Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 49/2017, de 23 de maig, de modificació del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  • Núm. del document 049/2017

  • Data del document 23/05/2017

  • Data de publicació 25/05/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7377

TEXT PUBLICAT

L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es va canviar la denominació del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que va passar a denominar-se Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Així mateix, per mitjà del Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es va establir l'estructura bàsica del Departament.

Amb posterioritat, mitjançant el Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es va regular de manera completa l'estructura orgànica d'aquest Departament.

Transcorregut prop d'un any de l'entrada en vigor del Decret 262/2016, de 7 de juny, s'ha detectat la necessitat de dur a terme diverses modificacions en l'estructura vigent del Departament.

Mitjançant aquest Decret es pretén configurar un Departament amb una estructura més racional, simple, eficaç i eficient que l'actual.

Amb aquesta finalitat, s'incorporen modificacions en les funcions que té atribuïdes la Subdirecció General de Cooperació Local, i en l'estructura i les funcions de la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local, ambdues unitats dependents de la Direcció General d'Administració Local.

Així mateix, pel que fa a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, es modifica el nom de la Subdirecció General d'Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes, que passa a denominar-se Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana, i es redefineixen tant l'estructura com les seves funcions, amb la finalitat de clarificar-les i evitar eventuals duplicitats amb les funcions desenvolupades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

També es modifica la regulació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, configurat com a òrgan col·legiat, i es defineixen les seves funcions i la seva composició amb l'objectiu de fer-lo més operatiu.

Finalment, es modifiquen el Decret 254/2016, de 17 de maig, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, atès que s'adscriu a la Subdirecció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora el Centre de Formació i Estudis Agrorurals; i el Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de simplificar l'estructura de l'entitat.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

1.1 Es modifica l'apartat b) de l'article 41.1 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“b) Coordinar i gestionar els plans i els programes de manteniment i d'inversions locals.”

1.2 S'afegeixen els apartats m) a r) a l'article 41.1 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queden redactats de la manera següent:

“m) Impulsar l'elaboració de les diferents convocatòries i les bases reguladores relatives als fons europeus a Catalunya destinats a ens locals, i fer el seguiment de l'evolució de les operacions programades; i participar en l'elaboració de les diferents convocatòries i les bases reguladores impulsades per altres departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

n) Fer el seguiment de la política regional europea que afecti els ens locals de Catalunya i proposar estratègies de prioritat d'inversió de fons europeus a Catalunya en l'àmbit local.

o) Participar en els comitès de direcció per al seguiment de Estratègia RIS3CAT.

p) Participar en els comitès de programació i seguiment de l'objectiu de cooperació territorial europea del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en què participen ens locals de Catalunya, fer-ne el seguiment i tramitar els expedients dels ens locals relatius als fons transfronterers.

q) Coordinar, en l'àmbit competencial de la Subdirecció General, les actuacions dels serveis territorials de Cooperació Local.

r) Distribuir, entre les unitats administratives jeràrquicament dependents, i supervisar qualsevol assumpte en matèria de gestió dels fons de cooperació i estructurals i en matèria de cooperació econòmica local.”

1.3 L'apartat m) actual de l'article 41.1 del Decret 262/2016, de 7 de juny, passa a ser l'apartat s).

 

Article 2

Es modifica l'article 44 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 44

Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local

La Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local té les funcions següents:

a) Prestar l'assessorament tècnic i jurídic en l'aplicació de la normativa en matèria de règim local.

b) Impulsar, organitzar i divulgar les matèries d'interès jurídic i organitzatiu, que afecten els ens locals.

c) Assessorar i informar els ens locals en matèria de règim local i d'organització territorial.

d) Col·laborar, amb l'òrgan competent en matèria de formació, en el disseny de les activitats formatives destinades al personal dels ens locals i els seus càrrecs electes.

e) Proposar l'establiment de criteris per a la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i exercir la resta de funcions que la normativa vigent atribueix a la Direcció General d'Administració Local en aquesta matèria.

f) Coordinar l'assistència als ens locals en matèria de personal i en matèria de patrimoni, en els casos subjectes a la intervenció de l'Administració de la Generalitat.

g) Coordinar l'execució del Mapa municipal de Catalunya.

h) Coordinar les qüestions relatives a demarcacions territorials i emetre'n l'informe, així com tramitar els expedients corresponents.

i) Coordinar els serveis territorials d'Administració Local en matèria d'estudi de les ordenances, dels actes i dels acords dels ens locals de Catalunya, a excepció dels relatius a hisendes locals, i en el tràmit de qualsevol altra qüestió relacionada amb l'àmbit competencial de la Subdirecció General.

j) Gestionar la participació de la Secretaria d'Administracions Locals a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya per al desenvolupament i la implantació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit local.

k) Fer el seguiment de les reunions i dels acords de la Comissió mixta de traspàs de serveis i recursos de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals.

l) Exercir la secretaria del Ple de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Subcomissió de Règim Jurídic i Administratiu i de la Subcomissió en matèria de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, totes dues de la Comissió de Govern Local de Catalunya, així com de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya i de la Comissió mixta de traspàs.

m) Coordinar la representació de la Direcció General en els òrgans col·legiats on està representada.

n) Gestionar el Registre del sector públic local de Catalunya i el Registre de les organitzacions associatives d'entitats locals.

o) Coordinar i supervisar qualsevol assumpte en matèria d'assistència jurídica i règim local i, concretament, els expedients relatius a les sol·licituds de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a la creació, modificació i supressió d'ens locals, i a la toponímia i la simbologia dels ens locals.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.”

 

Article 3

Es modifica l'article 49 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 49

Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana

49.1 La Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana té les funcions següents:

a) Elaborar els estudis en matèria d'arquitectura per a l'adequació de les edificacions a l'espai públic i al paisatge urbà.

b) Programar, controlar la gestió i executar les actuacions de renovació, conservació i millora del patrimoni arquitectònic, de les trames urbanes i dels nuclis antics.

c) Impulsar, amb altres administracions públiques o ens que en depenen, actuacions concretes de suport en la redacció de directrius i projectes d'arquitectura, especialment els relacionats amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.

d) Impulsar, coordinar i supervisar l'elaboració, les actualitzacions i les revisions del Pla territorial sectorial d'habitatge, així com dels plans específics que se'n derivin.

e) Impulsar i fer el seguiment dels plans locals d'habitatge.

f) Implantar els instruments de seguiment, control i avaluació de les actuacions en matèria de qualitat de l'edificació i de millora urbana, amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

g) Fer el seguiment del funcionament de la Comissió Tècnica de l'Observatori de l'Habitat i la Segregació Urbana i impulsar-ne l'activitat.

h) Donar suport tècnic, conjuntament amb les unitats competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'elaboració de les directrius de programació de l'habitatge protegit promogut per la Generalitat de Catalunya.

i) Impulsar les actuacions de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana relacionades amb les polítiques i els programes de la Unió Europea, així com d'altres d'abast internacional, i fer-ne el seguiment.

j) Participar, com a membre, en el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge.

k) Actuar com a interlocutor amb el departament competent en matèria urbanística sobre les actuacions de sòl que afecten la matèria d'habitatge.

l) Programar, controlar la gestió i executar les polítiques de millora d'àrees urbanes que requereixen atenció especial.

m) Programar, controlar la gestió i executar les polítiques destinades a la millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

49.2 De la Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana depenen les unitats següents:

a) Servei d'Arquitectura, Conservació i Millora del Patrimoni.

b) Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial.

c) Oficina de Millora d'Àrees Urbanes que requereixen atenció especial.”

 

Article 4

Es modifica l'article 50 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 50

Servei d'Arquitectura, Conservació i Millora del Patrimoni

El Servei d'Arquitectura, Conservació i Millora del Patrimoni té les funcions següents:

a) Donar suport a altres administracions públiques o ens que en depenen en la redacció de directrius i projectes d'arquitectura, especialment els relacionats amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.

b) Establir les directrius arquitectòniques dels projectes d'habitatge social.

c) Conservar i millorar el patrimoni arquitectònic públic.

d) Programar i avaluar les actuacions en trames urbanes d'interès arquitectònic i nuclis antics.

e) Elaborar projectes o estudis en matèria d'arquitectura per a altres administracions públiques o ens que en depenen, especialment els relacionats amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.

f) Analitzar, valorar i supervisar els projectes d'intervenció que es presentin i les obres que s'executin.

g) Elaborar propostes de convenis de col·laboració amb els ens locals per a la programació d'actuacions concretes en matèria d'arquitectura, especialment les relacionades amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.

h) Elaborar, fer el seguiment i controlar les actuacions convingudes.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.”

 

Article 5

Es modifica l'article 51 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 51

Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial

51.1 Corresponen al Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial les funcions següents:

a) Redactar, actualitzar i revisar el Pla territorial sectorial d'habitatge i els plans específics que se'n derivin.

b) Fer el seguiment dels objectius del Pla territorial sectorial d'habitatge.

c) Elaborar, si escau, els informes del planejament urbanístic en matèria d'habitatge per garantir el compliment dels objectius del Pla territorial sectorial d'habitatge.

d) Fer el seguiment i la coordinació dels patrimonis públics de sòl residencial i la seva relació amb el Pla territorial sectorial d'habitatge i la política de sòl.

e) Informar i fer el seguiment dels plans locals d'habitatge per garantir el compliment dels objectius del Pla territorial sectorial d'habitatge.

f) Col·laborar en el funcionament de l'Observatori de l'Habitat i la Segregació Urbana.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.”

51.2 L'Àrea de Planificació i Avaluació depèn del Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial.

 

Article 6

S'afegeix l'article 51 bis al Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 51 bis

Àrea de Planificació i Avaluació

Corresponen a l'Àrea de Planificació i Avaluació, que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Preparar els informes relatius a la planificació de les polítiques d'habitatge que duen a terme els municipis mitjançant els plans locals d'habitatge.

b) Analitzar i avaluar el compliment de les determinacions del Pla territorial sectorial d'habitatge.

c) Elaborar els informes que se li requereixin en matèria de sòl i habitatge.

d) Recollir, organitzar i actualitzar la informació relativa als compromisos presos en matèria de sòl i habitatge i patrimonis municipals de sòl i habitatge.

e) Donar assessorament i suport tècnic a les administracions locals en matèria de programació de les polítiques d'habitatge.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.”

 

Article 7

Es modifica l'article 52 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 52

Oficina de Millora d'Àrees Urbanes que requereixen atenció especial

L'Oficina de Millora d'Àrees Urbanes que requereixen atenció especial, amb rang orgànic assimilat a servei, té les funcions següents:

a) Gestionar les mesures destinades a fomentar la renovació urbana, així com de regularització i millora d'àrees urbanes que requereixin atenció especial, i fer-ne el seguiment.

b) Gestionar el Programa de barris, viles i àrees urbanes que requereixen atenció especial, i fer-ne el seguiment.

c) Donar el suport administratiu i tècnic a la Comissió de Gestió del Fons de Foment del Programa de Barris, Viles i Àrees Urbanes que requereixen atenció especial, i dur a terme totes les actuacions que li siguin requerides per la presidència de la Comissió.

d) Vetllar per l'adequat funcionament dels comitès d'avaluació i fer-ne el seguiment.

e) Elaborar el catàleg de bones pràctiques operatives i fer-ne difusió.

f) Donar suport als ajuntaments i orientar-los en el desenvolupament dels seus projectes d'intervenció integral i de millora de les àrees urbanes.

g) Proposar mesures per al foment de la renovació, la regularització i la millora d'àrees urbanes que requereixin atenció especial.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.”

 

Article 8

Es modifica l'article 53 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 53

Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

53.1 L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana és un òrgan col·legiat que té per finalitat conèixer la situació, en termes quantitatius i qualitatius, de l'habitatge en general i de l'habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució territorial i la inserció en els respectius teixits urbans, i també mesurar, d'acord amb els indicadors que s'estableixin per reglament, la segregació urbana existent.

L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana ha de servir de plataforma per planificar, estudiar i analitzar l'entorn i la realitat social i econòmica catalana en el sector de l'habitatge i col·laborar en les tasques que acompleixi el Consell Assessor de l'Habitatge i qualsevol altre organisme públic.

53.2 L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana té les funcions següents:

a) Impulsar l'elaboració d'estudis sobre les matèries relacionades amb l'habitatge.

b) Identificar i mesurar els processos de segregació urbana.

c) Col·laborar en el seguiment del Pla territorial sectorial d'habitatge.

d) Fer difusió d'estudis i informes en matèria d'habitatge per mitjà d'una línia editorial i un lloc web propis.

e) Estimular la col·laboració científica i acadèmica en matèria d'habitatge, i també els intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d'universitats i d'altres institucions acadèmiques i culturals.

f) Fer el seguiment de les iniciatives internacionals en matèria d'habitatge.

g) Preparar seminaris, cursos, exposicions i conferències, realitzar publicacions i difondre programes d'informació i formació sobre les polítiques d'habitatge.

h) Constituir un fons bibliogràfic, un centre de documentació especialitzat i un banc de dades informatitzat en matèria d'habitatge, en col·laboració amb el Servei d'Estudis i Documentació de l'Habitatge.

i) Fomentar la creació d'observatoris d'habitatge locals i cooperar en la capacitat de desenvolupar i aplicar noves concepcions de l'habitatge adequades a les seves comunitats.

j) Participar en xarxes d'observatoris d'habitatge locals, nacionals, europeus i internacionals.

53.3 Per al desenvolupament de les seves funcions, l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana pot establir mecanismes de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i amb altres administracions públiques, ens que en depenen o ens sense ànim de lucre.”

 

Article 9

Es modifica l'article 54 del Decret 262/2016, de 7 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 54

Composició de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

54.1 L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, com a òrgan col·legiat, està constituït per:

a) El president/a, que és el secretari/ària competent en matèria d'habitatge.

b) El vicepresident/a, que és el director/a de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

c) Dues persones de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana nomenades pel president/a de l'Observatori.

d) Tres persones expertes en l'àmbit de l'habitatge nomenades pel president/a de l'Observatori.

e) El secretari/ària, que serà un funcionari/ària de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana nomenat pel president/a de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana.

54.2 Es constituirà una comissió tècnica, com a òrgan especialitzat de l'Observatori, formada per:

a) La persona titular de la Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana.

b) La persona titular de la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge.

c) La persona titular del Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial.

d) La persona titular del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

e) Dues persones de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya designades pel seu director/a.

f) El secretari/ària, que serà un funcionari/ària de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana nomenat pel president/a de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana.

54.3 Les funcions de la Comissió Tècnica són les següents:

a) Establir les directrius de treball i els continguts en cadascun dels àmbits d'estudi.

b) Proposar els estudis que s'han d'efectuar periòdicament.

c) Proposar les publicacions específiques sobre les matèries tractades per l'Observatori.

d) Promoure la recerca i la investigació en l'àmbit corresponent.

e) Coordinar els grups de treball integrats per persones expertes que es creïn per avaluar els treballs d'investigació.

f) Fomentar i promoure l'intercanvi d'experiències i coneixement entre institucions que treballin en aquests àmbits en diferents províncies, regions i països.

g) Proposar la creació de grups de treball específics i la seva composició, per al tractament de temes concrets en matèries com la recerca, la formació i el debat, així com la difusió i la participació ciutadana, entre d'altres.

Poden formar part dels grups de treball representants de diferents observatoris d'habitatge, d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de les administracions locals, de les administracions d'altres comunitats autònomes, de l'Administració general de l'Estat, de les universitats, de les associacions professionals, de les entitats vinculades amb el tercer sector i dels organismes públics o privats relacionats amb el sector de l'habitatge, i de les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit de l'habitatge que estatutàriament tinguin reconegut un paper actiu en aquest àmbit i que manifestin interès a col·laborar en les tasques que s'estableixin.”

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Supressió d'unitats administratives

Se suprimeixen les unitats administratives següents:

De la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local:

El Servei de Règim Local

De la Subdirecció General d'Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes:

L'Àrea de Millora d'Urbanitzacions

La Secció de Conservació i Millora del Patrimoni

De l'Agència de l'Habitatge de Catalunya:

El Servei de Programació de l'Habitatge Protegit

La Secció de Programació

El Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial Associat a l'Habitatge Protegit

L'Àrea de Planificació i Avaluació

Les delegacions territorials de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre

 

Segona

Canvis de denominació

Canvien de denominació les unitats següents:

La Subdirecció General d'Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes passa a denominar-se Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana.

L'Oficina de Gestió del Programa de Barris, Viles i Àrees Urbanes que requereixen atenció especial passa a denominar-se Oficina de millora d'àrees urbanes que requereixen atenció especial.

 

Tercera

Referències normatives

Totes les referències que la normativa vigent faci a unitats que se suprimeixen o es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes a les unitats que assumeixen les seves funcions o estructura.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

a) El Decret de 12 de desembre de 1978 d'estructuració de la Direcció General d'Administració Local i de la Secretaria General Tècnica del Departament de Governació.

b) El Decret 91/1980, de 30 de juny, pel qual es crea, dins la Conselleria de Governació, la Direcció General d'Organització i Coordinació Territorial, se n'estableixen les atribucions i es modifica la denominació de la Direcció General de la Funció Pública.

c) El Decret 261/1980, d'1 de desembre, pel qual es crea el Servei de Coordinació Territorial dins la Direcció General d'Organització i Coordinació Territorial del Departament de Governació.

d) El Decret 281/1980, de 3 de desembre, d'estructuració orgànica de la Direcció General d'Organització Administrativa i de la Funció Pública.

e) El Decret 6/1984, de 12 de gener, pel qual es creen les Seccions del Pla d'Obres i Serveis als Serveis Territorials de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i se'ls assignen competències.

f) El Decret 118/1987, de 9 d'abril, de creació, adscrita al Departament de Governació, d'una Gerència per a l'estudi, la coordinació i el seguiment de l'execució de la normativa d'organització territorial especialment referida a l'àrea metropolitana de Barcelona.

g) El Decret 133/1991, de 7 de maig, d'estructuració del Gabinet del conseller de Governació.

h) El Decret 225/1997, de 2 de setembre, de supressió i creació de centres directius del Departament de Governació.

i) El Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques.

j) La lletra g) de l'article 1.3, les lletres g) i h) de l'article 3, les lletres e), f), h) i i) de l'article 5.1, l'article 5.2, els articles 6, 7, 8, 9, la lletra m) de l'article 25, la lletra n) de l'article 26, les lletres f) i g) de l'article 28, i l'article 36 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

k) El Decret 79/2013, de 29 de gener, de modificació del Decret 326/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

l) Els articles 39.3 i 45 del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

–1 Es modifica l'article 6.2 del Decret 254/2016, de 17 de maig, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“6.2 La Subdirecció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya s'estructura en les unitats següents:

a) El Servei de Formació Contínua Professionalitzadora.

b) El Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local.

c) El Centre de Formació i Estudis Agrorurals.”

–2 S'afegeix l'article 10.bis al Decret 254/2016, de 17 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Article 10.bis

Centre de Formació i Estudis Agrorurals

El Centre de Formació i Estudis Agrorurals, assimilat a servei, té les funcions següents:

a) Realitzar cursos de formació i reciclatge en matèria agrorural.

b) Elaborar estudis i treballs sobre temes administratius i tècnics relacionats amb la formació i el reciclatge en matèria agrorural.

c) Proposar les necessitats formatives en matèria agrorural.

d) Coordinar i programar l'elaboració del material de divulgació, introduint-hi l'ús de noves tecnologies.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Aquestes funcions s'han d'exercir en coordinació amb el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.”

 

Segona

–1 Es modifica l'article 1.2 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“1.2 L'Agència s'estructura en direccions sectorials en els àmbits en què tingui desplegament el departament competent en matèria d'habitatge.”

–2 Es modifica l'article 1.4 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

“1.4 El Consell d'Administració de l'Agència, a proposta del seu director o directora, desenvolupa l'estructura interna de les direccions i distribueix les corresponents funcions entre les unitats organitzatives resultants, d'acord amb les previsions contingudes als articles 6.7.f) i 9.3 de la Llei 13/2009.”

–3 Es modifica l'article 1.5 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

“1.5 El Consell d'Administració de l'Agència, a proposta del seu director o directora, nomena les persones responsables de les direccions sectorials.”

–4 Es modifica la lletra a) de l'article 28 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

“a) Donar suport a la Direcció de Serveis Centrals en la coordinació de les oficines locals d'habitatge i les borses de mediació per al lloguer social que hagin establert un conveni de col·laboració”.

–5 S'incorpora un nou apartat 1 a l'article 37 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

“37.1 Els serveis territorials d'Habitatge depenen orgànicament del director o directora de l'Agència i funcionalment de les direccions sectorials de l'Agència competents per raó de la matèria.”

Els apartats 1 i 2 actuals de l'article 37 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, passen a ser els apartats 2 i 3 respectivament.

S'incorpora l'apartat 4 a l'article 37 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

“37.4 Els recursos contra els actes administratius dictats pels caps dels serveis territorials s'adreçaran al director o directora o als directors sectorials de l'Agència, en llurs àmbits respectius.”

 

Tercera

Es faculta la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret, creï el Registre de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, adscrit a la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local, accessible d'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades de caràcter personal.

 

Quarta

Es faculta la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda perquè faci les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

 

Cinquena

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 23 de maig de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge