Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 002/2016

  • Data del document 02/11/2016

  • Data de publicació 07/11/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7241

TEXT PUBLICAT

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

 

Preàmbul

Aquesta llei recull determinades mesures en matèria tributària, l'aprovació de les quals resulta urgent atès llur contingut i finalitat.

En total conté cinc articles, que afecten l'impost sobre el patrimoni, l'impost sobre successions i donacions, tasques de control tributari i lluita contra el frau, l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

En primer lloc, pel que fa als impostos sobre el patrimoni i sobre successions i donacions, les modificacions que introdueixen els articles 1 i 2 permeten que els beneficis fiscals previstos per als patrimonis protegits constituïts d'acord amb la normativa estatal també siguin aplicables als constituïts d'acord amb el dret civil català.

També en l'àmbit de l'impost sobre successions i donacions, s'amplia de nou el termini (fins al 31 de desembre de 2017) per a poder aplicar l'ajornament excepcional a dos anys, concedit pels òrgans de gestió de l'Administració tributària, en els casos de manca de liquiditat de l'herència.

En tercer lloc, es regula la comunicació de dades amb transcendència tributària obtingudes per les administracions tributàries a l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'objectiu d'aconseguir que s'exerceixin millor les competències en matèria tributària de la Generalitat i, alhora, detectar incompliments tributaris i impulsar la lluita contra el frau.

Pel que fa a l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, les modificacions obeeixen a la necessitat d'adequar-lo a les regles del dret europeu en matèria d'ajuts d'Estat. En aquest sentit, s'amplia el fet imposable al transport aeri de mercaderies; se suprimeix de la base imposable el límit de 20.000 vols, i s'estableix un únic tipus de gravamen.

Finalment, amb relació a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s'estableix una bonificació en la modalitat d'actes jurídics documentats que grava l'escriptura pública de separació i divorci i d'extinció de parella estable, amb la finalitat d'incentivar que aquests tràmits es facin per la via notarial i així es descongestionin els jutjats.

 

Capítol I. Impost sobre el patrimoni

 

Article 1. Modificació de la Llei 7/2004

Es modifica l'article 2 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

«Article 2. Bonificació dels patrimonis protegits de contribuents amb discapacitat

»1. Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2004, si entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable n'hi ha que formen part del patrimoni protegit de la persona contribuent constituït a l'empara de la Llei de l'Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, la persona contribuent es pot aplicar una bonificació del 99% en la part de la quota que proporcionalment correspongui als dits béns o drets.

»2. La mateixa bonificació és aplicable als béns o drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni protegit constituït a l'empara de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.»

 

Capítol II. Impost sobre successions i donacions

 

Article 2. Modificació la Llei 19/2010

1. Es modifica l'article 56 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera següent:

«Article 56. Supòsit d'aplicació

»1. En la part de les aportacions a patrimonis protegits de discapacitats que, en tant que excedeixi l'import màxim fixat per llei per a tenir la consideració de rendiments del treball del discapacitat, quedi gravada per l'impost sobre successions i donacions com a transmissió lucrativa entre vius, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 90 % de l'import excedent, sempre que les aportacions compleixin els requisits i les formalitats que determina la Llei de l'Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat.

»2. La mateixa reducció és aplicable, en els termes establerts en l'apartat 1, en el cas que les aportacions es facin a favor de patrimonis protegits constituïts a l'empara de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.»

2. Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactada de la manera següent:

«Segona. Ajornament excepcional de l'impost sobre successions i donacions pels òrgans de gestió

»Amb caràcter excepcional, l'ajornament que concedeixin els òrgans de gestió de l'Administració tributària en virtut de l'article 73.1 pot ésser de fins a dos anys en el cas de les quotes de l'impost sobre successions i donacions corresponents a fets imposables meritats en el període que va de l'1 d'agost de 2009 al 31 de desembre de 2017.»

 

Capítol III. Subministrament de dades tributàries

 

Article 3. Modificació de la Llei 2/2014

S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 132 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb el text següent:

«4. Les dades amb transcendència tributària que han estat obtingudes per una administració pública per a l'exercici de les seves funcions en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència de delegacions de competències o encàrrecs de gestió efectuats per ajuntaments catalans poden ésser comunicades per la dita administració directament a l'Agència Tributària de Catalunya, quan aquesta, d'acord amb el que estableix la legislació tributària, les sol·liciti a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències».

 

Capítol IV. Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial

 

Article 4. Modificació de la Llei 12/2014

1. Es modifica l'article 2 de la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, que resta redactat de la manera següent:

«Article 2. Objecte

»L'objecte de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial és gravar l'emissió d'òxids de nitrogen de les aeronaus en vols comercials de passatgers i de mercaderies en els aeròdroms durant el cicle LTO (landing and take-off), que comprèn les fases de rodada d'entrada a l'aeroport, de rodada de sortida de l'aeroport, d'enlairament i d'aterratge, pel risc que provoca en el medi ambient.»

2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, que resta redactat de la manera següent:

«1. Constitueix el fet imposable de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial l'emissió d'òxids de nitrogen de les aeronaus en vols comercials de passatgers i de mercaderies durant el cicle LTO en aeròdroms pertanyents a municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per la normativa vigent.»

3. Es modifica l'article 6 de la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, que resta redactat de la manera següent:

«Article 6. Base imposable

»1. La base imposable de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial és constituïda per la quantitat, en quilograms, d'òxids de nitrogen emesa durant el cicle LTO de les aeronaus durant el període impositiu.

»2. A l'efecte de determinar la base imposable d'aquest impost, s'han d'aplicar els factors d'emissió que determina la guia d'inventaris d'emissions EMEP/EEA, de l'Agència Europea de Medi Ambient. En el cas dels helicòpters, els factors d'emissió aplicables són els que estableix l'Oficina Federal d'Aviació Civil de Suïssa.

»3. La base imposable d'aquest impost es calcula amb la fórmula següent:

»BI = NV x FE mitjà

»On:

»– BI és la base imposable.

»– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.

»– FE mitjà és el factor d'emissió mitjà, expressat en quilograms.

»4. El factor d'emissió mitjà es calcula amb la fórmula següent:

»FE mitjà = BI teòrica / NV

»On:

»– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables parcials que resulten de multiplicar, per cada model d'aeronau del contribuent, el nombre de vols anuals pel factor d'emissions d'òxids de nitrogen corresponent a aquell tipus d'aeronau.

»– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.»

4. Es modifica l'article 7 de la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, que resta redactat de la manera següent:

«Article 7. Tipus impositiu i quota íntegra

»1. El tipus impositiu és de 2,5 euros per quilogram d'òxids de nitrogen.

»2. La quota íntegra s'obté de multiplicar la base imposable pel tipus impositiu.»

 

Capítol V. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 

Article 5. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Bonificació per l'escriptura pública de separació i divorci i d'extinció de parella estable

1. Gaudeix d'una bonificació del cent per cent de la quota gradual de l'impost sobre actes jurídics documentats l'escriptura pública atorgada pels cònjuges en què acorden, en els termes que regula la llei, llur separació o divorci de mutu acord.

2. La mateixa bonificació s'aplica a les escriptures públiques que documenten l'extinció de comú acord de la parella estable formalitzada pels convivents, d'acord amb l'article 234-4 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, aprovat per la Llei 25/2010, del 29 de juliol.

 

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de l'article 4, que entra en vigor l'1 de gener de 2017.

 

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 2 de novembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda