Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  • Núm. del document 111/2018

  • Data del document 19/06/2018

  • Data de publicació 21/06/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7647

TEXT PUBLICAT

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

Aquest decret adapta l'estructura del Departament, que ha passat a denominar-se Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sota la direcció del conseller, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

c) La Secretaria de Transparència i Govern Obert.

1.2 Resten adscrits al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans següents:

a) L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

b) La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, mitjançant la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

1.3 L'Institut Europeu de la Mediterrània es relaciona amb el Govern de la Generalitat mitjançant el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la política d'aquest, i en fa el seguiment de l'execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de direcció general; per la persona titular del Gabinet del conseller/a, i per altres persones que la persona titular del Departament designi.

 

Article 2

Gabinet del conseller

El Gabinet del conseller manté la naturalesa orgànica, funcions i estructura previstes al Decret 45/2016, de 19 de gener, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 3

Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les altres que li assigni la normativa vigent.

3.2 De la Secretaria General en depenen:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes previstos pel Decret 57/2002, de 19 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

e) El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis.

3.4 Els òrgans esmentats a les lletres a), b) i c) de l'apartat 2 d'aquest article mantenen el rang orgànic, funcions i estructura previstes al Decret 45/2016, de 19 de gener, i la resta de la normativa vigent.

3.5 La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament té les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat i el de les altres comunitats autònomes.

b) Emetre informe preceptivament de tots els projectes de convenis de col·laboració i cooperació, així com mantenir el registre de convenis de col·laboració i cooperació.

c) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Parlament. La persona titular d'aquesta direcció general assisteix a les reunions de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en representació del Govern.

d) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Consell de Garanties Estatutàries i el Síndic de Greuges, així com coordinar i vetllar pel compliment de les seves recomanacions.

e) Fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l'àmbit de competència de la Direcció General, puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del territori.

f) Exercir les funcions de secretaria de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i de la Comissió Bilateral d'Infraestructures.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

3.6 La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament s'estructura en els òrgans següents:

a) La Sub-direcció General de Relacions amb el Parlament, que manté les funcions previstes a l'article 15 del Decret 45/2016, de 19 de gener, i la resta de la normativa vigent.

b) El Servei de Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació, que manté les funcions previstes a l'article 17 del Decret 45/2016, de 19 de gener, i la resta de la normativa vigent.

c) L'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, amb rang orgànic de sub-direcció general i amb les funcions i l'estructura establertes al Decret 45/2016, de 19 de gener.

3.7 S'adscriu a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament la Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament, en els termes previstos a l'article 18 del Decret 45/2016, de 19 de gener, i la resta de la normativa vigent.

3.8 Al Centre d'Estudis de Temes Contemporanis li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar, diagnosticar i avaluar els fets, els esdeveniments i les tendències de l'entorn contemporani que afecten la realitat catalana i universal, especialment els relacionats amb els camps tecnoeconòmic, sociopolític, ètic, ideològic, cultural, espiritual, del pensament i dels valors.

b) Coordinar i promoure accions de suport en l'àmbit de les funcions pròpies del Centre.

c) Assessorar en l'organització de seminaris, jornades, congressos i conferències vinculats a l'àmbit de les funcions pròpies del Centre.

d) Participar, col·laborar i assessorar altres centres anàlegs d'arreu del món.

e) Coordinar la difusió dels informes i els resultats de les recerques en tots els formats disponibles, i especialment mitjançant la revista editada pel Centre.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

El director/a del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis és personal eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 4

La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea

4.1 La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea manté el rang orgànic i funcions previstes al Decret 170/2014, de 23 de desembre, i la resta de normativa vigent.

4.2 De la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea en depenen, orgànicament i funcionalment:

a) La Direcció General de Relacions Exteriors.

b) La Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus.

c) La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.

d) La Delegació del Govern davant la Unió Europea.

e) Les delegacions del Govern a l'exterior.

f) La Sub-direcció General de Coordinació i Gestió de Programes.

4.3 Els òrgans esmentats a les lletres a), b), c) i f) de l'apartat anterior mantenen les funcions i l'estructura previstes al Decret 170/2014, de 23 de desembre, i la resta de normativa vigent.

4.4 La Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior es regulen pel Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, en tot allò que no es contradigui amb aquest decret.

 

Article 5

Secretaria de Transparència i Govern Obert

5.1 A la Secretaria de Transparència i Govern Obert, amb rang de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i promoure el govern obert.

b) Dirigir i impulsar les polítiques de transparència dins l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

c) Dirigir les estratègies per a garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments de l'Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

d) Dirigir el procés d'obertura de dades públiques de la Generalitat i facilitar la reutilització de la informació del sector públic.

e) Impulsar el Pla de Govern Obert de la Generalitat.

f) Donar suport al món local en la implementació i el desplegament de les polítiques de govern obert.

g) Establir els criteris de qualitat democràtica que han de complir els canals, processos i espais de participació ciutadana de la Generalitat.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

5.2 De la Secretaria de Transparència i Govern Obert en depenen:

a) La Direcció General de Transparència i Dades Obertes.

b) La Direcció General de Participació Ciutadana.

5.3 La Direcció General de Transparència i Dades Obertes té les funcions següents:

a) Coordinar les mesures per a garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública a la Generalitat de Catalunya.

b) Coordinar el procés d'obertura de dades públiques de la Generalitat de Catalunya i facilitar la reutilització de la informació del sector públic.

c) Donar suport a la ciutadania, a la societat civil i al món empresarial en l'accés a la informació pública i les dades obertes, així com a la seva difusió i reutilització.

d) Col·laborar en el suport al món local, en el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents.

e) Coordinar el Pla de Govern Obert de la Generalitat.

f) Promoure el canvi cultural i la innovació dins les administracions públiques per a consolidar el govern obert.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

5.4. De la Direcció General de Transparència i Dades Obertes en depèn la Sub-direcció General de Transparència i Dades Obertes, que manté les funcions i l'estructura previstes al Decret 45/2016, de 19 de gener.

5.5 La Direcció General de Participació Ciutadana té les funcions següents:

a) Dirigir la implementació, avaluació i difusió de canals i instruments per a fomentar la participació ciutadana.

b) Donar suport al món local en l'impuls de les polítiques de participació ciutadana.

c) Promoure la col·laboració publicosocial i implicar la ciutadania en la gestió dels serveis públics i equipaments.

d) Dirigir les activitats administratives necessàries per a dur a terme els processos electorals i les consultes populars.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

5.6 De la Direcció General de Participació Ciutadana en depenen:

a) La Sub-direcció General de Qualitat Democràtica, que manté les funcions previstes al Decret 45/2016, de 19 de gener.

b) L'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars, que manté la naturalesa orgànica i funcions previstes a l'article 21 bis del Decret 40/2017, de 2 de maig.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Els òrgans següents canvien de denominació:

a) La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea passa a denominar-se Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

Totes les referències a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea que es contenen a la normativa vigent s'entenen fetes a la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

b) La Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica passa a denominar-se Direcció General de Transparència i Dades Obertes.

 

Segona

Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments les competències dels quals han estat atribuïdes al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, pel que fa a aquestes competències, s'han d'entendre fetes a aquest departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen en aquest decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

 

Tercera

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments. Pel que fa als serveis centrals d'aquests departaments, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència assumirà, si és el cas, els recursos esmentats que li corresponguin d'acord amb els altres departaments afectats.

 

Quarta

A més de les entitats citades a l'article 1 d'aquest decret, resten adscrits o es relacionen amb el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per la seva normativa específica en tot allò no previst en aquest decret.

 

Cinquena

Les entitats i òrgans adscrits o dependents de l'Administració de la Generalitat enumerats als apartats 2 i 3 de l'article 1 d'aquest decret es regeixen per la seva normativa aplicable en tot allò que no contradigui aquest decret.

 

Sisena

Les delegacions territorials del Govern actuaran com a serveis territorials del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en el seu territori en els termes previstos a la disposició addicional setena del Decret 45/2016, de 19 de gener.

 

Setena

Resta adscrit a la Secretaria de Transparència i Govern Obert el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, en els termes que preveu l'Acord del Govern de 27 de juny de 2017.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest decret o que s'hi oposin.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest decret, i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per a realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per a donar compliment a aquest decret.

 

Segona

Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència