Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Salut

  • Núm. del document 006/2017

  • Data del document 17/01/2017

  • Data de publicació 19/01/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7290

Afectacions
Afectacions actives (10)
19/01/2017 -
TEXT PUBLICAT

El Departament de Salut, durant la legislatura anterior, va impulsar una important reestructuració dirigida a racionalitzar el nombre d'entitats, unitats i òrgans que vertebren l'organització amb els quals fa efectives les seves competències. Aquesta reestructuració va cloure amb l'aprovació del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut.

Ja en la present legislatura, mitjançant el Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut, modificat pel Decret 207/2016, d'1 de març, es va dur a terme una primera adaptació de l'estructura del Departament de Salut a les necessitats organitzatives inherents als objectius d'actuació que l'actual Govern ha identificat com a prioritaris. Entre aquests objectius, s'hi inclou la potenciació de les polítiques departamentals en matèria de planificació en salut i en matèria de recerca i innovació en salut, mitjançant la creació de sengles unitats, amb rang de direcció general, que concentren, respectivament, les competències en aquestes branques d'activitat pública, de manera paral·lela amb el reforçament de les polítiques d'ordenació professional i de formació i desenvolupament professional, l'execució de les quals s'atribueix a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, com a autoritat sanitària i unitat orgànica de gestió dels recursos del sistema sanitari.

Posteriorment, amb la finalitat d'enfortir la Secretaria de Salut Pública com a institució de referència cabdal en matèria de salut pública, amb la missió de vetllar per la millora de la salut individual i col·lectiva mitjançant l'execució de polítiques de salut, a través de la promoció per a la salut, de la protecció i la vigilància de la salut i la seguretat alimentària, el Decret 244/2016, de 19 d'abril, desplaça les funcions d'avaluació mèdica, inspecció, gestió i control en matèria d'incapacitats laborals i de dictamen sobre la correcció de les actuacions sanitàries en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial, exercides per la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques, de la Secretaria de Salut Pública a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

Mitjançant aquest Decret es redefineix l'àmbit funcional de la Secretaria de Salut Pública i se'n revisa l'estructura, bàsicament a l'àmbit territorial, per corregir els desajustos detectats i facilitar un exercici de polítiques de salut pública més proper a la ciutadania i sensible a la detecció de necessitats específiques, com a element fonamental per lluitar contra les desigualtats. Amb aquest objectiu, la Secretaria de Salut Pública s'organitza territorialment en cinc subdireccions regionals amb funcions en els àmbits de la protecció de la salut, la promoció de la salut i la vigilància epidemiològica.

A escala central, es crea la Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública, amb la finalitat de descarregar de funcions gestores la persona titular de la Secretaria de Salut Pública. Aquesta modificació, juntament amb la fusió de les subdireccions generals de Seguretat Alimentària i de Protecció de la Salut, la redistribució de funcions entre els serveis que en depenen, així com l'assignació de les funcions en matèria de salut laboral a un òrgan, amb rang de servei, dependent de la Subdirecció General de Promoció de la Salut, ha de contribuir a un funcionament més ordenat i eficaç dels serveis de salut pública.

Aquest Decret també promou una més gran projecció de la Direcció General de Recerca i Innovació perquè el Departament de Salut pugui fer front els propers anys als nous reptes que hi hagi en matèria de foment de l'activitat de recerca de primer nivell i d'impuls a la innovació, de manera especial mitjançant l'execució del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020, com a eina per enfortir el lideratge del sistema de salut de Catalunya en el sector i poder abordar les demandes socials i millorar la salut de la ciutadania.

La Direcció General de Recerca i Innovació passa a estructurar-se al voltant de dos eixos. D'una banda, l'Àrea d'Operacions i Relacions Institucionals, de nova creació, amb funcions d'acompanyament de la persona titular de la Direcció General i de representació institucional als centres de recerca i en altres organismes del teixit econòmic i social implicats en les polítiques de recerca i innovació, per aconseguir de tots els agents implicats el compromís necessari per garantir una adequada implementació de la nova estratègia en recerca. D'altra banda, la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut es reforça amb la creació de noves àrees, sota la seva dependència, per al desenvolupament de les funcions de gestió i avaluació de projectes que té assignades.

Una altra modificació que cal destacar afecta la Subdirecció General de Planificació Sanitària i Professional de la Direcció General de Planificació en Salut. Amb voluntat d'enfortir la línia de la planificació estratègica pròpia d'aquesta unitat directiva, la Subdirecció s'estructura en el Servei del Pla de Salut, ja existent, i el nou Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica, que passa a agrupar les tasques d'obtenció, gestió, elaboració i difusió de les estadístiques i les dades necessàries per conèixer l'estat de salut, analitzar les necessitats en salut, identificar les desigualtats i problemes prioritaris i recollir la informació sobre la mortalitat i altres aspectes clau relacionats amb la salut de la població de Catalunya. El treball d'aquest nou Servei ha de permetre que el Servei del Pla de Salut porti a terme la seva missió, que és la formulació i el desplegament dels objectius i les estratègies d'intervenció, així com l'avaluació sistemàtica del grau d'assoliment dels objectius de salut del Pla de salut de Catalunya. En paral·lel, s'assignen a la Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari funcions relacionades amb la informació sanitària orientada a la planificació de serveis sanitaris i sociosanitaris.

A més dels canvis assenyalats, que responen a noves estratègies en l'abordatge de les distintes polítiques concernides, aquest Decret introdueix altres modificacions en l'àmbit funcional d'altres unitats orgàniques (Direcció de Serveis, Gabinet Tècnic i Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària( que responen a l'objectiu comú de millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència. També s'efectuen les atribucions funcionals que preveuen lleis d'aplicació transversal en l'àmbit de la perspectiva de gènere i de la transparència.

Finalment, escau que es posi en relleu que aquest Decret, en un exercici de simplificació administrativa i en benefici del principi de seguretat jurídica, unifica en un sol text normatiu tota l'estructura departamental, que contenen els diversos decrets esmentats, que són objecte de derogació.

A proposta del conseller de Salut i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol I

Organització general

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Salut, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

a) Secretaria General.

b) Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.

c) Secretaria de Salut Pública.

d) Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

e) Direcció General de Planificació en Salut.

f) Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.

1.2 El Departament de Salut organitza i ordena el sistema sanitari de Catalunya mitjançant el Servei Català de la Salut, en els termes que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

1.3 El perímetre de les entitats del sector públic del Departament de Salut, en les quals participa directament o indirectament, es determina d'acord amb el que estableixen les disposicions constitutives i estatutàries de cada entitat i les previsions que conté la classificació orgànica i per entitats dels pressupostos del sector públic de les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

1.4 Les entitats del sector públic que presten serveis assistencials en l'àmbit de la salut, que formen part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i les seves filials i auxiliars, es relacionen amb el Departament de Salut mitjançant el Servei Català de la Salut o hi resten adscrites.

1.5 Les entitats del sector públic que presten serveis en l'àmbit de la recerca en salut es relacionen amb el Departament mitjançant la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.

 

Capítol II

Òrgans d'assistència i suport al conseller o consellera

 

Article 2

Consell de Direcció i Gabinet del Conseller o Consellera

El conseller o consellera de Salut té com a òrgans d'assistència i suport el Consell de Direcció i el Gabinet del Conseller o Consellera.

 

Article 3

Consell de Direcció

3.1 El Consell de Direcció té com a funció assistir el conseller o consellera en les funcions de direcció estratègica, coordinació general, execució de les polítiques i seguiment de l'activitat del Departament.

3.2 El Consell de Direcció el presideix el conseller o consellera i el componen les persones titulars dels òrgans directius amb rang orgànic de secretari o secretària general i de director o directora general del Departament, i les persones titulars de la Direcció del Servei Català de la Salut, la Direcció de l'Agència d'Avaluació i Qualitat Sanitàries de Catalunya i del Gabinet del Conseller o Consellera. Tanmateix, a proposta dels membres del Consell de Direcció i en funció dels temes tractats, la presidència del Consell de Direcció pot convocar-hi altres persones.

 

Article 4

Gabinet del Conseller o Consellera

4.1 Al Gabinet del Conseller o Consellera li corresponen les funcions següents:

a) Donar suport i assistència al conseller o consellera en les seves activitats.

b) Dur a terme la coordinació i l'elaboració d'informes i estudis tècnics de suport a la presa de decisions quan així sigui requerit pel conseller o consellera.

c) Coordinar les unitats que en depenen.

d) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller o consellera.

4.2 Del Gabinet del Conseller o Consellera en depenen les unitats següents:

a) Oficina de Relacions Institucionals.

b) Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera.

c) Oficina de Comunicació.

d) Oficina de Protocol.

4.3 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per respondre a les iniciatives del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament de Salut.

c) Elaborar els informes i assessorar en matèria de relacions institucionals la persona titular del Departament.

d) Fer l'assessorament i el desenvolupament tècnic dels continguts de les intervencions i comunicacions requerides pel cap o la cap del Gabinet del Conseller o Consellera i per la persona titular del Departament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

4.4 L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al conseller o consellera.

b) Assistir el conseller o consellera en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

4.5 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Proposar la política de comunicació interna i externa del Departament.

b) Coordinar la política de comunicació interna i externa del Departament amb els proveïdors del sistema públic de salut i els diferents òrgans del Departament.

c) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

d) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

e) Fer l'anàlisi i la difusió interna del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació i avaluar-ne la repercussió.

f) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

g) Coordinar l'elaboració i execució dels instruments de comunicació, inclòs el Pla de publicacions del Departament, i elaborar els informes que se li encarreguin sobre aquest àmbit d'actuació.

h) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

4.6 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir en matèria de protocol el conseller o consellera.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

4.7 Les persones titulars de les unitats que preveu aquest article són personal eventual, d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Capítol III

Secretaria General

 

Article 5

Secretaria General

5.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació del conseller o consellera del Departament. En especial, li corresponen la coordinació de la planificació estratègica i de la gestió de les polítiques públiques en l'àmbit de la salut i el seu impacte en l'elaboració del pressupost del Departament, així com les relacions amb el sector empresarial de l'àmbit sanitari.

5.2 De la Secretaria General en depenen les unitats i les àrees funcionals següents:

a) Direcció de Serveis.

b) Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació.

c) Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

d) Assessoria Jurídica.

e) Gabinet Tècnic.

5.3 El coordinador o coordinadora general de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut, que regula l'Ordre SLT/123/2014, d'11 d'abril, per la qual es crea la Comissió Departamental de Coordinació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut, depèn funcionalment, en l'exercici de les seves funcions, del secretari o secretària general. De conformitat amb el que estableix l'Ordre esmentada, l'assignació i el desenvolupament d'aquestes funcions no suposen l'accés a un nou lloc de treball.

 

Article 6

Direcció de Serveis

6.1 A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir l'administració, el règim interior i la gestió de les unitats del Departament, i coordinar els serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

b) Dirigir i impulsar projectes i accions encaminats a la integració, rendibilització i optimització de les actuacions de les diferents unitats del Departament i dels organismes que en depenen, i a la millora de la qualitat i l'avaluació de l'organització.

c) Dirigir les polítiques de recursos humans i organitzatives de les unitats del Departament i dels organismes que hi estan adscrits i coordinar-les.

d) Dirigir la política de formació del personal del Departament.

e) Coordinar la confecció de l'avantprojecte de llei de pressupostos corresponent al Departament de Salut, en col·laboració amb els altres òrgans del Departament i dels organismes que en depenen.

f) Dirigir i supervisar la gestió econòmica i pressupostària, la comptabilitat i la contractació administrativa del Departament.

g) Dirigir la política preventiva conjunta del Departament, del Servei Català de la Salut i de les entitats que, si escau, s'hi adhereixin en matèria de riscos laborals.

h) Dirigir i supervisar la racionalització de processos, circuits i documentació administrativa i proposar les adaptacions necessàries de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

i) Dirigir els projectes adreçats a la implantació de l'administració electrònica i a la modernització de l'organització del Departament en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

j) Donar suport a la definició de projectes de millora i modernització dels sistemes d'informació, i identificar i avaluar les necessitats informàtiques i de telecomunicacions, i definir-ne la planificació i el seguiment pressupostari en l'àmbit del Departament, en coordinació amb les polítiques corporatives sobre les TIC i d'acord amb les directrius que determini l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

k) Dirigir l'estratègia relativa als fons i recursos d'informació bibliogràfics comuns a tot el sistema sanitari públic que hi garanteixi l'intercanvi de coneixement i millori la qualitat de les tasques docents, de recerca, assistencials i de gestió sanitària dels professionals al servei del sistema de salut de Catalunya.

l) Dirigir la política de planificació lingüística del Departament.

m) Informar sobre l'establiment dels serveis mínims dels centres sanitaris públics, per garantir a la ciutadania la prestació dels serveis assistencials necessaris, analitzar les repercussions de les vagues i fer-ne el seguiment.

n) Les altres funcions que li delegui el secretari o secretària general del Departament.

6.2 La Direcció de Serveis s'estructura en les unitats següents:

a) Subdirecció General de Recursos Humans i Salut Laboral.

b) Subdirecció General d'Organització i Serveis.

c) Subdirecció General de Recursos Econòmics i Contractació.

 

Article 7

Subdirecció General de Recursos Humans i Salut Laboral

7.1 A la Subdirecció General de Recursos Humans i Salut Laboral li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

c) Impulsar i coordinar la formació i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

d) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

e) Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

f) Planificar les necessitats de recursos humans del Departament i proposar mesures de dimensionament de les plantilles que permetin una assignació eficient dels recursos disponibles.

g) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que siguin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

h) Mantenir les relacions i la coordinació tècnica amb els òrgans de l'Administració competents en matèria de recursos humans, relacions laborals i prevenció de riscos laborals.

i) Impulsar l'avaluació dels riscos existents i supervisar les activitats de vigilància i control quant a la seguretat i salut dels treballadors del Departament i de les entitats mancomunades en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promoure activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos.

j) Supervisar l'elaboració de propostes de resolució dels recursos i les reclamacions que es formulin al Departament en matèria de recursos humans, així com coordinar els expedients d'incompatibilitats i supervisar la tramitació dels expedients disciplinaris.

k) Dirigir i supervisar l'elaboració d'estudis, informes, propostes de millora i criteris tècnics d'aplicació de la normativa i, en general, l'assessorament jurídic en matèria de règim jurídic del personal del Departament i a petició de les entitats adscrites en les matèries que són competència del Departament de Salut.

l) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions que estableix l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

7.2 La Subdirecció General de Recursos Humans i Salut Laboral s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Gestió de Recursos Humans.

b) Servei de Planificació i Retribucions.

c) Servei de Règim Jurídic del Personal.

 

Article 8

Servei de Gestió de Recursos Humans

8.1 Al Servei de Gestió de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir les activitats de gestió i administració del personal del Departament.

b) Coordinar i controlar la tramitació dels expedients de situacions administratives, reconeixement de serveis prestats, venciment de triennis, vacances, permisos, llicències i altres incidències del personal sanitari i no sanitari del Departament.

c) Supervisar la gestió del registre de personal, emetre certificats i custodiar els expedients personals.

d) Coordinar la selecció del personal i la provisió de llocs de treball en l'àmbit del Departament.

e) Planificar la formació del personal, detectar les necessitats formatives de les diferents unitats, i supervisar i coordinar la realització de cursos.

f) Donar suport tècnic a les actuacions en matèria de recursos humans de les unitats del Departament i els organismes que en depenen i coordinar aquestes actuacions.

g) Donar suport a la Subdirecció General en les relacions amb les organitzacions sindicals del personal.

h) Coordinar i executar les actuacions en matèria de polítiques transversals de les dones en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius i sota la supervisió de la Subdirecció General de Recursos Humans i Salut Laboral.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

8.2 El Servei de Gestió de Recursos Humans s'estructura en les unitats següents:

a) Secció de Gestió i Administració del Personal.

b) Secció de Formació.

 

Article 9

Secció de Gestió i Administració del Personal

A la Secció de Gestió i Administració del Personal li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar els assumptes relatius al personal del Departament.

b) Tramitar els expedients referents a les situacions administratives.

c) Tramitar els permisos, llicències, certificacions, reconeixements de serveis previs i altres incidències del personal del Departament.

d) Supervisar el sistema de control horari i d'elaboració de les targetes d'identificació.

e) Gestionar la provisió de llocs de treball de funcionaris, així com també del personal laboral.

f) Implementar mesures de racionalització i redistribució dels efectius.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 10

Secció de Formació

A la Secció de Formació li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar, coordinar i supervisar el procés de detecció de necessitats formatives del Departament.

b) Assessorar les unitats tant dels serveis centrals com del territori respecte a les necessitats de formació, tenint en compte els continguts funcionals dels llocs de treball i les competències necessàries per desenvolupar-los.

c) Dissenyar, programar, coordinar i avaluar el Pla de formació del personal del Departament, tenint en compte les necessitats detectades i les disponibilitats pressupostàries.

d) Proposar experiències formatives innovadores que tinguin un impacte positiu en la qualitat del servei i en el desenvolupament professional del personal, així com analitzar i avaluar les aportacions de les comunitats de pràctica virtuals perquè reverteixin en benefici de les activitats formatives i del servei encomanat.

e) Mantenir el registre informàtic dels cursos realitzats pel personal del Departament.

f) Establir els indicadors d'avaluació i control de la gestió de la formació i realitzar el seguiment i control dels resultats.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 11

Servei de Planificació i Retribucions

11.1 Al Servei de Planificació i Retribucions li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i controlar l'elaboració de les nòmines del personal, els règims de previsió de la Seguretat Social i l'execució econòmica de les sentències i retencions judicials.

b) Elaborar el capítol I de l'avantprojecte de pressupost i efectuar el control de la despesa corresponent.

c) Realitzar estudis, plans i propostes d'ajust de les plantilles de llocs de treball disponibles en relació amb les necessitats efectives.

d) Elaborar i estudiar les propostes de valoració i classificació de llocs de treball, coordinar l'elaboració dels manuals d'organització i gestionar la modificació dels llocs de treball del Departament.

e) Donar suport a les unitats del Departament en la identificació de les necessitats, la definició de les funcions i els perfils competencials dels llocs de treball del personal, amb vista a l'assoliment dels objectius estratègics de l'organització.

f) Estudiar i analitzar polivalències existents entre els llocs de treball d'un mateix cos de manera que permetin la flexibilització i l'intercanvi d'efectius en períodes en què les càrregues de treball així ho requereixin.

g) Efectuar els estudis dels costos d'estructures del Departament.

h) Elaborar informes i estudis econòmics en matèria retributiva.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

11.2 El Servei de Planificació i Retribucions s'estructura en la Secció de Nòmina i Seguretat Social.

 

Article 12

Secció de Nòmina i Seguretat Social

A la Secció de Nòmina i Seguretat Social li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar l'execució del capítol I del pressupost del Departament.

b) Gestionar i tramitar les nòmines del personal sanitari i no sanitari del Departament.

c) Gestionar i tramitar la Seguretat Social i les mutualitats del personal, així com gestionar les incapacitats i els accidents laborals i les incidències que en deriven.

d) Tramitar l'execució econòmica de les retencions judicials així com de les sentències, en col·laboració amb el Servei de Règim Jurídic del Personal.

e) Elaborar informes, estudis i propostes de millora en relació amb l'àmbit de les retribucions i el règim de previsió social del personal del Departament, especialment pel que fa a les peculiaritats dels col·lectius de personal específics del Departament.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 13

Servei de Règim Jurídic del Personal

Al Servei de Règim Jurídic del Personal li corresponen les funcions següents:

a) Instruir els expedients d'incompatibilitats del personal del Departament de Salut i de les entitats del sector públic majoritari que hi estan vinculades i emetre'n informe, i, en el cas del personal sanitari, elaborar-ne la proposta de resolució; i també coordinar i assessorar en relació amb les declaracions de compatibilitat dels alts càrrecs.

b) Assessorar jurídicament i elaborar estudis, informes i propostes de millora sobre el règim jurídic del personal adscrit al Departament i a petició de les entitats adscrites en les matèries que són competència del Departament de Salut.

c) Emetre informe dels projectes normatius que regulin aspectes del règim jurídic dels diferents tipus de personal adscrit al Departament, sens perjudici de l'informe preceptiu que correspon a l'Assessoria Jurídica, i donar suport jurídic a l'anàlisi, disseny i elaboració de propostes relacionades amb les polítiques de recursos humans del Departament.

d) Identificar noves necessitats i fer propostes de canvis normatius en l'àmbit dels recursos humans encaminats a assolir els objectius estratègics de l'organització, així com elaborar instruccions, circulars i criteris tècnics d'aplicació de la normativa en l'àmbit del règim jurídic del personal del Departament de Salut.

e) Elaborar els estudis, els informes i les propostes de resolució dels recursos i les reclamacions interposats contra els actes administratius adoptats en matèria de recursos humans del Departament, així com de les reclamacions prèvies a la via judicial social.

f) Emetre informe dels expedients dels recursos contenciosos interposats en matèria de recursos humans i supervisar-ne la tramitació.

g) Supervisar, emetre informe, assessorar i fer el seguiment quant a la tramitació dels expedients relatius al règim disciplinari del personal funcionari i laboral del Departament de Salut.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 14

Subdirecció General d'Organització i Serveis

14.1 A la Subdirecció General d'Organització i Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar les actuacions del Departament de Salut i dels organismes que en depenen en matèria d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes, i la seva avaluació.

b) Supervisar, impulsar i coordinar els projectes d'administració electrònica del Departament de Salut i dels organismes que en depenen, d'acord amb les polítiques de caràcter transversal impulsades per la Generalitat de Catalunya.

c) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del departament competent en la matèria.

d) Coordinar les actuacions referents a organització, procediments i estructura, i assessorar els diferents òrgans del Departament en aquestes matèries.

e) Dirigir i coordinar els serveis generals i les activitats corresponents al règim intern del Departament, així com dur-ne a terme la coordinació en les entitats que en depenen.

f) Dirigir els serveis d'atenció al públic i d'emmagatzematge, el Registre general i l'Arxiu Central i fer-ne el seguiment.

g) Impulsar i supervisar la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya.

h) Impulsar i dirigir el desenvolupament de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic com a plataforma digital d'accés als fons bibliogràfics en matèria de salut.

i) Supervisar i impulsar l'aplicació de les directrius generals en matèria de planificació lingüística.

j) Garantir el compliment de la normativa en matèria lingüística i coordinar els plans de política lingüística i les actuacions per a la millora de la qualitat lingüística, així com donar suport a les unitats del Departament i els ens que en depenen.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

14.2 La Subdirecció General d'Organització i Serveis s'estructura en les unitats següents:

a) Servei d'Organització.

b) Servei de Serveis Generals.

c) Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya.

d) Servei de Planificació Lingüística.

 

Article 15

Servei d'Organització

Al Servei d'Organització li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos.

b) Elaborar els estudis i encarregar-se de l'anàlisi quant a les normes que vinculen un procés administratiu, així com coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, tràmits administratius i tècniques de gestió.

c) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis.

d) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement, així com estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.

e) Establir i posar en marxa mesures destinades a millorar l'accés de la ciutadania al Departament i les relacions entre la ciutadania i el Departament, així com les actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives.

f) Elaborar i implementar el desenvolupament dels serveis electrònics adreçats a la ciutadania i a les empreses i ens locals, i analitzar els requeriments tecnològics dels projectes d'administració electrònica.

g) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

h) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de l'execució en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

i) Col·laborar en el disseny i la implementació de programes interdepartamentals dins del seu àmbit d'actuació.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 16

Servei de Serveis Generals

16.1 Al Servei de Serveis Generals li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar l'atenció al públic i organitzar i gestionar el Registre general i l'Arxiu Central.

b) Planificar les activitats relatives al règim interior dels edificis administratius del Departament.

c) Supervisar i coordinar les funcions que han de garantir la conservació ordinària, el manteniment dels béns immobles i la seguretat dels edificis administratius del Departament.

d) Impulsar, coordinar i supervisar les obres de condicionament i millora dels edificis i dependències i l'obra nova del Departament.

e) Coordinar i supervisar els serveis prestats per empreses externes en règim de contracte o concessió relacionats amb els serveis generals del Departament.

f) Supervisar l'execució de les contractacions en l'àmbit de la seva competència.

g) Impulsar actuacions de bones pràctiques ambientals en els diferents edificis del Departament, de manera que es fomenti l'estalvi mitjançant un ús racional dels recursos.

h) Supervisar l'emmagatzematge, el control d'existències i la distribució de les publicacions del Departament.

i) Gestionar i controlar els serveis de telefonia del Departament, en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

16.2 El Servei de Serveis Generals s'estructura en les unitats següents:

a) Secció de Règim Interior.

b) Secció de Gestió de Serveis.

c) Secció de Serveis Comuns.

 

Article 17

Secció de Règim Interior

A la Secció de Règim Interior li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar els equips tècnics que intervenen en el manteniment i la seguretat de les instal·lacions del Departament.

b) Coordinar la utilització dels espais comuns del Departament (sales de reunions i aules) i dels mitjans tècnics d'àudio i de vídeo.

c) Gestionar l'emmagatzematge i el control d'existències i la distribució de les publicacions del Departament.

d) Gestionar les actuacions en matèria de bones pràctiques ambientals en els diferents edificis del Departament.

e) Coordinar els serveis de consergeria, parc mòbil, valisa, reprografia i correus.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 18

Secció de Gestió de Serveis

A la Secció de Gestió de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el Registre general, l'Arxiu Central i l'atenció al públic dels edificis administratius del Departament.

b) Dur a terme el control dels projectes d'obra nova, reforma i manteniment dels edificis del Departament.

c) Dur a terme el control dels serveis prestats per empreses externes en règim de contracte o concessió relacionats amb els serveis del Departament.

d) Gestionar les obres de condicionament i millora dels edificis i dependències i l'obra nova del Departament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 19

Secció de Serveis Comuns

19.1 A la Secció de Serveis Comuns li corresponen, dins del seu àmbit d'actuació, les funcions següents:

a) Supervisar el manteniment dels edificis, mobiliari i instal·lacions.

b) Gestionar i administrar els recursos materials i dur l'inventari de béns mobles i immobles.

c) Gestionar i administrar el règim interior i els serveis generals i, especialment, supervisar el registre d'entrada i sortida de documents i organitzar l'atenció al públic.

d) Col·laborar en la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.

e) Controlar l'execució dels serveis prestats per empreses externes en l'àmbit dels serveis generals de l'edifici (seguretat, neteja, control de plagues, manteniment de maquinari, etc.).

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

19.2 La Secció de Serveis Comuns exerceix les funcions que li atribueix aquest Decret en l'àmbit de l'edifici Salvany de manera coordinada amb els altres òrgans amb funcions afins ubicats a la seu central del Departament.

 

Article 20

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya

20.1 La Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya, assimilada orgànicament a servei, integra els fons bibliogràfics i la resta de recursos de la informació del Departament de Salut i de les entitats del sector públic majoritari de salut que en depenen, i està oberta al conjunt dels centres del sistema de salut de Catalunya, i estableix un sistema homogeni de prestació de serveis, d'atenció i de formació, tant presencial com virtual, dirigit als professionals de l'àmbit sanitari.

20.2 A la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya li corresponen les funcions següents:

a) Adquirir, gestionar, processar i difondre recursos d'informació d'acord amb les necessitats d'investigació del personal del sistema sanitari públic.

b) Preservar, organitzar i difondre la documentació científica produïda pel Departament de Salut i per les entitats del sector públic majoritari que en depenen, i donar accés a aquesta documentació al personal investigador, al personal docent, als professionals de l'àmbit sanitari i a tots els ciutadans en general.

c) Potenciar i facilitar el consum d'informació científica mitjançant recursos propis i recursos accessibles gràcies a plans de cooperació entre biblioteques, al préstec interbibliotecari i l'accés a la informació electrònica a través de les TIC.

d) Desenvolupar i gestionar la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, com a plataforma digital que ha de permetre l'accés ininterromput des de qualsevol punt als fons bibliogràfics, als recursos d'informació i als serveis integrats en aquesta plataforma.

e) Desenvolupar i gestionar la Xarxa de Biblioteques Especialitzades en Ciències de la Salut que, mitjançant la subscripció dels acords i convenis corresponents, faciliti la coordinació i cooperació de les biblioteques de les institucions que presten servei a la sanitat pública catalana.

f) Guiar, formar i assessorar els usuaris en la recerca i recuperació de la informació crítica que els cal i orientar-los en l'ús de les eines bibliogràfiques més adients a les seves necessitats.

g) Fomentar la col·laboració amb altres biblioteques i centres de documentació de l'especialitat i participar en programes i convenis que tinguin com a objectiu la millora dels serveis oferts per la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (catàleg col·lectiu, préstec interbibliotecari, recursos electrònics, formació i altres serveis).

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 21

Servei de Planificació Lingüística

Al Servei de Planificació Lingüística li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar, planificar, impulsar i coordinar les activitats de planificació lingüística del Departament i dels organismes que en depenen.

b) Vetllar pel compliment de la normativa sobre usos lingüístics oficials i sobre coneixements de llengua catalana del personal.

c) Assessorar el Departament en l'adopció de models de gestió de les llengües en l'àmbit de la salut i, en general, en qualsevol acord o normativa que provingui del Govern en matèria lingüística.

d) Dissenyar estratègies i elaborar plans de treball per impulsar i millorar l'ús de la llengua catalana en el sector sanitari públic i privat.

e) Dur a terme accions de dinamització i assessorament lingüístics, i establir els criteris necessaris per assolir els estàndards de qualitat lingüística en els diferents suports comunicatius del Departament. Vetllar per la comprensibilitat i el bon ús del llenguatge especialitzat de les ciències de la salut.

f) Gestionar i coordinar les revisions i traduccions de documents.

g) Coordinar l'elaboració de les memòries i informes anuals de política lingüística.

h) Vetllar per l'aplicació de la normativa d'usos lingüístics en les tecnologies de la informació i la comunicació, i en els productes informàtics de l'àmbit sanitari.

i) Programar i gestionar les activitats de formació i perfeccionament en matèria de llengua catalana, i analitzar les necessitats formatives específiques dels professionals sanitaris.

j) Coordinar la Xarxa Tècnica de Política Lingüística del Departament.

k) Coordinar i supervisar la gestió de les queixes lingüístiques dels usuaris de la sanitat.

l) Impulsar recursos lingüístics i terminològics relacionats amb l'àmbit de la salut. Establir protocols i convenis de col·laboració per a l'elaboració de lèxics i diccionaris en col·laboració amb altres organismes, particularment amb el TERMCAT.

m) Elaborar els formularis del Departament i normalitzar-los gràficament vetllant per la correcta aplicació del Programa d'identificació visual (PIV).

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 22

Subdirecció General de Recursos Econòmics i Contractació

22.1 A la Subdirecció General Recursos Econòmics i Contractació li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar els objectius del Departament en matèria econòmica i fer-ne el seguiment, i també controlar-ne l'execució.

b) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària.

c) Dirigir i supervisar la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, i la tramitació de les modificacions.

d) Supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable, l'habilitació, la gestió dels recursos patrimonials i la contractació administrativa del Departament.

e) Coordinar l'assessorament en matèria econòmica, pressupostària i comptable a les unitats del Departament i els organismes que en depenen, així com elaborar estudis i informes en aquests àmbits.

f) Elaborar propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

g) Supervisar i coordinar la tramitació dels expedients de contractació, convenis, subvencions i ajuts que atorga el Departament.

h) Supervisar la recaptació de les taxes i altres ingressos del Departament.

i) Supervisar i coordinar les actuacions del Departament en matèria d'assegurances, expedients patrimonials i inventari.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

22.2 La Subdirecció General Recursos Econòmics i Contractació s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Gestió Econòmica.

b) Servei de Contractació i Subvencions.

c) Servei de Taxes i Patrimoni.

 

Article 23

Servei de Gestió Econòmica

23.1 Al Servei de Gestió Econòmica li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Departament i les modificacions, i coordinar-ne la confecció en relació amb els òrgans i les entitats que en depenen.

b) Fer el seguiment, el control, l'anàlisi i l'avaluació de l'execució pressupostària i preparar les modificacions pressupostàries.

c) Coordinar l'execució pressupostària de les entitats del Departament.

d) Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l'execució comptable.

e) Gestionar l'habilitació i el fons de maniobra del Departament.

f) Assessorar en matèria econòmica, pressupostària i comptable les unitats del Departament i dels organismes que en depenen, així com elaborar estudis i informes en aquests àmbits.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

23.2 El Servei de Gestió Econòmica s'estructura en la Secció de Seguiment Pressupostari.

 

Article 24

Secció de Seguiment Pressupostari

A la Secció de Seguiment Pressupostari li corresponen les funcions següents:

a) Revisar i preparar la documentació necessària per confeccionar l'avantprojecte de pressupost del Departament.

b) Col·laborar en la gestió del pressupost anual del Departament, en concret, pel que fa a l'elaboració i la tramitació dels expedients de modificació pressupostària i la gestió administrativa de les despeses.

c) Portar la comptabilitat pressupostària i elaborar i controlar programes de seguiment econòmic d'inversions.

d) Portar a terme la gestió administrativa pressupostària i comptable dels expedients de subvencions i dels de cofinançament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 25

Servei de Contractació i Subvencions

25.1 Al Servei Contractació i Subvencions li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, elaborar i tramitar els expedients de contractació administrativa, els convenis de col·laboració i les subvencions, així com fer-ne el seguiment.

b) Elaborar els plecs de clàusules administratives particulars dels expedients de contractació.

c) Coordinar, controlar i supervisar el procediment de tramitació i atorgament de subvencions.

d) Estudiar i redactar els documents contractuals, així com fer el seguiment de la seva adequació a les modificacions de la normativa aplicable.

e) Assessorar les unitats del Departament i els organismes que en depenen en matèria de contractació administrativa, convenis i subvencions.

f) Tramitar els contractes o les resolucions que corresponguin en cada cas.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

25.2 El Servei Contractació i Subvencions s'estructura en les unitats següents:

a) Secció de Contractes.

b) Secció de Convenis i Subvencions.

 

Article 26

Secció de Contractes

A la Secció de Contractes li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació administrativa del Departament i les modificacions que s'hi produeixin.

b) Tramitar els expedients de devolució de fiances, de liquidació, de revisió de preus, de resolució de contractes, i qualsevol altre expedient derivat de la contractació administrativa.

c) Confeccionar i custodiar el fitxer de contractes del Departament i gestionar-ne la tramitació amb el Registre públic de contractes.

d) Participar en les meses de contractació, en la Comissió de Subministraments i en qualsevol òrgan del Departament relacionat amb les seves competències.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 27

Secció de Convenis i Subvencions

A la Secció de Convenis i Subvencions li corresponen les funcions següents:

a) Revisar les propostes de conveni que arriben al Servei de Contractació i Subvencions des de les diferents unitats directives per tal d'iniciar-ne la tramitació de l'expedient.

b) Registrar els convenis i impulsar-ne la tramitació fins a la signatura, així com controlar la situació dels convenis en cada fase i, si escau, gestionar-ne la publicació.

c) Tramitar, controlar i fer el seguiment econòmic dels expedients de subvenció, i vetllar pel compliment de les normes que en regulen la tramitació.

d) Supervisar el funcionament dels arxius d'expedients dels ajuts i convenis.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 28

Servei de Taxes i Patrimoni

28.1 Al Servei de Taxes i Patrimoni li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, elaborar i tramitar els assumptes relacionats amb recursos patrimonials i les taxes corresponents als serveis prestats pel Departament i per les entitats que en depenen.

b) Confeccionar, mantenir i gestionar l'inventari de béns immobles adscrits al Departament i l'adquisició i l'inventari de béns mobles, així com l'adquisició de material no inventariable i la seva distribució.

c) Supervisar els pagaments i la recaptació de taxes i altres ingressos del Departament de Salut i dels organismes que en depenen.

d) Planificar i supervisar la gestió del patrimoni, les inversions i les assegurances.

e) Tramitar els expedients patrimonials i les reclamacions davant les companyies d'assegurances.

f) Tramitar els procediments contractuals d'adquisició i arrendament d'edificis o locals, i fer-ne el seguiment.

g) Elaborar informes econòmics en matèria d'ingressos i informar sobre les propostes de normativa que tinguin relació amb aquesta matèria.

h) Assessorar els òrgans del Departament i els organismes adscrits en matèria de patrimoni, taxes i altres ingressos, i elaborar-ne la normativa.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

28.2 El Servei de Taxes i Patrimoni s'estructura en la Secció de Taxes i Altres Ingressos.

 

Article 29

Secció de Taxes i Altres Ingressos

A la Secció de Taxes i Altres Ingressos li corresponen les funcions següents:

a) Controlar les taxes i els altres ingressos de les diferents unitats del Departament.

b) Gestionar els ingressos derivats de la recaptació de taxes corresponents als serveis prestats pel Departament i dels organismes que en depenen.

c) Tramitar les certificacions de descobert, la recaptació de les taxes i els preus públics i la seva liquidació posterior.

d) Justificar i preparar la documentació necessària per efectuar la fiscalització dels ingressos departamentals.

e) Controlar la gestió econòmica de les sancions imposades pel Departament.

f) Gestionar i fer els tràmits necessaris per a l'inici del cobrament per via de constrenyiment.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 30

Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació

30.1 A l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació, com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Promoure mesures d'internacionalització del sector de la salut en coordinació amb l'òrgan competent en matèria d'afers exteriors.

b) Executar la política de cooperació del Departament de Salut i donar suport a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en l'àmbit de la salut.

c) Potenciar la imatge exterior del sistema de salut de Catalunya.

d) Consolidar i potenciar el lideratge del sistema de salut de Catalunya en les xarxes i institucions internacionals.

e) Coordinar les accions davant de la Unió Europea amb incidència en l'àmbit de la salut amb l'òrgan competent en matèria d'actuacions de la Generalitat davant les institucions europees.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

30.2 En l'exercici de les seves funcions, l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació actua de manera coordinada amb el Gabinet del Conseller o Consellera.

 

Article 31

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

31.1 A l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions li corresponen les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies de les TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria de TIC i de ciberseguretat.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director de les TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i dels criteris i directrius corporatius en matèria de TIC i de ciberseguretat.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions de TIC del Departament derivades del Pla director de les TIC, així com supervisar la gestió de TIC de les entitats adscrites al Departament i donar-los suport sobre això.

d) Garantir la prestació dels serveis de TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com del manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllant per l'adequada implantació en el Departament.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació i proposar mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i també col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa, i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa, per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.

g) Garantir la preservació del coneixement estratègic i del coneixement funcional de les TIC del Departament com a un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària sobre això.

h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar-ne periòdicament la situació al Departament.

i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de forma preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

j) Desplegar i coordinar les actuacions que estableix el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment del marc normatiu vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

31.2 De l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions n'és el responsable el director o directora de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que depèn funcionalment de la Secretaria General del Departament per tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i que depèn del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes que estableix el Govern.

31.3 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per encarregar-se de la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, sobre la base de la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

31.4 A l'organisme competent en matèria de ciberseguretat li correspon impulsar el desenvolupament del Programa de ciberseguretat del Departament, desplegant la funció j) de l'article 31.1 en coordinació amb l'Àrea TIC, i informar periòdicament el secretari o secretària general de l'estat de la situació en matèria de ciberseguretat.

 

Article 32

Assessoria Jurídica

L'Assessoria Jurídica, assimilada orgànicament a subdirecció general, es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que desplega la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 33

Gabinet Tècnic

Al Gabinet Tècnic, amb rang orgànic de subdirecció general, li corresponen les funcions següents:

a) Desenvolupar el suport tècnic de la coordinació dels afers interdepartamentals.

b) Desenvolupar el suport tècnic de la coordinació d'estratègies i d'operatives entre els òrgans adscrits al Departament.

c) Coordinar la informació, els informes, els estudis i les propostes que s'han d'elevar al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, així com en les relacions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya en matèria de salut.

d) Elaborar instruments per a la planificació i l'avaluació dels objectius del Departament en el marc del Pla de Govern.

e) Planificar, elaborar i coordinar els informes i estudis en les matèries que són competència de la Secretaria General del Departament.

f) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

g) Coordinar les actuacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern en l'àmbit del Departament de Salut, d'acord amb la normativa vigent.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Capítol IV

Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació

 

Article 34

Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació

34.1 A la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar l'establiment efectiu dels objectius estratègics i operatius de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya.

b) Impulsar i coordinar l'efectiva representació local i ciutadana en el Consell de Salut de Catalunya i en els consells de participació territorial de salut.

c) Impulsar les activitats de col·laboració, cooperació i coordinació entre l'Administració sanitària de la Generalitat i els ens locals en el desenvolupament de les polítiques sanitàries i de salut.

d) Promoure la participació social en el sistema sanitari públic.

e) Coordinar les actuacions dels òrgans del Departament en relació amb les funcions d'informació que preveu el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat.

f) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

g) Exercir la representació del Departament en la Comissió de Govern Local de Catalunya per designació del conseller o consellera.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel conseller o consellera.

34.2 En el desenvolupament de les seves funcions, la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació actua en coordinació amb el Servei Català de la Salut en el marc dels òrgans de participació que estableix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

34.3 S'integra en el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, en els termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

34.4 La Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació s'estructura en la Subdirecció General de Coordinació.

 

Article 35

Subdirecció General de Coordinació

A la Subdirecció General de Coordinació li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar les actuacions d'execució de les funcions de la Secretaria de Participació Social i Local en Salut.

b) Estudiar, avaluar i emetre informes, a requeriment del secretari o secretària de Participació Social i Local en Salut, en matèria de les seves competències, per tal de respondre a les reclamacions, consultes i suggeriments que es puguin plantejar, especialment en matèries relacionades amb la gestió de polítiques sectorials.

c) Donar suport tècnic i assessorar en matèria de salut el secretari o secretària de Participació Social i Local en Salut en el desenvolupament de les seves funcions, amb especial èmfasi en la interlocució amb els ens i òrgans territorials.

d) Donar suport tècnic, assistència i assessorament en el desenvolupament de les relacions interdepartamentals.

e) Centralitzar i coordinar els assumptes i les funcions que gestiona la Secretaria de Participació Social i Local en Salut, i fer-ne el seguiment.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Capítol V

Secretaria de Salut Pública

 

Article 36

Secretaria de Salut Pública

36.1 A la Secretaria de Salut Pública, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

a) Establir les directrius i prioritats en salut pública, d'acord amb les indicacions del Pla de salut de Catalunya i del Pla interdepartamental de salut pública, i coordinar-ne i supervisar-ne la implantació i l'execució.

b) Impulsar, liderar i coordinar el procés d'elaboració, avaluació, seguiment i actualització del Pla interdepartamental de salut pública i del Pla de seguretat alimentària.

c) Col·laborar en la definició de les prioritats pressupostàries en relació amb les polítiques de salut pública que es desprenguin del Pla de salut de Catalunya, del Pla interdepartamental de salut pública i del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.

d) Elaborar la cartera de serveis de salut pública i les seves modificacions.

e) Gestionar els serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament competent en matèria de salut, en coordinació amb el Servei Català de la Salut pel que fa als serveis que es prestin en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

f) Garantir les prestacions necessàries per preservar, protegir i promoure la salut de les persones, en l'àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública i de la salut laboral.

g) Promoure sistemes de coordinació entre les actuacions del sistema de salut pública i l'activitat assistencial que es du a terme en els centres sanitaris cercant l'eficiència per a la ciutadania.

h) Gestionar les situacions de crisi i d'emergència que constitueixin un risc per a la salut de la població, d'una manera coordinada amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el marc dels plans de protecció civil.

i) Establir els instruments d'informació i comunicació a la ciutadania i a les administracions públiques en les qüestions més rellevants en matèria de salut pública i coordinar el sistema d'informació de salut pública.

j) Aprovar la proposta de taxes i preus públics per la prestació dels serveis.

k) Donar suport tècnic als ens locals i prestar els serveis mínims de salut pública de competència municipal i comarcal als ajuntaments i altres ens locals, en el marc dels convenis de col·laboració que preveu la Llei de Catalunya 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

l) Exercir la potestat sancionadora i les funcions d'autoritat sanitària d'acord amb la normativa en salut pública i la legislació del procediment administratiu i el procediment sancionador.

m) Fomentar la competència dels professionals i la recerca en salut pública, en col·laboració amb els organismes que en són els responsables, les universitats i els centres de recerca.

n) Elaborar els estudis d'impacte en la salut de les intervencions sobre els determinants de la salut de la població, amb la introducció, entre d'altres, de la perspectiva de gènere.

o) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

p) Qualsevol altra funció que, dins de l'àmbit de la salut pública, li encarregui el departament competent en matèria de salut.

36.2 La Secretaria de Salut Pública i els òrgans en què s'estructura, d'acord amb l'àmbit funcional corresponent i les previsions que conté el present Decret, empren la denominació d'Agència de Salut Pública de Catalunya i d'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

36.3 En l'execució de les funcions b), c), d) i e) de l'apartat 1 d'aquest article, la Secretaria de Salut Pública actua en coordinació amb la Direcció General de Planificació en Salut i el Servei Català de la Salut. En l'execució de la funció que preveu la lletra n) de l'apartat 1, la Secretaria de Salut Pública pot establir convenis amb entitats públiques o privades. L'execució de les funcions en matèria de salut laboral s'entén sens perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguin al departament competent en matèria de treball, seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals. Així mateix, les funcions en matèria de seguretat alimentària i protecció de la salut s'exerceixen sens perjudici de les competències del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

36.4 S'integren al Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, en els termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, els òrgans següents:

a) Consell Consultiu de Salut Pública.

b) Consell Assessor de Salut Pública.

c) Comissió Directora de Seguretat Alimentària.

d) Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària.

e) Consell de Salut Laboral.

f) Consell Assessor de Vacunacions.

g) Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya.

h) Comissió Interdepartamental de Drogues.

i) Comitè Executiu de Catalunya per a la Prevenció, el Control i el Seguiment de l'Evolució d'una Possible Pandèmia de la Grip.

36.5 El Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya depèn funcionalment de la Secretaria de Salut Pública en l'exercici de les funcions que afecten el seu àmbit de competències.

36.6 La Secretaria de Salut Pública s'estructura en les unitats següents:

36.6.1 Unitats centrals:

a) Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública.

b) Subdirecció General de Promoció de la Salut.

c) Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut.

d) Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

e) Subdirecció General de Drogodependències.

f) Servei d'Estratègia i Comunicació.

36.6.2 Unitats territorials:

a) Subdirecció Regional a Barcelona.

b) Subdirecció Regional a Girona.

c) Subdirecció Regional a la Catalunya Central.

d) Subdirecció Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran.

e) Subdirecció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

 

Article 37

Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública

A la Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública li corresponen las funcions següents:

a) Elaborar la proposta d'objectius de la Secretaria d'acord amb les directrius i prioritats en salut pública que fixen el Pla de salut de Catalunya, el Pla interdepartamental de salut pública i el Pla de seguretat alimentària de Catalunya.

b) Coordinar les actuacions de les unitats orgàniques de la Secretaria.

c) Assistir la gestió ordinària de la Secretaria i donar-hi suport.

d) Supervisar la implantació i l'execució dels programes de salut pública i la cartera de serveis.

e) Exercir la interlocució davant d'organismes i institucions públiques i privades per garantir la prestació efectiva de la cartera de serveis de salut pública.

f) Promoure l'avaluació de les activitats de la Secretaria i la recollida sistemàtica d'indicadors.

g) Proposar els preus públics i les taxes per a la prestació dels serveis.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 38

Subdirecció General de Promoció de la Salut

38.1 A la Subdirecció General de Promoció de la Salut li corresponen les funcions següents:

a) Planificar, dissenyar, aplicar i avaluar les polítiques que desenvolupa la Secretaria de Salut Pública en matèria de programes sanitaris tendents a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties i els seus factors de risc, i de la salut laboral, mitjançant actuacions dirigides a les persones i als entorns, amb una atenció preferent per les que es desenvolupen en l'àmbit de la salut comunitària.

b) Impulsar el desenvolupament d'un sistema de vigilància de malalties i problemes de salut relacionats amb el treball, i de vigilància de la salut postocupacional, d'acord amb la legislació de riscos laborals.

c) Impulsar l'establiment d'una xarxa de centres de referència per al diagnòstic de malalties professionals per mitjà de convenis específics amb centres assistencials.

d) Dissenyar les polítiques del Pla interdepartamental de salut pública i coordinar-ne l'elaboració i avaluar-ne l'impacte, també en termes de gènere.

e) Executar la prestació dels serveis inclosos en la cartera de serveis de salut pública sobre promoció de la salut, la prevenció de les malalties i la salut laboral i les funcions relacionades.

f) Donar suport als serveis assistencials, especialment en el nivell de l'atenció primària perquè puguin desenvolupar correctament les tasques relacionades amb la prevenció i la promoció de la salut i la gestió de les patologies professionals.

g) Promoure i facilitar la formació i la recerca en les matèries relacionades amb la Subdirecció.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

38.2 La Subdirecció General de Promoció de la Salut s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Medicina Preventiva.

b) Servei de Promoció de Vida Saludable i de Prevenció de Malalties Cròniques no Transmissibles.

c) Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral.

d) Servei de Salut Maternoinfantil.

e) Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de Lesions per Causes Externes.

 

Article 39

Servei de Medicina Preventiva

39.1 Al Servei de Medicina Preventiva li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar projectes de programes i actuacions per a la prevenció i el control de les malalties.

b) Planificar i gestionar el programa de vacunacions de la Secretaria de Salut Pública.

c) Realitzar les accions que la Secretaria de Salut Pública porti a terme en matèria de medicina preventiva.

d) Coordinar i avaluar els programes i les activitats de medicina preventiva que porti a terme la Secretaria de Salut Pública.

e) Elaborar el contingut i els objectius dels programes de salut inclosos en el Pla de salut de Catalunya en relació amb els programes de lluita contra les malalties infeccioses.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

39.2 El Servei de Medicina Preventiva s'estructura en la Secció de Prevenció de Malalties Infeccioses.

 

Article 40

Secció de Prevenció de Malalties Infeccioses

A la Secció de Prevenció de Malalties Infeccioses li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i gestionar els programes de lluita contra les malalties infeccioses que desenvolupi de forma específica el Servei de Medicina Preventiva.

b) Planificar, coordinar, supervisar i avaluar la investigació i el control de les malalties infeccioses.

c) Coordinar, supervisar i avaluar la implementació dels programes i campanyes de salut relacionats amb la prevenció de les malalties infeccioses en el territori, juntament amb la xarxa pública d'atenció primària, els serveis centrals i les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consell General d'Aran i altres ens locals, i amb altres departaments i institucions de la Generalitat de Catalunya.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 41

Servei de Promoció de Vida Saludable i Prevenció de Malalties Cròniques no Transmissibles

Al Servei de Promoció de Vida Saludable i Prevenció de Malalties Cròniques no Transmissibles li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar, coordinar i avaluar els programes tendents a la promoció de la vida saludable, l'educació per a la salut de la ciutadania i la prevenció de malalties cròniques que porti a terme la Secretaria de Salut Pública.

b) Estudiar i investigar tots els elements constitutius de la metodologia preventiva relacionada amb l'educació per a la salut de la població general de Catalunya.

c) Estudiar i investigar la metodologia preventiva d'educació per a la salut als grups de risc de la població catalana en relació amb les patologies més prevalents.

d) Fer la proposta i l'assessorament sobre programes d'educació per a la salut dirigits tant a la població en general de Catalunya com a grups de risc específics.

e) Realitzar la coordinació per a la informació tècnica sobre les activitats preventives que s'han d'integrar en els diferents àmbits assistencials.

f) Assessorar sobre la formació tècnica necessària per desplegar les activitats preventives en els diferents àmbits assistencials.

g) Impulsar la salut comunitària i les actuacions per fomentar l'equitat en salut.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 42

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Al Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral li corresponen, sens perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguin al departament competent en matèria de treball, seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals, les funcions següents:

a) Promoure projectes, programes i actuacions conjunts entre els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses i el sistema de mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

b) Desenvolupar estratègies en matèria de medicina del treball en relació amb la prevenció de riscos laborals a les empreses, facilitant la coordinació, avaluació i control de les activitats de vigilància de la salut dels treballadors realitzades pels serveis de prevenció de riscos laborals.

c) Promoure la salut en l'entorn laboral.

d) Desenvolupar actuacions de vigilància epidemiològica dels problemes de salut relacionats amb l'entorn laboral.

e) Desenvolupar estratègies de suport a l'atenció primària de salut.

f) Gestionar els problemes de salut relacionats amb el treball.

g) Gestionar programes específics territorials relacionats amb la vigilància postocupacional.

h) Promoure la formació i recerca en l'àmbit de la salut laboral a Catalunya.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 43

Servei de Salut Maternoinfantil

Al Servei de Salut Maternoinfantil li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar els problemes prevalents que plantegen la maternitat i la infància per a l'establiment de les prioritats de salut en aquest camp, d'acord amb les dades epidemiològiques disponibles.

b) Proposar com a objectius de salut maternal i de la infància les actuacions que es poden considerar prioritàries per la seva importància sanitària o prevalença.

c) Estudiar i proposar la implementació de programes i activitats preventives i de promoció de la salut orientats a la millora en relació amb problemes prioritaris de salut maternoinfantil.

d) Promoure i elaborar plans d'actuació preventius i d'educació per a la salut reproductiva i de la infància.

e) Col·laborar i coordinar-se amb les altres institucions implicades en el desplegament de les diferents activitats del Servei.

f) Avaluar l'estructura, el procés i els resultats de les activitats desenvolupades en el marc del Servei, amb la finalitat de comprovar-ne el grau d'efectivitat i eficiència aconseguit.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 44

Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions per Causes Externes

Al Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions per Causes Externes li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar, coordinar i avaluar el programa de prevenció i control del tabaquisme.

b) Actuar de referent per als professionals de l'atenció primària en l'execució dels programes de prevenció i control del tabaquisme.

c) Elaborar, coordinar i avaluar el programa de prevenció i control de les lesions per causes externes.

d) Coordinar les activitats docents de la Subdirecció General de Promoció de la Salut en el marc dels convenis de pregrau i postgrau amb les universitats i centres docents.

e) Impulsar la recerca i l'avaluació en l'àmbit de competències de la Subdirecció General de Promoció de la Salut.

f) Donar suport a les xarxes de promoció de la salut, com la Xarxa d'Universitats Saludables i altres.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 45

Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la salut

45.1 A la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la salut li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar el procés d'elaboració del Pla de seguretat alimentària, de la Memòria anual de la seguretat alimentària a Catalunya i dels informes d'avaluació del grau de consecució dels objectius del Pla, en coordinació amb els departaments competents en matèria d'agricultura, alimentació, ramaderia, pesca, consum i medi ambient.

b) Proposar les mesures de caràcter normatiu destinades a millorar, actualitzar, harmonitzar i fer coherent la normativa de seguretat alimentària relativa a les fases de la cadena alimentària de què el Departament de Salut té la competència.

c) Dirigir l'avaluació dels riscos dels aliments, els ingredients, els processos i el medi i promoure l'elaboració d'estudis científics d'avaluació de riscos per a la salut de la població.

d) Gestionar i dirigir la política de comunicació dels beneficis i els riscos en matèria de seguretat alimentària i ambiental.

e) Planificar, organitzar i avaluar els serveis i actuacions de salut alimentària i ambiental que són competència de la Secretaria de Salut Pública.

f) Proposar mesures de gestió del risc i d'exercici de l'autoritat sanitària orientades a contenir o reduir els riscos per a la salut derivats de condicions ambientals o originats en l'àmbit alimentari.

g) Executar la prestació de serveis de la cartera de serveis de salut pública relacionats amb la seguretat alimentària i protecció de la salut.

h) Donar suport a les empreses alimentàries des del reforç del control sanitari dels aliments destinats al mercat comunitari i extracomunitari.

i) Impulsar i supervisar la coordinació del funcionament de les xarxes d'alerta de seguretat alimentària a Catalunya i la seva integració en els sistemes d'alerta estatal i europea.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

45.2 En l'exercici de les funcions d'avaluació i comunicació dels beneficis i riscos per a la salut dels aliments, la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut empra la denominació d'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

45.3 La Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Planificació, Auditoria i Avaluació del Risc.

b) Servei de Coordinació de Programes de Protecció.

c) Servei de Salut Ambiental.

d) Servei de Vigilància, Control Alimentari i Alertes.

e) Servei de Registres i Censos.

f) Servei de Serveis Analítics.

 

Article 46

Servei de Planificació, Auditoria i Avaluació del Risc

Al Servei de Planificació, Auditoria i Avaluació del Risc li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar els instruments eficaços de coordinació i cooperació entre els departaments de la Generalitat i els ens locals que tenen atribuïdes competències directament relacionades amb la seguretat alimentària, i els sectors l'activitat dels quals incideixi en la seguretat alimentària a Catalunya i les organitzacions de consumidors i usuaris.

b) Coordinar mesures per aplicar a Catalunya les directrius emanades dels organismes i les agències alimentàries d'àmbit estatal i europeu i fomentar-ne la cooperació.

c) Donar suport tècnic i de gestió de la seguretat alimentària per a la comercialització internacional a les empreses exportadores de productes alimentosos destinats al mercat comunitari i extracomunitari en l'àmbit del reforç del control sanitari dels aliments, l'auditoria i la formació especialitzada.

d) Portar a terme l'avaluació dels riscos dels aliments, ingredients i processos, i també promoure l'elaboració d'estudis científics en relació amb els riscos i beneficis per a la salut i coordinar els grups de treball i el comitè científic assessor de seguretat alimentària.

e) Elaborar informes i coordinar la comunicació dels beneficis i els riscos en matèria de seguretat alimentària.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 47

Servei de Coordinació de Programes de Protecció

Al Servei de Coordinació de Programes de Protecció li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar la implementació dels programes de control oficial, l'elaboració dels informes periòdics de seguiment i resultats de l'activitat, i analitzar-ne l'impacte mitjançant quadres de comandament i altres instruments de seguiment de resultats.

b) Avaluar l'efectivitat dels programes elaborats en relació amb els objectius establerts.

c) Supervisar la tramitació de peticions que derivin de l'activitat parlamentària o d'altres òrgans de control relacionades amb la protecció de la salut i donar-hi suport.

d) Coordinar l'atenció i resposta a les activitats d'auditoria i supervisió que la Subdirecció General rebi d'organismes externs o per encàrrecs d'autoavaluació.

e) Elaborar objectius i programes en relació amb les zoonosis que tenen repercussions en l'àmbit de la salut pública i que no són de transmissió alimentària, sens perjudici de les competències del departament competent en matèria de ramaderia.

f) Dur a terme la coordinació de la formació en l'àmbit de competències de la Subdirecció General.

g) Dur a terme les actuacions de coordinació interadministrativa i interdepartamental en relació amb les seves activitats.

h) Establir criteris d'harmonització respecte als objectius, els programes, els indicadors i les activitats que proposin les diferents unitats i serveis de la Subdirecció General.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 48

Servei de Salut Ambiental

Al Servei de Salut Ambiental li corresponen les funcions següents:

a) Identificar els potencials objectes de risc i proposar els objectius de protecció dels aspectes del medi que puguin tenir repercussions sobre la salut de les persones.

b) Elaborar els objectius i els programes en relació amb la salut ambiental i amb les condicions sanitàries de la gestió interna dels residus sanitaris.

c) Avaluar els resultats dels programes elaborats en l'àmbit de la salut ambiental.

d) Avaluar, estructurar i divulgar el coneixement tècnic en la matèria objecte de la seva competència.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 49

Servei de Vigilància, Control Alimentari i Alertes

Al Servei de Vigilància, Control Alimentari i Alertes li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar objectius i programes en relació amb la vigilància i el control sanitari oficial dels aliments, dels productes alimentaris, de les indústries i dels establiments relacionats.

b) Avaluar els resultats dels programes elaborats en l'àmbit de la seguretat alimentària.

c) Elaborar procediments, protocols i guies de caràcter tècnic i organitzatiu orientats a harmonitzar criteris per a l'obtenció i tramesa de mostres, així com per a l'avaluació dels resultats obtinguts.

d) Coordinar i gestionar la resposta a les notificacions d'alerta rebudes a través de les xarxes d'alerta existents en l'àmbit de la protecció de la salut, així com notificar les situacions d'alerta en matèria de riscos per a la salut vinculades a l'entorn i que s'originen a Catalunya.

e) Gestionar les activitats d'investigació derivades de situacions d'alerta, contingència o denúncia en l'àmbit de la protecció de la salut.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 50

Servei de Registres i Censos

Al Servei de Registres i Censos li corresponen les funcions següents:

a) Proposar el procediment de registre i acreditació dels establiments i dels centres que ho requereixin en l'àmbit de la protecció de la salut.

b) Elaborar i mantenir el mapa general de riscos per a la salut de les persones en els àmbits alimentaris i ambientals.

c) Proposar els requeriments al Sistema d'Informació de Salut Pública en la matèria objecte de la seva competència.

d) Coordinar el funcionament dels sistemes i de les aplicacions informàtiques de suport.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 51

Servei de Serveis Analítics

51.1 Al Servei de Serveis Analítics li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar l'activitat analítica dels diversos equipaments de la xarxa pròpia de laboratoris de salut pública que realitzen assaigs analítics en l'àmbit de la protecció de la salut.

b) Dirigir les activitats relacionades amb el registre dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i l'acreditació dels laboratoris de control oficial.

c) Executar les activitats necessàries per cobrir les necessitats de la Secretaria de Salut Pública en matèria de controls analítics.

d) Avaluar la qualitat de les unitats de control analític en matèria de salut pública i proposar-ne plans de millora, i gestionar les relacions amb els laboratoris integrants de la xarxa de laboratoris de salut ambiental i alimentària d'utilització pública.

e) Encarregar-se de la direcció de les unitats territorials de control analític en matèria de salut pública.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

51.2 El Servei de Serveis Analítics s'estructura en les unitats següents:

a) Secció de Laboratori de Salut Pública a Girona.

b) Secció de Laboratori de Salut Pública a Lleida.

c) Secció de Laboratori de Salut Pública al Camp de Tarragona.

 

Article 52

Seccions de Laboratori de Salut Pública

A les seccions de Laboratori de Salut Pública a Girona, a Lleida i al Camp de Tarragona, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:

a) Planificar i coordinar els recursos humans i materials assignats al laboratori.

b) Comprovar la conformitat dels productes alimentaris, les aigües i altres objectes d'anàlisi amb les disposicions dirigides a prevenir els riscs per a la salut pública i protegir els interessos dels consumidors, i amb les directrius dels plans de seguretat alimentària i de salut a Catalunya.

c) Validar les anàlisis realitzades per les diferents àrees tècniques del laboratori.

d) Verificar l'acreditació dels laboratoris que realitzin tasques de control oficial d'acord amb les exigències de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 per un òrgan d'acreditació reconegut que compleixi la norma UNE-EN ISO/IEC 17011.2004.

e) Comprovar la veracitat de les declaracions responsables prèvies al funcionament presentades pels laboratoris de salut ambiental i alimentària inscrits en el seu àmbit territorial i gestionar les tasques de control dels requisits necessaris perquè exerceixin la seva activitat d'acord amb la normativa vigent.

f) Coordinar les seves actuacions amb els altres laboratoris de la xarxa de laboratoris de salut ambiental i alimentària d'utilització pública creada per regulació específica.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 53

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

53.1 A la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar les principals línies estratègiques adreçades a la vigilància, prevenció i control de les malalties transmissibles.

b) Planificar, executar, controlar i avaluar les activitats de prevenció, assistència i tractament del VIH/sida i de les infeccions de transmissió sexual (ITS).

c) Dirigir, coordinar i promoure les actuacions adreçades a detectar les situacions d'alertes i emergències en salut pública que requereixin una resposta ràpida i a respondre-hi.

d) Dirigir, coordinar i promoure el monitoratge sistemàtic de les malalties de declaració obligatòria i del sistema de notificació microbiològica de Catalunya.

e) Impulsar la implementació dels diferents sistemes de vigilància de les malalties i determinants de la salut.

f) Promoure la detecció precoç i el control de les infeccions emergents.

g) Dirigir, coordinar i promoure l'avaluació dels programes específics de la Subdirecció.

h) Coordinar la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i dels brots epidèmics a Catalunya.

i) Coordinar la vigilància epidemiològica a través d'altres registres específics, com el de tuberculosi i el de salut perinatal.

j) Donar suport a la planificació de polítiques de salut pública a través dels indicadors obtinguts de la vigilància.

k) Impulsar la difusió d'informació per a l'acció i coordinació dels diferents programes.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

53.2 La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències.

b) Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics.

c) Servei de Sistemes de Monitoratge i Declaració de Vigilància de la Salut Pública.

d) Servei de Prevenció i Control de Malalties Emergents.

e) Secció de Vigilància, Prevenció i Control de les Infeccions de Transmissió Sexual i el VIH.

 

Article 54

Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències

Al Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'equip de vigilància i les unitats territorials per assegurar una bona recollida de la informació epidemiològica dels brots, malalties de declaració obligatòria i alertes i emergències.

b) Dirigir i coordinar les actuacions en salut pública en cas d'una alerta o emergència epidemiològica i fer-ne el seguiment.

c) Coordinar les actuacions de control epidemiològic enfront d'una alerta o emergència amb les institucions estatals i internacionals des de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública com a centre d'enllaç a Catalunya.

d) Dur a terme el seguiment o la promoció de projectes de recerca encaminats a millorar el coneixement i les actuacions biomèdiques i sanitàries en l'àmbit d'actuació de la Secretaria de Salut Pública.

e) Desenvolupar línies de recerca pròpies en l'àmbit de l'epidemiologia aplicada a polítiques de salut pública.

f) Coordinar les activitats de formació de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 55

Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics

Al Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir el desenvolupament d'un sistema de vigilància epidemiològica d'alta qualitat que proporcioni la informació requerida pels organismes catalans, espanyols i internacionals per a la prevenció i el control de la tuberculosi.

b) Coordinar el Registre central de casos de tuberculosi a Catalunya i avaluar la càrrega de morbimortalitat de la tuberculosi i els programes específics, la seva tendència i variació geogràfica al territori.

c) Coordinar les actuacions de prevenció, assistència i control de la tuberculosi de les unitats de vigilància epidemiològica, unitats clíniques d'assistència a la tuberculosi, laboratoris de microbiologia i centres d'atenció primària.

d) Avaluar l'efectivitat de les actuacions de prevenció i control de la tuberculosi i dels programes específics implementats.

e) Coordinar l'elaboració de material educatiu, recomanacions i protocols d'actuació per a la prevenció, identificació i tractament de la tuberculosi, i de programes específics.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 56

Servei de Sistemes de Monitoratge i Declaració de Vigilància de la Salut Pública

Al Servei de Sistemes de Monitoratge i Declaració de Vigilància de la Salut Pública li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'anàlisi de la informació sobre les malalties de declaració obligatòria, caracteritzar i conèixer el comportament de cadascuna d'aquestes malalties, i elaborar-ne informes tècnics i estadístics.

b) Coordinar la declaració de les malalties de declaració obligatòria.

c) Planificar i coordinar els sistemes de gestió de la informació de les malalties de declaració obligatòria entre els diferents nivells administratius i assistencials del sistema sanitari.

d) Planificar, coordinar, supervisar i avaluar les mesures de prevenció i control de cadascuna de les malalties de declaració obligatòria.

e) Protocol·litzar les mesures de prevenció i control enfront de casos individuals de cadascuna de les malalties de declaració obligatòria.

f) Gestionar la declaració de les malalties de declaració individualitzada.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 57

Servei de Prevenció i Control de Malalties Emergents

Al Servei de Prevenció i Control de Malalties Emergents li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar la detecció precoç de problemes emergents de salut pública.

b) Coordinar les actuacions de prevenció, assistència i control de les malalties emergents de les unitats de vigilància epidemiològica, unitats clíniques, laboratoris de microbiologia i centres d'atenció primària.

c) Impulsar el sistema de notificació microbiològica de Catalunya específic en aquest àmbit.

d) Garantir l'adequada avaluació dels programes de prevenció de les malalties emergents.

e) Dirigir les actuacions d'educació per a la salut i els protocols d'actuació en la prevenció de les malalties emergents.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 58

Secció de Vigilància, Prevenció i Control de les Infeccions de Transmissió Sexual i el VIH

A la Secció de Vigilància, Prevenció i Control de les Infeccions de Transmissió Sexual i el VIH li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, fer el seguiment i interpretar la informació sistemàtica de la vigilància de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i del virus de la immunodeficiència humana (VIH).

b) Coordinar els programes de subvencions i ajuts a entitats que treballen en l'àmbit de les ITS i el VIH.

c) Coordinar l'activitat d'intervenció vers les ITS i el VIH amb les entitats cíviques.

d) Dur a terme la coordinació interdepartamental i territorial en els àmbits de la prevenció i el control de les ITS i el VIH.

e) Elaborar i difondre normes i recomanacions adreçades tant als professionals sanitaris com a la ciutadania.

f) Dissenyar i analitzar l'acompliment de programes comunitaris de prevenció del VIH i la sida.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 59

Subdirecció General de Drogodependències

59.1 A la Subdirecció General de Drogodependències li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar les polítiques sanitàries en matèria de prevenció, assistència i tractament de les drogodependències.

b) Coordinar els dispositius tant governamentals com no governamentals implicats en la lluita contra les drogodependències.

c) Elaborar els informes preceptius per a l'autorització i el registre dels centres i els serveis destinats a l'atenció de les drogodependències, i donar assistència tècnica als centres i serveis de caràcter públic que actuen en l'àmbit de l'atenció i la prevenció de les drogodependències.

d) Donar assistència tècnica als centres i serveis de caràcter públic que actuen en l'àmbit de l'atenció i la prevenció de les drogodependències.

e) Gestionar, si s'escau, els concerts, els contractes, les subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de drogodependències.

f) Coordinar-se amb els òrgans d'altres departaments que participen en els programes d'actuació interdepartamentals en relació amb les drogodependències.

g) Establir actuacions per fomentar i millorar els serveis en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències.

h) Planificar i programar les actuacions referides al desplegament de la legislació aplicable en l'àmbit de la prevenció i l'assistència en matèria de substàncies que poden generar dependències.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

59.2 De la Subdirecció General de Drogodependències en depèn l'Àrea de Projectes i Recursos en Prevenció i Reducció de Danys.

 

Article 60

Àrea de Projectes i Recursos en Prevenció i Reducció de Danys

A l'Àrea de Projectes i Recursos en Prevenció i Reducció de Danys, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar tècnicament i econòmicament les actuacions de prevenció, assistència, reducció de danys, reinserció i vigilància epidemiològica en matèria de substàncies que poden generar dependència.

b) Coordinar tècnicament les relacions entre l'Administració de la Generalitat i les entitats representatives del món local, institucions, organitzacions no governamentals i societats científiques en l'àmbit de les drogodependències.

c) Avaluar la implementació dels projectes, serveis i recursos, així com els referits a la cartera de serveis prioritaris de salut pública.

d) Coordinar i supervisar els projectes internacionals en matèria de drogodependències en col·laboració amb organismes i entitats internacionals.

e) Coordinar i supervisar projectes de recerca impulsats des de la Subdirecció General de Drogodependències.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 61

Servei d'Estratègia i Comunicació

Al Servei d'Estratègia i Comunicació li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i fer el seguiment del Pla estratègic anual de salut pública en coordinació amb les diferents unitats de la Secretaria de Salut Pública, així com realitzar el seguiment de les polítiques d'estratègia europea i internacional en matèria de salut pública.

b) Donar suport a les unitats de les subdireccions generals de Salut Pública en l'elaboració del Pla interdepartamental de salut pública, del Pla de salut i del Pla de seguretat alimentària.

c) Supervisar l'elaboració dels informes periòdics de seguiment de les activitats de salut pública i analitzar-ne l'impacte, inclòs l'impacte en termes de gènere, mitjançant quadres de comandament, objectius i indicadors.

d) Realitzar els informes d'anàlisi cost-benefici dels projectes implantats i dels susceptibles de ser implementats per la Secretaria de Salut Pública.

e) Coordinar els sistemes d'informació i comunicació de la Secretaria.

f) Dirigir les accions de comunicació de la Secretaria.

g) Supervisar la tramitació de peticions que derivin de l'activitat parlamentària o d'altres òrgans de control i donar-hi suport.

h) Informar, supervisar i donar suport quant a la gestió i el seguiment dels convenis de col·laboració amb els ens locals, universitats i societat civil, en representació de la Secretaria.

i) Impulsar, coordinar i fer el seguiment del Consell Consultiu de Salut Pública i altres òrgans i comissions de participació que s'hagin establert reglamentàriament en l'àmbit de la salut pública.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 62

Subdireccions regionals

62.1 A les subdireccions regionals que es detallen a l'article 36.6.2, amb rang orgànic de subdirecció general, els corresponen, en l'àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Exercir la direcció, gestió i coordinació dels recursos i serveis assignats a la realització de les actuacions de les àrees de protecció i promoció de la salut i de vigilància i resposta a emergències de salut pública, especialment de les que formen part de la cartera de serveis de salut pública.

b) Desplegar les actuacions derivades dels convenis de col·laboració amb les organitzacions associatives dels ens locals més representatives de Catalunya.

c) Adoptar les mesures cautelars següents, dins el seu àmbit territorial: la immobilització i, si escau, el comís de productes i substàncies; el tancament preventiu d'instal·lacions, establiments, serveis i indústries; la suspensió de l'autorització sanitària de funcionament o la suspensió o prohibició de l'exercici d'activitats, o bé ambdues mesures alhora; la intervenció de mitjans materials o humans, la determinació de condicions prèvies en qualsevol fase de la fabricació o comercialització de productes i substàncies, i també del funcionament d'instal·lacions, establiments, serveis i indústries, amb la finalitat que corregeixin les deficiències detectades; la prohibició de la comercialització d'un producte o l'ordenament de la retirada del mercat i, si cal, l'acord de la destrucció en condicions adequades, així com qualsevol altra mesura si hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva, si s'observa l'incompliment de requisits i condicions que estableix l'ordenament vigent o n'hi ha indicis raonables.

d) Exercir la potestat sancionadora i l'autoritat sanitària d'acord amb el que estableixen la normativa sectorial, la legislació del procediment administratiu i el procediment sancionador.

e) Imposar multes coercitives d'acord amb la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

f) Representar el Departament en matèria de salut pública en els òrgans de participació territorial de salut.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

62.2 Els òrgans que regula aquest article duen a terme les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:

a) La Subdirecció Regional a Barcelona, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, amb l'excepció del territori dels sectors sanitaris ubicats a la ciutat de Barcelona.

b) Les subdireccions regionals a Girona i a la Catalunya Central, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament.

c) La Subdirecció Regional a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Lleida i al Sector Sanitari Alt Pirineu del Servei Català de la Salut.

d) La Subdirecció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre del Servei Català de la Salut.

62.3 La Subdirecció Regional a Barcelona s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Promoció de la Salut a Barcelona.

b) Servei de Protecció de la Salut a Barcelona.

c) Servei d'Administració i Suport Territorial a Barcelona.

d) Servei de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme.

e) Servei de Salut Pública a l'Alt Penedès i Garraf.

f) Servei de Salut Pública al Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat Nord.

g) Servei de Salut Pública al Vallès Occidental Est.

h) Servei de Salut Pública al Vallès Occidental Oest.

i) Servei de Salut Pública al Vallès Oriental.

j) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme.

k) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud.

l) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental.

62.4 La Subdirecció Regional a Girona s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Promoció de la Salut a Girona.

b) Servei de Protecció de la Salut a Girona.

c) Servei d'Administració i Suport Territorial a Girona.

d) Servei de Salut Pública a Girona Nord.

e) Servei de Salut Pública a Girona Sud.

f) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona.

62.5 La Subdirecció Regional a la Catalunya Central s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Promoció de la Salut a la Catalunya Central.

b) Servei de Protecció de la Salut a la Catalunya Central.

c) Servei d'Administració i Suport Territorial a la Catalunya Central.

d) Servei de Salut Pública al Solsonès, Bages, Berguedà i Anoia.

e) Servei de Salut Pública a Osona.

f) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central.

62.6 La Subdirecció Regional a Lleida, Alt Pirineu i Aran s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Promoció de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran.

b) Servei de Protecció de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran.

c) Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida, Alt Pirineu i Aran.

d) Servei de Salut Pública a Lleida, Alt Pirineu i Aran.

e) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran.

62.7 La Subdirecció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre s'estructura en les unitats següents:

a) Servei de Promoció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

b) Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

c) Servei d'Administració i Suport Territorial al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

d) Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona.

e) Servei de Salut Pública a les Terres de l'Ebre.

f) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

 

Article 63

Serveis de Promoció de la Salut

63.1 Als serveis de Promoció de la Salut en què s'estructuren les subdireccions regionals d'acord amb l'article 62, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:

a) Planificar, programar i harmonitzar en el seu àmbit territorial, de manera coordinada amb els responsables dels serveis de salut pública, el desplegament i l'aplicació de plans i dels programes aprovats per la Subdirecció General de Promoció de la Salut.

b) Impulsar, coordinar i supervisar en el territori la prestació de serveis de la cartera de serveis de la salut pública sobre promoció de la salut i prevenció de les malalties i les funcions relacionades.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

63.2 Els òrgans que regula aquest article duen a terme les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:

a) El Servei de Promoció de la Salut a Barcelona, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, amb l'excepció del territori dels sectors sanitaris ubicats a la ciutat de Barcelona.

b) Els serveis de Promoció de la Salut a Girona i a la Catalunya Central, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut.

c) El Servei de Promoció de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Lleida i al Sector Sanitari Alt Pirineu del Servei Català de la Salut.

d) El Servei de Promoció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Camp de Tarragona i a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre del Servei Català de la Salut.

 

Article 64

Serveis de Protecció de la Salut

64.1 Als serveis de Protecció de la Salut en què s'estructuren les subdireccions regionals d'acord amb l'article 62, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:

a) Planificar, programar i harmonitzar en el seu àmbit territorial, juntament amb els responsables dels serveis de salut pública, el desplegament i l'aplicació dels programes, protocols i procediments aprovats per la Subdirecció General de Protecció de la Salut.

b) Impulsar, coordinar i supervisar en el territori la prestació de serveis de la cartera de serveis de salut pública sobre protecció de la salut i les funcions relacionades.

c) Supervisar i coordinar la gestió de les alertes i les investigacions ambientals i alimentàries lligades als brots en el seu àmbit territorial.

d) Proposar el tràmit de procediment d'autorització, registre i acreditació dels establiments i els centres que ho requereixen en l'àmbit de la protecció de la salut.

e) Col·laborar en la coordinació i el funcionament dels sistemes i de les aplicacions informàtiques de suport.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

64.2 Els òrgans que regula aquest article duen a terme les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:

a) El Servei de Protecció de la Salut a Barcelona, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, amb l'excepció del territori dels sectors sanitaris ubicats a la ciutat de Barcelona.

b) Els serveis de Protecció de la Salut a Girona i a la Catalunya Central, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut.

c) El Servei de Protecció de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Lleida i al Sector Sanitari Alt Pirineu del Servei Català de la Salut.

d) El Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Camp de Tarragona i a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre del Servei Català de la Salut.

 

Article 65

Serveis d'Administració i Suport Territorial

65.1 Als serveis d'Administració i Suport Territorial en què s'estructuren les subdireccions regionals d'acord amb l'article 62, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració del pressupost, col·laborar en la gestió i fer-ne el seguiment, tant en els capítols d'ingressos com en els de despeses.

b) Planificar les necessitats de contractació i fer el seguiment del compliment de les obligacions dels contractistes.

c) Coordinar l'execució dels projectes d'actuació en matèria de sistemes d'informació, estàndards i tecnologies informàtiques i comunicacions.

d) Gestionar els recursos humans del seu àmbit territorial pel que fa a la selecció, la gestió, el règim jurídic del personal i les activitats de formació, i col·laborar en la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.

e) Gestionar i administrar els recursos materials i informàtics del seu àmbit, així com coordinar el règim interior i els serveis generals.

f) Dirigir i impulsar l'execució dels models de qualitat per a la gestió administrativa basats en criteris de millora contínua.

g) Col·laborar en la negociació, la proposta i el seguiment de l'execució dels convenis de col·laboració per a la prestació de serveis de salut pública amb els ens locals.

h) Donar suport jurídic i tramitar els expedients administratius dels assumptes que ho requereixin en el conjunt de les funcions del seu àmbit territorial.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

65.2 En l'exercici de les seves funcions, els serveis d'Administració i Suport Territorial actuen sota la dependència funcional de les subdireccions generals de la Direcció de Serveis competents per raó de la matèria, i de la persona titular d'aquest òrgan.

65.3 Els òrgans que regula aquest article duen a terme les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:

a) El Servei d'Administració i Suport Territorial a Barcelona, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, amb l'excepció del territori dels sectors sanitaris ubicats a la ciutat de Barcelona.

b) Els serveis d'Administració i Suport Territorial a Girona i a la Catalunya Central, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut.

c) El Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Lleida i al Sector Sanitari Alt Pirineu del Servei Català de la Salut.

d) El Servei d'Administració i Suport Territorial al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Camp de Tarragona i a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre del Servei Català de la Salut.

 

Article 66

Serveis de Salut Pública

66.1 Als serveis de Salut Pública en què s'estructuren les subdireccions regionals d'acord amb l'article 62, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:

a) Realitzar activitats de protecció de la salut, d'acord amb la cartera de serveis.

b) Realitzar activitats de promoció de la salut, d'acord amb la cartera de serveis.

c) Donar suport a les activitats de vigilància de la salut pública que es realitzin en l'àmbit territorial on treballa l'equip territorial.

d) Dur a terme tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb el conjunt de les organitzacions i institucions relacionades amb la salut pública, que inclouen els recursos municipals de salut pública, els equips d'atenció primària de les àrees bàsiques de salut, les unitats de medicina preventiva i salut pública dels hospitals on n'hi hagi i altres recursos, d'acord amb els instruments de planificació existents.

e) Efectuar tasques de control oficial sobre els objectes de risc presents en el territori d'acord amb els programes i la normativa aplicable.

f) Realitzar activitats relacionades amb el funcionament intern que inclouen la formació, la recerca, l'organització, la gestió, la política de qualitat i l'avaluació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

66.2 Els òrgans que regula aquest article duen a terme les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:

a) Els serveis de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme, a l'Alt Penedès i Garraf, al Vallès Occidental Est, al Vallès Occidental Oest, al Vallès Oriental, a Girona Nord, a Girona Sud, i a Osona, en l'àmbit territorial corresponent als sectors sanitaris homònims del Servei Català de la Salut.

b) El Servei de Salut Pública al Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat Nord, en l'àmbit territorial corresponent al Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i Hospitalet de Llobregat i al Sector Sanitari Baix Llobregat Nord del Servei Català de la Salut.

c) El Servei de Salut Pública al Solsonès, Bages, Berguedà i Anoia, en l'àmbit territorial corresponent al Sector Sanitari Solsonès-Bages-Berguedà i al Sector Sanitari Anoia del Servei Català de la Salut.

d) El Servei de Salut Pública a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Lleida i al Sector Sanitari Alt Pirineu del Servei Català de la Salut.

e) Els serveis de Salut Pública al Camp de Tarragona i a Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut.

 

Article 67

Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública

67.1 Als serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública, sota la direcció funcional de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:

a) Detectar les alertes i situacions de salut que requereixen una resposta ràpida i respondre-hi.

b) Implementar al territori els sistemes bàsics de vigilància en salut pública.

c) Promoure el monitoratge sistemàtic de les malalties de declaració obligatòria en el seu àmbit territorial.

d) Detectar precoçment les infeccions emergents descobertes en el seu àmbit territorial.

e) Dur a terme la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i dels brots epidèmics en el seu àmbit territorial.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

67.2 Els òrgans que regula aquest article duen a terme les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:

a) El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme, en l'àmbit territorial corresponent al sector sanitari homònim del Servei Català de la Salut.

b) El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud en l'àmbit territorial corresponent al Sector Sanitari Alt Penedès-Garraf, al Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat i al Sector Sanitari Baix Llobregat Nord del Servei Català de la Salut.

c) El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental, en l'àmbit territorial corresponent al Sector Sanitari Vallès Occidental Est, al Sector Sanitari Vallès Occidental Oest i al Sector Sanitari Vallès Oriental del Servei Català de la Salut.

d) El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona i el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut.

e) El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Lleida i al Sector Sanitari Alt Pirineu del Servei Català de la Salut.

f) El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Camp de Tarragona i a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre del Servei Català de la Salut.

 

Capítol VI

Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària

 

Article 68

Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària

68.1 A la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària li corresponen les funcions següents:

a) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional, que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.

b) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests duguin a terme.

c) Autoritzar i registrar els centres, serveis i establiments sanitaris i fer-ne el seguiment.

d) Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació dels centres i serveis sanitaris.

e) Ordenar l'atenció farmacèutica.

f) Dirigir el control i l'avaluació en matèria farmacèutica, i fomentar i millorar la seguretat i la qualitat dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics, sens perjudici de les competències que en relació amb els medicaments veterinaris corresponen al departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

g) Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients.

h) Avaluar les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris.

i) Exercir, com a autoritat sanitària, les funcions d'ordenació de les activitats d'auditoria, de control, avaluació i inspecció dels recursos sanitaris, públics i privats, i d'investigació del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les actuacions dels òrgans que fan efectiva la funció inspectora en aquest àmbit de competències.

j) Determinar criteris generals de regulació i ordenació dels serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari públic i privat.

k) Coordinar el Comitè de Bioètica de Catalunya.

l) Dirigir la gestió del procés sanitari i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals, ja siguin temporals o permanents, duent a terme el control, inspecció i seguiment dels processos de les persones per continuar exercint les activitats de la seva vida laboral o per realitzar altres activitats.

m) Dirigir i coordinar les avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable, i dels treballadors amb possible incapacitat per exercir adequadament les funcions pròpies del seu lloc de treball.

n) Avaluar l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional en els procediments de responsabilitat patrimonial.

o) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

p) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera.

En l'execució de les funcions que preveuen les lletres l) a o) inclusivament d'aquest apartat, la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària pot establir convenis amb entitats públiques o privades.

68.2 S'integren al Departament de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, en els termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, els òrgans següents:

a) Comitè de Bioètica de Catalunya.

b) Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

c) Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya.

d) Consell de la Professió Mèdica de Catalunya.

e) Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

f) Consell Assessor de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.

g) Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya.

68.3 La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària s'estructura en les unitats següents:

a) Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.

b) Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques.

c) Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional

d) Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques.

La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què aquesta s'estructura empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques en l'àmbit funcional corresponent.

 

Article 69

Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques

69.1 A la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries, Farmacèutiques li corresponen les funcions següents:

a) Promoure i avaluar la millora de la qualitat assistencial.

b) Autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment.

c) Promoure bones pràctiques en la provisió de serveis de salut orientades a la seguretat dels pacients i al respecte de la dignitat de les persones d'acord amb criteris bioètics.

d) Desenvolupar el sistema d'acreditació dels centres i serveis sanitaris assistencials.

e) Coordinar i gestionar les activitats necessàries per conèixer l'activitat sanitària de les entitats d'assegurança lliure que operen en el ram de les malalties, per tal d'aconseguir una assistència sanitària segura, de qualitat, reconeguda i avaluable.

f) Ordenar, autoritzar, avaluar i acreditar els centres, establiments i serveis d'atenció farmacèutica.

g) Desenvolupar i dur a terme les competències en matèria de farmacoepidemiologia i farmacovigilància.

h) Vetllar, mitjançant activitats de coordinació, informació, control, avaluació i inspecció, perquè la investigació preclínica i clínica, la fabricació, la distribució, la comercialització, la promoció i la publicitat dels medicaments, productes sanitaris i cosmètics es facin d'acord amb la legislació vigent, per tal de garantir-ne la qualitat, seguretat i eficàcia.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

69.2 La Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques s'estructura en les unitats següents:

a) Servei d'Ordenació Sanitària.

b) Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques.

c) Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris.

d) Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica.

 

Article 70

Servei d'Ordenació Sanitària

70.1 Al Servei d'Ordenació Sanitària li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar els processos i procediments relacionats amb l'autorització dels centres i serveis sanitaris.

b) Elaborar estudis, avantprojectes i propostes de normes sobre l'autorització administrativa dels centres i serveis assistencials.

c) Mantenir actualitzat el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris.

d) Fomentar que les entitats d'assegurança lliure proporcionin una assistència segura, de qualitat, reconeguda i avaluable.

e) Assessorar els centres, serveis, professionals sanitaris i ciutadans que ho sol·licitin sobre temes administratius, normatius i de bones pràctiques professionals.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

70.2 El Servei d'Ordenació Sanitària s'estructura en la Secció d'Ordenació de Centres i Serveis Sanitaris.

 

Article 71

Secció d'Ordenació de Centres i Serveis Sanitaris

A la Secció d'Ordenació de Centres i Serveis Sanitaris li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients d'autorització d'instal·lació, funcionament, modificació i tancament de centres i serveis sanitaris, independentment de la titularitat.

b) Realitzar visites de comprovació als centres prèvies a l'atorgament de l'autorització de funcionament, sempre que ho determini la normativa.

c) Controlar el compliment dels requisits d'autorització dels centres i serveis sanitaris.

d) Assessorar els centres, serveis, professionals sanitaris i usuaris que ho sol·licitin sobre l'àmbit de l'autorització dels centres, de normativa i de bones pràctiques professionals.

e) Mantenir actualitzat el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris del Departament de Salut.

f) Col·laborar en l'elaboració d'estadístiques de centres sanitaris.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 72

Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques

72.1 Al Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i ordenar l'atenció farmacèutica en els diferents nivells assistencials.

b) Elaborar les propostes de normativa i els requisits tecnicosanitaris relacionats amb les funcions assignades a aquest Servei en l'àmbit de les competències del Departament de Salut.

c) Aplicar els criteris d'ordenació farmacèutica, i gestionar els procediments d'acreditació, autorització i registre dels establiments, centres i serveis d'atenció farmacèutica, així com els de fabricació a mida i venda amb adaptació de productes sanitaris.

d) Gestionar les sol·licituds d'autorització per a la realització d'estudis postautorització amb medicaments.

e) Gestionar les sol·licituds d'autorització per a la realització de publicitat de medicaments adreçada al públic, en l'àmbit de les competències del Departament de Salut.

f) Avaluar i controlar la promoció de medicaments adreçada als professionals sanitaris, així com la realització d'estudis postautorització amb medicaments.

g) Planificar i programar les activitats de vigilància dels riscos associats als medicaments.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

72.2 El Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques s'estructura en les unitats següents:

a) Secció d'Ordenació Farmacèutica.

b) Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments.

 

Article 73

Secció d'Ordenació Farmacèutica

A la Secció d'Ordenació Farmacèutica li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de normativa i establir els requisits tècnics en matèria d'ordenació de l'atenció farmacèutica.

b) Tramitar els expedients d'autorització d'obertura, modificació, trasllat, tancament i acreditació dels establiments, centres i serveis d'atenció farmacèutica.

c) Efectuar les inscripcions en el Registre oficial dels establiments, centres i serveis d'atenció farmacèutica, i mantenir-lo actualitzat.

d) Elaborar els informes sobre els recursos administratius en matèria d'ordenació de l'atenció farmacèutica.

e) Elaborar les propostes de normativa i establir els requisits tècnics en matèria de fabricació a mida i venda amb adaptació de productes sanitaris.

f) Tramitar l'autorització sanitària d'obertura i de modificació dels establiments sanitaris on es realitzin les activitats de venda amb adaptació de productes sanitaris.

g) Tramitar l'autorització sanitària d'obertura, funcionament i modificació dels establiments o de les empreses on es realitzin les activitats de fabricació a mida de productes sanitaris.

h) Rebre i registrar les comunicacions d'activitat de venda de productes sanitaris.

i) Dur a terme activitats d'informació en les matèries exposades anteriorment.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 74

Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments

A la Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments li corresponen les funcions següents:

a) Informar sobre situacions de desproveïment de medicaments a les oficines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària i altres establiments o centres d'atenció farmacèutica i, si escau, establir els mecanismes per poder pal·liar aquestes situacions.

b) Elaborar les comunicacions de les alertes farmacèutiques relacionades amb la seguretat dels medicaments i sobre situacions de desproveïment de medicaments.

c) Establir els requisits i les condicions per a la gestió del Programa de farmacovigilància de Catalunya.

d) Coordinar l'elaboració i la difusió del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya.

e) Realitzar l'auditoria regular de verificació del compliment de les bones pràctiques del Centre de Farmacovigilància de Catalunya.

f) Planificar i programar actuacions de vigilància dels riscos associats als medicaments pel que fa a la ciutadania.

g) Coordinar les activitats relacionades amb l'elaboració d'estudis de farmacovigilància i fer-ne difusió.

h) Elaborar les propostes de normativa i establir els requisits tècnics en matèria de seguretat i promoció de medicaments i realització d'estudis postautorització amb medicaments, en l'àmbit de les competències del Departament de Salut.

i) Avaluar i tramitar les sol·licituds d'autorització de publicitat de medicaments adreçada a la ciutadania.

j) Avaluar, registrar i controlar la promoció de medicaments adreçada als professionals sanitaris.

k) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions relacionades amb publicitat o promoció de medicaments.

l) Avaluar i tramitar les sol·licituds d'autorització per a la realització d'estudis postautorització amb medicaments.

m) Promoure la realització d'estudis de seguiment dels efectes dels medicaments pel que fa a la ciutadania i fer-ne difusió.

n) Dur a terme activitats d'informació en les matèries exposades anteriorment.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 75

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris

75.1 Al Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris li corresponen les funcions següents:

a) Avaluar, controlar i inspeccionar els laboratoris que duen a terme activitats de recerca preclínica amb medicaments i productes sanitaris i cosmètics.

b) Avaluar, controlar i inspeccionar les empreses instal·lades a Catalunya que es dediquen a la fabricació de medicaments, així com les que comercialitzen i distribueixen medicaments d'ús humà.

c) Avaluar i controlar el sistema de farmacovigilància dels laboratoris titulars d'autoritzacions de comercialització de medicaments ubicats a Catalunya.

d) Gestionar l'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació clínica de Catalunya i avaluar-ne i controlar-ne el funcionament.

e) Controlar i inspeccionar els assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris que es duguin a terme a Catalunya.

f) Coordinar el sistema de difusió de les alertes farmacèutiques sobre defectes de qualitat i/o seguretat dels medicaments, productes sanitaris i productes cosmètics, així com establir i coordinar amb els centres sanitaris de Catalunya un sistema de vigilància de productes sanitaris.

g) Gestionar les sol·licituds d'autorització de la publicitat de productes sanitaris dirigida a la ciutadania, així com controlar i inspeccionar la publicitat i la promoció dels productes sanitaris i dels cosmètics, en l'àmbit de les competències del Departament de Salut.

h) Registrar, avaluar, controlar i inspeccionar les empreses dedicades a la fabricació, la posada en el mercat i la distribució de productes sanitaris i cosmètics instal·lades a Catalunya.

i) Coordinar i realitzar activitats de control i inspecció relacionades amb la fabricació, comercialització i publicitat dels medicaments, productes sanitaris i cosmètics il·legals o falsificats.

j) Registrar, controlar i inspeccionar les empreses que fabriquen, comercialitzen o distribueixen principis actius farmacèutics o determinats excipients d'ús en la fabricació de medicaments.

k) Elaborar les propostes de normativa i els requisits tecnicosanitaris relacionats amb les funcions assignades a aquest Servei en l'àmbit de les competències del Departament de Salut.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

75.2 El Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris s'estructura en les unitats següents:

a) Secció de Control de la Recerca i de la Farmacovigilància.

b) Secció de Control de Fabricació i Distribució de Medicaments, Productes Sanitaris i Cosmètics.

 

Article 76

Secció de Control de la Recerca i de la Farmacovigilància

A la Secció de Control de la Recerca i de la Farmacovigilància li corresponen les funcions següents:

a) Controlar i inspeccionar els laboratoris que realitzin estudis preclínics amb medicaments i productes sanitaris i cosmètics, com també mantenir un registre d'aquests laboratoris i elaborar els certificats que corresponguin.

b) Proposar l'ordenació dels comitès d'ètica d'investigació clínica de Catalunya i avaluar-ne i controlar-ne el funcionament, així com informar sobre les sol·licituds d'acreditació i de modificació, i mantenir un registre dels comitès acreditats.

c) Gestionar el registre i dur a terme el control dels assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris que es realitzen a Catalunya, mitjançant la inspecció dels centres sanitaris on es realitzen, així com dels laboratoris farmacèutics promotors i els centres d'investigació per contracte implicats ubicats a Catalunya.

d) Avaluar i acreditar les unitats que duen a terme assaigs clínics amb medicaments sense finalitat terapèutica per als subjectes que hi participen.

e) Gestionar el sistema d'alerta farmacèutica.

f) Avaluar, inspeccionar i controlar el sistema de farmacovigilància establert pels laboratoris titulars d'autorització de comercialització de medicaments ubicats a Catalunya.

g) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions sobre la realització d'assaigs clínics que no compleixen els requisits establerts, així com instruir, si escau, els expedients sancionadors corresponents.

h) Rebre i tramitar les notificacions d'incidents adversos amb productes sanitaris i cosmètics, així com promoure l'establiment d'un sistema de vigilància de productes sanitaris als centres sanitaris de Catalunya.

i) Elaborar i trametre les comunicacions de les alertes farmacèutiques relacionades amb els productes sanitaris i cosmètics.

j) Dur a terme activitats d'informació en les matèries exposades anteriorment.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 77

Secció de Control de Fabricació i Distribució de Medicaments, Productes Sanitaris i Cosmètics

A la Secció de Control de Fabricació i Distribució de Medicaments, Productes Sanitaris i Cosmètics li corresponen les funcions següents:

a) Controlar la fabricació i comercialització dels medicaments mitjançant inspeccions periòdiques als laboratoris farmacèutics instal·lats a Catalunya, així com mantenir-ne un registre i elaborar els certificats que corresponguin.

b) Controlar la fabricació i distribució de principis actius farmacèutics i determinats excipients mitjançant inspeccions periòdiques a les empreses fabricants, importadores i distribuïdores d'aquests productes instal·lades a Catalunya, així com mantenir-ne un registre i elaborar els certificats que corresponguin.

c) Gestionar les sol·licituds d'autorització inicial i modificacions posteriors dels magatzems de distribució farmacèutica de Catalunya, així com avaluar-ne, controlar-ne i inspeccionar-ne periòdicament el funcionament i elaborar els certificats corresponents.

d) Dur a terme activitats de control i inspecció relacionades amb la fabricació, distribució, comercialització i publicitat de medicaments il·legals i/o falsificats.

e) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions relacionades amb la fabricació i distribució de medicaments, així com instruir, si escau, els expedients sancionadors corresponents.

f) Dur a terme activitats d'avaluació, control i inspecció relacionades amb la fabricació, comercialització, distribució i publicitat de productes sanitaris i cosmètics, així com mantenir un registre de les empreses que realitzin aquestes activitats a Catalunya.

g) Avaluar les comunicacions d'activitat i mantenir el registre de les empreses distribuïdores de productes sanitaris ubicades a Catalunya, així com controlar-ne i inspeccionar-ne el funcionament.

h) Avaluar i tramitar les sol·licituds d'autorització de publicitat dirigida a la ciutadania de productes sanitaris i supervisar, si escau, la dirigida als professionals sanitaris.

i) Elaborar els certificats de lliure venda de productes cosmètics fabricats i/o posats en el mercat per empreses ubicades a Catalunya.

j) Rebre, analitzar i tramitar les denúncies o reclamacions relacionades amb la fabricació, comercialització, distribució i publicitat dels productes sanitaris i cosmètics, com també, si escau, instruir els expedients sancionadors corresponents.

k) Dur a terme activitats d'informació en les matèries exposades anteriorment.

l) Gestionar el Registre de desfibril·ladors externs.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 78

Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica

78.1 Al Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica li corresponen les funcions següents:

a) Promoure la millora contínua del sistema sanitari públic i privat de Catalunya.

b) Coordinar les activitats relacionades amb les pràctiques segures als centres i serveis sanitaris de Catalunya.

c) Definir i actualitzar el sistema d'acreditació de la qualitat assistencial als centres i serveis sanitaris.

d) Promoure l'assistència sanitària amb el respecte a la dignitat de les persones i el foment de les bones pràctiques bioètiques.

e) Desenvolupar la política de col·laboració amb els grups d'interès en la cultura de la millora de la qualitat assistencial.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

78.2 El Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica s'estructura en les unitats següents:

a) Secció de Qualitat i Seguretat dels Pacients i Bioètica.

b) Secció d'Acreditació de Centres i Serveis Sanitaris.

 

Article 79

Secció de Qualitat i Seguretat dels Pacients i Bioètica

A la Secció de Qualitat i Seguretat dels Pacients i Bioètica li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar el desenvolupament de l'estratègia en matèria de seguretat dels pacients.

b) Impulsar l'elaboració del mapa de riscos en matèria de seguretat dels pacients del sistema sanitari i mantenir-lo actualitzat.

c) Impulsar l'elaboració de projectes en matèria de seguretat dels pacients, supervisar-los i fer-ne el seguiment.

d) Promoure la participació del sector sanitari en la cultura de la seguretat dels pacients.

e) Col·laborar en la realització de l'anàlisi de les dades sobre percepció de la qualitat dels serveis sanitaris públics i privats.

f) Vetllar, com a autoritat sanitària, per l'aplicació als centres sanitaris públics i privats de les recomanacions de millora assistencial, promoció de la qualitat i idoneïtat en la presa de decisions clíniques en els processos assistencials.

g) Promoure la formació continuada dels professionals per tal d'universalitzar les pràctiques excel·lents i la cultura de seguretat clínica.

h) Facilitar els fluxos d'informació entre la Direcció General i altres òrgans del Departament de Salut i entitats adscrites que requereixin dades o les hagin de facilitar.

i) Donar suport als sistemes d'avaluació interna i de rendició de comptes de la Direcció General.

j) Contribuir a l'anàlisi i el posicionament en les controvèrsies bioètiques que es plantegen als diferents nivells assistencials mitjançant les estructures i els òrgans adients de què disposa el Departament.

k) Donar suport tècnic i administratiu al Comitè de Bioètica de Catalunya.

l) Dur a terme l'anàlisi dels resultats del procés d'acreditació per a la millora contínua dels requisits tècnics i dels criteris de decisió per acreditar els centres.

m) Definir els criteris per a l'autorització i renovació de l'autorització de funcionament de les entitats avaluadores o òrgans avaluadors del model d'acreditació, ja siguin propis o externs.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 80

Secció d'Acreditació de Centres i Serveis Sanitaris

A la Secció d'Acreditació de Centres i Serveis Sanitaris li corresponen les funcions següents:

a) Promoure la participació del sector sanitari en el sistema d'acreditació de Catalunya.

b) Gestionar la implantació de l'acreditació dels centres sanitaris.

c) Establir i actualitzar els criteris tècnics per a l'acreditació dels centres sanitaris.

d) Fer el seguiment del calendari d'avaluacions i reavaluacions de l'acreditació de centres sanitaris.

e) Controlar la tramitació d'expedients relatius a l'acreditació de centres sanitaris un cop feta l'avaluació.

f) Mantenir actualitzat el Registre de centres acreditats.

g) Estudiar els resultats de les avaluacions i fer les propostes d'acreditació al Comitè d'Acreditació.

h) Establir els mecanismes de millora contínua del model d'acreditació.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 81

Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques

81.1 A la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques li corresponen les funcions següents:

a) Controlar i auditar els centres, serveis i establiments sanitaris públics i privats per tal de verificar-ne el compliment dels criteris d'obertura, estructura, funcionament i manteniment.

b) Controlar i auditar els centres, serveis i establiments sanitaris públics i privats per tal de verificar-ne els nivells de qualitat, seguretat i eficiència.

c) Planificar l'avaluació per a l'acreditació de centres sanitaris en coordinació amb la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.

d) Portar a terme les avaluacions d'acreditacions dels centres sanitaris integrats en el model d'acreditació de Catalunya.

e) Investigar possibles disfuncions econòmiques i funcionals del sistema sanitari en coordinació amb el Servei Català de la Salut.

f) Avaluar, inspeccionar i controlar la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya i les prestacions del sistema sanitari públic en coordinació amb el Servei Català de la Salut.

g) Avaluar les activitats del Servei Català de la Salut pel que fa al compliment dels objectius que té assignats.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

81.2 La Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques s'estructura en les unitats següents:

a) Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària.

b) Servei d'Inspecció de Farmàcia.

 

Article 82

Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària

Al Servei d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i implementar un pla estratègic anual d'auditories dels centres i serveis del sistema sanitari públic en coordinació amb el Servei Català de la Salut.

b) Elaborar i implementar un pla estratègic anual d'auditories dels centres i serveis sanitaris privats.

c) Rebre, analitzar, investigar i canalitzar les denúncies o reclamacions relacionades amb les actuacions irregulars dels centres i serveis sanitaris públics i privats, així com instruir, si escau, els expedients administratius corresponents.

d) Auditar els centres i serveis sanitaris integrats en el model d'acreditació de Catalunya aplicant els criteris d'acreditació per garantir-ne el compliment i l'execució.

e) Aplicar els instruments disponibles per al control de la qualitat assistencial i funcional en l'atenció sanitària, utilitzant criteris d'avaluació i d'inspecció als centres, serveis i establiments.

f) Confeccionar i mantenir l'arxiu de riscos potencials en l'assistència sanitària en coordinació amb la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.

g) Detectar, investigar, documentar i emetre informe quant als temes objecte de desviació amb transcendència qualitativa i funcional, i el seu tractament disciplinari.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 83

Servei d'Inspecció de Farmàcia

Al Servei d'Inspecció de Farmàcia li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar un pla estratègic anual d'auditories dels centres, serveis i establiments farmacèutics assistencials.

b) Planificar, coordinar i supervisar les visites d'inspecció preventives i extraordinàries als centres, serveis i establiments d'assistència farmacèutica i altres establiments sanitaris en l'àmbit d'actuació de la Subdirecció General, i proposar-ne les mesures de millora o de modificació que siguin necessàries.

c) Coordinar les actuacions d'inspecció d'assistència sanitària en el territori.

d) Tramitar i executar en la fase final els expedients d'obertura, canvi de titularitat, modificació i tancament relatius als centres, serveis i establiments d'assistència farmacèutica.

e) Rebre, analitzar, investigar i canalitzar les denúncies o reclamacions relacionades amb les actuacions irregulars dels centres, serveis i establiments farmacèutics assistencials, així com instruir, si escau, els expedients administratius corresponents.

f) Assessorar els centres, serveis, professionals sanitaris i usuaris que ho sol·licitin sobre temes administratius de normativa i de bones pràctiques professionals farmacèutiques.

g) Realitzar les actuacions administratives i de control relacionades amb el compliment de la normativa sobre estupefaents i medicaments d'especial control en els centres, serveis i establiments d'assistència farmacèutica.

h) Confeccionar i mantenir els sistemes d'informació de riscos potencials en l'àmbit de les prestacions farmacèutiques.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 84

Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional

A la Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional li corresponen les funcions següents:

a) Exercir la coordinació en matèria d'ordenació professional, de la formació sanitària i del desenvolupament professional amb les entitats i organismes professionals i amb els òrgans col·legiats de Catalunya i la resta de l'Estat.

b) Coordinar i gestionar les activitats en matèria de formació sanitària especialitzada i de formació continuada pel que fa a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris, de les activitats de formació i de centres i unitats docents, així com el seu control i avaluació.

c) Coordinar i fer el seguiment de l'exercici de les funcions del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, de la Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya i de la resta d'entitats professionals, quan així ho estableixi la Direcció, i donar-los suport tècnic.

d) Conèixer l'estructura de recursos humans, les condicions de treball i el seu impacte en els resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

e) Elaborar propostes normatives en matèria d'ordenació i desenvolupament professional.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 85

Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques

85.1 A la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar el control, la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals.

b) Impulsar les principals línies estratègiques en el control de la incapacitat que duen a terme l'atenció primària, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, les entitats col·laboradores (mútues d'accidents laborals i malalties professionals) i les empreses.

c) Dur a terme avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat que ocupen llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable.

d) Efectuar avaluacions mèdiques de les persones amb possible incapacitat funcional per exercir determinades activitats, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.

e) Elaborar informes i dictàmens que avaluïn l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional, en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial.

f) Coordinar el disseny, el desenvolupament i la implantació del pla de sistemes d'informació i gestió.

g) Elaborar i difondre protocols de patologies mèdiques; detectar les necessitats formatives en matèria d'avaluació mèdica i coordinar la realització de la formació amb les unitats del Departament competents en la matèria.

h) Realitzar projectes d'investigació i estudis comparatius en l'àmbit competencial.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

85.2 En l'exercici de les seves funcions, la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què s'estructura empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.

85.3 La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques s'estructura en les unitats següents:

a) Servei d'Avaluació Medicolegal.

b) Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Permanents a Barcelona i Catalunya Central.

c) Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Empreses, Atenció Primària i Entitats Gestores a Barcelona i Catalunya Central.

d) Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Entitats Col·laboradores a Barcelona i Catalunya Central.

e) Servei d'Avaluacions Mèdiques a Girona.

f) Servei d'Avaluacions Mèdiques a Lleida i Alt Pirineu i Aran.

g) Servei d'Avaluacions Mèdiques al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

 

Article 86

Servei d'Avaluació Medicolegal

Al Servei d'Avaluació Medicolegal li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar informes i dictàmens que avaluen l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional, en el marc de procediments de responsabilitat patrimonial iniciats contra el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut.

b) Emetre informes mèdics en els procediments administratius de reclamació prèvia contra les altes i baixes mèdiques del servei públic de salut i matèries anàlogues.

c) Emetre informes pericials i actuar com a perits en procediments judicials seguits per reclamacions contra les altes i baixes mèdiques i matèries anàlogues.

d) Assessorar professionals de la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques en matèria medicolegal i donar-los suport.

e) Dissenyar i portar a terme les accions formatives adreçades al personal mèdic.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 87

Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Permanents a Barcelona i Catalunya Central

87.1 Al Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Permanents a Barcelona i Catalunya Central li corresponen, dins del seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Realitzar avaluacions mèdiques d'incapacitats laborals permanents de les prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social sol·licitades per l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina.

b) Dur a terme avaluacions mèdiques d'incapacitats per a la realització de determinades activitats no laborals que poden comportar un risc per a tercers, d'acord amb la normativa vigent.

c) Realitzar avaluacions mèdiques i emetre informes per determinar el tipus de contingència.

d) Realitzar avaluacions mèdiques de treballadors amb lesions, mutilacions i deformacions no invalidants causades per accidents de treball o malalties professionals.

e) Dur a terme el control de les prestacions economicosanitàries derivades de l'assegurança escolar.

f) Emetre informes mèdics en relació amb la prestació de risc durant l'embaràs.

g) Emetre informe dels expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l'Estat.

h) Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat.

i) Assistir en qualitat de vocal a la Comissió d'Avaluació d'Incapacitats o òrgan competent de l'Administració de la Seguretat Social.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

87.2 El Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Permanents a Barcelona i Catalunya Central du a terme les seves funcions en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament.

 

Article 88

Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Empreses, Atenció Primària i Entitats Gestores a Barcelona i Catalunya Central

88.1 Al Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Empreses, Atenció Primària i Entitats Gestores a Barcelona i Catalunya Central li corresponen, dins del seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment del conveni de col·laboració entre el ministeri competent en matèria de Seguretat Social i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Realitzar el control i la inspecció, així com les avaluacions mèdiques necessàries, per garantir la correcta utilització de les prestacions per incapacitat temporal de la Seguretat Social per contingència comuna que gestionen l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina.

c) Avaluar la procedència de l'acumulació de processos d'incapacitat temporal.

d) Assessorar els professionals sanitaris d'atenció primària i altres professionals no sanitaris per a l'optimització de la gestió de la incapacitat temporal, i donar-los suport en aquesta optimització, i participar en les sessions clíniques programades.

e) Realitzar avaluacions mèdiques i informes sobre les reclamacions contra les altes lliurades per les mútues d'accidents laborals i malalties professionals davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

f) Atendre sol·licituds d'avaluació mèdica efectuades per metges d'atenció primària i per empreses mitjançant els mecanismes legals establerts, i sol·licitar informes i dictàmens als organismes competents en la matèria.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

88.2 El Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Empreses, Atenció Primària i Entitats Gestores a Barcelona i Catalunya Central du a terme les seves funcions en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament.

 

Article 89

Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Entitats Col·laboradores a Barcelona i Catalunya Central

89.1 Al Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Entitats Col·laboradores a Barcelona i Catalunya Central li corresponen, dins del seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Realitzar el control i la inspecció, així com les avaluacions mèdiques necessàries, per garantir la correcta utilització de les prestacions per incapacitat laboral de la Seguretat Social per contingència comuna que gestionen les mútues d'accidents laborals i malalties professionals.

b) Assessorar els metges de les mútues per a l'optimització de la gestió de la incapacitat temporal, informant l'adequada sol·licitud de les visites, i donar-los suport en aquesta optimització, i participar en les sessions clíniques programades.

c) Atendre sol·licituds d'avaluació mèdica efectuades per les mútues d'accidents laborals i malalties professionals en els processos d'incapacitat temporal que gestionen per malaltia comuna i per contingència laboral si superen els 365 dies.

d) Valorar les seqüeles d'accidents de treball a sol·licitud de les mútues d'accidents laborals i malalties professionals.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

89.2 El Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Entitats Col·laboradores a Barcelona i Catalunya Central du a terme les seves funcions en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament.

 

Article 90

Serveis d'Avaluacions Mèdiques a Girona, a Lleida i Alt Pirineu i Aran i al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

90.1 Als serveis d'Avaluacions Mèdiques a Girona, a Lleida i Alt Pirineu i Aran i al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre els corresponen, en l'àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Realitzar el control i la inspecció, així com les avaluacions mèdiques necessàries, per garantir la correcta utilització de les prestacions per incapacitat laboral de la Seguretat Social.

b) Avaluar la procedència de l'acumulació de processos d'incapacitat temporal.

c) Assessorar els professionals sanitaris d'atenció primària i altres professionals no sanitaris per a l'optimització de la gestió de la incapacitat temporal, i donar-los suport en aquesta optimització, i participar en les sessions clíniques programades.

d) Realitzar avaluacions mèdiques d'incapacitats laborals, temporals i permanents, de les prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social sol·licitades per les entitats gestores i col·laboradores competents i pels metges d'atenció primària i les empreses.

e) Dur a terme avaluacions mèdiques d'incapacitats per a la realització de determinades activitats no laborals que poden comportar un risc per a terceres persones, d'acord amb la normativa vigent.

f) Realitzar avaluacions mèdiques per determinar el tipus de contingència.

g) Realitzar avaluacions mèdiques de treballadors amb lesions, mutilacions i deformacions no invalidants causades per accidents de treball o malalties professionals.

h) Dur a terme el control de les prestacions economicosanitàries derivades de l'assegurança escolar.

i) Emetre informes mèdics en relació amb la prestació de risc durant l'embaràs.

j) Emetre informe dels expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l'Estat.

k) Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat.

l) Assistir en qualitat de vocal a la Comissió d'Avaluació d'Incapacitats o òrgan competent de l'Administració de la Seguretat Social.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

90.2 Els òrgans que regula aquest article duen a terme les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:

a) El Servei d'Avaluacions Mèdiques a Girona, en l'àmbit territorial corresponent a la regió sanitària homònima del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament, i als municipis gironins de la comarca de la Cerdanya.

b) El Servei d'Avaluacions Mèdiques a Lleida i Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament, a excepció dels municipis gironins de la comarca de la Cerdanya.

c) El Servei d'Avaluacions Mèdiques al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament.

 

Capítol VII

Direcció General de Planificació en Salut

 

Article 91

Direcció General de Planificació en Salut

91.1 A la Direcció General de Planificació en Salut li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar la salut de la població de Catalunya i els seus determinants, així com les desigualtats en salut, i fomentar la difusió dels resultats mitjançant l'Informe de salut, en col·laboració amb la Secretaria de Salut Pública.

b) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació del Pla de salut de Catalunya en els termes en què els articles 62, 63 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen aquesta competència al Departament de Salut.

c) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors, els plans d'ordenació de serveis, els plans interdepartamentals i els programes de salut.

d) Dirigir el procés d'elaboració, avaluació i actualització del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, i fer-ne el seguiment.

e) Formular els objectius estratègics de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya en el marc del Pla de salut de Catalunya i avaluar el balanç de resultats.

f) Formular els criteris i directrius de planificació per a l'elaboració de la cartera de serveis sanitaris d'utilització pública, inclosa la cartera de salut pública, que ha d'orientar la planificació operativa i la compra de serveis que efectua el Servei Català de la Salut.

g) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

h) Establir les estratègies de l'atenció a la salut mental, als serveis sociosanitaris i a les malalties oncològiques, cardiovasculars, de l'aparell respiratori i de l'aparell locomotor, a través dels plans directors, el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i les estratègies per a l'atenció a les malalties minoritàries.

i) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

j) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera.

91.2 La Direcció General de Planificació en Salut s'estructura en les unitats següents:

a) Subdirecció General de Planificació Sanitària i Professional.

b) Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari.

 

Article 92

Subdirecció General de Planificació Sanitària i Professional

92.1 A la Subdirecció General del Planificació Sanitària i Professional li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i avaluar el disseny del Pla de salut de Catalunya en col·laboració amb altres ens i unitats departamentals.

b) Definir les estratègies i els criteris per a l'aplicació del Pla de salut de Catalunya en els àmbits central i territorials del Departament de Salut amb implicació en la salut i en els altres àmbits interdepartamentals.

c) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA).

d) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors.

e) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat.

f) Analitzar i estudiar les necessitats i tendències en matèria de professions sanitàries, de manera que es garanteixi l'equilibri entre l'oferta i la demanada dels professionals de l'àmbit de la salut.

g) Establir els criteris per definir polítiques relatives a la salut en l'àmbit de la planificació professional i fer el seguiment de la planificació operativa i de l'execució, i avaluar-ne els resultats.

h) Impulsar el desenvolupament de recomanacions i criteris per a la millora de la pràctica clínica d'acord amb les previsions de la política sanitària i el Pla de salut de Catalunya i en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i altres organismes.

i) Avaluar l'aplicació i el grau d'assoliment dels objectius del Pla de salut, el seu impacte en la salut de la ciutadania i en la demanda i la utilització dels serveis sanitaris, en termes d'equitat, eficiència, qualitat i gènere, fent especial èmfasi en les desigualtats sanitàries.

j) Proveir informació per avaluar el grau d'assoliment dels objectius del Pla de salut de Catalunya.

k) Promoure i coordinar estudis d'anàlisi de necessitats en salut amb una òptica de planificació.

l) Coordinar l'obtenció de la informació necessària per a la realització d'estudis sobre la salut i l'elaboració d'estadístiques sanitàries.

m) Coordinar l'elaboració de criteris d'utilització de la informació sanitària i les relacions amb els organismes estatals amb responsabilitat en l'àmbit de la planificació sanitària, estadístiques de salut i plans directors o sectorials.

n) Promoure i coordinar l'anàlisi, la implantació i el manteniment de xarxes d'informació relacionades amb la planificació sanitària, en col·laboració amb altres organismes i departaments.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

92.2 La Subdirecció General del Planificació Sanitària i Professional s'estructura en les unitats següents:

a) Servei del Pla de Salut.

b) Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica.

 

Article 93

Servei del Pla de Salut

Al Servei del Pla de Salut li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar la informació necessària per a la realització del Pla de salut de Catalunya.

b) Formular els objectius de salut i les estratègies d'intervenció tenint en compte criteris d'eficiència, factibilitat i acceptabilitat social.

c) Portar a terme l'avaluació del Pla de salut de Catalunya mesurant el grau d'assoliment dels seus objectius i el seu impacte en la salut de la població en termes de qualitat, equitat, eficiència i gènere.

d) Establir relacions de coordinació amb les regions sanitàries, les unitats i els programes del Departament de Salut i altres departaments i institucions per elaborar el Pla de salut de Catalunya.

e) Fer el seguiment i acompanyament del desplegament dels projectes del Pla de salut en l'àmbit central i els àmbits territorials del Departament de Salut.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 94

Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica

94.1 Al Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica li corresponen les funcions següents:

a) Desenvolupar mecanismes per conèixer l'estat de salut de la població, analitzar les necessitats de salut, identificar les desigualtats i els problemes de salut prioritaris, en col·laboració amb altres unitats del Departament de Salut i altres organismes, si escau.

b) Dissenyar, elaborar i difondre l'Enquesta de salut de Catalunya.

c) Mantenir el sistema d'informació per elaborar l'estadística oficial de mortalitat i donar suport a la formulació dels indicadors de salut relacionats amb la mortalitat.

d) Gestionar, mantenir i difondre les dades generades pels registres d'informació sanitària relacionada amb objectius de salut.

e) Proveir informació per avaluar el grau d'assoliment dels objectius del Pla de salut de Catalunya.

f) Obtenir la informació necessària per a la realització d'estudis sobre la salut, els serveis sanitaris i l'elaboració d'estadístiques.

g) Promoure i coordinar la presa de decisions per a la implantació i l'avaluació dels processos de detecció de necessitats en l'àmbit de les noves tecnologies aplicades a la planificació sanitària.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

94.2 Del Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica en depèn la Secció d'Informació de Salut i Serveis Sanitaris.

 

Article 95

Secció d'Informació de Salut i Serveis Sanitaris

A la Secció d'Informació de Salut i Serveis Sanitaris li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar la informació pròpia del Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la planificació estratègica i coordinar la informació provinent d'altres unitats, per tal de produir indicadors sanitaris que permetin conèixer la situació de la salut i els serveis sanitaris de Catalunya.

b) Promoure, coordinar i, si s'escau, executar estudis sobre problemes de salut i d'activitat dels serveis sanitaris.

c) Donar suport en les tasques d'anàlisi, implantació i manteniment de xarxes d'informació sanitàries relacionades amb la planificació sanitària, en col·laboració amb altres organismes i altres departaments.

d) Col·laborar i participar en la presa de decisions per a la implantació i l'avaluació a curt i a mitjà termini dels processos de detecció de necessitats en l'àmbit de les noves tecnologies aplicades a la planificació sanitària.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 96

Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari

A la Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar i estudiar la utilització dels serveis sanitaris i sociosanitaris d'utilització pública.

b) Participar en l'establiment dels criteris dels sistemes d'autorització, registre i acreditació dels centres sanitaris.

c) Definir i actualitzar la cartera de serveis de provisió pública i establir els criteris per a l'operativització de la cartera de serveis a escala territorial.

d) Impulsar les estratègies de desenvolupament de serveis d'acord amb el Pla de salut de Catalunya.

e) Analitzar la qualitat i la relació cost-efectivitat dels diferents models d'ordenació dels serveis.

f) Establir els criteris per a la reordenació dels serveis per respondre a les necessitats de la població i fer efectiva l'adequació del model assistencial d'acord amb els principis del Pla de salut de Catalunya.

g) Definir els objectius estratègics de la prestació de serveis de cobertura pública que orienten la compra de serveis que du a terme el Servei Català de la Salut.

h) Analitzar els resultats de l'avaluació dels serveis de cobertura pública que fa el Servei Català de la Salut, per tal d'efectuar el seguiment dels objectius estratègics que recull el Pla de salut de Catalunya.

i) Dissenyar i actualitzar el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya, monitorar-ne el desenvolupament i facilitar-ne el desplegament al territori.

j) Elevar al director general les propostes de noves línies estratègiques i criteris de planificació dels serveis del Mapa sanitari.

k) Analitzar el desenvolupament dels plans funcionals dels centres sanitaris, i col·laborar-hi, tot això en consonància amb les directrius del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.

l) Impulsar el desenvolupament de recomanacions i criteris per a l'orientació dels serveis sanitaris, d'acord amb les previsions de la política sanitària i en col·laboració amb altres institucions i organismes del Departament de Salut.

m) Promoure i coordinar estudis d'anàlisi de les necessitats dels serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut pública.

n) Coordinar les relacions amb els organismes estatals amb responsabilitat en l'àmbit de la cartera de serveis, mapes sanitaris i altres àmbits relacionats.

o) Dissenyar, gestionar i difondre els registres d'informació sanitària necessaris amb objectius de serveis sanitaris i sociosanitaris.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Capítol VIII

Direcció General de Recerca i Innovació en Salut

 

Article 97

Direcció General de Recerca i Innovació en Salut

97.1 A la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut.

b) Fomentar i planificar la política de recerca i la generació d'innovació, i avaluar l'impacte social de la recerca biomèdica en l'àmbit de la salut, en col·laboració amb el departament competent en matèria de recerca, les universitats, els centres de recerca, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i altres institucions.

c) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a les autoritzacions que regula la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica.

d) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

e) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera.

97.2 De la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut en depenen la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut i l'Àrea d'Operacions i Relacions Institucionals.

 

Article 98

Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut

98.1 A la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut li corresponen les funcions següents:

a) Proposar les directrius de política científica i d'innovació en ciències de la salut a Catalunya a l'empara dels diferents plans estratègics de recerca i innovació en salut aprovats pel Govern.

b) Proposar un sistema d'informació de la recerca i la innovació en ciències de la salut a Catalunya alineat amb el que el Departament competent en matèria de recerca desenvolupi per aplicar-lo de manera general.

c) Avaluar l'impacte social de la recerca biomèdica en la salut i en la qualitat de vida en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

d) Avaluar la viabilitat de nous projectes institucionals de recerca i d'innovació, així com impulsar i proposar mesures de correcció en els projectes institucionals de recerca i d'innovació existents.

e) Ordenar i coordinar les estructures de recerca i d'innovació: instituts d'investigació sanitària, centres de recerca, centres d'investigació biomèdica en xarxa, xarxes, programes, centres de tecnologies mèdiques, etc., amb l'objectiu de generar sinergies.

f) Establir un sistema d'assignació de recursos econòmics als centres i programes de recerca i innovació en salut.

g) Proposar mesures per actualitzar la política de recursos humans destinats a la recerca i la innovació, fent especial atenció a la carrera professional dels investigadors i a la seva formació, així com a la del personal dedicat a tasques de transferència del coneixement i de la tecnologia.

h) Fomentar les relacions dels centres generadors de coneixement amb les universitats i les empreses.

i) Establir un sistema de relacions eficients amb el sistema català de ciència i tecnologia en ciències de la salut i, especialment, amb el departament competent en matèria de recerca.

j) Potenciar les relacions institucionals del Departament de Salut pel que fa a la recerca i la innovació amb els òrgans competents en l'àmbit estatal, de la Unió Europea i mundial.

k) Fomentar estratègies d'innovació en ciències de la salut, promovent la valoració i la gestió de la innovació en els agents del sistema de salut, amb l'objectiu d'impulsar l'emprenedoria en el camp de les tecnologies mèdiques.

l) Fomentar, implementar i facilitar els instruments per captar recursos competitius, contractes amb empreses i donacions procedents del mecenatge.

m) Proposar mesures per garantir els principis ètics i la integritat en les activitats de recerca.

n) Actuar en nom i representació de la Direcció General en la interlocució ordinària davant dels diferents organismes i entitats en relació amb l'exercici de les funcions que preveuen les lletres c), d), f), g) i h).

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui delegada pels seus superiors jeràrquics.

98.2 De la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut en depenen les àrees funcionals següents:

a) Àrea de Gestió del Pla Estratègic.

b) Àrea d'Assistència Juridicoadministrativa.

 

Article 99

Àrea de Gestió del Pla Estratègic

A l'Àrea de Gestió del Pla Estratègic, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar l'execució del Pla estratègic de recerca i innovació en salut.

b) Gestionar les convocatòries d'ajuts per al foment de la recerca i la innovació.

c) Gestionar els contractes programa subscrits amb els centres de recerca que reben finançament del Departament de Salut.

d) Gestionar els convenis de col·laboració amb agents externs per a la gestió dels processos d'avaluació.

e) Informar en els aspectes relacionats amb la política científica i d'innovació en ciències de la salut.

f) Elaborar informes tècnics relacionats amb l'impacte social de la recerca biomèdica en la salut i en la qualitat de vida, en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

g) Relacionar-se funcionalment amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en tots els aspectes relacionats amb la gestió del Pla estratègic de recerca i innovació.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 100

Àrea d'Assistència Juridicoadministrativa

A l'Àrea d'Assistència Juridicoadministrativa, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Assessorar jurídicament, sota la coordinació de l'Assessoria Jurídica del Departament, els seus superiors jeràrquics i el conjunt d'òrgans del Departament de Salut en matèria de recerca i innovació en el marc dels diferents plans estratègics de recerca i innovació de la Direcció General.

b) Dur a terme el manteniment de la informació relativa a la composició i titularitat dels òrgans col·legiats superiors de govern, a les seves activitats i a la normativa reguladora de les entitats del sector públic de recerca i innovació en salut, en coordinació amb aquestes entitats i amb els altres òrgans del Departament competents en la matèria.

c) Vetllar per l'adequació al marc jurídic general de les disposicions estatutàries de les entitats de recerca i innovació en salut.

d) Donar suport i assistència juridicoadministrativa en les actuacions d'ordenació i coordinació del sector públic de recerca i innovació en salut.

e) Garantir l'adequada elaboració i execució jurídica administrativa del procés de convocatòries d'ajuts del Departament de Salut per al foment de la recerca i la innovació.

f) Garantir l'adequada elaboració i execució jurídica administrativa del procés dels contractes programa subscrits amb els centres de recerca que reben finançament del Departament de Salut.

g) Garantir l'adequada elaboració i execució jurídica administrativa del procés de convenis de col·laboració subscrits amb agents externs per a la gestió dels processos d'avaluació.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 101

Àrea d'Operacions i Relacions Institucionals

A l'Àrea d'Operacions i Relacions Institucionals, com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Garantir l'alineament operatiu de les polítiques de recerca i innovació amb els objectius estratègics i operatius del Departament en la matèria i amb les polítiques i estratègies de la Generalitat de Catalunya.

b) Representar la Direcció General de Recerca i Innovació davant dels òrgans de govern de les entitats del sector públic que formen part de la xarxa de centres de recerca en salut de Catalunya.

c) Difondre les polítiques i l'estratègia de la Direcció General a la comunitat científica.

d) Coordinar les relacions operatives de la Direcció General amb la unitat responsable en matèria de recerca de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Capítol IX

Organització territorial del Departament

 

Article 102

Direcció dels serveis territorials

A l'empara de les previsions que conté la disposició addicional setzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, les funcions de representació del Departament de Salut en el territori les exerceix la persona titular de la gerència de la regió sanitària del Servei Català de la Salut de l'àmbit territorial corresponent, d'acord amb la delimitació de les regions sanitàries establerta reglamentàriament.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Supressió

Se suprimeixen les unitats i les àrees funcionals següents:

Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona.

Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre.

Subdirecció General de Seguretat Alimentària.

Subdirecció General de Protecció de la Salut.

Subdirecció General de Salut Laboral.

Servei de Veterinària, Control Oficial Alimentari i Exportació.

Servei de Salut Pública a l'Anoia.

Servei de Salut Pública al Solsonès, Bages i Berguedà.

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme i Vallès Oriental.

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental Est, Vallès Occidental Oest i Catalunya Central.

Àrea de Planificació i Auditoria.

Servei d'Estudis.

 

Segona

Canvis de denominació

El Servei d'Estratègia i Coordinació de Polítiques de Salut Pública passa a denominar-se Servei d'Estratègia i Comunicació.

El Servei de Vigilància i Alertes passa a denominar-se Servei de Vigilància, Control Alimentari i Alertes.

El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a l'Alt Penedès-Garraf, Baix Llobregat Centre–Litoral i l'Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat Nord passa a denominar-se Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud.

 

Tercera

Funcions en matèria de salut pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i del Consell General d'Aran

1. En l'àmbit territorial de Barcelona ciutat, les funcions que estableixen les lletres e) a o), inclusivament, de l'article 36.1 d'aquest Decret les exerceix l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en els termes i les condicions que preveuen l'article 102 i següents de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i les disposicions reglamentàries que la despleguen, i d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

2. En l'àmbit territorial d'Era Val d'Aran, les funcions que estableixen les lletres e) a o), inclusivament, de l'article 36.1 d'aquest Decret les exerceix el Consell General d'Aran, en virtut del Decret 354/2001, de 18 de desembre, de transferència de competències de la Generalitat al Conselh Generau dera Val d'Aran en matèria de sanitat, d'acord amb la legislació que regula el règim especial d'Era Val d'Aran i la disposició addicional segona de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

 

Quarta

Funcions que diverses normes sanitàries sectorials atribueixen als directors dels serveis territorials del Departament de Salut i altres referències als serveis territorials del Departament de Salut

Les funcions que els decrets 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria; 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi; 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides; 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris; 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, i 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals, atribueixen als directors dels serveis territorials del Departament de Salut i les altres referències als serveis territorials del Departament de Salut s'entenen atribuïdes a les subdireccions regionals en l'àmbit territorial d'actuació respectiu.

 

Cinquena

Exercici de la potestat sancionadora

1. L'exercici de les potestats sancionadores que el Decret 266/1991, d'11 de desembre, pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, parcialment modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig, atribueix al director o directora general de Salut Pública i als directors dels serveis territorials del Departament de Salut s'atribueix, respectivament, a la Secretaria de Salut Pública i a les subdireccions regionals, en l'àmbit territorial d'actuació respectiu.

2. L'exercici de les potestats sancionadores que l'article 77 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, amb rang reglamentari, atribueix al director o directora de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i als directors dels serveis regionals de l'esmentada Agència s'atribueix, respectivament, a la Secretaria de Salut Pública i a les subdireccions regionals, en l'àmbit territorial d'actuació respectiu.

 

Sisena

Referències normatives

Sens perjudici del que preveuen les disposicions addicionals quarta i cinquena, les referències que la normativa vigent faci a unitats i àrees funcionals suprimides o modificades per aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les funcions afectades.

 

Setena

Designació de funcions de representació

En les fundacions els estatuts de les quals atorguen la condició de patrona nada a la persona titular del Departament de Salut, la representació del conseller o consellera correspon a la persona titular de l'òrgan en el qual el conseller o consellera delegui expressament.

 

Vuitena

Fundació Privada BioRegió de Catalunya

La Fundació Privada BioRegió de Catalunya es relaciona amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Salut.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Exercici de funcions

Les persones que ocupen els llocs de comandament dels òrgans modificats per aquest Decret o de les àrees funcionals modificades continuen exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

Percepció de retribucions

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament, d'acord amb la normativa vigent, i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

 

Tercera

Adscripció de negociats

Els negociats dependents dels òrgans que regula aquest Decret subsisteixen mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen el Decret 186/1983, de 12 de maig, sobre la creació de la Secció de Tractament de Toxicòmans a la Direcció General de Promoció de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC núm. 332, de 27.5.1983); el Decret 213/1985, de 23 de juliol, pel qual es crea el càrrec de Gerent del Pla de Reconversió Hospitalària de Catalunya (DOGC núm. 576, de 16.8.1985); el Decret 157/1986, de 17 d'abril, d'assignació de funcions a la Direcció General de Salut Pública (DOGC núm. 697, de 9.6.1986); el Decret 27/1991, de 18 de febrer, de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC núm. 1411, de 25.2.1991); el Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014); el Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut (DOGC núm. 7041, de 20.1.2016); el Decret 207/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut (DOGC núm. 7071, de 3.3.2016); el Decret 244/2016, de 19 d’abril, de modificació del Decret 119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut i del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut (DOGC núm. 7104, de 21.4.2016); l’Ordre de 21 d’abril de 1988, sobre adscripció orgànica del Negociat de Registre Sanitari de la Direcció General de Salut Pública (DOGC núm. 989, de 9.5.1988), i l'Ordre de 19 de març de 1991, de desplegament del Decret 186/1990, de 16 de juliol, de reestructuració de la Direcció General de Salut Pública (DOGC núm. 1425, de 2.4.1991).

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Habilitacions

S'habilita la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda perquè dicti les disposicions que calguin per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del que disposa aquest Decret, i la persona titular del Departament de Salut perquè modifiqui o derogui, mitjançant ordre, l'article 5.3 d'aquest Decret.

 

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 de gener de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut