Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 274/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document 274/2018

  • Data del document 20/12/2018

  • Data de publicació 24/12/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7774

TEXT PUBLICAT

Mitjançant el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'atribueix al Departament la política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari i se li assigna el sistema de formació i qualificació professionals, creat per la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

D'altra banda, escau impulsar un model educatiu equitatiu i de qualitat, compromès amb els alumnes, amb els docents i amb les famílies, que doni rellevància a les polítiques d'innovació pedagògica i transformació educativa que requereix el sistema educatiu, regulat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller d'Educació, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Organització general del Departament

 

Article 1

1.1 El Departament d'Educació, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Polítiques Educatives.

1.2 El Consell de Direcció assisteix el conseller o consellera en l'elaboració de la política del Departament i en el seguiment de la seva execució i l'integren la persona titular del Departament, que el presideix, les persones titulars de la Secretaria General, de la Secretaria de Polítiques Educatives i de les direccions generals, així com el o la cap del Gabinet del Conseller o Consellera i les persones que el conseller o consellera designin.

1.3 Resten adscrits al Departament d'Educació:

a) L'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

b) L'Institut Superior de les Arts, en els termes previstos legalment.

 

Article 2

2.1 La unitat d'assistència i suport al conseller o consellera és el Gabinet del Conseller o Consellera.

2.2 Les persones titulars del Gabinet del Conseller o Consellera i de les unitats dependents són personal eventual.

2.3 Són funcions del Gabinet del Conseller o Consellera les següents:

a) Donar suport i assistir a les activitats del conseller o consellera.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller o consellera.

2.4 Del Gabinet del Conseller o Consellera en depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Protocol.

2.5 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

2.6 L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera té les funcions següents:

a) Coordinar i fer les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir a la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

2.7 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Gestionar les xarxes socials del Departament i supervisar-ne i coordinar-ne la creació de noves.

g) Liderar l'estratègia comunicativa de les campanyes institucionals impulsades pel Departament per adreçar-se a la comunitat educativa o al conjunt de la ciutadania.

h) Coordinar les accions conjuntes desplegades en matèria de comunicació i publicitat amb altres departaments de la Generalitat.

i) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

j) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

2.8 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

 

Capítol 2

Òrgans consultius

 

Article 3

3.1 El Consell Escolar de Catalunya és l'òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. El presideix el conseller o consellera titular del Departament, que pot delegar la presidència en una persona de les que componen el Consell amb prestigi reconegut en el món educatiu, i exerceix les funcions que li atribueix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

3.2 La Secretaria del Consell queda adscrita al Departament sota la dependència directa del conseller o consellera, amb rang de servei, i actua d'acord amb les directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives. Corresponen a la Secretaria del Consell Escolar de Catalunya les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats i també les de suport administratiu al Consell.

 

Article 4

4.1 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, com a òrgan de consulta i assessorament, té l'objectiu fer l'anàlisi i l'avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a Catalunya, sens perjudici de les funcions que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació assigna a la Inspecció d'Educació. El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu el presideix el conseller o consellera d'Educació o persona en qui delegui, exerceix les funcions que li atribueix el Decret 305/1993, de 9 de desembre, de creació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, i actua d'acord amb les directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives.

4.2 El suport administratiu a les tasques del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu es duu a terme mitjançant una secretaria, amb rang de servei, que actua d'acord amb les directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives.

 

Article 5

El Consell Català de Formació Professional és l'òrgan de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat, amb caràcter no vinculant, respecte de tota la formació professional, la inicial/reglada, l'ocupacional i la contínua. El Consell Català de Formació Professional el presideixen alternativament, per rotació anual, els consellers d'Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies. Està adscrit al Departament d'Educació, exerceix les funcions que li atribueix el Decret 21/1999, de 9 de febrer, i actua d'acord amb les directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives.

 

Capítol 3

Secretaria General

 

Article 6

La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la supervisió, coordinació i relació amb els centres públics i privats del sistema educatiu de Catalunya, la direcció del professorat i del personal al servei dels centres públics, i l'autorització de centres privats, així com les que li assigni la normativa vigent o la persona titular del Departament li pugui delegar.

 

Article 7

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

c) La Direcció General de Centres Públics.

d) La Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats.

e) El Gabinet Tècnic.

f) L'Assessoria Jurídica.

g) La Inspecció de Serveis.

h) Els Serveis Territorials.

 

Secció primera

Direcció de Serveis

 

Article 8

Corresponen a la Direcció de Serveis les funcions següents:

a) L'administració i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del secretari o secretària general, i la coordinació dels serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

b) Dirigir la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.

c) Dirigir la gestió dels assumptes relatius al personal d'administració i serveis adscrit als diferents òrgans del Departament.

d) Supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial dels immobles del Departament, les contractacions, les obres de les unitats administratives del Departament i el seu manteniment.

e) Exercir les funcions de supervisió i gestió dels sistemes d'informació del Departament.

f) Dirigir el Pla Director del Sistemes d'Informació del Departament.

g) Dirigir el model d'informació i d'atenció ciutadana del Departament.

h) Representar la Direcció de Serveis en el Comitè de Formació del Departament.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 9

De la Direcció de Serveis depenen les unitats següents:

a) La Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

b) La Sub-direcció General de Personal d'Administració i Serveis.

c) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

 

Article 10

Corresponen a la Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni les funcions següents:

a) Coordinar amb les altres unitats l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del Departament.

b) Supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Departament.

c) Impulsar, en el Departament, l'aplicació de les polítiques corporatives sobre gestió pressupostària i comptable.

d) Supervisar i controlar la gestió patrimonial dels immobles i dels béns administratius del Departament.

e) Coordinar les actuacions en matèria d'assegurances, cobertures de responsabilitat patrimonial de persones, béns, riscos i garanties a cobrir.

f) Supervisar les actuacions de manteniment i la seguretat de les instal·lacions administratives del

Departament.

g) Proposar i controlar les obres en els edificis administratius del Departament.

h) Dirigir la contractació de les obres, els serveis i els subministraments de totes les unitats del Departament i presidir les meses de contractació i la Comissió de Subministraments.

i) Supervisar i coordinar els serveis generals del Departament.

j) Coordinar les actuacions d'informació del Departament pels diferents mitjans: telefònic, telemàtic, escrit o presencial.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 11

De la Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni depenen els serveis següents:

a) El Servei de Gestió Pressupostària.

b) El Servei de Contractacions i Patrimoni.

c) El Servei d'Immobles i Serveis Generals.

d) El Servei de Gestió Administrativa de Serveis i Programes Educatius.

 

Article 12

Corresponen al Servei de Gestió Pressupostària les funcions següents:

a) Coordinar i preparar l'avantprojecte del pressupost del Departament.

b) Efectuar el seguiment del pressupost del Departament.

c) Controlar i efectuar la comptabilitat interna de les operacions de la gestió pressupostària i dels documents comptables.

d) Coordinar tots els tràmits relacionats amb els ingressos i les despeses del Departament.

e) Assessorar en matèria pressupostària les unitats del Departament.

f) Supervisar les habilitacions del Departament i els fons de maniobra.

g) Analitzar i fer el seguiment dels escenaris pressupostaris pluriennals.

h) Supervisar l'elaboració d'estudis de caràcter economicofinancer.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 13

Del Servei de Gestió Pressupostària depenen les seccions següents:

a) La Secció d'Habilitació i Indemnitzacions.

b) La Secció de Pressupost i Comptabilitat.

 

Article 14

Corresponen a la Secció d'Habilitació i Indemnitzacions les funcions següents:

a) Dur a terme totes les actuacions derivades de la gestió de l'habilitació dels serveis centrals.

b) Coordinar la gestió de les habilitacions dels serveis territorials.

c) Gestionar la tramitació i el control de les dietes, assistències, desplaçaments i altres indemnitzacions del personal del Departament.

d) Coordinar i assessorar els serveis i òrgans gestors de la tramitació d'aquestes indemnitzacions.

e) Gestionar la contractació dels serveis de transport i d'hoteleria que vagin a càrrec de l'habilitació dels serveis centrals.

f) Gestionar i controlar les bestretes per raó de dietes o despeses de viatge.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 15

Corresponen a la Secció de Pressupost i Comptabilitat les funcions següents:

a) Gestionar la preparació de l'avantprojecte de pressupost del Departament.

b) Gestionar l'execució del pressupost i les modificacions corresponents.

c) Comptabilitzar les despeses del Departament i supervisar-ne els expedients.

d) Gestionar la dotació dels fons de maniobra del Departament en coordinació amb les diferents habilitacions i controlar-ne l'execució i la justificació.

e) Comptabilitzar els ingressos del Departament, fer-ne la justificació i tramitar els expedients de devolució dels ingressos indeguts.

f) Donar suport tècnic en matèria de gestió pressupostària i comptable a les unitats del Departament.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 16

Corresponen al Servei de Contractacions i Patrimoni les funcions següents:

a) Efectuar la contractació pública d'obres, serveis i subministraments de les unitats del Departament.

b) Coordinar la gestió de les meses de contractació i la Comissió de Subministraments del Departament.

c) Coordinar l'elaboració de la proposta de l'avantprojecte de pressupost del Gabinet del Conseller o Consellera i la Direcció de Serveis i gestionar-ne l'execució.

d) Iniciar els convenis amb institucions, entitats i administracions relacionats amb les activitats del Gabinet del Conseller o Consellera i la Direcció de Serveis.

e) Supervisar els magatzems de material per a serveis administratius.

f) Assessorar les unitats departamentals en la gestió electrònica d'expedients de contractació.

g) Elaborar projectes, coordinar i supervisar les actuacions d'adquisició, lloguer i noves ocupacions d'immobles o locals susceptibles de destinar-se a seus d'unitats administratives del Departament.

h) Supervisar la gestió de l'inventari dels béns mobles i immobles de les unitats administratives del Departament.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 17

Del Servei de Contractacions i Patrimoni depenen les seccions següents:

a) La Secció de Contractacions.

b) La Secció de Gestió de Serveis Administratius i Patrimoni.

 

Article 18

Corresponen a la Secció de Contractacions les funcions següents:

a) Preparar i tramitar els expedients de contractació d'obres, de serveis i de subministraments de les unitats del Departament, fins a la formalització dels contractes corresponents.

b) Convocar i gestionar les meses de contractació.

c) Coordinar criteris, elaborar models i formular propostes en relació amb les contractacions del Departament.

d) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 19

Corresponen a la Secció de Gestió de Serveis Administratius i Patrimoni les funcions següents:

a) Preparar la proposta d'avantprojecte de pressupost del Gabinet del Conseller o Consellera i la Direcció de Serveis.

b) Gestionar els crèdits destinats al funcionament dels serveis administratius del Departament i de les seves activitats.

c) Iniciar els expedients de contractació i convenis, i tramitar les propostes de despesa del Gabinet del Conseller o Consellera i la Direcció de Serveis.

d) Efectuar les compres dels béns necessaris per al funcionament dels serveis administratius del Departament.

e) Controlar el magatzem de material dels serveis administratius.

f) Preparar i tramitar les actuacions encaminades a l'adquisició d'immobles destinats a seu d'unitats administratives del Departament.

g) Gestionar l'inventari de béns immobles de caire administratiu adscrits al Departament.

h) Gestionar l'inventari i el magatzem de béns mobles.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 20

Corresponen al Servei d'Immobles i Serveis Generals les funcions següents:

a) Gestionar el manteniment preventiu i correctiu d'actius immobiliaris i dirigir l'activitat dels equips de manteniment propis.

b) Estudiar l'optimació de costos de funcionament dels immobles de les seus administratives del Departament.

c) Estudiar, proposar i executar les mesures adients per garantir la seguretat de persones i béns.

d) Inspeccionar, controlar i mantenir les instal·lacions de seguretat, transport i comunicacions dels edificis administratius del Departament.

e) Supervisar la coordinació amb les companyies subministradores d'energia i fluids per a la gestió de les incidències.

f) Supervisar la gestió de les assegurances.

g) Coordinar la gestió del registre general, els serveis generals i l'arxiu del Departament.

h) Supervisar l'atenció directa al ciutadà per tots els canals (presencial, telefònic i telemàtic)

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 21

Del Servei d'Immobles i Serveis Generals depenen les seccions següents:

a) La Secció d'Instal·lacions i Manteniment.

b) La Secció de Serveis Generals.

 

Article 22

Corresponen a la Secció d'Instal·lacions i Manteniment les funcions següents:

a) Organitzar, coordinar i supervisar les actuacions de manteniment de les instal·lacions dels edificis administratius del Departament.

b) Coordinar l'equip tècnic i operatiu de personal propi del Departament per desenvolupar les actuacions de manteniment preventiu i correctiu dels edificis administratius del Departament.

c) Preparar la contractació dels serveis i actuacions de manteniment mitjançant empreses externes i fer el seguiment de l'execució corresponent.

d) Impulsar els projectes i les obres de manteniment substitutiu de les instal·lacions que arriben al final de la seva vida útil.

e) Vetllar pel compliment dels requisits legals i la normativa vigent de les instal·lacions.

f) Vetllar per mantenir les condicions operatives de les instal·lacions per obtenir el confort dels usuaris dins els marges legals i d'eficiència energètica.

g) Controlar i estudiar el comportament de les instal·lacions en termes d'eficiència energètica i costos econòmics, i proposar actuacions de millora.

h) Coordinar amb la Comissió Central de Subministraments la contractació dels subministraments energètics i gestionar els contractes que en deriven per als diferents edificis administratius.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 23

Corresponen a la Secció de Serveis Generals les funcions següents:

a) Actuar com oficina d'assistència en matèria de registre per tal de facilitar la presentació electrònica de documents.

b) Coordinar l'assistència en matèria de registre i d'altres registres dels serveis territorials del Departament.

c) Gestionar les sol·licituds per al Registre electrònic general d'apoderaments.

d) Organitzar i gestionar l'arxiu del Departament amb la incorporació dels requisits legals de l'administració electrònica.

e) Coordinar els arxius dels serveis territorials del Departament.

f) Organitzar i gestionar l'assistència als ciutadans en l'ús de mitjans electrònics.

g) Proposar i implantar productes d'informació que millorin l'atenció als ciutadans per tots els canals disponibles.

h) Dissenyar i implantar un sistema que faciliti el seguiment de l'atenció als ciutadans amb l'objectiu de millorar-la, així com elaborar-ne els informes corresponents.

i) Gestionar les sol·licituds de vehicles de representació i la gestió dels vehicles de servei del Departament.

j) Gestionar els serveis auxiliars per al funcionament de l'edifici relatius a la correspondència i al franqueig, l'activitat del personal subaltern dels serveis centrals, els serveis de neteja, missatgeria i paqueteria; l'ús de les sales de reunions i altres espais de l'edifici dels serveis centrals, així com el servei mèdic i d'infermeria.

k) Vetllar per l'eficiència de la gestió dels serveis generals mitjançant les eines informàtiques específiques.

l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 24

Corresponen al Servei de Gestió Administrativa de Serveis i Programes Educatius les funcions següents:

a) Coordinar i elaborar la proposta de l'avantprojecte de pressupost de la Secretaria de Polítiques Educatives.

b) Controlar la gestió i l'execució dels crèdits corresponents.

c) Gestionar les propostes d'actuació promogudes per les unitats.

d) Elaborar i fer el seguiment dels convenis establerts amb diferents institucions per al desenvolupament de programes i projectes.

e) Gestionar les convocatòries i els expedients d'ajuts i subvencions dels serveis i programes educatius i tramitar els convenis i acords corresponents.

f) Gestionar les certificacions i les justificacions econòmiques de les subvencions concedides i dels programes executats amb fons europeus, així com els ingressos per convenis amb altres administracions.

g) Controlar la tramitació i el pagament de dietes, assistències i indemnitzacions generades per actuacions de les unitats directives.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 25

Del Servei de Gestió Administrativa de Serveis i Programes Educatius depenen les unitats:

a) La Secció de Despeses de Serveis i Programes Educatius.

b) L'Àrea de Convenis i Subvencions.

 

Article 26

Corresponen a la Secció de Despeses de Serveis i Programes Educatius les funcions següents:

a) Preparar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Secretaria de Polítiques Educatives.

b) Fer el seguiment de l'execució del pressupost i la gestió dels crèdits assignats.

c) Elaborar i tramitar els expedients de contractació i propostes de despesa de la Secretaria de Polítiques Educatives.

d) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 27

L'Àrea de Convenis i Subvencions, configurada com àrea funcional, te les funcions següents:

a) Revisar i tramitar les propostes de les diferents unitats referents als convenis de col·laboració entre el Departament d'Educació i entitats públiques i privades i supervisar la documentació que acompanya els expedients.

b) Revisar i tramitar els expedients corresponents per a la concessió de subvencions a proposta de les diferents unitats del Departament, i controlar-ne la justificació.

c) Coordinar i controlar l'estat de tramitació dels expedients fins a la resolució corresponent.

d) Proposar i controlar la tramitació dels documents comptables corresponents a cada expedient.

e) Assessorar les unitats del Departament en relació amb la tramitació dels convenis i els expedients de subvenció.

f) Trametre les subvencions i els convenis per publicar-ho en el registre corresponent.

g) Administrar els sistemes d'informació de les subvencions (TAIS) i els convenis (aplicació de convenis del Departament d'Educació).

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 28

Corresponen a la Sub-direcció General de Personal d'Administració Serveis (PAS) les funcions següents:

a) Coordinar la gestió dels assumptes relatius al personal d'administració i serveis adscrit a les unitats administratives i als centres educatius del Departament, en coordinació amb les unitats que tenen competències en aquesta matèria.

b) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost pel que fa al capítol de personal d'administració i serveis, en coordinació amb les unitats competents en aquesta matèria.

c) Supervisar i controlar l'elaboració de la nòmina del personal d'administració i serveis del Departament i vetllar pel seu manteniment.

d) Supervisar les convocatòries de provisió i selecció del personal d'administració i serveis del Departament.

e) Representar el Departament en els diferents òrgans col·legiats de negociació de condicions dels treballadors, coordinar les relacions sindicals i elaborar i analitzar les propostes sobre els temes objecte de negociació, dins l'àmbit dels diferents col·lectius de personal d'administració i serveis.

f) Assessorar les diferents unitats del Departament en matèria de personal i coordinar i supervisar l'activitat dels serveis territorials en l'àmbit de les seves competències.

g) Col·laborar en l'anàlisi, la definició i la implementació de les polítiques en matèria de personal d'administració i serveis, establint sistemes d'avaluació dels resultats.

h) Supervisar l'anàlisi i definició dels llocs de treball del personal d'administració i serveis i l'assignació a les estructures organitzatives tant de personal d'administració i serveis com de personal docent.

i) Programar i executar el pla anual de formació del personal d'administració i serveis aprovat pel secretari o secretària general.

j) Programar, executar i avaluar els programes de formació en matèria de prevenció de riscos laborals del personal d'administració i serveis.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 29

De la Sub-direcció General de Personal d'Administració i Serveis depenen les unitats següents:

a) El Servei de Personal d'Administració i Serveis.

b) El Servei de Planificació de Plantilles i Nòmines del Personal d'Administració i Serveis.

c) El Servei de Formació del Personal d'Administració i Serveis.

 

Article 30

Corresponen al Servei de Personal d'Administració i Serveis les funcions següents:

a) Supervisar la gestió del personal d'administració i serveis.

b) Identificar estratègies d'evolució i innovació a nivell tecnològic i donar suport al desenvolupament, la implementació i actualització de sistemes informàtics per a la gestió del personal d'administració i serveis del Departament.

c) Estudiar, elaborar i analitzar indicadors, i dur a terme actuacions per a la millora de processos en l'àmbit del personal d'administració i serveis.

d) Emetre informes i propostes de resolució en matèria de personal d'administració i serveis.

e) Tramitar els expedients de personal d'administració i serveis pel que fa a les propostes de contractació, provisió de llocs de treball, situacions administratives, règim disciplinari i altres diligències.

f) Coordinar els processos de provisió i selecció del personal d'administració i serveis que són competència del Departament.

g) Mantenir el registre informàtic del personal d'administració i serveis, emetre certificats i custodiar els expedients.

h) Participar en la definició de les estructures organitzatives de les diferents unitats del Departament i dissenyar els llocs de treball.

i) Supervisar la gestió del personal laboral, elaborar propostes i informes en relació amb el seu règim jurídic, controlar la contractació de personal per al desenvolupament de programes adscrits al Departament, definir funcions i perfils professionals i coordinar l'actuació dels serveis territorials en l'àmbit de les seves competències.

j) Assessorar i donar suport a les unitats del Departament i coordinar-ne l'actuació en matèria de personal d'administració i serveis.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 31

Del Servei de Personal d'Administració i Serveis depenen les unitats següents:

a) La Secció de Gestió del Personal d'Administració i Serveis.

b) L'Àrea de Provisió i Selecció del Personal d'Administració i Serveis.

 

Article 32

Corresponen a la Secció de Gestió del Personal d'Administració i Serveis les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar els assumptes relatius al personal d'administració i serveis del Departament.

b) Tramitar els expedients referents a les situacions administratives, incompatibilitats, execució d'expedients disciplinaris, permisos, llicències, certificacions, reconeixements de serveis previs i altres incidències del personal d'administració i serveis del Departament.

c) Difondre la normativa aplicable en cada moment i assessorar el personal d'administració i serveis del Departament en matèria de drets i deures.

d) Gestionar la resolució dels processos de provisió i selecció dels cossos generals i especials.

e) Emetre informes respecte a les propostes de les diferents unitats del Departament en relació amb el personal d'administració i serveis, i fer-ne les valoracions corresponents.

f) Donar suport a la Sub-direcció General en les relacions amb les organitzacions sindicals del personal d'administració i serveis.

g) Supervisar el sistema de control horari i d'elaboració de les targetes d'identificació.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 33

L'Àrea de Provisió i Selecció del Personal d'Administració i Serveis, configurada com àrea funcional, te les funcions següents:

a) Identificar, executar i supervisar les convocatòries públiques per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari d'administració i serveis mitjançant els sistemes ordinaris.

b) Analitzar els llocs de treball susceptibles de convocatòria de provisió per concurs específic o lliure designació de llocs de treball, i proposar el calendari dels diferents processos.

c) Elaborar les bases de les convocatòries per a la provisió de llocs de comandament i llocs singulars, les convocatòries de canvi de destinació i d'accés del personal laboral, i de la borsa de treball de personal laboral i del personal interí de centres educatius del Departament.

d) Gestionar i coordinar el tractament de la documentació necessària per a la valoració dels participants a les convocatòries.

e) Donar suport tècnic a les juntes de mèrits i capacitats en les convocatòries de provisió de llocs de treball de comandament i singulars del personal d'administració i als òrgans tècnics de les convocatòries de personal laboral.

f) Assessorar les diferents unitats i als participants en els concursos generals de mèrits i capacitats i en les convocatòries de nou accés gestionades per la Direcció General de Funció Pública.

g) Tramitar i dur a terme la gestió administrativa dels processos de selecció de personal per a la provisió temporal de llocs de treball de personal funcionari d'administració i serveis.

h) Tramitar els expedients de projectes de disposicions normatives amb relació als llocs de treball i assessorar en l'adaptació i/o adequació d'aquests llocs de treball a les noves estructures organitzatives.

i) Elaborar informes en matèria de selecció i provisió i elaborar propostes de millora dels procediments i valoració de processos.

j) Coordinar i fer el seguiment de les tasques que desenvolupen els serveis territorials amb relació a les funcions anteriors.

 

Article 34

Corresponen al Servei de Planificació de Plantilles i Nòmines del Personal d'Administració i Serveis les funcions següents:

a) Estudiar, planificar i elaborar propostes d'optimació de plantilles que permetin una assignació eficient dels recursos disponibles.

b) Donar suport a les unitats del Departament en la identificació de les necessitats, la definició de les funcions i els perfils competencials dels llocs de treball del personal d'administració i serveis, encaminat a l'assoliment dels objectius estratègics de l'organització.

c) Estudiar i analitzar polivalències entre els llocs de treball d'un mateix cos de manera que permetin la flexibilització i l'intercanvi d'efectius en períodes en què les càrregues de treball ho requereixin.

d) Elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost per a programes del personal d'administració i serveis orientat a l'assoliment dels objectius fixats pel Departament, controlar-ne l'execució i avaluar-ne i analitzar-ne els costos.

e) Efectuar els estudis dels costos d'estructures del Departament.

f) Coordinar i controlar l'elaboració de les nòmines del personal d'administració i serveis, els règims de previsió de la seguretat social i l'execució econòmica de les sentències i retencions judicials.

g) Elaborar informes i estudis econòmics, així com les propostes de resolució dels recursos i reclamacions que s'efectuen en matèria retributiva.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 35

Del Servei de Planificació de Plantilles i Nòmines del PAS en depèn la Secció de Nòmines del PAS.

 

Article 36

Corresponen a la Secció de Nòmines del PAS les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar les nòmines i els sistemes de previsió social del personal d'administració i tècnic del Departament.

b) Analitzar els crèdits pressupostaris (serveis, subaplicacions i programes) del capítol 1 del personal d'administració i serveis i fer el seguiment del pressupost amb la despesa mensual de nòmina.

c) Analitzar i proposar la creació, modificació i/o adequació d'aplicacions informàtiques vinculades a l'execució de la nòmina i les actuacions derivades.

d) Revisar tots els procediments i circuits relacionats amb la nòmina i els sistemes de previsió social i fer propostes d'optimització i millora.

e) Elaborar les instruccions o notes informatives en relació amb els canvis normatius i innovacions tecnològiques en matèria de retribucions i de règims de previsió social adreçades al personal d'administració i tècnic, i elaborar els calendaris dels procediments vinculats a la nòmina.

f) Actuar com a interlocutor en matèria de retribucions i règims de previsió social amb els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i/o administracions públiques.

g) Controlar i supervisar el Pla de pensions de la Generalitat de Catalunya pel que fa al personal d'administració i serveis del Departament d'Educació.

h) Elaborar estudis econòmics en relació amb les retribucions assignades als llocs de treball, càlculs de nòmines per execució de sentències, sancions o retencions judicials i elaborar propostes de regularització de retribucions i els documents derivats de la gestió de la nòmina i de la seguretat social.

 

Article 37

Corresponen al Servei de Formació del Personal d'Administració i Serveis les funcions següents:

a) Dissenyar, coordinar i supervisar el Pla de formació tenint en compte les necessitats detectades i les disponibilitats pressupostàries.

b) Impulsar, coordinar i supervisar el procés de detecció de necessitats formatives.

c) Assessorar els serveis i/o les unitats i les persones referents dels col·lectius sobre les necessitats formatives dels professionals, tenint en compte els continguts funcionals dels llocs de treball i les competències necessàries per desenvolupar-los.

d) Establir criteris i procediments que es concretin en itineraris formatius per aconseguir l'adequació de les persones als llocs de treball.

e) Proposar, coordinar i supervisar la formació d'acollida del personal d'atenció educativa i d'administració i serveis.

f) Gestionar el pressupost assignat a la formació del personal d'atenció educativa i d'administració i serveis.

g) Promoure projectes de formació multidisciplinaris que millorin l'atenció als alumnes en el marc de l'educació inclusiva.

h) Proposar experiències formatives innovadores i a mida, que tinguin un impacte positiu en la qualitat del servei i en el desenvolupament professional de les persones.

i) Promoure, coordinar i supervisar les comunitats de pràctiques i d'aprenentatge derivades de la gestió del coneixement.

j) Promoure projectes d'avaluació de la transferència de la formació als llocs de treball.

k) Promoure mecanismes de selecció i de millora de les competències docents dels formadors interns.

l) Promoure l'intercanvi i la difusió de coneixements entre els col·lectius.

m) Establir els indicadors d'avaluació i control de la gestió de la formació i fer el seguiment i el control dels resultats.

n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 38

L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està dirigida pel director o directora del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament quant a les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del CTTI quant a les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes establerts pel Govern.

 

Article 39

39.1 Corresponen a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions les funcions següents:

a) Alinear les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics del Departament.

b) Elaborar, desenvolupar, implantar o actualitzar el Pla director de TIC del Departament com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes informàtics, de l'arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l'activitat, la gestió i la informació de tot el Departament, en coordinació amb la Sub-direcció General de Recerca i Cultura Digital i el Gabinet Tècnic.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director per tal d'avaluar-ne els resultats i vetllar per la qualitat dels productes i serveis rebuts pels subministradors externs.

d) Proposar el pressupost i la priorització de les actuacions en aquesta matèria, d'acord amb els requeriments de la Secretaria de Polítiques Educatives i de la Secretaria General.

e) Adoptar i difondre en el Departament els mètodes de desenvolupament, les normes, els estàndards i els protocols sobre les TIC, d'acord amb la política corporativa de l'Administració de la Generalitat.

f) Identificar estratègies d'evolució a nivell tecnològic i funcional, estudiar la viabilitat tècnica i econòmica i l'aplicabilitat d'innovacions tecnològiques i decidir-ne la implantació, d'acord amb la política corporativa de la Generalitat.

g) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb la política corporativa, i definir la política de seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat.

h) Garantir la preservació del coneixement estratègic i funcional de les TIC del Departament com a actiu de l'Administració de la Generalitat.

i) Mantenir i gestionar les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts al contracte de serveis de telecomunicacions i d'informàtica vigent a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

j) Desenvolupar, implantar i actualitzar els serveis, aplicacions i continguts, així com gestionar el subministrament d'equipaments TIC en els serveis administratius i centres educatius per atendre els objectius operatius i la definició de continguts demanats per les unitats directives competents en funció de la matèria, d'acord amb la programació aprovada.

k) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment del marc normatiu vigent.

l) Coordinar i portar a terme actuacions en relació amb la instal·lació, utilització i manteniment de maquinari, programari informàtic i serveis de telecomunicació als òrgans dependents del Departament d'acord amb la programació aprovada.

m) Gestionar el sistema únic d'atenció presencial i remota a l'usuari, en relació amb l'ús de les TIC de gestió i educatives per a tots els empleats del Departament d'Educació.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

39.2 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, d'acord amb la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

39.3 A l'organisme competent en matèria de ciberseguretat li correspon impulsar el desplegament del Programa de ciberseguretat del Departament d'acord amb la funció k) de l'article 39.1 en coordinació amb l'Àrea TIC, i informar periòdicament el director o directora de Serveis de la situació en matèria de ciberseguretat.

 

Secció segona

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics

 

Article 40

Corresponen a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics les funcions següents:

a) Impulsar i aplicar les polítiques en matèria de plantilles del personal docent i del personal d'atenció educativa dels centres públics i dels serveis educatius, en col·laboració amb altres unitats del Departament d'Educació.

b) Aplicar les polítiques i els procediments en matèria de provisió, definitiva o provisional, dels llocs de treball docents amb personal funcionari o laboral.

c) Supervisar i controlar l'elaboració de la nòmina del personal docent.

d) Impulsar, executar coordinadament amb els serveis territorials i avaluar les polítiques de personal en matèria d'oferta pública d'ocupació, selecció, avaluació i promoció en referència al personal funcionari docent i laboral docent.

e) Elaborar l'avantprojecte de pressupost en matèria de personal docent i del personal d'atenció educativa dels centres públics i dels serveis educatius en col·laboració amb altres unitats del Departament d'Educació.

f) Planificar, dirigir, coordinar i analitzar l'aplicació de les actuacions que el Departament hagi de dur a terme en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut.

g) Dirigir la programació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Establir els criteris per a la definició dels diferents perfils professionals del personal dels centres.

i) Ser l'òrgan de comunicació amb la representació legal dels treballadors docents del Departament i amb les seves organitzacions sindicals i participar en la negociació col·lectiva en representació del Departament.

j) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 41

De la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics depenen les unitats següents:

a) La Sub-direcció General de Gestió del Personal Docent.

b) La Sub-direcció General de Plantilles, Provisió i Nòmines.

c) La Sub-direcció General de Seguretat i Salut

 

Article 42

Corresponen a la Sub-direcció General de Gestió del Personal Docent les funcions següents:

a) Impulsar, executar coordinadament amb els serveis territorials i avaluar les polítiques de personal en matèria d'oferta pública d'ocupació, selecció, avaluació i promoció referides al personal funcionari docent i laboral docent.

b) Proposar millores per a la gestió del personal interí docent que ocupa temporalment vacant de plantilla o cobreix substitucions i coordinar l'actuació de les unitats de personal dels serveis territorials en aquesta matèria.

c) Supervisar i coordinar la informació continguda en el registre informàtic del personal docent i donar suport als serveis territorials en l'explotació de les dades del registre.

d) Supervisar la tramitació, fins a la proposta de resolució, dels recursos i les reclamacions que s'interposin davant del Departament en relació amb el professorat.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 43

De la Sub-direcció General de Gestió del Personal Docent depenen els serveis següents:

a) El Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent.

b) El Servei de Gestió del Personal Docent.

c) El Servei del Sistema d'Informació del Personal Docent.

 

Article 44

Corresponen al Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent les funcions següents:

a) Dissenyar els processos de selecció i promoció de personal funcionari docent, facilitar l'actuació dels òrgans de selecció i elaborar els criteris orientadors que garanteixen l'actuació homogènia d'aquests òrgans en la interpretació de les bases de les convocatòries.

b) Preparar els estudis previs a la programació de les vacants a incloure en les ofertes d'ocupació pública de personal docent.

c) Gestionar les actuacions administratives relacionades amb la carrera docent.

d) Gestionar les convocatòries públiques dels procediments per a la valoració de la funció pública docent i de l'avaluació voluntària del professorat, per tal de tenir-los en compte a efectes de mobilitat i de promoció dins la carrera docent.

e) Tramitar, fins a la proposta de resolució, els recursos i les reclamacions que s'interposin davant del Departament en matèria de selecció i promoció de personal docent.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 45

Del Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent depèn la Secció de Selecció del Personal Docent.

 

Article 46

Corresponen a la Secció de Selecció del Personal Docent les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar les accions relatives als procediments d'ingrés, d'accés i d'adquisició de noves especialitats corresponents als cossos d'inspecció d'educació, de professorat d'ensenyaments infantil i primari i d'ensenyaments secundaris i de règim especial.

b) Elaborar i tramitar les convocatòries públiques dels procediments per a la valoració de la funció pública docent i de l'avaluació voluntària del professorat.

c) Proposar la designació dels membres dels òrgans de selecció.

d) Tramitar el nomenament de funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques.

e) Coordinar i assessorar els tribunals actuen en els procediments selectius i emetre informes sobre les convocatòries per a la millora dels processos selectius.

f) Gestionar i tramitar les accions relatives a la fase de pràctiques dels funcionaris docents.

g) Gestionar i tramitar totes les actuacions administratives relacionades amb la carrera docent.

h) Coordinar el reconeixement d'estadis de promoció docent.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 47

Corresponen al Servei de Gestió del Personal Docent les funcions següents:

a) Impulsar les accions relatives als processos d'accés a les borses de personal docent interí i coordinar-ne la gestió que correspongui als serveis territorials, inclosos els procediments de nomenament.

b) Supervisar, controlar, assessorar i coordinar les unitats dependents dels serveis territorials quant a les incidències i situacions del personal docent, el seu règim administratiu i d'incompatibilitats i l'aplicació de les sancions disciplinàries.

c) Elaborar els informes exigits per la normativa vigent sobre els convenis col·lectius del personal laboral docent i assessorar i donar suport a les unitats del Departament en matèria de personal laboral docent.

d) Coordinar la gestió del Fons d'Acció Social del personal i les convocatòries d'ajuts al professorat, assessorar els serveis territorials en la matèria i formar part de la Comissió d'Acció Social del Personal Docent no Universitari.

e) Tramitar fins a la proposta de resolució, els recursos i reclamacions que s'interposin contra el Departament en matèries de la seva competència.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 48

Del Servei de Gestió del Personal Docent depèn la Secció de Gestió del Personal Interí Docent.

 

Article 49

Corresponen a la Secció de Gestió del Personal Interí Docent les funcions següents:

a) Coordinar el procediment de gestió de la llista d'aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d'interinitat.

b) Gestionar i tramitar les actuacions relatives als procediments d'accés a les borses d'interins i substituts.

c) Tramitar i coordinar els nomenaments del personal interí docent.

d) Estudiar i fer el seguiment dels procediments per cobrir les substitucions del personal docent.

e) Coordinar l'actuació dels serveis territorials del Departament en els nomenaments dels substituts docents.

f) Proposar millores en la gestió mecanitzada de la selecció del personal interí i substitut.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 50

Corresponen al Servei del Sistema d'Informació de Personal Docent les funcions següents:

a) Garantir el manteniment, la detecció d'incidències i l'actualització de la informació continguda en les aplicacions informàtiques de gestió del personal docent i proposar-hi millores.

b) Validar les novetats que s'introdueixin en el sistema informàtic del professorat i analitzar la gestió informàtica dels usuaris.

c) Divulgar les innovacions produïdes i elaborar les instruccions i circulars relatives als sistemes d'informació del personal docent.

d) Explotar les dades del registre del professorat per facilitar i documentar les decisions que ha de prendre i les propostes que ha de formular la Direcció General en matèria de personal docent.

e) Coordinar l'assistència tècnica als serveis territorials i altres unitats del Departament en l'explotació, confecció i manteniment dels registres dels sistemes d'informació del personal docent.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 51

Corresponen a la Sub-direcció General de Plantilles, Provisió i Nòmines les funcions següents:

a) Impulsar i aplicar les polítiques en matèria de plantilles i de definició de càrrecs directius i de coordinació del personal docent dels centres públics, serveis educatius i Inspecció d'Educació, amb la planificació i la programació dels recursos, i donar suport a l'actuació dels serveis territorials.

b) Impulsar i aplicar les polítiques i procediments en matèria de provisió, amb caràcter definitiu o provisional, dels llocs de treball docents amb personal funcionari o laboral segons escaigui, i donar suport a l'actuació dels serveis territorials.

c) Supervisar i controlar l'elaboració de la nòmina del personal docent adscrit al Departament d'Educació, els sistemes de previsió social d'aquest personal i l'aplicació dels crèdits pressupostaris associats, així com l'elaboració i el seguiment de la proposta d'avantprojecte de pressupost en matèria de personal docent.

d) Tramitar fins a la proposta de resolució els recursos i les reclamacions que s'interposin davant del Departament en relació amb la definició i la provisió dels llocs de treball docents i les incidències de la nòmina.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 52

De la Sub-direcció General de Plantilles, Provisió i Nòmines depenen els serveis següents:

a) El Servei de Plantilles i Programació de Personal Docent.

b) El Servei de Provisió de Llocs de Treball Docents.

c) El Servei de Nòmines de Personal Docent.

 

Article 53

Corresponen al Servei de Plantilles i Programació de Personal Docent les funcions següents:

a) Confeccionar la proposta de plantilles del personal docent i del personal d'atenció educativa dels centres, serveis i programes educatius i Inspecció d'Educació, i fer-ne el seguiment.

b) Identificar els llocs vacants en les plantilles en relació a les convocatòries de provisió de llocs.

c) Formular propostes de millora en la confecció de plantilles i en la definició dels llocs de treball docents i coordinar i orientar la gestió que, en aquesta matèria, correspongui als serveis territorials.

d) Coordinar la gestió dels processos de selecció de directors dels centres educatius i fer el seguiment, als efectes de dotació, dels càrrecs directius i de coordinació, tutoria i responsables de programes d'innovació dels centres, dels càrrecs dels serveis educatius i dels de la Inspecció d'Educació.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 54

Del Servei de Plantilles i Programació de Personal Docent depenen les seccions següents:

a) La Secció de Programació de Professorat d'Ensenyaments Infantil i Primari.

b) La Secció de Programació de Professorat d'Ensenyaments Secundaris i de Règim Especial.

 

Article 55

Corresponen a la Secció de Programació de Professorat d'Ensenyaments Infantil i Primari, en relació amb el seu àmbit material d'actuació, les funcions següents:

a) Gestionar el procediment i la documentació per a la programació de les plantilles de professorat dels centres educatius públics i dels serveis educatius corresponents.

b) Controlar i supervisar les dotacions de plantilla de professorat del cos de mestres i del professorat de religió.

c) Informar sobre les propostes relatives a la creació, la modificació i la supressió de llocs de treball d'aquest nivell educatiu.

d) Gestionar els processos de determinació de vacants que cal cobrir en els procediments de provisió.

e) Elaborar estadístiques relatives als catàlegs de llocs de treball docents i informes de millora dels sistemes informàtics de suport a la gestió de plantilles d'aquest nivell educatiu.

f) Prestar suport i assessorament als serveis territorials en matèria de plantilles i vacants dels centres corresponents.

g) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 56

Corresponen a la Secció de Programació de Professorat d'Ensenyaments Secundaris i de Règim Especial, en relació amb el seu àmbit material d'actuació, les funcions següents:

a) Gestionar el procediment i la documentació per a la programació de les plantilles de professorat dels centres educatius públics d'educació secundària, les escoles oficials d'idiomes, les escoles d'art i disseny, i les de formació d'adults.

b) Controlar i supervisar les dotacions de plantilla de professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial i del professorat de religió.

c) Informar sobre les propostes relatives a la creació, la modificació i la supressió de llocs de treball d'aquests nivells educatius.

d) Gestionar els processos de determinació de vacants que cal cobrir en els procediments de provisió.

e) Elaborar estadístiques relatives als catàlegs de llocs de treball docents i informes de millora dels sistemes informàtics de suport a la gestió de plantilles d'aquest nivell educatiu.

f) Prestar suport i assessorament als serveis territorials en matèria de plantilles i vacants dels centres corresponents.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 57

Corresponen al Servei de Provisió de Llocs de Treball Docents les funcions següents:

a) Gestionar els processos administratius de provisió de llocs de treball en els centres, els serveis educatius i la Inspecció d'Educació.

b) Coordinar, orientar i donar suport a la gestió que, en matèria de provisió de llocs, correspongui als serveis territorials.

c) Elaborar estudis i formular propostes de millora en la provisió dels llocs de treball docents.

d) Assessorar les unitats del Departament en les qüestions que tinguin implicació en la provisió de llocs de treball docents.

e) Proposar l'assignació als llocs de treball docents objecte de les diverses convocatòries de provisió.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 58

Del Servei de Provisió de Llocs de Treball Docents depenen les seccions següents:

a) La Secció de Provisió de Llocs de Treball Docents d'Ensenyaments Infantil i Primari.

b) La Secció de Provisió de Llocs de Treball Docents d'Ensenyaments Secundaris i de Règim Especial.

 

Article 59

Corresponen a la Secció de Provisió de Llocs de Treball Docents d'Ensenyaments Infantil i Primari les funcions següents:

a) Tramitar la convocatòria dels concursos generals de provisió de llocs de treball de personal docent del cos de mestres.

b) Tramitar els procediments per a la provisió de llocs de treball docents de caràcter singular en l'àmbit del professorat d'ensenyament infantil i primari.

c) Tramitar les convocatòries per a les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera, en pràctiques i interins del cos de mestres i professorat de religió.

d) Informar de les reclamacions i els recursos interposats en matèria de provisió de llocs de treball docents.

e) Elaborar estadístiques relatives als resultats dels processos de provisió i participar en la definició de requeriments funcionals dels sistemes informàtics de suport als processos de provisió de llocs de treball docents.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 60

Corresponen a la Secció de Provisió de Llocs de Treball Docents d'Ensenyaments Secundaris i Règim Especial les funcions següents:

a) Tramitar la convocatòria dels concursos generals de provisió de llocs de treball de personal docent dels centres públics d'ensenyaments secundaris i de règim especial i del cos d'inspectors d'educació.

b) Tramitar els procediments per a la provisió de llocs de treball docents de caràcter singular en l'àmbit del professorat d'ensenyaments secundaris.

c) Tramitar les convocatòries per a les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera, en pràctiques i interins dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris i professorat de religió.

d) Informar de les reclamacions i els recursos interposats en matèria de provisió de llocs de treball docents.

e) Elaborar estadístiques relatives als resultats dels processos de provisió i participar en la definició de requeriments funcionals dels sistemes informàtics de suport als processos de provisió de llocs de treball docents.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 61

Corresponen al Servei de Nòmines de Personal Docent les funcions següents:

a) Controlar i tramitar les nòmines del personal docent del Departament i els processos dels sistemes de previsió social corresponents.

b) Controlar periòdicament les despeses per grups i conceptes pressupostaris relatives al capítol 1 de personal docent i detectar les desviacions que eventualment s'hi produeixin, i elaborar propostes per optimar els recursos disponibles.

c) Preparar la proposta d'avantprojecte de pressupost de personal docent i els estudis i les avaluacions de costos que se li encomanin.

d) Assessorar els diversos òrgans del Departament en matèria de nòmines i règims de previsió social del personal docent.

e) Coordinar, orientar i donar suport a la gestió que, en matèria de nòmines i tramitació de processos de previsió social, correspongui als serveis territorials.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 62

Del Servei de Nòmines de Personal Docent depèn la Secció de Nòmines de Professorat.

 

Article 63

Corresponen a la Secció de Nòmines de Professorat les funcions següents:

a) Coordinar i controlar la gestió de la confecció de la nòmina de personal docent del Departament d'Educació.

b) Controlar les incidències en la nòmina, endarreriments, bestretes, aplicació de l'impost sobre la renda de les persones físiques, descomptes, execució econòmica de sentències, retencions judicials i tot el que signifiqui variacions en la nòmina.

c) Confeccionar instruccions sobre la normativa aplicable dels règims de previsió social del personal docent i fer-ne el seguiment i la tramitació.

d) Programar, elaborar i distribuir els certificats per a la declaració de la renda del personal docent.

e) Elaborar estadístiques sobre les retribucions del personal docent i informes sobre costos del capítol 1.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 64

Corresponen a la Sub-direcció General de Seguretat i Salut les funcions següents:

a) Planificar, dirigir, coordinar i analitzar l'aplicació de les actuacions que s'hagin de dur a terme en el Departament o per part del Departament en matèria de seguretat i salut, informar-ne a la resta d'unitats i donar suport tècnic a les actuacions dels serveis territorials en la matèria.

b) Vehicular i coordinar l'aplicació de les propostes que en matèria de riscos laborals i en els àmbits de la seva prevenció, correcció i formació del personal, formuli el Servei de Prevenció de Riscos Laborals regulat en el Decret 183/2000, de 29 de maig.

c) Informar, consultar i garantir la participació dels treballadors a través de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos i dels Comitès de Seguretat i Salut, i representar el Departament en aquesta Comissió; coordinar-ne les actuacions i impulsar l'execució dels acords corresponents.

d) Impulsar, fer el seguiment i col·laborar en la gestió de les actuacions informatives i formatives sobre prevenció de riscos laborals planificades pel Departament.

e) Programar, executar i avaluar els programes de formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Informar dels recursos i reclamacions que s'interposin davant el Departament en relació amb les competències que té encomanades.

g) Sense perjudici de la unitat de direcció funcional del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, coordinar i donar suport a les actuacions dels serveis territorials en matèria de gestió de recursos i mesures de seguretat i salut.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 65

De la Sub-direcció General de Seguretat i Salut depèn el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Article 66

Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals li corresponen les funcions establertes en el Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament.

 

Secció tercera

Direcció General de Centres Públics

 

Article 67

La Direcció General de Centres Públics té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el règim administratiu i econòmic dels centres públics, així com establir els criteris per al seu govern.

b) Programar l'oferta educativa de llocs escolars.

c) Programar, supervisar i fer el seguiment de les construccions i inversions dels centres públics.

d) Coordinar i supervisar el manteniment i els equipaments dels centres públics.

e) Dur a terme la interlocució amb els òrgans de participació dels centres educatius.

f) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 68

De la Direcció de Centres Públics depenen les unitats següents:

a) La Sub-direcció General d'Administració i Organització de Centres Públics.

b) La Sub-direcció General de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics.

 

Article 69

Corresponen a la Sub-direcció General d'Administració i Organització de Centres Públics les funcions següents:

a) Donar suport i assessorament als centres públics dels diferents nivells educatius per millorar-ne l'organització i el govern.

b) Supervisar la tramitació dels expedients de creació, modificació i supressió dels centres educatius públics del Departament i d'altres titularitats públiques.

c) Supervisar la tramitació dels expedients de contingut econòmic i les subvencions al cost de l'educació relatius a les accions fetes en els diversos tipus de centres públics de titularitat de les corporacions locals.

d) Dirigir i controlar la gestió en matèria d'assignació de recursos econòmics als centres educatius públics de la Generalitat de Catalunya.

e) Assessorar els centres públics pel que fa a la gestió dels recursos econòmics ordinaris i de programes específics.

f) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides aplicables per raó de les competències atribuïdes i gestionar i fer el seguiment dels crèdits pressupostaris assignats.

g) Impulsar la implantació en els centres educatius dels sistemes d'informació per al suport a la gestió administrativa, acadèmica i econòmica.

h) Coordinar la gestió administrativa dels centres que imparteixen educació no presencial.

i) Dirigir la detecció de les necessitats formatives i el disseny d'activitats i continguts de la formació del professorat i el personal dels centres en l'àmbit de les seves competències.

j) Planificar, executar, si escau, i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat del seu àmbit de competències.

k) Elaborar propostes d'actuació, autorització, seguiment i avaluació dels projectes d'innovació educativa que portin a terme els centres en relació amb el seu àmbit de competència.

l) Coordinar l'oferta de formació no presencial dels centres que la imparteixen.

m) Proposar l'assignació de recursos econòmics i de personal docent i d'administració i serveis dels centres d'educació no presencial.

n) Coordinar i supervisar l'elaboració del desplegament normatiu que regula el funcionament de centres que imparteixen educació no presencial i de caràcter específic.

o) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 70

De la Sub-direcció General d'Administració i Organització de Centres Públics depenen les unitats següents:

a) El Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics.

b) El Servei de Suport a l'Organització de Centres Públics.

 

Article 71

Corresponen al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics les funcions següents:

a) Controlar i supervisar l'assignació de recursos per a despeses dels centres públics del Departament, i el finançament dels centres públics d'altres titularitats i donar suport als serveis territorials per fer-ne el seguiment.

b) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides que li són d'aplicació per raó de les seves competències, gestionar els crèdits assignats i fer el seguiment de l'execució pressupostària corresponent.

c) Gestionar les convocatòries de subvencions per a centres de titularitat de les corporacions locals i controlar les justificacions de les subvencions atorgades.

d) Elaborar projectes de normativa en matèria de centres públics

e) Revisar els expedients de creació, modificació i supressió de centres públics i de zones escolars rurals de la Generalitat de Catalunya i els canvis de denominació i d'ubicació de centres educatius.

f) Revisar els expedients i els convenis de creació, modificació i supressió de centres públics d'altres administracions i els canvis de denominació i d'ubicació de centres educatius.

g) Gestionar i coordinar amb els serveis territorials les adscripcions de centres públics.

h) Supervisar el tràmit dels expedients d'implantació, supressió i trasllat d'ensenyaments en els centres educatius públics i la substitució d'ensenyaments amb motiu de modificacions legislatives en matèria educativa.

i) Supervisar la gestió del Registre de Centres i els requeriments funcionals i d'interoperabilitat amb altres aplicacions del Departament d'Educació.

j) Supervisar la delegació de competències de les llars d'infants municipals.

k) Gestionar els convenis de col·laboració per a l'ús compartit d'edificis.

l) Supervisar la resolució d'incidències amb relació a les cartes de pagament de corporacions locals.

m) Supervisar la resolució d'incidències amb relació a la contractació centralitzada de serveis bàsics i subministraments per als centres educatius.

n) Supervisar l'elaboració d'informes amb motiu de requeriments previs i recursos.

o) Col·laborar amb la intervenció delegada pel que fa al control financer de la despesa pública associada a les competències de la Sub-direcció General.

p) Supervisar informes i estudis de l'àmbit de les seves competències.

q) Supervisar el tràmit d'expedients d'implantació de plans experimentals a proposta de la Direcció General.

r) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 72

Del Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics en depenen les unitats següents:

a) La Secció de Gestió Econòmica de Centres Públics.

b) L'Àrea de Gestió Administrativa de Centres Públics i Registre de Centres.

 

Article 73

Corresponen a la Secció de Gestió Econòmica de Centres Públics les funcions següents:

a) Proposar els criteris per a l'assignació de recursos per a despeses de funcionament dels centres públics del Departament d'Educació i fer-ne l'assignació, el seguiment, el control i l'avaluació.

b) Gestionar les convocatòries per a les subvencions de llars d'infants, conservatoris de música, escoles d'art, escoles de música i escoles de dansa de titularitat de les corporacions locals i controlar les justificacions de les subvencions atorgades.

c) Preparar els documents de base per a l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost en l'àmbit dels centres públics del Departament d'Educació.

d) Preparar altres expedients econòmics d'aplicació per raó de les seves competències.

e) Preparar la documentació per al control financer de la intervenció delegada en el Pla de Control Financer de la Intervenció General.

f) Elaboració d'informes i estudis de l'àmbit de les seves competències per a unitats del Departament i d'altres organismes (Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, iniciatives parlamentàries, Transparència, etc.).

g) Elaboració d'instruccions i propostes de normativa en matèria de centres públics de l'àmbit de les seves competències.

h) Elaborar expedients d'implantació de plans experimentals a proposta de la Direcció General.

i) Ordenar i custodiar la documentació electrònica de la unitat.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 74

L'Àrea de Gestió Administrativa de Centres Públics i Registre de Centres, configurada com àrea funcional, te les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de creació, modificació i supressió de centres públics i zones escolars rurals dependents de la Generalitat de Catalunya.

b) Tramitar els expedients de creació, modificació i supressió de centres públics dependents de les corporacions locals i elaborar els convenis corresponents.

c) Tramitar els expedients d'adscripció de centres educatius públics amb la participació dels serveis territorials.

d) Tramitar els expedients d'implantació d'ensenyaments en centres públics i la substitució d'ensenyaments amb motiu de modificacions legislatives en matèria educativa.

e) Tramitar els expedients de canvis de denominació específica i trasllats d'ubicació de centres educatius públics.

f) Tramitar els expedients de delegació de competències de les llars d'infants municipals.

g) Elaborar i tramitar els convenis de col·laboració per a l'ús compartit d'edificis.

h) Solucionar les incidències amb relació a la contractació centralitzada de serveis bàsics i subministraments per als centres educatius.

i) Solucionar les incidències amb relació a les cartes de pagament de corporacions locals.

j) Elaborar informes amb motiu de requeriments previs i recursos de l'àmbit de les seves competències.

k) Actualitzar i vetllar per la correcció de les dades del Registre de Centres, amb la informació de la situació administrativa dels centres educatius públics i privats, proporcionar dades del Registre a les unitats que les requereixin, emetre certificats i informes sobre les dades registrals i fer periòdicament l'intercanvi de dades amb els registres anàlegs de l'Administració general de l'Estat.

l) Elaborar els requeriments funcionals del sistema d'informació vinculat al Registre de Centres i d'interoperabiltat amb altres sistemes d'informació del Departament d'Educació.

m) Ordenar i custodiar la documentació electrònica de la unitat.

n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors

 

Article 75

Corresponen al Servei de Suport a l'Organització de Centres Públics les funcions següents:

a) Elaborar els criteris per al govern dels centres públics.

b) Analitzar models organitzatius i donar suport a la seva implantació en els centres públics ordinaris i els de caràcter específic, entre els quals hi ha l'Institut Obert de Catalunya, l'Escola Superior de Disseny, i altres que es puguin crear.

c) Supervisar el disseny i la gestió dels sistemes d'informació per al suport a la gestió administrativa, acadèmica i econòmica de l'àmbit de la seva competència.

d) Organitzar la detecció de necessitats formatives del professorat, d'acord amb les direccions generals competents en aquesta matèria.

e) Elaborar criteris de gestió dels recursos econòmics ordinaris i de programes específics per als centres públics i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

f) Supervisar la renovació dels consells escolars dels centres educatius sostinguts amb fons públics.

g) Supervisar i coordinar l'elaboració d'informes i estudis amb relació a la gestió i l'organització dels centres educatius públics.

h) Supervisar l'organització, l'aplicació i l'avaluació de programes educatius en els centres educatius públics.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 76

Del Servei de Suport a l'Organització de Centres Públics en depenen les seccions següents:

a) La Secció de Programes i d'Atenció als Centres Públics.

b) La Secció d'Aplicacions de Gestió de Centres públics.

 

Article 77

Corresponen a la Secció de Programes i d'Atenció als Centres Públics les funcions següents:

a) Fer el seguiment i atendre les necessitats dels centres públics envers la seva organització.

b) Proposar criteris per a la direcció i el govern dels centres públics, donar suport als centres i fer-ne el seguiment.

c) Detectar les necessitats formatives del professorat i proposar les activitats i els continguts de la formació per a la direcció i el govern dels centres específics.

d) Elaborar informes i estudis amb relació a la gestió i l'organització dels centres educatius públics.

e) Organitzar, supervisar i avaluar les eleccions de renovació dels consells escolars dels centres sostinguts amb fons públics.

f) Organitzar, supervisar i avaluar l'aplicació de programes educatius en els centres educatius públics.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 78

Corresponen a la Secció d'Aplicacions de Gestió de Centres Públics les funcions següents:

a) Definir els requeriments funcionals dels sistemes d'informació de suport a la gestió acadèmica, administrativa i econòmica dels centres educatius i les guies d'estil per desenvolupar aplicacions.

b) Elaborar criteris de disseny de les aplicacions de gestió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres educatius de l'àmbit de la seva competència.

c) Elaborar els manuals de suport de les aplicacions de gestió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres educatius de l'àmbit de la seva competència.

d) Detectar les necessitats formatives dels equips directius, proposar les activitats i els continguts de la formació i exercir la coordinació de les activitats, amb relació a les aplicacions de gestió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres educatius de l'àmbit de la seva competència.

e) Supervisar el desenvolupament i el funcionament de les aplicacions de gestió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres educatius de l'àmbit de la seva competència.

f) Supervisar la resolució d'incidències de funcionament de les aplicacions de gestió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres educatius de l'àmbit de la seva competència.

g) Supervisar la correcció i la coherència de les dades de les aplicacions de gestió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres educatius de l'àmbit de la seva competència.

h) Participar en la coordinació d'aplicacions que s'interrelacionen.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 79

Corresponen a la Sub-direcció General de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics les funcions següents:

a) Impulsar, controlar, actualitzar, supervisar i coordinar els plans anuals d'actuació en infraestructures del Departament i les actuacions que se'n derivin.

b) Articular les inversions i altres despeses en programes d'actuació a curt termini, referides a obres, ús d'edificis escolars en règim d'arrendament i equipaments escolars, i les corresponents propostes de contractació.

c) Proposar l'encàrrec i fer el seguiment dels projectes relatius als edificis de centres públics del Departament.

d) Garantir la supervisió de projectes dels centres públics i privats.

e) Donar servei tècnic als edificis inclosos en els expedients d'autorització de centres privats.

f) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides que siguin d'aplicació, així com dur a terme la gestió i el seguiment de l'aplicació dels crèdits pressupostaris assignats.

g) Coordinar i donar suport a les actuacions dels serveis territorials en les matèries pròpies de la Sub-direcció General, i molt especialment les de les respectives unitats d'Obres i Manteniment.

h) Planificar, d'acord amb la programació de l'oferta educativa de llocs escolars, les necessitats d'infraestructura de centres públics.

i) Programar el manteniment de les instal·lacions i els edificacions escolars.

j) Elaborar i mantenir l'inventari de les edificacions escolars i els equipaments.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 80

De la Sub-direcció General de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics depenen els serveis següents:

a) El Servei de Gestió de Construccions Escolars.

b) El Servei de Gestió d'Inversions.

 

Article 81

Corresponen al Servei de Gestió de Construccions Escolars les funcions següents:

a) Preparar els encàrrecs, fer el seguiment i controlar econòmicament i tècnicament els projectes d'arquitectura i la direcció d'obres relatives a centres i serveis educatius del Departament, i assessorar i donar suport al personal tècnic que es contracti, llevat dels casos en què aquestes funcions es deleguin als serveis territorials.

b) Supervisar els projectes d'arquitectura dels centres públics, els inclosos en els expedients d'autorització dels centres privats i, quan escaigui, els afectats pels convenis de creació de centres d'altra titularitat pública.

c) Inspeccionar, informar i controlar tècnicament les obres directament o mitjançant les seccions d'Obres i Manteniment dels serveis territorials, l'acció de les quals coordina en aquesta matèria.

d) Supervisar i controlar l'execució dels contractes fins a la recepció de les obres i la dels convenis amb les administracions locals sobre obres en centres educatius, directament o a través de les seccions d'Obres i Manteniment dels serveis territorials.

e) Supervisar els estudis geotècnics i topogràfics dels solars on s'han de construir o ampliar centres educatius públics i elaborar els informes corresponents.

f) Tramitar els expedients jurídics i patrimonials relacionats amb els solars i les obres de centres públics.

g) Elaborar i proposar criteris tècnics per a la construcció d'edificis de centres públics i elaborar i proposar la normativa arquitectònica sobre centres educatius.

h) Controlar l'inventari dels edificis dels centres educatius públics i coordinar les actuacions dels serveis territorials en aquesta matèria.

i) Desenvolupar altres programes específics d'actuació que estableixi la Sub-direcció General en l'exercici de les seves competències, i coordinar les actuacions de les seccions d'Obres i Manteniment dels serveis territorials en la seva execució.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 82

Del Servei de Gestió de Construccions Escolars en depenen les unitats següents:

a) La Secció de Supervisió de Projectes.

b) L'Àrea d'Obres.

c) La Secció de Manteniment, Inventari, Instal·lacions i Edificacions Escolars Prefabricades.

d) L'Àrea de Patrimoni.

 

Article 83

Corresponen a la Secció de Supervisió de Projectes les funcions següents:

a) Controlar i supervisar els projectes d'arquitectura i enginyeria, tant pel que fa a noves construccions com a ampliacions i obres de reforma, adequació i millora en centres públics.

b) Proposar l'elaboració i l'actualització dels criteris i les actuacions sobre el disseny i la construcció de centres públics i la seva incidència en el manteniment.

c) Establir els criteris bàsics per a la supervisió d'un projecte.

d) Controlar i revisar la documentació necessària per a la redacció de projectes arquitectònics de centres públics.

e) Elaborar informació que permeti determinar els programes de necessitats per a centres públics de nova construcció i/o ampliació.

f) Preparar i elaborar els expedients tècnics per a la redacció de projectes de construcció i/o reforma de centres públics.

g) Revisar i adequar els mòduls de cost de la construcció de centres públics i el manteniment de les bases de preus i de materials.

h) Emetre informes sobre els projectes de construcció i/o reforma de centres privats en els procediments d'autorització administrativa.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 84

L'Àrea d'Obres, configurada com àrea funcional, te les funcions següents:

a) Fer el seguiment i elaborar els informes referents a les obres de centres docents del Departament i dels serveis educatius, des de la licitació fins a la recepció i devolució de la garantia.

b) Informar sobre les incidències, modificacions i actuacions complementàries de les obres que s'executin en centres docents del Departament.

c) Assessorar i donar suport a les seccions d'Obres i Manteniment adscrites als serveis territorials pel que fa al seguiment i control de les obres.

d) Gestionar la rehabilitació dels centres del Departament amb criteris sostenibles d'acord amb l'actual normativa europea.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 85

Corresponen a la Secció de Manteniment, Inventari, Instal·lacions i Edificacions Escolars Prefabricades les funcions següents:

a) Coordinar els programes d'actuacions als centres educatius pel que fa al manteniment d'edificis i fer el seguiment del manteniment dels edificis gestionats per entitats externes.

b) Mantenir l'inventari d'instal·lacions dels centres educatius i fer el seguiment de les actuacions per a la seva actualització.

c) Mantenir l'inventari dels edificis prefabricats.

d) Coordinar la programació anual d'instal·lació d'edificis prefabricats conjuntament amb els serveis territorials.

e) Elaborar la proposta, fer el seguiment del pressupost anual del programa d'edificis prefabricats, preparar la gestió tècnica per a la licitació dels concursos i dirigir les empreses adjudicatàries.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 86

L'Àrea de Patrimoni, configurada com àrea funcional, te les funcions següents:

a) Gestionar la documentació corresponent als solars per a les construccions i/o ampliacions de centres i serveis educatius del Departament i instruir els expedients administratius i patrimonials previs als acords del Govern.

b) Elaborar els informes legals referents als aspectes patrimonials dels solars i edificis dels centres educatius del Departament

c) Tramitar els expedients d'obra nova en les construccions de centres educatius per a la inscripció en el Registre de la Propietat.

d) Gestionar convenis i arrendaments relacionats amb temes patrimonials.

e) Gestionar l'inventari dels béns immobles dels centres educatius del Departament.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 87

Corresponen al Servei de Gestió d'Inversions les funcions següents:

a) Elaborar i supervisar els plans anuals d'inversions, gestionar-los i fer-ne el seguiment i l'assignació de recursos.

b) Elaborar, gestionar i fer el seguiment dels convenis de col·laboració amb les administracions locals en matèria d'obres.

c) Coordinar les propostes d'inici dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments relatius als centres i serveis educatius del Departament, fer-ne el seguiment fins a la devolució de la garantia i mantenir actualitzada la informació corresponent.

d) Coordinar la informació, la documentació i el seguiment de les actuacions gestionades mitjançant proveïdors externs, i tramitar la documentació i els pagaments corresponents.

e) Coordinar les actuacions dels serveis territorials en la gestió administrativa d'obres.

f) Programar i dirigir l'adquisició i la distribució de l'equipament dels centres públics.

g) Gestionar els crèdits assignats per raó de les seves competències.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 88

Del Servei de Gestió d'Inversions depenen les seccions següents:

a) La Secció d'Inversions.

b) La Secció d'Equipaments Educatius.

 

Article 89

Corresponen a la Secció d'Inversions les funcions següents:

a) Gestionar el seguiment dels programes anuals d'inversió, els seus recursos pressupostaris i la tramitació dels expedients pluriennals.

b) Elaborar i actualitzar la informació i els costos de les diverses actuacions.

c) Elaborar i tramitar les propostes d'iniciació dels contractes d'obres i de serveis relacionats i fer el seguiment dels expedients administratius fins a la devolució de la garantia.

d) Elaborar i fer el seguiment dels convenis que s'han de subscriure amb ajuntaments amb motiu de la realització d'obres.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 90

Corresponen a la Secció d'Equipaments Educatius les funcions següents:

a) Coordinar la programació d'equipaments dels centres i serveis educatius del Departament.

b) Coordinar l'elaboració de les prescripcions tècniques d'equipaments educatius, la presentació de mostres i la seva valoració.

c) Elaborar el banc de preus.

d) Elaborar i tramitar les propostes d'iniciació dels contractes d'equipaments i de serveis relacionats i fer- ne el seguiment fins a la devolució de la garantia.

e) Coordinar la recepció dels diversos equipaments.

f) Coordinar el lliurament dels equipaments als centres públics i gestionar l'estoc del magatzem.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Secció quarta

Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats

 

Article 91

Corresponen a la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats les funcions següents:

a) Supervisar i coordinar el règim administratiu dels centres concertats i dels privats.

b) Dirigir l'autorització, la modificació de l'autorització i el cessament dels centres privats.

c) Gestionar l'accés al règim de concerts educatius i efectuar les propostes corresponents dels centres privats que han de formar part del Servei d'Educació de Catalunya.

d) Dirigir, coordinar i supervisar el règim econòmic i el pagament delegat dels centres privats concertats.

e) Coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'atorgament de subvencions, ajuts i altres prestacions als centres privats.

f) Impulsar mecanismes de foment de les inversions en ampliacions, millores, reformes i nova construcció d'edificis destinats a centres privats concertats, preferentment en zones socioeconòmiques desfavorides.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 92

De la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats depèn la Sub-direcció General de Centres Privats.

 

Article 93

Corresponen a la Sub-direcció General de Centres Privats les funcions següents:

a) Supervisar els expedients d'autorització, modificació i cessament dels centres de titularitat privada i coordinar-ne la tramitació amb els serveis territorials.

b) Elaborar les propostes de normativa amb relació als centres privats.

c) Elaborar les propostes de concertació en el marc de la programació de l'oferta educativa.

d) Definir les plantilles docents dels centres privats concertats vinculades al concert que en cada moment tinguin subscrit.

e) Elaborar les propostes en relació amb el finançament dels centres concertats i privats: convenis, subvencions i contractes programa.

f) Coordinar les actuacions relacionades amb el pagament delegat del professorat dels centres concertats.

g) Coordinar i supervisar les actuacions relacionades amb el règim administratiu dels centres privats.

h) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides que li són d'aplicació per raó de la seva competència.

i) Gestionar i fer el seguiment pressupostari dels crèdits assignats.

j) Col·laborar en la programació de l'oferta educativa dels llocs escolars per establir la programació del curs.

k) Dur a terme la interlocució amb les organitzacions patronals i sindicals del sector privat concertat.

l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 94

De la Sub-direcció General de Centres Privats depenen les unitats següents:

a) El Servei de Gestió de Centres Privats.

b) El Servei de Pagament Delegat.

 

Article 95

Corresponen al Servei de Gestió de Centres Privats les funcions següents:

a) Gestionar i controlar els concerts educatius, les convocatòries de subvencions, els contractes programa i els convenis amb centres privats i, quan escaigui, donar suport als serveis territorials per fer-ne el seguiment.

b) Gestionar les plantilles docents dels centres privats concertats, vinculades al concert que en cada moment tinguin subscrit.

c) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides que li són d'aplicació per raó de les seves competències, gestionar els crèdits assignats i fer el seguiment de l'execució pressupostària corresponent.

d) Coordinar la tramitació dels expedients d'autorització, modificació i cessament dels centres privats en allò que correspongui a les funcions de la Sub-direcció General.

e) Formular les propostes de resolució derivades de l'aplicació de la normativa que regula el concert educatiu.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 96

Del Servei de Gestió de Centres Privats depenen les seccions següents:

a) La Secció de Règim Econòmic de Centres Privats.

b) La Secció de Règim Administratiu de Centres Privats.

 

Article 97

Corresponen a la Secció de Règim Econòmic de Centres Privats les funcions següents:

a) Gestionar les convocatòries per a l'establiment de nous concerts i per a la renovació o la modificació dels ja existents.

b) Gestionar les convocatòries de subvenció, els contractes programa i els convenis amb centres privats i controlar les justificacions de les subvencions atorgades.

c) Informar i resoldre les incidències derivades del règim de concert educatiu i de les convocatòries de subvencions.

d) Tramitar els pagaments de les despeses de funcionament dels centres privats concertats i controlar-ne la justificació.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 98

Corresponen a la Secció de Règim Administratiu de Centres Privats les funcions següents:

a) Elaborar les propostes per a l'aprovació dels projectes de centres educatius privats.

b) Tramitar els expedients d'autorització, modificació de l'autorització i cessament dels centres privats.

c) Tramitar els expedients d'habilitació del professorat de centres privats.

d) Supervisar la tramitació a les àrees territorials dels expedients d'autorització, modificació de l'autorització i cessament dels centres privats.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 99

Corresponen al Servei de Pagament Delegat les funcions següents:

a) Supervisar la gestió del sistema de pagament delegat i dels sistemes de previsió social del personal afectat.

b) Coordinar l'actuació de les serveis territorials en aquesta matèria.

c) Aplicar els acords en matèria de concerts que tinguin incidència en el sistema de pagament delegat.

d) Proposar els procediments i els continguts que escaigui per a l'actualització de les dades i la gestió del sistema de pagament delegat.

e) Formular les propostes de resolució derivades de l'aplicació de la normativa que regula el sistema de pagament delegat.

f) Emetre informes relatius a les reclamacions prèvies a la via jurisdiccional social en relació amb el personal inclòs en el sistema de pagament delegat.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 100

Del Servei de Pagament Delegat depèn la Secció de Gestió del Pagament Delegat.

 

Article 101

Corresponen a la Secció de Gestió del Pagament Delegat les funcions següents:

a) Gestionar, supervisar i controlar el pagament delegat del personal docent dels centres concertats.

b) Resoldre les incidències que es produeixin en l'àmbit del pagament delegat.

c) Controlar el pagament de les quotes corresponents a la Seguretat Social i gestionar les retencions a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

d) Elaborar estudis econòmics i propostes d'actuació en relació amb aquesta matèria.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Secció cinquena

Gabinet Tècnic

 

Article 102

Corresponen al Gabinet Tècnic, amb rang orgànic de sub-direcció general, les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i de les entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i la definició de les prioritats en les polítiques departamentals.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, els estudis i les estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

e) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.

f) Supervisar, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació, les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, informació interna i externa i les actuacions de difusió.

g) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i l'execució del pla de publicacions.

h) Planificar, elaborar i executar els programes de normalització lingüística i promoure els plans d'acció que se'n deriven.

i) Prestar assistència tècnica i assessorament en matèria de protecció de dades.

j) Elaborar i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensió de recursos, i fer-ne el seguiment.

k) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

l) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions dels ciutadans amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla director de sistemes d'informació i en coordinació amb la Direcció de Serveis.

m) Impulsar, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica, així com les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació.

n) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental en matèria de transparència i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

o) Coordinar la participació en fires i en actes de promoció de l'activitat del Departament, així com donar suport al Gabinet del Conseller o Consellera en l'organització d'actes institucionals.

p) Dirigir les unitats del Departament en matèria de programes europeus i internacionals.

q) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 103

Del Gabinet Tècnic depenen els serveis següents:

a) El Servei d'Organització.

b) El Servei d'Indicadors i Estadística.

c) El Servei de Projectes Estratègics i Transparència.

d) El Servei de Difusió.

 

Article 104

Corresponen al Servei d'Organització les funcions següents:

a) Elaborar i mantenir el catàleg de processos del Departament i impulsar-ne la millora i l'estandardització.

b) Elaborar les propostes d'estructures organitzatives per adequar-les als objectius departamentals.

c) Coordinar els aspectes funcionals dels sistemes informàtics estratègics que gestiona l'Àrea TIC per alinear-los amb els objectius departamentals.

d) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i coordinar les accions que en resultin conjuntament amb l'Àrea TIC.

e) Proposar i coordinar els projectes d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes per a la seva avaluació.

f) Gestionar el coneixement organitzacional del Departament, en col·laboració amb altres unitats del Departament.

g) Impulsar i coordinar els projectes d'administració electrònica i interoperabilitat, en coordinació amb les unitats transversals competents en aquesta matèria.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 105

Del Servei d'Organització depèn la Secció de Processos i Administració Electrònica.

 

Article 106

Corresponen a la Secció de Processos i Administració Electrònica les funcions següents:

a) Identificar processos susceptibles de redisseny per integrar les eines facilitadores de l'administració electrònica disponibles amb l'objectiu de simplificar els processos i d'incrementar-ne l'eficàcia i l'eficiència.

b) Difondre entre els possibles usuaris les novetats en matèria de serveis corporatius facilitadors de la implementació de serveis d'interoperabilitat i tràmits electrònics.

c) Participar en la definició i posterior implantació de projectes organitzatius transversals dins del Departament.

d) Dissenyar i implantar un sistema de gestió d'usuaris de les eines i els serveis corporatius lligats a la interoperabilitat i altres serveis organitzatius i d'administració electrònica.

e) Fer el seguiment i el control dels usuaris i de l'ús d'aquestes eines corporatives dins del Departament.

f) Administrar i mantenir actualitzat el Catàleg Corporatiu de Processos dins del Departament.

g) Mantenir la interlocució operativa amb els responsables de les eines i serveis corporatius facilitadors de l'administració electrònica.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 107

Corresponen al Servei d'Indicadors i Estadística les funcions següents:

a) Elaborar i proposar les directrius i els criteris tècnics per a les estadístiques educatives, elaborar-les i proposar-ne la difusió.

b) Definir, elaborar i gestionar el quadre d'indicadors departamentals i del sistema educatiu per al seguiment del pla d'actuacions i presa de decisions.

c) Proposar informes, dictàmens i estudis externs i fer-ne el seguiment.

d) Impulsar eines que facilitin l'accés a la intel·ligència significativa lligada a la gestió departamental i a l'obertura de dades en col·laboració amb el Servei de Projectes Estratègics i Transparència.

e) Coordinar la recollida i l'elaboració de les dades estadístiques referents a tots els nivells educatius i modalitats d'ensenyament públic i privat.

f) Participar en els treballs de coordinació de la Comissió d'Estadística del Ministeri d'Educació.

g) Elaborar els indicadors de la despesa pública en educació de les administracions catalanes i l'estadística de beques i ajuts a l'estudi.

h) Atendre demandes de dades sobre el sistema educatiu d'institucions i experts.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 108

Del Servei d'Indicadors i Estadística depèn la Secció d'Estadística.

 

Article 109

Corresponen a la Secció d'Estadística les funcions següents:

a) Definir els indicadors i les dades estadístiques que han d'integrar l'estadística educativa de Catalunya.

b) Gestionar la recollida i l'elaboració de les dades estadístiques referents a tots els nivells educatius i modalitats d'ensenyament públic i privat.

c) Participar en l'elaboració, pel que fa a l'estadística educativa, del Pla Estadístic de Catalunya.

d) Participar en els treballs de coordinació de la Comissió d'Estadística del Ministeri d'Educació.

e) Preparar les dades de l'estadística educativa per difondre-les o publicar-les per diferents canals i formats.

f) Elaborar informes, indicadors, sèries estadístiques i atendre les sol·licituds d'informació estadística.

g) Assessorar els òrgans del Departament en matèria d'estadística.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 110

Corresponen al Servei de Projectes Estratègics i Transparència les funcions següents:

a) Proposar, coordinar el disseny i avaluar el conjunt de polítiques i projectes estratègics del Departament.

b) Dissenyar i coordinar els indicadors i els quadres de comandament del Departament, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

c) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament.

d) Coordinar i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals i proposar-ne informes, dictàmens i estudis.

e) Establir mecanismes que facilitin la coordinació de les polítiques departamentals, entre d'altres, la dels grups de treball intradepartamentals.

f) Impulsar accions que promoguin la transparència, l'obertura de dades públiques, el bon govern i la participació ciutadana en les actuacions del Departament.

g) Gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública i altres peticions d'informació de la bústia de la transparència, així com coordinar-ne la distribució a les unitats departamentals i elaborar propostes de resposta per garantir que es dona la informació en els terminis establerts.

h) Vetllar pel compliment dels principis de transparència a les entitats i els organismes autònoms adscrits al Departament, fent-ne el seguiment.

i) Donar assistència tècnica i assessorament en matèria de protecció de dades personals.

j) Dirigir l'activitat de la biblioteca del Departament i elaborar i gestionar el pla anual d'adquisició de documents i material bibliogràfic.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 111

Corresponen al Servei de Difusió les funcions següents:

a) Planificar, coordinar i homogeneïtzar les actuacions del Departament en matèria de difusió i informació en els diferents webs departamentals.

b) Gestionar la intranet amb els portals, els webs del Departament i vetllar per la coordinació amb la resta de portals departamentals.

c) Impulsar i promoure la gestió del coneixement i la transversalitat de la informació amb voluntat d'integrar els òrgans del Departament, identificar les necessitats d'informació i mantenir el mapa de coneixement del Departament.

d) Normalitzar la documentació interna, els impresos, els documents elaborats per sistemes informàtics i els noticiaris de les aplicacions informàtiques del Departament i dissenyar eines de normalització lingüística.

e) Elaborar bases de dades documentals amb continguts d'interès per al Departament i per al sector educatiu, productes tècnics i glossaris amb destinació a les unitats del Departament i altres institucions.

f) Coordinar l'edició de publicacions i butlletins del Departament, en paper i per mitjans electrònics, i gestionar-ne la difusió.

g) Supervisar i garantir l'acompliment dels criteris que estableix la Generalitat de Catalunya respecte a la imatge gràfica i institucional tant en la comunicació externa com interna.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Secció sisena

Assessoria Jurídica

 

Article 112

L'Assessoria Jurídica, amb rang orgànic de sub-direcció general, es configura d'acord amb l'article 14 del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que s'estableix al Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Secció setena

Inspecció de Serveis

 

Article 113

La Inspecció de Serveis, amb rang orgànic de servei, és l'òrgan per mitjà del qual s'instrumenta l'exercici de la facultat inspectora atribuïda al secretari o secretària general del Departament per l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre. Estén el seu àmbit d'actuació a les unitats administratives i als centres docents en matèria d'organització i funcionament administratiu, i li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar l'actuació dels inspectors de serveis, tant pel que fa al personal efectiu adscrit als serveis centrals com al personal efectiu adscrit als serveis territorials.

b) Instruir expedients disciplinaris del personal d'administració i serveis i del personal docent a instància del secretari o secretària general, expedients administratius de revocació d'autorització de centres per incompliment de les condicions de l'autorització i expedients sancionadors a centres per incompliment de les obligacions derivades de la subscripció de concert o de l'obtenció de subvencions, a instància de la direcció general competent, i proposar-ne, en tots els casos, la resolució.

c) Inspeccionar el funcionament de les unitats i els centres dins del seu àmbit d'actuació.

d) En l'acció inspectora sobre els serveis, avaluar les situacions i assessorar sobre el desenvolupament de la gestió encomanada, vetllar pels aspectes relatius als elements funcionals, personals i materials, al règim econòmic, als procediments i a l'ús de la llengua d'acord amb la Llei de política lingüística.

e) Emetre informes i formular propostes d'actuacions puntuals de millora i correcció en els serveis.

f) Atendre les queixes i els suggeriments que eventualment sorgeixin en els diversos serveis del Departament sobre disfuncions en relació amb el servei que tenen encomanat, emetre els informes pertinents i proposar al secretari o secretària general l'adopció de les mesures correctores que s'estimin pertinents.

g) Elaborar i proposar al secretari o secretària general el projecte de pla anual d'actuació ordinària i la memòria anual d'activitats de la Inspecció de Serveis.

h) Qualsevol altra que li sigui encomanada pel secretari o secretària general.

 

Article 114

Els inspectors de serveis depenen de la Inspecció de Serveis, tant si estan adscrits als serveis centrals com si ho estan als serveis territorials. Per ser nomenat inspector o inspectora de serveis cal haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a funcionari o funcionària de carrera en cossos o escales de grup A amb els requisits que en cada cas s'indiquin a la relació de llocs de treball.

Els inspectors de serveis exerceixen les funcions b), c), d), e) i f) de l'article anterior i qualsevol altra que els encarregui el o la cap de la Inspecció de Serveis en l'àmbit de les seves competències.

 

Capítol 4

Secretaria de Polítiques Educatives

 

Article 115

La Secretaria de Polítiques Educatives, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques educatives del Departament.

b) Elaborar les propostes i línies d'actuació en matèria d'ordenació i innovació del sistema educatiu.

c) Exercir la direcció de la Inspecció d'Educació.

d) Establir les directrius de funcionament de les juntes de directors i dirigir la interlocució amb aquests òrgans.

e) Impulsar el coneixement i l'ús de les diferents llengües en el sistema educatiu de Catalunya.

f) Promoure l'ús de les tecnologies digitals en els projectes educatius com a instrument d'inclusió digital, recurs per a l'aprenentatge i agent d'innovació educativa.

g) Coordinar l'oferta educativa de cada curs escolar i gestionar i controlar els processos d'admissió de l'alumnat en els centres sufragats amb fons públics.

h) Coordinar la participació en projectes europeus i internacionals i en els projectes i actuacions en matèria de continguts i de serveis digitals i telemàtics orientats a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat i del professorat.

i) Coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'atorgament de beques i ajuts a l'estudi.

j) Coordinar els aspectes referents al transport i als menjadors escolars i altres serveis a l'alumnat de naturalesa anàloga.

k) Donar suport a projectes de renovació pedagògica i promoure la innovació curricular i la difusió de bones pràctiques educatives.

l) Donar suport als projectes educatius dels centres públics dependents del Departament d'Educació i coordinar l'actuació dels seus directors per a la millora de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió de recursos humans i materials.

m) Establir els criteris per a la col·laboració amb l'Administració local i altres administracions en matèria d'educació.

n) Establir les directrius per a la coordinació de les actuacions del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Català de Formació Professional.

o) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

p) Autoritzar les actuacions de la Secretaria que generin despesa.

q) Contribuir al desplegament i a la coordinació del sistema de formació i qualificació professionals.

r) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 116

De la Secretaria de Polítiques Educatives depenen les unitats següents:

a) La Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital.

b) La Direcció General de Currículum i Personalització.

c) La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

d) La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

e) La Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic.

f) La Sub-direcció General de la Inspecció d'Educació.

 

Secció primera

Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital

 

Article 117

Corresponen a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital les funcions següents:

a) Impulsar i aplicar polítiques per augmentar les oportunitats dels estudiants en l'assoliment de l'èxit educatiu en el marc de l'educació del segle xxi.

b) Dirigir el desplegament de la innovació pedagògica i la transformació educativa, de les mesures de suport i reconeixement de centres i de docents, i de l'avaluació, difusió i transferència corresponents.

c) Definir els elements bàsics per a la creació, organització i recursos dels centres formadors i dels centres de referència educativa.

d) Determinar les necessitats de formació, supervisar-ne el disseny i l'execució i avaluar els resultats de la formació del professorat i els serveis educatius, en coordinació amb la Direcció General de Currículum i Personalització.

e) Impulsar les estratègies de desenvolupament professional del professorat, el treball en xarxa, la formació en el centre, la transferència i l'avaluació de l'impacte de la formació permanent.

f) Definir les línies generals d'actuació, pautes de funcionament i criteris d'avaluació dels serveis educatius, coordinar les actuacions impulsades per les diverses unitats administratives i promoure la transformació i l'adaptació a les necessitats dels centres i del sistema educatiu.

g) Proposar directrius i mesures per fomentar l'èxit educatiu, el retorn i la continuïtat formativa de tot l'alumnat.

h) Promoure la creació de centres de noves oportunitats i la transformació dels centres d'adults, connectant els aprenentatges escolars, reglats i formals, amb els no reglats i informals, amb la perspectiva de l'aprenentatge al llarg de la vida.

i) Impulsar la cultura digital com a agent de transformació de la realitat educativa.

j) Fomentar la cultura i les competències digitals i l'ús educatiu de les tecnologies digitals en totes les etapes i ensenyaments, com a instruments per a l'aprenentatge al llarg de la vida.

k) Determinar les directrius respecte a l'ús, desplegament i impacte de les tecnologies digitals en els centres educatius de Catalunya.

l) Proposar els criteris sobre equipaments, infraestructures i serveis digitals als centres educatius i supervisar-ne la gestió.

m) Impulsar estratègies i plans d'actuació per a l'avaluació i acreditació de la competència digital de professors i d'alumnes.

n) Definir i impulsar estratègies que situïn els centres educatius com a autèntic motor de canvi i transformació del sistema.

o) Fomentar noves modalitats de formació per a l'adquisició de competències clau per al segle xxi.

p) Impulsar la recerca educativa amb l'establiment de polítiques d'avaluació de processos i d'impacte per obtenir models escalables i de transferència a diferents realitats educatives.

q) Promoure la recerca i l'avaluació de polítiques educatives, i impulsar la difusió i la transferència de coneixement.

r) Impulsar estratègies i plans conjunts d'actuació amb altres administracions, universitats, entitats i altres institucions per a la formació, la innovació, l'èxit escolar, les noves oportunitats i l'ensenyament al llarg de la vida.

s) Impulsar estratègies que afavoreixin la coordinació i l'intercanvi de coneixement amb les universitats catalanes, tot afavorint sinergies de col·laboració i lideratge compartit, en projectes comuns de recerca, d'avaluació i transferència.

t) Establir contactes i xarxes d'intercanvi amb institucions internacionals referents en l'àmbit de la recerca en educació i avaluació basada en evidències.

u) Establir mecanismes de col·laboració continuada amb la futura Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació. Nodrir l'Agència amb evidències científiques provinents de la recerca per a la presa de decisions educatives.

v) Mesurar la innovació i instaurar una cultura de l'avaluació, a partir de la presa de decisions polítiques en evidències que provinguin de la recerca educativa.

w) Identificar les innovacions que es donen en el marc dels diferents àmbits del sistema educatiu (professorat, centre educatiu i institució) i construir mètriques per examinar la relació entre la innovació i l'impacte que té en els resultats acadèmics.

x) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 118

De la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital depenen les unitats següents:

a) La Sub-direcció General d'Innovació i Formació.

b) La Sub-direcció General de Transformació Educativa.

c) La Sub-direcció General de Recerca i Cultura Digital.

 

Article 119

Corresponen a la Sub-direcció General d'Innovació i Formació les funcions següents:

a) Fomentar la col·laboració entre administracions, institucions universitàries i formatives i altres agents educatius per a l'impuls d'iniciatives i plans territorials, locals i de centre de formació i innovació educativa.

b) Impulsar la innovació i la transformació educativa, mitjançant el suport a l'autonomia i als projectes de centres i equips docents, amb la col·laboració, quan s'escaigui, d'altres agents educatius.

c) Desenvolupar plans de detecció i reconeixement de la innovació de centres, de docents i d'avaluació, difusió i transferència de la innovació pedagògica i les millores educatives als centres i al conjunt del sistema quan s'escaigui.

d) Impulsar programes d'innovació en determinats àmbits i contextos, amb prioritat a les zones i centres d'alta complexitat, per a la millora dels aprenentatges de l'alumnat.

e) Impulsar plans sectorials de millora de les competències de l'alumnat i de la formació del professorat en determinats àmbits educatius i laborals que es considerin prioritaris i en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat i institucions implicades.

f) Establir criteris per a la creació, el desenvolupament i el suport de centres de referència educativa i centres formadors.

g) Planificar la detecció de les necessitats formatives i proposar les línies, prioritats i modalitats de la formació permanent del professorat mitjançant l'apropament de la presa de decisions a l'entorn i al context escolar.

h) Formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat i per a la continuïtat i coherència formativa amb la formació permanent, amb especial atenció a les pràctiques curriculars en centres i als períodes inicials de la carrera professional, de manera coordinada amb la Sub-direcció General d'Ordenació Curricular i la Sub-direcció General d'Educació Inclusiva.

i) Dissenyar estratègies de suport i acompanyament als centres i al professorat que fomentin el treball en xarxa i el desenvolupament professional dels docents i afavoreixin la millora dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge.

j) Planificar, executar, si escau, i avaluar l'impacte dels programes de desenvolupament professional i formació del professorat.

k) Proposar mesures i eines d'acreditació i verificació del desenvolupament professional dels docents de manera integrada, global i permanent.

l) Impulsar l'elaboració i la difusió de recursos per a la formació permanent i materials didàctics, en col·laboració amb l'Àrea de Cultura Digital quan escaigui, per a la innovació i la millora de la qualitat dels aprenentatges.

m) Establir criteris sobre l'estructura, llocs de treball i perfils, accés i funcions dels serveis educatius, i adaptar-los a les necessitats de millora del sistema educatiu.

n) Proposar criteris d'actuació, de coordinació, avaluació i col·laboració en la supervisió dels serveis educatius, per a l'assessorament als centres educatius i la dinamització del territori i de les zones educatives en inclusió, formació, innovació i recursos.

o) Dissenyar plans de formació i desenvolupament professional del personal dels serveis educatius, que potenciï les seves competències com a agents de transformació i de millora, assessors i dinamitzadors en inclusió, formació, innovació i treball en xarxa.

 

Article 120

De la Sub-direcció General d'Innovació i Formació depenen les unitats següents:

a) El Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat.

b) El Servei d'Innovació, Xarxes i Serveis Educatius.

 

Article 121

Corresponen al Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions de formació permanent amb les d'innovació en col·laboració amb altres unitats del Departament i organismes de la Generalitat i de les universitats, mitjançant l'execució de les propostes, el seguiment i l'avaluació.

b) Detectar les necessitats formatives del professorat dels centres i dels serveis educatius, en col·laboració amb els agents educatius territorials i locals, i proposar les modalitats, activitats i continguts de la formació, en col·laboració amb els serveis de Currículum d'Infantil i Primària i de Currículum de Secundària i Batxillerat, i el Servei d'Atenció Educativa Inclusiva i Orientació.

c) Coordinar-se amb les institucions universitàries encarregades de la formació inicial del professorat, i implementar les propostes de millora en el seu àmbit de competències, especialment en les pràctiques curriculars en centres i el període d'inducció professional.

d) Implementar plans de formació de centre i de zona que prioritzin la formació en el centre i per als centres (xarxes de transformació educativa) en coordinació amb les iniciatives territorials i locals d'innovació i millora educativa.

e) Planificar, executar i avaluar els plans de desenvolupament professional, formació, perfeccionament i actualització del professorat.

f) Dissenyar i aplicar sistemes i eines d'acreditació i verificació del desenvolupament professional dels docents que integrin experiència, formació i pràctiques innovadores i que permetin l'actualització continuada amb recursos tecnològics pertinents, en coordinació amb altres unitats del Departament.

g) Elaborar, sistematitzar i difondre recursos i materials formatius i proposar els continguts dels materials de suport per a l'aprenentatge, en col·laboració amb l'Àrea de Cultura Digital en el cas dels tecnològics.

h) Aplicar els plans de formació per als serveis educatius i establir mesures de desenvolupament professional.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 122

Corresponen al Servei d'Innovació, Xarxes i Serveis Educatius les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions d'innovació amb les de formació permanent en col·laboració amb altres unitats del Departament i organismes de la Generalitat i de les universitats, mitjançant l'execució de les propostes, el seguiment i l'avaluació.

b) Implementar plans d'assessorament i acompanyament de centres, gestionar-los i supervisar-los.

c) Identificar projectes d'innovació pedagògica i pràctiques educatives de referència, fer-ne el seguiment i promoure'n l'avaluació, la difusió i la transferència.

d) Proposar i coordinar programes d'innovació i de millora de la qualitat dels centres educatius i dels aprenentatges de l'alumnat.

e) Coordinar i gestionar la implementació de plans de millora de les competències de l'alumnat i de la formació del professorat en àmbits educatius prioritaris.

f) Aplicar els criteris establerts per a la creació dels centres educatius de referència i els centres formadors, i proposar i gestionar els recursos necessaris per al seu desplegament.

g) Planificar, implementar i coordinar xarxes de transformació educativa d'àmbit territorial o local, amb la participació dels serveis educatius i en col·laboració amb altres agents educatius, per a la millora dels centres i l'aprenentatge de l'alumnat.

h) Implementar els criteris establerts sobre l'estructura i el funcionament dels serveis educatius i garantir-ne l'aplicació i gestió.

i) Establir les pautes d'actuació i d'avaluació dels serveis educatius en relació amb els centres, orientar-los i coordinar-ne les actuacions, i col·laborar en l'avaluació i la supervisió conjuntament amb altres unitats del Departament implicades.

j) Elaborar itineraris formatius i plans de formació per als serveis educatius en funció dels perfils i les competències, en coordinació amb altres unitats del Departament implicades.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 123

Corresponen a la Sub-direcció General de Transformació Educativa les funcions següents:

a) Definir criteris i impulsar actuacions per a l'acompanyament de l'alumnat en l'itinerari educatiu al llarg de totes les etapes educatives, en col·laboració amb altres administracions i agents educatius, en coordinació amb altres unitats del Departament.

b) Proposar accions de formació i d'innovació de les pràctiques de centres, docents i altres professionals en relació amb l'orientació i l'acompanyament de l'alumnat per a la continuïtat formativa i l'èxit educatiu.

c) Impulsar estratègies i mesures per a l'acompanyament personalitzat dels alumnes en les transicions educatives, la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar prematur, en coordinació amb altres unitats del Departament.

d) Impulsar un pla general de noves oportunitats i de desplegament i suport als centres que l'aplicaran.

e) Formular propostes organitzatives i curriculars que facilitin la transformació dels centres d'adults i de noves oportunitats que integrin els ensenyaments reglats, no reglats, formals i informals al llarg de la vida.

f) Elaborar plans de supervisió i avaluació de l'organització de centres de titularitat del Departament i que imparteixen educació al llarg de la vida en el marc d'aquesta Direcció General, programes específics de la seva competència.

g) Proposar l'ordenació curricular dels ensenyaments al llarg de la vida en el marc d'aquesta Direcció General, i dels programes de la seva competència, així com les adaptacions per impartir-los a distància.

h) Alinear-se amb les polítiques educatives del Departament i desenvolupar propostes d'estratègies didàctiques i criteris d'avaluació de les competències i capacitats dels ensenyaments que li corresponen i dels programes de la seva competència.

i) Coordinar l'elaboració del contingut de les proves per a l'obtenció dels títols acadèmics de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat i el certificat d'estudis en l'àmbit de l'educació d'adults.

j) Concretar els criteris en relació amb els equipaments, materials i recursos didàctics que són competència d'aquesta Sub-direcció General i proposar accions de formació permanent del professorat.

k) Dinamitzar xarxes i comunitats de pràctiques relacionades amb l'educació al llarg de la vida i la transformació educativa per estimular i difondre les innovacions emergents, en col·laboració amb les unitats del Departament amb competències en innovació i formació permanent.

l) Promoure la col·laboració interdepartamental amb altres administracions i agents educatius en l'àmbit de l'educació al llarg de la vida.

m) Elaborar criteris per repensar el rol de les biblioteques escolars i de la xarxa de biblioteques en el marc de la transformació educativa i digital.

n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 124

De la Sub-direcció General de Transformació Educativa depenen les unitats següents:

a) El Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats.

b) El Servei d'Educació al Llarg de la Vida.

 

Article 125

Corresponen al Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats les funcions següents:

a) Dissenyar plans d'acompanyament dels alumnes en el seus itineraris educatius, en coordinació amb altres unitats del Departament.

b) Organitzar, aplicar i desenvolupar els programes i les activitats dels plans i donar suport als centres en l'execució corresponent.

c) Desplegar xarxes de centres per a l'intercanvi de bones pràctiques en orientació i acompanyament de l'alumnat, coordinar-les i donar-hi el suport necessari.

d) Detectar necessitats formatives del professorat i d'altres professionals per a l'aplicació de programes de foment de l'èxit escolar, dissenyar i executar les activitats de formació permanent.

e) Dissenyar mesures i elaborar orientacions i pautes d'actuació per a l'acompanyament personalitzat dels alumnes en les transicions educatives, la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar prematur, en coordinació amb altres unitats del Departament.

f) Elaborar un pla per a l'èxit educatiu, el retorn i la continuïtat formativa i coordinar-ne l'execució amb altres administracions i agents educatius.

g) Implementar plans de noves oportunitats territorials i locals, i establir processos per a la seva coordinació i seguiment, amb el suport escaient dels centres on s'apliquin.

h) Dissenyar i implementar mesures de suport i coordinació dels centres de noves oportunitats.

i) Experimentar i desenvolupar models organitzatius i curriculars de centres de noves oportunitats que integrin ensenyaments reglats i no reglats i que permetin la personalització dels itineraris d'aprenentatge de les persones adultes.

j) Proposar actuacions d'impuls a la cultura digital com a agent de transformació de la realitat educativa.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 126

Corresponen al Servei d'Educació al Llarg de la Vida les funcions següents:

a) Elaborar propostes de reconeixement dels itineraris formatius reglats i no reglats i de les experiències d'aprenentatge informals per incorporar-les als historials acadèmics de les persones adultes.

b) Elaborar criteris d'avaluació i establir indicadors de qualitat dels centres de formació d'adults i proposar mesures correctores.

c) Elaborar les propostes del currículum dels ensenyaments que s'hagin d'impartir en l'educació al llarg de la vida i dels programes de la seva competència, i les estratègies per a la seva aplicació.

d) Establir criteris per a l'avaluació de l'ensenyament al llarg de la vida i per a l'elaboració de la documentació acadèmica dels centres en aquest àmbit.

e) Elaborar el contingut de les proves lliures per a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria i del certificat de formació instrumental per a persones que segueixen itineraris alternatius.

f) Aplicar criteris en relació amb els equipaments i els materials i recursos didàctics dels ensenyaments per a l'educació d'adults.

g) Desplegar plans interdepartamentals amb altres administracions i agents educatius, a fi de coordinar les diferents accions impulsades en l'àmbit de l'educació al llarg de la vida.

h) Proposar estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques i de formació del professorat per als diferents ensenyaments, en coherència amb la perspectiva de l'ensenyament al llarg de la vida.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 127

Corresponen a la Sub-direcció General de Recerca i Cultura Digital les funcions següents:

a) Promoure l'elaboració de plans per a l'ús educatiu de les tecnologies digitals com a instrument d'inclusió, recurs per a la millora dels aprenentatges i foment de la innovació educativa.

b) Concretar criteris competencials per a la formació.

c) Concretar els criteris en relació amb equipaments, infraestructures i serveis digitals als centres educatius i establir les mesures de suport necessàries.

d) Establir els criteris i les mesures d'avaluació i acreditació de la competència digital de professors i d'alumnes.

e) Supervisar la gestió de portals, entorns i serveis de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya, i de l'ús d'estàndards oberts, fent atenció a les normes corporatives i de ciberseguretat.

f) Desenvolupar i aplicar plans i activitats de recerca i d'avaluació d'acord amb les prioritats del Departament.

g) Impulsar la difusió, la transferència de coneixement, d'informació i dels resultats de la recerca, i el desenvolupament de plans de millora sectorials.

h) Fomentar la cultura de l'avaluació de les polítiques educatives, programes, projectes i actuacions del Departament.

i) Implementar els acords de col·laboració entre administracions, universitats i entitats de recerca per a l'intercanvi d'informació i el desenvolupament de projectes comuns de recerca, avaluació i transferència.

j) Promoure la participació en projectes nacionals i internacionals sobre l'ús de les tecnologies digitals orientats a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat i del professorat.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 128

De la Sub-direcció General de Recerca i Cultura Digital depenen les unitats següents:

a) L'Àrea de Cultura Digital.

b) El Servei de Recerca Educativa.

 

Article 129

Corresponen a l'Àrea de Cultura Digital, amb rang orgànic de servei, les funcions següents:

a) Elaborar i proposar el pla director de tecnologies digitals com a instrument de definició, planificació i coordinació dels usos educatius de les tecnologies digitals, segons criteris de millora dels resultats escolars, l'escola inclusiva, el desenvolupament de les competències digitals, i el suport a les tasques docents.

b) Identificar les necessitats formatives del professorat en l'àmbit de les competències digitals docents i proposar les actuacions formatives adients.

c) Concretar els requeriments i fer el seguiment del desplegament dels equipaments, les infraestructures, els serveis digitals i el suport TIC dels centres educatius, en coordinació amb l'Àrea TIC.

d) Aportar informació per a l'avaluació de l'impacte educatiu de les tecnologies i els serveis digitals, en coordinació amb els serveis territorials i altres unitats del Departament d'Educació.

e) Proporcionar recursos, orientacions i instruments d'avaluació per desplegar les competències digitals dels alumnes.

f) Definir els criteris i els mecanismes per acreditar la competència digital docent, en coordinació amb la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

g) Promoure la cultura digital i la transformació dels centres educatius, proporcionant-los assessorament i suport, en col·laboració amb les unitats del Departament amb competències en innovació i formació permanent.

h) Dinamitzar xarxes pedagògiques de centres i comunitats de pràctiques de docents per estimular i difondre les innovacions educatives en l'àmbit digital, i en xarxes, en col·laboració amb les unitats del Departament amb competències en innovació i formació permanent.

i) Gestionar els portals educatius, entorns i serveis de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya de manera coordinada amb els portals i serveis corporatius i en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya.

j) Promoure l'ús dels estàndards oberts aplicats als continguts i als serveis educatius digitals.

k) Capturar el coneixement innovador que el sistema educatiu produeix en relació amb l'ús de les tecnologies digitals, estimular la creació de nou coneixement, preservar-lo, documentar-lo i difondre'l com a actiu estratègic per a l'avaluació i millora de l'educació, en col·laboració amb les unitats del Departament amb competències en innovació i formació permanent.

l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 130

Corresponen al Servei de Recerca Educativa les funcions següents:

a) Dissenyar plans de recerca en àmbits educatius prioritaris i desenvolupar-los amb universitats i altres institucions de recerca.

b) Establir mecanismes de col·laboració continuada amb la futura Agència d'Avaluació i Prospectiva de l' Educació i nodrir-la amb evidències científiques provinents de la recerca per a la presa de decisions educatives.

c) Establir contactes i xarxes d'intercanvi amb institucions internacionals referents en l' àmbit de la recerca en educació i avaluació basada en evidències.

d) Formular propostes d'avaluació de l'impacte de programes, projectes i actuacions del Departament.

e) Mesurar la innovació i instaurar una cultura de l'avaluació, partint de la presa de decisions polítiques en evidències que provinguin de la recerca educativa, en col·laboració amb les unitats responsables de l'impuls de la innovació.

f) Identificar les innovacions que es donen en el marc dels diferents àmbits del sistema educatiu (professorat, centre educatiu i institució) i construir mètriques per examinar la relació entre la innovació i l'impacte corresponent en els resultats acadèmics, en col·laboració amb el Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE).

g) Elaborar informes periòdics temàtics amb resultats de recerques i la seva aplicació a l'àmbit educatiu.

h) Difondre i transferir al conjunt del sistema educatiu els resultats de les recerques, i elaborar plans de millora per a la seva aplicació.

i) Dissenyar estratègies i mesures de transferència específiques a les pràctiques d'aula, l'organització de centres, el lideratge pedagògic i la funció directiva.

j) Transferir el coneixement, estratègies, tècniques i eines d'avaluació de polítiques públiques als responsables i a les unitats del Departament.

k) Col·laborar amb altres administracions públiques, universitats, empreses i entitats en projectes de recerca, avaluació i transferència.

l) Formalitzar acords de transferència de coneixement de la recerca educativa universitària amb universitats i altres entitats de recerca.

m) Participar en projectes de recerca en relació amb l'ús de les tecnologies digitals en els processos i estratègies d'ensenyament i aprenentatge, en col·laboració amb el professorat, universitats, empreses i altres institucions.

n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Secció segona

Direcció General de Currículum i Personalització

 

Article 131

Corresponen a la Direcció General de Currículum i Personalització les funcions següents:

a) Organitzar i ordenar el currículum de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, d'acord amb un model competencial, centrat en l'alumne, i a favor de l'èxit educatiu de tothom.

b) Concretar les competències bàsiques dels diferents àmbits i nivells de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat i desenvolupar-ne els continguts.

c) Impulsar i avaluar estratègies metodològiques, curriculars i organitzatives que afavoreixin l'èxit educatiu i la personalització dels aprenentatges per a tots els alumnes.

d) Definir les pautes i els criteris d'avaluació per acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge de tots els alumnes.

e) Potenciar i consolidar el model plurilingüe i intercultural del sistema educatiu no universitari.

f) Impulsar i definir accions que contribueixin a la internacionalització dels centres educatius.

g) Orientar l'acció educativa dels centres educatius que imparteixen l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.

h) Establir criteris a totes les etapes educatives en relació amb les mesures i els suports per proporcionar una atenció educativa inclusiva que garanteixi la igualtat d'oportunitats a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

i) Proposar i avaluar, d'acord amb la Inspecció d'Educació, projectes de centres de titularitat del Departament d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.

j) Impulsar estratègies que afavoreixin la continuïtat i la coherència pedagògica i curricular entre centres que imparteixen diferents nivells educatius.

k) Promoure estratègies de lideratge pedagògic i d'aprenentatge entre iguals a favor de la millora contínua.

l) Determinar les necessitats de formació del professorat i personal d'atenció educativa dels centres i serveis educatius, en coordinació amb la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital i la Direcció de Serveis.

m) Actuar de manera coordinada amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per garantir una atenció educativa de qualitat a tots els alumnes del sistema educatiu català que els garanteixi el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida.

n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 132

De la Direcció General de Currículum i Personalització depenen les unitats següents:

a) La Sub-direcció General d'Ordenació Curricular.

b) La Sub-direcció General d'Educació Inclusiva.

c) La Sub-direcció General de Plurilingüisme.

 

Article 133

Corresponen a la Sub-direcció General d'Ordenació Curricular les funcions següents:

a) Proposar i desenvolupar l'ordenació curricular de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, d'acord amb un model competencial, centrat en l'alumne, i a favor de l'èxit educatiu de tothom.

b) Impulsar propostes didàctiques innovadores i diversificades sobre les competències bàsiques dels diferents àmbits curriculars i les diferents àrees en les etapes d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat.

c) Proposar pautes i criteris d'avaluació, coordinar les propostes de mesures reguladores i establir mesures que afavoreixin l'èxit educatiu i la personalització dels aprenentatges.

d) Coordinar les actuacions relacionades amb l'especificitat de l'escola rural i les zones escolars rurals per avançar en el model d'escola rural i compartir propostes metodològiques i organitzatives.

e) Proposar criteris en relació amb els equipaments, materials didàctics i altres recursos funcionals.

f) Coordinar la implantació de plans i programes específics de millora dels centres que tinguin per finalitat aconseguir una acció educativa coherent i de qualitat.

g) Col·laborar amb institucions, universitats, programes interdepartamentals i altres unitats del Departament d'Educació per a la planificació de la formació, l'impuls de la cultura i el creixement personal i social.

h) Impulsar i assessorar, coordinadament amb altres unitats del Departament, la xarxa de competències bàsiques.

i) Formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat dels nivells corresponents, de manera coordinada amb la Sub-direcció General d'Innovació i Formació.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 134

De la Sub-direcció General d'Ordenació Curricular depenen els serveis següents:

a) Servei de Currículum d'Infantil i Primària.

b) Servei de de Currículum de Secundària i Batxillerat.

 

Article 135

Corresponen al Servei de Currículum d'Infantil i Primària les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de currículum de l'educació infantil i educació primària i estratègies per a la seva aplicació.

b) Elaborar propostes sobre les competències bàsiques de les diferents àrees i nivells de l'educació infantil i l'educació primària i proposar estratègies didàctiques per a la seva adquisició.

c) Impulsar estratègies organitzatives, metodològiques i recursos que incloguin mesures i suports universals, addicionals i intensius per atendre adequadament l'alumnat.

d) Fer el seguiment organitzatiu, metodològic i pedagògic de les escoles rurals i les zones escolars rurals.

e) Elaborar criteris i pautes d'avaluació que afavoreixin la personalització dels aprenentatges i l'èxit educatiu.

f) Promoure l'acció tutorial i l'orientació dels alumnes.

g) Elaborar els criteris curriculars per als plans de suport individualitzat dels alumnes que ho requereixin.

h) Gestionar la selecció, l'elaboració i la difusió de materials didàctics i facilitar orientacions per aplicar-los en els centres educatius.

i) Detectar les necessitats formatives del professorat d'infantil i primària i proposar les modalitats, les activitats i els continguts de la formació, en col·laboració amb el Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 136

Corresponen al Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat les funcions següents:

a) Elaborar les propostes del currículum de l'educació secundària obligatòria i de batxillerat i estratègies per a la seva aplicació.

b) Proposar criteris en relació amb els equipaments i materials didàctics dels ensenyaments d'aquestes etapes educatives.

c) Elaborar propostes sobre les competències bàsiques dels diferents àmbits, àrees i nivells de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat i proposar estratègies didàctiques per a la seva adquisició.

d) Elaborar el contingut de les proves per a l'obtenció del títol de batxiller i col·laborar en la planificació i l'elaboració de les proves d'accés a la universitat.

e) Impulsar estratègies organitzatives, metodològiques i recursos que incloguin mesures i suports universals, addicionals i intensius per atendre adequadament tots els alumnes.

f) Elaborar criteris i pautes d'avaluació que afavoreixin la personalització dels aprenentatges i el seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumne a fi de garantir-ne l'èxit educatiu.

g) Elaborar les diversificacions curriculars dels alumnes que ho requereixin.

h) Proposar i impulsar estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques per al foment de l'excel·lència educativa i l'atenció a l'alumnat amb altes capacitats.

i) Detectar les necessitats formatives del professorat d'educació secundària obligatòria i de batxillerat i proposar modalitats, activitats i continguts de la formació, en col·laboració amb el Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 137

Corresponen a la Sub-direcció General d'Educació Inclusiva les funcions següents:

a) Gestionar accions i propostes de col·laboració amb altres departaments de la Generalitat en el marc de programes específics en matèria d'atenció a l'alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu.

b) Proposar els procediments per a la detecció, identificació i avaluació de necessitats específiques de suport educatiu i per a la personalització de la resposta educativa i la definició d'itineraris formatius.

c) Proposar la definició, la planificació i la provisió de suports en diferents graus d'intensitat per donar resposta a la diversitat dels alumnes i per a l'escolarització dels que tenen necessitats específiques de suport educatiu en centres ordinaris i en centres d'educació especial.

d) Definir criteris i impulsar actuacions per a l'acompanyament dels alumnes en el seu itinerari educatiu al llarg de totes les etapes educatives fins a la transició a la vida adulta, en col·laboració amb altres administracions i agents educatius.

e) Impulsar estratègies i mesures per a l'orientació i l'acompanyament personalitzat dels alumnes en les seves transicions educatives, i per a la prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar prematur, en coordinació amb altres unitats.

f) Desplegar la normativa d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i fer el seguiment i la valoració de les actuacions que se'n desprenen.

g) Planificar i orientar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat i altres professionals en l'àmbit de l'atenció educativa inclusiva, de manera coordinada amb la Sub-direcció General d'Innovació i Formació i la Sub-direcció General de Personal d'Administració i Serveis.

h) Col·laborar en programes interdepartamentals i amb institucions del sector a favor de la salut i el benestar de l'alumnat.

i) Orientar, coordinar i supervisar les línies d'intervenció dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics, dels serveis educatius específics i de la resta de serveis que formen part de la xarxa de suports a l'educació inclusiva, a fi de donar suport i oferir assessorament al professorat, l'alumnat i les famílies, en col·laboració amb la unitat responsable de la gestió dels serveis educatius.

j) Coordinar les actuacions del Departament per a la millora de l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 138

De la Sub-direcció General d'Educació Inclusiva depèn el Servei d'Atenció Educativa Inclusiva i Orientació.

 

Article 139

Corresponen al Servei d'Atenció Educativa Inclusiva i Orientació les funcions següents:

a) Proposar i impulsar mesures i estratègies organitzatives, metodològiques i recursos didàctics per atendre la diversitat, garantir la inclusió i la interacció de tot l'alumnat.

b) Elaborar propostes de criteris i de procediments per a la detecció, identificació i avaluació de necessitats específiques de suport educatiu, la provisió de suports i el seguiment de l'alumnat a fi de garantir la qualitat de la resposta educativa i la continuïtat formativa d'èxit en els centres ordinaris i en els centres d'educació especial.

c) Definir els criteris i els marcs d'actuació dels suports intensius que integren la xarxa de suports a l'educació inclusiva.

d) Dissenyar plans d'acompanyament dels alumnes en els itineraris educatius, en coordinació amb altres unitats del Departament.

e) Dissenyar mesures i elaborar orientacions i pautes d'actuació per a l'orientació i l'acompanyament personalitzat dels alumnes en les seves transicions educatives, la prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar prematur, en coordinació amb altres unitats del Departament.

f) Proposar, dissenyar i fer el seguiment de les actuacions de col·laboració amb altres departaments de la Generalitat relacionades amb l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

g) Proposar, en el marc de l'atenció qualitativa a la diversitat dels alumnes, regulacions normatives referents a l'atenció educativa dels que tenen necessitats específiques de suport educatiu.

h) Elaborar i implementar protocols i models per a l'orientació i l'acompanyament personalitzat dels alumnes amb necessitats específiques educatives de suport educatiu en les seves transicions educatives, i per a la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar prematur d'aquests alumnes, i desenvolupar les actuacions d'implementació corresponents i fer-ne el seguiment.

i) Formular propostes de formació per al professorat i els professionals dels serveis educatius en l'àmbit de l'atenció educativa inclusiva i en col·laboració amb el Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 140

Corresponen a la Sub-direcció General de Plurilingüisme les funcions següents:

a) Dissenyar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions orientades a la consolidació d'un model educatiu plurilingüe i intercultural.

b) Planificar i desenvolupar estratègies, actuacions i programes orientats a transformar l'ensenyament de les llengües mitjançant enfocaments metodològics d'aprenentatge integrat de les llengües i els continguts en totes les àrees i matèries i en totes les llengües de l'escola.

c) Definir criteris i orientacions per al desenvolupament del projecte lingüístic dels centres educatius.

d) Promoure actuacions per consolidar la llengua catalana i l'occità a l'Aran com a llengües de referència de l'ensenyament i de comunicació en els centres educatius i com a eix vertebrador del projecte educatiu plurilingüe.

e) Promoure actuacions per incrementar la competència de l'alumnat en llengües estrangeres i en altres llengües d'abast internacional i promoure el reconeixement i la presència als centres educatius de les llengües familiars dels alumnes d'origen estranger.

f) Promoure el desenvolupament de projectes d'internacionalització per incrementar la participació dels centres educatius en programes de cooperació europea i internacional i facilitar la mobilitat d'alumnes i professors.

g) Col·laborar, amb la Sub-direcció General d'Ordenació de la Formació Professional i d'Ensenyaments de Règim Especial, en la planificació i coordinació de l'ensenyament, la certificació de llengües i el suport al sistema educatiu de les escoles oficials d'idiomes.

h) Planificar, organitzar i avaluar l'atenció lingüística dels alumnes d'origen estranger.

i) Impulsar programes i actuacions per al desenvolupament de l'educació intercultural, basada en el coneixement de la pròpia cultura i de les altres, el respecte a la diferència i els valors cívics i democràtics.

j) Impulsar estudis i investigacions, en col·laboració amb les universitats i altres centres de recerca, obrir noves línies d'innovació educativa en l'àmbit de l'aprenentatge de llengües i de la formació del professorat i afavorir la difusió i la transferència de coneixement.

k) Impulsar i promoure actuacions que facilitin la col·laboració i la coordinació en l'àmbit de l'ensenyament de les llengües amb la resta de territoris de parla catalana.

l) Implementar i promoure actuacions que desenvolupin les línies estratègiques de la Unió Europea o d'altres institucions europees o internacionals en relació amb la competència lingüística i intercultural i amb la competència global de l'alumnat.

m) Col·laborar amb institucions internacionals i en programes interdepartamentals en actuacions vinculades a l'aprenentatge, la certificació i l'ús de les llengües, i crear xarxes d'intercanvi de coneixement i d'experiències.

n) Orientar, coordinar i supervisar les línies d'intervenció dels equips de llengua, interculturalitat i cohesió social dels serveis educatius i dels coordinadors de llengües estrangeres dels serveis territorials per donar suport i assessorament al professorat, l'alumnat i les famílies.

o) Qualsevol altra funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

 

Article 141

De la Sub-direcció General de Plurilingüisme depenen els serveis següents:

a) Servei de Suports i Recursos Lingüístics.

b) Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen.

 

Article 142

Corresponen al Servei de Suports i Recursos Lingüístics les funcions següents:

a) Definir línies d'actuació, orientacions, recursos, materials i criteris d'avaluació que reforcin, de manera transversal, les competències lingüístiques d'alumnes i professors en totes les dimensions.

b) Elaborar, d'acord amb la realitat sociolingüística dels alumnes, els criteris i les línies d'actuació que facilitin la revisió i l'adaptació de la metodologia de la immersió a l'educació infantil i l'educació primària i garantir-ne la continuïtat a l'educació secundària.

c) Impulsar, desenvolupar i gestionar programes específics vinculats a les competències de l'àmbit lingüístic en totes les seves dimensions.

d) Definir línies d'actuació en l'atenció lingüística i en l'acollida personalitzada als alumnes nouvinguts i proposar estratègies d'aprenentatge de la llengua per a la incorporació al sistema educatiu dels alumnes d'origen estranger i de suport lingüístic i social per al seu progrés i èxit acadèmic.

e) Elaborar criteris, oferir formació específica i recursos per dinamitzar les biblioteques escolars i reforçar la xarxa de biblioteques i la col·laboració amb el sistema de lectura pública.

f) Fer activitats i coordinar les accions que el Departament hagi acordat amb les administracions educatives i entitats dels territoris de l'àmbit lingüístic català, i amb el Consell d'Aran pel que fa a l'aranès.

g) Gestionar l'elaboració, selecció i difusió de recursos i materials didàctics de l'àmbit lingüístic, i facilitar als centres educatius orientacions per a la seva aplicació, dins i fora de l'horari escolar.

h) Elaborar informes específics per a la concreció d'actuacions i la priorització de recursos humans i econòmics en relació amb l'autorització de projectes d'innovació educativa en el seu àmbit.

i) Proposar, gestionar i avaluar accions formatives específiques adreçades al professorat i als professionals dels serveis educatius i vinculades a programes d'innovació educativa en l'àmbit de la competència lingüística, en col·laboració amb les unitats responsables de la formació permanent i la innovació, i fer el seguiment de les experiències d'innovació dels centres.

j) Organitzar cursos de formació i jornades específiques en l'àmbit propi.

k) Proposar, gestionar i impulsar programes i actuacions que afavoreixin el respecte per la diversitat lingüística i que fomentin el desig d'aprendre qualsevol llengua i cultura.

l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

 

Article 143

Corresponen al Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen les funcions següents:

a) Establir objectius i definir línies d'actuació, orientacions, recursos i criteris d'avaluació que potenciïn el coneixement i l'ús, per part d'alumnes i professors, de les llengües curriculars, d'altres llengües d'abast internacional i de les llengües familiars dels alumnes d'origen estranger.

b) Promoure la certificació dels coneixements de les llengües estrangeres i de les llengües de l'alumnat d'origen estranger.

c) Dissenyar, implementar i coordinar programes que facilitin l'ensenyament integrat de les llengües i incorporar les llengües estrangeres com a llengües vehiculars de continguts d'àrees no lingüístiques per afavorir-ne l'aprenentatge integrat amb els continguts.

d) Proposar i fer el seguiment i l'avaluació dels programes d'innovació educativa referents a la formació plurilingüe de l'alumnat, en col·laboració amb les unitats responsables de la formació permanent i la innovació.

e) Elaborar criteris i línies d'actuació per al suport i la promoció de les llengües familiars de l'alumnat d'origen estranger.

f) Promoure i coordinar intercanvis i mobilitats, tant d'alumnes com de professors, amb entorns lingüístics diferents.

g) Executar i difondre programes d'acció educativa de la Unió Europea i d'altres organismes internacionals i assessorar els centres per al bon desenvolupament dels projectes.

h) Detectar necessitats de formació del personal docent i col·laborar en l'organització de la formació del professorat de llengües i de jornades específiques.

i) Gestionar l'elaboració, selecció i difusió de recursos i materials didàctics, i facilitar als centres educatius orientacions per a la seva aplicació, dins i fora de l'horari escolar.

j) Elaborar informes específics per a la concreció d'actuacions i la priorització de recursos humans i econòmics en relació amb l'autorització de projectes d'innovació educativa en el seu àmbit.

k) Col·laborar amb institucions i entitats de promoció del coneixement i de l'ús de les llengües estrangeres per impulsar activitats de reforç de l'aprenentatge en els centres educatius.

l) Coordinar l'activitat dels professionals de suport als centres educatius, especialment i en relació amb les accions d'impuls a les llengües estrangeres i de les familiars de l'alumnat d'origen estranger.

m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Secció tercera

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

Article 144

Corresponen a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial les funcions següents:

a) Ordenar i organitzar el currículum de la formació professional inicial, que inclou els programes de formació i inserció i els cicles formatius de formació professional, i dels ensenyaments de règim especial.

b) Definir els criteris d'avaluació del rendiment acadèmic i també dels resultats en inserció laboral dels centres que imparteixen ensenyaments que són competència d'aquesta Direcció General i, si escau, proposar l'aplicació de mesures correctores adients.

c) Planificar els models formatius i els recursos humans, materials i funcionals d'acord amb les necessitats de la formació professional inicial i dels ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes.

d) Impulsar i avaluar projectes de millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels centres educatius que imparteixen ensenyaments que són competència d'aquesta Direcció General.

e) Identificar les necessitats formatives i definir la formació del professorat i els serveis educatius dins l'àmbit de la formació professional inicial i dels ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes.

f) Impulsar l'aplicació del Pla general de la formació professional de Catalunya i del Pla d'acreditació i qualificació professionals en l'àmbit del Departament i dirigir-ne el seguiment i l'avaluació.

g) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.

h) Impulsar accions encaminades a adaptar de manera continuada l'oferta curricular d'acord amb les necessitats de l'entorn i promoure les relacions amb el món empresarial.

i) Impulsar accions per facilitar la integració de la formació professional.

j) Contribuir al desplegament i a la coordinació del sistema de formació i qualificació professionals.

k) Col·laborar amb altres unitats en la definició dels processos d'orientació acadèmica i professional.

l) Col·laborar amb altres unitats en la proposta de programació de l'oferta dels ensenyaments professionals i en les assignacions per a equipaments dels ensenyaments professionals dels centres de titularitat del Departament d'Educació.

m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 145

De la Direcció General de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial depenen els òrgans següents:

a) La Sub-direcció General d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial.

b) La Sub-direcció General de Programes i Projectes.

c) La Direcció tècnica de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, amb les funcions i l'estructura que preveu el Decret 176/2003, de 8 de juliol.

 

Article 146

Corresponen a la Sub-direcció General d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial les funcions següents:

a) Proposar els currículums de la formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial, establir criteris per a l'elaboració de la documentació acadèmica dels centres i establir els criteris d'avaluació.

b) Establir els recursos humans i materials i els espais necessaris per impartir els ensenyaments de formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial (FPIERE) i proposar criteris per a l'assignació de recursos per a despeses de funcionament dels centres.

c) Elaborar el catàleg anual de títols que s'han d'oferir per satisfer les necessitats del territori i el mercat de treball.

d) Dissenyar processos d'acompanyament i orientació acadèmica i professional de l'alumnat en els ensenyaments professionals.

e) Organitzar i coordinar programes per a la millora del rendiment acadèmic i la fidelització de l'alumnat en els ensenyaments de FPIERE.

f) Establir les condicions que han de complir els centres de treball per acollir alumnat en pràctiques, en col·laboració amb els departaments amb competències en aquests centres.

g) Dissenyar propostes metodològiques per al desenvolupament de les competències professionals dins del currículum.

h) Dirigir l'elaboració del contingut de les proves d'accés a la formació professional inicial, els ensenyaments artístics i els ensenyaments esportius, així com les proves d'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior i els certificats d'idiomes, en aquest darrer àmbit en coordinació amb la Sub-direcció General de Plurilingüisme, i fer-ne el seguiment.

i) Establir relacions amb les universitats per determinar el reconeixement acadèmic dels crèdits Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) entre els ensenyaments professionals superiors així com els processos de verificació i acreditació dels ensenyaments superiors d'arts plàstiques i disseny.

j) Dissenyar processos de reconeixement dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyaments no reglats, mitjançant l'experiència laboral o activitats socials, així com processos d'acreditació de competències professionals adquirides per qualsevol via de formació i per l'experiència professional.

k) Donar suport als processos d'integració de les diferents ofertes del sistema de formació professional i a l'establiment d'acords i convenis amb empreses i institucions per a la flexibilització de la formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial.

l) Planificar, executar i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat, representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament i formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat.

m) Col·laborar amb altres unitats en la proposta de planificació de l'oferta dels ensenyaments professionals.

n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 147

De la Sub-direcció General d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial depenen els serveis següents:

a) El Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial.

b) El Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial.

 

Article 148

Corresponen al Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de currículum de la formació professional inicial i de les adaptacions curriculars necessàries per impartir-la a distància, atenent a la innovació i a les necessitats formatives dels sectors econòmics.

b) Dissenyar la documentació acadèmica corresponent a la formació professional inicial.

c) Elaborar les propostes d'acompanyament i orientació acadèmica i professional que guiïn el desenvolupament personal i professional dels alumnes.

d) Elaborar propostes metodològiques per a l'aprenentatge competencial de l'alumnat en els cicles formatius de formació professional.

e) Elaborar propostes d'adaptació curricular dels cicles formatius de la formació professional inicial i d'organitzacions curriculars que en facilitin la flexibilització.

f) Elaborar criteris d'avaluació i indicadors del rendiment acadèmic i, si cal, proposar mesures correctores.

g) Establir els criteris de certificació de la formació del seu àmbit i de les competències, d'acord amb el sistema general de qualificacions professionals.

h) Elaborar el contingut de les proves d'accés als ensenyaments de formació professional, així com les d'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior.

i) Organitzar i donar suport en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyaments no reglats, mitjançant l'experiència laboral o les activitats socials.

j) Donar suport en els processos d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per qualsevol via de formació i per l'experiència professional.

k) Proposar marcs de col·laboració amb les empreses i altres institucions per a la promoció i la implantació de la formació professional.

l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 149

Corresponen al Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de currículum dels ensenyaments de règim especial i les adaptacions curriculars necessàries per impartir-los a distància, atenent la innovació i les necessitats educatives dels sectors econòmics, culturals i creatius.

b) Dissenyar la documentació acadèmica corresponent als ensenyaments de règim especial.

c) Elaborar propostes d'adaptacions curriculars dels ensenyaments de règim especial i d'organitzacions curriculars que facilitin la flexibilització d'aquests ensenyaments i la seva coordinació amb els ensenyaments de règim general.

d) Elaborar criteris d'avaluació i indicadors del rendiment acadèmic i, si cal, proposar mesures correctores.

e) Establir els criteris de certificació de la formació del seu àmbit i de les competències professionals.

f) Elaborar el contingut de les proves d'accés als ensenyaments artístics i els ensenyaments esportius, així com les d'obtenció del títol de tècnic o tècnica i del de tècnic o tècnica superior.

g) Organitzar i donar suport a sistemes de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyaments no reglats, mitjançant l'experiència laboral o les activitats socials.

h) Elaborar les propostes d'ordenació i organització dels ensenyaments artístics superiors.

i) Proposar marcs de col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, i amb les administracions locals i altres institucions per a la promoció i implantació dels ensenyaments de règim especial.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 150

Corresponen a la Sub-direcció General de Programes i Projectes les funcions següents:

a) Fomentar la relació amb el món empresarial per a la formació, l'alternança i la inserció laboral.

b) Organitzar, coordinar i fer el seguiment del catàleg anual dels programes de formació i inserció o altres programes de qualificació i iniciació professional.

c) Proposar els currículums dels programes de formació i inserció o altres programes de qualificació i iniciació professional.

d) Proposar i impulsar metodologies i recursos didàctics per a la millora contínua dels centres i per a l'excel·lència educativa i avaluar-ne els resultats.

e) Impulsar la participació de les empreses en les accions de reconeixement de l'experiència laboral i de validació de la formació empresarial.

f) Impulsar convenis amb empreses que facilitin impartir formació en règim d'alternança.

g) Fomentar la dimensió europea i internacional dels ensenyaments que són competència de la Direcció General.

h) Organitzar i coordinar programes i projectes relacionats amb la innovació, la qualitat, l'emprenedoria, els serveis a les empreses, el reconeixement acadèmic d'aprenentatges i l'assessorament professional.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 151

De la Sub-direcció General de Programes i Projectes depenen els serveis següents:

a) El Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional.

b) El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals.

 

Article 152

Corresponen al Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional les funcions següents:

a) Ordenar i organitzar el currículum dels programes de qualificació i iniciació professional.

b) Establir les característiques i la tipologia dels programes de qualificació i iniciació professional, que inclouen els programes i cicles de formació professional inicial vinculats a les qualificacions de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, i gestionar-ne l'oferta en col·laboració, si escau, amb altres administracions, empreses i entitats.

c) Tramitar les convocatòries d'autorització d'establiments per impartir programes de qualificació i iniciació professional.

d) Gestionar la certificació de la formació dels programes de qualificació i iniciació professional i el reconeixement de les seves correspondències.

e) Elaborar el catàleg anual de programes de qualificació i iniciació professional que es poden incloure en la programació de l'oferta de llocs escolars.

f) Donar suport a la gestió administrativa i acadèmica dels centres i entitats que imparteixen els programes de qualificació i iniciació professional.

g) Avaluar el currículum impartit, el funcionament dels centres i les entitats, i proposar millores i noves actuacions.

h) Col·laborar amb l'entorn productiu i amb altres administracions en l'establiment i seguiment dels convenis.

i) Elaborar, sistematitzar i difondre recursos i materials didàctics i proposar accions de formació específica adreçades al professorat dels programes de qualificació i iniciació professional.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 153

Corresponen al Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals les funcions següents:

a) Proposar i coordinar la participació en programes de mobilitat dels alumnes i els professors.

b) Proposar acords d'estades del professorat en empreses.

c) Establir acords i convenis amb empreses i institucions per implantar formacions flexibles, i garantir la provisió de places per fer la formació pràctica en centres de treball i fomentar els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

d) Coordinar els programes per a la qualitat de la formació pràctica en centres de treball.

e) Impulsar la participació de les empreses en les accions de reconeixement de les competències professionals i de validació de la formació empresarial.

f) Organitzar i fer el seguiment d'activitats i competicions de promoció de la formació professional inicial i ensenyaments de règim especial.

g) Col·laborar en l'organització de processos d'avaluació i acreditació de competències professionals.

h) Organitzar i coordinar programes i projectes relacionats amb la innovació, la qualitat, l'emprenedoria, els serveis a les empreses, el reconeixement acadèmic d'aprenentatges i l'assessorament i l'orientació professional en els ensenyaments professionals, i també amb el desplegament i l'avaluació dels programes de formació i actualització del professorat.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Secció quarta

Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

Article 154

Corresponen a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar la comunicació amb la comunitat escolar i la comunitat educativa i dirigir la interlocució i l'atenció ordinària de les famílies i de la comunitat escolar.

b) Coordinar l'orientació i el suport a les famílies en la tasca educativa i impulsar la seva participació en el procés educatiu dels fills.

c) Impulsar programes i estratègies que millorin la convivència escolar.

d) Impulsar les relacions interdepartamentals per afavorir l'actuació coordinada en l'atenció a l'alumnat.

e) Dirigir els processos d'admissió d'alumnes i la seva coordinació amb els ajuntaments, i la gestió de les dades d'admissió dels centres educatius.

f) Dirigir la gestió dels ajuts, les beques i altres recursos que s'apliquen individualment als alumnes, a les famílies o a membres de la comunitat educativa.

g) Dirigir l'expedició i el registre de títols acadèmics no universitaris.

h) Promoure la col·laboració i la coordinació amb els ens locals en matèria educativa.

i) Impulsar els plans educatius d'entorn i altres programes socioeducatius amb els ens locals i amb la resta de la comunitat educativa per promoure la cohesió social i la convivència escolar i donar suport al procés educatiu de l'alumnat.

j) Dirigir la planificació, organització i execució de les proves adreçades a l'alumnat i a la ciutadania que convoca el Departament.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 155

De la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa depenen els òrgans següents:

a) La Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa.

b) La Sub-direcció General de Gestió de Serveis a la Comunitat.

 

Article 156

Corresponen a la Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa les funcions següents:

a) Facilitar la interlocució i l'atenció ordinària de les famílies i de la comunitat escolar.

b) Coordinar l'activitat dels òrgans d'interlocució i participació de la comunitat escolar i de la comunitat educativa.

c) Proposar instruments d'orientació i suport a les famílies en la seva tasca educativa.

d) Dissenyar mesures i estratègies per promoure la implicació i la participació de les famílies en el procés educatiu dels fills i en la vida i el funcionament del centre.

e) Dirigir l'atenció directa a l'alumnat i a les famílies, i el suport als centres educatius per a la millora de la convivència escolar.

f) Impulsar l'educació intercultural.

g) Coordinar les relacions interdepartamentals en actuacions d'atenció a l'alumnat.

h) Atendre les iniciatives de la comunitat educativa sobre temes específics o transversals.

i) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

j) Dissenyar i promoure estratègies per consolidar i millorar els plans educatius d'entorn amb els ens locals i la resta dels agents de la comunitat educativa.

k) Promoure actuacions que permetin un treball en xarxa amb els ens locals i la comunitat educativa per millorar la cohesió social i la convivència escolar i l'èxit educatiu.

l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 157

De la Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa depenen les unitats següents:

a) El Servei d'Escola i Família.

b) El Servei de Suport a la Comunitat Educativa.

 

Article 158

Corresponen al Servei d'Escola i Família les funcions següents:

a) Portar a terme la interlocució i l'atenció ordinària de les famílies i de la comunitat escolar.

b) Elaborar propostes d'orientació i suport a les famílies en la tasca educativa.

c) Proposar mesures per a la implicació de les famílies en els òrgans participatius del sistema escolar.

d) Elaborar i difondre estratègies d'orientació i recursos per als centres que facilitin la participació i la corresponsabilització de la família en l'educació dels fills.

e) Elaborar i difondre estratègies de diagnosi, orientacions i recursos per millorar la convivència i el clima escolars.

f) Coordinar els diferents serveis i unitats que intervenen en els conflictes de convivència escolar i atenen les demandes d'informació i orientació de qualsevol membre de la comunitat escolar.

g) Estudiar i proposar protocols d'intervenció davant els conflictes de convivència escolar.

h) Proposar i elaborar serveis complementaris i mesures de suport per a les famílies en risc d'exclusió.

i) Elaborar estratègies i orientacions per millorar l'èxit educatiu del poble gitano.

j) Elaborar estratègies i orientacions que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes i el respecte a la diversitat afectiva i de gènere.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 159

Corresponen al Servei de Suport a la Comunitat Educativa les funcions següents:

a) Portar a terme la interlocució i l'atenció ordinària de la comunitat educativa.

b) Donar suport al funcionament dels òrgans d'interlocució i participació de la comunitat educativa.

c) Promoure la col·laboració i la coordinació amb els ens locals en matèria educativa.

d) Definir les línies de col·laboració amb els agents socioeducatius del territori.

e) Elaborar criteris que facilitin el funcionament i l'optimació de tots els recursos educatius, socials, esportius i culturals del territori per tal de contribuir a la millora de l'èxit educatiu dels alumnes, especialment dels més necessitats, fràgils o desmotivats.

f) Elaborar i facilitar orientacions i recursos per als tècnics d'integració social per facilitar-los la tasca i alinear-la amb les estratègies educatives del Departament d'Educació.

g) Elaborar i difondre estratègies i recursos per promoure l'èxit educatiu de tots els alumnes, especialment dels més desfavorits, i millorar la convivència i la cohesió social.

h) Gestionar i coordinar l'acció territorial dels plans educatius d'entorn.

i) Elaborar orientacions i estratègies per consolidar i millorar els plans educatius d'entorn.

j) Elaborar estratègies per promoure el treball i l'aprenentatge en xarxa dels diferents agents educatius que operen en un territori.

k) Dissenyar eines de seguiment dels projectes desenvolupats i elaborar els informes d'avaluació corresponents.

l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 160

Corresponen a la Sub-direcció General de Gestió de Serveis a la Comunitat les funcions següents:

a) Gestionar i controlar els processos d'admissió de l'alumnat en els centres del Servei d'Educació de Catalunya i en els centres amb ensenyaments sufragats amb fons públics.

b) Dirigir la gestió de les dades d'admissió corresponents als centres públics i privats concertats.

c) Coordinar la relació del Departament amb les oficines municipals d'escolarització.

d) Coordinar les actuacions que es duen a terme per facilitar a les oficines d'informació escolar i a les oficines municipals d'escolarització per facilitar la informació necessària en relació amb l'oferta educativa del municipi.

e) Coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'atorgament de beques i ajuts a l'estudi i supervisar les convocatòries d'ajuts, beques i altres recursos de l'àmbit de competències d'aquesta Direcció General.

f) Planificar, organitzar, executar i coordinar les proves adreçades a l'alumnat i a la ciutadania que convoca el Departament.

g) Coordinar els aspectes referents al transport i als menjadors escolars i altres serveis a l'alumnat de naturalesa anàloga.

h) Supervisar l'expedició dels títols acadèmics no universitaris i fer-ne el registre.

i) Impulsar la implantació en els centres educatius dels sistemes de suport a la gestió de l'admissió i escolarització d'alumnes i l'avaluació d'aquests sistemes.

j) Coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'atorgament de subvencions amb les diferents entitats i institucions de la comunitat educativa.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 161

De la Sub-direcció General de Gestió de Serveis a la Comunitat depenen les unitats següents:

a) El Servei d'Escolarització i Registre de Títols.

b) El Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) L'Àrea de Gestió de Proves.

 

Article 162

Corresponen al Servei d'Escolarització i Registre de Títols les funcions següents:

a) Gestionar els processos d'admissió de l'alumnat de qualsevol ensenyament en els centres sufragats amb fons públics i fer-ne el seguiment i el control.

b) Fer el seguiment de l'escolarització, gestionar les dades dels alumnes i elaborar estudis sobre l'escolarització dels centres públics i privats.

c) Gestionar l'expedició i el registre dels títols acadèmics no universitaris.

d) Controlar la resolució dels expedients d'homologació i de convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 163

Del Servei d'Escolarització i Registre de Títols depenen les seccions següents:

a) La Secció d'Escolarització.

b) La Secció de Registre de Títols.

 

Article 164

Corresponen a la Secció d'Escolarització les funcions següents:

a) Donar suport al procés de preinscripció i escolarització dels centres educatius públics i privats sostinguts amb fons públics de tots els ensenyaments.

b) Fer el seguiment i el control del procés d'escolarització al llarg del curs.

c) Gestionar les dades de preinscripció i escolarització.

d) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 165

Corresponen a la Secció de Registre de Títols les funcions següents:

a) Establir i difondre el procediment de gestió de les sol·licituds de títols acadèmics i professionals que preveu la normativa vigent.

b) Gestionar l'expedició, distribució i inscripció dels títols sol·licitats.

c) Fer el seguiment de les gestions dels centres educatius en relació amb les sol·licituds i el lliurament dels títols i emetre els certificats corresponents.

d) Fer periòdicament l'intercanvi informàtic de dades amb els registres anàlegs de l'Administració general de l'Estat.

e) Elaborar i tramitar els expedients d'equivalències d'estudis amb titulacions.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 166

Corresponen al Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat les funcions següents:

a) Planificar i coordinar les convocatòries del Departament per a la concessió de beques i ajuts a l'estudi i establir els criteris en relació amb l'atorgament.

b) Coordinar i supervisar les beques i ajuts de caràcter estatal gestionades pel Departament.

c) Supervisar la gestió del transport i menjador escolar que fan els consells comarcals.

d) Planificar i coordinar els programes d'escoles viatgeres i d'altres serveis a l'alumnat de naturalesa anàloga.

e) Planificar i coordinar les convocatòries d'ajuts, beques i altres recursos de l'àmbit de competències de la Direcció General.

f) Supervisar i coordinar l'atorgament de subvencions a les diferents entitats i institucions de la comunitat educativa.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 167

Del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat depenen les unitats següents:

a) La Secció de Gestió de Beques i Ajuts

b) L'Àrea de Gestió del Transport i Menjador Escolar

 

Article 168

Corresponen a la Secció de Gestió de Beques i Ajuts les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts a l'estudi.

b) Gestionar i tramitar les convocatòries per a la concessió d'ajuts a la comunitat educativa.

c) Gestionar la concessió dels ajuts escolars als alumnes.

d) Controlar i supervisar la gestió econòmica de les subvencions i convenis que corresponen al servei.

e) Elaborar i tramitar les convocatòries de premis i concursos adreçats a la comunitat educativa.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 169

L'Àrea de Gestió del Transport i Menjador Escolar, configurada com àrea funcional, te les funcions següents:

a) Coordinar la gestió dels serveis escolars que han assumit els consells comarcals.

b) Gestionar i controlar les assignacions econòmiques que es fan als consells comarcals.

c) Elaborar i tramitar les liquidacions anuals de comptes dels consells comarcals.

d) Controlar la informació relacionada amb el transport i el menjador escolar: el registre i arxiu de la documentació aportada pels consells comarcals i dels serveis territorials.

e) Gestionar el pressupost del servei i controlar-ne l'estat d'execució.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 170

Corresponen a l'Àrea de Gestió de Proves, amb rang orgànic assimilat a servei, les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, els cicles d'arts plàstiques i disseny, els ensenyaments professionals de música i dansa, els ensenyaments artístics superiors, els ensenyaments de formació esportiva i a les titulacions de la Generalitat de Catalunya de tècnic o tècnica d'animació en circ, tècnic o tècnica superior en arts del circ i tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral i fer l'avaluació del procés.

b) Organitzar i gestionar les proves per a l'obtenció de certificats d'idiomes, d'educació secundària obligatòria i de formació instrumental i de determinats cicles formatius i fer l'avaluació del procés.

c) Col·laborar amb la unitat responsable de la coordinació de l'administració electrònica en el disseny i la implementació del suport a les proves.

d) Preveure, gestionar i avaluar les despeses lligades al procés esmentat.

e) Proposar nous models per a la realització de proves per agilitar-ne el procés.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 171

De l'Àrea de Gestió de Proves depèn l'Àrea de Proves d'Ensenyaments de Règim Especial

 

Article 172

L'Àrea de Proves d'Ensenyaments de Règim Especial, configurada com àrea funcional, te les funcions següents:

a) Preparar tota la documentació necessària per a l'organització i difusió de les proves adreçades a alumnat d'ensenyaments de règim especial.

b) Gestionar i tramitar les despeses lligades a la realització de les proves.

c) Vetllar pel correcte desenvolupament de les proves de la seva competència i resoldre'n les incidències.

d) Resoldre les consultes de totes les persones interessades i donar suport a les comissions avaluadores de les proves de la seva competència.

e) Gestionar i tramitar les possibles exempcions i convalidacions de les proves.

f) Coordinar i vetllar per a la correcta aplicació dels recursos addicionals necessaris perquè els aspirants amb necessitats educatives especials puguin desenvolupar correctament les proves.

g) Analitzar els resultats de cada convocatòria i fer-hi propostes de millora.

h) Qualsevol altra que li sigui encomanada amb relació a les anteriors.

 

Secció cinquena

Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic

 

Article 173

Corresponen a la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic les funcions següents:

a) Exercir la coordinació de les funcions pròpies de la direcció dels centres educatius.

b) Coordinar i gestionar les juntes centrals de directors.

c) Impulsar la implantació de models de direcció i planificar les mesures de suport a la direcció per a l'exercici de l'autonomia dels centres.

d) Col·laborar amb altres unitats del Departament d'Educació en la planificació de les actuacions per a les quals es requereixi la intervenció de la direcció.

e) Planificar i dirigir programes de formació adreçats als directors, en col·laboració amb les unitats responsables de l'impuls i la gestió de la formació.

f) Coordinar el desenvolupament de l'acreditació i la condició de directiu o directiva professional docent.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Secció sisena

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació

 

Article 174

Corresponen a la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació les funcions següents:

a) Exercir la direcció i la coordinació de les funcions pròpies de la Inspecció d'Educació.

b) Elaborar el Pla director i la memòria general d'actuacions de la Inspecció.

c) Coordinar i fer el seguiment de l'actuació de les inspeccions territorials i elaborar orientacions i instruccions per a l'exercici de la funció inspectora.

d) Planificar i vehicular els encàrrecs d'actuació resultants de la col·laboració amb altres unitats del Departament d'Educació.

e) Definir i avaluar la formació adreçada als inspectors.

f) Fer estudis de necessitats i propostes de definició i provisió de places de la Inspecció.

g) Planificar i executar l'avaluació de l'exercici de la inspecció i de la funció inspectora.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Capítol 5

Organització territorial del Departament d'Educació

 

Article 175

El Departament d'Educació s'estructura territorialment en els serveis territorials següents:

a) Serveis Territorials al Baix Llobregat.

Àmbit territorial: Baix Llobregat.

Seu: Sant Feliu de Llobregat.

b) Serveis Territorials a Barcelona Comarques.

Àmbit territorial: Barcelonès (llevat de la ciutat de Barcelona), Alt Penedès i Garraf.

Seu: Barcelona.

c) Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Àmbit territorial: Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Solsonès, i els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, del Vallès Oriental.

Seu: Manresa.

d) Serveis Territorials a Girona.

Àmbit territorial: comarques de Girona (llevat del municipi de Fogars de la Selva, de la Selva, i dels municipis de Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans i Riu de Cerdanya, de la Cerdanya).

Seu: Girona.

e) Serveis Territorials a Lleida.

Àmbit territorial: comarques de Lleida (inclou els municipis de Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans i Riu de Cerdanya, de la Cerdanya).

Seu: Lleida.

f) Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental.

Àmbit territorial: Maresme, Vallès Oriental i el municipi de Fogars de la Selva.

Seu: Mataró.

g) Serveis Territorials a Tarragona.

Àmbit territorial: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

Seu: Tarragona.

h) Serveis Territorials a Les Terres de l'Ebre.

Àmbit territorial: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

Seu: Tortosa.

i) Serveis Territorials al Vallès Occidental.

Àmbit territorial: Vallès Occidental.

Seu: Sabadell.

 

Article 176

176.1 Els serveis territorials depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment de la Secretaria General, de la Secretaria de Polítiques Educatives i de les direccions generals del Departament, en l'àmbit de les seves respectives competències.

176.2 Al capdavant de cadascun dels serveis territorials, amb rang orgànic de sub-direcció general, hi ha un director o directora.

 

Article 177

Corresponen als serveis territorials del Departament les funcions següents:

a) Representar el Departament en l'àmbit territorial i dirigir l'aplicació de les polítiques educatives en el seu territori.

b) Coordinar en el territori corresponent les actuacions de les unitats directives departamentals i organismes adscrits al Departament.

c) La gestió dels recursos relatius al funcionament dels serveis i les prestacions que configuren el Servei d'Educació de Catalunya.

d) Dirigir, organitzar, coordinar i supervisar el funcionament dels serveis territorials en l'àmbit de la seva competència, exercir tasques de protocol i premsa, dirigir i vetllar per la correcta gestió del personal docent i d'administració i serveis i proposar les actuacions que considerin adients.

e) Dirigir el suport a la gestió educativa i administrativa dels centres i serveis educatius.

f) Detectar i prioritzar les necessitats de noves construccions i remodelacions de centres educatius públics, d'acord amb la planificació educativa del territori.

g) Coordinar les actuacions en matèria de gestió dels centres educatius i dels assumptes relatius a l'alumnat.

h) Coordinar les accions que corresponen als programes de formació professional.

i) Coordinar les accions relatives als serveis educatius i la formació permanent.

j) Dirigir, a través de l'inspector o inspectora en cap, les actuacions territorials de la Inspecció d'Educació.

k) Coordinar les actuacions de planificació educativa en el territori.

l) Coordinar les actuacions referents a la prevenció de riscos laborals.

m) Dirigir la interlocució amb la comunitat educativa.

n) Cooperar amb les administracions locals.

o) Autoritzar els centres privats d'acord amb la reglamentació vigent.

p) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 178

La resolució dels recursos d'alçada interposats contra els actes del director o directora dels serveis territorials correspon, segons el cas, a la secretaria general, a la secretaria de polítiques educatives o a la direcció general competent per raó de la matèria.

 

Secció primera

Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Baix Llobregat, Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental, Catalunya Central, Girona, Lleida i Tarragona

 

Article 179

1. Dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Baix Llobregat, Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental, Catalunya Central, Girona, Lleida i Tarragona en depenen l'àrea i els òrgans següents:

a) L'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar.

b) La Secretaria.

c) El Servei de Personal Docent.

d) La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent.

e) La Secció d'Obres i Manteniment.

f) La Secció de Prevenció de Riscos Laborals.

g) La Inspecció Territorial.

2. Dels Serveis Territorials de Tarragona en depèn també la gerència de l'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, amb rang orgànic de servei, d'acord amb la regulació prevista en el Decret 188/2015, de 25 d'agost, de creació d'aquest òrgan de gestió i a l'altra normativa que pugui ser d'aplicació.

 

Article 180

Corresponen a l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar, amb rang orgànic de servei, les funcions següents:

a) Exercir la interlocució amb els ajuntaments, els consells comarcals i altres òrgans de l'Administració local, en matèria educativa.

b) Presidir, per delegació del director o directora dels serveis territorials, les taules de planificació educativa amb els ajuntaments, amb promoció de la corresponsabilitat amb les administracions locals, tant pel que fa a les obres i projectes de millora com a l'oferta educativa.

c) Dirigir la programació de l'oferta escolar dins l'àmbit territorial.

d) Gestionar i prioritzar les obres de remodelació, ampliació i millora dels centres i serveis educatius i les obres menors.

e) Coordinar la preparació de l'inici del curs escolar i, en especial, les actuacions relacionades amb l'entrada en funcionament de centres nous.

f) Coordinar les actuacions relacionades amb els centres i serveis educatius.

g) Atendre els directors de centres educatius i representants dels consells escolars i coordinar la resolució de les demandes per part de les unitats dels serveis territorials.

h) Exercir les funcions del director o directora dels serveis territorials, en la seva absència, i representar-lo quan calgui.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 181

Corresponen a la Secretaria, amb rang orgànic de servei, les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar els assumptes relatius als centres públics i centres privats en l'àmbit territorial.

b) Coordinar la gestió dels assumptes relatius al personal d'administració i serveis adscrit.

c) Dirigir l'elaboració de la nòmina del personal d'administració i serveis.

d) Gestionar els serveis escolars en l'àmbit territorial corresponent.

e) Supervisar els serveis generals dels serveis territorials, l'atenció al públic, el registre general i l'arxiu general. En el cas dels Serveis Territorials a Girona, aquesta funció s'exerceix sens perjudici de les assignades a la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del Govern a Girona pel Decret 6/2010, de 26 de gener.

f) Assessorar i donar suport jurídic als òrgans dels serveis territorials, emetre informes i elaborar propostes de resolució.

g) Efectuar el seguiment i el control dels serveis informàtics en el seu àmbit territorial d'acord amb les directius de la Direcció de Serveis.

h) Coordinar l'assessorament als centres públics en l'àmbit de la direcció i el govern dels centres.

i) Coordinar i supervisar les actuacions referents a la prevenció de riscos laborals.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 182

De la Secretaria dels Serveis Territorials depenen les unitats següents:

a) La Secció de Centres i Alumnat.

b) La Secció d'Administració.

 

Article 183

Corresponen a la Secció de Centres i Alumnat les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar l'assignació i el lliurament als centres educatius públics dels fons per finançar les despeses de funcionament i controlar la documentació associada a la justificació d'aquestes despeses.

b) Gestionar i tramitar l'autorització, la modificació i el cessament de centres privats.

c) Gestionar la nòmina de pagament delegat dels centres concertats en l'àmbit territorial.

d) Gestionar el concert amb centres privats i tramitar les declaracions d'interès social.

e) Controlar la situació material i la disponibilitat de places en la xarxa de centres existents, públics, privats concertats i altres centres privats.

f) Controlar l'estat dels centres públics, l'inventari del mobiliari i l'equipament.

g) Elaborar informes i propostes de millora en la dotació i reposició de mobiliari i equipament als centres públics i controlar-ne l'inventari.

h) Tramitar la concessió de beques i ajuts a l'alumnat i gestionar els expedients de sol·licitud, denegació, resolució de reclamacions i proposta de resolució de recursos en primera instància.

i) Tramitar i gestionar el lliurament i l'expedició de títols i certificats.

j) Gestionar els serveis escolars.

k) Gestionar el procés de matriculació d'alumnes.

l) Proposar i tramitar les resolucions relatives a les sol·licituds d'autorització d'activitats complementàries dels centres concertats.

m) Assessorar els centres públics en l'àmbit de la direcció i govern de centres.

n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 184

Corresponen a la Secció d'Administració les funcions següents:

a) Executar les directrius i la vigilància en el compliment de les disposicions legals i reglamentàries relatives a les competències del Departament.

b) Registrar i arxivar tota la documentació emesa i lliurada als serveis territorials.

c) Informar la comunitat educativa sobre els centres, serveis educatius i altres elements del sistema educatiu que siguin competència del Departament.

d) Emetre certificats sobre documentació custodiada en els serveis territorials.

e) Gestionar el pressupost dels serveis territorials, la tramitació de subministraments i pagaments i la tramitació de les dietes generades pel personal.

f) Elaborar la memòria anual d'activitats dels serveis territorials.

g) Gestionar els assumptes del personal d'administració i serveis.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 185

Corresponen al Servei de Personal Docent les funcions següents:

a) Gestionar els assumptes relatius al personal docent que presta els seus serveis en l'àmbit territorial, d'acord amb les directrius de la Direcció General competent, i gestionar-ne la nòmina.

b) Estudiar, gestionar i fer propostes en relació amb les plantilles de personal efectiu docent dels centres educatius adscrits a l'àmbit territorial.

c) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 186

Del Servei de Personal Docent depèn la Secció de Gestió de Personal Docent.

 

Article 187

Corresponen a la Secció de Gestió de Personal Docent les funcions següents:

a) Gestionar el personal docent adscrit a la seu dels serveis territorials corresponents i als centres i serveis educatius de l'àmbit territorial de la seva competència.

b) Gestionar les dotacions de personal docent als centres i serveis educatius, el control permanent de les dotacions de personal i de les vacants dels centres públics, d'acord amb la seva naturalesa i la seva qualificació a partir de les plantilles prèviament fixades.

c) Tramitar la incoació d'expedients disciplinaris, així com l'aplicació de les sancions corresponents.

d) Actualitzar permanentment el sistema d'informació del personal.

e) Dur a terme les modificacions relatives a la nòmina del personal docent, així com la gestió dels assumptes referits a retencions i reintegraments, emissió de liquidacions d'havers i de cartes de pagament.

f) Gestionar els tràmits referents a la Seguretat Social i a MUFACE del personal docent.

g) Dur a terme les gestions i els tràmits propis dels processos de nomenament i assignació del personal docent dels centres públics i serveis educatius, inclòs el personal directiu docent.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 188

Corresponen a la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent les funcions següents:

a) Gestionar i coordinar, d'acord amb les directrius de la Secretaria de Polítiques Educatives, els serveis educatius del seu àmbit territorial.

b) Gestionar, d'acord amb les directrius de la direcció general competent, les línies d'actuació i activitats de la formació permanent del professorat i del personal dels centres en el seu àmbit territorial.

c) Garantir la coordinació de les actuacions amb els organismes territorials vinculats amb els serveis educatius i amb la formació permanent del professorat i del personal dels centres.

d) Donar suport tècnic als centres de l'àmbit territorial en la implantació i el seguiment de programes d'innovació educativa.

e) Coordinar i gestionar les actuacions administratives relacionades amb els serveis educatius de l'àmbit territorial.

f) Coordinar i fer el seguiment de la gestió dels recursos dels serveis educatius en l'àmbit territorial.

g) Coordinar la gestió, promoure la participació i fer el seguiment dels assumptes relatius als programes europeus d'intercanvi educatiu.

h) Promoure el desenvolupament de materials didàctics, especialment els implementats amb tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, i la seva implantació.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 189

Corresponen a la Secció d'Obres i Manteniment les funcions següents:

a) Programar i supervisar projectes d'arquitectura i enginyeria, de reforma, adequació i millora en centres educatius del Departament en l'àmbit territorial corresponent.

b) Dur a terme el seguiment de la programació i l'execució anual de construccions i obres diverses aprovada pel Departament.

c) Elaborar informes sobre els projectes d'obres relatius a l'obertura i la modificació de l'autorització de centres privats, d'acord amb les directrius de la Direcció General competent.

d) Programar i fer el seguiment del manteniment dels centres educatius i altres programes específics.

e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Article 190

190.1 Corresponen a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals les funcions establertes en el Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament.

190.2 En el cas dels Serveis Territorials a Girona, aquestes funcions s'exerceixen sens perjudici de les competències que en matèria de prevenció de riscos laborals té assignades la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del Govern a Girona pel Decret 6/2010, de 26 de gener.

 

Article 191

Dels serveis territorials depèn la Inspecció Territorial, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament.

La Inspecció Territorial, en l'àmbit de cada un dels serveis territorials, depèn orgànicament del director o directora i funcionalment de la Sub-direcció General de la Inspecció d'Educació.

 

Secció segona

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Article 192

Del director o directora dels Serveis Territorials a Les Terres de l'Ebre en depenen:

a) L'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar.

b) La Secretaria.

c) El Servei de Personal Docent.

d) La Secció de Prevenció de Riscos Laborals.

e) La Inspecció Territorial.

 

Article 193

Corresponen a l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar i a la Secretaria el rang orgànic i les funcions establerts als articles 180 i 181, respectivament.

 

Article 194

De la Secretaria dels Serveis Territorials a Les Terres de l'Ebre depenen els òrgans següents:

a) La Secció de Centres i Alumnat.

b) La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent.

 

Article 195

Corresponen a la Secció de Centres i Alumnat les funcions establertes a l'article 183.

 

Article 196

Corresponen a la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent les funcions establertes a l'article 188.

 

Article 197

Corresponen al Servei de Personal Docent les funcions establertes als articles 185 i 187.

 

Article 198

Corresponen a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals les funcions establertes a l'article 190.1 d'aquest Decret.

 

Article 199

199.1 Dels serveis territorials depèn la Inspecció Territorial, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament.

199.2 La Inspecció Territorial depèn orgànicament del director o directora dels serveis territorials i funcionalment de la Sub-direcció General de la Inspecció d'Educació.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Se suprimeixen les unitats següents:

a) De la Secretaria General: la Sub-direcció General d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació, el Servei de Comunicació i Publicacions, la Secció d'Informació i Suport a la Transparència, la Secció d'Immobles i Patrimoni, la Secció de Règim Interior, les seccions de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials (supressió a partir de l'1 de setembre de 2019) i la Secció de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials a Les Terres de l'Ebre.

b) De la Secretaria de Polítiques Educatives: la Direcció General d'Educació Infantil i Primària, la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, la Sub-direcció General d'Ordenació i Atenció a la Diversitat, el Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària, el Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Secundària i el Servei d'Orientació i Serveis Educatius.

 

Segona

Els òrgans següents canvien de denominació:

a) La Sub-direcció General de Gestió Econòmica i Règim Interior passa a denominar-se Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

b) La Sub-direcció General de Suport als Centres Públics passa a denominar-se Sub-direcció General d'Administració i Organització de Centres Públics.

c) La Sub-direcció General de Programes, Formació i Innovació passa a denominar-se Sub-direcció General de Programes i Projectes.

d) La Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme passa a denominar-se Sub-direcció General de Plurilingüisme.

e) La Sub-direcció General d'Innovació, Formació i Orientació passa a denominar-se Sub-direcció General d'Innovació i Formació.

f) La Sub-direcció General de la Funció Directiva de Centres Docents passa a denominar-se Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic.

g) El Servei d'Organització i Sistemes d'Informació passa denominar-se Servei d'Organització.

h) El Servei de Gestió del Coneixement passa a denominar-se Servei de Difusió.

i) El Servei de Contractacions i Subministraments passa a denominar-se Servei de Contractacions i Patrimoni.

j) El Servei de Gestió d'Immobles i Règim Interior passa a denominar-se Servei d'Immobles i Serveis Generals.

k) El Servei de Planificació i Retribucions passa a denominar-se Servei de Planificació de Plantilles i Nòmines del PAS.

l) El Servei de Llengües Estrangeres passa a denominar-se Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen.

m) El Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics passa a denominar-se Servei de Suports i Recursos Lingüístics.

n) El Servei d'Ordenació Curricular d'ESO i el Batxillerat passa a denominar-se Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat.

o) El Servei d'Ordenació Curricular d'Educació Infantil i Primària passa a denominar-se Servei de Currículum d'Infantil i Primària.

p) El Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults passa a denominar-se Servei d'Educació al Llarg de la Vida.

q) El Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió passa a denominar-se Servei d'Atenció Educativa Inclusiva i Orientació.

r) L'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) passa a denominar-se Àrea de Cultura Digital.

s) La Secció de Gestió de Serveis Administratius passa a denominar-se Secció de Gestió de Serveis Administratius i Patrimoni.

t) La Secció de Gestió de Centres Públics passa a denominar-se Secció de Gestió Econòmica de Centres Públics.

u) La Secció d'Atenció als Centres Públics i Registre passa a denominar-se Secció de Programes i d'Atenció als Centres Públics.

 

Tercera

En el cas de la ciutat de Barcelona, l'àmbit de gestió de la qual correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, la Inspecció Territorial de Barcelona ciutat depèn orgànicament i funcionalment de la Sub-direcció General de la Inspecció d'Educació i té les funcions previstes a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i al Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Educació.

 

Quarta

Totes les referències que la normativa faci al Departament amb competències en matèria de política educativa, en l'àmbit de l'ensenyament no universitari, s'han d'entendre fetes al Departament d'Educació. Igualment, totes les referències que es facin a òrgans que aquest Decret modifica s'han d'entendre fetes als òrgans que n'assumeixen les funcions o l'estructura.

 

Cinquena

En els termes que s'estableixin a la normativa reguladora, quan comenci a funcionar, l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació ha d'assumir les funcions i els mitjans que corresponen al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

Tercera

Les comarques i municipis que integren la demarcació del Penedès previstes a l'article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, es mantenen dins dels àmbits territorials dels Serveis Territorials que preveu l'article 175 d'aquest Decret, mentre no es creïn els serveis territorials corresponents.

 

Quarta

Les persones que ocupen els llocs de treball dels òrgans i àrees funcionals modificades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

 

Cinquena

Amb efectes d'1 de setembre de 2019 queden suprimides les seccions de Serveis Educatius i Formació Permanent previstes a l'apartat d) de l'article 179 i a l'apartat b) de l'article 194.

 

 

Disposicions derogatòries

 

Primera

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret i, específicament, les disposicions següents:

a) El Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament.

b) El Decret 296/2016, de 20 de setembre, de modificació del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament.

 

Segona

Queden derogades les disposicions en matèria de protecció de dades següents:

a) L'Ordre EDU/316/2010, de 27 de maig, de creació del fitxer de dades de caràcter personal Projecte eduCAT 1x1 gestionat pel Departament d'Educació.

b) L'Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig, d'actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament.

c) L'Ordre ENS/59/2014, de 28 de febrer, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Ensenyament.

d) L'Ordre ENS/356/2014, de 5 de desembre, de creació d'un fitxer de dades de caràcter personal que gestiona el Departament d'Ensenyament.

e) L'article 6 de l'Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d'alumnes i del fitxer de dades de caràcter personal associat.

f) L'Ordre ENS/178/2015, de 5 de juny, de creació del fitxer de dades de caràcter personal Beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu adscrit al Departament d'Ensenyament.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament d'Educació per dictar les disposicions per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del que disposa aquest Decret, i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per fer les modificacions pressupostàries necessàries per donar-hi compliment.

 

Segona

Per ordre de la persona titular del Departament s'han d'adaptar a la nova estructura que resulta d'aquest Decret l'organització i l'adscripció dels negociats existents actualment al Departament.

 

Tercera

Es modifica el Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament, de la manera següent:

1. En tot l'articulat

On diu: “Departament d'Ensenyament”

Ha de dir: “Departament d'Educació”

On diu: “delegacions Territorials”

Ha de dir: “Serveis Territorials”

On diu: “delegat territorial”

Ha de dir: “director o directora dels Serveis Territorials”

On diu: “secretari general del Departament d'Ensenyament”

Ha de dir: “secretari o secretària de Polítiques Educatives del Departament d'Educació”

2. Article 5

On diu “secretari general”

Ha de dir “secretari o secretària de Polítiques Educatives”

3. L'article 6.5 queda redactat de la manera següent:

A la Subdirecció General de la Inspecció s'adscriuen cinc caps d'inspecció que exerceixen les seves funcions sota el comandament del sub-director o sub-directora general de la Inspecció:

a) Cap d'inspecció de planificació i coordinació.

b) Cap d'inspecció de supervisió, assessorament i avaluació de centres, serveis i projectes.

c) Cap d'inspecció de supervisió, assessorament i avaluació de la funció docent i de la funció directiva.

d) Cap d'inspecció d'impuls i coordinació del treball en xarxes educatives.

e) Cap d'inspecció de formació i avaluació de la inspecció.

Els o les caps d'inspecció col·laboren amb la persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció en l'elaboració, el seguiment i l'avaluació del pla director i en l'elaboració de les orientacions i els instruments per a l'actuació de les inspeccions territorials, de les àrees específiques i dels àmbits de treball. Així mateix col·laboren en la coordinació i el seguiment d'aquestes actuacions i en la planificació i la gestió de les activitats de formació dels inspectors i en l'avaluació de l'exercici de la funció inspectora.

 

Quarta

S'afegeix l'article 22 bis al Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

1. El Departament nomenarà un coordinador o coordinadora de serveis educatius per als Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Baix Llobregat, Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre. El coordinador o coordinadora serà nomenat pel conseller o consellera d'Educació, pel sistema de lliure designació, amb l'informe previ del director o directora dels serveis territorials, per períodes de quatre anys renovables, entre funcionaris de carrera dels cossos docents en actiu. Els coordinadors dependran dels directors dels serveis territorials.

2. Les funcions del coordinador o coordinadora de serveis educatius són les següents:

a) Gestionar i coordinar, d'acord amb les directrius de la Secretaria de Polítiques Educatives, els serveis educatius del seu àmbit territorial.

b) Gestionar, d'acord amb les directrius de la direcció general competent, les línies d'actuació i activitats de la formació permanent del professorat i personal dels centres en el seu àmbit territorial.

c) Garantir la coordinació de les seves actuacions amb els organismes territorials vinculats amb els serveis educatius i amb la formació permanent del professorat i personal dels centres.

d) Donar suport tècnic als centres del seu àmbit territorial en la implantació i seguiment de programes d'innovació educativa.

e) Coordinar i gestionar les actuacions administratives relacionades amb els serveis educatius de l'àmbit territorial.

f) Coordinar i fer el seguiment de la gestió dels recursos dels serveis educatius en el seu àmbit territorial.

g) Coordinar la gestió, promoure la participació i fer el seguiment dels assumptes relatius als programes europeus d'intercanvi educatiu.

h) Promoure el desenvolupament de materials didàctics, especialment els implementats amb tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, i la seva implantació.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Cinquena

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació