Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 117/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

  • Núm. del document 117/2018

  • Data del document 19/06/2018

  • Data de publicació 21/06/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7647

TEXT PUBLICAT

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins al nivell de secció.

Aquest Decret adapta l'estructura del Departament, que ha passat a denominar-se Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.

c) La Secretaria d'Administració i Funció Pública.

1.2 Resten adscrits al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública:

a) El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

b) La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

c) L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

d) El Consorci Administració Oberta de Catalunya.

1.3 L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, fa el seguiment de la seva execució i és presidit per aquesta persona i integrat, a més, per les persones titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de direcció general, el/la cap del Gabinet del Conseller/a i la resta de persones que la persona titular del Departament designi.

 

Article 2

Gabinet del Conseller/a

El Gabinet del Conseller/a manté la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura previstes al Decret 262/2016, de 7 de juny, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 3

Secretaria General

La Secretaria General manté les funcions i l'estructura previstes al Decret 262/2016, de 7 de juny, modificat pel Decret 110/2017, de 18 de juliol, amb excepció de les previsions de la lletra d) de l'article 3.3, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 4

Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

4.1 La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital manté el rang orgànic, les funcions i l'estructura previstes al Decret 266/2016, de 5 de juliol, i la resta de la normativa vigent.

4.2 També són funcions de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital les polítiques de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital, de servei d'identificació electrònica, d'identitat i confiança digital, en l'àmbit del sector públic de les administracions públiques catalanes, sens perjudici de les competències de les administracions locals. En aquest sentit, se li atribueix la competència en la confecció i la direcció de les polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives, les tecnologies del mòbil i a la creació d'infraestructures tecnològiques que facilitin el desplegament del vot electrònic, sens perjudici de les competències que corresponguin al departament competent en matèria de govern obert i processos electorals.

 

Article 5

Secretaria d'Administració i Funció Pública

5.1 La Secretaria d'Administració i Funció Pública manté el rang orgànic, les funcions i l'estructura previstes al Decret 262/2016, de 7 de juny, i la resta de la normativa vigent.

5.2 També són funcions de la Secretaria d'Administració i Funció Pública l'impuls d'estratègies i l'avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l'administració electrònica en l'actuació de les administracions públiques, i la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments les competències dels quals han estat atribuïdes al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, pel que fa a aquestes competències, s'han d'entendre fetes a aquest Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

 

Segona

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments. Pel que fa als serveis centrals d'aquests departaments, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública assumirà, si és el cas, els recursos esmentats que li corresponguin d'acord amb els altres departaments afectats.

 

Tercera

A més de les entitats esmentades a l'article 1 d'aquest Decret, resten adscrits o es relacionen amb el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per la seva normativa específica en tot allò que no preveu aquest Decret.

Les entitats vinculades al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que tenen com a finalitat activitats incloses en l'àmbit competencial de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital es relacionen amb el Departament a través d'aquesta Secretaria.

 

Quarta

Les entitats adscrites o dependents de l'Administració de la Generalitat enumerades a l'apartat 2 de l'article 1 d'aquest Decret es regeixen per la seva normativa aplicable en tot allò que no contradigui aquest Decret.

 

Cinquena

Mentre no disposi de serveis territorials propis, la presència al territori i l'exercici de competències del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública es garanteixen amb el suport administratiu dels serveis territorials dels departaments de la Presidència, de Territori i Sostenibilitat, i d'Empresa i Coneixement, per tal de desenvolupar les polítiques públiques en matèria de comunicacions electròniques, de desplegament de serveis derivats de l'impuls de tecnologies digitals avançades i administració digital, i per tal de fomentar una societat digital propera al territori, sens detriment de totes aquelles actuacions que el Departament dugui a terme en l'exercici de les competències pròpies.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda perquè realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries per donar-li compliment.

 

Segona

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública