amb l'activitat inspectora.

f) Organitzar, gestionar i controlar l'arxiu.

g) Donar suport dins dels àmbits de la seva competència a la Secretaria Territorial, a la inspecció territorial, a les àrees especialitzades i a les àrees territorials d'Inspecció de Treball.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 114

Servei de Coordinació i Suport Tècnic

Correspon al Servei de Coordinació i Suport Tècnic l'exercici de les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment dels criteris organitzatius, dels procediments de treball i dels criteris de qualitat en la prestació de serveis fixats per la Direcció General.

b) Impulsar i coordinar les activitats de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona en matèria d'organització, de processos i de qualitat.

c) Aplicar els criteris per a l'organització i el funcionament intern de la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona.

d) Aplicar els indicadors d'eficàcia, d'eficiència, de gestió, de qualitat del servei i de transparència establerts i vetllar pel compliment d'aquests.

e) Proposar l'aplicació dels criteris per mesurar la productivitat dins la inspecció territorial de la Inspecció de Treball de Barcelona.

f) Col·laborar i facilitar la informació que requereixi la Direcció General de la Inspecció de Treball en el desenvolupament de les seves funcions.

g) Facilitar la informació necessària per planificar i desenvolupar l'activitat inspectora.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 115

Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals

115.1 L'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals es configura com una àrea funcional i li corresponen la preparació de la documentació i les propostes o l'emissió d'informes, i l'assessorament en dret sobre les matèries de l'àmbit sectorial de treball, en els termes que preveu l'article 19 del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de febrer.

115.2 Al capdavant de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals hi ha un advocat o advocada en cap que actua sota la direcció i coordinació jurídica de l'advocat o advocada en cap de l'Assessoria Jurídica del Departament.

 

Article 116

Observatori del Treball i Model Productiu

116.1 L'Observatori del Treball i Model Productiu, assimilat orgànicament a subdirecció general, actua en totes les seves funcions en coordinació amb el Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament, i té les funcions següents:

a) Obtenir dades i analitzar, elaborar i proporcionar informació relativa als àmbits competencials del Departament en matèria de treball i altres matèries complementàries, per tal de generar coneixement útil al Departament per a l'acompliment de les seves funcions i al conjunt de la ciutadania.

b) Donar suport en el disseny d'eines de planificació i avaluació per a la implementació de les polítiques del Departament en l'àmbit de treball i de les entitats adscrites.

c) Impulsar el desenvolupament de sistemes d'informació integrats a partir de fonts diverses, orientats a l'explotació de dades i a la creació de nova informació.

d) Definir el Pla d'estudis i estadístiques i fer-ne el seguiment, coordinant i assessorant els diferents òrgans i direccions generals del Departament en les iniciatives relatives a l'àmbit de treball, i impulsar-ne l'execució.

e) Establir directrius i criteris tècnics i coordinar la producció estadística de les diferents unitats del Departament en l'àmbit de treball.

f) Establir i gestionar canals de comunicació per tal de difondre estadístiques, estudis i informes en l'àmbit de treball.

g) Coordinar les actuacions en matèria d'estadística del Departament, en l'àmbit del treball, amb l'Institut d'Estadística de Catalunya i altres organismes oficials.

h) Coordinar l'elaboració i execució del Pla de publicacions del Departament en l'àmbit de treball, d'acord amb les indicacions del Gabinet Tècnic.

i) Promoure l'establiment de relacions de col·laboració amb altres entitats i institucions per a la consecució de les finalitats que li són pròpies.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

116.2 Per al compliment de les seves funcions, l'Observatori del Treball i Model Productiu s'estructura en:

a) El Servei d'Estadística.

b) El Servei d'Anàlisi, Estudis i Prospectiva.

 

Article 117

Servei d'Estadística

El Servei d'Estadística té les funcions següents:

a) Elaborar el Pla de producció d'estadístiques en l'àmbit de treball destinades a la difusió pública o per a la direcció del Departament, incloent-hi el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística, així com fer-ne el seguiment.

b) Elaborar les estadístiques del Departament en l'àmbit de treball i supervisar la metodologia i la producció de les elaborades per altres unitats i que siguin de difusió pública.

c) Supervisar la idoneïtat de les fonts d'informació per a l'elaboració de les estadístiques, les anàlisis, els estudis i les prospectives destinats a la difusió pública o per a la direcció del Departament.

d) Supervisar el disseny i els resultats de les bases de dades de gestió, en l'àmbit de treball, amb la finalitat de garantir l'obtenció de la informació necessària per a la presa de decisions de la direcció del Departament, així com per a la difusió pública.

e) Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats i organitzacions que elaboren estadístiques en l'àmbit competencial de treball i, si escau, fer propostes de convenis de col·laboració.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 118

Servei d'Anàlisi, Estudis i Prospectiva

Servei d'Anàlisi, Estudis i Prospectiva

El Servei d'Anàlisi, Estudis i Prospectiva té les funcions següents:

a) Elaborar el Pla de producció d'anàlisis, estudis i prospectives en l'àmbit de treball destinats a la difusió pública o per a la direcció del Departament, així com fer-ne el seguiment.

b) Elaborar informes, estudis, anàlisis prospectives i publicacions del Departament en l'àmbit de treball i supervisar la producció dels elaborats per altres unitats i que siguin de difusió pública.

c) Fer el seguiment de la informació que sigui rellevant per a l'elaboració d'anàlisis i estudis útils per a la diagnosi, el disseny i el seguiment de les polítiques públiques del Departament en l'àmbit de treball.

d) Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats i organitzacions que elaboren informació en l'àmbit competencial del treball i, si escau, fer propostes de convenis de col·laboració.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 119

Àrea de Planificació i Coordinació

A l'Àrea de Planificació i Coordinació, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents en l'àmbit sectorial de treball:

a) Coordinar l'elaboració del Pla departamental i el Pla de Govern, així com fer el seguiment i control de la implementació respecte de les unitats implicades, d'acord amb les indicacions del Gabinet Tècnic.

b) Coordinar l'elaboració d'indicadors i el seguiment del quadre de comandament en l'àmbit sectorial de treball.

c) Coordinar l'execució de les actuacions i dels plans estratègics en col·laboració amb les unitats que en depenen, i en coordinació amb l'Observatori del Treball i Model Productiu.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, els estudis i la informació en les matèries que són competència de l'àmbit sectorial de treball, en coordinació amb l'Observatori del Treball i Model Productiu.

e) Coordinar la resposta a les iniciatives parlamentàries en l'àmbit de treball, en coordinació amb l'Oficina de Relacions Institucionals.

f) Donar suport i assistència en relacions amb altres institucions responsables en matèria de treball.

g) Coordinar les activitats de protocol dels actes organitzats per la Secretaria General, així com les de les visites territorials o institucionals en què participa.

h) Coordinar l'actuació en matèria de gestió del coneixement i de transversalitat de la informació, amb l'objectiu de millorar els serveis que presta a la ciutadania, les empreses i les organitzacions, amb criteris d'eficàcia i eficiència.

i) Preparar, estudiar i tramitar la documentació necessària per a la confecció de l'avantprojecte del pressupost anual de la Secretaria General, en l'àmbit sectorial de treball, en coordinació amb la Direcció de Serveis i el Gabinet Tècnic.

j) Fer el control pressupostari i fer el seguiment de l'execució del pressupost de la Secretaria General, en l'àmbit sectorial de treball, en coordinació amb la Direcció de Serveis i el Gabinet Tècnic.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Capítol 4

Secretaria d'Afers Socials i Famílies

Article 120

Secretaria d'Afers Socials i Famílies

120.1 Corresponen a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius i coordinar les polítiques en matèria d'afers socials, famílies, desenvolupament comunitari, inclusió social, participació i cohesió social.

b) Planificar les polítiques en les matèries gestionades per les unitats directives que en depenen i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en aquestes matèries.

c) Planificar i impulsar el foment i promoció d'iniciatives, programes transversals i actuacions en els àmbits que li són d'interès.

d) Vetllar per la coordinació entre els organismes adscrits i vinculats al Departament que preveu l'article 1 d'aquest Decret i les unitats directives dependents d'aquesta Secretaria.

e) Dirigir, impulsar i coordinar actuacions i programes de caràcter transversal en matèria d'afers socials i famílies que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pugui dur a terme en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.

f) Coordinar la gestió del coneixement especialitzat, la formació i la recerca en els àmbits del benestar i la intervenció social.

g) Coordinar la planificació, l'execució i l'avaluació de polítiques i programes d'afers socials i famílies.

h) Resoldre els recursos contra els actes i les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors.

i) Analitzar les polítiques de suport en els àmbits propis de dependència.

j) Implementar el sistema d'avaluació per tal de garantir que les entitats autoritzades per prestar serveis i dur a terme activitats de serveis socials, bàsiques o especialitzades, assoleixin els estàndards de qualitat exigits per formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

120.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Afers Socials i Famílies s'estructura en:

a) La Direcció General de Famílies.

b) La Direcció General de Joventut.

c) La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

d) La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Secció 1

Direcció General de Famílies

Article 121

Funcions i estructura de la Direcció General de Famílies

121.1 La Direcció General de Famílies és la unitat administrativa de direcció, planificació, coordinació i execució de les polítiques familiars de la Generalitat de Catalunya.

121.2 Corresponen a la Direcció General de Famílies les funcions següents:

a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques de famílies del Departament.

b) Elaborar les directrius, programar i avaluar les actuacions en matèria de suport a les famílies.

c) Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i protecció a les famílies i, consegüentment, per l'actuació coordinada dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats vinculades en l'àmbit familiar.

d) Impulsar i coordinar el Pla integral de suport a les famílies i fer-ne el seguiment.

e) Impulsar i coordinar actuacions de suport a les famílies i programes de suport a la criança i d'orientació a les famílies des d'una orientació integral i preventiva.

f) Promoure l'associacionisme de suport a l'àmbit familiar i el suport a les entitats creades amb aquesta finalitat.

g) Col·laborar amb l'Administració local per tal de garantir i fomentar l'actuació coordinada i eficaç en matèria de protecció i suport a les famílies.

h) Impulsar i coordinar els programes específics i el Pla interdepartamental de la Gent Gran Activa i fer-ne el seguiment.

i) Programar, prestar i gestionar les polítiques del Departament en matèria de violència masclista.

j) Donar suport tècnic als òrgans col·legiats adscrits a aquesta Direcció General.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

121.3 La Direcció General de Famílies s'estructura en:

a) La Subdirecció General de Famílies.

b) L'Oficina de Gent Gran Activa.

Altres versions d'aquest precepte

Article 122

Subdirecció General de Famílies

122.1 La Subdirecció General de Famílies té les funcions següents:

a) Preparar l'avantprojecte de pressupost en l'àmbit de la Direcció General.

b) Supervisar la gestió econòmica i comptable de la Direcció General.

c) Realitzar projeccions econòmiques i de gestió de nous projectes i programes proposats per la persona titular de la Direcció General.

d) Supervisar la gestió dels mitjans personals de la Direcció General.

e) Coordinar i supervisar la gestió d'infraestructures i dels mitjans materials de la Direcció General.

f) Assistir la persona titular de la Direcció General en el disseny i valoració de nous projectes i propostes.

g) Exercir la representació de la Direcció General, per delegació de la persona titular.

h) Impulsar i coordinar les línies de les convocatòries de subvencions, ajuts i prestacions en l'àmbit de la Direcció General.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

122.2 De la Subdirecció General de Famílies en depèn el Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions.

Article 123

Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions

123.1 El Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions té les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar la gestió de les diferents prestacions i ajuts promoguts per la Direcció General.

b) Coordinar la gestió de les reclamacions, els recursos i les al·legacions, i fer-ne el seguiment.

c) Controlar les prestacions i els ajuts atorgats i fer-ne el seguiment.

d) Validar i expedir els títols de família nombrosa o monoparental.

e) Controlar l'activitat econòmica de la Direcció General i l'organització i fer el seguiment de les subvencions, els convenis i els concerts.

f) Fer el seguiment de la comptabilitat i supervisar els documents comptables.

g) Proposar la contractació de proveïdors vinculats als serveis sens perjudici de les competències que corresponen a la resta d'unitats del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

123.2 Del servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions en depèn la Secció de Gestió de Prestacions.

 

Article 124

Secció de Gestió de Prestacions

A la Secció de Gestió de Prestacions li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar els diferents tipus de prestacions i ajuts promoguts per la seva unitat directiva.

b) Gestionar i tramitar les reclamacions, els recursos i les al·legacions en el seu àmbit de competències.

c) Preparar informes i estudis relacionats amb la seva activitat.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 125

Oficina de la Gent Gran Activa

L'Oficina de la Gent Gran Activa, configurada com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Proposar les polítiques sobre gent gran activa.

b) Dissenyar i implantar protocols en l'àmbit de les persones grans i de foment de la convivència.

c) Coordinar i supervisar les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat en l'àmbit de la gent gran.

d) Planificar i supervisar programes destinats a la preparació per a la jubilació.

e) Elaborar propostes per evitar discriminacions en l'àmbit laboral per a les persones grans.

f) Planificar programes destinats a l'adaptació de les persones grans als canvis socials i tecnològics.

g) Potenciar la participació de la gent gran en les xarxes socials d'associacionisme i voluntariat.

h) Dissenyar programes de caràcter intergeneracional per valorar el coneixement i l'experiència de la gent gran activa.

i) Valorar els projectes de subvencions vinculats amb l'Oficina.

j) Donar suport al Consell de la Gent Gran i impulsar-lo.

k) Coordinar i supervisar el personal adscrit a l'Oficina.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Secció 2

Direcció General de Joventut

Article 126

Funcions i estructura de la Direcció General de Joventut

126.1 La Direcció General de Joventut és l'òrgan de direcció, planificació, coordinació i execució de la política juvenil de la Generalitat.

126.2 Corresponen a la Direcció General de Joventut les funcions següents:

a) Elaborar i proposar les directrius sobre política juvenil adaptades al context social, polític i econòmic existent.

b) Impulsar i coordinar el Pla nacional de joventut i fer-ne el seguiment.

c) Elaborar el Pla d'actuació en polítiques de joventut del Govern de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment, i impulsar mecanismes de coordinació interdepartamental amb funcionament periòdic i reconeixement institucional.

d) Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del Departament en matèria de joventut, d'acord amb les directrius que estableixen el Pla nacional de joventut i la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut.

e) Impulsar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat en matèria de joventut, en el marc de les directrius del Pla nacional de joventut i de la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut.

f) Establir els mecanismes que permetin visualitzar les actuacions del Govern en matèria de joventut.

g) Dissenyar, executar i avaluar l'acció i la projecció internacionals de la Direcció General de Joventut.

h) Coordinar les actuacions del Departament en matèria de joventut en el territori.

i) Supervisar, controlar i aprovar l'activitat de l'Agència Catalana de la Joventut que estableix el contracte programa corresponent.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

126.3 La Direcció General de Joventut, sota la direcció de la persona titular, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Joventut.

b) L'Àrea d'Innovació i Programes Estratègics.

 

Article 127

Subdirecció General de Joventut

127.1 Corresponen a la Subdirecció General de Joventut les funcions següents:

a) Impulsar l'elaboració del pressupost de la Direcció General de Joventut, així com la gestió econòmica i pressupostària.

b) Supervisar les actuacions juridicoadministratives de la Direcció General de Joventut, sense perjudici del que preveu la normativa sobre els serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat.

c) Supervisar i coordinar la gestió i l'administració del personal de la Direcció General de Joventut, d'acord amb els òrgans del Departament que tinguin funcions en aquesta matèria.

d) Supervisar els serveis generals i les dependències de la Direcció General de Joventut, i establir les propostes adequades a l'optimització de recursos.

e) Desenvolupar programes adreçats a la racionalització, la simplificació i la millora de l'organització dels procediments de la Direcció General de Joventut.

f) Supervisar i coordinar l'actuació en matèria d'associacionisme juvenil i d'educació en el lleure.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

127.2 La Subdirecció General de Joventut s'estructura en els òrgans següents:

a) El Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure.

b) La Unitat de Suport.

c) El Servei de Documentació i Arxiu.

 

Article 128

Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure

Correspon al Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure les funcions següents:

a) Promoure i difondre l'associacionisme juvenil i l'educació en el lleure.

b) Assessorar i donar suport econòmic i tècnic a les associacions juvenils i a les entitats d'educació en el lleure.

c) Gestionar les convocatòries de subvencions de la Direcció General de Joventut.

d) Gestionar el Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.

e) Comprovar les activitats d'educació en el lleure i fer-ne el seguiment.

f) Acreditar, supervisar i impulsar la formació de monitors i directors d'educació en el lleure.

g) Supervisar les instal·lacions juvenils i gestionar el registre corresponent.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 129

Unitat de Suport

La Unitat de Suport té les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar els assumptes relatius al personal, el pressupost, el règim interior i els serveis generals de la Direcció General de Joventut en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

b) Conservar i mantenir les dependències i les instal·lacions de la Direcció General de Joventut.

c) Conservar, mantenir i gestionar els equipaments per a activitats juvenils que se cedeixen a les entitats juvenils.

d) Efectuar i mantenir l'inventari dels béns mobles de la Direcció General de Joventut.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 130

Servei de Documentació i Arxiu

Corresponen al Servei de Documentació i Arxiu les funcions següents:

a) Gestionar i promoure el Centre de Documentació Juvenil de la Direcció General de Joventut com a centre especialitzat en documentació juvenil.

b) Obtenir, classificar i conservar material documental referent a la joventut en diversos suports i formats, i difondre productes i serveis del Centre de Documentació Juvenil.

c) Fomentar la conservació i la classificació de material documental d'interès històric, cultural o social d'entitats del món juvenil en col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya.

d) Promoure actuacions d'assessorament i formació per al tractament i preservació de la documentació en l'àmbit de les entitats juvenils.

e) Gestionar l'arxiu i la documentació administrativa generada per la Direcció General de Joventut d'acord amb les directrius de l'Arxiu Central del Departament.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 131

Àrea d'Innovació i Programes Estratègics

Corresponen a l'Àrea d'Innovació i Programes Estratègics, configurada com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Dissenyar els nous programes estratègics de la Direcció General de Joventut per garantir el compliment del Pla nacional de joventut i fer front a les necessitats actuals del jovent.

b) Coordinar el desenvolupament del Pla nacional de joventut i les actuacions de la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut, el Pla d'actuació de joventut i la coordinació interdepartamental que se'n derivi.

c) Impulsar el desenvolupament de la xarxa nacional d'emancipació juvenil a tot el territori.

d) Participar en la promoció i l'impuls del programa de Garantia Juvenil d'acord amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

e) Desenvolupar les activitats internacional i de mobilitat de la Direcció General de Joventut, i facilitar que els i les joves i les entitats juvenils siguin presents i puguin participar en els diferents espais d'interlocució i representació en els diferents òrgans internacionals.

f) Supervisar i coordinar l'elaboració dels materials gràfics sobre qualsevol suport d'acord amb les necessitats de difusió, coneixement i anàlisi derivades de les actuacions de la Direcció General de Joventut.

g) Coordinar i impulsar la gestió, el manteniment i l'actualització de continguts i recursos digitals de la Direcció General de Joventut en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Secció 3

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

 

Secció 3

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

Article 132

Funcions i estructura de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

132.1 Corresponen a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària les funcions següents:

a) Planificar i dirigir campanyes i programes de sensibilització ciutadana i de suport a entitats socials.

b) Fomentar i divulgar campanyes de civisme.

c) Donar suport als òrgans col·legiats adscrits a aquesta Direcció General i impulsar-ne el funcionament.

d) Dirigir i coordinar programes de desenvolupament comunitari, d'inserció social i de suport a col·lectius.

e) Promocionar l'associacionisme i el voluntariat.

f) Promoure la mediació comunitària en l'àmbit dels espais i equipaments cívics.

g) Dirigir la gestió i la planificació dels equipaments cívics i la programació de les activitats.

h) Difondre els serveis de l'Administració a les persones i les entitats, mitjançant la xarxa d'oficines d'Afers Socials i Famílies.

i) Fomentar el reconeixement de la cultura i de la participació institucional del poble gitano.

j) Dirigir i coordinar les actuacions i els programes de caràcter transversal que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pugui realitzar en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

132.2 Depenen de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d'Equipaments Cívics i Activitats.

b) La Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat.

c) El Servei de Gestió Administrativa.

 

Article 133

Subdirecció General d'Equipaments Cívics i Activitats

133.1 La Subdirecció General d'Equipaments Cívics i Activitats té les funcions següents:

a) Establir pautes de gestió i criteris d'actuació, planificació, manteniment i control dels equipaments cívics i les oficines d'Afers Socials i Famílies i coordinar-ne el funcionament.

b) Coordinar i garantir la informació, la documentació i l'assessorament al personal dels equipaments cívics i les oficines dependents sobre els recursos i els serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Supervisar i coordinar les propostes per a la formació dels recursos humans de les oficines dels equipaments cívics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

d) Supervisar l'elaboració del pla d'inversions corresponent als equipaments cívics i les oficines d'Afers Socials i Famílies.

e) Programar l'execució de les activitats corresponents a la xarxa d'equipaments cívics, fer-ne el seguiment i avaluar-la.

f) Impulsar actuacions i campanyes de sensibilització cívica i social, així com la seva coordinació, supervisió i avaluació.

g) Executar els programes destinats a les persones usuàries dels equipaments cívics de la Direcció General.

h) Ampliar la xarxa d'equipaments cívics de Catalunya (XECAT) i dissenyar i coordinar les accions que se'n derivin per consolidar-la.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

133.2 De la Subdirecció General d'Equipaments Cívics i Activitats en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Suport Tècnic i Informació.

b) El Servei de Programació i Dinamització d'Activitats.

 

 

Article 134

Servei de Suport Tècnic i Informació

134.1 Corresponen al Servei de Suport Tècnic i Informació les funcions següents:

a) Implementar les pautes de gestió i els criteris d'actuació, controlar i coordinar el funcionament de les oficines.

b) Proposar el pla d'inversions corresponent a les oficines i els equipaments i els recursos necessaris, en el seu àmbit d'actuació, tenint en compte les mesures indispensables per a la prevenció de riscos laborals.

c) Elaborar els plans de manteniment dels equipaments i oficines.

d) Fer el seguiment i la supervisió dels projectes d'obres i instal·lacions en coordinació amb la Secretaria General del Departament.

e) Controlar l'estat dels equipaments i les oficines i fer-ne l'inventari del mobiliari i l'equipament.

f) Verificar el compliment de normes i condicionaments en les subvencions i els convenis d'edificació i millora dels contractes d'obres que es duguin a terme en els equipaments.

g) Elaborar la informació i els continguts, preparar la documentació i oferir l'assessorament tècnic necessari sobre els recursos i serveis del Departament al personal de les oficines, sens perjudici de les competències de l'Àrea d'Organització de la Secretaria General.

h) Elaborar i proposar els continguts de les publicacions, en l'àmbit de la promoció del civisme, sens perjudici de les competències que corresponen a la resta d'unitats del Departament competents en matèria de publicacions.

i) Fer el seguiment de les queixes, els suggeriments i les incidències que es puguin presentar a la xarxa d'oficines, avaluar-los i emprendre les accions correctores o preventives adients.

j) Canalitzar la informació sobre els recursos i serveis a les persones i a les entitats mitjançant la xarxa d'oficines en l'àmbit d'afers socials i família.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

134.2 Del Servei de Suport Tècnic i Informació en depèn la Secció de Suport Tècnic i Manteniment.

 

Article 135

Secció de Suport Tècnic i Manteniment

A la Secció de Suport Tècnic i Manteniment, en coordinació amb el Servei de Projectes, Obres i Equipaments, li corresponen les funcions següents:

a) Vetllar per l'adequació i el bon estat dels immobles i espais de la xarxa d'equipaments cívics i oficines de la Direcció General i fer el seguiment dels projectes d'obres i instal·lacions.

b) Preparar els informes i les propostes de plecs de clàusules per a la contractació administrativa de serveis i subministraments per als equipaments i les oficines dependents de la Direcció General.

c) Col·laborar en el manteniment de l'inventari de béns mobles i immobles de la xarxa d'equipaments i oficines adscrita a la Direcció General.

d) Planificar i supervisar el manteniment dels immobles i el seguiment de les obres de nova creació i reforma, sens perjudici de les competències que corresponen a altres òrgans del Departament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 136

Servei de Programació i Dinamització d'Activitats

Al Servei de Programació i Dinamització d'Activitats li corresponen les funcions següents:

a) Implementar les pautes de gestió i els criteris d'actuació, i controlar i coordinar el funcionament dels equipaments cívics del Departament.

b) Dissenyar i executar campanyes i programes de sensibilització cívica i social i de suport a entitats, i efectuar-ne el seguiment, la supervisió i l'avaluació.

c) Estudiar, planificar, organitzar i avaluar els programes i les activitats dels equipaments cívics propis i adscrits a la Direcció General.

d) Garantir el subministrament de recursos per a l'execució dels programes i activitats d'àmbit social i de lleure dels equipaments cívics propis i de les entitats cíviques i socials.

e) Coordinar les actuacions que la Direcció General dugui a terme amb altres direccions generals o amb altres departaments de la Generalitat en el desenvolupament de programes i campanyes de civisme.

f) Planificar les activitats i els programes corresponents a la xarxa de casals cívics, cases del mar, ludoteques, hotels d'entitats i altres equipaments que expressament s'indiquin.

g) Executar els programes destinats a les persones usuàries dels equipaments cívics en l'àmbit de la Direcció General.

h) Assessorar en la resolució de conflictes i la mediació comunitària en l'àmbit dels espais i equipaments cívics, col·laborar-hi i donar-hi suport.

i) Elaborar i proposar els continguts de les publicacions en l'àmbit de la programació i de la dinamització d'activitats, en col·laboració amb la resta d'unitats del Departament competents en matèria de publicacions.

j) Elaborar la informació i els continguts, preparar la documentació i oferir l'assessorament tècnic necessari sobre els recursos i serveis del Departament al personal dels equipaments dependents de la Direcció General, sens perjudici de les competències de l'Àrea d'Organització de la Direcció de Serveis.

k) Fer el seguiment de les queixes, els suggeriments i les incidències que es puguin presentar als equipaments cívics de la Direcció General, avaluar-los i emprendre les accions correctores o preventives adients.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 137

Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat

137.1 La Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat té les funcions següents:

a) Planificar, dissenyar, implantar i avaluar les actuacions destinades al foment i al suport del teixit associatiu i el voluntariat.

b) Promoure la investigació i la realització d'estudis en matèria d'associacionisme i voluntariat.

c) Dirigir i coordinar programes d'intervenció i inserció social aplicables a barris i zones deprimides, i a comunitats i col·lectius amb problemàtiques socials específiques.

d) Planificar, programar i avaluar els diferents programes socials i les despeses associades.

e) Impulsar el desenvolupament de formes de coordinació general, sectorial i territorial entre les entitats de voluntariat, i entre aquestes i les diferents administracions públiques catalanes.

f) Assessorar les institucions, entitats i altres administracions públiques en matèries referents a programes socials, associacionisme i voluntariat.

g) Coordinar i supervisar la programació del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

h) Promocionar actuacions i vies de subvencions per a la millora de comunitats veïnals amb dèficits infraestructurals o problemàtiques d'integració social.

i) Establir les directrius per a la concessió de les subvencions per al foment del teixit associatiu i el voluntariat.

j) Coordinar la gestió de les subvencions i els convenis de col·laboració amb entitats i ens locals.

k) Supervisar i garantir l'actualització i el manteniment del Cens d'entitats del voluntariat.

l) Promoure activitats organitzades per entitats, fundacions, ens locals i altres institucions públiques i privades, i donar-hi suport.

m) Coordinar i potenciar el funcionament de l'Observatori Català del Civisme.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

137.2 De la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat en depenen els òrgans següents:

a) El Servei d'Acció Comunitària i Inclusió Social.

b) El Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat.

 

Altres versions d'aquest precepte

Article 138

Servei d'Acció Comunitària i Inclusió Social

138.1 Al Servei d'Acció Comunitària i Inclusió Social li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració i el manteniment del banc de dades del fons documental que es faci en matèria de programes d'inserció social.

b) Dissenyar els programes socials especialitzats, els plans integrals per a barris, zones deprimides i col·lectius, així com els projectes i les actuacions que s'han de dur a terme en relació amb una comunitat determinada.

c) Redactar els convenis de col·laboració amb entitats i ens locals i fer-ne el seguiment.

d) Avaluar els resultats dels diferents programes socials.

e) Elaborar i proposar els continguts de les publicacions en l'àmbit dels programes de desenvolupament i cooperació social en col·laboració amb la resta d'unitats del Departament competents en matèria de publicacions.

f) Planificar i programar les despeses en matèria de programes socials.

g) Coordinar les actuacions pròpies del servei i l'assessorament a institucions, entitats i altres administracions públiques respecte als programes socials.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

i) Coordinar la gestió dels plans locals d'inclusió social.

138.2 Del Servei d'Acció Comunitària i Inclusió Social en depenen els òrgans següents:

a) La Secció d'Avaluació i Coordinació de Plans.

b) La Secció de Recursos i Subvencions.

Altres versions d'aquest precepte

Article 139

Secció d'Avaluació i Coordinació de Plans

A la Secció d'Avaluació i Coordinació de Plans li corresponen les funcions següents:

a) Proposar el disseny de programes, projectes i actuacions que s'han de desenvolupar en relació amb una determinada comunitat, i la seva implantació.

b) Avaluar els resultats, la cobertura, l'operativitat i l'impacte dels programes i actuacions socials impulsats per la Direcció General.

c) Elaborar i mantenir el banc de dades i el fons documental en matèria de programes.

d) Coordinar les actuacions en matèria de programes amb entitats, institucions i altres administracions públiques.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 140

Secció de Recursos i Subvencions

A la Secció de Recursos i Subvencions li corresponen les funcions següents:

a) Fer el seguiment pressupostari de les despeses realitzades en matèria de programes i de subvencions de la Direcció General.

b) Gestionar la incorporació dels recursos materials i econòmics.

c) Coordinar la gestió de les subvencions i els convenis de col·laboració amb entitats i ajuntaments.

d) Redactar els convenis corresponents de col·laboració amb entitats socials i ajuntaments i fer-ne el seguiment.

e) Elaborar informes tècnics i estudis en matèries pròpies de la secció.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 141

Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat

Al Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar i dur a terme les actuacions destinades al foment i al suport del teixit associatiu i el voluntariat en tots els seus àmbits i vessants.

b) Fer propostes de planificació, estudis i investigacions en matèria d'associacionisme i voluntariat.

c) Facilitar l'assessorament en aquestes matèries a entitats públiques i privades.

d) Impulsar el desenvolupament de formes de coordinació sectorial, territorial o general entre entitats del voluntariat i d'aquestes entitats amb les administracions públiques catalanes en tots els seus àmbits i nivells.

e) Coordinar les actuacions que en el seu àmbit de competències puguin ser promogudes pels diferents departaments de la Generalitat.

f) Supervisar i garantir l'actualització i el manteniment del Cens d'entitats de voluntariat.

g) Coordinar i supervisar l'execució del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya i els serveis de suport a les entitats de voluntariat.

h) Gestionar i tramitar els expedients de subvencions per a entitats destinades a activitats cíviques i socials, i d'altres tipus de subvencions que es puguin establir.

i) Coordinar l'actualització i execució del Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

 

Altres versions d'aquest precepte

Article 142

Servei de Gestió Administrativa

a) Preparar l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General en coordinació amb la Direcció de Serveis del Departament i d'acord amb els seus criteris.

b) Coordinar els assumptes relatius al personal, la gestió pressupostària, el règim interior i la gestió dels serveis generals de la Direcció General en coordinació i d'acord amb els criteris de la Direcció de Serveis del Departament.

c) Fer el seguiment pressupostari de les despeses efectuades per la Direcció General en matèria de programes i subvencions.

d) Coordinar les propostes i l'execució dels plans de formació dels recursos humans de la Direcció General d'acord amb els criteris de la Direcció de Serveis del Departament.

e) Supervisar i coordinar els expedients econòmics i de contractació promoguts per les diferents unitats de la Direcció General d'acord amb els criteris de la Direcció de Serveis del Departament.

f) Supervisar i coordinar els aspectes jurídics dels processos administratius que genera la Direcció General en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica i d'acord amb els seus criteris.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Secció 4

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Article 143

Funcions i estructura de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

143.1 La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, en l'àmbit de les competències atribuïdes al Departament de Treball, Afers socials i Famílies, té les funcions següents:

a) Planificar, promoure i impulsar la programació general dels serveis i recursos en matèria de protecció i l'elaboració de les directrius en l'àmbit de competències del desemparament, particularment els serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència.

b) Promoure els drets dels infants i els adolescents que es trobin a Catalunya, especialment el seu dret de participació com a ciutadans actius i la promoció del seu benestar.

c) Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i, si escau, la reinserció dels infants i adolescents víctimes de maltractaments, i que assegurin una actuació integral d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

d) Promoure i prestar els serveis públics especialitzats d'atenció del maltractament a infants i adolescents d'acord amb les previsions del títol IV de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

e) Promoure i planificar la prevenció i l'atenció dels infants i els adolescents en situació de risc, així com el finançament dels serveis corresponents que preveu la Cartera de serveis socials en els termes i d'acord amb el que preveuen la mateixa Cartera, la legislació de serveis socials i la Llei 14/2010, del 27 de maig.

f) Protegir i assumir la tutela dels infants i els adolescents desemparats, disposar i executar les mesures d'atenció necessàries per a cada un d'ells i gestionar els serveis que calguin per a la seva efectivitat.

g) Assumir la guarda dels infants i els adolescents en els supòsits que estableixen les lleis.

h) Tramitar i resoldre o derivar els expedients informatius, de desemparament, tutela, guarda i mesures assistencials que li corresponguin.

i) Derivar les possibles situacions de risc de les quals tingui coneixement als òrgans competents.

j) Adoptar les mesures cautelars que siguin necessàries de conformitat amb el que disposa la Llei 14/2010, de 27 de maig.

k) Gestionar el patrimoni dels infants i adolescents tutelats.

l) Definir i establir les directrius i els procediments generals d'actuació dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència.

m) Dirigir els serveis residencials de protecció propis i la proposta, provisió, seguiment i supervisió tècnica dels serveis i establiments contractats que presten serveis en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.

n) Prestar les mesures assistencials i el suport a l'emancipació o a la majoria d'edat necessaris per a l'autonomia personal dels joves extutelats, garantint la igualtat d'oportunitats.

o) Ordenar i gestionar el Sistema d'informació i gestió de la infància i l'adolescència que preveu la Llei 14/2010, de 27 de maig.

p) Regular el sistema comú de valoració de les situacions de risc i desemparament dels infants i adolescents i la seva actualització i modificació d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010, de 27 de maig.

q) Promoure les actuacions per implementar les recomanacions de l'Observatori dels Drets de la Infància i canalitzar les propostes i informes que s'elaborin.

r) Incoar i resoldre els procediments sancionadors derivats de l'aplicació de la Llei 14/2010, de 27 de maig.

s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

143.2 De la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència en depenen els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

b) L'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

 

Article 144

Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

144.1 La Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència té les funcions següents:

a) Establir i coordinar l'elaboració de criteris homogenis d'actuació dels diferents òrgans, àrees funcionals i personal tècnic de la Direcció General, així com fer el seguiment de la seva implantació.

b) Fixar els criteris tècnics d'actuació de la Direcció General, així com elaborar protocols per a l'homogeneïtzació dels procediments de gestió dels serveis d'atenció a la infància i l'adolescència.

c) Promoure i coordinar la planificació i l'avaluació de programes i sistemes de gestió i d'atenció adreçats a infants i adolescents en situació de desemparament.

d) Coordinar els serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència amb dependència orgànica de les direccions territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

e) Coordinar els procediments per a l'assignació dels recursos de protecció en el conjunt d'àmbits territorials per a una millor eficiència de la gestió.

f) Impulsar l'elaboració dels criteris jurídics i tècnics d'actuació en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència.

g) Prestar el servei d'atenció immediata especialitzada amb recursos telefònics i telemàtics davant de maltractaments infantils per donar una resposta efectiva a les comunicacions de possibles maltractaments.

h) Supervisar la preparació de propostes per a l'elaboració de catàlegs de prestacions, de la Cartera de serveis i del mapa de recursos en l'àmbit dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència.

i) Resoldre les sol·licituds de prestacions socials de caràcter econòmic per a menors d'edat en situació de risc i per l'acolliment familiar simple o permanent en família extensa que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

j) Planificar i coordinar els procediments per a l'assignació dels recursos de protecció en el conjunt d'àmbits territorials per a una millor eficiència de la gestió.

k) Impulsar l'elaboració dels criteris jurídics d'actuació, així com les disposicions normatives, circulars i instruccions en l'àmbit de competències de la Direcció General, i coordinar la gestió dels expedients patrimonials dels infants i adolescents desemparats.

l) Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i, si escau, reinserció dels infants i adolescents víctimes de maltractaments i que assegurin una actuació integral d'acord amb les previsions de la Llei 14/2010, de 27 maig.

m) Supervisar l'elaboració de la proposta d'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, així com la seva execució posterior.

n) Vetllar per l'aplicació a la Direcció General de les polítiques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de gestió de recursos humans, prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; gestionar els assumptes de recursos humans de la Direcció General sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament, així com col·laborar en el desenvolupament de les relacions laborals.

o) Fer el seguiment i control dels recursos i serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de Barcelona Comarques.

p) Fer el seguiment i el control de la gestió de compres i subministraments, de la contractació administrativa i de la tramitació del finançament dels serveis socials especialitzats.

q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

144.2 De la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió Administrativa.

b) El Servei de Suport Jurídic.

c) El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat.

d) El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

e) El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques.

 

Article 145

Servei de Gestió Administrativa

145.1 El Servei de Gestió Administrativa té les funcions següents:

a) Gestionar els assumptes de recursos humans de la Direcció General sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament.

b) Col·laborar en la negociació sindical amb els representants dels treballadors.

c) Donar suport als òrgans competents del Departament en la gestió de la prevenció i de la vigilància de la salut laboral.

d) Organitzar i controlar l'activitat econòmica dins l'àmbit de competències de la Direcció General i dels centres propis i controlar igualment l'inventari dels béns mobles.

e) Coordinar la preparació de propostes per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, fer el seguiment de la comptabilitat pressupostària i analítica, supervisar els documents comptables i els fons d'habilitació i controlar els fons lliurats a les subhabilitacions.

f) Gestionar i supervisar les propostes dels expedients de compres de serveis i subministraments i altres despeses, sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans del Departament.

g) Coordinar l'elaboració de propostes de subvencions, convenis i contractes administratius de la Direcció General i coordinar el seguiment econòmic corresponent.

h) Fer el seguiment del compliment de les obligacions contractuals dels centres de gestió delegada.

i) Coordinar la gestió de les prestacions socials de caràcter econòmic per a menors d'edat en situació de risc, per l'acolliment familiar simple o permanent en família extensa i per a joves extutelats que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

145.2 Del Servei de Gestió Administrativa en depenen:

a) La Secció d'Assumptes Econòmics.

b) La Secció de Programes de Foment i Assumptes Administratius.

 

Article 146

Secció d'Assumptes Econòmics

La Secció d'Assumptes Econòmics té les funcions següents:

a) Preparar propostes per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General relatives als serveis de protecció als infants i adolescents.

b) Elaborar i tramitar els documents comptables i dur la comptabilitat pressupostària i analítica de la Direcció General pel que fa als serveis de protecció.

c) Gestionar els expedients de dietes del personal de la Direcció General i tramitar els documents comptables per al seu pagament.

d) Coordinar la distribució dels fons de maniobra de la Direcció General i de les diferents subhabilitacions.

e) Tramitar les demandes de béns mobles i d'altres béns inventariables.

f) Coordinar amb els diferents òrgans de la Direcció General i territorials competents en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència el seguiment de l'execució del pressupost.

g) Tramitar els contractes de serveis i subministraments de la Direcció General i fer-ne el seguiment i la recepció fins al seu pagament.

h) Col·laborar en el control i supervisió del manteniment de l'inventari dels béns mobles.

i) Elaborar propostes de contractes administratius de la Direcció General i coordinar-ne el seguiment econòmic.

j) Tramitar les sol·licituds de les prestacions socials de caràcter econòmic per a menors d'edat en situació de risc, per l'acolliment familiar simple o permanent en família extensa i per a joves extutelats que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, i els documents comptables per al seu pagament.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 147

Secció de Programes de Foment i Assumptes Administratius

La Secció de Programes de Foment i Assumptes Administratius té les funcions següents:

a) Iniciar i fer el seguiment de la tramitació de les propostes de disposició de convocatòries de subvencions i de convenis amb altres administracions i ens autonòmics territorials, així com fer el seguiment de la seva execució.

b) Elaborar la justificació dels convenis per al finançament dels serveis d'atenció als menors i fer-ne el seguiment.

c) Gestionar i coordinar la tramitació de la signatura, justificació i pagament dels convenis amb altres administracions.

d) Supervisar el seguiment tècnic dels serveis i programes subvencionats d'atenció a la infància.

e) Fer el seguiment i l'avaluació de les convocatòries de subvencions.

f) Gestionar i coordinar l'atorgament, la justificació i el pagament de les subvencions a entitats.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 148

Servei de Suport Jurídic

148.1 El Servei de Suport Jurídic té les funcions següents:

a) Donar suport jurídic a la Direcció General i a l'Observatori dels Drets de la Infància en tots els assumptes de la seva competència i vetllar per l'adequació a la legalitat de les actuacions de la Direcció General esmentada.

b) Establir els criteris jurídics dels òrgans de la Direcció General i les directrius i els procediments generals d'actuació quant a les situacions de risc, el desemparament, la guarda protectora, les mesures assistencials i el suport a la majoria d'edat.

c) Promoure i coordinar la realització d'estudis, informes i altres activitats relacionats amb el suport jurídic en matèria d'atenció i protecció dels infants i els adolescents.

d) Revisar i preparar els esborranys de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèries pròpies de la Direcció General i donar-los la tramitació corresponent.

e) Supervisar i gestionar les propostes de resolució dels recursos administratius; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral; les reclamacions de responsabilitat patrimonial, i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius sobre les matèries que siguin competència de la Direcció General.

f) Iniciar, preparar i revisar jurídicament la tramitació dels convenis de la Direcció General amb altres administracions i entitats i fer-ne el seguiment.

g) Disposar la recopilació i l'arxiu de les disposicions normatives, la jurisprudència i la doctrina científica relacionades amb matèries pròpies de la Direcció General.

h) Dirigir i coordinar les actuacions relatives a la defensa del patrimoni dels infants i adolescents tutelats, així com gestionar els seus expedients patrimonials.

i) Emetre les directrius adequades per assegurar la unitat de criteris en relació amb la custòdia i arxiu dels expedients dels infants i adolescents.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

148.2 El Servei de Suport Jurídic actua sota les directrius jurídiques de l'Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Article 149

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat

149.1 El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat té, en aquest àmbit territorial, les funcions següents:

a) Coordinar els programes i les actuacions relatius als infants i adolescents en situació de risc o desemparament del seu territori i fer-ne el seguiment.

b) Promoure i coordinar l'elaboració de dades relatives a la infància en situació de risc o desemparament del seu territori, especialment pel que fa a les dades i els serveis existents per a l'atenció de la infància i l'adolescència en situació de risc o desemparament.

c) Assignar els serveis necessaris per a l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament, col·laborar en el seguiment i el control dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència i, si escau, fer la proposta per a la seva creació i contractació.

d) Dirigir els equips funcionals en els quals s'organitzi el seu servei.

e) Garantir l'atenció dels casos urgents en matèria de protecció a la infància i derivar-los als serveis adients.

f) Coordinar en els respectius àmbits territorials l'atenció als menors d'edat estrangers sense referents familiars.

g) Supervisar la gestió de la tramitació dels expedients de protecció a la infància i l'adolescència i de les propostes i mesures dels equips tècnics, i garantir-ne la custòdia i l'arxiu.

h) Coordinar amb les forces de seguretat les recollides d'infants i adolescents i derivar-los als recursos assignats.

i) Controlar i fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció i gestionar-ne les propostes.

j) Coordinar davant de l'autoritat judicial les actuacions relacionades amb la guarda i la tutela d'infants i adolescents i promoure quan correspongui la constitució de mesures judicials i la defensa jurídica dels infants o els adolescents tutelats.

k) Gestionar els expedients patrimonials, les prestacions o pensions a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i iniciar la tramitació dels expedients econòmics que corresponguin als infants i adolescents tutelats.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

149.2 Del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat en depèn la Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat.

Article 150

Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat

Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat

La Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat té les funcions següents:

a) Garantir l'atenció dels infants i adolescents presentats per via d'urgència i derivar-los als recursos més adients.

b) Avaluar la situació personal i sociofamiliar dels menors d'edat estrangers sense referents familiars, formular les propostes d'actuació que escaiguin d'acord amb la legislació vigent, i gestionar-los la documentació necessària.

c) Instruir i tramitar els expedients de protecció a la infància i l'adolescència i gestionar les propostes i mesures dels equips tècnics.

d) Fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció d'infants i adolescents.

e) Coordinar la gestió dels equips funcionals en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència adscrits al seu àmbit territorial.

f) Informar sobre la necessitat de recursos i, si escau, formular les propostes adients de recerca i contractació de serveis.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 151

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

151.1 El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té, en aquest àmbit territorial, les funcions següents:

a) Coordinar els programes i les actuacions relatius als infants i adolescents en situació de risc o desemparament del seu territori i fer-ne el seguiment.

b) Promoure i coordinar l'elaboració de dades relatives a la infància en situació de risc o desemparament del seu territori, especialment pel que fa a les dades i els serveis existents per a l'atenció de la infància i l'adolescència en situació de risc o desemparament.

c) Assignar els serveis necessaris per a l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament, col·laborar en el seguiment i el control dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència i, si escau, fer la proposta per a la seva creació i contractació.

d) Dirigir els equips funcionals en els quals s'organitzi el seu servei.

e) Garantir l'atenció dels casos urgents en matèria de protecció a la infància i derivar-los als serveis adients.

f) Coordinar en els respectius àmbits territorials l'atenció als menors d'edat estrangers sense referents familiars.

g) Supervisar la gestió de la tramitació dels expedients de protecció a la infància i l'adolescència i de les propostes i mesures dels equips tècnics, i garantir-ne la custòdia i l'arxiu.

h) Coordinar amb les forces de seguretat les recollides d'infants i adolescents i derivar-los als recursos assignats.

i) Controlar i fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció i gestionar-ne les propostes.

j) Coordinar davant de l'autoritat judicial les actuacions relacionades amb la guarda i la tutela d'infants i adolescents i promoure quan correspongui la constitució de mesures judicials i la defensa jurídica dels infants o adolescents tutelats.

k) Gestionar els expedients patrimonials, les prestacions o pensions a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i iniciar la tramitació dels expedients econòmics que corresponguin als infants i adolescents tutelats.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

151.2 Del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en depèn la Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Article 152

Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

A la Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona li corresponen, en el seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Garantir l'atenció dels infants i adolescents presentats per via d'urgència i derivar-los als recursos més adients.

b) Avaluar la situació personal i sociofamiliar dels menors d'edat estrangers sense referents familiars, formular les propostes d'actuació que escaiguin d'acord amb la legislació vigent, i gestionar-los la documentació necessària.

c) Instruir i tramitar els expedients de protecció a la infància i l'adolescència i gestionar les propostes i mesures dels equips tècnics.

d) Fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció d'infants i adolescents.

e) Coordinar la gestió dels equips funcionals en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència adscrits al seu àmbit territorial.

f) Informar sobre la necessitat de recursos i, si escau, formular les propostes adients de recerca i contractació de serveis.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 153

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques

153.1 El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques té, en aquest àmbit territorial, les funcions següents:

a) Coordinar els programes i les actuacions relatius als infants i adolescents en situació de risc o desemparament del seu territori i fer-ne el seguiment.

b) Promoure i coordinar l'elaboració de dades relatives a la infància en situació de risc o desemparament del seu territori, especialment pel que fa a les dades i els serveis existents per a l'atenció de la infància i l'adolescència en situació de risc o desemparament.

c) Assignar els serveis necessaris per a l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament, col·laborar en el seguiment i el control dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència i, si escau, fer la proposta per a la seva creació i contractació.

d) Dirigir els equips funcionals en els quals s'organitzi el seu servei.

e) Garantir l'atenció dels casos urgents en matèria de protecció a la infància i derivar-los als serveis adients.

f) Coordinar en els respectius àmbits territorials l'atenció als menors d'edat estrangers sense referents familiars.

g) Supervisar la gestió de la tramitació dels expedients de protecció a la infància i l'adolescència i de les propostes i mesures dels equips tècnics, i garantir-ne la custòdia i l'arxiu.

h) Coordinar amb les forces de seguretat les recollides d'infants i adolescents i derivar-los als recursos assignats.

i) Controlar i fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció i gestionar-ne les propostes.

j) Coordinar davant de l'autoritat judicial les actuacions relacionades amb la guarda i la tutela d'infants i adolescents i promoure quan correspongui la constitució de mesures judicials i la defensa jurídica dels infants o adolescents tutelats.

k) Gestionar els expedients patrimonials, les prestacions o pensions a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència i iniciar la tramitació dels expedients econòmics que corresponguin als infants i adolescents tutelats.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

153.2 Del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques en depèn la Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques.

 

Article 154

Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques

A la Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques li corresponen, en el seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Garantir l'atenció dels infants i adolescents presentats per via d'urgència i derivar-los als recursos més adients.

b) Avaluar la situació personal i sociofamiliar dels menors d'edat estrangers sense referents familiars, formular les propostes d'actuació que escaiguin d'acord amb la legislació vigent, i gestionar-los la documentació necessària.

c) Instruir i tramitar els expedients de protecció a la infància i l'adolescència i gestionar les propostes i mesures dels equips tècnics.

d) Fer el seguiment de l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció d'infants i adolescents.

e) Coordinar la gestió dels equips funcionals en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència adscrits al seu àmbit territorial.

f) Informar sobre la necessitat de recursos i, si escau, formular les propostes adients de recerca i contractació de serveis.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 155

Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats

L'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, amb rang orgànic de servei, té les funcions següents:

a) Dissenyar i coordinar l'execució dels programes d'orientació i integració socials dels joves tutelats i extutelats i d'inserció sociolaboral i d'habitatge a partir dels setze anys.

b) Coordinar el seguiment dels joves tutelats i extutelats que estan en pisos assistits.

c) Dissenyar i executar les mesures de transició a la vida adulta i d'autonomia personal per a adolescents tutelats.

d) Coordinar les mesures assistencials per a majors d'edat i emancipats i fer-ne el seguiment.

e) Donar suport tècnic a les entitats col·laboradores d'aquesta Àrea, coordinar-les i supervisar-les.

f) Fixar i avaluar els criteris educatius i funcionals dels recursos d'habitatge propis i contractats, així com avaluar els criteris d'eficàcia dels pisos i programes i proposar les modificacions que calguin.

g) Assegurar el seguiment socioeducatiu dels joves extutelats.

h) Promoure l'execució de les actuacions i els programes necessaris per garantir la igualtat d'oportunitats dels joves tutelats i extutelats.

i) Resoldre les peticions d'accés a l'expedient que preveu l'article 117.3 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

j) Resoldre les sol·licituds de prestacions socials de caràcter econòmic per a joves extutelats que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Capítol 5

Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Article 156

Funcions de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

156.1 Corresponen a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania les funcions següents:

a) Impulsar els plans i programes per aplicar i desplegar les polítiques d'igualtat, migracions i ciutadania del Departament.

b) Elaborar les directrius i programar i avaluar les actuacions en matèria de suport a les persones migrades.

c) Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i protecció a les persones migrades i, consegüentment, per l'actuació coordinada dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades en l'àmbit migratori.

d) Promoure l'associacionisme de suport en l'àmbit migratori i el suport a les entitats creades amb aquesta finalitat.

e) Col·laborar amb l'Administració local per tal de garantir i fomentar l'actuació coordinada i eficaç en matèria d'acollida i suport a les persones migrades.

f) Impulsar i coordinar el Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i fer-ne el seguiment.

g) Programar, proposar, executar, avaluar i controlar les decisions en matèria de suport al retorn de les persones catalanes emigrades i els seus descendents, així com al retorn voluntari de les persones immigrades als seus països d'origen.

h) Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins de l'àmbit d'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

156.2 De la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania en depèn la Direcció General d'Igualtat.

 

Article 157

Direcció General d'Igualtat

157.1 La Direcció General d'Igualtat té les funcions següents:

a) Promoure la igualtat efectiva de drets de ciutadania en totes les polítiques públiques.

b) Promoure i avaluar les polítiques d'igualtat efectiva en matèria d'accés al treball i formació ocupacional i formació no reglada, i les polítiques adreçades a joves, gent gran i les de caire intergeneracional.

c) Promoure i avaluar la participació de les persones immigrades a activitats que tinguin per objecte la seva integració efectiva.

d) Promoure la participació de les persones de col·lectius en risc d'exclusió.

e) Promoure polítiques per a la igualtat real de les persones amb discapacitat.

f) Promoure l'accessibilitat universal amb l'objecte de garantir la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació per raó de discapacitat o existència de barreres físiques o actitudinals, i vetllar per l'aplicació de la normativa catalana vigent en aquest àmbit.

g) Promoure i impulsar les polítiques que permetin una plena igualtat de la ciutadania en matèria d'alfabetització digital.

h) Planificar i implementar les polítiques per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI), així com contra la discriminació per raó de l'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere de les persones.

i) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions que estableix l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

j) Col·laborar amb altres departaments, institucions o entitats en programes, projectes o iniciatives que tinguin per objectiu la igualtat.

k) Planificar i impulsar plans de suport i accions a les empreses i entitats públiques i privades destinats a incorporar la igualtat de tracte i d'oportunitats en les seves organitzacions.

l) Vetllar perquè el temps vital es faci compatible amb la igualtat d'oportunitats per a la participació associativa, comunitària, laboral i, en general, social.

m) Representar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en les comissions interdepartamentals i interinstitucionals en relació amb les competències que li són pròpies.

n) Establir i mantenir relacions amb la Unió Europea i les comissions internacionals per a la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació, l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament de la transversalitat de gènere (mainstreaming).

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

157.2 De la Direcció General d'Igualtat en depenen l'òrgan i les àrees funcionals següents:

a) L'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats.

b) L'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals.

c) L'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de barreres.

 

Article 158

Àrea d'Igualtat d'Oportunitats

158.1 L'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats, assimilada orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Coordinar el seguiment i la implantació dels plans i accions de suport a les empreses i entitats públiques i privades destinats a incorporar la igualtat d'oportunitats de dones i homes en les seves organitzacions.

b) Promoure actuacions que facilitin l'accés de les dones a càrrecs de direcció i de decisió a les empreses i organitzacions públiques i privades.

c) Impulsar programes i actuacions que tinguin per objectiu tancar la bretxa salarial.

d) Promoure programes de foment de la coresponsabilitat que permetin compatibilitzar els diferents àmbits d'activitat de les persones.

e) Desenvolupar eines de promoció pública, comunicació i sensibilització en relació amb les actuacions de l'Àrea.

f) Definir i dissenyar eines formatives i metodologies sobre la igualtat d'oportunitats en el treball.

g) Impulsar i promoure, a partir del criteri de la transversalitat, el desenvolupament i l'execució de programes i la realització d'actes, estudis i publicacions, així com accions concertades de promoció de la igualtat en el món laboral.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

158.2 De l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats en depèn el Servei de Polítiques d'Igualtat.

 

Article 159

Servei de Polítiques d'Igualtat

159.1 El Servei de Polítiques d'Igualtat té les funcions següents:

a) Coordinar el disseny, la implementació, la gestió i l'avaluació d'accions i programes d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el treball i fer-ne el control i seguiment.

b) Participar en el desenvolupament d'accions i programes per a la plena igualtat d'oportunitats i condicions, i potenciar les xarxes d'empreses per al foment de la igualtat d'oportunitats.

c) Realitzar el control tècnic dels estudis i publicacions en matèria d'igualtat d'oportunitats i col·laborar amb la resta de departaments en l'organització d'actuacions de difusió i sensibilització en relació amb la igualtat d'oportunitats en el treball.

d) Fer el desenvolupament, el seguiment tècnic i l'avaluació de plans estratègics i altres programes de caire participatiu referents a la igualtat d'oportunitats en el treball.

e) Implementar programes de foment de la coresponsabilitat.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

159.2 Del Servei de Polítiques d'Igualtat depèn la Secció de Programes de Foment de la Igualtat.

 

Article 160

Secció de Programes de Foment de la Igualtat

La Secció de Programes de Foment de la Igualtat té les funcions següents:

a) Gestionar l'execució dels objectius dels programes en matèria d'accions i programes de foment de la igualtat en el treball en coordinació amb les altres unitats de la Direcció General i del Departament.

b) Fer el seguiment de l'elaboració i la implementació dels plans d'igualtat a les empreses i entitats públiques i privades, així com la validació tècnica d'aquests plans, sens perjudici de les competències de la Direcció General de la Inspecció de Treball.

c) Implementar els instruments formatius i les metodologies dissenyades en relació amb la igualtat d'oportunitats en el treball.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 161

L'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals

L'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals és una àrea funcional i té les funcions següents:

a) Realitzar actuacions per a la no-discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i contribuir a assolir la plena equiparació legal i social d'aquest col·lectiu, i evitar qualsevol actuació, regulació i actitud discriminatòria.

b) Impulsar el desplegament i avaluar la implementació i el compliment de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

c) Supervisar l'execució del Pla interdepartamental per a la no-discriminació.

d) Establir les relacions amb els departaments de la Generalitat i altres organismes privats i públics per garantir el desplegament del Pla.

e) Valorar els projectes de subvencions vinculats amb l'Àrea.

f) Donar suport al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i impulsar-lo.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 162

Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres

A l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Proposar, elaborar i desenvolupar polítiques i criteris normatius per a la promoció i l'execució de les condicions d'accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació, i per a l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat.

b) Difondre solucions i avenços en l'accessibilitat i en l'eliminació de barreres existents de qualsevol àmbit, informar-ne i assessorar sobre aquestes matèries.

c) Adoptar i establir les accions i estratègies necessàries per garantir que la normativa d'accessibilitat s'apliqui de manera coordinada a tot el territori, així com impulsar les mesures per a la seva gestió, manteniment, formació i difusió.

d) Col·laborar amb les administracions públiques, els òrgans competents i altres entitats implicades en programes i activitats que tinguin com a objectiu la promoció de l'accessibilitat, l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones, així com emetre els informes necessaris que permetin millorar la presa de decisions en aquesta matèria.

e) Fer el seguiment, les accions de suport i de control adequades, i mediació, si escau, per al compliment de les normes d'accessibilitat, supressió de barreres, igualtat d'oportunitats i no-discriminació, per part de les diferents administracions públiques i de les seves entitats instrumentals.

f) Exercir les funcions inspectora i de control en matèria d'accessibilitat en els termes que preveu la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el cas d'atribució d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

g) Assistir al Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, i desenvolupar les tasques pròpies de la secretaria tècnica del Consell.

h) Coordinar i fer el seguiment de les activitats del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius del Departament i de la xarxa pública d'aquests tipus de centres, per dur a terme, d'acord amb els criteris i objectius de l'Àrea, les activitats de foment, assessorament, gestió, innovació i servei, si escau, dels productes de suport, de l'accessibilitat a l'entorn i de la comunicació per a la millora de l'autonomia personal, així com altres activitats que li siguin encomanades per raó de la matèria.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Disposicions addicionals

Disposicions addicionals

Capítol 6

Direcció General de Protecció Social

Article 163

Estructura i funcions de la Direcció General de Protecció Social

163.1 La Direcció General de Protecció Social, en el seu àmbit competencial, exerceix les funcions següents:

a) Promoure i facilitar que les persones assoleixin l'autonomia personal i funcional en les unitats familiars o de convivència que desitgin, per potenciar-ne la qualitat de vida i la integració social.

b) Prevenir, atendre i promoure la inserció social en les situacions d'exclusió social.

c) Atendre els dèficits de les persones, bé siguin de caràcter personal, econòmic o social, que en comprometin el desenvolupament, l'autonomia i la integració social.

d) Promoure i atendre les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i també promoure'n la integració social per aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida.

e) Atendre i promoure el benestar de les persones grans per facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats i la seva integració.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

163.2 La Direcció General de Protecció Social s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d'Anàlisi i Programació.

b) La Subdirecció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal.

c) La Subdirecció General de Gestió de Recursos.

d) La Subdirecció General de Prestacions Socials.

 

Article 164

Subdirecció General d'Anàlisi i Programació

164.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Anàlisi i Programació les funcions següents:

a) Avaluar les noves necessitats d'atenció dels col·lectius amb dificultats especials i la seva adequació als serveis i les prestacions existents.

b) Coordinar i avaluar l'elaboració dels models d'atenció adreçats a les persones usuàries dels serveis socials bàsics i especialitzats.

c) Impulsar les polítiques d'inclusió i inserció socials en coordinació amb les diferents administracions i les entitats d'iniciativa social en tot el territori de Catalunya.

d) Coordinar i avaluar la implementació de la programació territorial dels recursos d'atenció social bàsica i especialitzada a Catalunya.

e) Coordinar l'elaboració, el manteniment i l'actualització de la Cartera de serveis socials en l'àmbit de competències de la Direcció General de Protecció Social.

f) Col·laborar amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials.

g) Dur a terme l'anàlisi dels costos i els beneficis dels plans i projectes impulsats per la Direcció General de Protecció Social per determinar l'impacte econòmic i social de les propostes, així com avaluar el resultat de les actuacions implementades per adaptar-les, si escau, a les noves necessitats.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

164.2 La Subdirecció General d'Anàlisi i Programació s'estructura en els òrgans següents:

a) El Servei de Programes Sectorials.

b) El Servei de Programació.

Article 165

Servei de Programes Sectorials

El Servei de Programes Sectorials té les funcions següents:

a) Elaborar i organitzar programes i serveis d'atenció adreçats a col·lectius amb dificultats especials i amb necessitats d'atenció assistencial.

b) Proposar la regulació normativa necessària per actualitzar les condicions materials i funcionals dels serveis socials.

c) Executar les polítiques d'inserció social dels col·lectius amb dificultats especials en coordinació amb les diferents administracions i les entitats d'iniciativa social en tot el territori de Catalunya.

d) Dissenyar programes de suport als serveis socials especialitzats mitjançant la coordinació amb els serveis socials bàsics i els departaments de la Generalitat implicats.

e) Elaborar, mantenir i actualitzar la Cartera de serveis socials en l'àmbit de les competències de la Direcció General de Protecció Social.

f) Impulsar l'eficàcia, l'eficiència i la millora de la qualitat en la prestació dels serveis socials i unificar els criteris en relació amb la planificació dels serveis socials.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 166

Servei de Programació

El Servei de Programació té les funcions següents:

a) Analitzar les necessitats emergents de recursos de serveis socials bàsics i especialitzats per tal d'elaborar la programació territorial.

b) Avaluar la idoneïtat dels recursos socials d'acord amb les necessitats de la ciutadania.

c) Dissenyar els mecanismes necessaris per al seguiment territorial dels recursos de serveis socials bàsics i especialitzats.

d) Dissenyar, implementar i avaluar la programació territorial dels recursos d'atenció social especialitzada a Catalunya i garantir-ne l'equilibri territorial.

e) Elaborar, en col·laboració amb altres unitats de la Direcció General de Protecció Social i del Departament, estudis d'anàlisi dels costos dels serveis socials bàsics i especialitzats.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 167

Subdirecció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

167.1 La Subdirecció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal exerceix les funcions següents:

a) Fixar els criteris que han de configurar el Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència .

b) Valorar l'estat de necessitat de les persones, garantir-ne l'atenció integral i continuada en el territori, d'acord amb les seves necessitats, i assignar-los les prestacions socials més adequades d'acord amb els recursos disponibles.

c) Establir els criteris d'atorgament de les prestacions econòmiques de dret de concurrència.

d) Vetllar per la garantia d'igualtat en les condicions d'accés als serveis i les prestacions de la Direcció General de Protecció Social.

e) Establir les directrius dels òrgans territorials pel que fa a la valoració i l'orientació de les persones amb discapacitat i amb dependència.

f) Promoure una informació i orientació adequades a les persones sobre les prestacions i la dependència, així com sobre els drets que se'n puguin derivar.

g) Vetllar per la satisfacció de la ciutadania en l'atenció que reben i atendre les queixes i els escrits formulats, sens perjudici de les reclamacions que puguin correspondre per la via administrativa.

h) Planificar la formació dels diferents perfils professionals del Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

167.2 La Subdirecció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal s'estructura en els òrgans següents:

a) El Servei de Promoció de l'Autonomia Personal.

b) El Servei de Valoracions.

Article 168

Servei de Promoció de l'Autonomia Personal

El Servei de Promoció de l'Autonomia Personal té les funcions següents:

a) Elaborar les disposicions normatives, promoure l'execució de les convocatòries d'ajuts i fer-ne el seguiment.

b) Assegurar el compliment dels criteris sobre el desplegament del Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència.

c) Fixar les directrius als òrgans gestors dels territoris sobre la gestió dels expedients de la situació de dependència i avaluar-ne l'execució.

d) Establir els criteris, les instruccions i les eines per al desenvolupament dels programes individuals d'atenció (PIA).

e) Dirigir i coordinar la relació amb el personal de referència en el territori en matèria d'autonomia personal i d'atenció a la dependència.

f) Avaluar i proposar mesures per al funcionament correcte dels sistemes d'informació i gestió dels expedients de la situació de dependència.

g) Elaborar les instruccions adreçades als professionals dels serveis bàsics d'atenció social que intervenen en la tramitació dels procediments de reconeixement dels drets del Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència i coordinar-ne l'actuació.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Article 169

Servei de Valoracions

El Servei de Valoracions té les funcions següents:

a) Proposar la implantació d'instruments nous de valoració de la discapacitat i de la situació de dependència.

b) Coordinar i supervisar els equips de valoració de la discapacitat i de la situació de dependència al territori i efectuar-ne el seguiment.

c) Coordinar i planificar les activitats formatives adreçades als equips de valoració de la discapacitat i de la situació de dependència.

d) Dissenyar les eines necessàries per planificar i avaluar els serveis.

e) Avaluar i proposar mesures per al funcionament correcte dels sistemes d'informació i gestió dels expedients de valoració.

f) Coordinar i implementar, en col·laboració amb els diferents departaments i institucions, les accions derivades de les valoracions de la discapacitat i de la situació de dependència.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics

 

Article 170

Subdirecció General de Gestió de Recursos

170.1 Corresponen a la Subdirecció General de Gestió de Recursos les funcions següents:

a) Gestionar la provisió dels recursos socials, propis i aliens, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

b) Analitzar i proposar els mecanismes d'aprovisionament de la xarxa de recursos amb finançament públic.

c) Fer el seguiment i el control de la contractació administrativa i la gestió econòmica dels recursos, així com de l'execució del pressupost de despeses i ingressos que se'n derivin.

d) Vetllar per la garantia dels drets i pel compliment de les obligacions derivades de la contractació administrativa dels recursos.

e) Impulsar processos de millora i optimització de la gestió, així com instar a establir els mecanismes d'ordenació i avaluació encaminats a l'optimització i la qualitat en el servei de la xarxa integral de recursos.

f) Impulsar i supervisar les actuacions que en matèria de tuteles i d'atenció precoç corresponguin, d'acord amb la normativa vigent.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

170.2 La Subdirecció General de Gestió de Recursos s'estructura en els òrgans següents:

a) El Servei de Recursos Propis.

b) El Servei de Recursos Aliens.

c) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Sant Roc (Badalona).

d) La Direcció de la Residència de Disminuïts Badalona - Can Ruti (Badalona).

e) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Gràcia (Barcelona).

f) La Direcció de la Residència de Gent Gran Mil·lenari (Barcelona).

g) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Feixa Llarga (l'Hospitalet de Llobregat).

h) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Mataró (Mataró).

i) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Sant Llorenç Savall (Sant Llorenç Savall).

j) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet (Santa Coloma de Gramenet).

k) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Terrassa (Terrassa).

l) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Creu de Palau (Girona).

m) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Puig d'en Roca (Girona).

n) La Direcció de la Residència de Gent Gran Llar Sant Josep (Lleida).

o) La Direcció de la Residència de Gent Gran Jaume I (l'Espluga de Francolí).

p) La Direcció de la Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà (Montblanc).

q) La Direcció de la Residència de Gent Gran de Reus (Reus).

r) La Direcció de la Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè (Tarragona).

s) La Direcció de la Residència de Gent Gran Natzaret (Móra d'Ebre).

 

Article 171

Servei de Recursos Propis

Corresponen al Servei de Recursos Propis les funcions següents:

a) Proposar les directrius tècniques dels serveis assistencials propis i elaborar els criteris per fer-ne el seguiment.

b) Gestionar la despesa dels recursos propis de gestió delegada.

c) Coordinar la gestió de la despesa corrent dels centres propis de gestió directa.

d) Proposar les inversions als centres propis.

e) Verificar el compliment dels aspectes normatius específics en l'àmbit de la prestació dels diferents serveis.

f) Vetllar pels drets i deures de les persones usuàries dels serveis.

g) Proposar actuacions per optimitzar els recursos propis.

h) Avaluar la qualitat assistencial i proposar-hi millores.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics

 

Article 172

Servei de Recursos Aliens

172.1 Corresponen al Servei de Recursos Aliens les funcions següents:

a) Gestionar la compra, l'activitat, la despesa i l'avaluació dels recursos socials aliens.

b) Tramitar el pagament dels recursos socials.

c) Fer les actuacions necessàries per a l'avaluació de la qualitat dels recursos.

d) Facilitar a la Subdirecció General la informació necessària per a la millora de l'atenció, les propostes d'ordenació i l'avaluació dels recursos.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

172.2 Del Servei de Recursos Aliens en depèn la Secció de Compra de Serveis.

 

Article 173

Secció de Compra de Serveis

Corresponen a la Secció de Compra de Serveis les funcions següents:

a) Tramitar la compra de serveis aliens i fer el control de la despesa.

b) Recollir i tractar la informació dels serveis aliens per avaluar-los.

c) Tramitar els pagaments dels proveïdors dels serveis.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics

 

Article 174

Direccions de les residències

Corresponen a les direccions de les residències, amb rang orgànic assimilat a servei, les funcions següents:

a) Dirigir les diferents àrees d'atenció i d'activitats de la residència: assistencial, organitzativa, de recursos humans, d'informàtica i de gestió de compres i serveis, i responsabilitzar-se'n, en coordinació amb els òrgans que les tenen atribuïdes.

b) Vetllar pels drets i el benestar de les persones usuàries, tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu, i garantir-ne l'atenció integral i permanent.

c) Informar i orientar les famílies o els representants legals de les persones usuàries i donar-los suport per fomentar-ne la participació i potenciar també la participació de la família de les persones residents en la planificació de les activitats del centre.

d) Dirigir, organitzar, coordinar i supervisar el personal de la residència.

e) Gestionar i administrar els recursos econòmics d'acord amb les necessitats i el pressupost de la residència com a centre de despesa pròpia, i controlar i supervisar els serveis que presten les empreses de serveis externs.

f) Assumir les responsabilitats legals davant de les institucions corresponents.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 175

Subdirecció General de Prestacions Socials

175.1Corresponen a la Subdirecció General de Prestacions Socials les funcions següents:

a) Dirigir la gestió i resoldre les pensions no contributives de la Seguretat Social.

b) Coordinar, resoldre i supervisar el pagament de les prestacions socials de caràcter econòmic.

c) Supervisar l'execució de la despesa de les diferents prestacions econòmiques.

d) Impulsar i supervisar les actuacions necessàries per determinar, revisar i actualitzar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció de la situació de dependència.

e) Dirigir la gestió de les contraprestacions econòmiques de les persones ateses en centres propis.

f) Fer el seguiment del finançament derivat del Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

175.2 De la Subdirecció General de Prestacions Socials en depèn el Servei de Prestacions.

 

Article 176

Servei de Prestacions

176.1 Corresponen al Servei de Prestacions les funcions següents:

a) Planificar l'elaboració i el pagament de les diferents nòmines de prestacions i fer-ne el seguiment.

b) Coordinar les actuacions necessàries per determinar, revisar i actualitzar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries del Sistema de serveis socials.

c) Supervisar la cartera de cobraments de contraprestacions.

d) Coordinar les revisions d'ofici i el seguiment de pagaments.

e) Fer el seguiment de la gestió del trasllat d'expedients de pensionistes.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

176.2 El Servei de Prestacions s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secció de Nòmines.

b) La Secció de Revisió i Seguiment.

 

Article 177

Secció de Nòmines

Corresponen a la Secció de Nòmines les funcions següents:

a) Tramitar la documentació necessària per poder fer efectiu el pagament de les pensions no contributives de la Seguretat Social i el de les altres prestacions econòmiques d'assistència social.

b) Elaborar les diferents nòmines de pensions en la modalitat no contributiva, pensions assistencials, prestacions d'assistència social i prestacions de dependència, entre d'altres.

c) Gestionar les prestacions meritades i no percebudes i la cartera de cobraments de contraprestacions.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Article 178

Secció de Revisió i Seguiment

Corresponen a la Secció de Revisió i Seguiment les funcions següents:

a) Gestionar el reconeixement i la revisió econòmica de les pensions no contributives i les prestacions d'assistència social.

b) Vetllar pel compliment dels terminis legals de resolució.

c) Informar sobre totes les qüestions i disposicions que tinguin transcendència en les prestacions socials.

d) Gestionar el trasllat d'expedients de pensionistes.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Supressió d'òrgans i àrea

En virtut de les previsions d'aquest Decret, se suprimeixen de l'estructura els òrgans i l'àrea següents:

La Secció d'Ocupació dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, que regula l'article 58 del Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació.

L'Àrea de Planificació i Coordinació.

El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona.

La Secció d'Atenció a Menors de l'Àrea Metropolitana.

La Secció d'Atenció a Menors de Comarques.

La Secció d'Atenció a Menors Estrangers sense Referents Familiars.

La Secció d'Atenció a Menors de Barcelona Ciutat.

La Unitat Tècnica Territorial de Seguretat i Salut Laboral a Barcelona.

La Unitat Tècnica Territorial de Seguretat i Salut Laboral a Girona.

La Unitat Tècnica Territorial de Seguretat i Salut Laboral a Lleida.

La Unitat Tècnica Territorial de Seguretat i Salut Laboral a Tarragona.

 

Disposició addicional Segona

Modificació de la denominació d'òrgans

La Secció de Publicacions, Assessorament Lingüístic i Gestió Documental passa a denominar-se Secció de Publicacions i Assessorament Lingüístic.

El Servei de Suport a la Gestió de l'Ocupació passa a denominar-se Servei de Suport a la Gestió del Treball.

L'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals passa a denominar-se Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals.

El Servei de Gestió Territorial passa a denominar-se Servei de Suport a la Protecció Social.

El Servei d'Entitats d'Economia Social i Treball Autònom passa a denominar-se Servei d'Entitats d'Economia Social i Autoempresa.

La Secció d'Atenció al Ciutadà dels Serveis Territorials a Barcelona passa a denominar-se Secció d'Atenció Ciutadana.

El Servei d'Ocupació dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona passa a denominar-se Servei de Relacions Laborals.

La Secció d'Economia Social i Treball Autònom dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona passa a denominar-se Secció d'Economia Social i Autoempresa.

La Secció d'Iniciatives per a l'Ocupació dels Serveis Territorials a Barcelona passa a denominar-se Secció d'Iniciatives per al Treball.

La Secció d'Ocupació dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre passa a denominar-se Secció de Treball.

La Subdirecció General de Relacions Laborals passa a denominar-se Subdirecció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

El Servei de Regulació de l'Ocupació passa a denominar-se Servei d'Ordenació Laboral.

El Servei de Seguiment de les Condicions Laborals passa a denominar-se Servei de Garantia de les Condicions de Treball.

La Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball passa a denominar-se Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball.

L'Institut de Seguretat i Salut Laboral passa a denominar-se Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

L'Àrea Tècnica passa a denominar-se Àrea Tècnica i de Formació.

L'Àrea de Gestió i Coordinació passa a denominar-se Àrea de Promoció i Coordinació.

La Subdirecció General d'Economia Social i Cooperatives passa a denominar-se Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

El Servei de Treball Autònom passa a denominar-se Servei d'Autoempresa.

La Subdirecció General d'Ocupació en la Diversitat passa a denominar-se Subdirecció General de Treball en la Diversitat.

La Secció de Centres Especials de Treball passa a denominar-se Secció de Treball Protegit, Ocupacional i Autonomia.

L'Àrea Especialitzada de Relacions Laborals i Ocupació passa a denominar-se Àrea Especialitzada de Relacions Laborals i Treball.

La Subdirecció General de Família passa a denominar-se Subdirecció General de Famílies.

L'Àrea de Qualitat en el Treball passa a denominar-se Àrea d'Igualtat d'Oportunitats.

El Servei de Polítiques d'Igualtat, Promoció de la Contractació i Organització del Temps de Treball passa a denominar-se Servei de Polítiques d'Igualtat.

Disposició addicional Tercera

Modificació de la unitat orgànica d'adscripció d'òrgans i àrees funcionals

El Servei de Suport a la Gestió del Treball adscrit a la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals passa a adscriure's a la Direcció de Serveis.

Les seccions de Secretaria dependents dels serveis territorials s'adscriuen als serveis de Coordinació dels serveis territorials, excepte en el cas de les Terres de l'Ebre que depenen del titular dels Serveis Territorials.

La Secció de Treball adscrita als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre passa a adscriure's al Servei de Coordinació de les Terres de l'Ebre.

El Servei de Documentació i Arxiu adscrit a la Direcció General de Joventut passa a adscriure's a la Subdirecció General de Joventut.

L'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats adscrita a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball passa a adscriure's a la Direcció General d'Igualtat.

L'Àrea de Programes Internacionals adscrita a la Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball passa a adscriure's a la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

Disposició addicional Quarta

La Secretaria General del Departament exerceix les funcions següents amb relació a la Direcció General de Protecció Social:

a) La gestió i provisió de serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions.

b) La coordinació dels pressupostos i la seva gestió. La gestió dels recursos patrimonials i del personal de la Direcció General. La tramitació de la contractació administrativa i l'execució dels projectes d'obres que afectin la Direcció General.

 

Disposició addicional Cinquena

Les entitats adscrites o que es relacionen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que preveuen els articles 1.2 i 1.3 d'aquest Decret, es regulen per la seva normativa específica en tot el que no preveu aquest Decret.

Disposició addicional Sisena

El Consell de Relacions Laborals té encomanada la seva gestió a una Secretaria General, en els termes que recull l'article 10 de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria Primera

L'estructura orgànica, en relació amb els òrgans actius dependents de les diferents unitats directives afectades, que preveu aquest Decret es fa efectiva en la data d'aprovació de la modificació corresponent de la relació de llocs de treball, i en tot cas en el termini de tres mesos comptats des de l'entrada en vigor del present Decret.

Disposició transitòria Segona

Les persones que ocupen els llocs de comandament, les àrees funcionals o les unitats laborals afectades per aquest Decret segueixen exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb la nova estructura regulada.

Disposició transitòria Tercera

Les persones funcionàries i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que no es proveeixin els llocs de treball corresponents d'acord amb la nova estructura.

Disposició transitòria Quarta

Les comarques que integren l'àmbit territorial dels Serveis Territorials a la Catalunya Central es mantenen dins de l'àmbit territorial dels Serveis Territorials a Barcelona, mentre no es creïn els serveis territorials esmentats, excepte la comarca del Solsonès, que continua dins de l'àmbit territorial dels Serveis Territorials a Lleida, fins que no es modifiqui també la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i de planta judicial.

Disposició transitòria Cinquena

Els Serveis Territorials a Barcelona assumeixen els recursos humans vinculats amb les funcions que estableix en matèria de treball el Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, en l'àmbit territorial dels Serveis Territorials a la Catalunya Central mentre no estiguin desplegats.

Disposicions derogatòries

Disposició derogatòria Primera

Es deroguen les disposicions següents:

Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

Decret 130/2014, de 30 de setembre, de modificació del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Decret de 9 d'octubre de 1978, creant el Servei d'Estudis de l'Ocupació.

Decret de 16 d'octubre de 1978, creant el Consell de Cooperació.

Decret de 22 de gener de 1979, de creació i estructuració del Servei d'Informació, Documentació i Estudis de la Joventut del Departament d'Ensenyament i Cultura.

Decret 124/1980, de 24 de juliol, adscrivint al Departament de la Presidència la Direcció General de la Joventut.

Decret 40/1981, de 18 de febrer, creant la Secretaria General de la Direcció General de la Joventut, del Departament de la Presidència.

Decret 17/1983, de 31 de gener, sobre creació de les Seccions de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.

Decret 21/1984, de 31 de gener, de reestructuració de la Direcció General de Serveis Socials.

Decret 22/1984, de 31 de gener, d'estructuració orgànica de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Decret 31/1984, de 31 de gener, de supressió del Consell Assessor de la Cooperació.

Decret 380/1985, de 27 de desembre, pel qual es regula el Consell Assessor i Coordinador de Protecció de Menors de Catalunya.

Decret 161/1989, de 3 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Decret 40/1989, de creació de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar i del seu Consell Assessor.

Decret 122/1991, de 7 de maig, d'ampliació del Consell Assessor de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar.

Decret 89/1992, de 28 d'abril, de creació del càrrec d'assessor especial del conseller de Benestar Social, i nomenament del seu titular.

Decret 178/1992, de 4 d'agost, d'ampliació del Consell Assessor de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar.

Decret 321/1995, d'11 d'octubre, de modificació del Decret 161/1989, de 3 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Decret 40/1989, de creació de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar i del seu Consell Assessor.

Decret 404/1996, de 24 de desembre, pel qual s'integren en el Departament de Cultura les funcions, els mitjans personals i materials i els recursos de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.

Decret 154/1997, de 25 de juny, de modificació del termini previst a l'article 5 del Decret 404/1996, de 24 de desembre, pel qual s'integren en el Departament de Cultura les funcions, els mitjans personals i materials i els recursos de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.

Decret 169/1998, de 8 de juliol, pel qual es modifica el Decret 105/1997, de 29 d'abril, de creació del Consell Assessor del Pla Integral de Suport a les Famílies.

Decret 320/1998, de 15 de desembre, de creació del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Decret 29/1999, de 9 de febrer, de modificació del Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Infància.

Decret 154/2003, de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d'actuacions de l'Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l'adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne.

Decret 227/2008, de 18 de novembre, de creació i regulació de l'Observatori del Treball.

Decret 30/2009, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Treball i del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Ordre d'1 de desembre de 1980, creant diversos Negociats adscrits a les Seccions de la Direcció General de la Joventut, del Departament de la Presidència.

Ordre d'1 de juny de 1982, de creació del Negociat d'Assistència al Menor dins la Secció Territorial de Barcelona, dependent de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors del Departament de Justícia.

Ordre de 3 de juny de 1982, de creació del Negociat d'Expedients, dins la Secció Territorial de Barcelona, dependent de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors del Departament de Justícia.

Ordre de 16 de gener de 1984, de creació del Negociat de Prevenció i Vigilància i de Centres dins les Seccions Territorials de Lleida i Girona de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors.

Ordre de 3 de novembre de 1983, d'adequació dels òrgans de direcció dels serveis transferits en matèria de seguretat i higiene en el treball a l'actual estructura organitzativa.

Ordre de 20 de febrer de 1984, per la qual es creen diversos Serveis Comarcals a la Direcció General de Joventut.

Ordre de 6 d'abril de 1984, per la qual es creen diversos Serveis Comarcals de la Direcció General de Joventut, del Departament de la Presidència.

Ordre de 20 de març de 1984, d'adequació dels Òrgans de direcció dels serveis transferits en matèria de mediació, arbitratge i conciliació a l'actual estructura organitzativa del Departament de Treball.

Ordre de 12 d'abril de 1985, per la qual es creen diversos Serveis Comarcals a la Direcció General de Joventut.

Ordre de 24 d'abril de 1985, per la qual es constitueix la Comissió de Subministrament del Departament de la Presidència i les Subcomissions de Subministrament de les Direccions Generals de l'Esport i de Joventut.

Ordre de 24 d'octubre de 1985, de desplegament del Decret 245/1985, de 6 d'agost, de reestructuració de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors.

Ordre d'1 d'octubre de 1986, de creació d'una Comissió de Treball en el si del Consell de Treball de Catalunya, amb les funcions superiors d'òrgan de participació institucional en el seguiment dels Centres de Mediació, Arbitratge i Conciliació de la Generalitat de Catalunya.

Ordre de 30 de desembre de 1986, per la qual es creen diversos Serveis Comarcals a la Direcció General de Joventut.

Ordre de 12 de març de 1987, per la qual es creen diversos Serveis Comarcals a la Direcció General de Joventut.

Ordre d'11 d'octubre de 1988, de reorganització del Servei de Relacions Laborals de la Direcció General de Relacions Laborals i del Servei de Promoció i Planificació Ocupacional de la Direcció General d'Ocupació.

Ordre de 15 de desembre de 1988, de creació d'un servei comarcal de la Direcció General de Joventut a Terrassa.

Ordre de 31 de gener de 1989, d'adaptació, a nivell de negociats, de l'estructura de la Direcció General de Joventut.

Ordre de 28 de febrer de 1989, de creació d'un servei comarcal de la Direcció General de Joventut a la Bisbal d'Empordà.

Ordre de 5 de maig de 1989, per la qual s'assignen a la Direcció General de Seguretat Social les funcions en matèria de guarderies laborals infantils assignades al Departament de Treball pel Decret 390/1983, de 15 de setembre.

Ordre de 10 de gener de 1992, per la qual s'assignen a la Direcció General de Relacions Laborals les funcions en matèria de gestió d'ajuts i subvencions respecte al suport a la jubilació de treballadors d'empreses en crisi no subjectes a plans de reconversió, assignades al Departament de Treball pel Decret 256/1991, de 25 de novembre.

Ordre de 10 de gener de 1992, per la qual s'assignen a la Direcció General d'Ocupació les funcions en matèria de gestió de la formació professional ocupacional, assignades al Departament de Treball pel Decret 257/1991, de 25 de novembre.

Ordre de 10 de gener de 1992, per la qual s'assignen a la Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals les funcions en matèria de gestió d'ajuts i subvencions respecte al suport a l'ocupació en cooperatives, assignades al Departament de Treball pel Decret 256/1991, de 25 de novembre.

Ordre de 10 de gener de 1992, per la qual s'assignen a la Direcció General de Relacions Laborals les funcions en matèria de servei públic d'estiba i desestiba en ports no classificats com a ports d'interès general, assignades al Departament de Treball pel Decret 258/1991, de 25 de novembre.

Ordre de 10 de gener de 1992, per la qual s'assignen a la Direcció General de Seguretat Social les funcions en matèria de gestió d'ajuts i subvencions respecte a la promoció de l'ocupació autònoma assignades al Departament de Treball pel Decret 256/1991, de 25 de novembre.

Ordre de 14 de febrer de 1992, de modificació de l'Ordre de 24 de febrer de 1989, relativa a l'estructura de la Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social.

Ordre de 26 de març de 1993, sobre estructura i funcionament, a nivell de negociats, de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.

Ordre de 6 d'abril de 1993, per la qual s'adapten els negociats de les representacions territorials de l'Institut Català de Serveis a la Joventut al Decret 4/1992, de 7 de gener, i se n'aprova la descripció de les funcions.

Ordre de 18 de maig de 1994, de creació d'una comissió de treball en el si del Consell de Treball de Catalunya sobre extensió de convenis col·lectius.

Ordre de 22 de juny de 1994, per la qual s'assignen a la Direcció General de Relacions Laborals funcions en matèria d'empreses de treball temporal.

Ordre de 23 de novembre de 1994, de creació de les oficines de serveis a la joventut universitàries de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.

Ordre de 15 de juliol de 1998, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de març de 1998, per la qual s'adequa a l'estructura del Departament de Treball el procediment per a la tramitació i l'aprovació de les sol·licituds per a les administracions públiques que facin treballs temporals de col·laboració social amb treballadors perceptors de prestacions d'atur.

Ordre de 26 de maig de 1999, de modificació de l'Ordre de 7 de juliol de 1989, de creació d'una Comissió de Treball en el si del Consell de Treball de Catalunya, amb les funcions de seguiment de les actuacions de normalització lingüística en l'àmbit laboral.

Ordre de 13 de setembre de 1999, per la qual es crea la Comissió d'estudi i de seguiment de l'impacte de la desaparició de la prestació social substitutòria.

Ordre de 29 de juny de 2000, per la qual es modifica l'Ordre de 13 de setembre de 1999, de creació de la Comissió d'estudi i de seguiment de l'impacte de la desaparició de la prestació social substitutòria.

 

Disposició derogatòria Segona

Es deroguen les disposicions del Decret 63/2015, de 28 d'abril, que contradiguin o s'oposin a les previsions que conté aquest Decret en el que afecti les funcions de l'àmbit de treball i relacions laborals, sens perjudici de la derogació expressa del Decret esmentat que pugui esdevenir amb l'aprovació del Decret de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

Disposicions finals

Disposició final Primera

S'afegeix una nova disposició transitòria segona al Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya, amb la redacció següent:

“Disposició transitòria segona

”Per a les habilitacions de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball, efectuades per la Resolució EMO/1126/2014, de 12 de maig, que resten vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret, queda suprimida la limitació del període de vigència d'un any establert inicialment”.

Disposició final Segona

Es modifica el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb les addicions següents:

”S'afegeix a l'article 6.1 una nova lletra l) amb la redacció següent:

”«l) Dirigir la gestió dels programes de suport a la mobilitat transnacional que impulsi la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.»

”I l'anterior lletra l) passa a ser la lletra m).”

S'afegeix a l'article 6.2 una nova lletra i) amb la redacció següent:

“i) Àrea de Programes Internacionals”.

S'afegeix un nou article 13 bis amb la redacció següent:

“Article 13 bis

”Àrea de Programes Internacionals

”A l'Àrea de Programes Internacionals, configurada com una àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

”a) Dissenyar les accions que han de contenir els programes europeus aplicats al territori de Catalunya en matèria de mobilitat internacional per al foment de les estades de formació i perfeccionament professional a l'estranger, i col·laborar en la difusió.

”b) Promoure i executar els programes de mobilitat i intercanvis internacionals competència de la Subdirecció.

”c) Establir i coordinar els mecanismes necessaris per a la gestió eficaç dels programes de mobilitat internacional, així com avaluar-ne els resultats.

”d) Organitzar, supervisar i fer el seguiment del procés administratiu previ i posterior de les estades transnacionals per garantir-ne l'òptim desenvolupament en els diferents països d'acolliment.

”e) Donar suport a la Subdirecció en l'establiment de línies de treball dirigides a la definició i millora de programes de mobilitat internacional.

”f) Vetllar per la correcta gestió de la documentació que pugui ser objecte de control o inspeccions.

”g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics”.

S'afegeix una disposició addicional sisena, amb la redacció següent:

“Disposició addicional sisena

”D'acord amb l'article 27.e) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, correspon al director o directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya elaborar i impulsar les propostes de disposicions de caràcter general relatives a l'àmbit de competència del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per tal d'elevar-les a la signatura del conseller o consellera competent en matèria de treball, que exerceix la direcció estratègica, i de conformitat amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya”.

Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

Les competències atribuïdes a l'Institut Català de Serveis Socials en els articles 2, 3.1, 4, 5.1, 5.4, 6.2 i 7, la disposició final 1 i part de l'annex 1 de l'Ordre ASC/573/2010, de 3 de desembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència, s'atribueixen a la Direcció General d'Igualtat.

Disposició final Quarta

1.1 Totes les referències fetes a la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal i als seus òrgans en la normativa vigent s'han d'entendre fetes a la Direcció General de Protecció Social, d'acord amb la nova estructura orgànica que regula aquest Decret.

1.2 Es faculten la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret, i el titular del Departament d'Economia i Hisenda per fer les modificacions pressupostàries necessàries per donar-li compliment.

 

Disposició final Cinquena

Per ordre de la persona titular del Departament, s'han d'adaptar a la nova estructura que resulta d'aquest Decret l'organització i l'adscripció dels negociats que hi ha actualment al Departament.

Disposició final Sisena

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.