Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 229/2018, de 23 d'octubre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document 229/2018

  • Data del document 23/10/2018

  • Data de publicació 25/10/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7734

Afectacions
TEXT PUBLICAT

Mitjançant el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i se n'ha modificat la denominació.

D'altra banda, la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social, preveu la creació d'aquest organisme autònom administratiu, el qual, tal com estableix la seva disposició transitòria primera, s'ha de desplegar reglamentàriament i implica la incorporació progressiva de funcions a aquest organisme i la correlativa supressió o modificació de les unitats administratives que en resultin afectades.

A l'efecte d'anar adaptant l'estructura departamental per facilitar la transitorietat cap a l'Agència Catalana de Protecció Social, es considera necessari reestructurar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb el seu àmbit de competències.

Per tot això, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sota la direcció del conseller, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

c) La Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut.

d) La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

1.2 Resten adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les entitats i òrgans següents:

a) L'Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

b) L'Agència Catalana de Protecció Social, mitjançant la Secretaria General.

c) L'Agència de Migracions de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

d) El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

e) El Consell Nacional de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

f) El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la Secretaria General.

g) El Consorci Sant Gregori, de Girona, mitjançant la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

h) El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, mitjançant la Secretaria General.

i) L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, mitjançant la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut.

j) El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

1.3 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es relaciona amb el Govern mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El Departament ha d'instrumentar aquesta relació a través de la Secretaria General.

1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la política d'aquest, i en fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de direcció general; pel/per la cap del Gabinet del/la Conseller/a i per altres persones que la persona titular del Departament designi.

 

Article 2

Gabinet del/de la Conseller/a

El Gabinet del/de la Conseller/a manté la naturalesa orgànica, funcions i estructura que preveuen el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la resta de la normativa aplicable.

 

Article 3

Secretaria General

La Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les de l'àmbit sectorial de Treball, i manté la naturalesa orgànica, funcions i estructura que preveu el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com totes les que li assigni la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

 

Article 4

Secretaria d'Afers Socials i Famílies

4.1 La Secretaria d'Afers Socials i Famílies manté la naturalesa orgànica i funcions que preveu el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com totes les que li assigni la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament, d'acord amb la reordenació que preveu l'article 1 d'aquest Decret.

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Afers Socials i Famílies s'estructura en:

a) La Direcció General de Famílies.

b) La Direcció General de Protecció Social.

c) La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

d) La Direcció General de Serveis Socials.

4.3 Les unitats directives enumerades a les lletres a) i c) de l'apartat 2 d'aquest article mantenen les funcions i l'estructura que preveu el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.4 Corresponen a la Direcció General de Protecció Social les funcions següents:

a) Promoure i facilitar que les persones assoleixin l'autonomia personal i funcional en les unitats familiars o de convivència que desitgin, per potenciar-ne la qualitat de vida i la integració social.

b) Implementar les polítiques necessàries per prevenir, atendre i promoure l'autonomia personal en situacions de dependència i limitacions funcionals.

c) Implementar les polítiques que permetin remoure els dèficits de les persones, bé siguin de caràcter personal, econòmic o social, que en comprometin el desenvolupament, l'autonomia i la integració social.

d) Atendre les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, i també executar les polítiques que permetin la integració social per aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida.

e) Atendre el benestar de les persones grans per facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats i la seva integració.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

4.5 Per a l'exercici de les seves funcions, la Direcció General de Protecció Social s'estructura en:

a) La Sub-direcció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal.

b) La Sub-direcció General de Gestió de Recursos.

c) La Sub-direcció General de Prestacions Socials.

4.6 Les sub-direccions generals indicades a l'apartat anterior mantenen les funcions i estructura que preveu el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.7 Corresponen a la Direcció General de Serveis Socials les funcions següents:

a) Promoure l'estudi i disseny d'eines de planificació estratègica, programació i avaluació del sistema de serveis socials, a través dels òrgans competents del Departament.

b) Impulsar i implementar les polítiques necessàries per prevenir, atendre i promoure la inclusió en les situacions d'exclusió social, en coordinació amb les diferents unitats del Departament, administracions i les entitats d'iniciativa social en tot el territori de Catalunya.

c) Impulsar l'elaboració d'instruments i estudis que permetin desenvolupar i implementar polítiques dels àmbits propis de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, a través dels òrgans competents del Departament.

d) Planificar i coordinar informes, estudis i estadístiques en les matèries pròpies de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

e) Promoure l'avaluació de les necessitats d'atenció dels col·lectius vulnerables, amb dificultats especials, així com dels models d'atenció actuals per vetllar per la seva correcta adequació.

f) Impulsar l'avaluació de la implementació de la programació territorial dels recursos d'atenció social bàsica i especialitzada a Catalunya.

g) Impulsar l'elaboració, el manteniment i l'actualització de la Cartera de serveis socials juntament amb les unitats del Departament.

h) Impulsar la col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir la continuïtat assistencial de les persones usuàries de serveis socials.

i) Participar en el disseny, el desplegament, la coordinació, l'accés i el seguiment del sistema d'informació en l'àmbit dels serveis socials entre les unitats del Departament i les administracions públiques, i entre aquestes i el sector privat, a través dels òrgans competents del Departament.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

4.8 Per a l'exercici de les seves funcions, de la Direcció General de Serveis Socials en depèn la Sub-direcció General d'Anàlisi i Programació, que manté les funcions i estructura que preveu el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Article 5

Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut

5.1 Corresponen a la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut les funcions següents:

a) Planificar polítiques per promoure els drets dels infants i els adolescents que es trobin a Catalunya, especialment el dret de participació com a ciutadans actius i la promoció del seu benestar.

b) Elaborar propostes de directrius i coordinar les polítiques d'infància, adolescència i joventut, per tal de promoure'n la protecció, el benestar social, el desenvolupament comunitari, la inclusió social i la participació, tot això d'acord amb la normativa vigent i en protecció especial de l'interès superior de l'infant.

c) Planificar les polítiques en les matèries gestionades per les unitats que en depenen i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en aquestes matèries.

d) Planificar i impulsar el foment i la promoció d'iniciatives, programes transversals i actuacions en els àmbits que li són d'interès.

e) Vetllar per la coordinació entre els organismes adscrits i vinculats al Departament que preveu l'article 1 d'aquest Decret i les unitats directives dependents d'aquesta Secretaria.

f) Dirigir, impulsar i coordinar actuacions i programes de caràcter transversal en matèria d'infància, adolescència i joventut que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pugui realitzar en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.

g) Coordinar la planificació, l'execució i l'avaluació de polítiques i programes d'infància, adolescència i joventut.

h) L'anàlisi de les polítiques de suport en els àmbits que li són propis.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

5.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut s'estructura en:

a) La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

b) La Direcció General de Joventut.

5.3 Les unitats directives enumerades a l'apartat 2 d'aquest article mantenen les funcions i l'estructura que preveu el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Article 6

Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania manté la naturalesa orgànica, funcions i estructura que preveu el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta Secretaria també assumeix totes les funcions que li assigni la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments les competències de les quals han estat atribuïdes al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'entenen fetes a aquest Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen en aquest Decret s'entenen fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

 

Segona

Resten adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o s'hi relacionen les entitats i els òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per la seva normativa específica en tot el que no preveu aquest Decret.

 

Tercera

–1 El Servei de Desenvolupament i Cooperació Social que preveu l'article 138 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, passa a denominar-se Servei d'Acció Comunitària i Inclusió Social.

–2 S'addiciona la lletra i) a l'apartat 1 de l'article 138 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, amb el contingut següent:

“i) Coordinar la gestió dels plans locals d'inclusió social”.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

L'estructura del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'anirà adaptant a mesura que es produeixi el desplegament reglamentari que preveu la disposició transitòria primera de la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social, referida a la incorporació progressiva de funcions a aquest organisme autònom administratiu, que un cop culminada comportarà la supressió de la Direcció General de Protecció Social.

 

Segona

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret, o de les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

 

Tercera

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

 

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desplegament d'aquest Decret i a la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

 

Segona

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 23 d'octubre de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies