Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  • Núm. del document 040/2017

  • Data del document 02/05/2017

  • Data de publicació 04/05/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7362

TEXT CONSOLIDAT

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha modificat l'àmbit competencial dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat així con la seva denominació. Mitjançant el Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i el Decret 204/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, es van fer els canvis organitzatius imprescindibles per adequar l'estructura de l'anterior Departament d'Economia i Coneixement en l'actual Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Aquesta primera fase de transformació de l'estructura departamental mantenia la vigència del Decret 38/2014, de 25 de març, però transcorreguts uns mesos des de l'entrada en vigor d'aquestes darreres modificacions estructurals, cal completar l'actualització de l'estructura del Departament.

Per això, s'ha optat per redactar un text nou sobre l'estructura departamental i les funcions de les unitats que la componen, per tal de garantir una major seguretat jurídica.

Les modificacions més significatives que inclou aquest Decret són la creació de la Direcció General de la Intervenció, que depèn de la Intervenció General, i que coordinarà les intervencions adjuntes, excepte la Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari, que manté la dependència de la Intervenció General; la creació de l'Àrea de Competència i Regulació i l'Àrea de Promoció Econòmica, que depenen de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. I, a més, a la Direcció de Serveis, es crea un servei per fer més eficaç la gestió dels xofers del servei de representació i, a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, una àrea funcional per agilitar la tramitació i gestió d'herències. Finalment, a la Direcció General de Tributs i Joc, se suprimeix la Secció de Registre i Homologació, per ajustar-ne l'estructura.

Per altra banda i amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes i disminuir la dispersió normativa existent i, en aplicació del que estableix l'article 111-10 apartat 2 del Codi civil de Catalunya, aquest text normatiu deroga expressament el Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement; el Decret 249/2015, de 24 de novembre, de modificació del Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement; el Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; el Decret 204/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Així mateix, i per donar compliment al que preveu l'Acord GOV/114/2016, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Pla de simplificació normativa 2016-2017, es procedeix a derogar de forma expressa les normes enumerades a la disposició derogatòria del Decret, que ja havien estat derogades de forma tàcita per diversos motius, com ara, la pèrdua d'objecte, el transcurs del temps o l'aprovació de normes posteriors que les han desplaçat en l'aplicació.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i d'acord amb el Govern

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, sota la direcció del vicepresident/a, s'estructura en:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Economia.

c) La Secretaria d'Hisenda.

d) La Intervenció General.

e) L'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern.

f) Les delegacions territorials del Govern.

1.2 S'adscriuen al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda les entitats següents:

a) Mitjançant la Secretaria General, l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.

b) Mitjançant la Secretaria d'Economia, l'Institut d'Estadística de Catalunya.

c) Mitjançant la Secretaria d'Hisenda, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya.

1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda els organismes següents:

a) Mitjançant la Secretaria General, l'Institut Català de Finances.

b) Mitjançant la Secretaria d'Economia, l'Autoritat Catalana de la Competència.

1.4 El Consell de Direcció assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, i en fa el seguiment de l'execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb nivell orgànic de secretaria general; per la persona titular de l'Oficina del Vicepresident/a i per altres persones que el titular del Departament designi. A més, hi poden assistir, d'acord amb el que determini la presidència del Consell, els titulars de la resta d'unitats directives del Departament i ens que en depenen.

Article 2

Oficina del Vicepresident/a del Govern

[No vigent]

  • Article 2 suprimit per article únic segon del Reial Decret 945/2017, de 27 d'octubre.
    Se suprimeix l'Oficina del Vicepresident de la Generalitat prevista a l'article 2. PUBLICACIÓ AL BOE.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Secretaria General

La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament. Així mateix, li correspon donar suport al vicepresident/a en relació amb la supervisió i el seguiment de les estratègies polítiques per a la implementació de les estructures institucionals, així com la supervisió, la coordinació i el seguiment de l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern. També li correspon el suport al vicepresident/a en la coordinació de les actuacions de les delegacions territorials i l'assistència en l'exercici de les funcions atribuïdes al vicepresident/a pels articles 14 i 15 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

 

Article 4

Estructura de la Secretaria General
Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica.

c) El Gabinet Tècnic.

d) [No vigent]

 

 
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Direcció de Serveis

5.1 La Direcció de Serveis té les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament i dur a terme la coordinació d'aquests serveis en les entitats que en depenen, sota la direcció del secretari/ària general.

b) Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.

c) Dirigir iniciatives conduents a millorar l'avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

d) Dirigir els assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats del Departament.

e) Dirigir les actuacions del Departament en els àmbits de les relacions laborals i de la prevenció de riscos.

f) Dirigir el model de comunicació interna, d'informació i d'atenció ciutadana del Departament, d'acord amb la política de transparència que el Govern fixi i les directrius corporatives de la unitat orgànica competent en matèria d'atenció ciutadana.

g) Dirigir la preparació de l'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.

h) Dirigir la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa del Departament.

i) Gestionar la prestació del servei de vehicles de representació.

j) Dirigir les actuacions departamentals en l'àmbit dels sistemes d'informació i les noves tecnologies en col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya al Departament, d'acord amb les polítiques TIC corporatives.

k) Donar suport al secretari/ària general en la coordinació de les actuacions de les delegacions territorials i també prestar-li assistència en l'exercici de les funcions de suport que dona al vicepresident/a per al compliment dels articles 14 i 15 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

5.2 De la Direcció de Serveis en depenen:

a) La Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior.

b) La Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

c) La Sub-direcció General de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació.

d) La Sub-direcció General d'Informació i Suport Tècnic.

e) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Article 6

Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

6.1 La Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior té les funcions següents:

a) Impulsar l'adequació a les polítiques del Govern en matèria de personal, així com supervisar els assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats directives i orgàniques del Departament.

b) Coordinar i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

c) Supervisar i controlar el règim retributiu, administratiu i disciplinari del personal.

d) Assessorar en matèria de recursos humans i proposar mesures que permetin adequar els efectius a les necessitats de les diferents unitats del Departament.

e) Planificar i supervisar els processos de provisió i de selecció del personal que són competència del Departament.

f) Impulsar i coordinar la detecció de necessitats formatives del personal i supervisar l'elaboració i execució del pla de formació del Departament.

g) Supervisar i fer el seguiment de la negociació laboral en què el Departament participi i aplicar els convenis subscrits.

h) Desenvolupar els programes generals del Departament en matèria d'organització, qualitat i mètodes de treball i noves tecnologies.

i) Supervisar l'elaboració i execució del pla de planificació lingüística del Departament.

j) Coordinar l'actuació del Departament en matèria de prevenció de riscos laborals.

k) Organitzar els serveis de règim interior i administratius del Departament.

l) Impulsar i facilitar la implantació de mesures d'Administració electrònica al Departament.

m) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i accés a la informació pública, així com coordinar les unitats d'informació de les entitats del sector públic adscrites.

n) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

o) Coordinar i supervisar la presència dels representants del Departament en òrgans col·legiats de Govern, d'entitats amb personalitat jurídica pròpia o de comissions, consells i altres òrgans en què el Departament ha de ser present.

p) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

6.2 De la Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior en depenen:

a) El Servei de Recursos Humans.

b) El Servei d'Organització.

c) El Servei de Prevenció de Riscos Laborals i Polítiques Sostenibles.

d) L'Àrea d'Innovació i Administració Electrònica.

Article 7

Servei de Recursos Humans

El Servei de Recursos Humans té les funcions següents:

a) Gestionar i administrar el personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.

b) Gestionar la modificació de la relació de llocs de treball del Departament.

c) Gestionar els processos de provisió del personal funcionari i els de selecció i canvi de destinació del personal laboral del Departament.

d) Gestionar el registre de personal i custodiar els expedients personals.

e) Coordinar i controlar els expedients sobre situacions administratives, règim disciplinari, reconeixement de serveis, venciment de triennis, vacances, permisos, llicències i altres incidències del personal del Departament.

f) Elaborar el pla de formació del personal del Departament, així com fer-ne el seguiment, controlar i coordinar la realització dels cursos formatius.

g) Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.

h) Elaborar el capítol 1 de l'avantprojecte de pressupost del Departament, controlar la despesa corresponent i confeccionar la nòmina.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 8

Servei d'Organització

El Servei d'Organització té les funcions següents:

a) Elaborar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i de funcionament administratiu i fer-ne el seguiment, així com assessorar les diferents unitats del Departament sobre aquestes matèries.

b) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, i també assegurar que s'apliquen i que s'avaluen.

c) Impulsar i coordinar mesures per millorar la prestació dels serveis.

d) Coordinar i perfeccionar els circuits administratius, els impresos i els documents en coordinació amb la resta d'unitats del Departament.

e) Planificar i impulsar projectes i accions encaminats a la integració, rendibilització i optimització de les actuacions de les diferents unitats del Departament i a la millora de la qualitat, i l'avaluació de l'organització, de la gestió i dels serveis.

f) Estudiar les propostes de valoració i classificació de llocs de treball, elaborar les descripcions de llocs de treball i tramitar-ne la incorporació als manuals d'organització, en coordinació amb el Servei de Recursos Humans.

g) Supervisar i coordinar l'atenció ciutadana i la informació administrativa que genera el Departament.

h) Coordinar i programar el pla de planificació lingüística del Departament.

i) Coordinar, des del punt de vista dels continguts, les iniciatives relacionades amb el web i la intranet departamental, d'acord amb la política de transparència que el Govern fixi i les directrius corporatives de la unitat orgànica competent en matèria d'atenció ciutadana.

j) Elaborar i gestionar els circuits interns de documents, dels processos de treball i de la manera com es reflecteixen en les aplicacions informàtiques de gestió.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 9

Servei de Prevenció de Riscos Laborals i Polítiques Sostenibles

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals i Polítiques Sostenibles té les funcions següents:

a) Avaluar quins dels riscos existents, quant a seguretat i salut del personal, requereixen establir una estratègia de mesura o una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.

b) Coordinar els estudis i les propostes relatius a la prevenció de riscos laborals i promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

c) Planificar i executar l'acció preventiva que s'ha de desenvolupar en situacions en les quals el control o la reducció dels riscos suposa la realització d'activitats que impliquen la intervenció de diferents especialistes.

d) Supervisar les activitats de vigilància i control de la salut dels treballadors.

e) Sensibilitzar i desenvolupar actuacions que permetin un ús més eficient dels recursos en els diferents edificis del Departament, de manera que es fomentin les bones pràctiques ambientals i les polítiques d'estalvi, reciclatge i prevenció de residus.

f) Organitzar els serveis de règim interior i administratius del Departament, que inclouen, entre d'altres, la centraleta telefònica, el registre general, l'arxiu, la correspondència, la recepció, l'office i els taulers d'anuncis, i també coordinar i fixar les directrius pel que fa els serveis esmentats als edificis del Departament.

g) Coordinar les funcions del col·lectiu de subalterns i planificar i optimitzar el parc mòbil i la gestió i racionalització dels aparcaments del Departament.

h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 10

Àrea d'Innovació i Administració Electrònica

L'Àrea d'Innovació i Administració Electrònica, que es configura com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Coordinar i fer el seguiment de l'execució dels projectes d'innovació i Administració electrònica.

b) Elaborar els informes de viabilitat, d'impacte i de cost-benefici previs a la producció de serveis electrònics.

c) Emetre informes en relació amb les disposicions que regulen qüestions relatives a la tramitació electrònica.

d) Implantar l'accés multicanal als serveis públics d'acord amb les estratègies corporatives.

e) Coordinar, des del punt de vista tecnològic, les iniciatives relacionades amb el web i la intranet departamentals.

f) Proposar la millora dels serveis mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

g) Donar suport a les unitats en el desenvolupament de projectes per a la prestació de serveis electrònics i d'intercanvi telemàtic d'informació, tant pel que fa al disseny com a la implantació i gestió del canvi.

h) Coordinar les accions encaminades a garantir la seguretat de la informació i la protecció de les dades de caràcter personal.

i) Donar suport tècnic als processos de contractació vinculats als projectes d'innovació i Administració electrònica.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 11

Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

11.1 La Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni té les funcions següents:

a) Impulsar els objectius del Departament en matèria econòmica, fer-ne el seguiment i controlar-ne l'execució.

b) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sense perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

c) Coordinar la preparació i elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament i tramitar-ne les modificacions.

d) Supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Departament.

e) Supervisar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.

f) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

g) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

h) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

i) Supervisar els expedients patrimonials i l'inventari del Departament, i també controlar el seguiment de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.

j) Supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions i les actuacions d'adequació dels espais, així com les de conservació, manteniment i seguretat de les instal·lacions, en els centres del Departament.

k) Coordinar i impulsar el conjunt d'actuacions que resultin necessàries per posar en marxa els nous equipaments del Departament.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

11.2 De la Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni en depenen:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Contractació.

c) El Servei d'Obres, Instal·lacions i Manteniment.

Article 12

Servei de Gestió Econòmica

El Servei de Gestió Econòmica té les funcions següents:

a) Controlar i analitzar l'execució pressupostària i fer-ne el seguiment, i també preparar les modificacions pressupostàries.

b) Elaborar l'avantprojecte de pressupost, llevat de les despeses corresponents al capítol 1.

c) Impulsar la programació, planificació i compliment dels objectius del Departament en matèria pressupostària i comptable i fer-ne el seguiment.

d) Controlar i tramitar els ingressos pressupostaris en l'àmbit de les seves competències.

e) Controlar el funcionament de la caixa d'habilitació.

f) Tramitar i supervisar els expedients de concessió de les subvencions que el Departament atorgui, inclosos els que donin lloc a signatura de convenis, i fer-ne el seguiment, en coordinació amb les unitats directives o orgàniques.

g) Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l'execució comptable.

h) Controlar els indicadors de costos dels diferents serveis del Departament i fer-ne el seguiment.

i) Donar suport a les diferents unitats del Departament pel que fa a la gestió econòmica.

j) Realitzar el seguiment de les liquidacions pressupostàries i auditories dels organismes i ens públics vinculats al Departament.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 13

Servei de Contractació

El Servei de Contractació té les funcions següents:

a) Examinar, analitzar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients en matèria de contractació d'obres, subministraments i serveis del Departament i tramitar-los.

b) Donar suport en matèria de contractació administrativa a les unitats del Departament i entitats vinculades.

c) Coordinar la tramitació dels expedients de devolució de fiances, de liquidació, de revisió de preus, de resolució de contractes i qualsevol altra derivada de la contractació administrativa.

d) Coordinar la gestió de la tramitació de la contractació administrativa del Departament a través de mitjans electrònics, així com el manteniment del Registre públic de contractes.

e) Elaborar els expedients que donin lloc a la signatura de convenis per part del Departament, excepte els que tenen com a finalitat concedir subvencions.

f) Tramitar i gestionar els expedients patrimonials.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 14

Servei d'Obres, Instal·lacions i Manteniment

El Servei d'Obres, Instal·lacions i Manteniment té les funcions següents:

a) Coordinar les obres i les actuacions de condicionament i millora dels edificis i dependències del Departament.

b) Elaborar les directrius i els criteris tècnics, coordinar i supervisar les actuacions per al funcionament correcte de les dependències del Departament pel que fa a les instal·lacions, serveis i subministraments, i vetllar pel seu estat de conservació i manteniment.

c) Examinar els avantprojectes i els projectes d'obres i les seves modificacions i vetllar perquè s'adeqüin a la normativa vigent.

d) Coordinar les funcions conduents a garantir la seguretat en el conjunt de les instal·lacions del Departament.

e) Realitzar estudis de programació, planificació i optimització d'espais i usos impulsant els corresponents projectes de reforma sobre edificis adscrits o gestionats pel Departament.

f) Coordinar les actuacions del Departament, en l'àmbit de la telefonia fixa i mòbil, en tot el que no correspongui a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

g) Coordinar i gestionar l'inventari de béns immobles adscrits al Departament i l'adquisició i l'inventari de béns mobles.

h) Gestionar l'adquisició de material no inventariable i la seva distribució.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 15

Sub-direcció General de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació

15.1 La Sub-direcció General de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació té les funcions següents:

a) Realitzar les actuacions necessàries per prestar el servei de vehicles de representació d'acord amb els criteris d'ús que estableixi la Comissió de Vehicles, sense perjudici de les funcions que, en matèria de seguretat, corresponen al departament competent en aquesta matèria.

b) Organitzar i planificar la prestació del servei dels xofers i supervisar la gestió en matèria de personal dels xofers de representació en tots els aspectes específics d'aquest col·lectiu.

c) Gestionar la flota de vehicles de representació quant a normalització, provisió, manteniment, logística i altres aspectes que hi estiguin relacionats.

d) Proposar i coordinar actuacions de millora de l'eficiència del servei i d'estalvi en els recursos gestionats per prestar-lo.

e) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

15.2 De la Sub-direcció General de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació en depenen:

a) El Servei de Vehicles de Representació.

b) El Servei de Xofers del Servei de Representació.

Article 16

Servei de Vehicles de Representació

El Servei de Vehicles de Representació té les funcions següents:

a) Executar la planificació del manteniment de la flota de vehicles i controlar-ne les reparacions i les inspeccions periòdiques.

b) Controlar els consums associats a l'ús dels vehicles de representació.

c) Formular propostes per reduir els costos de manteniment, els de consum i l'impacte ambiental.

d) Gestionar la tramitació de la documentació dels vehicles.

e) Gestionar els espais d'estacionament de la flota, garantir-ne la seguretat i expedir les targetes o altres mitjans per accedir-hi.

f) Redactar els plecs de prescripcions tècniques de totes les adquisicions o contractacions relatives als vehicles i els corresponents a altres operacions que hi estan associades: substitució, equipaments i elements necessaris per optimitzar-ne el funcionament.

g) Fer el seguiment de totes les adquisicions o contractacions relatives als vehicles i a la resta d'operacions associades: substitució, equipaments i elements necessaris per optimitzar-ne el funcionament.

h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 17

Servei de Xofers del Servei de Representació

El Servei de Xofers del Servei de Representació té les funcions següents:

a) Desenvolupar de manera integrada funcions de gestió de personal i de gestió econòmica de les incidències dels xofers de representació, amb l'objectiu de facilitar la gestió del col·lectiu de personal adscrit a la Sub-direcció General, atenent la seva especificitat, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.

b) Participar en la gestió dels recursos humans de la Sub-direcció General, d'acord amb la normativa, el conveni col·lectiu, les instruccions i les directrius establertes, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.

c) Col·laborar en el manteniment de la informació dels sistemes corporatius de personal pel que fa al personal assignat a la Sub-direcció General.

d) Dirigir la gestió, el control i l'assessorament dels permisos, llicències i vacances, així com les baixes per malaltia i accident dels xofers de representació, per tal que la incidència en els serveis sigui mínima, garantint-ne la cobertura dels efectius i l'optimització dels recursos, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.

e) Participar en l'elaboració del pla de formació departamental amb la proposta d'activitats formatives adreçades al col·lectiu de xofers i fer la difusió dins de la Sub-direcció General de la informació en matèria de recursos humans relacionada amb la formació, la prevenció i els riscos laborals i els drets i deures dels treballadors, d'acord amb la normativa vigent.

f) Aportar les dades corresponents als indicadors de gestió de personal de la Sub-direcció General.

g) Formular propostes i informes sobre l'organització i distribució dels xofers de representació per millorar l'eficiència del servei i l'estalvi de recursos personals i econòmics de la Sub-direcció General.

h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 18

Sub-direcció General d'Informació i Suport Tècnic

La Sub-direcció General d'Informació i Suport Tècnic té les funcions següents:

a) Prestar suport i assistència al vicepresident/a en l'exercici de les funcions que té atribuïdes per la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

b) Col·laborar d'acord amb les indicacions de la Direcció de Serveis amb l'estudi i anàlisi dels projectes normatius elaborats pels departaments abans que no siguin incorporats a l'ordre del dia del Consell Tècnic.

c) Col·laborar en la posada en funcionament dels edificis corporatius de la Generalitat de Catalunya al territori, d'acord amb les decisions del Comitè de Coordinació de l'Administració de la Generalitat al Territori, coordinant-ne les actuacions institucionals necessàries.

d) Efectuar les valoracions organitzatives i seguiments logístics dels precedents dels models organitzatius corporatius per informar-ne als òrgans competents quan escaigui.

e) Analitzar la identificació i prestació centralitzada dels serveis comuns per raons d'impacte directe o per raons d'eficiència interna i proposar-ne les millores organitzatives i de gestió i fer-ne el seguiment i l'avaluació continuada, sense perjudici de les funcions dels òrgans competents transversals i corporatius.

f) Elaborar estudis dels diferents models funcionals i organitzatius de les administracions públiques, així com les mesures de racionalització i d'organització aplicades.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 19

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

19.1 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions té les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de ciberseguretat.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i dels criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del pla director de les TIC, així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com del manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllar per la implantació adequada en el Departament.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa, i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.

g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament.

i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de forma preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment amb el marc normatiu vigent.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

19.2 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions la dirigeix el director/a de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament per tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes establerts pel Govern.

19.3 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, sobre la base de la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

19.4 L'organisme competent en matèria de ciberseguretat té la funció d'impulsar el desplegament del programa de ciberseguretat del Departament, desenvolupant la funció j de l'article 19.1 en coordinació amb l'Àrea TIC, i d'informar periòdicament el director/a de Serveis sobre l'estat de situació en matèria de ciberseguretat.

 

Article 20

Assessoria Jurídica

20.1 L'Assessoria Jurídica, amb rang orgànic de direcció general, exerceix les funcions d'assessorament, d'acord amb el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que desplega la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, en particular, d'acord amb la seva disposició addicional cinquena. L'exercici d'aquestes funcions es desenvolupa de manera coordinada amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

20.2 Per al compliment de les seves funcions en relació amb els àmbits materials assignats al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, l'Assessoria Jurídica s'estructura en les àrees funcionals següents:

a) L'Àrea d'Assessorament Patrimonial.

b) L'Àrea d'Assessorament Econòmic.

c) L'Àrea d'Assessorament Financer i Tributari.

d) L'Àrea d'Assessorament Jurídic General.

20.3 L'Àrea d'Assessorament Patrimonial té la funció d'emetre informes sobre les matèries en les quals és competent la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i, en particular, sobre els contractes o documents relatius al patrimoni de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

20.4 L'Àrea d'Assessorament Econòmic té la funció d'emetre informes sobre les matèries referents a fons europeus, política i promoció econòmica, infraestructures del Departament i dels ens que en depenen, competència, estadística, i joc i apostes.

20.5 L'Àrea d'Assessorament Financer i Tributari té la funció d'emetre informes en relació amb les matèries de política financera, pressupostos, control financer i tributari, sempre que, en aquest darrer cas, l'actuació no estigui reservada a altres òrgans o entitats del Departament; i de validar i qualificar les garanties a favor de la Generalitat presentades davant la Caixa General de Dipòsits.

20.6 L'Àrea d'Assessorament Jurídic General té la funció d'emetre informes en matèria de normativa, personal, contractació i activitat de foment, i en les matèries no atribuïdes específicament a les altres àrees funcionals.

20.7 L'Assessoria Jurídica coordina, gestiona i supervisa les iniciatives del Departament incloses en el Sistema d'informació, gestió i tramitació dels documents de govern (SIGOV), així com els processos de gestió de la documentació d'aquestes iniciatives, per tal de garantir el compliment dels terminis i procediments establerts per la Secretaria del Govern en relació amb les sessions del Consell Tècnic i del Govern, sense perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponen a la Direcció de Serveis.

20.8 L'Assessoria Jurídica, per delegació del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, pot exercir les funcions de representació i defensa de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la jurisdicció economicoadministrativa i la representació i defensa judicial en assumptes relacionats amb el patrimoni de la Generalitat de Catalunya i, en especial, les actuacions necessàries per a la declaració d'hereva intestada a favor de la Generalitat.

Article 21

Gabinet Tècnic

El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a una sub-direcció general, té les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per definir la planificació estratègica de les polítiques del Departament i de les entitats que hi estan adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis per planificar i avaluar els objectius del Departament, definir les prioritats en les polítiques departamentals i fer el seguiment de les principals actuacions.

c) Coordinar aspectes dels àmbits econòmics, pressupostaris i de recursos humans que afectin les entitats adscrites al Departament, en col·laboració amb les unitats departamentals amb competències sobre aquestes matèries, i fer-ne el seguiment.

d) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

e) Coordinar amb les unitats del Departament l'elaboració d'informes d'acció de Govern.

f) Dissenyar i coordinar els indicadors i quadres de comandament del Departament, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

g) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament, sense perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponguin a altres unitats.

h) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.

i) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del pla de publicacions.

j) Planificar l'adquisició i la conservació del fons documental i bibliogràfic d'interès per al Departament i gestionar la biblioteca.

k) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Dirigir i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals, en especial les que afecten les polítiques de participació i govern obert, en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern, sense perjudici de les funcions que en aquestes matèries corresponguin a d'altres unitats.

m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 21 bis

Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars
L'Àrea de Processos Electorals i consultes populars, configurada com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Coordinar i executar les activitats administratives necessàries per dur a terme els processos electorals i les consultes populars.

b) Prestar el suport organitzatiu als processos electorals i consultes populars.

c) Elaborar l'avantprojecte dels pressupostos electorals i de consultes populars que corresponguin a la Generalitat, la seva execució i gestió, i la liquidació corresponent.

d) Coordinar, organitzar, programar i supervisar totes les despeses electorals i consultes populars.

e) Elaborar estudis, informes i estadístiques en matèria electoral i consultes populars.

f) Portar a terme la coordinació tècnica interdepartamental en qualsevol procés electoral i consulta popular que correspongui realitzar, coordinar o organitzar a la Generalitat de Catalunya.

g) Donar suport a la Secretaria General en l'exercici de les seves funcions en el cas que no corresponguin a altres òrgans d'aquesta unitat directiva.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Secretaria d'Economia
La persona titular de la Secretaria d'Economia, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions de planificació, coordinació i seguiment de les actuacions relatives a les despeses de personal de la Generalitat, a la tresoreria, a la política financera i d'assegurances, als pressupostos de la Generalitat i als de les entitats del sector públic, a l'avaluació econòmica de les polítiques d'estabilitat i creixement, al seguiment dels plans de sostenibilitat econòmica i financera i respecte de l'anàlisi macroeconòmica de l'economia catalana.

Article 23

Estructura de la Secretaria d'Economia

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Economia s'estructura en:

a) La Direcció General de Pressupostos.

b) La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

c) La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.

d) La Direcció General d'Anàlisi Econòmica.

Article 24

Direcció General de Pressupostos

24.1 La Direcció General de Pressupostos té les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment del principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del conjunt del sector públic de la Generalitat, tant en termes anuals com pluriennals, i determinar els sostres de despesa.

b) Planificar i programar els pressupostos d'ingressos i despeses de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic a mitjà i a llarg termini.

c) Desenvolupar i coordinar les actuacions dirigides a l'elaboració anual de l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i la documentació annexa.

d) Gestionar les modificacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya i els compromisos pluriennals i analitzar-ne l'oportunitat.

e) Analitzar la previsió i fer el seguiment i control de les retribucions i de les despeses de personal de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic.

f) Planificar, coordinar la programació i analitzar i fer el seguiment de les inversions de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic i promoure les vies de finançament més eficients.

g) Fer el seguiment de l'execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic i analitzar l'eficàcia i eficiència dels ingressos i les despeses públiques i dels resultats que se n'obtenen.

h) Analitzar les propostes d'acords, disposicions i actuacions amb impacte pressupostari dels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

i) Promoure i dur a terme l'avaluació econòmica de les polítiques, plans i programes de despesa i d'ingrés que apliquen o que proposen els departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya.

j) Analitzar les relacions economicofinanceres interadministratives i intraadministratives i promoure sistemes de finançament eficaços, eficients i sostenibles.

k) Promoure la transparència de les finances públiques i dissenyar els sistemes d'informació economicofinancera, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

l) Planificar i coordinar la formació en matèria pressupostària i d'avaluació econòmica i assessorar departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya.

m) Elaborar i coordinar estudis en matèria de finances públiques.

n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

24.2 De la Direcció General de Pressupostos en depenen:

a) La Sub-direcció General de Gestió Pressupostària.

b) La Sub-direcció General de Despeses de Personal.

c) La Sub-direcció General de Programació Financera del Sector Públic Instrumental i de les Inversions.

d) La Sub-direcció General d'Anàlisi i Seguiment de les Despeses.

e) La Sub-direcció General de Finançament i Sostenibilitat Financera.

f) L'Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques.

Article 25

Sub-direcció General de Gestió Pressupostària

25.1 La Sub-direcció General de Gestió Pressupostària té les funcions següents:

a) Estudiar, proposar i implantar les normes i procediments d'elaboració i gestió dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les entitats que en depenen.

b) Definir i mantenir les estructures dels ingressos i les despeses, que constitueixen la base de l'elaboració i gestió del pressupost.

c) Promoure sistemes d'informació economicofinancera per elaborar i modificar el pressupost.

d) Elaborar l'avant-projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic, en coordinació amb les diferents unitats que hi intervenen.

e) Preparar i editar la documentació pressupostària que es presenta al Parlament amb el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del sector públic.

f) Fer el seguiment de la tramitació parlamentària d'aprovació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

g) Gestionar les modificacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya, així com la imputació de compromisos de despesa d'exercicis anteriors i el seguiment de les despeses finalistes i afectades a ingressos.

h) Organitzar, quan escaigui, les pròrrogues dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

i) Elaborar informes sobre l'impacte pressupostari dels projectes d'acord, disposicions, convenis o actes que afectin el pressupost vigent o els pressupostos futurs de la Generalitat de Catalunya, que requereixin l'aprovació del Govern.

j) Gestionar els expedients de despeses pluriennals dels departaments i de les seves entitats.

k) Assessorar els departaments i altres entitats en matèria d'elaboració i gestió pressupostària.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

25.2 De la Sub-direcció General de Gestió Pressupostària en depèn el Servei d'Elaboració i Seguiment Pressupostari.

Article 26

Servei d'Elaboració i Seguiment Pressupostari

El Servei d'Elaboració i Seguiment Pressupostari té les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions necessàries per elaborar l'avant-projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

b) Estudiar i proposar mètodes, procediments i criteris que s'han de seguir en la confecció dels avantprojectes de pressupost.

c) Obtenir, analitzar i agrupar les dades pressupostàries i els informes necessaris per elaborar els pressupostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels organismes autònoms i les empreses públiques que en depenen.

d) Analitzar i explotar les llistes del tancament del pressupost.

e) Elaborar informes i dictàmens referents al pressupost de les diferents unitats administratives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels organismes autònoms que en depenen.

f) Analitzar l'origen, les necessitats i les conseqüències de les modificacions de crèdit i establir criteris per optimitzar-ne la gestió.

g) Gestionar les pròrrogues pressupostàries.

h) Consolidar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les entitats que en depenen.

i) Emetre un informe sobre els compromisos de caràcter pluriennal que el Govern ha d'autoritzar.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 27

Sub-direcció General de Despeses de Personal

27.1 La Sub-direcció General de Despeses de Personal té les funcions següents:

a) Elaborar escenaris a mitjà i llarg termini de despeses de personal.

b) Elaborar la part corresponent a despeses de personal de l'avant-projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment.

c) Assessorar a la fase d'elaboració i emetre informes sobre les diferents disposicions de caràcter general, acords de govern o qualsevol proposta que pugui implicar la modificació del sistema retributiu, les dotacions de personal, les propostes de relacions de llocs de treball i les classes passives i pensions públiques.

d) Supervisar l'elaboració de les nòmines de classes passives i pensions públiques de la Generalitat de Catalunya.

e) Establir criteris i assessorar per a la concreció del marc retributiu aplicable al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

f) Facilitar assessorament estratègic en la negociació col·lectiva de la Generalitat de Catalunya i de les entitats i empreses del seu sector públic, des del punt de vista de les competències en matèria retributiva i de despeses de personal.

g) Prestar assessorament respecte de la normativa sobre Seguretat Social i impost sobre la renda de les persones físiques als departaments de l'Administració de la Generalitat.

h) Establir les directrius i criteris a aplicar en l'execució de les actualitzacions i desenvolupaments del sistema d'informació i control de les despeses de personal, fer-ne el seguiment i vetllar per a la seva màxima eficàcia i eficiència.

i) Emetre un informe sobre les propostes de modificacions pressupostàries que afectin el capítol de despeses de personal.

j) Analitzar la viabilitat pressupostària dels projectes d'estructuració orgànica pel que fa a la incidència a les despeses de personal.

k) Elaborar i coordinar estudis en matèria de retribucions i despeses de personal i formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals en relació amb el seu impacte en les despeses de personal.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

27.2 De la Sub-direcció General de Despeses de Personal en depenen:

a) El Servei de Retribucions.

b) El Servei de Control Econòmic de la Despesa de Personal.

 

Article 28

Servei de Retribucions

El Servei de Retribucions té les funcions següents:

a) Analitzar les modificacions o noves retribucions que es proposen i emetre l'informe corresponent.

b) Aportar informació en matèria de retribucions al sistema de base de dades de la funció pública de la Generalitat de Catalunya en relació amb el personal que hi presta serveis.

c) Avaluar de forma continuada les relacions i catàlegs de llocs de treball des del punt de vista retributiu.

d) Estudiar l'aplicació de la normativa vigent en matèria retributiva en el programari corporatiu d'elaboració de les nòmines.

e) Elaborar estudis econòmics en matèria de retribucions i volum d'efectius resultants del personal de la Generalitat de Catalunya.

f) Aplicar i calcular les noves retribucions derivades de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

g) Col·laborar amb la Sub-direcció General de Gestió Pressupostària en la comprovació, l'anàlisi i la previsió del capítol 1 del pressupost de despeses dels departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.

h) Formalitzar el procés de documentació de les nòmines de classes passives i pensions públiques de la Generalitat de Catalunya.

i) Analitzar les retribucions vigents del personal inclòs en les nòmines dels departaments i també assessorar els departaments i organismes autònoms en matèria de retribucions de personal.

j) Analitzar l'aplicació en els programaris de la normativa vigent dels diferents règims de previsió social, de les retencions a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i d'altres deduccions que es produeixin.

k) Fer els informes que se sol·licitin sobre disposicions, projectes de reestructuracions o propostes que impliquin recurrències de despeses de personal dels departaments i dels organismes autònoms.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 29

Servei de Control Econòmic de la Despesa de Personal

El Servei de Control Econòmic de la Despesa de Personal té les funcions següents:

a) Analitzar, preveure i controlar els crèdits de despeses de personal de la Generalitat de Catalunya i la classificació i estructura aquests crèdits des del punt de vista de la seva incidència pressupostària.

b) Revisar les propostes de despeses de personal de les entitats del sector públic a incloure en el capítol 1 de l'avantprojecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya.

c) Analitzar els costos derivats de les relacions de llocs de treball dels departaments i organismes autònoms.

d) Analitzar les decisions que modifiquin els crèdits pressupostaris, pel que fa a l'ajustament pressupostari i a l'existència de crèdits i recursos suficients.

e) Fer els informes que se sol·licitin sobre les plantilles pressupostàries dels departaments o entitats del sector públic, així com de modificacions pressupostàries i execució de despesa dels departaments i organismes autònoms.

f) Assessorar tècnicament els departaments i organismes autònoms sobre modificacions pressupostàries i execució de despesa de capítol 1.

g) Analitzar els costos derivats de l'aplicació dels convenis col·lectius i preparar les propostes d'informe corresponents.

h) Assessorar tècnicament en la negociació els convenis col·lectius i altres òrgans de negociació de condicions de treball del personal des del punt de vista de la seva adaptació a les directius pressupostàries.

i) Analitzar i elaborar les propostes d'informe sobre retribucions individuals del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

j) Col·laborar en els projectes de modificació dels sistemes retributius del sector públic a fi d'aconseguir una política coherent de retribucions.

k) Assessorar els departaments i entitats en matèria de retribucions del personal.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 

Article 30

Sub-direcció General de Programació Financera del Sector Públic Instrumental i de les Inversions

La Sub-direcció General de Programació Financera del Sector Públic Instrumental i de les Inversions té les funcions següents:

a) Fer el seguiment economicofinancer de les entitats del sector públic empresarial per valorar el seu impacte en l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la Generalitat i elaborar propostes de contingut econòmic que contribueixin a millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència.

b) Elaborar la proposta d'àmbit institucional dels pressupostos anuals.

c) Analitzar les necessitats de finançament de les entitats del sector públic empresarial i dissenyar i supervisar la incorporació de les seves previsions economicofinanceres en l'elaboració dels pressupostos.

d) Proposar les directrius per elaborar els contractes programa, els plans economicofinancers o altres mecanismes que defineixen els objectius i compromisos que han d'assolir les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, dins les competències d'aquesta unitat i en col·laboració amb altres unitats i sense perjudici de les competències pròpies d'altres departaments.

e) Elaborar informes sobre les propostes de contractes programa, plans economicofinancers i altres mecanismes que defineixen els objectius i compromisos de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, i fer-ne el seguiment, dins les competències d'aquesta unitat i en col·laboració amb altres unitats i sense perjudici de les competències pròpies d'altres departaments.

f) Elaborar estudis i informes sobre l'impacte pressupostari dels projectes d'acord, disposicions, convenis o actes, amb especial atenció a aquells en què intervenen entitats del sector públic instrumental.

g) Coordinar la programació pluriennal de les inversions de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb els departaments i donar suport a les unitats de planificació i seguiment de les inversions de la Generalitat de Catalunya en el marc de la sostenibilitat de les finances.

h) Elaborar l'annex d'inversions reals del projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i fer el seguiment de l'execució i de la distribució sectorial i territorial de les inversions.

i) Planificar, promoure i proposar la signatura d'acords de finançament de la inversió pública amb altres administracions i agents econòmics i fer-ne el seguiment.

j) Planificar i, si escau, proposar sistemes de finançament específics que facin possible el desenvolupament d'inversions en infraestructures públiques, dins els límits establerts en matèria d'estabilitat pressupostària, i fer-ne el seguiment.

k) Dirigir i coordinar l'estructuració de grans projectes d'inversió que han de desenvolupar els diferents departaments i entitats públiques.

l) Elaborar estudis i propostes relacionades amb la inversió pública i amb el sector públic instrumental.

m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 31

Sub-direcció General d'Anàlisi i Seguiment de les Despeses

La Sub-direcció General d'Anàlisi i Seguiment de les Despeses té les funcions següents:

a) Elaborar escenaris de projecció de despeses a mitjà i llarg termini per àmbits sectorials i per tipologies de despesa i fer la proposta de sostres de despesa i de límit de despesa anual.

b) Coordinar l'elaboració del pressupost base dels departaments de la Generalitat i l'anàlisi de les propostes pressupostàries.

c) Definir directrius per identificar, analitzar objectius i formular indicadors de seguiment en l'àmbit pressupostari.

d) Coordinar l'elaboració dels informes de seguiment i anàlisi de l'execució dels pressupostos de la Generalitat.

e) Coordinar les comissions interdepartamentals de seguiment d'execució de la despesa i dels plans departamentals de sostenibilitat econòmica.

f) Coordinar l'elaboració de plans d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics i elaborar materials i guies de suport i fer propostes i recomanacions sobre mesures per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la despesa pública.

g) Fer el seguiment i l'anàlisi de l'evolució de les despeses de la Generalitat de Catalunya.

h) Fer informes sobre propostes d'acord, disposicions o actes amb impacte pressupostari.

i) Contribuir a la millora dels sistemes d'informació en l'àmbit de la Direcció General i fer-ne el seguiment.

j) Fer la proposta de formació en matèria d'anàlisi econòmica i pressupostària.

k) Elaborar i coordinar estudis sobre les despeses de la Generalitat.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 32

Sub-direcció General de Finançament i Sostenibilitat Financera

La Sub-direcció General de Finançament i Sostenibilitat Financera té les funcions següents:

a) Avaluar i fer el seguiment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i dissenyar els mecanismes necessaris per garantir-ne el compliment i fer-ne difusió.

b) Elaborar escenaris de projecció d'ingressos a mitjà i a llarg termini i elaborar la proposta de pressupost d'ingressos del pressupost anual, sense perjudici de la competència d'altres unitats del Departament.

c) Coordinar les tasques d'elaboració de l'informe econòmic i financer que acompanya el projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya.

d) Fer el seguiment i anàlisi de l'evolució dels ingressos de la Generalitat.

e) Donar suport tècnic en matèria financera a les unitats que tinguin atribuïdes funcions relatives als òrgans bilaterals de relació amb altres administracions.

f) Donar suport i participar en les negociacions sobre les relacions financeres entre administracions públiques.

g) Elaborar estudis i propostes sobre models de finançament territorial i elaborar propostes de reformes del sistema de finançament sobre la base de l'estudi del model vigent i l'anàlisi dels diferents models del sistema comparat.

h) Elaborar estudis sobre aspectes fiscals i financers en comparació amb altres administracions.

i) Coordinar i elaborar estudis sobre les relacions economicofinanceres entre els diferents nivells de govern.

j) Coordinar les relacions economicofinanceres amb el Consell General de la Vall d'Aran.

k) Fer el seguiment de les inversions públiques efectuades pels diferents nivells de govern a Catalunya.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 33

Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques

33.1 L'Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, que es configura com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar la proposta de polítiques públiques que han de ser objecte d'avaluació econòmica.

b) Proposar directrius per elaborar informes d'impacte econòmic i social.

c) Analitzar els informes d'impacte econòmic i social que sigui preceptiu elaborar i emetre'n opinió.

d) Proposar directrius per elaborar anàlisis cost-benefici i altres metodologies d'avaluació econòmica de polítiques públiques.

e) Realitzar i supervisar avaluacions econòmiques de polítiques públiques.

f) Elaborar la proposta de formació en matèria d'avaluació econòmica per als departaments i entitats del sector públic de la Generalitat.

g) Proposar la implementació de sistemes d'informació i d'indicadors que facilitin l'avaluació de les intervencions públiques.

h) Donar suport als departaments i entitats del sector públic de la Generalitat en matèria d'avaluació econòmica.

i) Realitzar estudis sobre noves tècniques d'avaluació i sobre disseny institucional de l'avaluació.

j) Coordinar l'estratègia de transparència en les finances públiques, en col·laboració amb altres unitats del departament competent en matèria de finances.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

33.2 Les funcions dels apartats b, d, f i h anteriors no afecten les que corresponen a altres unitats de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit específic de l'avaluació de l'impacte de les normes.

Article 34

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

34.1 La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor té les funcions següents:

a) Elaborar propostes de directrius sobre polítiques en matèria de política financera, assegurances i tresoreria.

b) Planificar i coordinar l'execució de les actuacions en matèria de política financera i assegurances i tresoreria.

c) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les entitats financeres i cooperatives de crèdit.

d) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les mutualitats de previsió social de Catalunya i altres entitats asseguradores i dels mediadors d'assegurances privades.

e) Exercir la tutela financera de les corporacions locals.

f) Impulsar la supervisió prudencial sobre el funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

g) Exercir les competències de la Generalitat de Catalunya sobre els mercats de valors i els centres de contractació situats a Catalunya, i també en relació amb l'ordenació del crèdit i de la banca.

h) Dissenyar i gestionar la política de deute públic de la Generalitat de Catalunya.

i) Gestionar la tresoreria de la Generalitat de Catalunya.

j) Establir directrius de protecció del personal i del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i la minimització dels efectes econòmics derivats de la materialització dels riscos a què estan sotmesos, i també dirigir la contractació de pòlisses d'assegurances, de corredors d'assegurances i de perits d'assegurances.

k) Coordinar la gestió de la base de dades històrica sobre la sinistralitat coneguda de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

34.2 De la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor en depenen:

a) La Sub-direcció General d'Entitats Locals i Seccions de Crèdit.

b) La Sub-direcció General d'Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors.

c) La Sub-direcció General de Deute Públic i Operacions Financeres.

d) La Inspecció Financera.

e) La Sub-direcció General de Tresoreria.

f) La Sub-direcció General de Riscos i Assegurances.

Article 35

Sub-direcció General d'Entitats Locals i Seccions de Crèdit

La Sub-direcció General d'Entitats Locals i Seccions de Crèdit té les funcions següents:

a) Analitzar l'evolució de la situació financera del sector públic local i assessorar en matèria d'hisendes locals.

b) Coordinar i promoure, en col·laboració amb el departament competent en matèria d'Administració local, les actuacions entre les entitats locals i les entitats financeres per assegurar, en termes de tutela financera, la transició ordenada dels ens locals cap als nous models de gestió financera.

c) Controlar l'endeutament de les entitats locals i dels ens que en depenen en relació amb el seu nivell de solvència, amb l'objectiu d'assegurar el manteniment de l'equilibri financer.

d) Analitzar i supervisar el seguiment dels plans financers de sanejament que correspon aprovar a les entitats locals i als ens que en depenen en determinades situacions, en el context de l'anàlisi de solvència i de l'estabilitat pressupostària.

e) Donar suport tècnic financer als òrgans de govern de les entitats locals per al compliment de les obligacions establertes per la normativa de tutela financera.

f) Impulsar marcs i convenis de col·laboració entre el conjunt d'entitats financeres i les entitats locals, que facilitin l'accés al crèdit.

g) Efectuar el seguiment de l'evolució del crèdit de les entitats locals i de la incidència que tingui en els objectius d'estabilitat pressupostària.

h) Instruir els expedients respecte de les sol·licituds que les entitats locals de Catalunya i els ens que en depenen presentin al Departament sobre operacions d'endeutament i avals, amb la valoració, si escau, dels plans de sanejament financer aportats, informes preceptius d'escenaris pressupostaris i informes preceptius d'adquisició i alienació de valors mobiliaris, i altres supòsits en què sigui preceptiu; i també elevar al director/a general les propostes de resolució que siguin procedents en compliment de la legislació aplicable.

i) Establir sistemes d'informació sobre la situació econòmica i financera de les entitats locals i dels ens que en depenen per registrar el nivell i característiques del seu endeutament i la informació econòmica necessària per efectuar-ne l'anàlisi de la solvència.

j) Analitzar la situació financera, la qualitat de gestió i les perspectives d'evolució del sector de les seccions de crèdit de les cooperatives, i elevar els informes i les conclusions corresponents a la consideració del director/a general per adoptar les actuacions que siguin pertinents.

k) Prestar el suport tècnic i l'assessorament financer necessari per implementar les actuacions que han d'adoptar les seccions de crèdit de les cooperatives.

l) Proposar les mesures i les disposicions adequades i coordinar i promoure actuacions entre els departaments de la Generalitat de Catalunya, el sector cooperatiu, les entitats locals i les entitats financeres per millorar la transparència, la solvència i la liquiditat de les seccions de crèdit de les cooperatives.

m) Impulsar marcs i convenis de col·laboració entre el conjunt d'entitats financeres i cooperatives amb secció de crèdit, que facilitin l'accés al crèdit a les cooperatives i als seus socis.

n) Exercir les funcions de supervisió prudencial, en coordinació directa amb la Inspecció Financera, en matèria de seccions de crèdit de cooperatives.

o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 36

Sub-direcció General d'Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors

La Sub-direcció General d'Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors té les funcions següents:

a) Analitzar les perspectives d'evolució dels sectors subjectes a la competència de supervisió d'aquesta Sub-direcció General (entitats financeres, altres entitats de crèdit, fundacions especials i entitats que s'hi vinculen, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores, entitats gestores de plans i fons de pensions, mediadors d'assegurances i reassegurances privades i altres persones i entitats relacionades amb el sector assegurador), i elevar els informes i conclusions corresponents a la consideració del director/a general amb la proposta de les actuacions que siguin pertinents, i vetllar, en els casos en què calgui, per la transició ordenada dels sectors supervisats cap als nous models de funcionament que en garanteixin, a llarg termini, la solvència i servei a la societat i l'adaptació a les noves realitats del mercat financer.

b) Gestionar els registres oficials amb seu a la Direcció General relatius a les persones físiques o jurídiques que formen part dels sectors supervisats per la Sub-direcció General.

c) Instruir els procediments relatius als sectors supervisats per la Sub-direcció General i a les persones i entitats que s'hi vinculen, en particular els corresponents a la constitució, fusió, escissió, transformació, dissolució i altres operacions societàries; la composició d'òrgans socials i de govern; les adaptacions a disposicions normatives; la proposta d'aprovació de plans de viabilitat, amb l'informe previ de la Inspecció Financera; les autoritzacions per desenvolupar activitats, realitzar inversions, comercialitzar productes, executar pressupostos i altres sol·licituds, així com tramitar altres procediments en què sigui preceptiu un pronunciament de la Direcció General, i elevar al director/a general les propostes de resolució que siguin procedents en compliment de la legislació aplicable.

d) Supervisar els processos electorals per a la composició dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis, de les altres entitats de crèdit i de les fundacions especials o altres entitats jurídiques que s'hi vinculen.

e) Exercir la supervisió financera del pressupost, l'objecte, l'activitat i la continuïtat de les fundacions especials que la Generalitat de Catalunya tutela.

f) Exercir les funcions de servei de reclamacions, d'òrgan de mediació o les que, en relació amb consumidors i usuaris, determini la normativa aplicable als sectors supervisats per la Sub-direcció General i a les persones i entitats vinculades a aquests sectors.

g) Proposar les mesures i disposicions adequades per al desplegament efectiu de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'entitats de crèdit i figures jurídiques que s'hi vinculen, de fundacions especials, d'entitats asseguradores i mediadors d'assegurances i reassegurances privades, de col·laboradors en l'activitat asseguradora, d'entitats gestores de plans i fons de pensions i d'altres persones i entitats relacionades amb el sector assegurador.

h) Sistematitzar i tractar informació obtinguda dels registres oficials amb seu a la Direcció General relatius a les persones físiques o jurídiques que formen part dels sectors supervisats per la Sub-direcció General i d'altres registres públics que sigui d'interès per a la ciutadania i els sectors supervisats, amb la finalitat de fer-la pública al web del Departament.

i) Promoure la difusió estadística anual de les dades econòmiques, estadístiques i comptables dels mediadors d'assegurances, en col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 37

Sub-direcció General de Deute Públic i Operacions Financeres

La Sub-direcció General de Deute Públic i Operacions Financeres té les funcions següents:

a) Elaborar la proposta de programa anual d'endeutament de la Generalitat de Catalunya.

b) Analitzar, negociar i presentar propostes d'operacions d'endeutament de la Generalitat de Catalunya en qualsevol modalitat, efectuant els tràmits necessaris per fer-ne possible la formalització.

c) Gestionar l'endeutament de la Generalitat de Catalunya proposant les operacions de cobertura de risc de tipus d'interès i de canvi, de refinançament i altres, amb l'objectiu de minimitzar el cost i millorar-ne l'estructura en funció de les condicions de mercat.

d) Coordinar les actuacions per donar compliment a les obligacions d'informació i procediments que estableixi l'Administració General de l'Estat en relació amb els mecanismes extraordinaris de finançament a les comunitats autònomes, línies de finançament directe i altres mecanismes ordinaris que es puguin posar en funcionament i als quals sol·liciti accedir la Generalitat de Catalunya.

e) Supervisar les actuacions corresponents a l'organització del mercat de deute de la Generalitat de Catalunya i dels instruments necessaris perquè el deute esmentat arribi a un ventall ampli de subscriptors.

f) Dirigir, supervisar i assessorar les entitats autònomes i les empreses de la Generalitat de Catalunya en la formalització i gestió del seu endeutament, col·laborar en la preparació de plans d'equilibri econòmic i financer, així com en propostes de finançament estructurat per a projectes que han de dur a terme les entitats i empreses de la Generalitat de Catalunya.

g) Analitzar, negociar i preparar la formalització dels avals que presti la Generalitat de Catalunya.

h) Efectuar el seguiment de l'endeutament de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats i empreses públiques i elaborar-ne informes de situació; proposar les millores adients en les aplicacions informàtiques corresponents; i també elaborar previsions i planificar l'evolució de l'endeutament de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats i empreses públiques.

i) Elaborar la informació i les publicacions adreçades als inversors institucionals i a altres agents que intervenen en els mercats financers, tot procurant-ne una adequada difusió que contribueixi a potenciar la imatge de la Generalitat de Catalunya com a emissora de deute.

j) Efectuar un seguiment de la conjuntura econòmica i financera i de la incidència que té en els tipus d'interès i condicions de finançament, i també dels mercats primaris i secundaris de renda fixa i de les seves repercussions en les condicions de les emissions de deute de la Generalitat de Catalunya.

k) Coordinar les actuacions derivades de la gestió de l'endeutament amb la Direcció General de Pressupostos, la Intervenció General i l'Assessoria Jurídica.

l) Instruir els expedients respecte a les sol·licituds de les entitats rectores de centres de contractació i liquidació de valors o altres entitats que s'hi relacionen en matèria d'aprovació i modificació d'estatuts, membres dels òrgans rectors, pressupostos anuals, admissió de valors a cotització i altres supòsits en què sigui preceptiu, així com elevar al director/a general les propostes de resolució que siguin procedents en compliment de la legislació aplicable.

m) Elaborar les propostes de regulació i foment adreçades a la potenciació dels mercats organitzats amb seu a Catalunya i la plaça financera de Barcelona i proposar les mesures i les disposicions adequades per al desplegament efectiu de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de mercat de valors i institucions d'inversió col·lectiva.

n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 38

Inspecció Financera

La Inspecció Financera, amb rang orgànic de sub-direcció general, té les funcions previstes per a l'escala d'inspectors financers en la Llei 5/1991, de 27 de març, de creació de l'escala d'inspectors financers i de l'escala d'inspectors tributaris dins el cos superior d'Administració de la Generalitat i les seves disposicions complementàries, i també les funcions següents:

a) Recollir, sistematitzar i elaborar la informació econòmica i financera referida als àmbits de supervisió competència de la Direcció General, amb la finalitat tant de fer-ne difusió interna com, si escau, de fer-la pública al web departamental.

b) Elaborar l'explotació estadística sectorial de les entitats financeres, fundacions especials, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, a partir de les bases de dades financeres pròpies i de la informació pública disponible.

c) Fer el seguiment dels requeriments de contingut econòmic i financer efectuats a les entitats financeres, fundacions especials, mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, així com dels plans de viabilitat aprovats.

d) Analitzar la situació financera de les entitats financeres, fundacions especials, seccions de crèdit de cooperatives, mutualitats de previsió social i altres entitats subjectes a la supervisió de la Generalitat de Catalunya, i també elevar els informes i conclusions de les actuacions inspectores i d'anàlisi econòmica, així com els informes necessaris i la proposta economicofinancera d'aprovació dels plans de viabilitat a la consideració del director/a general.

e) Aportar a la Sub-direcció General d'Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors les dades de caràcter econòmic i financer necessàries per al desenvolupament de les seves funcions.

f) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 39

Sub-direcció General de Tresoreria

39.1 La Sub-direcció General de Tresoreria té les funcions següents:

a) Gestionar la recaptació d'ingressos.

b) Autoritzar ajornaments i fraccionaments d'ingressos en els supòsits previstos en la normativa vigent.

c) Proposar la compensació de deutes a favor de la hisenda de la Generalitat de Catalunya en els supòsits previstos en la normativa vigent.

d) Organitzar l'ordenació de pagaments de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de prestació de serveis sanitaris i socials.

e) Elaborar i gestionar el pla anual de disposició de fons de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya.

f) Supervisar les funcions de la dipositaria de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de prestació de serveis sanitaris i socials que en depenen, tant en relació amb els pagaments com amb els cobraments.

g) Controlar i gestionar la Caixa General de Dipòsits i les caixes territorials.

h) Gestionar la secció pressupostària del deute, per atendre els pagaments de la càrrega financera dins els terminis establerts.

i) Gestionar els comptes extrapressupostaris.

j) Coordinar la gestió de tresoreria de la Generalitat de Catalunya i de la resta d'entitats que formen part del sector públic de la Generalitat.

k) Controlar, coordinar i gestionar els comptes de titularitat de la Generalitat de Catalunya oberts en entitats bancàries i de crèdit.

l) Proposar normes i instruccions dirigides a dinamitzar la tramitació i gestió dels pagaments.

m) Presentar a l'Administració tributària i a la Seguretat Social els resums corresponents al pagament de les retencions i quotes del personal i fer el seguiment de les incidències.

n) Controlar i supervisar el sistema de centralització de tresoreria.

o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

39.2 De la Sub-direcció General de Tresoreria en depenen:

a) El Servei de Dipositaria.

b) El Servei d'Ordenació de Pagaments.

c) El Servei de Centralització de Fons.

d) El Servei d'Operacions Financeres.

Article 40

Servei de Dipositaria

El Servei de Dipositaria té les funcions següents:

a) Exercir com a dipositaria de la Direcció General.

b) Controlar i coordinar l'execució i materialització dels ingressos i pagaments que deriven de l'execució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Planificar el pressupost de tresoreria, a partir de les previsions d'ingressos i de despesa, i emetre un informe sobre les necessitats de finançament i la disponibilitat dinerària de la tresoreria.

d) Supervisar el control dels moviments dels comptes corrents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les autoritzacions d'obertura i tancament dels comptes corrents sol·licitats pels diferents departaments, organismes autònoms i ens públics.

e) Supervisar la materialització dels ingressos i de les devolucions dels dipòsits tramitats per la Caixa General de Dipòsits i realitzar les funcions que deriven de la consolidació de les operacions de les caixes territorials de dipòsits.

f) Assumir les relacions amb els organismes competents de l'Administració General de l'Estat referides a l'àmbit monetari de les transferències de dotacions dels serveis traspassats en l'àmbit de les entitats gestores dels serveis sanitaris i socials.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 41

Servei d'Ordenació de Pagaments

El Servei d'Ordenació de Pagaments té les funcions següents:

a) Controlar l'admissió i la tramitació dels documents de pagament generats pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, excepte els relatius a personal.

b) Programar els pagaments en funció de la planificació i periodificació del pressupost de despesa de tresoreria de la Generalitat de Catalunya i de les entitats gestores dels serveis sanitaris i socials.

c) Supervisar l'expedició de les ordres de pagament de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i de les entitats gestores dels serveis sanitaris i socials.

d) Controlar i compensar el deute en executiva amb les entitats locals, així com els ajornaments sol·licitats per aquestes entitats.

e) Analitzar i actualitzar mensualment les estadístiques referents als imports pendents de pagament, als pagats i als terminis de pagament dels diferents conceptes de tresoreria de la Generalitat de Catalunya i de les entitats gestores dels serveis sanitaris i socials.

f) Organitzar i controlar l'arxiu dels documents comptables de pagament i d'ingrés corresponents als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 42

Servei de Centralització de Fons

El Servei de Centralització de Fons té les funcions següents:

a) Dur a terme les actuacions de coordinació entre la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic dependent, d'acord amb els criteris i directrius establerts per la Direcció General.

b) Verificar el compliment de la planificació dels pagaments dins de l'àmbit de la tresoreria centralitzada.

c) Fer el seguiment de la realització de les previsions i execucions de tresoreria de la Generalitat i del sector públic dependent integrat en el sistema de tresoreria centralitzada.

d) Gestionar la informació agregada de la posició global de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic dependent.

e) Impulsar els projectes de modernització i millora de la gestió de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic dependent i fer-ne propostes de millora.

f) Efectuar les actuacions de seguiment dels comptes corrents de la posició bancària del sector públic dependent de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a fons de maniobra com a ingressos restringits.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 43

Servei d'Operacions Financeres

El Servei d'Operacions Financeres té les funcions següents:

a) Coordinar i controlar les operacions d'endeutament a curt i llarg termini i les emissions de deute de la Generalitat de Catalunya.

b) Supervisar i revisar els pagaments i cobraments relacionats amb la càrrega financera i les amortitzacions de qualsevol operació d'endeutament i deute públic, i també els relacionats amb els instruments de cobertura corresponents.

c) Gestionar les retencions efectuades en concepte de rendiments del capital mobiliari derivats de les operacions d'emissions de deute públic.

d) Revisar la documentació comptable pressupostària i extrapressupostària relativa a l'operativa de l'endeutament i del deute públic, i supervisar-ne la tramitació fins a la seva execució.

e) Coordinar, controlar i analitzar l'estat de la situació i volum de l'endeutament generat per la tresoreria general de la Generalitat de Catalunya i per la tresoreria de les entitats gestores dels serveis sanitaris i socials.

f) Tramitar els expedients de modificació pressupostària de la secció del deute dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

g) Controlar, coordinar i gestionar els comptes corrents corresponents a les operacions d'ingressos i pagaments dutes a terme.

h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 44

Sub-direcció General de Riscos i Assegurances

44.1 La Sub-direcció General de Riscos i Assegurances té les funcions següents:

a) Proposar les directrius que s'han de seguir en matèria de contractació de pòlisses d'assegurances i en la gestió i tramitació dels sinistres de la Generalitat de Catalunya.

b) Proposar i executar el pla anual de cobertura de riscos de la Generalitat de Catalunya, un cop analitzades les necessitats plantejades pels diferents departaments en matèria de gestió de riscos i assegurances.

c) Controlar la gestió i tramitació dels expedients derivats de la contractació de pòlisses d'assegurances, de corredors d'assegurances i de perits d'assegurances.

d) Coordinar, impulsar i proposar a la Direcció General els programes i les actuacions necessaris per controlar i minorar els riscos que poden afectar els béns i els drets dels diferents departaments, amb l'objectiu d'elevar-los a la Junta de Prevenció i Gestió de Riscos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i fer-ne el seguiment corresponent.

e) Gestionar la base de dades històrica de la sinistralitat coneguda de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

f) Controlar i fer el seguiment, conjuntament amb l'òrgan competent en matèria de funció pública, de la gestió que desenvolupen en matèria de riscos laborals les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social seleccionades per la Generalitat de Catalunya.

g) Elaborar els informes previs sobre els contractes d'assegurances que ha de signar el sector públic català amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya i promoure, en tots els àmbits, accions orientades a reduir la sinistralitat.

h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

44.2 De la Sub-direcció General de Riscos i Assegurances en depenen:

a) El Servei de Contractació i Suport en Matèria d'Assegurances.

b) El Servei de Gestió i Tramitació de Sinistres.

Article 45

Servei de Contractació i Suport en Matèria d'Assegurances

El Servei de Contractació i Suport en Matèria d'Assegurances té les funcions següents:

a) Preparar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques necessaris per contractar pòlisses d'assegurances, de mediadors d'assegurances i de perits taxadors d'assegurances.

b) Analitzar els riscos i garanties coberts i fer propostes sobre els riscos i garanties a cobrir en l'anualitat següent, segons la sinistralitat que hi hagi hagut.

c) Donar resposta a les necessitats de cobertura d'assegurances plantejades pels departaments, i estimar i facilitar el cost de cobertura.

d) Distribuir als departaments els costos de contractació d'assegurances de manera periòdica i, com a mínim, anualment.

e) Gestionar i custodiar els expedients de contractació d'assegurances, de mediadors d'assegurances i de perits taxadors d'assegurances tramitats per la Generalitat de Catalunya.

f) Emetre un informe sobre els contractes d'assegurances que tramiten la Generalitat de Catalunya i les entitats del sector públic dependents majoritàriament de la Generalitat de Catalunya, i proposar models de plecs de bases tècniques per facilitar la contractació d'assegurances de les entitats esmentades; també preparar circulars informatives sobre els contractes d'assegurances tramitats i millorar els models de comunicació de suplements d'altes i baixes.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 46

Servei de Gestió i Tramitació de Sinistres

El Servei de Gestió i Tramitació de Sinistres té les funcions següents:

a) Fer el seguiment del conjunt de la sinistralitat de la Generalitat de Catalunya.

b) Establir els circuits de comunicació d'informació, control i seguiment de la tramitació dels sinistres entre els departaments de la Generalitat de Catalunya i els corredors d'assegurances i les entitats asseguradores.

c) Assessorar els departaments de la Generalitat de Catalunya i donar-los suport tècnic sobre les qüestions relatives a la gestió de sinistres.

d) Fer el seguiment de les valoracions i provisions tècniques que emeten les asseguradores de la Generalitat de Catalunya com a conseqüència d'un sinistre, incloent-hi les provinents del Consorci de Compensació d'Assegurances, i també verificar totes les indemnitzacions.

e) Reclamar directament a les entitats asseguradores, a les empreses i a particulars els danys soferts en el patrimoni de la Generalitat de Catalunya, o facilitar a les assessories jurídiques dels departaments tota la informació sobre aquestes reclamacions.

f) Fer el manteniment de la base de dades històrica sobre sinistralitat coneguda de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

g) Proposar al sub-director/a general el nomenament de perits de part de la persona assegurada i en terceria, i determinar les tasques que s'han de fer i el cost que comporten.

h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 47

Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

47.1 La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació té les funcions següents:

a) Elaborar informes i donar suport a l'actuació del Govern en matèria de promoció econòmica, competitivitat i polítiques de la Unió Europea, en l'àmbit de les competències del Departament.

b) Negociar amb l'Administració general de l'Estat per a l'assignació de recursos dels fons estructurals i d'inversió de la Unió Europea per a Catalunya i la seva modificació al llarg dels períodes de programació, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.

c) Relacionar-se amb els serveis de la Comissió Europea en el seguiment i el control de les intervencions comunitàries a Catalunya amb els fons estructurals i d'inversió europeus, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.

d) Coordinar els departaments gestors dels fons estructurals i d'inversió europeus en l'elaboració de la programació d'aquests fons, així com fer-ne el seguiment com a òrgan responsable de proposar al Govern la priorització i l'assignació dels recursos del tram autonòmic dels fons estructurals i d'inversió europeus, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.

e) Aprovar la selecció dels projectes i la certificació de despeses del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) davant dels organismes competents.

f) Coordinar els instruments financers públics finançats amb fons de la Unió Europea i vetllar pel compliment de les finalitats d'interès general d'aquests instruments que tinguin participació de la Generalitat de Catalunya i per la seva coordinació amb els objectius de política econòmica del Govern.

g) Establir les estratègies d'actuació necessàries per orientar l'execució dels fons estructurals i d'inversió europeus al foment de la competitivitat de l'economia catalana, així com impulsar els programes d'inversió previstos a Catalunya per a aquests fons, per adaptar-los als criteris de competitivitat i als derivats de la política econòmica del Govern, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.

h) Impulsar programes i projectes estratègics interdepartamentals d'interès per a l'economia catalana, així com la col·laboració i l'actuació coordinada amb institucions i entitats públiques i privades per a la promoció econòmica i la competitivitat de l'economia catalana.

i) Promoure, en coordinació amb els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents en matèria de millora de la regulació normativa i, en general, amb altres òrgans amb competències concurrents, la creació d'entorns de regulació dels mercats favorables al creixement econòmic i a la competitivitat.

j) Fomentar, en coordinació amb els òrgans a què fa referència la lletra i, la millora de la regulació econòmica a la Generalitat de Catalunya mitjançant l'assessorament a les unitats impulsores, així com participar en iniciatives internacionals o estatals que tinguin com a objectiu la millora de la regulació econòmica.

k) Donar suport als departaments i a les entitats dependents o vinculades de la Generalitat de Catalunya per adaptar correctament a la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts d'Estat els règims d'ajuts, les convocatòries d'ajuts i els ajuts individuals.

l) Coordinar la recollida d'informació dels règims d'ajuts de la Generalitat de Catalunya i notificar a l'òrgan corresponent de l'Estat qualsevol tipus d'ajut públic que hagi de ser objecte de comunicació a la Unió Europea, d'acord amb el Decret 314/1990.

m) Participar en l'establiment de les directrius de l'Autoritat Catalana de la Competència i exercir el control de l'eficàcia i l'eficiència en relació amb el programa anual d'actuacions segons allò que estableix l'article 1.4 de la Llei 1/2009, de 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència.

n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

47.2 De la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació en depenen:

a) La Sub-direcció General de Programació Econòmica.

b) L'Àrea de Competència i Regulació.

c) L'Àrea de Promoció Econòmica.

Article 48

Sub-direcció General de Programació Econòmica

La Sub-direcció General de Programació Econòmica té les funcions següents:

a) Participar en les reunions de negociació de la Generalitat de Catalunya amb l'Administració general de l'Estat i amb la Comissió Europea per a l'assignació de fons estructurals i d'inversió europeus en els períodes de programació de la política de cohesió de la Unió Europea.

b) Participar en les comissions institucionals de coordinació dels fons estructurals i d'inversió europeus com a representant de la Generalitat de Catalunya, així com en els comitès de seguiment corresponents a aquests fons europeus.

c) Participar en els assumptes relacionats amb els fons estructurals i d'inversió europeus i els fons que els integren: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

d) Elaborar els programes operatius del FEDER i fer-ne el seguiment, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat de Catalunya i altres agents implicats.

e) Programar els projectes cofinançats amb el FEDER en què té competència la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.

f) Certificar les despeses dels projectes inscrits en els programes operatius del FEDER de l'àmbit competencial de la Direcció General, i proposar-ne els pagaments, d'acord amb les funcions assignades per les autoritats de gestió i de certificació dels programes.

g) Supervisar els imports declarats a la Comissió Europea a través de la programació i la gestió d'accions de control dels projectes cofinançats pels programes operatius de responsabilitat de la Generalitat, així com coordinar les accions necessàries per donar resposta a les peticions derivades dels controls efectuats per altres òrgans competents.

h) Participar en l'elaboració dels programes operatius de l'objectiu de cooperació territorial europea del FEDER en què participa Catalunya, d'acord amb les estructures organitzatives dels programes concrets.

i) Participar en els comitès de programació i seguiment de l'objectiu de cooperació territorial europea del FEDER en què participa Catalunya, d'acord amb l'estructura organitzativa dels programes concrets, i fer-ne el seguiment.

j) Donar suport tècnic als departaments de la Generalitat en els assumptes relacionats amb les convocatòries centralitzades de la Comissió Europea corresponents al creixement intel·ligent i integrador del marc financer pluriennal de la Unió Europea.

k) Coordinar, amb la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea, les actuacions de seguiment de la presa de decisions d'iniciatives legislatives, o d'altra mena, que afectin els fons europeus.

l) Fer el seguiment de la política regional europea que es gestiona des de les administracions públiques a Catalunya.

m) Elaborar i difondre estudis relacionats amb els fons europeus a Catalunya.

n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 49

Àrea de Competència i Regulació

L'Àrea de Competència i Regulació, que es configura com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Promoure la creació d'entorns de regulació dels mercats favorables al creixement econòmic i a la competitivitat i assessorar les unitats impulsores per tal de garantir el compliment dels principis internacionalment acceptats de bona regulació amb la col·laboració d'altres òrgans amb competències concurrents.

b) Relacionar-se amb l'Administració general de l'Estat i amb la Comissió Europea en les diverses iniciatives de millora de la regulació econòmica i fer el seguiment de les mesures adoptades.

c) Atendre les reclamacions sobre traves que obstaculitzin el bon funcionament del mercat en matèria de regulació econòmica i simplificació administrativa d'acord amb el que preveu la normativa vigent i proposar les solucions oportunes amb la col·laboració d'altres òrgans amb competències concurrents.

d) Participar en la identificació de sectors i activitats prioritaris a analitzar per garantir el funcionament i dinamisme adequats de l'economia catalana a considerar en el programa anual d'actuacions de l'Autoritat Catalana de la Competència.

e) Assessorar, a partir de l'elaboració d'informes o altres mitjans, els departaments i les entitats dependents o vinculades amb la Generalitat de Catalunya per tal que els règims d'ajuts, les convocatòries de subvencions i els ajuts individuals siguin compatibles amb la normativa de la Unió Europea.

f) Notificar o comunicar a la Comissió Europea la informació que sigui necessària sobre els ajuts d'Estat concedits per la Generalitat de Catalunya o per les seves entitats dependents o vinculades.

g) Assessorar les unitats responsables dels ajuts en els processos d'investigació de presumptes ajuts il·legals que dugui a terme la Comissió Europea, i també contribuir a la seva recuperació quan siguin declarats incompatibles amb el mercat comú europeu.

h) Coordinar la participació activa de la Generalitat de Catalunya en els processos de revisió de la normativa europea en matèria d'ajuts d'Estat i informar del resultat a les unitats impulsores d'ajuts públics per a la millora de la seva comprensió i aplicació.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 50

Àrea de Promoció Econòmica

L'Àrea de Promoció Econòmica, que es configura com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Planificar, coordinar, gestionar i supervisar els projectes estratègics de la Direcció General per al foment del creixement sostenible, la innovació i la competitivitat.

b) Donar suport tècnic a la Comissió de Govern d'Economia i Ocupació en els àmbits del foment del creixement sostenible, la innovació i la competitivitat.

c) Dissenyar, implementar i liderar xarxes de col·laboració interdepartamental per a actuacions que contribueixin al creixement sostenible, la innovació i la competitivitat.

d) Detectar sinergies i complementarietats entre les diverses fonts de finançament possibles (d'àmbit europeu, estatal i nacional) i potenciar-les en benefici dels projectes de foment del creixement sostenible, la innovació i la competitivitat.

e) Orientar l'execució dels fons estructurals europeus i d'inversió (en col·laboració amb les unitats competents en la seva programació) cap al foment del creixement sostenible, la innovació i la competitivitat, d'acord amb les prioritats definides per la Unió Europea.

f) Coordinar i impulsar les estratègies de promoció econòmica, innovació i competitivitat vinculades a l'execució dels fons estructurals i d'inversió europeus (l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT, o altres).

g) Coordinar les relacions externes de la Direcció General amb institucions i entitats, nacionals i internacionals, en l'àmbit de la promoció econòmica.

h) Planificar, elaborar i coordinar informes i estudis en matèria d'economia, creixement sostenible, innovació, competitivitat i polítiques de la Unió Europea, per generar discurs que alineï els projectes estratègics per a la promoció econòmica amb les polítiques transversals del Govern i amb les prioritats marcades per la Unió Europea.

i) Coordinar l'estratègia de comunicació de la Direcció General.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 

Article 51

Direcció General d'Anàlisi Econòmica

51.1 La Direcció General d'Anàlisi Econòmica té les funcions següents:

a) Elaborar estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional.

b) Promoure les activitats d'investigació i anàlisi en matèries econòmiques d'interès per a la Generalitat de Catalunya, i també les actuacions estadístiques necessàries.

c) Implantar els criteris d'anàlisi i programació macroeconòmics promoguts pels organismes internacionals.

d) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

51.2 De la Direcció General d'Anàlisi Econòmica en depèn la Sub-direcció General d'Anàlisi Econòmica.

Article 52

Sub-direcció General d'Anàlisi Econòmica

La Sub-direcció General d'Anàlisi Econòmica té les funcions següents:

a) Analitzar l'economia catalana i fer-ne el seguiment conjuntural, estudiar-ne les tendències a curt i mitjà termini i les relacions que es poden establir amb les economies de l'entorn.

b) Elaborar anàlisis de caràcter econòmic per identificar les àrees prioritàries d'actuació en matèria de política econòmica.

c) Impulsar i fer el seguiment de projectes estratègics per a la promoció econòmica i la competitivitat de l'economia catalana, en l'àmbit de les competències del Departament.

d) Coordinar l'elaboració d'informes del Govern sobre estratègia econòmica.

e) Editar revistes i altres publicacions de caràcter econòmic, així com coordinar, publicar i difondre estudis de naturalesa econòmica en col·laboració amb altres departaments, universitats, centres de recerca i altres organismes.

f) Dur a terme tasques de suport en matèria d'economia encarregades a la Direcció General.

g) Proposar a l'Institut d'Estadística de Catalunya les estadístiques necessàries en matèria d'economia catalana.

h) Elaborar i mantenir els indicadors de l'economia catalana i el seu entorn.

i) Coordinar l'actuació de la Direcció General amb els centres de recerca en economia a Catalunya i fomentar-ne l'activitat.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 53

Secretaria d'Hisenda

La persona titular de la Secretaria d'Hisenda, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té per objectiu reforçar les estructures de la hisenda de la Generalitat, planificar i vetllar per la implementació d'aquestes estructures, fer efectiu el desplegament de l'Administració tributària catalana i també planificar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions relatives al patrimoni de la Generalitat i les dels seus àmbits relacionats. En concret, té les funcions següents:

a) Representar el Departament en les matèries pròpies d'aquesta Secretaria.

b) Impulsar, coordinar i fer el seguiment del desenvolupament del model fiscal i de l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya, especialment en matèria d'organització, de sistemes d'informació i gestió.

c) Impulsar, coordinar i fer el seguiment del desenvolupament territorial de l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya.

d) Supervisar la gestió dels béns i drets que integren el patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

e) Supervisar la gestió i explotació del joc i apostes.

f) Supervisar el funcionament de la Junta de Finances.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 54

Estructura de la Secretaria d'Hisenda

54.1 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Hisenda s'estructura en:

a) La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

b) La Direcció General de Tributs i Joc.

c) La Direcció General de Planificació i Estudis Fiscals.

d) L'Oficina del Contribuent.

54.2 La Junta de Finances es relaciona amb el Departament mitjançant la Secretaria d'Hisenda.

Article 55

Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

55.1 La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya té les funcions següents:

a) Dirigir, amb criteris d'eficiència, les actuacions que deriven de la gestió dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya: contractació, administració, explotació, defensa, protecció, investigació i inventari.

b) Impulsar, dissenyar, coordinar i executar programes i plans de racionalització i optimització de l'ús dels espais ocupats per serveis de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb criteris d'eficiència, de rendibilitat i de sostenibilitat de les finances públiques.

c) Establir criteris i directrius de gestió i utilització dels espais ocupats per serveis de la Generalitat de Catalunya, i també autoritzar el trasllat d'oficines administratives.

d) Establir criteris de manteniment i conservació i supervisar l'emissió de l'informe previ a la contractació d'obres de construcció o reforma d'edificis i oficines administratives que impliquen un import superior a 600.000,00 euros.

e) Dictar la resolució final del procediment de declaració d'hereus intestats a favor de la Generalitat de Catalunya, prendre possessió i gestionar els béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents de les herències intestades.

f) Dur a terme les actuacions perquè l'òrgan competent accepti les herències testades a favor de la Generalitat de Catalunya o hi renunciï.

g) Exercir les atribucions pròpies derivades del règim d'autonomia econòmica per a la gestió de les herències intestades.

h) Participar en la presa de decisions dels òrgans col·legiats competents en les herències intestades de la Generalitat de Catalunya i vetllar pel compliment correcte de la funció encomanada per la normativa civil catalana en matèria d'herències intestades a la Generalitat de Catalunya.

i) Dirigir, en el seu àmbit funcional, la instrucció dels expedients que poden modificar la composició del sector públic de la Generalitat de Catalunya, els seus drets polítics o econòmics respecte a les entitats que l'integren o en les quals participa, o bé el seu règim jurídic.

j) Exercir els drets que corresponen a la Generalitat de Catalunya com a partícip en empreses i societats, i vetllar per la protecció i gestió, sota criteris de rendibilitat, eficiència i productivitat, del patrimoni derivat de la participació de la Generalitat en qualsevol entitat amb personalitat jurídica pròpia.

k) Dirigir les actuacions relacionades amb les tècniques per a la racionalització de la compra pública, previstes en la normativa de contractes del sector públic, sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Direcció General de Contractació Pública del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

l) Dissenyar estratègies i implementar mesures en matèria de compra centralitzada, d'acord amb criteris d'eficiència i racionalització de la despesa pública, sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Direcció General de Contractació Pública del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

m) Impulsar, dissenyar, planificar i executar projectes estratègics d'eficiència i reforma, relatius als àmbits d'actuació de la Direcció General, que contribueixin a la sostenibilitat de les finances públiques per la via de la generació d'ingressos extraordinaris i/o de la reducció de costos fruit d'una eficiència major.

n) Coordinar les funcions i les competències assignades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat.

o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

55.2 De la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en depenen:

a ) La Subdirecció General del Patrimoni Mobiliari i Immobiliari.

b) La Sub-direcció General d'Herències.

c) La Sub-direcció General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat.

d) La Sub-direcció General de Projectes Estratègics d'Eficiència i Reforma.

e) La Sub-direcció General de Compra Centralitzada.

f) La Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Altres versions d'aquest precepte

Article 56

Sub-direcció General del Patrimoni Immobiliari

56.1 La Subdirecció General del Patrimoni Mobiliari i Immobiliari té les funcions següents:

a) Supervisar, impulsar i gestionar els expedients d'adquisició d'immobles i de drets sobre aquests immobles, en qualsevol de les modalitats admeses en dret per actes entre vius; i també supervisar i coordinar l'administració, explotació i defensa extrajudicial dels béns i drets que integren o han d'integrar el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.

b) Supervisar la formació i el manteniment de les dades alfanumèriques, gràfiques, urbanístiques i arquitectòniques de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.

c) Emetre un informe sobre les propostes d'adquisició d'immobles o drets sobre immobles, la modificació, total o parcial, i la resolució dels drets, elaborades pels departaments i el sector públic de la Generalitat de Catalunya, i assessorar-los en aquesta matèria.

d) Preparar els convenis amb altres entitats, tant de dret públic com de dret privat, en matèria patrimonial immobiliària.

e) Estudiar i analitzar les propostes de noves disposicions legals i reglamentàries que se li sotmeten i emetre l'informe corresponent en l'àmbit que li competeix.

f) Emetre un informe sobre les propostes d'acord del Govern sobre expedients d'adjudicació de concursos per establir els drets reals sobre patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya per construir equipaments.

g) Supervisar la coordinació del disseny dels mòduls de gestió per agilitzar, homogeneïtzar i simplificar els circuits per registrar a l'inventari tots els moviments jurídics, administratius i econòmics que afectin la gestió patrimonial.

h) Supervisar la creació i el manteniment del mòdul d'imputació de la despesa immobiliària, dels informes, els resultats i les propostes de millores adients.

i) Analitzar, des del punt de vista espacial i de la gestió de la despesa, les propostes per optimitzar i racionalitzar el patrimoni immobiliari.

j) Portar a terme les actuacions que, des d'una òptica tecnicoespacial, han de garantir una explotació òptima del patrimoni immobiliari.

k) Supervisar la valoració i anàlisi dels immobles susceptibles d'explotació.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

56.2 De la Sub-direcció General del Patrimoni Immobiliari en depenen:

a) El Servei de Gestió Mobiliària i Immobiliària.

b) El Servei Tècnic.

Altres versions d'aquest precepte

Article 57

Servei de Gestió Mobiliària i Immobiliària

El Servei de Gestió Mobiliària i Immobiliària té les funcions següents:

a) Supervisar i impulsar la tramitació dels expedients corresponents a l'explotació del patrimoni immobiliari: arrendaments a favor de tercers, cessions d'ús i de domini, alienacions, autoritzacions d'ocupació temporals, i concessions demanials.

b) Organitzar, controlar i gestionar els ingressos i despeses que genera l'explotació i manteniment del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.

c) Establir i fer el seguiment dels programes de control de gestió dels recursos disponibles, analitzar-ne els resultats i fer propostes per millorar la prestació del servei.

d) Exercir la inspecció i el control del patrimoni immobiliari.

e) Administrar, explotar i defensar extrajudicialment el patrimoni immobiliari.

f) Emetre informes sobre els esborranys de les propostes de noves disposicions legals i reglamentàries, en l'àmbit de les seves competències.

g) Formar i mantenir les dades alfanumèriques de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.

h) Coordinar el disseny dels mòduls de gestió per agilitzar, homogeneïtzar i simplificar els circuits per registrar a l'inventari tots els moviments jurídics, administratius i econòmics que afectin la gestió patrimonial.

i) Elaborar les certificacions sobre el contingut de l'inventari general, informar periòdicament de les magnituds econòmiques de l'inventari i avaluar-ne els resultats.

j) Fer propostes i estudis economicofinancers en relació amb el mòdul d'imputació de la despesa immobiliària i establir programes de control de la gestió dels recursos per millorar-ne l'eficiència.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Altres versions d'aquest precepte

Article 58

Servei Tècnic

El Servei Tècnic té les funcions següents:

a) Analitzar i valorar els immobles susceptibles d'explotació, des del punt de vista tècnic patrimonial.

b) Analitzar i realitzar propostes de racionalització i optimització de l'ocupació dels immobles destinats a serveis públics i de la despesa immobiliària, des del punt de vista espacial.

c) Emetre un informe sobre les propostes departamentals en relació amb la necessitat de contractar nous espais, fer trasllats o reubicacions en els espais disponibles, d'acord amb els criteris de racionalització i d'optimització de l'ocupació dels espais establerts, i supervisar els dictàmens tècnics preceptius.

d) Emetre un informe, amb caràcter previ a la contractació, sobre els projectes d'obres d'un import superior a 600.000,00 euros per construir o reformar edificis administratius de la Generalitat de Catalunya i, un cop contractats, supervisar-ne l'execució.

e) Definir els criteris que han de prevaler per millorar i optimitzar la conservació i el manteniment dels edificis administratius de la Generalitat de Catalunya.

f) Gestionar la base de dades d'espais, disponibilitat i preus del mercat immobiliari, per a futures actuacions de la Direcció General.

g) Revisar plans urbanístics que, tot i ser promoguts per terceres persones, afecten el patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

h) Donar suport tècnic a la Intervenció General.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 59

Sub-direcció General d'Herències

59.1 La Sub-direcció General d'Herències té les funcions següents:

a) Impulsar i realitzar, d'acord amb el procediment establert legalment, totes les actuacions necessàries perquè es dicti la resolució final del procediment administratiu de la declaració de la Generalitat de Catalunya com a hereva intestada.

b) Donar les directrius i supervisar les actuacions realitzades en relació amb els expedients d'acceptació o renúncia d'herències testades a favor de la Generalitat de Catalunya, emetre un informe sobre la seva procedència i donar-ne trasllat a la Direcció General.

c) Donar compliment de forma coordinada amb els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya als requeriments judicials relacionats amb els procediments en què és part demandada una herència jacent.

d) Dur a terme les actuacions necessàries per determinar el patrimoni de les herències intestades, formar-ne inventari i prendre possessió dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents de les herències intestades.

e) Supervisar la gestió jurídica i econòmica dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents de les herències intestades i la realització de les actuacions necessàries per custodiar, administrar i explotar aquests béns i drets, a més de promoure'n la defensa.

f) Supervisar la formació i el manteniment de les dades alfanumèriques, gràfiques, urbanístiques i arquitectòniques de l'inventari integral dels béns immobles i, si escau, mobles, procedents d'herències intestades, en el Sistema informàtic de gestió patrimonial de la Generalitat de Catalunya.

g) Dur la comptabilitat dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya procedents d'herències intestades; supervisar els ingressos i les despeses que hi estan associats, i administrar el fons de garantia, en règim d'autonomia econòmica, i formar els comptes per a la seva aprovació i distribució per part de l'òrgan col·legiat competent.

h) Dur a terme totes les actuacions necessàries perquè la Direcció General pugui executar tots els acords relatius a l'administració, liquidació, distribució i destinació de les herències intestades, d'acord amb la normativa successòria de la Generalitat de Catalunya i, si escau, preparar convenis amb altres entitats, tant de dret públic com privat, en matèria patrimonial de les herències intestades.

i) Realitzar totes les actuacions necessàries per restituir els béns procedents d'una herència intestada, en el moment en què es tingui coneixement de l'existència d'un hereu de millor dret, d'acord amb la normativa d'aplicació.

j) Donar suport als òrgans col·legiats competents en matèria d'herències intestades.

k) Estudiar i analitzar les propostes de noves disposicions legals i reglamentàries que se li sotmeten i emetre l'informe corresponent en l'àmbit que li competeix.

l) Emetre un informe i supervisar els expedients de contractació que es generen a la Sub-direcció General i donar-ne trasllat a l'òrgan competent per contractar.

m) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

59.2 De la Sub-direcció General d'Herències en depèn l'Àrea de Tramitació i Gestió d'Herències.

 

Article 60

Àrea de Tramitació i Gestió d'Herències

L'Àrea de Tramitació i Gestió d'Herències, que es configura com una àrea funcional, té les funcions següents:

a) Instruir els expedients de les herències testades a favor de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les directrius fixades per la Sub-direcció General, tenint en compte que l'acceptació d'aquestes herències és a benefici d'inventari i que els seus béns seran aplicats pel departament competent en la matèria en funció de la voluntat del testador.

b) Coordinar les actuacions necessàries per a la gestió jurídica i econòmica dels béns i drets dels causants un cop la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva intestada.

c) Formar i mantenir les dades alfanumèriques de l'inventari integral dels béns immobles procedents d'herències intestades, en el Sistema informàtic de gestió patrimonial de la Generalitat de Catalunya, un cop aquesta ha estat declarada hereva intestada i s'han incorporat els béns al seu patrimoni i, si escau, formar i mantenir les dades alfanumèriques d'un inventari dels béns mobles procedents d'herències intestades.

d) Exercir la inspecció i control del patrimoni immobiliari de les herències intestades.

e) Elaborar els circuits per realitzar de manera òptima les actuacions conduents a la destinació o l'alienació dels béns procedents d'herències intestades o de la seva adjudicació i, si escau, fer propostes a la persona titular de la Sub-direcció General.

f) Definir els criteris i establir els procediments per gestionar els ingressos i els pagaments que es realitzen des de la Sub-direcció General; fer un seguiment de la gestió comptable de les herències intestades fins a la seva total liquidació i de l'administració del fons de garantia; i pel que fa a les herències testades supervisar la gestió comptable fins a la seva renúncia o acceptació per l'òrgan competent.

g) Analitzar la rendibilitat dels comptes provinents de les herències intestades i proposar-ne l'optimització a la Sub-direcció General.

h) Instruir els expedients de contractació que es generen a la Sub-direcció General i donar-ne trasllat a la persona titular.

i) Analitzar tots els assumptes relacionats amb els béns immobles o mobles procedents de les herències intestades i també els assumptes comptables que hagin de ser tractats i decidits en el si de l'òrgan col·legiat competent en matèria d'herències, i proposar-ne la incorporació a l'ordre del dia d'aquest òrgan col·legiat.

j) Definir els indicadors en relació amb els àmbits econòmic, immobiliari i jurídic de la unitat i elaborar la memòria anual.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 61

Sub-direcció General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat

La Sub-direcció General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat té les funcions següents:

a) Vetllar per la conservació, protecció, defensa i gestió eficient del patrimoni de la Generalitat de Catalunya que correspon a la participació, directa o indirecta, en qualsevol entitat amb personalitat jurídica pròpia i als drets que en deriven.

b) Emetre un informe, en l'àmbit funcional de la Direcció General, sobre els expedients de propostes d'acord del Govern que impliquen modificacions en la composició del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en els drets polítics o econòmics de la Generalitat de Catalunya respecte de les entitats que l'integren o en les quals participa, o en el seu règim jurídic.

c) Emetre un informe, en l'àmbit funcional de la Direcció General, sobre avant-projectes de llei i projectes de decret que impliquin la creació, la modificació o la supressió d'entitats del sector públic de la Generalitat o en les quals participa.

d) Formar i mantenir el Registre del sector públic i l'inventari d'entitats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya o en les quals participa.

e) Assessorar els departaments i les entitats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya o en les quals participa, en el disseny i implementació d'operacions patrimonials en l'àmbit material de la Sub-direcció General amb l'objectiu de racionalitzar i simplificar l'estructura del sector públic de la Generalitat i les seves participacions.

f) Executar, en coordinació amb les altres unitats amb funcions en l'àmbit del sector públic de la Generalitat i en les quals participa, les mesures del seu àmbit funcional que s'estableixin en normes i plans o programes interdepartamentals sobre racionalització i simplificació, i participar en la definició dels sistemes corporatius d'informació i d'avaluació d'objectius.

g) Dirigir i supervisar la formació que fan els departaments de la Generalitat de Catalunya de l'inventari del patrimoni immaterial.

h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 62

Sub-direcció General de Projectes Estratègics d'Eficiència i Reforma

La Sub-direcció General de Projectes Estratègics d'Eficiència i Reforma té les funcions següents:

a) Impulsar, dissenyar, planificar i executar, en coordinació amb la resta de subdireccions generals, projectes estratègics d'eficiència i reforma relatius als àmbits d'actuació de la Direcció General, i avaluar-ne, en termes de cost-benefici, els resultats, així com les desviacions respecte dels objectius previstos.

b) Analitzar sistemes de racionalització, optimització i gestió patrimonials d'àmbit internacional per identificar bones pràctiques susceptibles de ser aplicades a la Generalitat de Catalunya, i impulsar-ne la introducció.

c) Proposar al director/a general criteris i directrius relatius a la gestió del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, així com fórmules innovadores de racionalització, optimització i gestió del patrimoni de la Generalitat de Catalunya que contribueixin a la sostenibilitat de les finances públiques per la via de la generació d'ingressos extraordinaris i/o de la reducció de costos fruit d'una major eficiència.

d) Impulsar programes i projectes d'àmbit interdepartamental relacionats amb l'eficiència i la reforma, pel que fa als àmbits d'actuació de la Direcció General, i participar-hi.

e) Mantenir, juntament amb la Sub-direcció General de Patrimoni Immobiliari, la interlocució amb el mercat immobiliari en relació amb la racionalització del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i l'optimització dels immobles.

f) Impulsar, dissenyar i implementar mesures que millorin els sistemes d'informació interns de la Direcció General, així com promoure i executar mesures que millorin els mecanismes d'informació externs i incrementin el grau de transparència de les actuacions de la Direcció General.

g) Donar suport transversal a tots els àmbits d'actuació de la Direcció General i coordinar les matèries transversals que afecten diverses subdireccions generals en qüestions relacionades amb l'eficiència, la generació d'ingressos o amb la reforma i millora dels sistemes de gestió.

h) Elaborar informes sobre les propostes departamentals en relació amb la necessitat de contractar nous espais, fer trasllats i reubicacions, des del punt de vista del compliment dels principis de racionalització i optimització d'espais pel que fa als immobles d'ús administratiu.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Altres versions d'aquest precepte

Article 63

Sub-direcció General de Compra Centralitzada

La Sub-direcció General de Compra Centralitzada té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i elaborar els estudis necessaris perquè l'Administració de la Generalitat de Catalunya racionalitzi la política de subministraments de productes, béns mobles i serveis, i també els estudis necessaris per actualitzar de manera permanent els articles que integren el catàleg de béns i de serveis de compra centralitzada.

b) Coordinar les funcions assignades a la Secretaria Tècnica de la Comissió Central de Subministraments.

c) Elaborar les línies estratègiques d'actuació en polítiques de compres de subministraments i de serveis.

d) Vetllar pel manteniment de l'inventari de béns mobles.

e) Proposar la recollida, l'emmagatzematge, la redistribució o l'alienació dels productes o béns mobles innecessaris o per renovar, que es puguin reutilitzar.

f) Proposar a la Comissió Central de Subministraments els productes i béns mobles, i també els serveis, que poden ser objecte de contractació centralitzada.

g) Elaborar informes de gestió periòdics per a la Comissió Central de Subministraments.

h) Elaborar propostes per incloure al pla de formació i informació sobre polítiques de compres de subministraments i de serveis.

i) Coordinar tots els projectes de millora o modificació, a càrrec de la Generalitat de Catalunya i entitats del seu sector públic adherides al sistema central de compres, que afecten el sistema de gestió de compra centralitzada de subministraments i de serveis.

j) Fer el seguiment de l'actuació dels òrgans amb competències per a la contractació centralitzada dels subministraments de productes, béns mobles i de serveis i donar-los suport administratiu i logístic.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Altres versions d'aquest precepte

Article 64

Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

64.1 La Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, amb rang orgànic de Sub-direcció General, té les funcions següents:

a) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Junta Consultiva.

b) Gestionar el Registre públic de contractes.

c) Gestionar el Registre electrònic d'empreses licitadores i l'oficial d'empreses classificades.

d) Fer l'anàlisi, gestió i proposta de tot el que té relació amb les classificacions empresarials que ha d'acordar la Comissió de Classificació.

e) Garantir l'impuls i l'execució dels acords dels òrgans de la Junta Consultiva.

f) Preparar i obtenir informació sobre els assumptes que han de conèixer els òrgans de la Junta Consultiva.

g) Gestionar l'arxiu i custodiar la documentació corresponent a totes les funcions encomanades a la Junta Consultiva.

h) Preparar els informes perquè els aprovin els diversos òrgans col·legiats de la Junta Consultiva.

i) Redactar el projecte de memòria anual perquè l'aprovi el Ple de la Junta Consultiva.

j) Executar els projectes vinculats a la gestió electrònica dels expedients de contractació pública, d'acord amb les directrius de la Direcció General de Contractació Pública del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i en coordinació amb aquesta.

k) Tramitar i proposar la resolució dels expedients de prohibició per contractar, d'acord amb la legislació vigent de contractació pública.

l) Exercir les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats pel que fa al Ple, a la Comissió Permanent, a la Comissió de Classificació Empresarial, a l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats i al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 7, 10.1, 12, 13.3 bis i 15 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, respectivament.

m) Dur a terme les tasques que li encarreguin els òrgans de la Junta Consultiva o els seus presidents.

n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

64.2 De la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en depenen les àrees funcionals següents:

a) Àrea d'Informes, Estudis i Documentació.

b) Àrea de Classificació Empresarial i Registres.

Article 65

Àrea d'Informes, Estudis i Documentació

L'Àrea d'Informes, Estudis i Documentació, que es configura com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Fer el seguiment, l'anàlisi i recensió de la normativa, la jurisprudència i la bibliografia en matèria de contractació administrativa, tant autonòmica, estatal i europea com internacional.

b) Elaborar estudis específics sobre aspectes determinats de l'activitat contractual de la Generalitat de Catalunya per impulsar les millores que resultin adequades en aquest àmbit i, en particular, estudiar i proposar les mesures adients per impulsar i implantar la contractació electrònica.

c) Col·laborar a redactar els informes, els dictàmens i les recomanacions que han d'aprovar els òrgans col·legiats de la Junta Consultiva, i també cercar i definir els referents normatius i jurisprudencials d'aplicació.

d) Assessorar els òrgans de contractació dels departaments de la Generalitat de Catalunya, i dels ens que en depenen, en matèria de contractació administrativa.

e) Facilitar la informació necessària, dins l'àmbit de les seves funcions, perquè la Junta Consultiva pugui elaborar la seva memòria anual.

f) Gestionar l'arxiu i custodiar la documentació corresponent a les funcions que té encomanades.

g) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Junta Consultiva i impulsar i executar els acords a què arriba.

h) Dur a terme les tasques que li encarreguin els òrgans de la Junta Consultiva o els seus presidents.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 66

Àrea de Classificació Empresarial i Registres

L'Àrea de Classificació Empresarial i Registres, que es configura com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Organitzar i supervisar l'activitat de classificació empresarial de la Junta Consultiva i, en particular, organitzar i supervisar les tasques d'anàlisi, gestió i proposta dels actes relatius a les classificacions empresarials que la Comissió de Classificació Empresarial ha d'adoptar.

b) Gestionar el Registre públic de contractes, el Registre oficial d'empreses classificades i el Registre electrònic d'empreses licitadores, i també dur a terme qualsevol altra funció que pugui derivar de l'activitat registral de la Junta Consultiva.

c) Estudiar i analitzar la informació que consta en els registres, a més de la informació dels contractes que aporten els òrgans de contractació.

d) Elaborar la informació per al compliment de les obligacions d'informació estadística previstes a la legislació vigent.

e) Supervisar la documentació que aporten les empreses per a la classificació empresarial i per a la inscripció al Registre electrònic d'empreses licitadores.

f) Facilitar la informació necessària, dins l'àmbit de les seves funcions, perquè la Junta Consultiva pugui redactar la seva memòria anual.

g) Gestionar l'arxiu i custodiar la documentació corresponent a les funcions que té encomanades.

h) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Junta Consultiva, i impulsar i executar el que acorda.

i) Col·laborar a gestionar els projectes vinculats a la gestió electrònica dels expedients de contractació pública.

j) Dur a terme les tasques que li encarreguin els òrgans de la Junta Consultiva o els seus presidents.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 67

Direcció General de Tributs i Joc

67.1 La Direcció General de Tributs i Joc té les funcions següents:

a) Analitzar i dissenyar la política tributària de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves competències en el marc del règim de finançament i cessió de tributs vigent.

b) Proposar i elaborar la normativa tributària general, de les figures tributàries pròpies i dels tributs cedits, i la de joc i apostes, en el marc de les competències normatives de la Generalitat de Catalunya.

c) Interpretar la normativa tributària pròpia i dictar les resolucions, instruccions i circulars oportunes, i també emetre les respostes a les consultes tributàries presentades pels obligats tributaris.

d) Proposar les disposicions interpretatives o aclaridores de les lleis i altres normes de matèria tributària que dicti la persona titular del Departament, les quals tenen caràcter vinculant per als òrgans de l'Administració tributària.

e) Elaborar els estudis econòmics i jurídics necessaris per al compliment de les funcions anteriors.

f) Fer les estimacions dels ingressos tributaris i dels beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

g) Establir mecanismes de coordinació amb l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb altres òrgans i institucions per obtenir dades estadístiques relatives als tributs i per intercanviar informació tributària.

h) Col·laborar amb l'Agència Tributària de Catalunya i participar en la seva Junta de Govern.

i) Col·laborar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i participar en els òrgans de coordinació de la gestió tributària.

j) Donar suport tècnic en matèria juridicotributària als representants de la Generalitat de Catalunya dins els òrgans de participació en l'Agència Estatal d'Administració Tributària i, si escau, al futur consorci entre aquesta Agència i l'Agència Tributària de Catalunya; i també a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l'òrgan que tingui atribuïdes les funcions de suport en matèria de traspassos.

k) Assistir jurídicament en matèria tributària els departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen, i donar-los suport tècnic, tant en l'àmbit dels tributs propis com en la resta de tributs aplicables al territori de Catalunya.

l) Actuar com a òrgan de relació amb la direcció general competent en matèria tributària de l'Estat per impulsar accions normatives i obtenir criteris interpretatius de la normativa reguladora dels tributs estatals cedits i no cedits.

m) Concedir les autoritzacions necessàries per gestionar i explotar els jocs i les apostes, d'acord amb la normativa d'aplicació.

n) Supervisar la inscripció i el registre de persones, empreses i entitats titulars de jocs i apostes, i també dels establiments o locals on es practica l'activitat, d'acord amb la normativa vigent.

o) Elaborar els plans d'inspecció en matèria de joc i apostes.

p) Gestionar i controlar els òrgans administratius d'inspecció i tècnics per exercir les competències i funcions que la normativa vigent estableix en matèria de joc i apostes.

q) Emetre informes tècnics en matèria de joc i apostes i resoldre les consultes que els òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat formulin.

r) Dirigir el Registre de persones que tenen prohibida l'entrada a les sales de joc a Catalunya.

s) Resoldre, si escau, els expedients sancionadors i els recursos o trametre'ls a l'òrgan competent perquè els resolgui, d'acord amb la legislació de joc i apostes.

t) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

67.2 De la Direcció General de Tributs i Joc en depenen:

a) La Sub-direcció General d'Estudis i Relacions Institucionals.

b) La Sub-direcció General de Règim Jurídic.

c) La Sub-direcció General de Gestió i Control de Joc i Apostes.

Article 68

Sub-direcció General d'Estudis i Relacions Institucionals

La Sub-direcció General d'Estudis i Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Elaborar estudis econòmics que avaluïn l'impacte de les mesures de política tributària.

b) Elaborar les estimacions dels ingressos tributaris i dels beneficis fiscals, d'acord amb el que s'estableixi en la normativa d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat.

c) Elaborar sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el capteniment dels diferents tributs.

d) Elaborar memòries tributàries anuals dels tributs propis i cedits.

e) Coordinar les relacions amb l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb altres òrgans i institucions, per obtenir dades estadístiques relatives als tributs i per intercanviar informació tributària.

f) Proposar la resposta de les preguntes parlamentàries i dels requeriments d'informació del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans o institucions.

g) Emetre un informe sobre les queixes i suggeriments adreçades a l'Oficina del Contribuent que siguin competència de la Direcció General.

h) Col·laborar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària per obtenir les dades tributàries dels contribuents que s'han de cedir als òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya i als organismes i entitats de dret públic que en depenen perquè les utilitzin posteriorment amb finalitats no tributàries, i col·laborar en el disseny de la plataforma de comunicació entre la Generalitat i l'Agència Estatal i administrar-la.

i) Supervisar l'elaboració de la informació tributària de la Direcció General al web del Departament.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 69

Sub-direcció General de Règim Jurídic

La Sub-direcció General de Règim Jurídic té les funcions següents:

a) Coordinar i proposar les accions normatives de la Direcció General, en les matèries tributària i de joc i apostes i, en aquest sentit, tramitar i elaborar els avantprojectes de disposicions normatives corresponents.

b) Actuar com a òrgan de relació amb l'Agència Tributària de Catalunya per obtenir la informació necessària per dur a terme les accions normatives en l'àmbit tributari esmentades en l'apartat anterior.

c) Tramitar i elaborar les resolucions, instruccions i circulars de la Direcció General en matèria juridicotributària.

d) Tramitar i elaborar les propostes de resolucions que la persona titular del Departament dicti en matèria juridicotributària.

e) Coordinar la tramitació i supervisar l'elaboració de les resolucions de consultes tributàries escrites.

f) Actuar com a òrgan de relació amb l'àrea de l'Agència Tributària de Catalunya que s'ocupa de coordinar les tasques d'informació i assistència als contribuents.

g) Assistir jurídicament, en matèria tributària, els departaments de la Generalitat de Catalunya i els organismes autònoms i empreses públiques que en depenen, i fer el seguiment, quan escaigui, de les qüestions plantejades.

h) Preparar i elaborar les reclamacions econòmiques administratives i els recursos en què la persona titular de la Direcció General sigui òrgan competent per interposar-los.

i) Elaborar els estudis jurídics necessaris per al compliment de les funcions pròpies de la Direcció General.

j) Preparar i mantenir la base de dades, compilacions legals, doctrinals i jurisprudencials en matèria tributària.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 70

Sub-direcció General de Gestió i Control de Joc i Apostes

70.1 La Sub-direcció General de Gestió i Control de Joc i Apostes té les funcions següents:

a) Supervisar els expedients de concessió d'autoritzacions d'instal·lació, d'obertura i de funcionament de casinos, bingos, salons recreatius i de joc i de totes les modalitats de joc previstes en la normativa, i també per a l'autorització i la inscripció en els registres corresponents de les empreses que intervenen en les diverses modalitats de joc i apostes i l'atorgament dels documents professionals relatius a aquestes activitats.

b) Supervisar els expedients d'homologació de models de màquines recreatives i d'atzar i d'autorització d'altres materials de jocs i apostes i la gestió dels registres de models de màquines recreatives i d'atzar.

c) Supervisar els expedients de renovació, caducitat, modificació o revocació relatius als jocs, apostes, empreses, locals i personal a què fa referència l'apartat a d'aquest article.

d) Coordinar i supervisar l'actuació dels serveis territorials competents en matèria de joc i apostes i establir criteris de coordinació funcionals, d'acord amb les instruccions del director/a general.

e) Donar suport tècnic a la Direcció General perquè planifiqui les inspeccions territorials en matèria de joc i apostes.

f) Coordinar els expedients sancionadors derivats de les actes d'inspecció i informatives en matèria de joc i apostes.

g) Controlar i mantenir el Registre de persones que tenen prohibida l'entrada a les sales de joc a Catalunya.

h) Col·laborar amb la Sub-direcció General de Règim Jurídic en l'elaboració de les disposicions normatives en matèria de joc i apostes.

i) Donar suport a la Direcció General en l'elaboració de propostes i en el desenvolupament de projectes de valoració i anàlisi de l'activitat del Departament en matèria de joc i apostes.

j) Controlar i avaluar el compliment de les instruccions dictades per la Direcció General en matèria de joc i apostes.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

70.2 De la Sub-direcció General de Gestió i Control de Joc i Apostes en depenen:

a) El Servei de Gestió de Joc i Apostes.

b) El Servei de Control de Joc i Apostes.

 

Article 71

Servei de Gestió de Joc i Apostes

El Servei de Gestió de Joc i Apostes té les funcions següents:

a) Comprovar el compliment dels requisits establerts en les reglamentacions específiques en matèria de casinos, joc i apostes amb caràcter previ a la concessió de les autoritzacions administratives respectives i també tramitar els expedients d'autorització corresponents i les modificacions posteriors.

b) Comprovar el compliment dels requisits establerts en les reglamentacions específiques per a l'autorització d'explotació de jocs i apostes mitjançant sistemes informàtics o telemàtics i també tramitar els expedients d'autorització corresponents i les modificacions posteriors.

c) Comprovar el compliment dels requisits establerts en les reglamentacions específiques en matèria de màquines recreatives i d'atzar i d'altres materials de jocs i apostes amb caràcter previ a la concessió de les homologacions i autoritzacions administratives respectives i també tramitar els expedients d'homologació i autorització corresponents i les modificacions posteriors.

d) Supervisar la gestió dels registres de models de màquines recreatives i d'atzar i d'empreses de màquines recreatives i d'atzar.

e) Controlar la gestió d'autoritzacions de bingos, salons de joc, salons recreatius i altres activitats i aparells relacionats amb el joc.

f) Organitzar la recollida de les dades en matèria de joc i apostes i analitzar-les.

g) Elaborar informes sobre qüestions relatives al joc i les apostes previstos en el catàleg de joc i apostes autoritzats a Catalunya i proposar-ne les modificacions i adaptacions corresponents.

h) Elaborar informes sobre l'aplicació i explotació de jocs i apostes mitjançant sistemes informàtics o telemàtics amb caràcter previ a la concessió de les autoritzacions administratives respectives, i també sobre el compliment dels requisits i de les mesures de seguretat que fan servir els operadors autoritzats.

i) Elaborar estudis sobre la incidència social del joc en relació amb els comportaments de la ciutadania, els menors d'edat i sobre el control de les addiccions al joc; i també coordinar amb altres departaments i entitats la realització de projectes, jornades, actes de reflexió i debat en matèria de joc i apostes.

j) Elaborar estadístiques i prospeccions en matèria de joc i apostes.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 72

Servei de Control de Joc i Apostes

72.1 El Servei de Control de Joc i Apostes té les funcions següents:

a) Supervisar l'exercici de les funcions d'instrucció i tramitació dels expedients sancionadors de joc i apostes que hagi de resoldre la persona titular de la Direcció General, la persona titular del Departament o el Govern.

b) Controlar les mesures cautelars i accessòries d'aquests procediments.

c) Fer el seguiment de les actes d'inspecció i control que s'hagin d'executar en compliment de la legislació específica de joc i apostes.

d) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

72.2 Del Servei de Control de Joc i Apostes en depèn la Secció de Sancions de Joc i Apostes.

Article 73

Secció de Sancions de Joc i Apostes

La Secció de Sancions de Joc i Apostes té les funcions següents:

a) Fer-se càrrec de la instrucció, la tramitació i l'elaboració de resolucions o propostes de resolució d'expedients sancionadors de joc i apostes que hagi de resoldre la persona titular de la Direcció General, la persona titular del Departament o el Govern.

b) Controlar l'execució i el compliment de les mesures cautelars i sancions accessòries que adoptin els agents i l'autoritat competent.

c) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 74

Direcció General de Planificació i Estudis Fiscals

La Direcció General de Planificació i Estudis Fiscals té les funcions següents:

a) Fer estudis en matèria d'hisenda pública i fiscalitat.

b) Impulsar la publicació de treballs relacionats amb la fiscalitat i difondre el coneixement en aquest àmbit.

c) Promoure la recerca jurídica i econòmica en l'àmbit de la hisenda pública i de la gestió dels sistemes tributaris.

d) Assessorar els òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de fiscalitat internacional.

e) Col·laborar amb els centres de recerca i les universitats de Catalunya, i també amb organismes internacionals i institucions acadèmiques, per promoure la producció científica en l'àmbit de la fiscalitat.

f) Planificar, impulsar i participar en els processos de selecció del personal assignat a les funcions d'aplicació dels tributs, i definir els continguts, els mètodes de selecció i els perfils professionals requerits per aquest personal.

g) Planificar la formació continuada i la qualitat tècnica del personal al servei dels organismes que integren l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya, i fer-ne el seguiment.

h) Organitzar activitats de debat i divulgació sobre fiscalitat.

i) Participar en l'elaboració dels plans formatius estratègics dels organismes que integren l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i en la dels plans formatius transversals dirigits al personal d'aquests organismes, sense perjudici de les funcions que, en matèria de formació, corresponen a altres departaments o entitats competents en aquesta matèria.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 75

Oficina del Contribuent
L'Oficina del Contribuent té les funcions i el funcionament previstos al Decret 162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l'Oficina del Contribuent.

Article 76

Junta de Finances
La Junta de Finances té les funcions, la composició i el funcionament previstos al Decret 158/2007, de 24 de juliol, de regulació de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya, i la resta de la normativa vigent

Article 77

Intervenció General

77.1 La Intervenció General de l'Administració de la Generalitat de Catalunya exerceix les funcions que té encomanades sota la dependència directa de la persona titular del Departament.

77.2 La Intervenció General té rang orgànic de secretaria general en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre.

Article 78

L'interventor/a general

78.1 El nomenament de l'interventor/a general s'ha de fer d'acord amb el que estableix l'article 7 de la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora, entre membres del cos d'intervenció de la Generalitat o entre persones que puguin concórrer al concurs que preveu l'article 9 de la Llei esmentada.

78.2 L'interventor/a general exerceix les funcions de direcció, impuls, coordinació i vigilància dels òrgans i unitats que estan sota la seva dependència.

78.3 L'interventor/a general pot avocar qualsevol acte o expedient relacionat amb les seves funcions, a iniciativa pròpia o a petició de qui n'exerceixi la funció.

78.4 L'interventor/a general pot reclamar conèixer de qualsevol assumpte que sigui competència dels òrgans i de les unitats que estan sota la seva dependència i resoldre'l, per iniciativa pròpia o a petició de qui en tingui atribuïda la competència.

Article 79

Funcions i competències de la Intervenció General

79.1 La Intervenció General, d'acord amb la normativa vigent, té atribuïdes les funcions següents:

a) Exercir el control econòmic i financer intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora, el control financer, el control posterior i altres modalitats de control.

b) Dirigir i gestionar la comptabilitat pública.

c) Formar els comptes econòmics del sector públic.

d) Confeccionar els informes, els estats i la resta d'informació corresponents amb la metodologia de la comptabilitat nacional.

e) Assessorar els òrgans de gestió, en aplicació de les funcions de control i comptabilitat, i efectuar l'assessorament i anàlisi corresponent.

f) Gestionar la informació econòmica i financera derivada de l'exercici de les funcions comptables i de control.

g) Establir les directrius d'actuació en la gestió de subvencions i ajuts, i fer-ne el seguiment i control, i coordinar i administrar el registre de subvencions i ajuts de la Generalitat.

h) Controlar la gestió en l'àmbit econòmic i financer, fer-ne el seguiment i avaluar-la, tant mitjançant auditories de gestió i informes com mitjançant anàlisis globals o específiques sobre resultats, riscos, organització, procediments, sistemes i programes.

i) Planificar, dissenyar i executar els projectes informàtics corporatius corresponents a les seves funcions i els que se li encarregui, sense perjudici de les funcions que corresponguin a altres organismes de l'Administració de la Generalitat.

j) Realitzar les actuacions de control dels fons comunitaris.

k) Coordinar la gestió de l'inventari d'ens del sector Administracions públiques de la Generalitat, en l'àmbit economicofinancer i en termes del Sistema Europeu de Comptes, sense perjudici de les competències de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

l) Supervisar les entitats del sector públic de la Generalitat, per tal d'avaluar-ne, des d'un punt de vista economicofinancer, la sostenibilitat pressupostària i financera.

m) Elaborar propostes normatives en l'àmbit del control de les entitats del sector públic.

n) Avaluar la sostenibilitat financera de les operacions de creació i ús d'actius mobiliaris i immobiliaris mitjançant qualsevol negoci jurídic d'acord amb la metodologia de la comptabilitat nacional.

79.2 També ha d'exercir les funcions següents:

a) Assistir i, si escau, informar els òrgans col·legiats en què per raó de rang, càrrec o àmbit competencial ha de participar.

b) Promoure i mantenir, d'acord amb les previsions legals, relacions amb òrgans d'altres administracions que desenvolupen funcions similars de control, i també amb entitats d'àmbit privat que treballen en aquestes mateixes matèries.

c) Planificar i dissenyar els projectes relatius a les funcions que té, i també gestionar, mantenir i explotar les bases de dades que en derivin.

d) Vetllar per l'aplicació del principi de transparència en l'àmbit de les seves funcions.

e) Vetllar per l'aplicació de l'Administració electrònica en l'àmbit de les seves funcions.

f) Dirigir, coordinar, assessorar i inspeccionar les actuacions dels òrgans de control intern de les entitats del sector públic de la Generalitat, en l'àmbit economicofinancer.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 80

Estructura de la Intervenció General

80.1 L'interventor/a general de l'Administració de la Generalitat ha de desenvolupar les funcions que li competeixen personalment o per desconcentració mitjançant les unitats que estructuren la Intervenció General, en els termes del present Decret.

80.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Intervenció General s'estructura en:

a) La Direcció General de la Intervenció.

b) La Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari, amb rang orgànic de sub-direcció general.

Article 81

Substitució de l'interventor/a general
L'interventor/a general de la Generalitat de Catalunya s'ha de substituir, en cas de vacant, absència o malaltia, pel titular de la Direcció General de la Intervenció.

Article 82

Direcció General de la Intervenció

82.1 La Direcció General de la Intervenció té les funcions següents:

a) Coordinar l'activitat de les intervencions adjuntes de la Direcció General de la Intervenció.

b) Planificar, coordinar i verificar l'organització i els procediments de les diferents unitats de l'organització de la Intervenció General, i proposar a l'interventor/a general les modificacions i millores que escaigui.

c) Planificar, coordinar, dirigir i controlar la política de personal de totes les unitats de la Intervenció General i planificar i gestionar els recursos materials de què disposen.

d) Impulsar, coordinar i verificar el pla de control financer, el pla de control posterior i el pla de control de la gestió econòmica i financera de la Intervenció General, d'acord amb les normes d'aplicació, a més d'elaborar els projectes corresponents a cadascun d'aquests plans.

e) Planificar, coordinar i verificar les actuacions de control financer, de control posterior, de funció interventora i de comptabilitat o altres modalitats de control, en l'àmbit dels departaments i entitats autònomes administratives en els casos en què, en coordinació amb les altres subdireccions, es determini així.

f) Dirigir, planificar, coordinar i verificar les actuacions de control, seguiment i avaluació de la gestió en l'àmbit econòmic i financer, les quals es realitzen mitjançant les auditories de gestió i els informes i les anàlisis globals o específiques sobre procediments, riscos, sistemes, resultats, organització i programes en les diferents unitats i entitats de la Generalitat, incloent-hi les de l'àmbit del sector sanitari.

g) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries de la competència de la Intervenció General.

h) Coordinar la planificació, el disseny i la direcció dels projectes informàtics corresponents a les funcions de la Intervenció General.

i) Impulsar i coordinar el principi de transparència de l'activitat i les actuacions de la Intervenció General.

j) Impulsar i coordinar l'Administració electrònica en els procediments i actuacions que són competència de la Intervenció General.

k) Assessorar els òrgans responsables de gestionar recursos públics sobre matèries relacionades amb les competències de control de la gestió econòmica financera.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

82.2 De la Direcció General de la Intervenció en depenen les intervencions adjuntes, amb rang orgànic de sub-direcció general, següents:

a) La Intervenció Adjunta per a la Fiscalització.

b) La Intervenció Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic.

c) La Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat.

d) La Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts.

82.3 Els titulars de la Direcció General de la Intervenció i de les intervencions adjuntes han de pertànyer al cos d'intervenció de la Generalitat.

Article 83

Funcions de la Intervenció Adjunta per a la Fiscalització

La Intervenció Adjunta per a la Fiscalització té, en l'àmbit de les intervencions delegades i territorials, les funcions següents:

a) Planificar, coordinar i verificar l'organització, els procediments i les actuacions dutes a terme en l'exercici de la funció interventora, del control posterior i d'altres modalitats de control d'acord amb la normativa vigent.

b) Estudiar les discrepàncies sorgides arran dels reparaments derivats de la funció fiscalitzadora que duen a terme els interventors i proposar-ne la resolució.

c) Elaborar els projectes de disposicions que afecten tant matèries que li competeixen com les diferents unitats que coordina.

d) Promoure la resolució de les consultes i els informes en matèries que li competeixen.

e) Controlar i coordinar les tasques, funcions i competències específiques que necessiten un exercici centralitzat i donar l'assistència oportuna, d'acord amb els criteris i instruccions que la Intervenció General determini.

f) Fer les designacions que escaigui relatives a la comprovació material d'inversions, dins de l'àmbit competencial que li correspon, i també la designació dels representants de la Intervenció General en les meses de contractació de les entitats del sector públic.

g) Proposar i impulsar les directrius d'actuació en la gestió de subvencions i ajuts en coordinació amb les altres intervencions adjuntes de la de la Direcció General de la Intervenció.

h) Analitzar la sostenibilitat financera de les operacions de creació i ús d'actius mitjançant qualsevol negoci jurídic, d'acord amb la metodologia de la comptabilitat nacional.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 84

Funcions de la Intervenció Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic

La Intervenció Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic té les funcions següents:

a) Planificar, dirigir, coordinar, verificar, controlar i executar, en l'àmbit del sector públic de la Generalitat i en el marc del pla de control financer, les funcions de control sobre les entitats que integren el sector públic de la Generalitat i sobre les seves entitats participades, excepte les del sector sanitari.

b) Gestionar l'inventari d'ens del sector Administracions públiques de la Generalitat, en l'àmbit economicofinancer i en termes del Sistema Europeu de Comptes, sense perjudici de les competències de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

c) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries que li competeixen.

d) Assessorar els òrgans responsables de gestionar recursos públics en l'àmbit de les entitats públiques en relació amb matèries vinculades a les seves competències, i la Generalitat en matèries relacionades amb les entitats públiques.

e) Coordinar, inspeccionar, assessorar i impulsar les actuacions dels òrgans de control intern de les entitats del sector públic de la Generalitat, excepte les del sector sanitari.

f) Avaluar la situació economicofinancera de les entitats del sector públic de la Generalitat sota els principis d'estabilitat pressupostària i financera.

g) Proposar l'elaboració de disposicions, metodologies i procediments aplicables en l'àmbit del control de les entitats del sector públic de la Generalitat i les seves participades, així com proposar instruccions i directrius per a la supervisió i direcció dels controls realitzats per les societats d'auditoria de comptes o auditors de comptes.

h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 85

Funcions de la Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat

La Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar, verificar i executar la comptabilitat centralitzada, i també coordinar l'activitat dels òrgans amb funcions relatives a la comptabilitat descentralitzada, territorial i institucional.

b) Proposar l'estructura, la justificació i la tramitació del retiment de comptes i d'altres documents que en derivin o que facin referència a la comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, a més d'elaborar el projecte de pla general de comptabilitat i dels plans parcials o especials de comptabilitat pública.

c) Examinar, preparar i conformar el compte general de la Generalitat i els documents complementaris, així com els comptes que els òrgans de l'Administració de la Generalitat han de retre a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes i la resta de documentació que sol·licitin aquestes institucions.

d) Elaborar i revisar els comptes, els estats i els informes de la Generalitat i del sector públic corresponents a la metodologia pròpia de la comptabilitat nacional.

e) Centralitzar l'elaboració i la presentació dels comptes, estats i altres documents comptables.

f) Fer el seguiment i analitzar la informació econòmica i financera derivada de l'exercici de la funció comptable i, si escau, de control.

g) Assessorar i emetre dictàmens en matèria de comptabilitat pública.

h) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries relacionades amb la comptabilitat pública.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 86

Funcions de la Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts

La Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts té les funcions següents:

a) Planificar, dirigir, coordinar, verificar i executar, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i en el marc del pla de control financer, les funcions de control i seguiment de subvencions i d'altres ajuts finançats mitjançant fons comunitaris i fons propis, i també les diferents actuacions finançades amb fons comunitaris; fer-ne el control de qualitat corresponent.

b) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries que li competeixen.

c) Actuar, en el marc de la normativa vigent, com a enllaç amb els òrgans corresponents tant d'altres administracions amb les mateixes funcions com de les entitats de dret públic que hi estan vinculades o que en depenen, i també, si escau, amb els òrgans corresponents de la Unió Europea.

d) Gestionar i fer el seguiment del registre de subvencions i ajuts de la Generalitat.

e) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 87

Organització de les intervencions adjuntes de la Direcció General de la Intervenció

87.1 Sota la dependència orgànica i funcional de la intervenció adjunta respectiva, les funcions assignades a la Intervenció General són exercides per intervencions delegades en les diferents dependències i entitats de l'Administració de la Generalitat, incloent-hi les corresponents al sector sanitari, d'acord amb el que s'estableix en aquest Decret. Quan l'àmbit d'actuació d'aquestes intervencions sigui el territorial, han de ser exercides per les intervencions territorials.

87.2 Cada intervenció delegada o territorial ha d'estar coordinada per un interventor/a, que ha de ser membre del cos d'intervenció de la Generalitat. Un interventor/a pot coordinar més d'una intervenció i tenir diversos tipus de funcions.

87.3 L'interventor/a general configura les intervencions per centres i/o per funcions determinades, en un àmbit que pot ser superior o inferior a aquell en què s'estructura l'Administració de la Generalitat, amb la finalitat d'assolir, amb criteris d'eficàcia i d'eficiència, els objectius assignats i establerts. L'interventor/a general estableix, per resolució, les intervencions i el personal que les compon, a més de les funcions que han de desenvolupar.

87.4 L'interventor/a general pot establir intervencions amb competències i funcions d'àmbit territorial i no territorial.

87.5 Els interventors han de determinar les tasques que han de desenvolupar els membres de les intervencions, en el marc de les establertes per als seus llocs de treball. El personal de les intervencions pot exercir les seves tasques en diverses destinacions, d'acord amb les resolucions de l'interventor/a general.

87.6 Excepcionalment, i si les necessitats del servei ho requereixen, la coordinació de les intervencions pot ser exercida, amb plenitud d'efectes jurídics, per membres de cossos d'intervenció diferents al que fixa el punt 2 d'aquest article, si així ho determina per resolució l'interventor/a general. La resolució ha de determinar l'abast material i temporal de l'habilitació, que no pot superar el termini fixat per la normativa vigent.

Article 88

Funcions de la Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari

La Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari té, en l'àmbit de les intervencions delegades i territorials del sector sanitari i en coordinació amb la intervenció adjunta corresponent, les funcions següents:

a) Impulsar, dirigir, coordinar, controlar i executar, en el marc del pla de control financer, les funcions de control sobre les entitats del sector sanitari.

b) Planificar, coordinar i verificar les actuacions relatives a l'exercici de la funció interventora, al control posterior i d'altres modalitats de control d'acord amb la normativa vigent.

c) Impulsar, dirigir i verificar el control sobre les subvencions i ajuts.

d) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries que li competeixen.

e) Controlar i coordinar les tasques, funcions i competències específiques que necessiten un exercici centralitzat, d'acord amb els criteris i instruccions que la Intervenció General determini, i donar l'assistència oportuna perquè es puguin dur a terme.

f) Fer les designacions que escaigui relatives a la comprovació material d'inversions, dins de l'àmbit competencial que li correspon.

g) Coordinar, inspeccionar, assessorar i impulsar les actuacions dels òrgans de control intern de les entitats del sector sanitari.

h) Assessorar els òrgans responsables de gestionar recursos públics en les entitats públiques en l'àmbit de les seves competències.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 89

Funcions de les intervencions delegades i territorials

89.1 Correspon a les intervencions delegades i territorials, d'acord amb l'apartat 3 de l'article 87 d'aquest Decret, exercir les funcions establertes en els articles 3 a 42 del Decret 133/1985, de 25 d'abril, de reglament de la funció interventora i les que la normativa vigent encomani a la Intervenció General.

89.2 Les intervencions que actuen en un àmbit territorial han de dur a terme les seves funcions en els centres i dependències que es determinin, directament o mitjançant els serveis descentralitzats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic de la Generalitat.

Article 90

Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern

90.1 L'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

a) Donar suport al vicepresident/a del Govern en l'exercici de les competències delegades en matèria de coordinació de l'activitat dels departaments per a l'aplicació de les directrius generals de l'acció de govern amb relació al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions.

b) Coordinar, supervisar i fer el seguiment de l'execució de la planificació de les mesures, iniciatives i actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions, en el marc de la planificació aprovada per la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l'Autogovern. Exerceix aquestes funcions amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

c) Col·laborar amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern en la definició, planificació i impuls de les actuacions previstes en la lletra anterior.

d) Informar, en el si de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l'Autogovern, conjuntament amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, de l'estat i del grau de compliment de la planificació de les mesures, iniciatives i actuacions relacionades amb l'aprofundiment i evolució de l'autogovern i la millora de les seves institucions.

e) Proposar mesures, iniciatives i actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions a la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l'Autogovern.

En l'exercici de les seves funcions l'Oficina actua sota la supervisió i la coordinació directes de la Secretaria General del Departament, d'acord amb les directrius i els criteris d'actuació que aquesta determini.

L'Oficina actua en coordinació amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

90.2 La persona titular de l'Oficina pot requerir la col·laboració dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen en l'exercici de les funcions encomanades en els apartats anteriors.

Article 91

Delegacions territorials del Govern
Les delegacions territorials del Govern s'organitzen i exerceixen les seves funcions d'acord amb el que estableixen l'article 25 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, així com els respectius decrets de reestructuració i organització en funció de l'especificitat territorial de cada delegació i en funció també de les disposicions d'aplicació vigents relatives a l'organització dels serveis territorials de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

Assumpció de funcions de la Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari
La Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari assumeix les funcions i la condició que la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora, atribueix a l'interventor/a adjunt per a la Seguretat Social.

Disposició addicional segona

Referències normatives

Totes les referències que la normativa vigent faci als òrgans, àrees funcionals o unitats que se suprimeixen o modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes a les unitats que assumeixen les seves funcions o estructura.

Totes les referències que la normativa vigent faci respecte a la Intervenció Adjunta a la Intervenció General s'han d'entendre de la Direcció General de la Intervenció. Així mateix, totes les referències que la normativa vigent faci respecte a la Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social s'han d'entendre de la Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari.

Disposició addicional tercera

Canvis de denominació

Es modifica la denominació de les unitats administratives següents:

La Subdirecció General de Subministraments i Serveis passa a denominar-se Sub-direcció General de Compra Centralitzada.

El Servei de Control Econòmic de la Despesa passa a denominar-se Servei de Control Econòmic de la Despesa de Personal.

La Subdirecció General d'Anàlisi Pressupostària passa a denominar-se Sub-direcció General de Programació Financera del Sector Públic Instrumental i de les Inversions.

La Subdirecció General d'Anàlisi i Seguiment passa a denominar-se Sub-direcció General d'Anàlisi i Seguiment de les Despeses.

La Subdirecció General de Finançament Autonòmic passa a denominar-se Sub-direcció General de Finançament i Sostenibilitat Financera.

La Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social passa a denominar-se Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari.

La Subdirecció General de Fiscalització passa a denominar-se Intervenció Adjunta per a la Fiscalització.

La Subdirecció General de Control d'Empreses i Entitats Públiques passa a denominar-se Intervenció Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic.

La Subdirecció General de Comptabilitat passa a denominar-se Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat.

La Subdirecció General de Control de Subvencions i Fons Comunitaris passa a denominar-se Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts.

Disposició addicional quarta

Supressió d'unitats administratives

Se suprimeixen les unitats administratives següents:

a) La Intervenció Adjunta a la Intervenció General.

b) La Secció de Registre i Homologació.

Disposició addicional cinquena

Òrgans territorials competents en matèria de joc i apostes
Els òrgans territorials competents en matèria de joc i apostes depenen funcionalment de la Direcció General de Tributs i Joc.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

Les persones que ocupen llocs adscrits a les unitats administratives i àrees funcionals que resultin afectades per les modificacions orgàniques d'aquest Decret han de continuar exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura reglada.

Disposició transitòria segona

El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret han de continuar percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

Disposició transitòria tercera

Les funcions de control de les entitats autònomes de naturalesa administrativa s'assignen a la Intervenció Adjunta per a la Fiscalització.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen les disposicions següents:

a) Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement.

b) Decret 249/2015, de 24 de novembre, de modificació del Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement.

c) Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

d)Decret 204/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

 

2. En compliment del Pla de simplificació normativa 2016-2017, aprovat per l'Acord GOV/114/2016, de 2 d'agost, es deroguen de forma expressa les normes enumerades a l'annex I, amb la finalitat de determinar de forma certa que ja no són vigents.

 

Disposicions finals

Disposició final primera

Es modifica l'article 2 del Decret 326/1996, d'1 d'octubre, sobre anàlisi, avaluació, valoració, gestió i prevenció dels riscs que afecten el patrimoni i les activitats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir el text següent:

“Article 2

La Junta de Prevenció i Gestió de Riscos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en tot el que afecta el tractament dels riscos, tant dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya, com del personal que hi ha al seu servei.

2.1 La Junta de Prevenció i Gestió de Riscos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'integra al Departament competent en la matèria i està formada pels membres següents:

El president/a de la Junta, que és el director/a general de Política Financera, Assegurances i Tresor.

El vicepresident/a, que és el sub-director/a general de Riscos i Assegurances de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

Una persona en representació de cada departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Una persona en representació de la Direcció General de Funció Pública.

Una persona en representació de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Una persona en representació de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Una persona en representació del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

El secretari/ària, que la persona titular del Departament competent en la matèria nomena a proposta del director/a general de Política Financera Assegurances i Tresor, d'entre el personal funcionari adscrit a aquesta Direcció General.

2.2 Correspon a la Junta de Prevenció i Gestió de Riscos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

a) Informar sobre la relació dels riscos que afectin la Generalitat de Catalunya.

b) Col·laborar amb la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor en la confecció del pla anual de cobertura de riscos que afectin la Generalitat de Catalunya.

c) Proposar els criteris bàsics d'actuació en matèria de prevenció de riscos.

d) Debatre els temes relacionats amb el tractament i la prevenció de riscos.

e) Conscienciar de la problemàtica sobre sinistralitat en els àmbits representats.

2.3 La Junta de Prevenció de Riscos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya pot demanar la informació i l'assistència tècnica dels departaments de la Generalitat que consideri oportuna. El president/a de la Junta de Prevenció de Riscos de l'Administració de la Generalitat pot demanar l'assistència a les reunions de la Junta d'especialistes per prestar assessorament tècnic en matèria de prevenció i gestió de riscos."

Disposició final segona

1. Es modifiquen els apartats h i i, i s'afegeix l'apartat j a l'article 4.1 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

“h) En els supòsits en què és preceptiu l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació, d'acord amb la legislació aplicable, en l'àmbit de les administracions públiques de Catalunya.

i) En els supòsits en què és preceptiu l'informe del Comitè de Preus de Contractes, d'acord amb la legislació aplicable, en l'àmbit de les administracions públiques de Catalunya.

j) Les altres qüestions determinades per la normativa vigent.”

2. Es modifica l'article 6 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir el text següent:

“Article 6

Organització de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

La Junta s'estructura en el Ple, la Comissió Permanent, la Comissió de Classificació Empresarial, l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats, el Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria Tècnica de la Junta.”

3. S'afegeix un article 13 bis al Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

“Article 13 bis

L'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats

1. L'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats, amb la finalitat i les funcions establertes en la normativa estatal respecte de l'Oficina Nacional d'Avaluació té la finalitat d'analitzar la sostenibilitat financera de les modalitats partenarials de contractació pública, inclosos els contractes de concessions d'obres i de concessions de serveis, en l'àmbit de les administracions públiques de Catalunya.

2. En tot cas, l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats ha de fer un informe amb caràcter preceptiu i previ a la licitació, quan es realitzin aportacions públiques a la construcció o a l'explotació del contracte, així com qualsevol mesura de suport al seu finançament, i quan la tarifa sigui assumida totalment o parcialment pel poder adjudicador contractant, si el valor estimat del contracte és superior a un milió d'euros.

Així mateix, ha de fer un informe sobre els acords que comportin el restabliment de l'equilibri econòmic dels contractes que hagin estat objecte d'informe prèviament per concorre algun dels dos supòsits anteriors o que, sense haver estat objecte d'informe, suposin la incorporació al contracte d'alguna de les circumstàncies previstes en aquells supòsits.

3. L'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats està integrada pels membres següents:

President/a: el secretari/ària d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Vicepresident/a: el secretari/ària general del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Vocals:

El director/a general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya o la persona en qui delegui.

El director/a general de Contractació Pública o la persona en qui delegui.

El director/a general de Pressupostos o la persona en qui delegui.

El director/a general de Política Financera, Assegurances i Tresor o la persona en qui delegui.

El director/a general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació o la persona en qui delegui.

L'interventor/a general o l'interventor/a en qui hagi delegat la seva representació en el plenari de la Junta.

Les persones que representen els departaments de Territori i Sostenibilitat; de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies.

Una persona com a representant del Departament que licita el contracte de concessió objecte d'anàlisi.

Secretari/ària: el cap o la cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva.

4. L'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats pot constituir una subcomissió per articular la col·laboració d'associacions concessionàries o associacions empresarials vinculades als contractes de fórmules partenarials.”

4. Es modifica l'article 15 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir el text següent:

“Article 15

El Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya 

El Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya, amb les funcions respecte de la revisió de preus dels contractes públics establertes per la normativa, està integrat pels membres següents:

President/a: el secretari/ària d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Vicepresident/a: el secretari/ària general del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El secretari/ària d'Economia o la persona en qui delegui.

El director/a general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya o la persona en qui delegui.

El director/a general de Contractació Pública o la persona en qui delegui.

L'interventor/a general o l'interventor/a en qui hagi delegat la seva representació en el plenari de la Junta.

Una persona en representació dels departaments de la Presidència; de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; d'Ensenyament; de Salut; d'Interior; de Territori i Sostenibilitat; de Cultura; de Treball, Afers Socials i Famílies; i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Una persona representant de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Dues persones representants de les organitzacions empresarials designades pel president/a de la Junta a proposta de les associacions empresarials de més representació.

Secretari/ària: el cap o la cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva.

Així mateix, poden assistir a les reunions del Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya les persones en representació d'altres departaments o entitats que es consideri convenient.”

5. Es modifica l'article 16.1 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir el text següent:

“1. La convocatòria del Ple de la Comissió Permanent, de la Comissió de Classificació Empresarial, de l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats i del Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya, així com el seu règim de constitució, l'adopció dels acords i de celebració de les sessions s'ha d'ajustar al que estableix la normativa vigent d'òrgans col·legiats.”

6. S'afegeix una disposició addicional al Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

“L'entrada en funcionament de l'Oficina d'Avaluació de Concessions i del Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya està condicionada a la dotació de mitjans humans i materials que d'acord amb les disponibilitats pressupostàries s'assignin a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.”

Disposició final tercera

Es modifica l'article 7.3 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat i altres organismes públics, que passa a tenir el text següent:

“7.3 La Comissió Central de Subministraments està integrada per la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que n'ocupa la presidència; la persona titular de la Sub-direcció General de Compra Centralitzada, que n'ocupa la vicepresidència; i les persones que presideixen les comissions de subministraments de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat i la persona titular de la Direcció General de Contractació Pública, en qualitat de vocals. La persona responsable de la Secretaria Tècnica de la Comissió Central de Subministraments assisteix a les sessions de la Comissió, amb veu i sense vot, i exerceix les funcions de secretari/ària d'aquest òrgan col·legiat.”

Disposició final quarta

Es modifica l'article 5 del Decret 223/2005, d'11 d'octubre, de creació de la Gerència de Vehicles de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió de Vehicles de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir el text següent:

“5.1 La Comissió de Vehicles de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, està formada pels titulars de les direccions de serveis dels departaments de la Presidència, de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i d'Interior, per la persona titular de la Direcció General de Funció Pública, i pels titulars de la Sub-direcció General de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació i de la Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

5.2 La presidència de la Comissió de Vehicles de l'Administració de la Generalitat de Catalunya correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la secretaria correspon a la persona titular de la Sub-direcció General de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació.”

Disposició final cinquena

En l'àmbit de la política de cohesió de la Unió Europea, s'autoritza la persona titular del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda perquè, amb el compliment previ dels tràmits legals oportuns, adopti les disposicions necessàries per al desenvolupament del període de programació 2014-2020 a Catalunya.

Disposició final sisena

Es faculta la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret i per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

Disposició final setena

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex I

Es deroguen les normes següents:

1. Decret de 4 de desembre de 1978, creant la "Secció d'Anàlisi de l'Activitat i Política Econòmiques" del Departament d'Economia i Finances.

2. Decret de 26 de setembre de 1979, creant la Secció de Gestió del Patrimoni de la Direcció General de Finances.

3. Decret 166/1980, de 23 de setembre, d'estructuració orgànica del Departament d'Economia i Finances.

4. Decret 198/1980, de 3 d'octubre, d'estructuració de la Direcció General d'Impostos i Tributs, del Departament d'Economia i Finances.

5. Decret 18/1981, de 22 de gener, estructurant les Intervencions Territorials i la Intervenció Delegada a la Direcció General del Tresor i del Patrimoni, del Departament d'Economia i Finances.

6. Decret 77/1981, de 2 d'abril, d'estructuració orgànica del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat.

7. Decret 508/1981, de 30 de desembre, de creació dels Serveis Territorials de Tributs de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'estructuració de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances.

8. Decret 27/1982, de 22 de gener, de creació i estructuració de les Tresoreries Territorials de l'Administració de la Generalitat de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona de la Direcció General de Pressupostos i Tresor del Departament d'Economia i Finances.

9. Decret 451/1982, de 2 de desembre, de creació del càrrec del Subdirector General del Tresor.

10. Decret 258/1984, de 2 d'agost, pel qual es constitueix el Consell Assessor Econòmico-fiscal i Financer i se'n regulen la composició i les funcions.

11. Decret 205/1985, de 15 de juliol, pel qual la Direcció General d'Afers Interdepartamentals assumeix les funcions d'Òrgan Estadístic de la Generalitat, als efectes establerts en l'article 2n del Reial decret 1506/1984, de 4 de juliol.

12. Decret 152/1986, de 17 d'abril, de desplegament de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l'Institut Català de Finances.

13. Decret 303/1986, de 25 de setembre, sobre adaptació de les noves normes reglamentàries en matèria d'inspecció dels tributs a l'estructura orgànica de la Inspecció dels Tributs de la Generalitat.

14. Decret 76/1987, de 20 de febrer, de reestructuració de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances.

15. Decret 52/1989, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Català del Crèdit Agrari.

16. Decret 144/1991, de 17 de juny, sobre l'estructura orgànica de l'Institut Català del Crèdit Agrari.

17. Decret 203/1991, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Català de Finances.

18. El Capítol 1 del Decret 116/1993, de 23 de març, de reestructuració de les inspeccions Tributària i Financera de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

19. Decret 207/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Assessor de l'Institut Català de Finances.

20. Decret 149/1998, de 23 de juny, de reestructuració del Comitè d'Inversions Públiques de la Generalitat de Catalunya

21. Decret 237/2000, de 7 de juliol, pel qual es modifica la representació dels departaments als òrgans de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

22. Decret 15/2001, de 22 de gener, de canvi de denominació del Departament d'Economia, Finances i Planificació.

23. Decret 8/2003, de 8 de gener, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa de les direccions territorials del Departament d'Economia i Finances.

24. Decret 158/2003, de 23 de juny, de modificació del Decret 81/1999, de 23 de març, pel qual es desplega el règim de pagament de la taxa que grava els jocs de sort, d'envit o d'atzar i de modificació del Decret 8/2003, de 8 de gener, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa de les direccions territorials del Departament d'Economia i Finances.

25. Decret 225/2004, de 16 de març, d'adaptació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya a la nova organització dels departaments de l'Administració de la Generalitat.

26. Decret 322/2004, de 6 de juliol, de reestructuració parcial de l'Institut Català del Crèdit Agrari.

27. Decret 145/2005, de 12 de juliol, de reestructuració del Gabinet del Conseller o Consellera d'Economia i Finances.

28. Decret 146/2005, de 12 de juliol, de modificació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

29. Decret 198/2006, de 23 de maig, de reestructuració parcial del Departament d'Economia i Finances.

30. Decret 194/2008, de 7 d'octubre, de reestructuració parcial del Departament d'Economia i Finances.

31. Decret 394/2011, de 27 de setembre, de reestructuració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

32. Ordre de 26 de juliol de 1979, aprovant les normes de funcionament intern de l'Institut d'Investigacions Econòmiques.

33. Ordre de 22 d'octubre de 1980, creant el Negociat d'Anàlisi i Programació Comptable de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances.

34. Ordre de 4 de juny de 1982, per la qual es creen diversos Negociats en el Departament d'Economia i Finances.

35. Ordre de 20 d'octubre de 1982, per la qual s'estructura a nivell de Negociats la Intervenció Territorial de Barcelona.

36. Ordre de 30 de desembre de 1983, per la qual es desplega el Decret 561/1983, de 27 de desembre, de reorganització dels Serveis d'Inspecció de les Delegacions Territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

37. Ordre de 6 de juny de 1983, per la qual es creen diversos Negociats dins la Secretaria General i dins la Direcció General de Pressupostos i Tresor del Departament d'Economia i Finances.

38. Ordre de 8 de febrer de 1984, per la qual es desplega el Decret 453/1983, de 27 d'octubre, de reestructuració de la Secretaria General del Departament d'Economia i Finances.

39. Ordre de 7 de gener de 1985, d'estructuració en diversos Negociats de les Seccions del Servei Territorial de Gestió Tributària de la Delegació Territorial de Barcelona.

40. Ordre de 14 de gener de 1985, d'estructuració de les Seccions dels Serveis Territorials de Gestió Tributària de les Delegacions Territorials de Tarragona, Lleida i Girona del Departament d'Economia i Finances.

41. Ordre de 21 de gener de 1985, de creació de Negociats dintre de la Delegació Territorial de Barcelona, del Departament d'Economia i Finances.

42. Ordre de 26 de febrer de 1986, sobre organització i funcions dels Serveis Territorials d'Inspecció, del Departament d'Economia i Finances.

43. Ordre de 4 de setembre de 1991, de modificació de la dependència orgànica dels negociats de Formalització d'Operacions de Crèdit i de Control i Seguiment d'Operacions de Crèdit a la Direcció General de Política Financera.

44. Ordre de 20 de febrer de 1997, de constitució de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

45. Ordre de 28 de juny de 2001, de renovació de la Junta de Govern de l'Institut Català del Crèdit Agrari.

46. Ordre ECF/408/2003, de 6 d'octubre, d'encàrrec de les funcions assignades al/a la director/a general de l'Institut Català del Crèdit Agrari.