Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

  • Núm. del document 029/2018

  • Data del document 07/06/2018

  • Data de publicació 08/06/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7638

TEXT PUBLICAT

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

Mitjançant el present Decret, el Departament de Territori i Sostenibilitat desplega l'estructura bàsica del departament de conformitat amb el nou àmbit competencial establert.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Territori i Sostenibilitat, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

c) La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

d) La Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.

1.2 Resten adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat les entitats següents:

a) L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

b) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

c) Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

d) Ports de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

e) L'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

f) L'Agència de Residus de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

g) El Servei Meteorològic de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

h) L'Institut Català del Sòl, mitjançant la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.

i) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.

j) L'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), mitjançant la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.

1.3 Resten adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat les societats mercantils següents:

a) Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA), mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

b) Aeroports Públics de Catalunya, SLU, mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

 

Article 2

Gabinet del/de la Conseller/a

El Gabinet del/de la Conseller/a manté la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura previstes en el Decret 277/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 3

Unitats directives

Els òrgans enumerats a l'apartat 1 de l'article 1, excepte la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, mantenen el rang orgànic, funcions i estructura previstes en el Decret 277/2016, de 2 d'agost, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 4

Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori

4.1 La Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, amb rang orgànic de Secretaria General en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

a) Dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d'ordenació territorial, d'urbanisme, d'habitatge, de muntanya, del litoral i de paisatge.

b) Impulsar la gestió del domini públic maritimoterrestre i de la regulació del seu règim economicofinancer en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

c) Impulsar i dirigir la redacció, revisió o modificació dels plans territorials, els plans directors urbanístics i altres instruments de planificació urbanística supramunicipal.

d) Coordinar la participació en els organismes que exerceixen funcions en el seu àmbit competencial.

e) Dirigir els sistemes d'informació, registre i arxiu en matèria de planejament urbanístic de Catalunya.

f) Impulsar i dirigir un programa d'actuacions d'interès estratègic i econòmic de caràcter supramunicipal i coordinar el desenvolupament de les actuacions estratègiques que se'n derivin.

g) Impulsar i dirigir l'elaboració d'una agenda urbana catalana i de les polítiques de millora de l'hàbitat urbà.

h) Participar i fer el seguiment dels treballs del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i vetllar per l'adequat desenvolupament de l'activitat urbanística i l'encaix del posterior Pla d'ordenació urbanística metropolitana.

i) Promoure accions d'impuls de la qualitat i de foment de l'arquitectura per reforçar els seus valors col·lectius i individuals.

j) Planificar, dirigir, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a l'ordenació de l'edificació, el control de la qualitat de processos i dels productes de l'edificació, les polítiques de foment de la sostenibilitat i el control de l'habitabilitat d'edificis i d'habitatges.

k) Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els plans relatius a la rehabilitació d'habitatges i la remodelació d'edificis d'habitatges i de conjunts d'habitatges, i a la mobilització del parc vacant existent.

l) Dirigir i coordinar les polítiques de rehabilitació integral de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial.

m) Promoure i fomentar la intervenció d'altres administracions públiques i dels agents socioeconòmics en els plans i programes d'habitatge inclosos al seu àmbit d'actuació.

n) Dirigir i coordinar les polítiques destinades a la gestió i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

o) Dirigir la protecció de la legalitat en l'àmbit de les seves competències.

p) Supervisar les propostes de resolució dels recursos, requeriments i reclamacions que s'interposin en matèries que siguin de la seva competència i, si s'escau, resoldre els que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen.

q) Substituir el titular del Departament en les seves funcions de president dels òrgans urbanístics col·legiats corresponents.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

4.2 De la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori depenen les unitats següents:

a) Direcció General d'Urbanisme.

b) Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.

c) Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà.

d) Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Coneixement.

e) Subdirecció General d'Acció Jurídica.

f) Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge.

g) Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana.

4.3 L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana s'integra a la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, amb les funcions i la composició establertes als articles 53 i 54 del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

Article 5

Direcció General d'Urbanisme

5.1 Corresponen a la Direcció General d'Urbanisme les funcions següents:

a) Impulsar i avaluar les polítiques en matèria d'urbanisme.

b) Establir les directrius d'actuació dels Serveis Territorials del Departament en el que els correspongui per raó de la matèria.

c) Fer el seguiment necessari amb suport tècnic i administratiu, per preparar els assumptes que se sotmeten a la consideració dels òrgans urbanístics de la Generalitat de Catalunya.

d) Delimitar les trames urbanes consolidades que preveu la legislació en matèria de comerç.

e) Identificar les necessitats de planejament urbanístic, i definir-ne mecanismes de col·laboració amb els ens locals i els agents urbanitzadors.

f) Impulsar la redacció del documents normatius en l'àmbit de les seves competències

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

5.2 De la Direcció General d'Urbanisme depèn la Subdirecció General d'Urbanisme, amb les funcions i estructura previstes a l'article 125 del Decret 277/2016, de 2 d'agost.

 

Article 6

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral

6.1 Corresponen a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral les funcions següents:

a) Coordinar l'aplicació del conjunt de polítiques sectorials del Departament que són estratègiques per als territoris de muntanya i del litoral.

b) Proposar i dirigir programes i projectes estratègics per als territoris de muntanya que puguin comportar la mobilització de recursos tècnics i econòmics existents en altres departaments, d'acord amb aquests i en coordinació amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat corresponents.

c) Impulsar les disposicions de caràcter general relatives a la muntanya i al litoral que assegurin la integració d'una visió interdepartamental, i liderar i gestionar el procés de participació necessari en el territori.

d) Fer el seguiment i l'avaluació de l'impacte que es derivin de les diferents polítiques sectorials que afecten els territoris de muntanya en coordinació amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat corresponents.

e) Assessorar i emetre informe preceptiu en els processos normatius i de planificació i programació del Govern de Catalunya per garantir que es tenen en compte les especificitats dels territoris de muntanya.

f) Vetllar, en col·laboració amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, per la coordinació de les actuacions de l'Administració de la Generalitat i de les altres administracions públiques que afectin els territoris de muntanya.

g) Participar en les comissions transversals que afectin els territoris de muntanya.

h) Dirigir els instruments d'ordenació i gestió en matèria de litoral.

i) Supervisar les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats, i la regulació i la gestió del règim economicofinancer en matèria de costes.

j) Resoldre l'atorgament de concessions i autoritzacions en matèria de gestió del litoral.

k) Incoar procediments de protecció de la legalitat vulnerada en matèria de costes, adoptar les mesures provisionals que consideri oportunes i ordenar l'execució forçosa de les resolucions adoptades.

l) Imposar les sancions per infraccions tipificades en la legislació en matèria de costes, i ordenar-ne les mesures de restauració corresponents, fixant la indemnització dels danys irreparables i perjudicis causats i el benefici obtingut.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

6.2 De la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral depenen les unitats següents:

a) Servei d'Actuacions de Muntanya, amb les funcions i estructura establertes als articles 139 i 140 del Decret 277/2016, de 2 d'agost.

b) Servei de Gestió del Litoral, amb les funcions i estructura establertes als articles 133 i 134 del Decret 277/2016, de 2 d'agost.

 

Article 7

Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà

La Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà manté les funcions i l'estructura establertes als articles 126 a 128 del Decret 277/2016, de 2 d'agost.

 

Article 8

Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Coneixement

La Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Coneixement manté les funcions i l'estructura establertes als articles 135 a 137 del Decret 277/2016, de 2 d'agost.

 

Article 9

Subdirecció General d'Acció Jurídica

9.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Acció Jurídica les funcions següents:

a) Elaborar, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament, els projectes de disposicions de caràcter general relacionats amb les competències de la Secretaria que se li encomanin.

b) Elaborar convenis, altres documents i informes jurídics relacionats amb les competències de la Secretaria que se li encomanin.

c) Prestar assessorament jurídic en la redacció dels instruments de planejament formulats per la Secretaria.

d) Assessorar jurídicament els ens locals en les matèries de competència de la Secretaria.

e) Gestionar els recursos administratius, requeriments i altres reclamacions i expedients en les matèries de competència de la Secretaria, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.

f) Fer el seguiment dels expedients en via contenciosa i els informes per a la defensa dels recursos contenciosos administratius interposats contra assumptes de competència de la Secretaria, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament.

g) Supervisar les mesures adoptades en el marc de la protecció de la legalitat que la legislació atribueix al Departament en el conjunt del territori de Catalunya.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

9.2 De la Subdirecció General d'Acció Jurídica depenen les unitats següents:

a) Servei de Recursos i Reclamacions, amb les funcions i estructura establertes als articles 130 i 131 del Decret 277/2016, de 2 d'agost.

b) Servei de Protecció de la Legalitat, amb les funcions establertes a l'article 132 del Decret 277/2016, de 2 d'agost.

 

Article 10

Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge

La Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge té les funcions i l'estructura establertes als articles 47 i 48 del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

Article 11

Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana

La Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana té les funcions i l'estructura establertes als articles 49 a 52 del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Supressió d'òrgans

Queda suprimida la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, regulada a l'article 46 del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

Segona

Adaptacions

1. La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme passa a denominar-se Direcció General d'Urbanisme.

2. La Direcció General de Polítiques de Muntanya passa a denominar-se Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.

3. La Subdirecció General d'Acció Jurídica i de Gestió del Litoral passa a denominar-se Subdirecció General d'Acció Jurídica.

 

Tercera

Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments les competències dels quals han estat atribuïdes al Departament de Territori i Sostenibilitat, pel que fa a aquestes competències, s'han d'entendre fetes a aquest Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen o suprimeixen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

 

Quarta

El Departament de Territori i Sostenibilitat assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments. Pel que fa als serveis centrals d'aquests departaments, el Departament de Territori i Sostenibilitat assumirà, si és el cas, els recursos esmentats que li corresponguin d'acord amb els altres departaments afectats.

 

Cinquena

A més de les entitats esmentades a l'article 1 d'aquest Decret, resten adscrits o es relacionen amb el Departament de Territori i Sostenibilitat les entitats i els òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i els òrgans esmentats es regulen per la seva normativa específica en tot el que no preveu aquest Decret.

 

Sisena

Les entitats adscrites o dependents de l'Administració de la Generalitat enumerades als apartats 2 i 3 de l'article 1 d'aquest Decret es regeixen per la seva normativa aplicable en tot allò que no contradigui el present Decret.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modificats per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions següents:

1. Articles 1, 3.3, 124, 129 i 138 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

2. Articles 4.2 i 4.3 del Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.

3. Totes les normes del mateix rang o de rang inferior que s'oposin al que disposa el present Decret.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè dicti les disposicions i adopti les mesures necessàries per al desplegament i l'execució del que estableix aquest Decret, i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, perquè realitzi les adaptacions pressupostàries per donar compliment al que s'hi disposa.

 

Segona

Mitjançant una ordre de la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat s'han d'adaptar a la nova estructura que resulta d'aquest Decret l'organització i l'adscripció dels negociats existents actualment en el Departament.

 

Tercera

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 7 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Damià Calvet i Valera

Conseller de Territori i Sostenibilitat