Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 110/2017, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Decret 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 110/2017

  • Data del document 18/07/2017

  • Data de publicació 20/07/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7416

TEXT PUBLICAT

L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

Mitjançant el Decret 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, es va establir l'estructura bàsica del Departament.

Pel Decret 108/2017, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en el seu article 1 s'ha atribuït al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, la competència en matèria de processos electorals.

Als efectes d'integrar aquestes competències assignades al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda en l'estructura actual del Departament resulta necessari dotar d'una nova estructura la Secretaria General, i es fa mitjançant un àrea funcional, en els mateixos termes com fins ara estava configurada dins de l'estructura del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge pel Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració d'aquell Departament.

Finalment, es preveu l'entrada en vigor l'endemà de la seva publicació, amb la finalitat d'afavorir la immediata implementació que, amb aquesta reestructuració, es vol aconseguir.

Per tant, aquesta disposició resulta del tot necessària tal com s'exposa en els paràgrafs anteriors per quant s'ha de desplegar normativament mitjançant l'aprovació d'un decret aquesta nova competència atorgada al Departament. En aquest sentit, és eficaç i proporcionada al seu objectiu, així com proporciona seguretat jurídica als seus destinataris i compleix amb els principis de transparència i eficiència, responent el seu contingut als principis de bona regulació.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

1. Es modifica l'article 4 del Decret 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 4

“Estructura de la Secretaria General

“Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en:

“a) La Direcció de Serveis.

“b) L'Assessoria Jurídica.

“c) El Gabinet Tècnic.

“d) L'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.”

2. S'afegeix un article, el 21 bis, al Decret 40/2017, de 2 de maig, amb el redactat següent:

“Article 21 bis

“Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars

“L'Àrea de Processos Electorals i consultes populars, configurada com a àrea funcional, té les funcions següents:

“a) Coordinar i executar les activitats administratives necessàries per dur a terme els processos electorals i les consultes populars.

“b) Prestar el suport organitzatiu als processos electorals i consultes populars.

“c) Elaborar l'avantprojecte dels pressupostos electorals i de consultes populars que corresponguin a la Generalitat, la seva execució i gestió, i la liquidació corresponent.

“d) Coordinar, organitzar, programar i supervisar totes les despeses electorals i consultes populars.

“e) Elaborar estudis, informes i estadístiques en matèria electoral i consultes populars.

“f) Portar a terme la coordinació tècnica interdepartamental en qualsevol procés electoral i consulta popular que correspongui realitzar, coordinar o organitzar a la Generalitat de Catalunya.

“g) Donar suport a la Secretaria General en l'exercici de les seves funcions en el cas que no corresponguin a altres òrgans d'aquesta unitat directiva.

“h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.”

 

 

Disposició addicional única

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

 

Disposició transitòria

El personal funcionari i altre personal que resulti afectat per aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'hagin fet les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen l'article 3.3 e) i l'article 19 del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per dictar les disposicions per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del que disposa aquest Decret, i realitzar les adaptacions en matèria de personal i pressupostàries necessàries per adaptar l'estructura del Departament.

 

Segona

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de juliol de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge